»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


12-2-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 4421/12-2-16 : Ανταπκριση φορων στην υπ' αριθμ. 2/1523/16 εγκκλιο μας περ επικαιροποησης στοιχεων εκκρεμοττων διορισμν τακτικο προσωπικο που αφορον σε οριστικ αποτελσματα διαδικασιν που χουν διενεργηθε απ το ΑΣΕΠ και δεν καλπτονται απ εκδοθεσες αποφσεις κατανομς προσωπικο
12-2-16     ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 59/16 (ΦΕΚ-267 Β/11-2-16) : Υιοθτηση των κατευθυντηρων γραμμν της Ευρωπαικς Αρχς Τραπεζν (ΕΑΤ) σχετικ με την ασφλεια των πληρωμν μσω διαδικτου
12-2-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 272/10958/16 (ΦΕΚ-265 Β/11-2-16) : Πργραμμα επιτρησης καταρροικο πυρετο του προβτου
12-2-16     ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.171302/16 (ΦΕΚ-271 Β/11-2-16) : Τπος και περιεχμενο Συμβσεων πλησης ηλεκτρικς ενργειας απ Ηλιοθερμικος Σταθμος στο δκτυο των Μη Διασυνδεδεμνων Νησιν σμφωνα με την παρ. 3 του ρθρου 12 του ν. 3468/06
12-2-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 4057/11-2-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα - πλασιο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Ερευνα και την Καινοτομα 2014-2020 - Αειφρος Αστικοποηση
12-2-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 4056/11-2-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα - πλασιο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Ερευνα και την Καινοτομα 2014-2020 : Επδειξη καινοτομιν στα Αστικ Κντρα
12-2-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 4055/11-2-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Να Διακυβρνηση, Επιχειρησιακ, Χρηματοδοτικ Μοντλα και εργαλεα αξιολγησης οικονομικν συνεπειν για τις Βισιμες Πλεις με λσεις που βασζονται στη Φση
12-2-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 4054/10-2-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα Δικαιματα, Ισοτητα και Ιθαγνεια : Πρσκληση υποβολς προτσεων για επιδτηση διακρατικν ργων για την εξλειψη της σωματικς τιμωρας των παιδιν
12-2-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 4053/10-2-16 : Βραβεα για τις Καινοτμες Περιφρειες και Πλεςι της Ευρπης (RegioStars 2016)
12-2-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 4052/10-2-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Εξυπνες Πλεις και Κοιντητες (Smart Cities and Communities)
12-2-16      Κ.Υ.Α.  14904/16 (ΦΕΚ-274 Β/11-2-16) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων ργων ΠΔΕ τους 2016
12-2-16      K.Y.A. 13926/ΔΤΒΝ216/16 (ΦΕΚ-273 Β/11-2-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ης Νοεμβρου 2013 για τα σκφη αναψυχς και τα ατομικ σκφη και την κατργηση της οδηγας 94/25/ΕΚ
11-2-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.2.1/22/ΟΙΚ.3755/11-2-16 : Χαρτογρφηση αρμοδιοττων με χρση της γαλλικς γλσσας των στελεχν και εμπειρογνωμνων αν τομα της δημσιας διοκησης
11-2-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.51010/ΟΙΚ.54495/694/16 (ΦΕΚ-258 Β/10-2-16) : Αναστολ ισχος για ξι μνες της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ-178 Β) "Εκδοση Κανονισμο Δεοντολογας και Καλν Πρακτικν Λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης"
11-2-16     ΟΑΕΕ 4/11-2-16 : Καταβολ σνταξης σε οφειλτες ασφαλιστικν εισφορν
11-2-16    ΥΠΕΕ 135445/413/29-1-16 : Υλοποηση του Ειδικο Προγρμματος Πρληψης Λαθρουλοτμων τους 2016
11-2-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3894/9-2-16 : Υποβολ οικονομικν στοιχεων Δμων, Περιφερειν και Νομικν Προσπων της Αυτοδιοκησης στις Βσεις Δεδομνων του ΥΠΕΣΔΑ στο πλασιο διαββασης τους απ την ΕΛΣΤΑΤ στην Ευρωπαικ Στατιστικ Υπηρεσα (EUROSTAT)
11-2-16      ΦΕΚ-249 Β/10-2-16 :
ΥΠΟΙΑΝΤ 8815/ΕΥΣΣΑ72/16 : Συγκρτηση Εθνικο Δικτου Ολοκληρωμνης Χωρικς Ανπτυξης στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
ΥΠΟΙΑΝΤ 130592/ΕΥΣΣΑ2663/16 : Συγκρτηση Δικτου Αξιολγησης των Προγραμμτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
ΥΠΟΙΑΝΤ 129711/ΕΥΣΣΑ2664/16 : Σσταση και συγκρτηση Δικτου Συντονισμο για τη Στρατηγικ Εξυπνης Εξειδκευσης
11-2-16      ΥΠΕΕ 4058/16 (ΦΕΚ-240 Β/9-2-16) : Εξαρεση ακιντων για τα οποα διαπιστθηκε η περαωση της κτηματογρφησης και ορστηκε η ναρξη ισχος του Κτηματολογιυ στο Δμο Κορυδαλλο του Ν. Αττικς με τις υπ' αριθμ. 351/3/05 και 352/3/05 αποφσεις του ΔΣ του Οργανισμο Κτηματολογου και Χαρτογραφσεων Ελλδας ....
10-2-16      ΟΠΕΚΕΠΕ 37092/10-2-16 : Εγκκλιος διαδικασας υποβολς δλωσης εφαρμογς Μτρου 221 "Πρτη δσωση γεωργικν γαιν" - Ανειλημμνες υποχρεσεις που καλπτονται απ τον Μ08 του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
10-2-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 185/15600/16 (ΦΕΚ-243 Β/9-2-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1708/115158/15 (ΦΕΚ-2337 Β) υ.α. σχετικ με τις λεπτομρειες εφαρμογς του ενωσιακο μτρου ενσχυσης ιδιωτικς αποθεματοποησης τυριν
10-2-16      Κ.Υ.Α. Π/112/1057/2016/16 (ΦΕΚ-241 Β/9-2-16) : Θσπιση απαιτσεων προστασας της υγεας του πληθυσμο απ ραδιενεργς ουσες που περιχονται στο νερ ανθρπινης κατανλωσης, σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλου, της 22ας Οκτωβρου 2013
10-2-16      Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/35885/2780/206/40/16 (ΦΕΚ-233 Β/9-2-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 46596/04 κυα περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του ν. 2725/99 (ΦΕΚ-121 Α) "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις" πως ισχει
10-2-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/9/ΟΙΚ.2699/16 (ΦΕΚ-239 Β/9-2-16) : Κατανομ προσωπικο τους 2016
10-2-16      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 776/17351/10-2-16 : Εγκκλιος Μηνιαας Δλωσης Παραγωγς
10-2-16       ΥΠΥΜΕΔΙ Γ3/61641/9710/10-2-16 : Υποχρωση ορισμο Συμβολου Ασφαλος Μεταφορς Επικνδυνων Εμπορευμτων (ΣΑΜΕΕ) απ επιχειρσεις
10-2-16      ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/3223/158/10-2-16 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Παρταση προθεσμας για απκτηση δειας οδικο μεταφορα απ πρην νομαρχιακος μεταφορες
10-2-16     ΥΠΕΕ 136714/684/9-2-16 : Καταβολ παραβλου για τη συζτηση αντιρρσεων στις Τεχνικς Επιτροπς Εξτασης Αντιρρσεων (ΤΕΕΑ)
10-2-16    ΕΟΠΥΥ ΔΒ3/ΟΙΚ.4660/10-2-16 : Οδηγες υποβολς δαπανν Ακτινοθεραπεας απ την 1-2-16
9-2-16     ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.4509/9-2-16 : Διευκρινσεις που αφορον σε θματα Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς
9-2-16     ΥΠΕΘ Φ.151/22111/Α5/9-2-16 : Υποβολ ατησης - δλωσης υποψηφων στις πανελλαδικς εξετσεις ΕΠΑΛ με το νο σστημα (ν. 4186/13, πως τροποποιθηκε  και ισχει)
9-2-16      ΥΠΕΘ Φ.151/22110/Α5/9-2-16 : Υποβολ ατησης - Δλωσης υποψηφων για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις ΕΠΑΛ-Ομδα Α με το παλαι σστημα
9-2-16       ΥΠΕΘ Φ.251/22105/Α5/9-2-16 : Υποβολ ατησης - Δλωσης υποψηφων για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ και ΕΠΑ - Ομδα Β με το παλαι σστημα (και ατησης για ενδοσχολικ απολυτριο)
9-2-16        ΥΠΕΘ Φ.251/22104/Α5/9-2-16 : Υποβολ ατησης - Δλωσης υποψηφων για συμμετοχ τις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ με το νο σστημα (ν. 4186/13, πως τροποποιθηκε και ισχει)
9-2-16      ΚΥΑ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.166/Α321/16 (ΦΕΚ-216 Β/8-2-16) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων σχετικ με τη χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια που επλγησαν απ τον σεισμ στις 26-1-14 στις ΠΕ Κεφαλληνας και Ιθκης καθς και τους σεισμος στις 7-8-2013 και 6-2-14 σε περιοχς των ΠΕ Φθιτιδας, Φωκδας και Βοιωτας
9-2-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1021/16 (ΦΕΚ-213 Β/8-2-16) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1066/13 (ΦΕΚ-753 Β/2-4-13) απφασης, πως ισχει, για την επιστροφ ΦΠΑ στους αγρτες του ειδικο καθεσττος
8-2-16      ΟΑΕΕ 3/5-2-16 : Ρθμιση οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων
8-2-16      Ν.4364/16 (ΦΕΚ-13 Α/5-2-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 25ης Νοεμβρου 2009, σχετικ με την ανληψη και την σκηση δραστηριοττων ασφλισης και αντασφλισης (φερεγγυτητα ΙΙ), στα ρθρα 2 και 8 της Οδηγας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014 σχετικ με την τροποποηση των Οδηγιν 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ. και των Κανονισμν (ΕΚ) αριθμ. 1060/09, (ΕΕ) αριθμ. 1094/10 και (ΕΕ) αριθμ. 1095/10, σον αφορ τις εξουσες της Ευρωπαικς Αρχς Ασφαλσεων και Επαγγελματικν Συντξεων (εφεξς ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαικς Αρχς Κινητν Αξιν και Αγορν, καθς και στο ρθρο 4 της Οδηγας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Νοεμβρου 2011, σχετικ με τη συμπληρωματικν εποπτεα των χρηματοπιστικν οντοττων που ανκουν σε χρηματοπιστωτικους ομλους ετερογενν δραστηριοττων και συναφες διατξεις της νομοθεσας περ της ιδιωτικς ασφλισης και λλες διατξεις
8-2-16       ΦΕΚ-14 Α/5-2-16 :
Π.Δ. 5/16  : Αντικατσταση και τροποποιση διατξεων του Π.Δ. 305/92 "Ρυθμσεις θεμτων ιεραρχς, κρσεων, προαγωγν και αποστρατεας των Αξιωματικν του Πυροσβεστικο Σματος" (Α 152)
ΒΟΥΛΗ 1988/1508/16 : Παρταση θητεας προισταμνων οργανικν μονδων επιπδου Τμματος
8-2-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 782/27-1-16 : Συγκρτηση επιτροπν ελγχου χρων ανεξλεγκτης εναπθεσης απορριμμτων κατ' εφαρμογ της Πυροσβεστικς Διταξης 9Α/2005
8-2-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 51/2428/11-1-16 : Εφαρμογ του ρθορυ 4 του ν. 4039/12 (ΦΕΚ-15 Α) πως αυτς ισχει
5-2-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1020/21-1-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 137/14 Γν. της Ολομλειας του ΝΣΚ σχετικ με την ευθνη των διοικοντων στην περπτωση εξωλογιστικο προσδιορισμο
5-2-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1018/3-2-16 : Κοινοποηση των διατξεων της ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν οικ. 41322/15 (ΦΕΚ-2604 Β/3-12-15) και παροχ σχετικν οδηγιν
5-2-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 5522/ΕΓΚ.5/2-2-16 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την κλυψη δαπανν για την αντιμετπιση κτακτων αναγκν πρτης υποδοχς πολιτν τρτων χωρν απ τους ΟΤΑ α και β βαθμο
5-2-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1017972/ΕΞ2016/5-2-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/1012980/ΕΞ2016/27-1-16 ΑΥΟ (ΦΕΚ-115 Β) "Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/ΕΞ2015/15 "Καθορισμς ρων και διατυπσεων για την επιβολ ειδικο φρου κατανλωσης, την παρακολοθηση και τον λεγχο των προιντων των ρθρων 90 και 92 του ν. 2960/01 ..."
5-2-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1019/3-2-16 : Αντιμετπιση υποθσεων φρου κληρονομιν, δωρεν, γονικν παροχν και μεταββασης ακιντων μετ την αναδρομικ αναπροσαρμογ των τιμν του συστματος αντικειμενικο προσδιορισμο της αξας ακιντων με την ΠΟΛ.1009/16 απφαση του Αν. Υπουργο Οικονομικν
5-2-16         Κ.Υ.Α. 4570/16 (ΦΕΚ-201 Α/5-2-16 : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" και τροποποηση της αριθμ, 2254/13 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο ΠΕΚΑ "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις"
5-2-16       ΥΠΕΕ 4804/2-2-16 : Αρμοδιτητες Συμβουλων Αρχιτεκτονικς κατ την εφαρμογ του ρθρου 10 παρ. 1 του ν. 4067/12 (ΝΟΚ)
5-2-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 42128/15-12-15 : Καθορισμς ωραρου προσωπικο ωδεων που λειτουργον στο πλασιο δημοτικν επιχειρσεων
5-2-16       ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ 57/16 (ΦΕΚ-171 Β/2-2-16) : Κριτρια και διαδικασα εξτασης απ την Τρπεζα της Ελλδος αιτημτων δρυσης απ τα πιστωτικ ιδρματα με δρα στην Ελλδα νων υποκαταστημτων στην Ελλδα το εξωτερικ
5-2-16        ΥΠ,ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 434/13932/2-2-16 : Διαδικασα επιλογης Εκτελεστικν Οργανισμν των προγραμμτων σχετικ με ενργειες ενημρωσης και προθησης των γεωργικν προιντων
5-2-16      ΥΠΟΙΑΝΤ 10069/52/ΦΓ.6.19/28-1-16 : Εφαρμογ του σημεου 3γ της υποπαρ. ΣΤ23 του ν. 4254/14
4-2-16      ΥΠΥΜΕΔΙ Α/60300/4425/1-12-15 : Παροχ πληροφρησης περ της διαδικασας αδειοδτησης και της λειτουργας Επιβατηγν Δημσιας Χρσης αυτοκιντων (ΕΔΧ) σμφωνα με το ν. 4070/12 (Α 82) πως ισχει
3-2-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3289/3-2-16 : Ορισμς ομδων εργασας για την υλοποηση του Υποργου 2 "Μηχανογρφηση Ληξιαρχεων" του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο"
3-2-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3280/2-2-16 : Μηχανισμς για τη διασφλιση γκαιρης παροχς οικονομικν στοιχων που σχετζονται με δαπνες μεταναστευτικν - προσφυγικν ρον
3-2-16       ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 58/16 (ΦΕΚ-179 Β/2-2-16) : Ιδρυση και λειτουργα υποκαταστημτων πιστωτικν ιδρυμτων με δρα σε τρτη χρα - Προληπτικ Εποπτεα - Ανκληση δειας αυτν
3-2-16       ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/27676/2129/573/16 (ΦΕΚ-173 Β/2-2-16) : Καθορισμς της διαδικασας και των προυποθσεων για την κατταξη των μετατασσομνων υπαλλλων του υπ λση και εκκαθριση νομικο προσπου ιδιωτικο δικαου, με την επωνυμα "Οργανισμς Διεξαγωγς Ιπποδρομιν Ελλδος Αννυμη Εταιρεα (ΟΔΙΕ ΑΕ)
3-2-16        ΦΕΚ-144 Β/29-1-16 :
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.2969/16 : Διαδικασα τοποθτησης ειδικευμενων ιατρν σε Νοσηλευτικ Ιδρματα σε μμισθες θσεις υπεραρθμων για λγους υγεας
Κ.Υ.Α. Α/80931/5842/16 : Διακριτικ γνωρσματα των εκμισθωμνων Επιβατηγν Ιδιωτικς Χρσης (ΕΙΧ) αυτοκιντων με οδηγ της περπτωσης 1 τηςυποπαρ. Η2 του ρθρου μονου του Ν. 4093/12 (Α 222) πως ισχει
2-2-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2562/27-1-16 : Κατσταση υποβολς οικονομικν στοιχεων των ΝΠΙΔ της Τοπικς Αυτοδιοκησης στις βσει δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης
2-2-16       ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1972/2-2-16 : Υποβολ των δηλσεων περιουσιακς κατστασης και δηλσεων οικονομικν συμφερντων
2-2-16       ΥΠΕΘ Φ.353.1/14/17090/Ε3/2-2-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων προισταμνων τμημτων εκπαιδευτικν θεμτων
2-2-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/ΟΙΚ.7760/2-2-16 : Εφημερες Γενικν Ιατρν στα Τμματα Επειγντων Περιστατικν (ΤΕΠ)
2-2-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/80/1465/23-1-16 : Ανακονωση Προκρυξης για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην ΕΕ
2-2-16       Ν.4361/16 (ΦΕΚ-10 Β/1-2-16) : Ρθμιση θεμτων μεταθσεων οπλιτν, μριμνας προσωπικο και λλες διατξεις
2-2-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000151/ΕΞ2016/ΔΕΕΔΣ78/16 (ΦΕΚ-153 Β/1-2-16) : Τροποποηση της απφασης του Υπουργο Οικονομικν αριθμ. πρωτ. ΔΟΟ/752/53316/11 "Αξηση τοου Μεριδου Συμμετοχς της Ελλδας στο Διεθνς Νομισματικ Ταμεο στο πλασιο της Δκατης Τταρτης Γενικς Αναθερησης των Μεριδων Συμμετοχς" και ρθμιση λοιπν ζητημτων σχετικ με τα εκστοτε χορηγομενα δνεια για τη συμμετοχ του Ελληνικο Δημοσου στο μτοχικ κεφλαιο του ΔΝΤ
2-2-16         ΥΠΕΘΑ Φ.800/214028/Σ.3424/16 (ΦΕΚ-129 Α/29-1-16) : Εγκριση Γενικο Κανονισμο Κοστολγησης
1-2-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.7672/1-2-16 : Λψη πρσθετων μτρων για την αντιμετπιση της Εποχικς Γρπης 2015-2016
1-2-16        ΥΠΕΘ Φ.350.1/13/16321/Ε3/1-2-16 : Ανασυγκρτηση των Περιφερειακν Συμβουλων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Ανασυγκρτηση των Αντερων Περιφερειακν Υπηρεσιακν Συμβουλων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
1-2-16        ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/414/29-1-16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 30/077/388/29-1-13 εγκυκλου "Οδηγες χρσης της νδειξης "original" στην επισμανση των αλκοολοχων ποτν
1-2-16       ΥΠΕΕ 135986/571/1-2-16 : Κατρτιση Περιφερειακο Μητρου Ελγχου των Οργανισμν Παρακολοθησης σε εφαρμογ του ρθρου 7, παρ. 2 εδ. δ της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/15 (ΦΕΚ-2872 Β)
1-2-16         ΙΚΑ Ε40/97/1-2-16 : Απεικνιση ΔΧ/2015 για τους προσληφθντες μχρι 31-7-2008 "παλαιος" ασφαλισμνους των εντασσμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεων και Κλδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
1-2-16        ΙΚΑ Α42/1/29-1-16 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν ταξ, τους 2015
1-2-16         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.130181/3076/25-1-16 : Δυναττητα υποβολς δλωσης - ατησης κτσης της ελληνικς ιθαγνειας κατ' εφαρμογ των ρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ και του ρθρου 2 του ν. 4332/15 α. απ πληρεξοσιο δικηγρο εξουσιοδοτημνο γονε και β. με συστημνη ταχυδρομικ επιστολ
1-2-16        ΥΠΕΕ 135985/570/1-2-16 : Κατρτιση "Περιφερειακο Μητρου Ελγχων των Φορων Εκμετλλευσης" σμφωνα με το ρθρο 7 παρ. 2 (ε) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/15 (ΦΕΚ-2872 Β/29-12-15)
1-2-16        Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΥΣΜΑ/9873/661/235/66/16 (ΦΕΚ-120 Β/28-1-16) : Τροποποηση κ.υ.α. περ χοργησης οικονομικν επιβραβεσεων ναντι σε αθλητς και προπονητς των οποων οι αθλητς σημεωσαν εξαιρετικς αγωνιστικς διακρσεις κατ το τος 2013
1-2-16       ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣΙΩΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2133.3/1297/16 (ΦΕΚ-98 Β/27-1-16) : Περιοδικς λεγχος και θερηση ναυτιλιακν εγγρφων πλοων στο πλασιο της διαδικασας κατπλου και αππλου
1-2-16        Κ.Υ.Α. 127/2641/16 (ΦΕΚ-104 Β/27-1-16) : Υλοποηση του "Εθνικο Προγρμματος Συλλογς Αλιευτικν Δεδμνων" για το τος 2016
1-2-16        Κ.Υ.Α. Γ5(Β)/ΓΠ/ΟΙΚ.6915/16 (ΦΕΚ-138 Β/29-1-16) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Γ5(β)/ΓΠ/οικ.82829/15 (ΦΕΚ-2330 Β) κ.υ.α. "Ρυθμσεις επαγγλματος φαρμακοποιο - Ιδρυση φαρμακεου"
1-2-16        ΥΠΕΚΑΑ Δ23/ΟΙΚ.4230-277/16 (ΦΕΚ-152 Β/29-1-16) : Εγκριση Κανονισμο Διαχερισης Λογαριασμν
1-2-16        Κ.Υ.Α. Α/59909/4404/16 (ΦΕΚ-126 Β/28-1-16) : Καθορισμς τιμολογιακς πολιτικς και τπων κομστρου μετακνησης στην περιοχ αρμοδιτητας ΟΑΣΑ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ), καθς επσης και καθορισμς ενεργειν και θεσμικν, οργανωτικν, λειτουργικν και διοικητικν μτρων για την υλοποηση αυτς της πολιτικς
1-2-16         Ν. 4360/13 (ΦΕΚ-9 Α/29-1-16) : Ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσας της Οδηγας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 13ης Δεκεμβρου 2011, περ της ευρωπαικς εντολς προστασας, της απφασης - πλασιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2009 "Σχετικ με τη διοργνωση και το περιεχμενο της ανταλλαγς πληροφοριν που προρχονται απ το ποινικ μητρο μεταξ των κρατν - μελν" και της απφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλου της 6ης Απριλου 2009 "Σχετικ με τη δημιουργα του Ευρωπαικο Συστματος Πληροφοριν Ποινικο Μητρου (ECRIS) κατ' εφαρμογ του ρθρου 11 της απφασης - πλαισου 2009/315/ΔΕΥ
29-1-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.7207/29-1-16 : Αποστολ αντιικν φαρμκων στα νοσοκομεα
29-1-16     ΥΠΥΜΕΔΙ 1900/51/Φ211/16 (ΦΕΚ-105 Β/27-1-16) : Εγκριση Εθνικο Κανονισμο Κατανομς Ζωνν Συχνοττων (ΕΚΚΖΣ)
29-1-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1012980/ΕΞ2016/28-1-16 (ΦΕΚ-115 Β/28-1-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/ΕΞ2015/15 α.υ.ο. "Καθορισμς ρων και διατυπσεων για την επιβολ ειδικο φρου κατανλωσης, την παρακολοθηση και τον λεγχο των προιντων των ρθρων 90 και 92 του ν. 2960/01 - Τροποποιηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/99 (ΦΕΚ-1872 Β) αυο "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ"
28-1-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2395/ΕΓΚ.4/26-1-16 :  Προγραμματισμς προσλψεων τακτικο προσωπικο στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2016
28-1-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.6893/28-1-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ :  Δωρεν διθεση αντιικν φαρμκων
28-1-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 1467/18-1-16 : Ψφιση και επικρωση προυπολογισμο τρχοντος τους
28-1-16     ΕΑΑΔΗΣΥ 11/24-12-15 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ) : Κριτρια ανθεσης δημοσων συμβσεων
28-1-16      ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/710/Φ.ΕΓΚ.4/28-1-16 : Δημοσευση της Κατευθυντριας Οδηγας 11 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων σχετικ με Διαγωνισμος Δημοσων Συμβσεων
28-1-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/96379/15/28-1-16 : Καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος που λειτουργον σε ισγεια πολυκατοικιν και χρησιμοποιον υπγειους χρους ως τμμα του καταστματος
28-1-16       ΦΕΚ-112 Β/27-1-16 :
ΥΠΕΘ 12749/Ζ1/16 : Τροποποηση της με αριθμ. 143456/ζ1/14-9-15 υ.α. σχετικ με ρθμιση θεμτων Μετεγγραφν στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα, τις Αντατες Εκκλησιαστικς Ακαδημες και τις Αντερες Σχολς Τουριστικς Εκπαδευσης πως τροποποιθηκε κα ισχει
ΥΠΕΚΑΑ 3657/Δ9/997/16 : Παρταση της προθεσμας της περ. η του ρθρου 4 της υπ' αριθμ. πρωτ. 29502/85/14 σχετικ με "τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/13 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ) , πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε ...
27-1-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1015/26-1-16 : Στατιστικ κατφλια τους 2016 για την υποβολ δλωσης intrastat
27-1-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 1971/16 (ΦΕΚ-96 Β/26-1-16) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2016 (α δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων
27-1-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1012351/ΕΞ2016/27-1-16 : Κοινοποηση της αριθμ, πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Β/1009506/ΕΞ2016/22-1-16 απφασης του ΓΓΔΕ για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (Σ.Μ.Τ.) λιανικς πλησης των τσιγρων του τους 2016
27-1-16      ΟΠΕΚΕΠΕ 20637/27-1-16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 133724/15 εγκυκλου "¨Διαδικασα υποβολς και εξτασης των αιτσεων αναθερησης των ατομικν πρξεων προσδιορισμο προσωρινν δικαιωμτων βασικς ενσχυσης"
27-1-16      ΥΠΥΜΕΔΙ 5350/115/Φ.23/1/26-1-16 : Τροποποηση της εγκυκλου με αρ.πρωτ. 36622/1167/φ150/13 με θμα "Διευκρινιστικ εγκκλιος σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 65 του ν. 4155/13 περ δευτερευουσν θσεων εκπομπς ραδιοφωνικν σταθμν"
27-1-16      ΥΠΕΕ 135982/461/27-1-16 : Κανονισμς FLEGT - Θεσμικ πλασιο εφαρμογς
27-1-16       ΥΠΕΚΑΑ-ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20075/27-1-16 : Ενημρωση εργοδοτν και εργαζομνων σχετικ με την εποχικ γρπη
27-1-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1014/25-1-16 : Δασμολογικ κατταξη και καθορισμς συντελεστ ΦΠΑ σε παρασιτοκτνα προιντα για εξωτερικ χρση σε ανθρπους σε ζα
26-1-16 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με την ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(26/01/2016)
26-1-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1013/21-1-16 : Κοινοποηση της 22/2014 γνωμοδτησης του ΝΣΚ
26-1-16      ΟΑΕΕ 2/26-1-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων των διατξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του ρθρου 2 ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α) περ σταδιακς αξησης ορου ηλικας συνταξιοδτησης λγω γρατος για κριες και επικουρικς συντξεις, καθς και περαιτρω μεωσης του ποσο σνταξης των μειωμνων συντξεων λγω γρατος"
26-1-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/0001179/2573ΠΕ/Α/ΕΞ2016/13-1-16 : Παραχρηση απλς χρσης κοινοχρστων χρων αιγιαλο και παραλας - Λψη μτρων προστασας
26-1-16     IKA Μ07/19/ΕΓΚ.3/25-1-16 : Μισθολογικς ρυθμσεις των υπαλλλων του Δημοσου, των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) πρτου και δετερου βαθμο, των Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικο Δικαου (ΝΠΙΔ), καθς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α του ν. 3429/05 (Α 314) και λλες μισθολογικς διατξεις
26-1-16     ΥΠΕΘ 214792/Η2/16 (ΦΕΚ-81 Α/25-1-16) : Δαπνη εξετσεων του Ευρωπαικο Απολυτηρου
26-1-16      Κ.Υ.Α. 518/9689/16 (ΦΕΚ-89 Β/25-1-16) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΕ) αριθμ. 1308/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕ L 347 της 20-12-13. σ.671) και (ΕΚ) αριθμ. 288/09 της Επιτροπς (ΕΕ L 94 της 8-4-2009, σ.38) σχετικ με την υλοποηση του Σχεδου προθησης της κατανλωσης οπωροκηπευτικν στα σχολεα
26-1-16      Κ.Υ.Α. 135279/159/16 (ΦΕΚ-83 Β/25-1-16) : Καθορισμς αρμοδων αρχν, μτρων και διαδικασν για την εφαρμογ του κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 2173/05 του Συμβουλου της 20ης Δεκεμβρου 2005 "περ δημιουργας εθελοντικο συστματος αδειν FLEGT για τις εισαγωγς ξυλεας στην Ευρωπαικ Κοιντητα", πως τροποποιθηκε και ισχει, και του κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 1024/2008 της Επιτροπς της 17ης Οκτωβρου 2008 "περ καθορισμο λεπτομερειν μτρων για την εφαρμογ του κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 2173/05 του Συμβουλου "περ δημιουργας εθελοντικο συστματος αδειν FLEGT  για τις εισαγωγς ξυλεας στην Ευρωπαικ Κοιντητα"
25-1-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1010186/ΕΞ2016/21-1-16 : Οδηγες για την εφαρμογ της αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1194/15 - Συμπλρωση στη Θση 44.1. του ΕΔΕ Εισαγωγς κωδικν για αυτοσια μεταποιημνα αγαθ
25-1-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 1272/15-1-16 : Παροχ οδηγιν σχετικ με θματα του Ολοκληρωμνου Πλαισου Δρσης (ΟΠΔ) οικονομικο τους 2016
25-1-16      ΥΠΥΜΕΔΙ Α3828/245/22-1-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 148/15 γνωμοδτησης του Γ' τμματος του ΝΣΚ περ χοργησης και ανανωσης ειδικς δειας οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντου
25-1-16    ΥΠΕΘ Φ.151/11601/Α5/25-1-16 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2015-2016 δυνμει των διατξεων της περ. 5 του ρθρου 6 της 30-12-15 ΠΝΠ ...
25-1-16     ΥΠΕΕ 133002/6552ΠΕ/22-1-16 : Τοπογραφικ διαγρμματα που συνοδεουν πρξεις της διοκησης
25-1-16 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2066/ΕΓΚ.3/22-1-16 : Μερικ κατργηση καταχρησης οικονομικν στοιχεων στις καρτλες της Βσης Δεδομνων ΥΠΕΣΔΑ - ΕΕΤΑΑ - Σταδιακ μετβαση στον Κμβο Διαλειτουργικτητας
25-1-16
       ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/ΟΙΚ.185496/15 (ΦΕΚ-3023 Β/31-12-15) : Εγκριση του εθνικο στχου ενεργειακς απδοσης στην τελικ κατανλωση ενργειας για το 2020, της ετσιας κθεσης προδου για την επτευξη του εθνικο στχου και του Εθνικο Σχεδου Δρσης Ενεργειακς Απδοσης (ΕΣΔΕΑ)
25-1-16       ΥΠΕΘ Φ.2/5298/Δ4/16 (ΦΕΚ-64 Β/22-1-16) : Αναλυτικ προγρμματα σπουδν των μαθμτων της Ομδας Προσανατολισμο Τομων και Ειδικοττων Υγεας - Πρνοιας και Αισθητικς - Κομμωτικς των Α και Β τξεων Ημερησων και Εσπερινν ΕΠΑΛ
25-1-16       Κ.Υ.Α. 170766/16 (ΦΕΚ-69 Β/22-1-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 51354/2641/Ε103/10 κ.υ.α. ... "για την τροποποηση των οδηγιν 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ σον αφορ τις ουσες προτεραιτητας στον τομα της πολιτικς των υδτων" ...
25-1-16       Κ.Υ.Α. 2665/17/Φ113/16 (ΦΕΚ-68 Β/22-1-16) : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ' αριθμ. οικ.10169/639/ΦΓ9.6.4. (ΣΤ) (Β 1983/14-8-13) κ.υ.α. "Καθορισμς απαιτσεων για ανεξαρτησα, αμεροληψα και ικαντητα των μελν των εξεταστικν επιτροπν του ρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/11 του συστματος εσωτερικο ελγχου των υπηρεσιν της παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 3982/11 και των εξεταστικν επιτροπν, του τρπου και των αναγκαων υποδομν για τη διενργεια των εξετσεων, της εξεταστας λης, της διρκεις, του τρπου και του περιεχομνου της επιμρφωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν, του τπου και του περιεχομνου των εκδιδμενων αδειν .....
25-1-16      Π.Δ. 3/16 (ΦΕΚ-7 Α/22-1-16) : Τροποποηση του π.δ. 103/11 "Σχετικ με τους κοινος καννες και πρτυπα για τους οργανισμος επιθερησης και ελγχου πλοων και για τις συναφες δραστηριτητες των ναυτικν αρχν σμφωνα με την Οδηγα 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 23ης Απριλου 2009" σε συμμρφωση προς την Εκτελεστικ Οδηγα 2014/111/ΕΕ της Επιτροπς της 17ης Δεκεμβρου 2014
25-1-16     Π.Δ. 2/16 (ΦΕΚ-6 Α/22-1-16) : Αρχικ επαγγελματικ εκπαδευση των υποψηφων Ακολοθων Πρεσβελθας στη Διπλωματικ Ακαδημα του Υπουργεου Εξωτερικν
25-1-16      Π.Δ. 4/16 (ΦΕΚ-8 Α/22-1-16) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 24/97 "Ιεραρχα, καταστσεις και εξλιξη των αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας" (Α 29) και του π.δ. 100/03 "Τοποθετσεις,  μεταθσεις, αποσπσεις και λοιπς μετακινσεις αστυνομικο προσωπικο" (Α 94)
25-1-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ/39/16 (ΦΕΚ-71 Β/22-1-16) : Αποτπωση ληξιαρχικν πρξεων συμφνου συμβωσης
25-1-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1009506/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-70 Β/22-1-16) : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2016
22-1-16       ΥΠΕΕ 872/13/16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 31 του ν. 4342/15 αναφορικ με την γκριση και κρωση των Περιφερειακν Σχεδων Διαχερισης Αποβλτων (ΠΕΣΔΑ)
22-1-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1012/14-1-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 258/15 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με την επιβολ κυρσεων σε περπτωση μη απδοσης, ανακριβος εκπρθεσμης απδοσης στην αρμδια ΔΟΥ και τη διαδικασα βεβαωσης κατπιν φορολογικο ελγχου του ποσοστο 5% επ των νοσηλων που εισπρττουν και υποχρεονται να καταβλλουν στο Δημσιο οι Μονδες Χρνιας Αιμοκθαρσης (ΜΧΑ) που λειτουργον βσει των διατξεων του π.δ. 225/00
22-1-16         ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Α/ΓΠ/72061/22-1-16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Υ3/ΓΠ/οικ.23726/14 εγκυκλου με θμα : "Διαδικασα εφαρμογς ν. 4238/14 - Διευκρινσεις για την ναρξη λειτουργας των Μονδων Υγεας του ΠΕΔΥ
22-1-16      ΟΑΕΕ 1/22-1-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου και επλγησαν απ την πυρκαγι της 17ης με 20ης Ιουλου 2015
22-1-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 1716/21-1-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια" : Πρσκληση υποβολς προτσεων για επιδτηση δρσεων για την πρληψη και καταπολμηση του ρατσισμο, της ξενοφοβας, της ομοφοβας και λλων μορφν μη ανοχς
22-1-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 1715/21-1-16 : Επιδτηση ευρωπαικν ργων πρληψης και ετοιμτητας για την Αστικ Προστασα και τη Θαλσσια Ρπανση (Ευρωπαικς Μηχανισμς Πολιτικς Προστασας της ΕΕ)
22-1-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 43/1939/16 (ΦΕΚ-54 Β/20-1-16) : Τεχνικς Κανονισμς για τον καθορισμ των ελαχστων προς εξταση χαρακτηριστικν και των ελαχστων προυποθσεων για τη διενργεια της εξτασης ορισμνων ποικιλιν καλλιεργομενων φυτικν ειδν, σε συμμρφωη προς τις Οδηγες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ πως ισχουν μετ και την τελευταα τροποποησ τους με την Εκτελεστικ Οδηγα 2014/105/ΕΕ της Επιτροπς
21-1-16       ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. ΣΕΕΔΔ/Φ,7/659/20-1-16 : Ανοιχτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του Σματος Επιθεωρητν Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης (ΣΕΕΔΔ)
21-1-16         Ν. 4359/16 (ΦΕΚ--5 Α/20-1-16) : Κρωση Αναθεωρημνου Ευρωπαικο Κοινωνικο Χρτη --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-1-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1009/16 (ΦΕΚ-48 Β/20-1-16) : Αναπροσαρμογ τιμν του συστματος αντικειμενικο προσδιορισμο της αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται σε περιοχς εντς σχεδου λης της Χρας
21-1-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 264/7665/20-1-16 : Αποστολ στοιχεων Εγγειοβελτιωτικν Εργων ΤΟΕΒ , ΓΟΕΒ - Ρθμιση χρεν ΟΕΒ προς τη ΔΕΗ - Αποκατσταση ζημιν απ πλημμρες - Να Ταχ. Δ/νση Δ/νσης Εγγεων Βελτισεων, Ε.Π. & Λ. του ΥΠ.Α.Α.Τ.
20-1-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1010/18-1-16 : Απαλλαγς απ ΦΠΑ επιβατηγν - οχηματαγωγν πλοων που δραστηριοποιονται σε πορθμεα λλες διαδρομς
20-1-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ / Α / 5026806 / ΕΞ2015 / 23-12-15 : Ηλεκτρονικ υποβολ DV1  και λοιπν εγγρφων αξας
20-1-16      ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/709/Φ.ΕΓΚ.3/19-1-16 : Δημοσευση της Κατευθυντριας Οδηγας 12 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς σχετικ με τη σνταξη Εγγυητικν Επιστολν Συμμετοχς και Καλς Εκτλεσης
20-1-16      ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.2454/Φ.ΕΓΚ.2/19-1-16 :  Δημοσευση κανονισμν της Ευρωπαικς Επιτροπς για την τροποποηση των καττατων ορων εφαρμογς των ευρωπαικν οδηγιν, κατ τις διαδικασες σναψης συμβσεων
20-1-16      Γ.Γ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 5997/20-1-16 : Δυναττητα μεταφορς χρωσης και εσπραξης "τελν τρησης μερδας ΓΕΜΗ" του 2015 σε επμενο τος
20-1-16     ΥΠΕΘ Φ.353.1/1/2908/Ε3/16 (ΦΕΚ-46 Β/19-1-16) : Καθορισμς της διαδικασας, υποβολς αιτσεων και επιλογς προισταμνων τμημτων επαιδευτικν θεμτων
20-1-16       ΦΕΚ-3015 Β/21-12-15 :
Κ.Υ.Α. 15240/15 : Καθορισμς του ψους παγας προκαταβολς της Υπηρεσας Ασλου, εδους και ποσοστο δαπανν κατ Κωδικ Αριθμ (ΚΑΕ) που πληρνονται απ αυτ
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Γ/60327/15 : Τρπος αποζημωσης δαπανν νοσηλεας ΕΟΠΥΥ οφειλομνων απ ιδιωτικος ασφαλιστικος φορες προς τα υπαγμενα πρσωπα - δικαιοχους βσει των διατξεων του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για ζημι που υπστησαν συνεπεα τροχαου ατυχματος απ τον υπχρεο αποζημωσης
20-1-16       Κ.Υ.Α. 8001/5/75/ΡΙΒ/15 (ΦΕΚ-3014 Β/31-12-15) : Περ του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος της Πγιας Προκαταβολς της Ελληνικς Αστυνομας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-1-16       Κ.Υ.Α. 81526/11940/15 (ΦΕΚ-3017 Β/31-12-15) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2016
20-1-16      ΡΑΕ 468/15 (ΦΕΚ-3012 Β/31-12-15) : Τροποποηση διατξεων του Εγχειριδου Εκκαθρισης Αγορς του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (Β 53/16-1-13)
20-1-16      ΦΕΚ-3003 Β/31-12-15 : 
ΡΑΕ 467/15 : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ-103 Β)
ΡΑΕ 457/15 : Εγκριση του ανταλλγματος για την κλυψη των δαπανν παροχς κοινωνικο οικιακο τιμολογου (ΚΟΤ) και τιμολογου πολυτκνων για το τος 2014
ΡΑΕ 471/15 : Επανεξταση του πλαισου υπαγωγς των εξαγωγν ηλεκτρικς ενργειας στους Λογαριασμος Προσαυξσεων του Διαχειριστ του Εθνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας και συναφς τροποποηση διατξεων του "Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας" (ΦΕΚ-103 Β) και του Εγχειριδου Εκκαθρισης Αγορς (ΦΕΚ-53 Β) πως ισχουν
19-1-16     ΥΠΕΘ 6194/Η1/16 (ΦΕΚ-33 Β/18-1-16) : Ορισμς Εθνικο Οργανισμο / Εθνικς Μονδας Συντονισμο για την υλοποηση του ευρωπαικου προγρμματος Erasmus+, 2014-2020, για τον τομα "Νεολαα"
19-1-16     Κ.Υ.Α. 123/16 (ΦΕΚ-35 Β/18-1-16) : Καθορισμς κατηγορας δειας διαμονς πολιτν τρτων χωρν, οι οποοι κατεχαν δειες παραμονς δελτα ταυττητας αλλοδαπο που χορηγθηκαν απ τις υπηρεσες της ΕΛΑΣ
19-1-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 1523/ΕΓΚ.2/18-1-16 : Επικαιροποηση στοιχεων εκκρεμοττων διορισμν / προσλψεων τακτικο προσωπικο που αφορον σε οριστικ αποτελσματα διαδικασιν που χουν διενεργηθε απ το ΑΣΕΠ και δεν καλπτονται απ εκδοθεσες αποφσεις κατανομς προσωπικο
19-1-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 5108/15 (ΦΕΚ-3008 Β/31-12-15) : Παρταση του Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν Υγεας (ΠΠΥΥ) του τους 2010 και των Προγραμμτων Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (ΠΠΥΦΥ) των ετν 2011, 2012, 2013 και 2014
19-1-16     ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/ΟΙΚ.185497/15 (ΦΕΚ-3004 Β/31-12-15) : Εγκριση κθεσης μακροπρθεσμης στρατηγικς για την κινητοποηση επενδσεων για την ανακανιση του εθνικο κτιριακο αποθματος --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
19-1-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΑΔ/Γ/1005972/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-38 Β/18-1-16) : Καθορισμς της διαδικασας επιλογς Προισταμνων συγκεκριμνων οργανικν μονδων επιπδου Διεθυνσης, Υποδιεθυνσης και Τμματος των υπηρεσιν της ΓΓΔΕ του Υπουργεου Οικονομικν
19-1-16     ΥΠΕΚΑΑ 59734/2362/16 (ΦΕΚ-37 Β/18-1-16) : Καθορισμς ειδικτερων ρων, προυποθσεων, διαδικασας και μεθδου υπολογισμο της χρεομενης αξας των παραχωρομενων κατοικιν του Ολυμπιακο Χωριο
18-1-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1271/15 (ΦΕΚ 3001 Β/31-12-2015) : Τροποποηση της απφασης του Υπουργο Οικονομικν ΠΟΛ.1185/2011 (ΦΕΚ Β' 1949) "Δημοσιοποηση ληξιπρθεσμων οφειλν προς το Δημσιο.
18-1-16  ΥΠ.ΥΓ. Γ3Γ/ΟΙΚ.2180/15 (ΦΕΚ 28 Β/15-1-2016) : Τροποποηση της υπ'αριθμ. Γ3Γ/ΟΙΚ.98494/21-12-2015 απφασης του Υπουργο Υγεας.
18-1-16 Κ.Υ.Α. 81590/1446/Φ.4.2/15 (ΦΕΚ 3002 Β/31-12-2015) : Απλοστευση και νταξη διαδικαιν αρμοδιτητας της Διεθυνσης Ελγχου Οχημτων και Εγκαταστσεων του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων στο σστημα των Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.)
18-1-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1007/5-1-16 : Κοινοποηση του επισμου αντιγρφου της γνωμοδτησης υπ'αριθμ. 231/2015 του Β τμματος του Ν.Σ.Κ.,  αναφορικ με τη δυναττητα υπαγωγς στις ευνοκς διατξεις της παραγρφου 6 του  ρθρου 66 του ν. 4174/2016, υποθσεων , για τις οποες την 26.7.2013, εχε δη εκδοθε, αλλ δεν χει επιδοθε δικαστικ απφαση.
18-1-16 ΥΠΟΜΕΔΙ 2779/243/15-1-16 : Διευκρινσεις περ του Υπεθυνου Λειτουργας σε πρατρια αμιγς υγραερου μικτν υγραερου και υγρν καυσμων.
18-1-16 ΟΑΕΔ 4096/18-1-16 : Πργραμμα επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων (ΛΑΕΚ 0,24%) τους 2016.
15-1-16      ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με την ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (15/01/2016)

15-1-16        ΥΠΕΘ 6156/Θ2/15-1-16 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκκλησιαστικς Εκπαδευσης σχ.τους 2015-2016
15-1-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1008/13-1-16 : Δασμολογικ κατταξη και συντελεστς ΦΠΑ σε ροφματα με βση το γλα
15-1-16         ΙΚΑ Ε57/4/ΕΓΚ.2/14-1-16 : Τροποποηση της παρ. 2 του ρθρου 19α του ν. 4015/11, σχετικ με τη χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας και την αναστολ λψης αναγκαστικν μτρων σε προδρους και μλη των Διοικητικν Συμβουλων των Αγροτικν Συνεταιριστικν Οργανσεων
15-1-16        ΙΚΑ Ε57/5/ΕΓΚ.1/14-1-16 : Χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας στους Διοικητς Προδρους φορων κοινωνικς ασφλισης
15-1-16         Κ.Υ.Α. Φ.10034/44080/1042/15 (ΦΕΚ-2990 Β/31-12-15) : Κρατικ επιχοργηση Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2015
15-1-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1006/5-1-16 : Κοινοποηση ακριβος αντιγρφου της γνωμοδτησης υπ' αριθμ. 256/15 του Β τμματος του ΝΣΚ, αναφορικ με τη διενργεια φορολογικο ελγχου σε επιχειρσεις για τις οποες εκδδεται φορολογικ πιστοποιητικ
15-1-16       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/73/ΔΕΠ/16 (ΦΕΚ-20 Β/14-1-16) : Δικαιολογητικ αναγνρισης και εκκαθρισης δαπανν μετακινουμνων εντς και εκτς της Επικρτειας
15-1-16       ΟΑΕΔ 3029/71/15 (ΦΕΚ-2988 Β/31-12-15) : Υλοποηση προγρμματος επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων (ΛΑΕΚ 0,24%) τους 2016
15-1-16         Κ.Υ.Α. 81540/1445/Φ.4.2/15 (ΦΕΚ-2984 Β/31-12-15) : Απλοστευση και νταξη των διαδικασιν : 1) Χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας πρατηρων υγρν καυσμων 2) Χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας πρατηρων αμιγς υγραερου 3) Χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας πρατηρων διανομς πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) , αρμοδιτητας της Δ/νσης Ελγχου Οχημτων και Εγκαταστσεων του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων στο σστημα των Εναιων Κντρων Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
15-1-16         Κ.Υ.Α. 131219/15 (ΦΕΚ-2974 Β/31-12-15) : Μτρα εφαρμογς του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 1222/09 του ΕΚ και του Συμβουλου της 25ης Νοεμβρου 2009 σχετικ με τη σμανση των ελαστικν επιστρων αναφορικ με την εξοικονμηση καυσμου και λλες ουσιδεις παραμτρους --> βλ. μετα την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-1-16         ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/39325/5725/15 (ΦΕΚ-2991 Β/31-12-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 50984/7947/13 (Β 3056) απφασης "Αδεια οδγησης, εκπαδευση και εξταση υποψηφων οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων"
14-1-16      Κ.Υ.Α. ΔΠΠ/3905/15 (ΦΕΚ-2985 Β/31-12-15) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.2/1617/10 κ.υ.α. "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον - εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων και  ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων (ΦΕΚ-1980 Β/2010)
14-1-16       ΥΠΟΙΑΝΤ 26626/15 (ΦΕΚ-2979 Β/31-12-15) : Υλοποηση ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του ξεναγο στο Πανεπιστμιου Πελοποννσου
14-1-16        ΦΕΚ-2961 Β/31-12-15 : 
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Γ/ΓΠ/οικ.97267/15 : Τροποποηση των αριθμ. Α2Γ/ΓΠ/οικ.26519/6-4-15 (ΦΕΚ-736 Β) και Α2Γ/ΓΠ/οικ.47112/15 (ΦΕΚ-1342 Β) υ.α.
ΕΟΦ Ο-347/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Ο-833/18Η/08 απφαση ΔΣ/ΕΟΦ περ καθορισμο των Κατευθυντριων Γραμμν της ΕΕ σχτικ με τις Αρχς και τους Καννες Καλς Παραγωγς για τα Φρμακα και τα δοκιμαζμενα φρμακα ανθρπινης χρσης, πως χει τροποποιηθε  .....
14-1-16        ΥΠΕΚΑΑ Φ.1500/ΟΙΚ.49926/2148/13-1-16 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 21 του ν. 4337/15 για θματα διαδοχικς ασφλισης
14-1-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.2392/14-1-16 : Συμμετοχ στο πργραμμα εφημεριν ιατρν υπηρεσας υπαθρου
13-1-16       ΥΠΕΕ 134389/181/13-1-16 : Κατρτιση Περιφερειακο Μητρου Εμπρων σμφωνα με το ρθρο 7 παρ. 2(γ) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-15 (ΦΕΚ-2872 Β)
13-1-16       ΥΠΕΚΑΑ Φ.1500/ΟΙΚ.51523/2199/29-12-15 : Εφαρμογ των διατξεων της διαδοχικς ασφλισης απ τους Φορες Πρνοιας
13-1-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1005/12-1-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 382/14 γνωμοδτησης του Α τμματος του ΝΣΚ σχετικ με το χρνο παραγραφς των απαιτσεων που εκχωρονται στο Δημσιο, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 10 του ν. 4224/13 (Α 288) "Ρυθμσεις σχετικ με τις ΠΑΕ", πως ισχει
13-1-16      ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 578/13-1-16 : Περ αποστολς στοιχεων επικοινωνιακν προγραμμτων και δρσεων διαφημιστικς προβολς και ερευνν ραδιοτηλεοπτικς αγορς
13-1-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4802/142588/15 (ΦΕΚ-2962 Β/31-12-15) : Εφαρμογ Προγρμματος Επιζωοτιολογικς Διερενησης της Γρπης των Πτηνν
13-1-16       Π.Δ. 1/16 (ΦΕΚ-1 Α/12-1-16) : Προυποθσεις αντικατστασης Ειδικο Πτυχου Κυβερντη και Ειδικο Πτυχου Μηχανοδηγο σε Φορτηγ (Φ/Γ) και Επιβατηγ (Ε/Γ) πλοα
13-1-16        ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/49046/3702/15/11-1-16 : Μεταββαση λεωφορεων δημσιας χρσης (ΛΔΧ) και συμβσεων χρηματοδοτικς μσθωσης (leasing)  ΛΔΧ λγω λψης μτρων εξυγανσης πιστωτικν ιδρυμτων - Καταχριση στο βιβλιριο μεταβολν
13-1-16        ΥΠΕΕ 134387/165/12-1-16 : Κατρτιση Περιφερειακο Μητρου Φορων Εκμετλλευσης σμφωνα με το ρθρο 7 , παρ. 2 (β) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/15 (ΦΕΚ-2872 Β/29-12-15)
12-1-16        ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με την ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (12/01/2016)

12-1-16      ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12/30-12-15 (5838/15) : Υποδεγματα Εγγυητικν Επιστολν Συμμετοχς και Καλς Εκτλεσης
12-1-16       ΥΠΟΙΑΝΤ 26625/15 (ΦΕΚ-2949 Β/31-12-15) : Υλοποηση ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του ξεναγο στο Πανεπιστμιο Μακεδονας
12-1-16      ΥΠΑ Δ2/Δ/31831/10292/15 (ΦΕΚ-2937 Β/31-12-15) : Κανονισμς για τα μηχανοκνητα πτητικ μσα που χουν θροισμα μγιστου κενο βρους απογεωσης και καυσμων σο μικρτερο των εβδομντα (70) κιλν
12-1-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΟΙΚ.102397/15 (ΦΕΚ-2952 Β/31-12-15) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. πρωτ. ΓΠ5(Α)/οικ.88979/15 υ.α. με θμα "Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων"
12-1-16    ΥΠΕΘ Φ.151/213895/Α5/15 (ΦΕΚ-2954 Β/31-12-15) : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.151/20049/07 υ.α. "Πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση αποφοτων Β/θμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες
12-1-16    ΥΠΕΕ 131203/5573ΠΕ/11-1-16 : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 49 του ν. 4280/14
12-1-16    ΥΠΥΜΕΔΙ 1329/45/11-1-16 : Κοινοποηση των αποφσεων για τη χρση υγραερου και φυσικο αερου σε οχματα
11-1-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/42/ΟΙΚ.619/11-1-16 :  Εξυπηρτηση αναγκν τομα καθαριτητας βσει του ρθρου 12 της ΠΝΠ της 30ης -12-2015
11-1-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3715/11-1-16 : Αποφσεις του Ανωττου Χημικο Συμβουλου (ΑΧΣ) με αριθμ. 89/15 και 90/15 - Ενημρωση του Κδικα Τροφμων και Ποτν (ΚΤΠ)
11-1-16      ΥΠΕΕ 133384/6587ΠΕ/11-1-16 : Προδιαγραφς Σνταξης των Μελετν Διαχερισης Πρκων και Αλσν
11-1-16      ΦΕΚ-2928 Β/31-12-15 :
Κ.Υ.Α. 83509/15 : Διαδικασα κδοης των στοιχεων συγκλυψης των ελεκγτικν οργνων του ιδιτη, οι οποοι, με σκοπ την ανακλυψη και σλληψη προσπου που διαπρττει το γκλημα της διακνησης ναρκωτικν, δρουν ως αγοραστς μεσολαβητς μεταφορες φλακες ναρκωτικν ουσιν με λλους τρπους που δεν δημιουργον οτε επιτενουν κινδνους για τρτα πρσωπα, διαδικασα γκρισης για τη διενργεια συναλλαγν εκ μρους τους με αυτ τα στοιχεα και διαδικασα γκρισης των προς διθεση χρηματικν ποσν για τις ανγκες της συγκαλυμμνης δρσης
ΕΕΕΠ 188/3/15 : Τροποποηση της με αριθμ 2170/09 (Β 78) υ.α. "Εγκριση του Κανονισμο Οργνωσης Λειτουργας και Διεξαγωγς του Αριθμολαχεου ΚΙΝΟ της ΟΠΑΠ ΑΕ" πως ισχει
11-1-16     ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 19/5-1-16 : Εποπτεα της Γενικς Γραμματεας Ενημρωσης και Επικοινωνας ως προς την εφαρμογ των επικοινωνιακν προγραμμτων και δρσεων των φορων των νομικν προσπων δημοσου και ιδιωτικο δικαου του ευρτερου δημσιου τομα
11-1-16      ΥΠΕΕ 133391/6590ΠΕ/11-1-16 : Καθορισμς του τπου του ττλου κυριτητας της παρ. 11 του ρθρου 47 του ν. 998/79 πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 36 του ν. 4280/14, που εκδθηκε κατ' εφαρμογ του ρθρου 42 παρ. 6 του ν. 4280/14
11-1-16      ΥΠΕΕ 133389/6588ΠΕ/11-1-16 : Καθορισμς του τρπου και της ακολουθητας διαδικασας γκρισης γεωργικς εκμετλλευσης του ρθρου 47 του ν. 998/79 πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 36 του ν. 4280/14, τα απαιτομενα δικαιολογητικ και τις υποχρεσεις του δικαιοχου, που εκδθηκε κατ' εφαρμογ του ρθρου 42 παρ. 6 του ν. 4280/14
11-1-16     Κ.Υ.Α. 6634/1-147524/16 (ΦΕΚ-10 Β/8-1-16) : Σσταση Κντρου Πρτης Υποδοχς και προσωρινν Δομν Φιλοξενας αιτοντων συλο και ευλωτων ομδων πολιτν τρτων χωρν στις νσους Χο και Σμο
11-1-16     ΕΕΤΣ 1/16 (ΦΕΚ-8 Β/8-1-16) : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. 768/15 απφασης "Αντικατσταση της υπ' αριθμ. 664/15 απφασης "Σσταση αν πιστωτικ δρυμα ειδικς υποεπιτροπς για την γκριση συναλλαγν και λλα συναφ ζητματα" (Β 1563), πως τροποποιθηκε και ισχει" (Β 2118)
11-1-16     ΥΠΕΘ Π/112/214196/15 (ΦΕΚ-2941 Β/31-12-15) : "ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" Για τη διαχεριση αναλωθντων καυσμων και ραδιενεργν αποβλτων
8-1-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΕΑΠ/2002217/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-2922 Β/31-12-15) : Καθορισμς διαδικασας απδοσης των παρακρατηθντων ποσν απ κατασχσεις σε βρος υπαλλλων συνταξιοχων του Δημοσου, στα χρια του Δημοσου ως τρτου
8-1-16        ΦΕΚ-2932 Β/31-12-15 : 
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.99933/15 : Ενεργεες εφημερες Χημικν, Βιοχημικν, Κλινικν Χημικν, Βιολγων, Φαρμακοποιν, Νοσοκομειακν Φαρμακοποιν, Ψυχολγων, Φυσικν Νοσοκομεων - Ακτινοφυσικν και Κτηνιτρων των Νοσηλευτικν Ιδρυμτων αν Υγειονομικ Περιφρεια
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1270/15 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω του σεισμο στις 17-11-2015 στο Δμο Μεγανησου, ΠΕ Λευκδας, Περιφρειας Ιονων Νησων
8-1-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/82445/ΔΠΓΚ/15 (ΦΕΚ-2934 Β/31-12-15) : Στοχοθεσα - Πργραμμα εκτλεσης προυπολογισμο - Παρακολοθηση εκτλεσης
8-1-16       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/82446/ΔΠΓΚ/15 (ΦΕΚ-2933 Β/31-12-15) : Αντικειμενικο λγοι, εξωγενες παργοντες και διαδικασα αναθερησης των προυπολογισμν των φορων του Κεφαλαου Α του ν. 3429/05
8-1-16      Κ.Υ.Α. 8002/32/225-Α/15 (ΦΕΚ-2930 Β/31-12-15) : Επδομα αυξημνης επιχειρησιακς ετοιμτητας στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας
8-1-16         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/473/5-1-16 : Αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/21-12-15 (ΦΕΚ-2844 Β) υ.α. "Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-15 υ.α. (ΦΕΚ 116 Β) με θμα "Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο "Πργραμμα Διαγεια" των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β Ν. 3861/10, πως προστθηκε με το ρθρο 16 Ν. 4305/14)"
8-1-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 44732/29-12-15 : Κοπ δνδρων σε κοινχρηστους χρους της πλης
8-1-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Φ/1001351/ΕΞ2016/7-1-16 : Παροχ πρσθετων διευκρινσεων επ της νας φορολγησης των προιντων που εμππτουν στα ρθρα 90 και 92 του ν. 2960/01
8-1-16      ΥΠΥΜΕΔΙ 782/59/8-1-16 : Δημοσευση της αριθμ. 78387/6468/15 (Β 2843) κ.υ.α.
8-1-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 291/4-1-16 : Διαδικασα επιλογς προισταμνων οργανικν μονδων στους ΟΤΑ α' βαθμο σμφωνα με τις μεταβατικς διατξεις του ν. 3839/10
8-1-16      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 31/383/16 (ΦΕΚ-2 Β/7-1-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 311496/09 (ΦΕΚ-1477 Β) υ.α. "Λεπτομρειες εφαρμογς της αριθμ. 302157/09 ... "Προθηση ονων σε αγορς τρτων χωρν στο πλασιο των Καν (ΕΚ) 479/08 του Συμβουλου και 555/08 της Επιτροπς"
8-1-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000012/ΕΞ2016/7-1-16 (ΦΕΚ-4 Β/7-1-16) : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων
8-1-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1003/16 (ΦΕΚ-3 Β/7-1-16) : Τροποποηση της απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1163/15 "Διαδικασα διορθσεων και χοργηση απαλλαγν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων, καθορισμς του αρμδιου οργνου"
7-1-16 ΥΠΕΘ 1470/Ε1/7-1-16 : Υποβολ ενστσεων κατ της τροποποησης των πινκων αναπληρωτν εκπαιδευτικν Α/θμιας Εκπ/σης σχολ. τους 2015-2016,  βσει της με αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β/24.12.205-ΑΔΑ:ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ)Υ.Α.
7-1-16 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1015/5-1-16 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του Κεφαλαου Β του ν.4354/2015 (176 Α) "Μισθολογικς ρυθμσεις των υπαλλλων του Δημοσου , των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (Ο.Τ.Α.) πρτου και δετερου βαθμο, των Νομικν Προσπων Δημοσου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικο Δικαου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του ν. 3429/2005 (Α314) και λλες μισθολογικς διατξεις.
7-1-16 ΓΕΔΔ 257/7-1-16 : Υποβολ των δηλσεων περιουσιακς κατστασης και δηλσεων οικονομικν συμβφερντων,
7-1-16 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/82950/0021/31-12-15 : Διαδικασα προθησης κανονιστικν πρξεων.
7-1-16 Π.Δ. 89/15 (ΦΕΚ 185 Α/31-12-2015) : Τροποποηση διατξεων του Π.δ. 319/1995 "Οργανισμς Σχολς Αξιωματικν Ελληνικς Αστυνομας".
7-1-16  ΥΠ. ΟΙΚ. ΠΟΛ.1273/15 (ΦΕΚ 2920 Β/31-12-2015) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς για την απλεια ρυθμσεων Ν.4321/2015 και Ν.4305/2014 στη Φορολογικ Διοκηση, λγω δημιουργας νων οφειλν.
7-1-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1274/15 (ΦΕΚ 2919 Β/31-12-2015) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεδδου επικοινωας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2015.--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-1-16 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/40/ΟΙΚ.304/7-1-16 : Επιστολ προς παροχ στοιχεων τιμολγησης σκευασμτων ειδικς διατροφς.
7-1-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1001/16 (ΦΕΚ 1 Β/5-1-2016) : Καθορισμς της διαδικασας και του χρνου απδοσης του ειδικο τλους παιγνων αν στλη, πως ορζεται εκ των διατξεων του ρθρου 12 του Ν.4346/2015 (152 Α) καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης αυτο.
5-1-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1002/20-12-15 : Εισαγωγ εφημερδων και περιοδικν με αναστολ ΦΠΑ.
5-1-16 ΥΠΕΕ 135152/31/5-1-16 : Οδηγες για την εφαρμογ της ΚΥΑ "δρυση δασικν φυτωρων" και της ΥΑ "Διθεσης αντ τιμματος δασικν σπρων και δευτερευντων προντων εκκκκισης".
5-1-16 ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΔΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ./88/5-1-16 : Καταχριση δεδομνων προδου υποθσεων ενπιον των Πειθαρχικν Συμβουλων.
5-1-16 Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ.32-Φ.56/370862/218709/12209/7831/15 (ΦΕΚ 2916 Β/31-12-2015) : Δικαωμα εισδου σε μεμονωμνα μνημεα, οργανωμνους αρχαιολογικος χρους, ιστορικος τπους και μουσεα που ανκουν στο Δημσιο.
5-1-16 ΥΠΕΣΔΑ 42090/ΕΓΚ.1/4-1-16 : Αναμρφωση Διοικητικν Συμβουλων Δημοτικν Λιμενικν Ταμεων που εκτενονται στα ρια ενς ΟΤΑ.
5-1-16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 19/5-1-16 : Εποπτεα της Γενικς Γραμματεας Ενημρωσης και Επικοινωνας ως προς την εφαρμογ των επικοινωνιακν προγραμμτων και δρσεων των φορων των νομικν προσπων δημοσου και ιδιωτικο τομα.
4-1-16 ΥΠΕΣΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.26.24/1069/26252/31-12-15 : Απλυση λγω ορου ηλικας.
4-1-16 ΦΕΚ  2905 Β/31-12-2015 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1277/15 : Καθορισμς των κρατν που χουν προνομιακ φορολογικ καθεστς με βση τις διατξεις των παραγραφν 6 και 7 του ρθρου 65 του ν.4172/2013 τια το τος 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1279/15 : Καθορισμς των μη συνεργσιμων κρατν με βση τις διατξεις της παραγρφου 3 του ρθρου 65 του Ν.4172/2013 για το τος 2015.
ΥΠ. ΟΙΚ. ΠΟΛ.1276/15 : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2016 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα.
ΥΠ. ΟΙΚ. ΠΟΛ.1278/15 : Τροποποηση της απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014(ΦΕΚ 179 Β') "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει.
4-1-16 ΚΥΑ 3/8784/15 (ΦΕΚ 2906 Β/31-12-2015) : Παρταση λειτουργας της Ανοιχτς Δομς Φιλοξενας αιτοντων συλο, ευλωτων ομδων πολιτν τρτων χωρν στον Ελαινα Αττικς και διρθωση της υπ'αριθμ. 3/5262 απφασης με θμα: "Σσταση Ανοιχτς Δομς Φιλοξενας αιτοντων συλο, ευλωτων ομδων πολιτν τρτων χωρν στον Ελαινα Αττικς".
4-1-16 ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/373500/21704/3694/15 (ΦΕΚ 2903 Β/31-12-2015) : Ρθμιση των λεπτομερειν εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 41Β' του Ν.2725/1999, παρ. 1 και 11, πως ισχεις, και του ρθρου 3 του Ν.4326/2015, περ Λσχης Φιλθλων.
31-12-15        ΥΠΟΙΑΝΤ 6851/1587/Α2/15 (ΦΕΚ-2891 Β/30-12-15) : Τροποποηση του Οδηγο του Προγρμματος Πιλοτικς Δρσης "Ενσχυση Ανοικτν Κντρων Εμπορου"
31-12-15        ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με τον ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΑΠΑΝΩΝ.
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (31/12/2015)
31-12-15        ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ.  Φ. 10053 / 56298 / 1863 / 15 (ΦΕΚ-2892 Β/30-12-15) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους ασφαλισμνους του Λογαριασμο Ανεργας Προσωπικο ημερησων Εφημερδων Αθηνν και Θεσσαλονκης του Κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΠΤΑ-ΜΜΕ για τις γιορτς των Χριστουγννων 2015 και του νου τους 2016
31-12-15        ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣΙΩΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2421.6-3/49130/15 (ΦΕΚ-2878 Β/29-12-15) : Κατταξη Δοκμων Λιμενοφυλκων
31-12-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 45387/24-12-15 : Παρταση συμβσεων προσωπικο των Συμβουλευτικν Κντρων και των Ξεννων Φιλοξενας για γυνακες θματα βας των ΟΤΑ
31-12-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1272/16-12-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 8 του ν. 4337/15 (ΦΕΚ-129 Α/17-10-15) περ ποινικς διξης λγω μη καταβολς χρεν προς το Δημσιο (ρθρο 25 ν. 1882/90)
31-12-15     ΠΝΠ 30/30-12-15 (ΦΕΚ-184 Α/30-12-15) : Ρθμιση κατεπειγντων θεμτων των Υπουργεων Οικονομικν, Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων, Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, Εργασας και Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης, Εθνικς Αμυνας, Υγεας και Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο και της ΕΡΤ ΑΕ
31-12-15     ΠΥΣ 51/15 (ΦΕΚ-183 Α/30-12-15) : Παρταση της ισχος της 33/06 ΠΥΣ "Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα"
30-12-15     ΥΠΟΙΑΝΤ 136173/ΔΠΕΦ566/15 (ΦΕΚ-2883 Β/30-12-15) : Εγκριση των προυπολογισμν τους 2016 των πντε (5) εντς Γενικς Κυβρνησης εποπτευμενων φορων του Κεφ. Α του Ν. 3429/05 του Υπουργεου Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο
30-12-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/76/ΟΙΚ.40155/30-12-15 : Ενημρωση για την κδοση της υπ' αριθμ. 244/15 Γνωμοδτησης του Ε Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους σχετικ με τις αποδοχς κατ τη διρκεια αναστολς σκησης καθηκντων
30-12-15      ΦΕΚ-2882 Β/30-12-15 :
Κ.Υ.Α 135941/15 : Ρθμιση θεμτων διαχερισης εισρον των Επενδυτικν Ταμεων της ΕΕ για ργα που χρηματοδοτονται μσω του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ), μεταφορς της Δημσιας Δαπνης στον Οργανισμ Πληρωμν και Ελγχου Κοινοτικν Ενισχσεων Προσανατολισμο και Εγγυσεων ....
Κ.Υ.Α. 135934/15 : Αντικατσταση της ΑΠ 85335/15 (ΦΕΚ-1706 Β) κ.υ.α. και επανακαθορισμς της λειτουργας του λογαριασμο 23/200850 για την εθνικη συγχρηματοδτηση των Διαρθρωτικν Ταμεων και του Ταμεου Συνοχς
30-12-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1275/28-12-15 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 12 και 17 του ν. 4346/15 (ΦΕΚ-152 Α) "Επεγουσες ρυθμσεις για την εφαρμογ της Συμφωνας Δημοσιονομικν Στχων και Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις" και παροχ οδηγιν
30-12-15     ΥΠΕΕ 134382/5229/30-12-15 : Κανονισμς Ξυλεας - Θεσμικ πλασιο εφαρμογς
30-12-15     ΟΠΕΚΕΠΕ 139202/30-12-15 : Εγκκλιος πληρωμς των δημσιων ργων του Μτρου 3.1. και ειδικτερα της πρσκλησης 3.1.2 του ΕΠΑΛ 2007-2013
30-12-15     ΦΕΚ-2877 Β/29-12-15 :
Κ.Υ.Α. 134444/15 : Τακτοποηση πληρωμν Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους, χρηματοδτηση του επμενου ΠΔΕ και ρθμιση σχετικν θεμτων
Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/32739/25729/15 : Καθορισμς τελν υπηρεσιν νηολγησης, υποθκης και κδοσης πιστοποιητικν αεροσκαφν
30-12-15     ΟΠΕΚΕΠΕ 139342/30-12-15 : Επιτπιοι λεγχοι μτρου 221 Πρτη δσωση γεωργικν γαιν - Ετους 2015 - Εγκκλιος - Εγχειρδιο διαδικασιν ελγχου
30-12-15    ΟΑΕΔ 105254/30-12-15 : Μετβαση στην υποχρεωτικ ηλεκτρονικ εξυπηρτηση πολιτν απ την 4η Ιανουαρου 2016
30-12-15     ΦΕΚ-2876 Β/29-12-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/81691/ΔΠΓΚ/15 : Καθορισμς των μειζνων κατηγοριν δαπανν του Κρατικο Προυπολογισμο - Διαδικασα κατανομς πιστσεων του Κρατικο Προυπολογισμο σε αναλυτικ εππεδο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1268/15 : Υποχρεσεις υποκειμνων που παρχουν απαλλασσμενες απ το ΦΠΑ υπηρεσες εκπαδευσης σμφωνα με την περ. ιβ της παρ. 1 του ρθρου 22 του Κδικα ΦΠΑ, πως ισχει (ρθρο 19 του Ν. 4346/15)
30-12-15      ΦΕΚ-2881 Β/29-12-15 : 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3009/2/39-Μ/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 3009/2/23-α απ 31-8-94 απφασης του Υπουργο Δημσιας Τξης "Δικαιολογητικ και διαδικασα κδοσης των προβλεπομνων .. απ τις διατξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειν" (Β 696)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001747/ΕΞ2015/15 : Παρταση του Προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας σμφωνα με το ν. 3273/08
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 6082/146804/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 311496/09 (ΦΕΚ-1477 Β) υ.α. "Λεπτομρειες εφαρμογς της αριθμ. 302157/09 (ΦΕΚ-1209 Β) απφασης των Υπουργν Οικονομας και Οικονομικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Προθηση ονων σε αγορς τρτων χωρν στο πλασιο των Καν (ΕΚ) 479/08 του Συμβουλου και 555/2008 της Επιτροπς
30-12-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Β/1161529/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-2873 Β/29-12-15) : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2016
30-12-15      K.Y.A. 134627/5835/15 (ΦΕΚ-2872 Β/29-12-15) : Καθορισμς αρμδιων αρχν, μτρων και διαδικασιν για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) ριθμ. 995/10 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ης Οκτωβρου 2010 "για τη θσπιση των υποχρεσεων των φορων εκμετλλευσης που διαθτουν ξυλεα και προιντα ξυλεας στην αγορ" και των σχετικν με αυτν, κατ' εξουσιοδτηση και εκτελεστικν, Κανονισμν της Επιτροπς που εκδδονται για την εφαρμογ του
29-12-15     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/82455/ΔΠΓΚ/28-12-15 : Εκτλεση προυπολογισμο οικονομικο τους 2016
29-12-15    Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ....370746/21583/2056/454/15 (ΦΕΚ-2868 Β/29-12-15) : Παρταση εφαρμογς της "Κρτας Φιλθλου" στο πλασιο λειτουργας του Ηλεκτρονικο Συστματος για την κδοση, διθεση και λεγχο της διακνησης των ονομαστικν / αριθμημνων εισιτηρων σε αγνες του επαγγελματικο αθλητισμο
29-12-15     ΦΕΚ-2862 Β/28-12-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1266/15 : Τροποποηση της απφασης Αναπληρτριας Υπουργεου Οικονομικν ΠΟΛ.1080/15 (ΦΕΚ-628 Β) περ αρμοδιτητας χοργησης ρθμισης ρθρων 1-17 ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α), πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1265/15 : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1274/13 (Β 3398) περ Αποδεικτικο Ενημερτητας ρθρου 12 του ΚΦΔ, πως τροποποιθηκε με την απφαση ΠΟΛ.1065/14 (ΦΕΚ-642 Β)
29-12-15      ΦΕΚ-2860 Β/28-12-15 :
ΥΠΕΕ 133389/6588/15 : Καθορισμς του τρπου και της ακολουθητας διαδικασας γκρισης γεωργικς εκμετλλευσης του ρθρου 47 του ν. 998/79 πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 36 του ν. 4280/14, τα απαιτομενα δικαιολογητικ και τις υποχρεσεις του δικαιοχου, που εκδθηκε κατ' εφαρμογ του ρθρου 42 παρ. 6 του ν. 4280/14
ΥΠΕΕ 133391/6590/15 : Καθορισμς τπου του ττλου κυριτητας της παρ. 11 του ρθρου 47 του ν. 998/79 πως αυτ αντικαταστθηκε με το ρθρο 36 του ν. 4280/14, που εκδθηκε κατ' εφαρμογ του ρθρου 42 παρ. 6 του ν. 4280/14
29-12-15     ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/ΟΙΚ.184898/15 (ΦΕΚ-2861 Β/28-12-15) : Υπηρεσα Διακοπτμενου Φορτου, τπος και περιεχμενο Συμβσεων Διακοπτμενου Φορτου, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 17 του ν. 4203/13
29-12-15     Κ.Υ.Α. 134453/15 (ΦΕΚ-2857 Β/28-12-15)  : Ρυθμσεις για τις πληρωμς των δαπανν του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων - ΠΔΕ (Τροποποηση και αντικατσταση της κ.υ.α. 46274/14 (ΦΕΚ-2573 Β)
29-12-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 15065/15 (ΦΕΚ-2864 Β/28-12-15) : Μεταββαση αρμοδιοττων στη Διευθντρια της Υπηρεσας Ασλου και τους Προισταμνους Αναπληρωτς Προισταμνους των Τμημτων Οικονομικο, Διαχερισης και Εφαρμογς Προγραμμτων και Συντονισμο της Υπηρεσας Ασλου
29-12-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/82198/ΔΛΔ/15 (ΦΕΚ-2866 Β/28-12-15) : Μεταφορ λογαριασμν της Κεντρικς Διοκησης υπ τον Ενιαο Λογαριασμ Θησαυροφυλακου στην Τρπεζα της Ελλδος
28-12-15      ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με την ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ.
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ (28/12/2015)
28-12-15       ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με την ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ(28/12/2015)
28-12-15       ΑΣΕΠ 13/15 (ΦΕΚ-2849 Β/24-12-15) : Θματα τρησης στο ΑΣΕΠ Αρχεου Μητρου υποψηφων και υπαλλλων φορων
28-12-15       ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.185028/15 (ΦΕΚ-2832 Β/23-12-15) : Τπος και περιεχμενο Συμβσεων πλησης ηλεκτρικς ενργειας απ Υβριδικος Σταθμος στο δκτυο των Μη Διασυνδεδεμνων Νησιν, σμφωνα με την παρ. 3 του ρθρου 12 του Ν. 3468/06 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
28-12-15      ΟΠΕΚΕΠΕ 137437/28-12-15 : Εγκκλιος Μτρου 3.1 του ΕΠΑΛ 2007-2013 - Οδηγες για τη διαδικασα πληρωμς του Μτρου 3.1. "Μτρα κοινο ενδιαφροντος - Συλλογικς δρσεις"
28-12-15      Ν. 4356/15 (ΦΕΚ-181 Α/24-12-15) : Σμφωνο συμβωσης, σκηση δικαιωμτων, ποινικς και λλες διατξεις
28-12-15    ΠΝΠ 24/24-12-15 (ΦΕΚ-182 Α/24-12-15) : Ρθμιση κατεπειγντων θεμτων των Υπουργεων Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων, Εργασας, Κοινωνικς Ασφαλσης και Κοινωνικς Αλληλεγγης, Υγεας, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Οικονομικν
28-12-15    Π.Δ. 88/15 (ΦΕΚ-180 Α/24-12-15) : Τροποποηση του π.δ. 49/05 "Ενσωμτωση της Οδηγας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 27ης Ιουνου 2002 "Δημιουργα κοινοτικο συστματος παρακολοθησης, της κυκλοφορας των πλοων και ενημρωσης" (Α 66), με κριο σκοπ τη συμμρφωση προς την Οδηγα 2014/100/ΕΕ της Επιτροπς, της 28ης Οκτωβρου 2014
28-12-15   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/39514/15 (ΦΕΚ-2844 Β/24-12-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-15 υ.α. (ΦΕΚ-116 Β) με θμα "Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο "Πργραμμα Διαγεια" των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β ν. 3861/10, πως προστθηκε με το ρθρο 16 του ν.4305/14)
28-12-15    Κ.Υ.Α. 78387/6468/15 (ΦΕΚ-2843 Β/24-12-15) : Καθορισμς του τρπου πληρωμς του μειωμνου πρσθετου τλους, των οργνων, της διαδικασας και του τρπου πληρωμς του προστου του ρθρου 18Α του Ν. 3446/06 (Α 49) απ τους ιδιοκττες οχημτων στα οποα δεν χει διενεργηθε περιοδικς τεχνικς λεγχος εντς της προβλεπμενης προθεσμας, της διαδικασας εντοπισμο τους και κθε λλης λεπτομρειας αναγκαας για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου αυτο
28-12-15     ΦΕΚ-2846 Β/24-12-15 :
ΥΠΟΙΑΝΤ 134269/15 : Τροποποηση της περ. 3, της παρ. Α, του ρθρου 2 της υπ' αριθμ. Α2-704/14 υ.α. (Β 2126) "Σσταση Τριμελν Επιτροπν χοργησης βεβαισεων σε παραγωγος πωλητς λαικν αγορν"
ΥΠΕΘ 210226/Ε1/15 : Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-8-15 υ.α. "Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος υποψφιων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευςη για νταξη στους πνακες αναπληρωτν και ωρομσθιων εκπαιδευτικν σχολ. τους 2015-2016, σμφωνα με τις διατξεις των παρ. 2, 3 και 4 του ρθρου 9 του ν. 3848/10 ...
24-12-15 ΥΠΕΕ  133384/6587/15 (ΦΕΚ 2828 Β/23-12-2015) : Προδιαγραφς Σνταξης των Μελετν Διαχερισης Πρκων και Αλσν.
24-12-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1263/15 (ΦΕΚ 2793 Β/21-12-2015) : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 26α του Ν.27/1975 (Α'77) πως τθηκε για πρτη φορ με τον Νμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94).
24-12-15 ΕΟΠΥΥ ΔΒ3/ΟΙΚ.48916/24-12-15 : ναρξη Ηλεκτρονικς Εφαρμογς Πρξεων Ακτινοθεραπεας.
24-12-15 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/39/ΟΙΚ.48869/24-12-15 : Πρσθετες οδηγες για τη διαδικασα υποβολς δικαιολογητικν για αποζημωση αναλσιμου υγειονομικο υλικο και σκευασμτων  ειδικς διατροφς.
24-12-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β5026599/ΕΞ2015/23-12-15 : Κοινοποηση του ρθρου 13 ν. 4346/2015 (Φ.Ε.Κ. 152/') "Επεγουσες ρυθμσεις για την εφαρμογ της Συμφωνας Δημοσιονομικν Στχων και Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις" και της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ5026381ΕΞ2015/16.12.2015 Απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Καθορισμς ρων και διατυπσεων για την επιβολ ειδικο φρου κατανλωσης, την παρακολοθηση και τον λεγχο των προντων των ρθρων 90 και 92 του ν.2960/01. Τροποποηση της υπ'αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β) Α.Υ.Ο. "ροι και προποθσεις χοργηης δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ" (Φ.Ε.Κ. 2785/Β)
23-12-15      ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.59819/1961/21-12-15 : Εφαρμογ των διατξεων του νμου 4336/15 "Συνταξιοδοτικς διατξεις - Κρωση του Σχεδου Σμβασης Οικονομικς Ενσχυσης απ τον Ευρωπαικ Μηχανισμ Σταθερτητας και ρυθμσεις για την υλοποηση της Συμφωνας Χρηματοδτησης", που αφορον στην αξηση των ορων ηλικας συνταξιοδτησης για τους ασφαλισμνους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
23-12-15      ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.59824/1962/21-12-15 : Εφαρμογ των διατξεων του νμου 4336/15 "Συνταξιοδοτικς διατξεις - Κρωση του Σχεδου Σμβασης Οικονομικς Ενσχυσης απ τον Ευρωπαικ Μηχανισμ Σταθερτητας και ρυθμσεις για την υλοποηση της Συμφωνας Χρηματοδτησης", που αφορον στην αξηση των ορων ηλικας συνταξιοδτησης για τους ασφαλισμνους των πρην ειδικν ταμεων του ρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3029/02
23-12-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/81869/0026/23-12-15 : Ανατροπς και αναλψεις υποχρεσεων
23-12-15      ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.5454/Α321/15 (ΦΕΚ-2811 Β/22-12-15) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων πληγντων απ τις κατολισθσεις του Ιανουαρου και Φεβρουαρου 2015 σε περιοχς των Περιφερειν Δυτικς Ελλδας, Στερες Ελλδας και Ηπερου
23-12-15      ΟΠΕΚΕΠΕ 136432/23-12-15 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικασα πληρωμς του μτρου 321 "Βασικς Υπηρεσες για την οικονομα και τον αγροτικ πληθυσμ" της δρσης "Ανπτυξη ευρυζωνικν υποδομν σε αγροτικς περιοχς του Αξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013"
23-12-15      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Γ/ΟΙΚ.98494/15 (ΦΕΚ-2816 Β/22-12-15) : Βραχυπρθεσμα και Μακροπρθεσμα Μτρα Ελγχου της Συνταγογρφησης και Εκτλεσης Εργαστηριακν Εξετσεων
23-12-15      ΡΑΕ 465/15 (ΦΕΚ-2815 Β/22-12-15) : Σχετικ με τις αριθμητικς τιμς των συντελεστν της μεθοδολογας επιμερισμο του Ειδικο Τλους του ρθρου 143 παρ. 2 περ. γ του ν. 4001/11, πως ισχει, για το ημερολογιακ τος 2016
23-12-15      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 6209/142243/15 (ΦΕΚ-2814 Β/22-12-15) : Τροποποηση της υ.α. με αριθμ. 4933/118252/15 "2η κατανομ δικαιωμτων φτευσης απ το Εθνικ Αποθεματικ τους 2015"
23-12-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 44835/21-12-15 : Ανανωση παρταση συμβσεων ορισμνου χρνου στο πλασιο συγχρηματοδοτομενων προγραμμτων
23-12-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 44911/22-12-15 : Εκδηλσεις για την 27η Ιανουαρου, ημρα μνμης των Ελλνων Εβραων μαρτρων και ηρων του Ολοκαυτματος
23-12-15      ΙΚΑ Ε40/912/22-12-15 : Διαχεριση Μητρου Εργοδοτν Δημοσων Υπηρεσιν και αποκεντρωμνων μονδων αυτν για την απασχληση προσωπικο μσω προγραμμτων ΟΑΕΔ
23-12-15     ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/ΟΙΚ.55133/1277/23-12-15 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρου 2 του ν. 4336/15 - Μεταβολς στα ρια ηλικας συνταξιοδτησης
23-12-15      ΥΠΕΚΑΑ Φ.10035/ΟΙΚ.54871/1270/23-12-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων των διατξεων της υποπαργρφου Ε3 της παρ. Ε του ρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α)
23-12-15         ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 133969/22-12-15 : Ερμηνευτικ εγκκλιος του ν. 3869/10, πως τροποποιθηκε και ισχει, σχετικ με την κατθεση αιτσεων και την ολοκλρωση της κατθεσης της ατησης στα κατ τπους Ειρηνοδικεα
23-12-15      ΟΠΕΚΕΠΕ 136014/22-12-15 : Εγκκλιος γκρισης πληρωμς για τη χοργηση ενισχσεων σσονος σημασας (de minimis)  στον τομα της παραγωγς γεωργικν προιντων στα πλασια εφαρμογς του Καν. (ΕΟΚ) 1408/2013
23-12-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/4638/15 (ΦΕΚ-2801 Β/22-12-15) : Εξειδκευση του εργαστηριακο ργου των χημικν υπηρεσιν της Γενικς Διεθυνσης Γενικο Χημεου του Κρτους (ΓΧ) της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργεου Οικονομικν και ανακαθορισμς της καθ' λην και κατ τπον αρμοδιτητας αυτν, για τους σκοπος των επσημων ελγχων στα τρφιμα, στο πλασιο της εφαρμογς του Κανονισμο (ΕΚ) 882/2004
23-12-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1267/15 (ΦΕΚ-2802 Β/22-12-15) : Τροποποηση της απφασης Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
23-12-15     ΠΥΣ 50/15 (ΦΕΚ-179 Α/22-12-15) : Εποπτεα της Γενικς Γραμματεας Ενημρωσης και Επικοινωνας στα Υπουργεα και τα νομικ πρσωπα δημοσου και ιδιωτικο δικαου του ευρτερου δημσιου τομα ως προς την εφαρμογ των επικοινωνιακν τους προγραμμτων και δρσεων
22-12-15      ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣΙΩΤ.ΠΟΛ. 2415.9/47762/18-12-15 : Αδειες απουσας του προσωπικο Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς
22-12-15      Κ.Υ.Α. 2811.16-3/44224/15 (ΦΕΚ-2771 Β/18-12-15) : Καθορισμς ψους πιστσεων και κατανομ στους Οργανισμος Αστικν και Υπεραστικν Συγκοινωνιν (εκτς του ΟΑΣΑ), για την ελεθερη κυκλοφορα του Προσωπικο του Αρχηγεου Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς και των Περιφερειακν Υπηρεσιν (Περιφερειακν Διοικσεων Λιμενικο Σματος (ΠΕΔΙΛΣ) και Λιμενικν Αρχν), με τις αστικς και υπεραστικς συγκοινωνες τους 2015
22-12-15       ΦΕΚ-2784 Β/21-12-15 :
Κ.Υ.Α. 126829/ΕΥΘΥ1217/15 : Σστημα δημοσιονομικν διαρθρσεων και διαδικασες ανκτησης αχρεωσττως παρανμως καταβληθντων ποσν απ πρους του κρατικο προυπολογισμο για την υλοποηση προγραμμτων συγχρηματοδοτομενων στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σμφωνα με το ρθρο 22 του ν. 4314/14
Κ.Υ.Α. Δ11Γ/31801/25013/15 : Καθορισμς τλους διαδρομς και τλους τερματικς εξυπηρτησης τους 2015 και ρυθμσεις απαλλαγν
22-12-15      ΥΠΥΜΕΔΙ 5364/Δ/Β11/15 (ΦΕΚ-2774 Β/18-12-15) : Καθορισμς ελαχστων υποχρεωτικν απαιτσεων για τη σνταξη μελετν αποκατστασης κτιρων απ οπλισμνο σκυρδεμα και φρουσα τοιχοποια, που χουν υποστε βλβες απ πυρκαγι και την κδοση των σχετικν αδειν επισκευς
22-12-15     ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.Α1/21935/756/15 (ΦΕΚ-2754 Β/18-12-15) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) για την μετατροπ αυτοκιντων οχημτων, σε αυτοκνητα οχματα διπλο καυσμου και οι ροι και οι προυποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας αυτν
22-12-15     ΡΑΕ 458/15 (ΦΕΚ-2753 Β/18-12-15) : Εγκριση του Προγρμματος Ανπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 
22-12-15      ΥΠΕΘ 210254/Δ3/22-12-15 : Μεταθσεις Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικ τος 2016-2017
22-12-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 44516/22-12-15 : Πργραμμα Διακρατικς Συνεργασας Balkan-Mediterranean 2014-2020 - Interreg V-B Balkan Med : 1η Πρσκληση υποβολς προτσεων
22-12-15     ΥΠΥΜΕΔΙ 54749/4539/22-12-15 : Εκδοση ηλεκτρονικν παραβλων για τον τεχνικ λεγχο οχημτων
22-12-15     ΦΕΚ-2798 Β/21-12-15 :
Κ.Υ.Α. 131215/15 : Παρταση ΕΠΠ 2008 - ΠΙΣΤ. 2008 και 2009, ΕΠΠ 2009 - ΠΙΣΤ.2009 και 2010, ΕΠΠ 2010 - ΠΙΣΤ. 2010 και 2011, ΕΠΠ 2011 - ΠΙΣΤ. 2011 και 2012, ΕΠΠ 2012-ΠΙΣΤ. 2012 και 2013, ΕΠΠ 2013-ΠΙΣΤ. 2013 και 2014, ΕΠΠ 2014 - ΠΙΣΤ. 2014 μχρι 31-12-2016 για υπογραφ σμβασης
Κ.Υ.Α. 131220/15 : Τροποποηση απφασης εφαρμογς ενιαου προγρμματος προμηθειν (ΕΠΠ) τους 2014
22-12-15     Κ.Υ.Α. 13258-Α/15 (ΦΕΚ-2797 Β/21-12-15) : Καθορισμς τρπου, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για την δρυση και συμμετοχ του Κντρου Μελετν Ασφλειας σε αστικ μη κερδοσκοπικ εταιρεα συναφ προς τους σκοπος του
22-12-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/5026348/ΕΞ2015/18-12-15 : Σχετικ με την ατελ εισαγωγ ειδν πρτης ανγκης για δωρεν διανομ σε ευπαθες κοινωνικς ομδες
21-12-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-2785 Β/21-12-15) : Καθορισμς ρων και διατυπσεων για την επιβολ ειδικο φρου κατανλωσης, την παρακολοθηση και τον λεγχο των προιντων των ρθρων 90 και 92 του ν. 2960/01 - Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/99 (ΦΕΚ-1872 Β) ΑΥΟ "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ"
21-12-15       ΦΕΚ-2759 Β/18-12-15 :
ΥΠΕΘ Φ.821/201992/Η2/15 : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. Φ.821/1786Α/109053/Ζ1/12 υ.α. σχετικ με τον καθορισμ διαδικασας απσπασης εκπαιδευτικν στο εξωτερικ ....
Κ.Υ.Α. 132380/15 : Ρυθμσεις συντξεων που χουν χορηγηθε σε λογοτχνες - καλλιτχνες μχρι την 29-4-2013 θα χορηγηθον μετ την ημερομηνα αυτ σε λογοτχνες - καλλιτχνες των οποων οι αιτσεις υποβλθηκαν στο Υπουργεο Παιδεας και Θρησκευμτων, Πολιτισμο και Αθλητισμο μχρι την 31/12/2012
21-12-15      K.Y.A. A/OIK.70538/5063/15 (ΦΕΚ-2760 Β/18-12-15) : Καθορισμς αποζημωσης στον Οργανισμ Αστικν Συγκοινωνιν Θεσσαλονκης (ΟΑΣΘ) για την ελεθερη μετακνηση των δικαιοχων ατμων με αναπηρα (ΑμΕΑ) και τη μετακνηση με μειωμνο κσιμιστρο των πολτεκνων και μελν των οικογενειν τους για το τος 2015
21-12-15      ΦΕΚ-2758 Β/18-12-15 :
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΔΟΥ/2314/15 : Μηχανισμς αυτματης επιστροφς (Claw back)  για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη και τη δαπνη των φαρμακεων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη) για το τος 2016
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 6125/141181/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 4973/118692/15 υ.α. Κατανομς τροφμων "Εθνικο Προγρμματος Δωρεν διανομς Ρυζιο Parboiled σε απρους της Χρας", 2015
21-12-15     Ν. 4355/15 (ΦΕΚ-178 Α/18-12-15) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 15ης Μαου 2014 σχετικ με την επιστροφ πολιτιστικν αγαθν που χουν απομακρυνθε παρνομα απ το δαφος κρτους - μλους και λλες διατξεις
18-12-15    ΟΠΕΚΕΠΕ 133724/17-12-15 : Διαδικασα υποβολς και εξτασης των αιτσεων αναθερησης των ατομικν πρξεων προσδιορισμο προσωρινν δικαιωμτων βασικς ενσχυσης
18-12-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1264/17-12-15 : Κοινοποηση των ρθρων 20 του ν. 4339/15 (ΦΕΚ-133 Α) και 29 του ν. 4351/15 (ΦΕΚ-164 Α), σχετικ με την τροποποηση του ρθορυ 39Α παρ. 4 του κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) και λοιπς διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου αυτο
18-12-15     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Β2/5344/141099/16-12-15 : Ταξινμηση ΦΙΧ σε κατχους αγροτικν εκμεταλλεσεων (μη κατ κριο επγγελμα αγρτες)
18-12-15     ΡΑΕ 436/15 (ΦΕΚ-2748 Β/17-12-15) : Εγκριση Συντελεστ Απωλειν Εγκατστασης ΥΦΑ για το τος 2016
18-12-15      ΥΠ.ΟΙΚ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Β.1156479/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-2745 Β/17-12-15) : Διαδικασα δσμευσης χρηματικν απαιτσεων και επιβολς κατσχεσης στα χρια πιστωτικν ιδρυμτων με ηλεκτρονικ μσα σε βρος οφειλετν του Δημοσου κατ' εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 30 του ν.δ. 356/74
18-12-15      ΦΕΚ-2744 Β/17-12-15 :
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Α/ΓΠ/88608/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Γ3α/οικ.3579/15 (ΦΕΚ-93 Β) υ.α. με θμα "Επιστημονικ, νοσηλευτικ και εκπαιδευτικ διασνδεση λων των δημοσων δομν παροχς υπηρεσιν ΠΦΥ, που αποτελον το ΠΕΔΥ, με τα Νοσοκομεα της ΔΥΠε στην οποα υπγονται και τα οποα αποτελον Νοσοκομεα Αναφορς
Κ.Υ.Α. 3124.12/43981/15 : Ορισμς οργνων, αποφαινμενων για γνωμοδοτικν κατ την ννοια του ν. 3316/05, αρμδιων για τη διενργεια των διαδικασιν ανθεσης και εκτλεσης δημσιων συμβσεων μελετν και συναφν υπηρεσιν για θματα κτιριακν υποδομν του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς
18-12-15     ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.75721/5488/15 (ΦΕΚ-2750 Β/17-12-15) : Τροποποηση της απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων αριθμ. Γ456/34931/3345/13 "Καθιρωση του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων ΔΧ καθς και ο καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης και ανανωσης αυτν" (ΦΕΚ-2257 Β) πως ισχει
18-12-15      ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.79334/ΕΓΚ.13/18-12-15 : Δημοσευση υπουργικν αποφσεων μεταββασης αρμοδιοττων Προισταμνης Αρχς και αποφαινομνων οργνων στις συμβσεις δημοσων ργων και μελετν αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματες Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων
18-12-15      ΥΠΕΕ 134152/6806/17-12-15 : Διευκρινσεις επ της εφαρμογς των ρθρων 24, πως τροποποιε την παρ. 5 τουν. 998/79, και 26 του ν. 4351/15 (ΦΕΚ-164 Α)
18-12-15       ΦΕΚ-2751 Β/17-12-15 : 
Κ.Υ.Α. Δ23/ΟΙΚ.58874/4228/15 : Τροποποηση της αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/14 "Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς του πιλοτικο προγρμματος Ελχιστο Εγγυημνο Εισδημα" (ΦΕΚ-3018 Β)
Κ.Υ.Α. 2811.16-7/47047/15 : Απδοση εσδων απ κατπτωση εγγυητικν επιστολν σε ναυτικος
17-12-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 44090/16-12-15 : Ευρωπαικ Πρωτοβουλα Αστικς Καινοτμες Δρσεις : Πρτη πρσκληση υποβολς προτσεων
17-12-15      ΟΠΕΚΕΠΕ 133657/17-12-15 : Πολλαπλ συμμρφωση 2015 - Τροποποηση εγκυκλου - Εγχειριδου διαδικασιν ελγχου
17-12-15       Κ.Υ.Α. 130377/15 (ΦΕΚ-2723 Β/16-12-15) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 9 του ν. 3869/10 (ΦΕΚ-130 Α) πως ισχει
17-12-15       ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.Α1/59683/3936/15 (ΦΕΚ-2733 Β/16-12-15) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση υγραερου (LPG) για την κνηση αυτοκιντων οχημτων και ροι και προυποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας αυτν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
17-12-15       Κ.Υ.Α. Α3/71537/10872/15 (ΦΕΚ-2734 Β/16-12-15) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2014/85/ΕΕ της Επιτροπς της 1ης Ιουλου 2014 η οποα τροποποιε την Οδηγα 2006/126/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλου για την δεια οδγησης
17-12-15      Κ.Υ.Α. 25760/15 (ΦΕΚ-2737 Β/16-12-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 16597/10 απφασης των Υπουργν Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και Πολιτισμο και Τουρισμο με θμα "Οροι και προυποθσεις σστασης και λειτουργας επιχειρσεων εκμσθωσης επιβατηγν αυτοκιντων Ιδιωτικς Χρσης (ΙΧ) χωρς οδηγ" (Β 2156), πως ισχει
17-12-15      ΦΕΚ-2739 Β/16-12-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ.  2/78593/ΔΔΕ/15 : Σσταση Ελεγκτικν Κλιμακων ελγχου καταγραφς ληξιπρθεσμων υποχρεσεων Φορων Γενικς Κυβρνησης
Κ.Υ.Α. 5638/139025/15 : Τροποποηση της αριθμ. 871/25739/15 απφασης "Εγκρισης πιστσεων για την πληρωμ ανειλημμνων υποχρεσεων του μτρου της Πρωρης Συνταξιοδτησης για τα τη 2015 ως και 2018" (Β 318)
ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 22020/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 15278/15 (Β 2004) υ.α. "Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 13289/15 (Β 1716) υ.α. "Καθορισμς ημερησων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρισης δημοσιεσεων" ...
17-12-15      ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΕΑΕΑ / ΤΣΟΕΚ / 343869 / 20330/2484/75/15 (ΦΕΚ-2735 Β/16-12-15) : Κανονισμς σχσεων Σωματεων και Αμειβομνων Πετοσφαιριστν (ρθρο 87 του ν. 2725/99 πως ισχει)
17-12-15      Κ.Υ.Α. 837/138350/15 (ΦΕΚ-2738 Β/16-12-15) : Εγκριση διθεσης, κατανομ πστωσης και λεπτομρειες εφαρμογς του προγρμματος "Δκτυο Γεωργικς Λογιστικς Πληροφρησης" της Ευρωπαικς Ενωσης --> βλ.μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
17-12-15        ΕΕΤΕ 54/15 (ΦΕΚ-2740 Β/16-12-15) : Διαδικασα και κριτρια προσδιορισμο της μγιστης ικαντητας αποπληρωμς του οφειλτη και του ποσο που θα ελμβαναν οι πιστωτς σε περπτωση αναγκαστικς εκτλεσης στο πλασιο της διαδικασας του ρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/10
17-12-15        Ν. 4354/15 (ΦΕΚ-176 Α/16-12-15) : Διαχεριση των μη εξυπηρετομενων δανεων, μισθολογικς ρυθμσεις και λλες επεγουσες διατξεις εφαρμογς της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
17-12-15        ΦΕΚ-2722 Β/16-12-15 :
Κ.Υ.Α. 0004170/ΕΞ2015/15 : Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και λειτουργας ολοκληρωμνων συστημτων ηλεκτρονικο ελγχου εισρον-εκρον σε πλωτ μσα (σλπια, κλπ.) μεταφορς πετρελαιοειδν. Εγκατταση, διαδικασες ηλεκτρονικο συστματος ....
Κ.Υ.Α. 0004169/ΕΞ2015/15 : Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στις ελεθερες εγκαταστσεις των εταιρειν εμπορας πετρελαιοειδν και στις εγκαταστσεις πωλητν πετρελαου θρμανσης, στις παντς εδους εγκαταστσεις υγρν καυσμων ιδιωτικν πρατηρων του δημοσου ...
16-12-15       ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ "Διαχεριση των μη εξυπηρετομενων δανεων, μισθολογικς ρυθμσεις και λλες επεγουσες διατξεις εφαρμογς της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων"
16-12-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1262/10-12-15 (ΦΕΚ-2677 Β) : Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προυποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο
16-12-15      ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/ΟΙΚ.78775/4112/16-12-15 : Καταχρηση στοιχεων στο Πληροφοριακ Σστημα Εθνικο Μητρου Μεταφορικν Επιχειρσεων (ΕΜΜΕ)
16-12-15       ΥΠΕΕ 147932/15-12-15 : Διευκρινσεις για την Υπαγωγ σε ΠΠΔ ργων Σταθμν Βσης Κινητς και Ασρματης Σταθερς Τηλεφωνας, που βρσκονται σε δση δασικς εκτσεις
16-12-15      Κ.Υ.Α. 2038/133890/15 (ΦΕΚ-2711 Β/15-12-15 : Διαδικασα εσπραξης υπρ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικς εισφορς 0,75% κατ μγιστο επ τη αν κιλ τιμς του εισκομιζμενου γλακτος
16-12-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 43711/15-12-15 : Συλλογ στοιχεων για παροχς και επιδματα υπαλλλων
16-12-15      ΙΚΑ 52/15-12-15 : Γνωστοποηση των διατξεων α) του ρθρου 2 παρ. Ε, υποπρ. Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαρ. Ε3 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 τ.Α), β) της υ.α. με αρ. Φ.11321/οικ.47523/1570/15 (ΦΕΚ-2311 Β), γ) του ρθρου 14 παρ. 1-4 του ν. 4337/15 (ΦΕΚ-129 Α) και παροχ οδηγιν
16-12-15       ΥΠΕΕ 52387/15 (ΦΕΚ-2707 Β/15-12-15) : Περαωση της διαδικασας κτηματογρφησης - Καταχριση των πρτων εγγραφν στα κτηματολογικ βιβλα - Ορισμς της ημερομηνας για την ναρξη ισχος του Κτηματολογου στον Δμο Θεσσαλονκης ....
16-12-15       ΟΑΕΕ 23/15-12-15 : Καταβολ σνταξης σε οφειλτες ασφαλιστικν εισφορν με τον ΟΑΕΕ συμμετχοντα σε συνταξιοδτηση με διαδοχικ ασφλιση
16-12-15        Κ.Υ.Α. 51373/4684/15 (ΦΕΚ-2706 Β/15-12-15) : Κρωση του Εθνικο Σχεδου Διαχερισης Αποβλτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικο Στρατηγικο Σχεδου Πρληψης Δημιουργας Αποβλτων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
16-12-15        ΠΥΣ 49/15 (ΦΕΚ-174 Α/15-12-15) : Τροποποηση και γκριση του Εθνικο Σχεδου Διαχερισης Αποβλτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικο Στρατηγικο Σχεδου Πρληψης Δημιουργας Αποβλτων που κυρθηκαν με την 51373/4684/15 κ.υ.α. ... σμφωνα με το ρθρο 31 του Ν. 4342/15 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-12-15        ΙΚΑ Ε40/907/14-12-15 : Περιοδοι υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικν περιδων απ 01/2016 ως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016
15-12-15       Κ.Υ.Α. 3021/22/10-Ζ/15 (ΦΕΚ-2702 Β/14-12-15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 3021/22/10/05 απφασης "Δικαιολογητικ και διαδικασα κδοσης, τπος και περιεχμενο ενδεξεων διαβατηρου" (Β 932), πως τροποποιθηκε απ την υπ' αριθμ. 3021/22/10-στ/07 μοια (Β 1503)
15-12-15       ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Μτρα για την επιτχυνση του κυβερνητικο ργου και λλες διατξεις" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-12-15       ΥΠΕΘ Φ.251/205660/Α5/15-12-15 : Ενημρωση αποφοτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικο τους 2014-2015 και προηγομενων ετν σχετικ με την εισαγωγ τους στην τριτοβθμια εκπαδευση το σχολικ τος 2015-2016
15-12-15       ΥΠΕΘ Φ.353.1/11/205673/Ε3/15-12-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Χρονοδιγραμμα διαδικασας επιλογς Διευθυντν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
15-12-15      ΟΑΕΔ 100855/15-12-15 : Δημσια Πρσκληση 9/2015 προς εποχικς ξενοδοχειακς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης εποχικν ξενοδοχειακν επιχειρσεων για τη διατρηση θσεων εργασας κατ τη χειμεριν περοδο 2015-2016"
15-12-15      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΒ3/Γ/46543/11-12-15 : Αποζημωση δαπνης νοσηλου - τροφεου σε κντρα διημρευσης και ημερσιας φροντδας που ταν ενταγμνα σε πργραμμα της ΕΕΤΑΑ 
14-12-15        ΥΠΕΚΑΑ Δ24Α/ΓΠ/ΟΙΚ.58156/1009/14-12-15 : Διευκρινιστικ εγκκλιος για τη χοργηση Δελτων Μετακνησης ΑμεΑ για το τος 2015
14-12-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 43557/14-12-15 : Εγγραφ δαπανν μισθοδοσας προσωπικο περιφερειν στον προυπολογισμ οικονομικο τους 2016
14-12-15       ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 11767/14-12-15 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015
14-12-15      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ./14-12-15 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της εορταστικς περιδου των Χριστουγννων και της Πρωτοχρονις
14-12-15      Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚΦ/Α/5025506/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-2692 Β/11-12-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ/Α/5010479/ΕΞ2014/14 κ.υ.α. (ΦΕΚ-1156 Β) "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στις φορολογικς αποθκες και στις αποθκες τελωνειακς αποταμευσης .....
14-12-15       Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/44888/15 (ΦΕΚ-2691 Β/11-12-15) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν Χριστουγννων 2015
14-12-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8039/11010/15/3-Α/15 (ΦΕΚ-2683 Β/11-12-15) : Ανκληση πιστσεων που μεταβιβστηκαν με επιτροπικ εντλματα πληρωμς σε δευτερεοντες διατκτες, για τον ΚΑΕ 0813 του οικ. τους 2015 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
14-12-15         ΥΠΕΕ 133383/6586/10-12-15 : Χαρακτηρισμς εκτσεων των περιπτσεων 5α και 5β της παρ. 5 του ρθρου 3 του νμου 998/79 ως ισχει
14-12-15       ΠΥΣ 48/15 (ΦΕΚ-172 Β/11-12-15) : Σσταση και συγκρτηση Επιτροπς Συντονισμο Μεγλων Εργων Υποδομς
14-12-15      ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/ΟΙΚ.184866/15 (ΦΕΚ-2678 Β/11-12-15) : Ορισμς της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως "Διαχειριστ Αγορς Ηλεκτρικς Ενργειας" σμφωνα με το ρθρο 4 του Κανονισμο (ΕΕ) 2015/1222
11-12-15      ΙΚΑ Ε33/943/ΕΓΚ.51/3-12-15 : Κοινοποηση διατξεων περ συμψηφισμο οφειλν, Δμων και Περιφερειν προς τα Ασφαλιστικ Ταμεα, απ καθυστερομενες ασφαλιστικς εισφορς --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-12-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1262/15 (ΦΕΚ-2677 Β/11-12-15) : Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προυποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο
11-12-15       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 4908/11-12-15 : Ενσωμτωση του Καταλγου της Ενιαας Ονοματολογας και Κωδικοποησης των Εργαστηριακν Εξετσεων (ΚΕΟΚΕΕ) στα εγκατεστημνα πληροφοριακ συστματα των εργαστηρων των Φορων Παροχς Υπηρεσιν Υγεας
11-12-15       ΓΕΔΔ 27256/11-12-15 : Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων οικονομικν συμφερντων
11-12-15      ΥΠΕΘ 195321/Δ2/15 (ΦΕΚ-2671 Β/10-12-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 96080/Δ2/15 υ.α. με θμα "Καθορισμς εξεταστας - διδακτας λης των πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων της Γ τξης του Γενικο Λυκεου για το σχολικ τος 2015-2016
11-12-15     ΥΠΕΚΑΑ Φ.10035/ΟΙΚ.48223/1104/27-11-15 : Γνωστοποηση δημοσευσης και εφαρμογς του ρθρου 21 του ν. 4337/15 (ΦΕΚ-129 Α) - Εναρξη καταβολς σνταξης σε οφειλτη)
11-12-15      ΥΠΕΕ 46794/4-12-15 : Κοπ δνδρων σε κοινχρηστους χρους της πλης
11-12-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 43272/11-12-15 : Θεματικς Διαδρομς Ενλιας Πολιτισμικς Κληρονομις : Πρσκληση υποβολς προτσεων
11-12-15       ΦΕΚ-2661 Β/10-12-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΠΠ/3563/15 : Κατργηση των Προεδρικν Διαταγμτων 1159/1981, 1153/1981, 1157/1981, 1317/1981, 1162/81 και της υ.α. 1325/1987, σχετικ με τη μετρολογα, σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2011/17/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλου της 9ης Μαρτου 2011
Κ.Υ.Α. Δ6/Α/Φ1/ΟΙΚ.51014/2522/15 : Καταβολ συντξεων μηνς Ιανουαρου 2016
Κ.Υ.Α. 2324.3/42119/15 : Φορολογα πλοων με σημαα Κρατν - Μελν της ΕΕ και του ΕΟΧ, κατ' εξουσιοδτηση της παρ. 6 του ρθρου 26α του Ν. 27/75 (Α 77) πως προστθηκε με το Ν. 4336/15 (Α 94)
10-12-15       ΥΠΕΘ Φ.151/202560/Α5/10-12-15 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2015-2016
10-12-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1261/3-12-15 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν και διευκρινσεων για την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4308/14 (ΦΕΚ- 251 Α) περ των "Ελληνικν Λογιστικν Προτπων, συναφες ρυθμσεις και λλες διατξεις"
10-12-15       ΥΠΕΕ 54373/9-12-15 : Τρπος υπολογισμο των φορολογικν των αδειν δμησης, στην περπτωση τμημτων τους που εξαιρονται της προσμτρησης στον συντελεστ δμησης του οικοπδου / γηπδου, λγω διαφορετικν ερμηνειν των αρμδιων υπηρεσιν, σμφωνα με το ρθρο 28 παρ. 2, του ν. 4067/12, πως ισχει"
10-12-15      ΥΠΕΘ Φ.353.1/10/202115/Ε3/10-12-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
10-12-15      ΥΠΕΘ Φ.253/193309/Α5/15 (ΦΕΚ-2647 Β/9-12-15) : Πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων με τις Πανελλαδικς Εξετσεις Γενικο Λυκεου του ν. 4186/13 (ΦΕΚ-193 Α), πως τροποποιθηκε και ισχει
10-12-15       ΦΕΚ-2656 Β/9-12-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.ΤΟΥΡ. 125635/15 : Δετερη τροποποση της υ.α. του Υφυπ. Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων με αριθμ. 23979/ΔΕ2649/13 (1367 Β) "Ρυθμσεις για τις ανακατανομς πιστσεων των συλλογικν αποφσεων του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων και ειδικτερες ρυθμσεις του περιφερειακο Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων"
ΥΠΕΘ Φ.353.1/7/199094/Ε3/15 : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς αιτσεων και επιλογς καθς και του τρπου τρησης των πρακτικν και της διαδικασας συνντευξης των υποψηφων Διευθυντν Εκπαδευσης
10-12-15       Κ.Υ.Α. 127200/ΔΤΒΝ2234/ΤΜ.Δ/Φ.14.3/15 (ΦΕΚ-2659 Β/9-12-15) : Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στην Οδηγα 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 12ης Ιουνου 2013, για την εναρμνιση των νομοθεσιν των κρατν μελν σχετικ με τη διαθεσιμτητα στην αγορ ειδν πυροτεχνας (αναδιατπωση)
10-12-15      ΥΠΥΜΕΔΙ 71278/5975/9-12-15 : Δυναττητα εσπραξης προμθειας απ τα ιδιωτικ ΚΤΕΟ για το ηλεκτρονικ παρβολο
10-12-15      ΦΕΚ-2657 Β/9-12-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/5025229/ΕΞ2015/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/03 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ-516 Β) "Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κλπ.)
ΥΠΕΕ 51243/15 : Περαωση της διαδικασας κτηματογρφησης - Καταχρηση των πρτων εγγραφν στα κτηματολογικ βιβλα ..... στο Τοπικ Διαμρισμα Δμου Πολυγρου Ν. Χαλκιδικς ..
10-12-15     ΠΡΩΘ. Υ95/15 (ΦΕΚ-2660 Β/9-12-15) : Ρθμιση θεμτων οργνωσης και λειτουργας του Συμβουλου Εθνικς Επικοινωνιακς Πολιτικς
9-12-15      ΥΠΕΘ 200980/Ε1/9-12-15 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2015-2016
9-12-15      ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 126479/1724/Φ.60/8-12-15 : Εγκκλιος για τη Διενργεια Περιοδικν Επιθεωρσεων - Πληρωμ παραβλου απ τους φορες των προς επιθερηση εγκαταστσεων δυνμει του π.δ. 126/12
9-12-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 78729/ΕΓΚ.42/7-12-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ των διατξεων χοργησης αδειν διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/14, πως τροποποιθηκε με το ν. 4332/15
9-12-15       ΦΕΚ-2640 Β/8-12-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.ΤΟΥΡ. 122711/1231/15 : Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανθεση των δημοσων συμβσεων εκπνησης μελετν και παροχς συναφν υπηρεσιν του Ν. 3316/05 καθς και των δημσιων συμβσεων εκτλεσης ργων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1254/15 : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", οπως ισχει
9-12-15       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 6901/15 (ΦΕΚ-2639 Β/8-12-15) : Ιδρυση και λειτουργα Κρυοσυντρησης. Οροι και προυποθσεις
9-12-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1253/15 (ΦΕΚ-2638 Β/8-12-15) : Παρταση του χρνου υποβολς των δηλσεων ΦΠΑ για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας στο Δμο Λευκδας
9-12-15        ΥΠΕΘ 200986/Ε2/9-12-15 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2015-2016
9-12-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΥ/Γ/0018661/ΕΞ2015/30-11-15 : Εξοικονμηση δαπανν απ μισθματα του Δημοσου
9-12-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 42941/8-12-15 : Αντιρρησες Συνεδησης (Εναλλακτικ Υπηρεσα)
9-12-15        ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 11905/136682/8-12-15 : Κανονισμς εξετσεων χοργησης πιστοποιητικο γνσεων ορθολογικς χρσης γεωργικν φαρμκων
8-12-15       ΥΠΕΘ 196597/Ε2/15 (ΦΕΚ-2635 Β/7-12-15) : Ορισμς κριτηρων μεταθσεων σε κενς οργανικς θσεις εκπαιδευτικν Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης (ΕΑΕ)
8-12-15        ΦΕΚ-2631 Β/7-12-15  :  
Κ.Υ.Α. 53619/735/15 : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για την πρσβαση στην αγορ εργασας πολιτν τρτων χωρν που παραμνουν στην χρα υπ καθεστς αναβολς απομκρυνσης
ΥΠΥΜΕΔΙ ΥΠΑ/Δ3/Β/30633/9932/15 : Καθορισμς ψους προστμων και λοιπν κυρσεων και διαδικασα επιβολς αυτν επ παραβσεων των Αερολιμενικν Διατξεων 1, 2 και 4
8-12-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 42767/7-12-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες, 2014-2020" : Επιδτηση Αδελφοποισεων Πλεων, Δικτων Πλεων, Δικτων Πλεων, ργων για την Ευρωπαικ Μνμη και των οργανσεων της Κοινωνας Πολιτν
8-12-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 42765/7-12-15 : 10ο Βραβεο Καλν Πρακτικν στη Συμμετοχ των Πολιτν σε Τοπικ Εππεδο
8-12-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 42766/7-12-15 : Βραβεα Ευρωπαικο Πολεοδομικο και Περιφερειακο Σχεδιασμο
8-12-15       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.94173/8-12-15 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. Α3γ/οικ.5640/21-1-15 εγκυκλου "Εφαρμογ e-syntagografisi για κατχους βιβλιαρου οικονομικς αδυναμας"
8-12-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77159/0026/4-12-15 : Απορρφηση πιστσεων τρχοντος οικονομικο τους
8-12-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1260/15 (ΦΕΚ-2637 Β/7-12-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1033/14 (ΦΕΚ-276 Β) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων σχετικ με τις υποχρεσεις πιστωτικν και χρηματοδοτικν ιδρυμτων, ιδρυμτων πληρωμν, Ελληνικν Ταχυδρομεω, Εταιρειν Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν, επιχειρσεων ιδιωτικς ασφλισης, ιδιωτικν θεραπευτηρων, ιδιωτικν εκπαιδευτηρων, εταιρειν σταθερς και κινητς τηλεφωνας, εταιρειν παροχς ηλεκτρικς ενργειας και δρευσης σμφωνα με το ρθρο 15 του ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α)
8-12-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 78729/ΕΓΚ.42/7-12-15 : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ των διατξεων χοργησης αδειν διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/14, πως τροποποιθηκε με το ν. 4332/15
8-12-15       ΠΥΣ 45/15 (ΦΕΚ-167 Α/7-12-15) : Εφαρμογ των μτρων που προβλπονται στο ρθρο 6α του ν. 3864/10 (Α 119), πριν τη χοργηση κεφαλαιακς ενσχυσης στο πιστωτικ δρυμα με την επωνυμα "Εθνικ Τρπεζα της Ελλδος ΑΕ", απ το Ταμεο Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας
8-12-15       Ν. 4352/15 (ΦΕΚ-166 Α/7-12-15) : Κρωση του Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2016
8-12-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001608/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-2625 Β/7-12-15) : Αρση περιορισμν της ΠΝΠ της 18-7-2015 (Α 84) για τη διενργεια συναλλαγν στις ελληνικς οργανωμνες αγορς επ χρηματοπιστωτικν μσων
7-12-15        ΥΠ.ΟΙΚ. 132796/15 (ΦΕΚ-2615 Β/4-12-15) : Καταβολ συντξεων μηνς Ιανουαρου 2016 την 22-12-2015
7-12-15        ΦΕΚ-2621 Β/4-12-15 :
Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.54640/1885/15 : Καθορισμς πστωσης και κατανομς αυτς σε κθε αστικ ΚΤΕΛ που ανκει στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αστικν Συγκοινωνιν (ΠΟΑΣ), για την κλυψη της δαπνης που προκαλεται απ τη μεταφορ με μειωμνο εισιτριο των πολυτκνων οικονομικο τους 2015
Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.54649/1886/15 : Καθορισμς πστωσης και κατανομς αυτς σε κθε ΚΤΕΛ που ανκει στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αυτοκινητιστν Υπεραστικν Συγκοινωνιν (ΠΟΑΥΣ), για την κλυψη της δαπνης που προκαλεται απ τη μεταφορ με μειωμνο εισιτριο των πολυτκνων οικονομικο τους 2015
Κ.Υ.Α. Δ24Α/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.54598/971/15 : Χοργηση Δελτου Μετακνησης σε Ατομα με Αναπηρες για το τος 2015
7-12-15       ΙΚΑ Γ99/1/136/7-12-15 : Καταβολ Δωροσμου Χριστουγννων 2015 σε εργατοτεχντες οικοδμους
7-12-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/76974/0025/7-12-15 : Απφαση διθεσης σειρν ελληνικν κερμτων ευρ, τους 2015, σε ποιτητα τπωσης PROOF
7-12-15        Κ.Υ.Α. 54443/741/15 (ΦΕΚ-2620 Β/4-12-15) : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απσχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2015-2016
7-12-15         ΠΥΣ 44/15 (ΦΕΚ-165 Α/5-12-15) : Τροποποηση της 11/14 ΠΥΣ "Ρθμιση θεμτων κατ' εφαρμογ της παραγρφου 11 του ρθρου 6α του ν. 3864/10 (Α 119), πως προστθηκε με την υποπαργραφο Α3 της παρ. Α του ρθρου δευτρου του ν. 4254/14 (Α 85)" (Α 90)
7-12-15        Ν. 4351/15 (ΦΕΚ-164 Α/4-12-15) : Βοσκσιμες γαες Ελλδας και λλες διατξεις
7-12-15         Κ.Υ.Α. Φ.800/391/138130/Σ.3029/15 (ΦΕΚ-2613 Β/4-12-15) : Καθορισμς του ψους της Πγιας Προκαταβολς των Γενικν Επιτελεων Στρατο, Ναυτικο και Αεροπορας καθς και του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος αυτς
4-12-15       ΙΚΑ Γ99/523/ΕΓΚ.50/4-12-15 : Εναρξη Παραγωγικς Λειτουργας της ηλεκτρονικς υπηρεσας ψηφιακς υπογραφς και ηλεκτρονικς αποστολς κατασχετηρων εις χερας Πιστωτικν Ιδρυμτων
4-12-15       Κ.Υ.Α. 41322/15 (ΦΕΚ-2604 Β/3-12-15) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα σμφωνα με το ρθρο 79 του Ν. 4316/14 (Α 270)
4-12-15       Κ.Υ.Α. 227/130400/15 (ΦΕΚ-2605 Β/3-12-15) : Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργοκτηνοτροφικς τους εκμεταλλεσεις ζημιθηκαν απ πυρκαγις κατ το τος 2013
4-12-15       Κ.Υ.Α. 6013/2/64/15 (ΦΕΚ-2607 Β/3-12-15) : Καθορισμς ψους πιστσεων και κατανομ τους στους Οργανισμος Αστικν και Υπεραστικν Συγκοινωνιν για την ελεθερση κυκλοφορα του Αστυνομικο, Πυροσβεστικο Προσωπικο, των Συνοριακν Φυλκων των Ειδικν Φρουρν των Πυροσβεστν Πενταετος Υποχρωσης με τις αστικς και υπεραστικς συγκοινωνες τους 2015
4-12-15       ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.ΤΟΥΡ. 120077/ΔΤΒΝ2100/15 (ΦΕΚ-2609 Β/3-12-15) : Τροποποηση της κ.υ.α. υπ' αριθμ. Β.20683/2134/87 (ΦΕΚ-634 β) "Συσκευς αερολυμτων (αεροζλ) σε συμμρφωση προς την οδηγα 75/324/ΕΟΚ"
4-12-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1256/15 (ΦΕΚ-2601 Β/2-12-15) : Παρταση της προθεσμας που ορζεται στο τελευταο εδφιο της παρ. 7 του ρθρου 3 της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1124/15 απφασης της Γενικς Γραμματως Δημοσων Εσδων για τα νομικ πρσωπα του πρτου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 65Α του Ν. 4174/13
4-12-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 42147/15 (ΦΕΚ-2603 Β/3-12-15) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2015 (β δση) στα δικαιοχα πολιτκ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων
3-12-15      ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ "Βοσκσιμες γαες Ελλδας και λλες διατξεις"
3-12-15      ΦΕΚ-2602 Β/2-12-15 : 
Κ.Υ.Α. 2969/15 : Σσταση Κντρων Πρτης Υποδοχς και προσωρινν Δομν Φιλοξενας αιτοντων συλο και ευλωτων ομδων πολιτν τρτων χωρν
Κ.Υ.Α. 2970/15 : Συνδρομ του ΥΠΕΘΑ για τη δημιουργα των Κντρων Πρτης Υποδοχς και των προσωρινν Δομν Φιλοξενας αιτοντων συλο και ευλωτων ομδων πολιτν τρτων χωρν
3-12-15       ΠΥΣ 43/15 (ΦΕΚ-163 Α/2-12-15) : Τροποποηση της 38/9-11-12 ΠΥΣ "Ρθμιση θεμτων κατ' εφαρμογ των παραγρφων 1 και 4 του ρθρου 7 του Ν. 3864/10 (Α 119), πως τροποποιθηκε με την περ. 8 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του ρθορυ μνου του Ν. 4093/12 (Α 222)" (Α 223)
2-12-15      ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Διαφνεια, Αξιοκρατα και Αποτελεσματικτητα της Δημσιας Διοκησης"
2-12-15     Τροποποηση σε κατατεθν Νομοσχδιο σχετικ με την "παρταση συμβσεων για την καθαριτητα των κτιρων των δημοσων υπηρεσιν, των ανεξαρττων αρχν, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ"
2-12-15      ΥΠΥΜΕΔΙ 74208/3159/2-12-15 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για τον ορισμ Φορων Ελγχου στο πλασιο της γκρισης κυκλοφορας μεμονωμνων οχημτων ιδιατερης κατασκευς
2-12-15       ΥΠΥΜΕΔΙ Γ7/7283/11058/2-12-15 : Συστγαση Σχολν Οδηγν, ΚΕΘΕΥΟ, ΣΕΚΟΟΜΕΕ, Σχολν / Κντρων ΠΕΙ, ΣΕΚΑΜ
2-12-15      Π.Δ. 83/15 (ΦΕΚ-162 Α/1-12-15) : Σσταση μνιμης διαιτησας στο Δικηγορικ Σλλογο Ρδου
2-12-15      ΦΕΚ-2589 Β/1-12-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1259/15 : Παρταση προθεσμιν υποβολς φορολογικν δηλσεων και καταβολς φρων,  εισφορν, τελν, καθς και παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω του σεισμο στις 17-11-2015 στο Δμο Λευκδας και στην ΠΕ Κεφαλληνας - Ιθκης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1258/15 : Παρταση καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω συντρησης και αναβθμισης των υποδομν του Υπουργεου Οικονομικν στις 28 και 29/11/2015
2-12-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1257/15 (ΦΕΚ-2588 Β/1-12-15) : Χρνος υποβολς τροποποιτικν δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2014, των νομικν προσπων κσι νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
2-12-15      ΟΑΕΔ 96026/1-12-15 : Οδηγς Εφαρμογς των διαδικασιν υπδειξης, αντικατστασης, προσλψεων και καταβολς της επιχοργησης, σε συνχεια της ανρτησης του Οριστικο Πνακα Κατταξης Ανργων, στο πλασιο της Δημσιας Πρσκλησης για το Πργραμμα Κοινωφελος Χαρακτρα σε Επιβλποντες Φορες 19.101 θσεων πλρους απασχλησης
1-12-15     Κ.Υ.Α. ΑΥΤ/Τ/ΣΤΡ/0000910/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-2579 Β/30-11-15) : Τπος και περιεχμενο της Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης και της Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων - Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων αυτν
1-12-15   ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/54411/1797/30-11-15 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του ρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α)
1-12-15     ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/69160/10647/1-12-15 : Προγραμματισμς δοκιμασας προσντων και συμπεριφορς υποψηφων οδηγν και οδηγν
1-12-15     ΟΠΕΚΕΠΕ 125936/1-12-15 : Διαδικασα γκρισης πληρωμς των καθεσττων μεσων ενισχσεων του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1307/12, καθς και των ειδικν μτρων στριξης στα μικρ νησι Αιγαου Πελγους του Κανονισμο (ΕΕ) 229/13, για το τος αιτσεων 2015
1-12-15     ΦΕΚ-2578 Β/30-11-15 : 
ΥΠΕΘ 187146/Δ3/15 : Καθορισμς της διαδικασας συγκρτησης των Περιφερειακν Υπηρεσιακν Συμβουλων Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΠΥΣΕΕΠ) και του Κεντρικο Υπηρεσιακο Συμβουλου Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΚΥΣΕΕΠ) καθς και της θητεας των μελν των Συμβουλων αυτν
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.70989/ΦΝ439.4/15 : Αποφαινμενα και γνωμοδοτοντα ργανα της Γενικς Γραμματεας Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων κατ την ανθεση και εκτλεση συμβσεων μελετν και συναφν υπηρεσιν
1-12-15      Π.Δ. 82/15 (ΦΕΚ-160 Α/30-11-15) : Θση σε κυκλοφορα δο νων αναμνηστικν κερμτων κυκλοφορας 2 ευρ κοπς 2015 με θμα α) "30 χρνια της Ευρωπαικς Σημαας" και β) "Σπρος Λοης : 75 χρνια μνμης" και καθορισμς των κριων γνωρισμτων τους
1-12-15       Ν. 4350/15 (ΦΕΚ-161 Α/30-11-15) : Κρωση α) της απ 28 Ιουνου 2015 ΠΝΠ "Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας" (Α 65), β) της απ 30 Ιουνου 2015 ΠΝΠ "Τροποποηση του ρθρου πρτου της απ 18 Ιουνου 2015 ΠΝΠ "Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας (Α 66) γ) της απ 14 Ιουλου 2015 ΠΝΠ "Συμπλρωση της ΠΝΠ της 28ης Ιουνους 2015 "Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας" (Α 65) κλπ. ....
1-12-15       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.88979/15 (ΦΕΚ-2577 Β/30-11-15) : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.