»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
»


26-7-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.57940/26-7-17 : Εφαρμογ της περ. στ της παρ. 1 του ρθρου 12 του ν.3816/10 (Α 6) περ εξαιρετικν περιπτσεων χοργησης φαρμκων εκτς Θετικο Καταλγου

26-7-17     ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1113523/ΕΞ2017/26-7-17 : Αναφορικ με τη διαδικασα εφοδιασμο πλοων με κασιμα με απαλλαγ απ ΕΦΚ και ΦΠΑ

26-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1114/24-7-17 : Φορολογικ μεταχεριση αλλοδαπο εμπιστεματος (trust) και αλλοδαπο ιδρματος

26-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 24942/25-7-17 : Καινοτομα στο Δημσιο Τομα

26-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1115/24-7-17 : Παροχ πρσθετων οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ των διατξεων του Κεφαλαου Α του Πμπτου Μρους "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας Υλης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)

26-7-17     ΥΠΕΘΑ Φ.337.1/90/503795/Σ.4034/ΕΓΚ.23/26-7-17 : Συμπληρωματικ Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδαστν - τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ), Ικρων (ΣΙ), Αξιωματικν Σωμτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ) και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ), Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεμικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ), Πολεμικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)

26-7-17     Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/17 (ΦΕΚ-2584 Β/25-7-17) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τον σεισμ της 12ης Ιουνου 2017, σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου

26-7-17      ΕΦΚΑ 32/25-7-17 : Αναζτηση και καταλογισμς αχρεωσττως καταβληθεισν παροχν σε εδος - Γνωστοποηση διατξεων της παρ. 11 του ρθρου 34 του ν. 4447/16 (Α 241)

26-7-17      ΕΣΔΔΑ 4217/17 (ΦΕΚ-2567 Β/25-7-17) : Τροποποηση Κανονισμο Σπουδν της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης

26-7-17     Ν.4482/17 (ΦΕΚ-102 Α/25-7-17) : Νο ρυθμιστικ πλασιο για τις αστικς συγκοινωνες στην Περιφερειακ Εντητα της Θεσσαλονκης και λλες διατξεις

26-7-17     ΒΟΥΛΗ 9321/5751/17 (ΦΕΚ-101 Α/25-7-17) : Απφαση της Ολομλειας της Βουλς "Για την τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β (ΦΕΚ-51 Α/10-4-97) και Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ-106 Α/24-6-87)"πως ισχει25-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΟΜ/ΟΙΚ.24723/25-7-17 : Αποστολ Οδηγο Εφαρμογς του Κοινο Πλαισου Αξιολγησης (ΚΠΑ) - Οδηγες εφαρμογς του ΚΠΑ

25-7-17      ΦΕΚ-2561 Β/25-7-17 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.55852/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2Δ/ΓΠ/οικ.9106/16 (Β 314) υ.α. περ καθορισμο της διαδικασας τοποθτησης ιατρν στα Νοσηλευτικ Ιδρματα προς απκτηση ειδικτητας

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1108/17 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1124/15 απφασης ΓΓΔΕ περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 65Α του ΚΦΔ , σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ Νμιμους Ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα εγγεγραμμνα στο δημσιο Μητρο του ν. 3693/08

25-7-17     ΦΕΚ-2562 Β/25-7-17 :

Κ.Υ.Α. 28119/1583/17 : Απδοση Εισφορν στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης

ΥΠΕΕ 154551/1839/17 : Τροποποηση της αριθμ. 151344/165/17 υ.α. (ΦΕΚ-206 Β) με ττλος "Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν χραξης, σμανσης, δινοιξης και συντρησης των ορειβατικν - πεζοπορικν μονοπατιν"

25-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1113/24-7-17 : Κοινοποηση της αριθμ. 181/17 γνωμοδτησης του Α1 Τμματος Διακοπν του ΝΣΚ σχετικ με την ευθνη φυσικν προσπων, που κατ την απορρφηση ημεδαπς αννυμης εταιρεας απ λλη ημεδαπ αννυμη εταιρεα με τις διατξεις του ν. 2166/93 εχαν στη διοκηση της απορροφσας εταιρεας κποια απ τις ιδιτητες του ρθρου 115 του ν. 2238/94, ετε πριν ετε μετ απ την ολοκλρωση της συγχωνεσεων, για την πληρωμ του φρου εισοδματος, παρακρατομενων φρων και ΦΠΑ που προκυψαν απ δραστηριτητα και υποχρεσεις της απορροφηθεσης εταιρεας και βεβαιθηκαν σε βρος της απορροφσης εταιρεας

25-7-17     ΦΕΚ-2546 Β/21-7-17 :

Κ.Υ.Α. Φ.10034/30859/875/17 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.10034/25671/764/17 (ΦΕΚ-2130 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς προγραμμτων Λογαριασμν Αγροτικς Εστας τους 2017"

ΥΠ.ΟΙΚ.  ΔΟΔ/ΑΑΔΕ/Α/1107814/ΕΞ2017/17 : Τροποποηση της με αριθμ. πρωτ. 2/55673/0026/13 (ΦΕΚ-215 Β) απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ δαπανν τκων επ επιστρεφμενων εσδων που χουν εισπραχθε αχρεστητα"

25-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1101/17 (ΦΕΚ-2540 Β/21-7-17) : Οροι και προυποθσεις για τη σσταση και λειτουργα επιχειρσεων ναυπγησης και επισκευς πλοων που αναγνωρζονται ως Ελεθερα Τελωνειακ Συγκροτματα και διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ για τις πρτες και βοηθητικς λες που παραλαμβνουν οι επιχειρσεις στα πλασια εκτλεσης των εργασιν τους

25-7-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/55332/17 (ΦΕΚ-2560 Β/24-7-17) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

25-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1110/17 (ΦΕΚ-2556 Β/24-7-17) : α) Ρθμιση οφειλν βσει δηλσεων που υποβλλονται σμφωνα με τις διατξεις του Κεφαλαου Α του πμπτου μρους "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας Υλης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240), και β) ρθμιση ζητημτων μη καταβολς της οφειλς απλειας της ρθμισης24-7-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.57120/24-7-17 : Παρακολοθηση λειτουργας κολυμβητικν δεξαμενν

24-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1112/21-7-17 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 69, 71 και 83 του ν. 4472/17

24-7-17     ΕΦΚΑ 30/21-7-17 : Κοινοποηση των διατξεων του Ν. 4469/17 που αφορον τον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων

24-7-17     ΥΠ.ΕΣ. 22149/7-7-17 : Εκδοση της Κατευθυντριας Οδηγας για τις δημσιες συμβσεις

24-7-17     ΥΠ.ΕΣ. 21712/7-7-17 : Εκδοση των Κατευθυντηρων Οδηγιν για τις δημσιες συμβσεις

24-7-17     ΕΦΚΑ 31/24-7-17 : Χρνος ασφλισης ΕΦΚΑ και αναγνωριζμενοι χρνοι με εξαγορ, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 34 του Ν. 4387/16, πως αυτ ισχει - Ορθ επανακοινοποηση

24-7-17     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1111/17 (ΦΕΚ-2552 Β/21-7-17) : Παρταση της προθεσμας υποβολς φορολογικν δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2016 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13, λγω της ισχυρς σεισμικς δνησης που εκδηλθηκε στη νσο Κω της Περιφρειας Δωδεκανσου στις 21-7-17

24-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1103/17 (ΦΕΚ-2536 Β/21-7-17) : Επσπευση επιστροφς πιστωτικο υπολοπου των υποκειμνων που χουν δικαωμα κπτωσης του φρου των εισρον τους και ετε πραγματοποιον κυρως πρξεις που δεν επιβαρνονται με ΦΠΑ, ετε εναι κτοχοι "δειας ΑΕΟ Authorised Economic Operator" "αδειν απλουστευμνων διαδικασων"

24-7-17     K.Y.A. 32969/17 (ΦΕΚ-2537 Β/21-7-17) : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α) και τροποποηση της υπαριθμ. 2254/30-9-13 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)" (ΦΕΚ 2184 Β) , πως ισχει21-7-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΟΙΚ.56868/21-7-17 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας στη νσο ΚΩ μετ το σεισμ της 21-7-2017

21-7-17     ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/13/ΟΙΚ.31613/21-7-17 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με τη συνταγογρφηση αναλσιμου υγειονομικο υλικο και σκευασμτων ειδικς διατροφς

21-7-17     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52259/ΔΕΠ/19-7-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του Μρους ΣΤ' του Ν. 4472/17 (Α 74) "Μισθολογικς ρυθμσεις ειδικν κατηγοριν λειτουργν και υπαλλλων του Δημοσου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθς και των στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και αντιστοχων της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο και Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς"

21-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/92/ΟΙΚ.24248/21-7-17 : Χοργηση μειωμνου ωραρου σε υπαλλλους γονες τκνων με αναπηρα

21-7-17      ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1111174/20-7-17 : Φορολογικ μεταχεριση δαπανν τις οποες μια επιχερηση επαναχρενει σε συνδεδεμνες σε αυτ εταιρεες σε τρτες εταιρεες (πελτες της)

21-7-17     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/56489/0026/21-7-17 : Παροχ οδηγιν για την αναζτηση ασφαλιστικς ενημερτητας κατ την πληρωμ δημοσων δαπανν

21-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1109/20-7-17 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. στ της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13 (χαρακτηρισμς εισοδματος απ μισθωτς υπηρεσες)

21-7-17     Ν. 4481/17 (ΦΕΚ-100 Α/20-7-17) : Συλλογικ διαχεριση δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας και συγγενικν δικαιωμτων, χοργηση πολυεδαφικν αδειν για επιγραμμικς χρσεις μουσικν ργων και λλα θματα αρμοδιτητας Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο

21-7-17     Π.Δ. 69/17 (ΦΕΚ-99 Α/20-7-17) : Τροποποηση του Κανονισμο "περ μεταφορς ζντων ζων δια πλοων" που εγκρσθηκε με το β.δ. 752/70 και τροποποιθηκε με το π.δ. 260/76

21-7-17      Κ.Υ.Α. ΕΑΠ/2003118/ΕΞ2017/19-7-17 (ΦΕΚ-2490 Β/19-7-17) : Ρθμιση θεμτων εφαρμογς των διατξεων της παρ. 1δ του ρθρου δευτρου του ν. 3845/10

21-7-17      Κ.Υ.Α. 12360/17 (ΦΕΚ-2532 Β/20-7-17) : Τροποποηση Κανονισμο Λειτουργεας των Σχολν Ξεναγν του Υπουργεου Τουρισμο20-7-17     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τα δικαιολογητικ λγων αποκλεισμο στην απ'ευθεας ανθεση δημοσων συμβσεων (Ελεγκτικ Συνδριο - Πρξη Κλιμ. VII Τμματος 160/2017)

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΕΛΣΥΝ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΜ.VII TM. 160/2017 (20/07/2017)

20-7-17     ΥΠΥΜΕ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ-2519 Β/20-7-17) : Εγκριση Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν κατ τη διαδικασα της παρ. 8δ του ρθρου 53 του ν. 4412/16 (Α 147)

20-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/24071/20-7-17 (ΑΔΑ: 7ΤΔΨ465ΧΘΨ-ΖΒΛ) : κδοση Υπουργικς Απφασης για παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν. 3861/2010.

20-7-17     ΥΠΕΕ 158585/1758/20-7-17 (ΑΔΑ: Ψ3114653Π8-ΓΣΨ) : Οδηγες σχετικ με διαδικασα και δικαιολογητικ για την υπαγωγ στα ρθρα 47 και 47Β ν. 998/1979 σε περιοχς αναρτημνων δασικν χαρτν.

20-7-17     ΥΠΟΙΑΝ 80324/19-7-17 : Εγκκλιος εκτιμσεων πληρωμν 2017 και προβλεπμενων δαπανν στο πλασιο του ΜΠΔΣ 2018-2021 του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων

20-7-17     ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1110513/ΕΞ2017/19-7-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της περ. γ του ρθρου 17 του ν. 4172/13 στην περπτωση που χει ανασταλε το δικαωμα καταβολς της πολεμικς σνταξης σε γαμες διαζευγμνες θυγατρες των αποβιωσντων πολμου

20-7-17     ΥΠΥΜΕ 48738/5824/17 (ΦΕΚ-2461 Β/19-7-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 50984/7947/13 υ.α. "Αδεια οδγησης, εκπαδευση και εξταση υποψηφων οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων

20-7-17     ΥΠΑ/Δ3/Β/13904/5349/17 (ΦΕΚ-2488 Β/19-7-17) : Εγκριση της Αερολιμενικς Διταξης με αριθμ 2

20-7-17     ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2680/17 (ΦΕΚ-2492 Β/19-7-17) : Λογιστικ Κατσταση που υποβλλουν οι εταιρεες διαχερισης απαιτσεων απ δνεια και πιστσεις στην Τρπεζα της Ελλδος για στατιστικος σκοπος.

20-7-17     ΥΠΟΙΑΝ 78954/17 (ΦΕΚ-2494 Β/19-7-17) : Καθορισμς των δικαιολογητικν και της διαδικασς για την καταβολ - εκταμευση της επιχοργησης, της επιδτησης της χρηματοδοτικς μσθωσης, της επιδτησης του κστους της δημιουργομενης απασχλησης και της επιδτησης των τκων των επενδυτικν σχεδων που χουν υπαχθε στους αναπτυξιακος νμους 2601/98, 3299/04, 3908/11 και 4399/1619-7-17    ΥΠΕΕ 31540/17 (ΦΕΚ-2443 Β/18-7-17) : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκμπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2017

19-7-17    ΦΕΚ-2434 Β/17-7-17 :

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2263.1-14/51491/17 : Καθιρωση τπου Βιβλου Ερματος υπχρεων πλοων

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2263.1-14/51497/17 : Καθιρωση τπου Διεθνος Πιστοποιητικο Διαχερισης Ερματος των υπχρεων πλοων

19-7-17    Κ.Υ.Α. 1858/17 (ΦΕΚ-2442 Β/18-7-17) : Παροχ δωρεν ευρυζωνικς σνδεσης στους μονμους κατοκους των απομακρυσμνων Νησιν της Χρας

19-7-17     K.Y.A. K1/118932/17 (ΦΕΚ-2440 Β/18-7-17) : Ρθμιση θεμτων επιδτησης και ασφλισης της Μαθητεας των σπουδαστν των δημσιων και ιδιωτικν Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ)18-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1107/13-7-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 9/2016 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με τη δυναττητα επανελγχου ειδικς δλωσης μεταββασης ακιντου και λοιπς οδηγες για την εφαρμογ

18-7-17     Κ.Υ.Α. 2339/77269/17 (ΦΕΚ-2436 Β/17-7-17) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του κατ' εξουσιοδτηση Κανονισμο (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπς σχετικ με τη θσπιση προσωρινν εκτκτων μτρων στριξης για τους παραγωγος ορισμνων φροτων

18-7-17     ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Γ/1107473/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-2435 Β/17-7-17) : Ανθεση εσπραξης δημοσων εσδων σε φορες εσπραξης

18-7-17      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1106/17 (ΦΕΚ-2437 Β/17-7-17) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2016 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/1317-7-17     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4479/17 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :

1. Οι επιπτσεις της Απφασης της Ολομλειας του Ελεγκτικο Συνεδρου στις αυτοδικαως παραταθεσες συμβσεις

2. Οι ρυθμσεις του Ν. 4479/17

2.1. Τροποποηση των Οργανισμν Εσωτερικς Υπηρεσας

2.2. Εγκριση των προσλψεων

2.3. Παρατασιοχοι

2.4. Ανθεση εργασιν καθαριτητας σε τρτους

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν. 4479/17 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (17/07/2017)

17-7-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1032/70098/17 (ΦΕΚ-2390 Β/14-7-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1332/93570/23-8-16 (Β 2848) "Διαδικασα μσθωσης βοσκσιμων γαιν, συγκρτηση και λειτουργα επιτροπν ελγχου, χωροταξικς ορθτητας της κατανομς δικαιωμτων χρσης της βοσκς, κατ την μεταβατικ περοδο μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκλησης" απφασης του ΥΠΑΑΤ, πως τροποποιθηκε με την υπ' αριθμ. 558/39122/05-04-17 (Β 1340) απφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχει

17-7-17      ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Β/Φ204/5/ΟΙΚ.30506/14-7-17 : Να διαδικασα υποβολς δαπανν ασφαλισμνων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Περιφερειακς Διευθνσεις ΕΟΠΥΥ  απ 01/01/2017 - Τρπος αναζτησης δαπανν για παροχς ασθενεας σε εδος που χορηγονται σε ασφαλισμνους Ευρωπαικν Φορων

17-7-17     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1105/17 (ΦΕΚ-2426 Β/14-7-17) : Καθορισμς των κριτηρων για τη διαμρφωση της ψφου του Δημοσου στο πλασιο του εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν επιχειρσεων, της μεθοδολογας και των κριτηρων για τον προσδιορισμ των δσεων αποπληρωμς οφειλν προς το Δημσιο με σμβαση αναδιρθρωσης και ειδικτερων θεμτων για την εφαρμογ των παρ. 1 ως 13 του ρθρου 15 του ν. 4469/17

17-7-17     ΥΠΠΟΑ .../273369/24875/17 (ΦΕΚ-2425 Β/14-7-17) : Ορισμς επιχειρησιακν μονδων, υποκεμενων υπαγμενων στο Υπουργεο Πολιτισμο και Αθλητισμο ως Αναθετουσν Αρχν κατ το ρθρο 6, παρ. 2 εδφιο β του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α)14-7-17     ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του απ 6-7-17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)), με ενσωμτωση των Κεφ. Γ (Λοιπ θματα) και Κεφ. Δ (Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα) του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 15/09/2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) - σχετικ με :

.... Κεφλαιο Γ : Λοιπ Θματα

1. Συνπειες της απσπασης στην υπηρεσιακ και μισθολογικ κατσταση

2. Φορας καταβολς των αποδοχν στους αποσπασμνους

3. Παρατσεις αποσπσεων

4. Μετακινσεις υπαλληλων

Κεφλαιο Δ : Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα

1. Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα της διας κατηγορας (Μνιμοι υπλληλοι - Υπλληλοι με σχση εργασας αορστου χρνου)

2. Μετταξη σε αντερο κλδο (Μνιμο προσωπικ - Προσωπικ με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου)

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ

--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)

14-7-17    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1107928/ΕΞ2017/12-7-17 : Ευθνη εταρων δικηγορικν εταιρειν

14-7-17    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1107407/ΕΞ2017/12-7-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 5 του ν.δ. 1146/72 κατ τη μεταββαση αυτοκιντου οχματος απ νομικ πρσωπα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα της περ. γ ρθρου 45 του ν. 4172/13

14-7-17     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 1301.2/52166/14-7-17 : Υποβολ Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) τους 2017

14-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1104/12-7-17 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ των ρθρων 80 και 81 του ν. 3463/06, πως ισχει

14-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ/32.14/770/ΟΙΚ.23065/12-7-17 : Ολοκλρωση διαδικασας αξιολγησης σμφωνα με τις διαταξεις του ν. 4369/1613-7-17     ΦΕΚ-2382/ Β/13-7-17 :

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1099/17 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1022/17 απφασης Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων αναφορικ με τον Τπο και περιεχμενο των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 2/7/75 (ΦΕΚ-77 Α/22-4-75) φορολογικν ετν 2017 και μετ, υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου και καθορισμς δικαιολογητικν

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1102/17 : Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας,  των οργνων και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ του ρθρου 13Α του ν. 2523/97, πως αυτ προστθηκε με τις διατξεις του ρθρου 47 του ν. 4465/17 (Α 47), για την αναστολ λειτουργας επαγγελματικν εγκαταστσεων και την επιβολ ειδικς χρηματικς κρωσης απ τα ργανα της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων

 13-7-17     Κ.Υ.Α. 52331/1861/17 (ΦΕΚ-2379 Β/12-7-17) : Συμπλρωση της αριθμ. 26083/887/7-6-16 (Β 1605) υ.α. "Αναπροσαρμογ κριων συντξεων - Προστασα καταβαλλμενων συντξεων"

13-7-17     ΟΑΕΔ 51559/13-7-17 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2017 - σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε 17 δμους (επιβλποντες φορες) θλακες υψηλς ανεργας συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 3.494 θσεις πλρους απασχλησης (Β κκλος)

13-7-17    ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου οργνωσης και λειτουργας των Δημοτικν Επιχειρσεων Υδρευσης Αποχτευσης (ΔΕΥΑ) - Ρυθμσεις σχετικς με την οργνωση, τη λειτουργα, τα οικονομικ και το προσωπικ των ΟΤΑ - Ευρωπαικο Ομιλοι Εδαφικς Συνεργασας - Μητρο Πολιτν και λλες διατξεις

13-7-17    ΥΠΕΕ 158576/1579/17 (ΦΕΚ-2373 Β/12-7-17) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν και τιμολογου υπολογισμο προεκτιμμενων αμοιβν για τις εργασες κατρτισης δασικν χαρτν

13-7-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1100/17 (ΦΕΚ-2381 Β/12-7-17) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1005/17 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν (ΦΕΚ Β 145/2017)12-7-17    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ...../273029/15521/1903/387/12-7-17 : Κατηγοριοποηση και αδειοδτηση των αθλητικν εγκαταστσεων - ν. 4479/17 (94 Α) "Τροποποισεις του ν. 2725/99 (Α 121) και λλες διατξεις"

12-7-17    ΥΠΕΕ 31685/7-7-17 : Προσαξηση ψους κτιρου βσει της παρ. 8 και του τελευταου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 15 του ν. 4067/12 ως ισχει σμερα, ανεξαρττως του τρπου καθορισμο του μγιστου επιτρεπμενου ψους σε αυτς, σε περιοχς για τις οποες δεν συντρχουν ειδικο λγοι προστασας, λγω διαφορετικν ερμηνειν των αρμδιων υπηρεσιν, σμφωνα με το ρθρο 28, παρ. 2 του ν. 4067/12, πως ισχει

12-7-17    Κ.Υ.Α. ΔΕΠΕΑ/ΦΟΙΚ.178581/17 (ΦΕΚ-2367 Β/12-7-17) : Εγκριση Κανονισμο Ενεργειακς Απδοσης Κτιρων

12-7-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.53794/12-7-17 : Τμματα ακτν της Περιφρειας Αττικς, στα οποα δεν επιτρπεται η κολμβηση

12-7-17     ΥΠ.ΕΣ. 23655/ΕΓΚ.21/12-7-17 : Στελχωση των οργανικν μονδων των Δμων

12-7-17     ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/1103549/ΕΞ2017/5-7-17 : Οδηγες για την ομοιμορφη εφαρμογ της ΔΕΦΚ/5019249/ΕΞ2010/10 ΑΥΟ για το υπολειπμενο διστημα ισχος μειωμνου συντελεστ ΕΦΚ αλκοολοχων προιντων τα οποα αποστλλονται στην περιοχ της Δωδεκανσου

12-7-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΟΜ/Φ.20/ΟΙΚ.22808/12-7-17 : Υπενθμιση καταληκτικς προθεσμας προκειμνου για την επαναξιολγηση των δομν των οργανικν μονδων των Νομικν προσπων (Δημοσου και Ιδιωτικο Δικαου) που ανκουν στη Γενικ Κυβρνηση και Λοιπν Υπηρεσιν του Δημοσου

12-7-17     ΥΠΥΜΕ 45144/3126/11-7-17 : Τροποποηση - επικαιροποηση της υπ' αριθμ. 9527/535/25-09-2009 εγκυκλου "Εφαρμογ της απφασης 28366/2098/06 για τα συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση" του ΓΓ του πρην Υπουργεου Μεταφορν και Επικοινωνιν

12-7-17     ΥΠΕΘ Φ.251/118227/Α5/12-7-17 : Τροποποηση της Προκρυξης για την εισαγωγ σπουδαστν / σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) Ακαδημαικο τους 2017-2018

12-7-17      ΥΠΕΚΑΚΑ 32320/1841/17 (ΦΕΚ-2360 Β/11-7-17) : Καθορισμς της μεθοδολογας και των κριτηρων για τον προσδιορισμ του αριθμο και του ψους των δσεων, καθς και των κριτηρων για τη διαμρφωση της /ψφου του ΚΕΑΟ κατ τη διαδικασα της εξωδικαστικς ρθμισης οφειλν του ν. 4469/1711-7-17     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :

1. Κατευθυντρια Οδηγα 20/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ
2. Δικαιολογητικ στην απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
2.1 Απσπασμα ποινικο μητρου.
2.2 Αποκλεισμς απ δημσιες συμβσεις με υπουργικ απφαση.
2.3 Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.
2.4 Αποδεικτικ ασφαλιστικς ενημερτητας.
2.5 Δικαιολογητικ νομιμοποησης.
3. Συμπρασμα.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (11/07/2017)

11-7-17    Κ.Υ.Α. 109343/12/17 (ΦΕΚ-2351 Β/11-7-17) : Κριτρια χαρακτηρισμο δαπανν επιστημονικς και τεχνολογικς ρευνας των επιχειρσεων

11-7-17    ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11089/17 (ΦΕΚ-2335 Β/10-7-17) : Διαδικασα διεξαγωγς των εκλογν για την ανδειξη των αντιπροσπων στο ΔΣ του Ξενοδοχειακο Επιμελητηρου Ελλδος (ΞΕΕ) μσω του διαδικτου με ηλεκτρονικ ψφο

11-7-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 29542/557/17 (ΦΕΚ-2345 Β/11-7-17) : Καθορισμς ανωττων ορων υπερωριακς απασχλησης, των εργαζομνων σε βιομηχανικς, βιοτεχνικς επιχειρσεις, εκμεταλλεσεις και εργασες, για το Β ημερολογιακ εξμηνο 2017

11-7-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52817/ΔΠΓΚ/10-7-17 : Κατρτιση προυπολογισμο εσδων Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2018

11-7-17     ΦΕΚ-2355 Β/11-7-17 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΓΠ/46616/17 : Χοργηση αδειν λειτουργας Τραπεζν Ιστν και Κυττρων του ρθρου 53 του ν.  (ΦΕΚ- 150 Α) σε ιδιωτικς εταιρεες

Κ.Υ.Α. 158298/3670/17 : Εφαρμογ των ρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β του ν.998/79 σε περιοχς αναρτημνων δασικν χαρτν

11-7-17     ΦΕΚ-2357 Β/11-7-17 :

Κ.Υ.Α. 32026/500/17 : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 55932/1016/16 κ.υ.α. με θμα "Ειδικ Πργραμμα απασχλησης 4000 μακροχρνια ανργων στο δημσι τομα της υγεας" (Β 3888), πως ισχει και πλον ονομζεται "Ειδικ πργραμμα απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/16 (Α 205), πως ισχει"

Κ.Υ.Α. 28660/1621/17 : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτησης της β δσης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2017 - 31-12-2017

11-7-17     ΥΠ.ΕΣ. 23124/10-7-17 : Παροχ διευκρινσεων, σχετικ με το ρθρο 24 του ν. 4479/17

11-7-17     Κ.Υ.Α. 75555/289/17 (ΦΕΚ-2336 Β/10-7-17) : Καθορισμς κριτηρων υπαγωγς στην ννοια της "χωριστς επιχειρησιακς μονδας ανεξαρττως υπεθυνης για τη σναψη συμβσεων της διας ορισμνων κατηγοριν αυτν" του ρθρου 6, παρ. 2, εδφιο β του ν.4412/16

11-7-17     ΦΕΚ-2337 Β/10-7-17 :

ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 1830/17 : Καθορισμς αριθμο δημοπρατομενων αδειν παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας ενημερωτικο προγρμματος γενικο περιεχομνου

ΥΠΕΕ 178679/17 : Συστματα αναγνρισης προσντων και πιστοποησης Ενεργειακν Ελεγκτν. Μητρο Ενεργειακν Ελεγκτν και Αρχεο Ενεργειακν Ελγχων10-7-17     ΣΥΝΕΧΕΙΑ στο απ 6-7-17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)), με ενσωμτωση του Κεφαλαου Β (Ειδικς κατηγορες μετατξεων και αποσπσεων εκτς του ενιαου συστματος κινητικτητας) του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 15/09/2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) - σχετικ με :

.... Κεφλαιο Β : Ειδικς κατηγορες μετατξεων και αποσπσεων εκτς του ενιαου συστματος κινητικτητας

Τμμα Πρτο (Μετατξεις)

1. Ενστολο προσωπικ της δημοτικς αστυνομας

2. Προσωπικ των ΚΕΠ

3. Μετταξη σε ΔΕΥΑ

4. Μετταξη στους ΟΤΑ εκκλησιαστικν υπαλλλων

5. Υπλληλοι του Υπουργεου Εξωτερικν

6. Μετταξη σε θσεις δικαστικν υπαλλλων

7. Μετατξεις και αποσπσεις στην Υπηρεσα Ασλου στην Αρχ Προσφυγν και στην Υπηρεσα Υποδοχς και Ταυτοποησης του Υπουργεου Μεταταναστευτικς Πολιτικς

Τμμα Δετερο (Αποσπσεις και Μετακινσεις)

1. Απσπαση υπαλλλων του δμου σε ΔΕΥΑ

2. Απσπαση νστολου προσωπικο της δημοτικς αστυνομας σε τουριστικ δμο

3. Απσπαση συζγων στρατιωτικν

4. Αποσπσεις συζγων ιατρικο προσωπικο του ΕΣΥ

5. Απσπαση συζγων επικουρικν ιατρν

6. Απσπαση συζγων του προσωπικο της Εξωτερικς Υπηρεσας

7. Απσπαση υπαλλλων του δημσιου τομα για την πλρωση θσεων ειδικν συμβολων, ειδικν συνεργατν επιστημονικν συνεργατν των δμων, της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ

8. Αποσπσεις αιρετν

9. Απσπαση στη Γενικ Γραμματεα για την Καταπολμηση της Διαφθορς

10. Απσπαση σε υπηρεσες του Ευρωπαικς Ενωσης, των κρατν - μελν αυτ λλων χωρν

11. Απσπαση στο Γραφεο του Γενικο Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης

12. Απσπαση στο Σμα Επιθεωρητν - Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης

13. Διθεση υπαλλλων σε γραφεα βουλευτν και πολιτικν κομμτων

14. Αποσπσεις στα πολιτικ γραφεα του Πρωθυπουργο, των αντιπροδρων της κυβρνησης, των υπουργν και των υφυπουργν

15. Απσπαση στο Σμα Επιθεωρητν - Ελεγκτν του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης

16. Αποσπσεις διακριθντων αθλητν

17. Αποσπσεις και μετακινσεις στις Ειδικς Υπηρεσες του ΕΣΠΑ 2014-2020

18. Απσπαση για συνυπηρτηση στην αλλοδαπ

19. Προσωπικ της Προεδρας της Δημοκρατας

20. Δημσια Αρχ Λιμνων

21. Εθνικ Κντρο Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΚΔΔΑ)

22. Λοιπς περιπτσεις αποσπσεων

23. Απσπαση προσωπικο δημοτικν ΝΠΔΔ

24. Απσπαση υπαλλλων του δημσιου τομα στην Ενωση Περιφερειν Ελλδας

...... Ακολουθον Κεφ. Γ (Λοιπ θματα) και Κεφ. Δ (Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα), τα οποα θα αναρτηθον τις επμενες ημρες ....

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)

10-7-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52435/ΔΠΓΚ/7-7-17 : Κατρτιση προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης οικονομικο τους 2018

10-7-17    Κ.Υ.Α. 1058/71977/17 (ΦΕΚ-2331 Β/7-7-17) : Καθορισμς των Προδιαγραφν και του Περιεχομνου των Διαχεριστικν Σχεδων Βσκησης, στο πλασιο εφαρμογς των διατξεων του ν. 4351/15 (ΦΕΚ-164 Α)

10-7-17    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1103971/ΕΞ2017/4-7-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 144/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ αναφορικ με την απαλλαγ απ το φρο κατανλσης στα προιντα του καφ και του ηλεκτρονικο τσιγρου με τα οποα εφοδιζοναι τα πλοα που εκτελον πλες εξωτερικο και τα δικαιοχα πρσωπα του ρθρου 68 παρ. 1 του ν. 2960/01

10-7-17    ΟΑΕΔ 50508/10-7-17 : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 1295 ανργων νων, ηλικας 25-29 ετν

10-7-17    ΥΠΕΘ Κ1/106077/17 (ΦΕΚ-2309 Β/7-7-17) : Κριτρια και Μοριοδτηση για την επιλογ Υποδιευθυντν στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ)

10-7-17    Κ.Υ.Α. 28286/450/17 (ΦΕΚ-2307 Β/7-7-17) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων, φορων και οργανισμν του δημοσου τομα, πως αυτς ορζεται απ το ρθρο 51 του ν. 1892/90 και επιχειρσεων της τοπικς αυτοδιοκησης πρτου και δευτρου βαθμο (Δμων και Περιφερειν) του ν. 3852/10 , οι οποες ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα για την απασχληση μακροχρνια ανργων ηλικας 55-67 ετν

10-7-17    ΥΠΕΘ 109499/Δ3/17 (ΦΕΚ-2313 Β/7-7-17) : Τπος και περιεχμενο των αποδεικτικν και των πιστοποιητικν σπουδν των Σχολικν Μονδων Ειδικς Αγωγς της Δευτεροβθμιας Επαγγελματικς Εκπαδευσης

10-7-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/80/18179/17 (ΦΕΚ-2289 Β/6-7-17) : Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Εσωτερικν τους 2017

10-7-17     ΥΠΟΙΑΝ 75812/17 (ΦΕΚ-2332 Β/7-7-17) : Ορισμς περιοχν στις οποες επιτρπεται η λειτουργα των εμπορικν καταστημτων τις Κυριακς, κατ' εφαρμογ της εξουσιοδοτικς διταξης της παρ. 1 του ρθρου 16 του ν. 4177/137-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2315/ΟΙΚ.22232/7-7-17 : Αποστολ αιτσεων υποψηφιτητας για την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/12132/21-4-17 Προκρυξης πλρωσης οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης

7-7-17     ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 26629/4-7-17 : Καθορισμς καττατου ορου ετησων μικτν απολαβν για απασχληση υψηλς ειδκευσης

7-7-17    Κ.Υ.Α. Δ9/27679/8577/17 (ΦΕΚ-2311 Β/7-7-17) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις του κρατικο προγρμματος τους 2017, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους

7-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1098/6-7-17 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 16 του ν. 4474/17 που αφορ την κατργηση της υποχρωσης προσκμισης δικαιολογητικν στη ΔΟΥ για τη θερηση βεβαωσης ηλεκτροδτησης για τα ακνητα με δεια ανγερσης μχρι 31-12-94

7-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1097/6-7-17 : Υπολογισμς και εσπραξη τελν και εισφορν κατ την κδοση νων αδειν κυκλοφορας και κατ την κδοση αδειν κυκλοφορας μετ απ μεταβολς στοιχεων των επαγγελματικν οχημτων

7-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/91/ΟΙΚ.22205/7-7-17 : Υπενθυμιστικ εγκκλιος για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων

7-7-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/ΟΙΚ.51631/7-7-17 : Εφαρμογ του ρθρου 42 του ν. 4461/17 (Α 38) "Μεταρρθμιση της Διοικητικς Οργνωσης των υπηρεσιν ψυχικς υγεας, Κντρα Εμπειρογνωμοσνης σπνιων και πολπλοκων νοσημτων, τροποποηση συνταξιοδοτικν ρυθμσεων του ν. 4387/16 και λλες διατξεις"

7-7-17     ΥΠΕΕ 20894/6-7-17 : Σχετικ με σοφτες σμφωνα με την παρ. 81 του ρθρου 2 του ν. 4067/12

7-7-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1927/17 (ΦΕΚ-2297 Β/6-7-17) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την επιλογ στρατηγικν τοπικς ανπτυξης με πρωτοβουλα Τοπικν Κοινοττων στο πλασιο του Μτρου 19 "Στριξη για Τοπικ Ανπτυξη μσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπικ Ανπτυξη με πρωτοβουλα Τοπικν Κοινοττων)" του ΠΑΑ 2014-2020

7-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1088/17 (ΦΕΚ-2298 Β/6-7-17) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1200/2-9-15 (ΦΕΚ-Β 2001/15-9-15) απφασης της ΓΓΔΕ σχετικ με τον καθορισμ διαδικασας αναστολς του Αριθμο Φορολογικο Μητρου (ΑΦΜ) για διενργεια ενδοκοινοτικν συναλλαγν6-7-17    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 15/09/2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) - σχετικ με :

Κεφλαιο Α : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας

1. Εννοια και περιεχμενο του Συστματος Κινητικτητας

2. Μετταξη και απσπαση στο πλασιο του ΕΣΚ

3. Μετταξη και απσπαση σε υπηρεσες απομακρυσμνων - παραμεθριων περιοχν και σε ορεινος νησιωτικος ΟΤΑ α' βαθμο

4. Ψηφιακ Οργανγραμμα της Δημσιας Διοκησης και της Τοπικς Αυτοδιοκησης

5. Προυποθσεις συμμετοχς φορων και υπαλλλων στο ΕΣΚ

6. Ειδικο περιορισμο και απαγορεσεις

6.1. Υποχρεωτικ παραμον σε παραμεθρια περιοχ

6.2. Πρβλεψη της δαπνης

6.3. Προεκλογικ περοδος

6.4. Ελεγχος γνησιτητας δικαιολογητικν

7. Κεντρικ Επιτροπ Κινητικτητας

8. Πργραμμα Κινητικτητας

9. Αξιολγηση των αιτσεων και κδοση αποφσεων

10. Αμοιβαες μετατξεις

11. Απσπαση λγω συνυπηρτησης

12. Αποσπσεις σε ΟΤΑ

13. Κλυψη δαπνης

14. Καταργομενες ρυθμσεις μετατξεων και αποσπσεων

15. Μεταβατικς ρυθμσεις

.... Ακολουθον Κεφ. Β' (Ειδικς κατηγορες μετατξεων και αποσπσεων εκτς του ενιαου συστματος κινητικτητας) / Κεφ. Γ (Λοιπ θματα) και Κεφ. Δ (Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα), τα οποα θα αναρτηθον τις επμενες ημρες ....

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)

6-7-17    ΥΠΕΘ 114610/Α3/6-7-17 : Αποστολ μηχανογραφικν καταστσεων των μαθητν της Γ' τξης Ημερησου και Δ' τξης Εσπερινο Γενικο Λυκεου για το τρχον σχολικ ος 2016-2017 για οπτικ λεγχο

6-7-17    Π.Δ. 66/17 (ΦΕΚ-96 Α/6-7-17) : Οργανισμς Σχολς Μονμων Υπαξιωματικν Ναυτικο

6-7-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)49910/17 (ΦΕΚ-2296 Β/6-7-17) : Τροποποηση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, της με αρ. πρωτ. Γ5(α)/39260/26-5-17 απφασης

6-7-17     ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.2464/Α321/17 (ΦΕΚ-2294 Β/6-7-17) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως 22ας Ιανουαρου 2106 σε περιοχς της ΠΕ Εβρου

6-7-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1095/30-6-17 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 30 ν. 4474/17 (ΦΕΚ-80 Α/7-6-17) "Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας (ΕΕ) 2015/2376 και λλες διατξεις

6-7-17     ΥΠ.ΕΣ. 17220/23-6-17 : Ενημρωση ως προς την εφαρμογ του ν. 4412/16 (Α 147) σχετικ με τη διενργεια αρχιτεκτονικν διαγωνισμν

6-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/277/ΟΙΚ.22076/6-7-17 : Διαγραφ κτακτου προσωπικο λγω λξης σμβασης απ το Μητρο Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου

6-7-17     Κ.Υ.Α. 646/69401/17 (ΦΕΚ-2284 Β/5-7-17) : Καθορισμς των δικαιολογητικν που απαιτονται για τη χοργηση, ανανωση τροποποηση δειας δρυσης και λειτουργας μονδων υδατοκαλλιργειας

6-7-17     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2000.0/45700/17 (ΦΕΚ-2260 Β/4-7-17) : Αποστολ τκνων ασφαλισμνων στον Οκο Νατου ναυτικν σε ιδιωτικς κατασκηνσεις Αττικς και Περιφρειας

6-7-17     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2824.9/48496/30-6-17 : Διαδικασα δσμευσης πστωσης και αποστολς δικαιολογητικν για την αποζημωση στελεχν Τοπικν Κλιμακων Επιθερησης Πλοων

6-7-17     ΥΠΥΜΕ ΑΣ19/60492/2753/5-7-17 : Πργραμμα εκπαδευσης βοηθν μηχανοδηγν για την απκτηση δειας μηχανοδηγο5-7-17     ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1102110/ΕΞ2017/4-7-17 : Εκδοση και χοργηση απ τις ΔΟΥ πιστοποιητικν για τη δλωση φορολογας εισοδματος των Ελλνων πολιτν που εναι μνιμοι κτοικοι Ελλδας και εργζονται σε λλο κρτος - μλος της ΕΕ

5-7-17     ΦΕΚ-2275 Β/4-7-17 :

ΥΠΕΘ Φ.7/109381/ΓΔ4/17 : Συμμετοχ εκπαιδευτικν στις Ομδες Υποστριξης Μαθητεας (ΟΥΜ)

Κ.Υ.Α. 2/49435/ΔΠΓΚ/17 :  Τροποποηση της αριθμ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13-1-17 κ.υ.α. "Εκκαθριση εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης" (Β 54)

5-7-17    ΦΕΚ-2277 Β/4-7-17 :

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-15 υ.α. (ΦΕΚ Β 116) με θμα "Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο "Πργραμμα Διαγεια" των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β ν. 3861/10, πως προστθηκε με το ρθρο 16 του ν. 4305/14)

Κ.Υ.Α. 1582/71256/17 : Ανθεση καθηκντων του ΟΠΕΚΕΠ ως Οργανισμο Πληρωμν στο πλασιο διαχερισης του Ευρωπαικο Γεωργικο Ταμεου Αγροτικς Ανπτυξης στις Διευθνσεις Αγροτικς Οικονομας των Περιφερειν και στις Διευθνσεις Αγροτικς Οικονομας και Κτηνιατρικς (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακν Ενοττων

5-7-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 21755/3-7-17 : Καταχρηση σε διαδικτυακ πλη στοιχεων παρεχμενων υπηρεσιν ηλεκτρονικς διακυβρνησης4-7-17    ΥΠΕΕ 158577/1580/4-7-17 : Εφαρμογ διατξεων νμων 4462/17 και 4467/17 και λοιπς οδηγες

4-7-17    ΥΠΟΙΑΝ 12694/17 (ΦΕΚ-2272 Β/4-7-17) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 1295 ανργων νων, ηλικας 25-29 ετν

4-7-17    ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.724/ΕΓΚ.20/3-7-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Αγου Νικολου Κρτης)

4-7-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1096/3-7-17 : Φορολογικ μεταχεριση των αμοιβν που λαμβνουν τα φυσικ πρσωπα της περ. στ' της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13, με ποσοστ αναπηρας τουλχιστον ογδντα τοις εκατ (80%)3-7-17    ΦΕΚ-2255 Β/3-7-17 :

Κ.Υ.Α. ΔΔΠ/Β0010068/0624Β/ΕΞ2017/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΔΠ/0007378/0454Β/ΕΞ2017/11-5-17 (ΦΕΚ-1636 Β/12-5-17) κ.υ.α. περ "Καθορισμο ρων, προυποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν", πως τροποποιθηκε και ισχει ....

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.50231/17 : Μηχανισμς αυτματης επιστροφς (clawback)  για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη και τη δαπνη των φαρμακεων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη) για το τος 2017

3-7-17    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1929/17 (ΦΕΚ-2248 Β/30-6-17) : Ορισμς Δικαιοχων Ενεργειν Τεχνικς Βοθειας του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης 2014-2020

3-7-17     ΥΠΕΘ Φ20/106072/Δ4/17 (ΦΕΚ-2249 Β/30-6-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-6-16 (Β 2079) υ.α., πως ισχει, σχετικ με τον καθορισμ Τομων αν Επαγγελματικ Λκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/16 (Α 83)

3-7-17    ΦΕΚ-2254 Β/30-6-17 :

Κ.Υ.Α. 21156/17 : Παρταση ναρξης ισχος της ημερομηνας ναρξης της ηλεκτρονικς διαδικασας κδοσης και διακνησης διοικητικν πρξεων και εγγρφων για το σνολο των Υπουργεων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.50389/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. Γ5/63587/15 (ΦΕΚ-1803 Β) απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα "Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (clawback) φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018

3-7-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1085/12-6-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εναρξη εργασιν φυσικν προσπων χωρς την προσκμιση βεβαωσης ελγχου επωνυμας και διακριτικο ττλου απ το οικεο Επιμελητριο

3-7-17     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/18943/ΔΕΠ/28-6-17 : Εναρξη ισχος οικονομικν αποτελεσμτων της μισθολογικς κατταξης των υπαλλλων που εμππτουν στις διατξεις του ρθρου 28 του ν. 4440/1630-6-17    ΕΦΚΑ 29/30-6-17 : Χρνος ασφλισης ΕΦΚΑ και αναγνωριζμενοι χρνοι με εξαγορ, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 34 του ν. 4387/16, πως αυτ ισχει

30-6-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/ΟΙΚ.30720/873/30-6-17 : Διευκρινσεις αναφορικ με την εφαρμογ του ρθρου 60 του ν. 4449/17

30-6-17    ΥΠΕΘ Φ.251/109711/Α5/29-6-17 : Συμπληρωματικ προκρυξη διαγωνισμο για την εισαγωγ στις Σχολς της Πυροσβεστικς Ακαδημας ακαδημαικο τους 2017-2018

30-6-17    ΥΠ.ΕΣ. 22159/ΕΓΚ.19/30-6-17 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 24 του ν. 4479/17 (Α 94) - Πρσληψη μονμου προσωπικο στις ανταποδοτικς υπηρεσες καθαριτητας των ΟΤΑ α' βαθμο και τα νομικ τους πρσωπα - Παροχ των αντστοιχων υπηρεσιν, μχρι την κατρτιση των προσωρινν πινκων διοριστων στις θσεις αυτς

30-6-17    ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/20900/ΕΓΚ.18/29-6-17 : Αρθρο 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ - Φοτηση αλλοδαπο μαθητ σε ελληνικ σχολεο στην Ελλδα που ακολουθε το υποχρεωτικ ελληνικ πργραμμα εκπαδευσης και διδασκαλας

30-6-17    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.42217/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ-2235 Β/29-6-17) : Δημιουργα και διαχεριση ντοκου Τραπεζικο Λογαριασμο απ το Τεχνικ Επιμελητριο Ελλδας για την συλλογ του πρου 6 τοις χιλοις.

30-6-17    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1506/70861/28-6-17 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 4 του ν. 4061/12 πως ισχει, σον αφορ την παραχρηση της χρσης ακιντων σε συλλγους για αθλητικος σκοπος

30-6-17    Ν. 4479/17 (ΦΕΚ-94 Α/29-6-17) : Τροποποισεις του ν. 2725/99 (Α 121) και λλες διατξεις

30-6-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1094/17 (ΦΕΚ-2239 Β/29-6-17) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2016 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13

30-6-17    ΦΕΚ-2223 Β/29-6-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1092/17 : Παρταση προθεσμιν υποβολς φορολογικν δηλσεων και καταβολς φρων, εισφορν, τελν, καθς και παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω της ισχυρς σεισμικς δνησης που εκδηλθηκε σε λες τις ΔΕ του Δμου Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου στις 12-6-17

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1091/17 : Παρταση του χρνου υποβολς των δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας στις Δημοτικς Εντητες του Δμου Λσβου της ΠΕ Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου29-6-17    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, (Εγγραφο 2/45592/0026/2017 του Υπουργεου Οικονομικν, σχετικ με τη διαδικασα ανληψης υποχρεσεων στους δμους)

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (29/06/2017)

29-6-17    ΕΑΑΔΗΣΥ 3800/14-6-17 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 20/17 : Λγοι αποκλεισμο απ τη συμμετοχ στις διαδικασες σναψης δημοσων συμβσεων

29-6-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/90/ΟΙΚ.20887/29-6-17 : Προστασα υγεας υπαλλλων λγω συνθηκν κασωνα

29-6-17    ΥΠΥΜΕ ΔΚΕΚΕ/4291/27-6-17 : Δημοσευση στην Ε.τ.Κ της Απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν "Τροποποηση της με αριθμ. ΓΔΤΥ/οικ.3328/12-5-16 απφασης γκρισης του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

29-6-17    ΥΠΕΘ Φ.20/106076/Δ4/17 (ΦΕΚ-2219 Β/29-6-17) : Καθορισμς Ειδικοττων Γ' τξης αν Επαγγελματικ Λκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/16 (Α 83)

29-6-17    ΦΕΚ-2199 Β/28-6-17 :

ΥΠΕΘ Κ1/106075/17 : Κριτρια και Μοριοδτηση για την επιλογ Υποδιευθυντν στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (ΣΔΕ)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1090/17 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1033/28-1-16 (ΦΕΚ-720 Β) απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν σχετικ με τον εντοπισμ ανασφλιστων αυτοκιντων οχημτων και την επιδωξη συμμρφωσης των ιδιοκτητν αυτν μσω της επσπευσης της διαδικασας επιβολς διοικητικν και ποινικν κυρσεων, πως ισχει

29-6-17    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1289/70109/28-6-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποχρωση ασφλισης και την τρηση λογιστικν βιβλων για τον χαρακτηρισμ του επαγγελματα αγρτη, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4389/16

29-6-17    ΟΑΕΔ 47426/28-6-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Πργραμμα Επαγγελματικς Κατρτισης εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις (ΛΑΕΚ 1-30) τους 201728-6-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1093/26-6-17 : Εσπραξη ΦΠΑ απ ξνα τουριστικ λεωφορεα για τις εκτελομενες στο εσωτερικ της χρας μεταφορς προσπων

28-6-17    Κ.Υ.Α. 28672/454/17 (ΦΕΚ-2192 Β/27-6-17) : Επιδτησης της μαθητεας / πρακτικς σκησης των μαθητν των ΕΠΑΣ μαθητεας του ν. 3475/06, που θα απασχοληθν στο δημσιο, σε φορες του Δημοσου τομα, σε επιχειρσεις Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ), σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεας κλπ. το τος 2017 και συμπλρωση της αριθμ. 29378/408/26-6-15 κ.υ.α. (Β 1275)

28-6-17    ΦΕΚ-2195 Β/27-6-17 :

Κ.Υ.Α. 29479/464/17 : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 55932/1016/16 κ.υ.α. με θμα : "Ειδικ πργραμμα απασχλησης 4.000 μακροχρνια ανργων στο δημσιο τομα της υγεας" (Β 3888) πως χει τροποποιηθε με την υπ' αριθμ. οικ. 56914/1033/16 (Β 3942) μοι της

ΥΠ.ΟΙΚ. 2/48342/ΔΠΓΚ/17 : Τροποποηση της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ.23-6-16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων" (Β 1932)

28-6-17    ΦΕΚ-2196 Β/27-6-17 :

Κ.Υ.Α. 27534/Φ.109.1/17 : Καθορισμς αριθιμο εισακτων για το ακαδημαικ τος 2017-2018 στη Σχολ Ανθυποπυραγν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2016-2017

Κ.Υ.Α. 27535/Φ.109.1/17 : Καθορισμς αριθιμο εισακτων για το ακαδημαικ τος 2017-2018 στη Σχολ Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2016-201727-6-17     Τροποπολογα στο σχδιο νμου του Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο με ττλο "Τροποποισεις του ν. 2725/99 και λλες διατξεις" σχετικ με τον επανακαθορισμ του πλαισου παροχς υπηρεσιν καθαριτητας των ΟΤΑ α βαθμο και των νομικν προσπων τους.

27-6-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.28838/1235/27-6-17 : Παρταση χοργησης συντξεων αναπηρας

27-6-17    ΥΠΥΜΕ 46137/3181/26-6-17 : Τεχνικς λεγχος οχημτων που χουν τεθε σε κατσταση ακινησας

27-6-17    ΥΠΟΙΑΝ 71259/27-6-17 : Εγκκλιος οδηγιν για τη λειτουργα του Κεντρικο Λογαριασμο 23/200850-ΕΣΠΑ

27-6-17    ΕΑΑΔΗΣΥ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 22/14-6-17 : Τροποποηση των συμβσεων κατ τη διρκεια τους

27-6-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1086/17 (ΦΕΚ-2154 Β/23-6-17)  : Τροποποηση της ΠΟΛ.1131/5-6-13 (ΦΕΚ-1499 Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν

27-6-17   ΒΟΥΛΗ 8130/5041/26-6-17 (ΦΕΚ-92 Α/26-6-17) : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως απφασης της Ολομλειας της Βουλς "Για την τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ-106 Α/24-6-87) και Μρος Β' (ΦΕΚ-51 Α/10-4-97), πως ισχουν26-6-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1089/26-6-17 : Διευκρινσεις επ ζητημτων φορολογας, στο πλασιο της Συμφωνας Φιλοξενοσας Χρας μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και της "TRANS ADRIATIC PIPELINE AG" στην Ελλδα

26-6-17    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Γ/1096667/ΕΞ2017/23-6-17 : Παροχ διευκρινσεων για τη διαδικασα ηλεκτορνικς υποβολς τροποποιητικν δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/75 πως ισχει μετ την τροποποισ του με το ρθρο 44 του ν. 4465/17

26-6-17    Ν. 4478/17 (ΦΕΚ-91 Α/23-6-17) : Ι) Κρωση και προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στη Σμβασης της Βαρσοβας της 16ης Μαου 2005 του Συμβουλου της Ευρπης για τη νομιμοποηση, ανχνευση, κατσχεση και δμευση εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες .... ΙΙ) Προυποθσεις τοποθτησης ανηλκων σε δρυμα ανδοχη οικογνεια απ και προς κρτη - μλη της ΕΕ βσει του ρθρου 56 του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλου της 27ης Νοεμβρου 2003, για τη διεθν δικαιοδοσα και την αναγνριση και εκτλεση αποφσεων σε γαμικς διαφορς και διαφορς γονικς μριμνας, ο οποος καταργε τον Κανονισμ (ΕΚ) 1347/00, ΙΙΙ) Ενσωμτωση της Οδηγας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2013, σχετικ με το δικαωμα πρσβασης σε δικηγρο στο πλασιο ποινικς διαδικασας και διαδικασας εκτλεσης του ευρωπαικο εντλματος σλληψης, καθς και σχετικ με το δικαωμα ενημρωσης τρτου προσπου σε περπτωση στρησης τηε ελευθερας του και με το δικαωμα επικοινωνας με τρτα πρσωπα και με προξενικς αρχς κατ τη διρκεια στρησης της ελευθερας , IV) Ενσωμτωση της Οδηγας 2012/29/ΕΕ για τη θσπιση ελχιστων προτπων σχετικ με τα δικαιματα, την υποστριξη και την προστασα θυμτων της εγκληματικτητας και για την αντικατσταση της Απφασης - Πλασιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλου και λοιπς διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

26-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.47829/23-6-17 (ΦΕΚ-2161 Β/23-6-17) : Υγειονομικο ροι και προυποθσεις λειτουργας επιχειρσεων τροφμων / ποτν και λλες διατξεις

26-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.48427/23-6-17 (ΦΕΚ-2162 Β/23-6-17) : Καθορισμς κριτηρων, μοριοδτησης και προσντων κατ κλδο και ειδικτητα που αφορον στη διαδικασα πρσληψης του προσωπικο των Τοπικν Ομδων Υγεας, πως ορζεται στο τρτο εδφιο της παρ. 4 του ρθρου 106 του ν. 4461/1723-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.48716/23-6-17 : Λψη μτρων για την προστασα της Δημσιας Υγεας απ τη μη αποκομιδ των αστικν στερεν αποβλτων

23-6-17    ΥΠΕΘ 103027/Θ2/17 (ΦΕΚ-2144 Β/22-6-17) : Προσαρμογ των διατξεων που διπουν τα προσντα, τα κριτρια και τη διαδικασα επιλογς διευθυντν / ντριν και υποδιευθυντν /ντριν των Σχολεων της δημσιας δευτεροβθμιας εκπαδευσης του Μρους Α1 του ν. 4473/17 (ΦΕΚ-78 Α) στις ιδιατερες συνθκες των λειτουργοντων υπ ενιαα διεθυνση Εκκλησιαστικν Γυμνασων και Γενικν Εκκλησιαστικν Λυκεων και των Γενικν Εκκλησιαστικν Λυκεων της Δευτεροβθμιας Εκκλησιαστικς Εκπαδευσης για την επιλογ των διευθυντν / ντριν και υποδιευθυντν / ντριν αυτν

23-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.42052/17 (ΦΕΚ-2141 Β/22-6-17) : Ανκληση της με αριθμ. πρωτ. Α1β/ΓΠ/οικ.34948/9-5-17 (ΥΟΔΔ 221) απφασης και αντικατσταση του ρθρου 15 της με αριθ. πρωτ. οικ. 3457/14-1-14 (Β 64) απφασης, με θμα "Ρθμιση θεμτων τιμολγησης φαρμκων"

23-6-17    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

23-6-17    ΥΠΕΕ 158234/3461/22-6-17 : Υλοποηση του Προγρμματος Δασοπροστασας τους 201722-6-17    Κ.Υ.Α. Φ.10034/25671/764/17 (ΦΕΚ-2130 Β/21-6-17) : Καθορισμς προγραμμτων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2017

22-6-17    Κ.Υ.Α. 177772/924/17 (ΦΕΚ-2140 Β/22-6-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμν. 31822/1542/10 κ.υ.α. (Β 1108)

22-6-17    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1803/66609/17 (ΦΕΚ-2143 Β/22-6-17) : Τεχνικς κανονισμς για τον καθορισμ των ελαχστων προς εξταση χαρακτηριστικν και των ελαχστων προυποθσεων για τη διενργεια της εξτασης ορισμνων ποικιλιν καλλιεργομενων φυτικν ειδν, σε συμμρφωση προς τις οδηγες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ, πως ισχουν μετ και την τελευταα τροποποιησ τους .....

22-6-17     ΥΠΥΜΕ 26037/1327/22-6-17 : Ταξινμηση Οχημτων Ειδικς Χρσης - Ειδικο Σκοπο σμφωνα με το ΠΔ 77/98 (Α 71), σον αφορ τις φορτσεις αξνων

22-6-17     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/40456/ΔΛΔ/17 (ΦΕΚ-2115 Β/21-6-17) : Εκδοση απφασης για την εξσωση λογαριασμν υπολγων, σμφωνα με το ρθρο 38 παρ. 5 του ν. 4129/13 (ΦΕΚ-52 Α)

22-6-17      ΦΕΚ-2120 Β/21-6-17 :

Κ.Υ.Α. 63585/17 : Κανονισμς Απονομς Ελληνικο Σματος στις επιτραπζιες ελις

Κ.Υ.Α. Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.43718/17 : Καθορισμς αποδοχν προσωπικο Τοπικν Ομδων Υγεας (ΤΟΜΥ) κατ' εφαρμογ της παρ. 5α του ρθρου 106 του ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α)

22-6-17      ΦΕΚ-2127 Β/12-6-17 :

ΥΠΕΘ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45569/17 : Καθιρωση γγραφης συνανεσης της μητρα της για τη χοργησης υποκατστατου μητρικο γλακτος στα νεογν εντς των νοσοκομεων και μαιευτηρων

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3113.11/43730/17 : Καθορισμς ανταποδοτικν τελν για την παροχ υπηρεσιν ενσχυσης της ασφλειας πλοων, λιμενικν εγκαταστσεων και λιμνων

22-6-17    ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Α/1094213/ΕΞ2017/21-6-17 : Οδηγες εφαρμογς της αριθμ. ΔΤΔ/Α/1181957/ΕΞ2016/9-12-16 (ΦΕΚ-4092 Β) κ.υ.α. των συναρμδιων Υπουργν Οικονομικν και ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης με θμα "Τελωνειακς διαδικασες για τις ταχυδρομικς αποστολς μσω του Φορα Παροχς Καθολικς Υπηρεσας"

22-6-17    ΕΦΚΑ 28/20-6-17 : Ενταξη στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) των απασχολομενων στον ιδιωτικ τομα με Εμμισθη Εντολ Δικηγρων ασφαλισμνων του τ. ΕΤΑΑ - Τομα ΤΑΝ21-6-17    ΥΠ.ΟΙΚ.-ΑΑΔΕ ΓΔΟΥΥ/ΑΑΔΕ/1090228/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-2113 Β/20-6-17) : Ανθεση αρμοδιοττων των ρθρων 24 παρ. 4 και 5, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/14 επ των δαπανν που διενεργονται απ τις Ειδικς Αποκεντρωμνες Υπηρεσες της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) στις κατ τπον αρμδιες Δημοσιονομικς Υπηρεσες Εποπτεας και Ελγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους

21-6-17    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1093949/ΕΞ2017/20-6-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1171898/ΕΞ2016/25-11-16 ΑΥΟ (Β 4370) "Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1111872/ΕΞ2016/21-7-16 (Β 2375) ΑΥΟ "Οροι, προυποθσεις, διατυπσεις και διαδικασες για την παραλαβ και κατεργασα, απ τα οξοποιεα, πρτων υλν για την παραγωγ ξυδιο οι οποες, ετε αυτοσιες ετε κατπιν κατεργασας, υπκεινται σε ΕΦΚ, ως και την απαλλαγ τους απ τον ΕΦΚ" - Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/99 (ΦΕΚ-1872 Β) ΑΥΟ "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ"

21-6-17    ΕΑΑΔΗΣΥ 3801/14-6-17 : Ο ανταγωνιστικς διλογος στις δημσιες συμβσεις

21-6-17    ΥΠΥΜΕ Β4/42651/1448/20-6-17 : Τροποποηση της νομοθεσας για τις οδικς εμπορευματικς μεταφορς σμφωνα με το ν. 4472/17

21-6-17    ΦΕΚ-2112 Β/20-6-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1082/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινομενα (βροχπτωση - χαλαζπτωση) την 28 και 29 Νοεμβρου 2016 σε λες τις Δημοτικς Εντητες του Δμου Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1081/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν στις 26 και 27-11-2016 στο Δμο Ζακνθου της ΠΕ Ζακνθου

21-6-17    ΦΕΚ-88 Α/20-6-17 :

Π.Δ. 57/17 : Οργανισμς της Αρχς Εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν

Π.Δ. 58/17 : Ειδικς Κανονισμς Οικονομικς Διαχερισης της Αρχς Εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν

21-6-17    ΥΠΕΘ Φ.251/103786/Α5/20-6-17 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (ΜΔ) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

21-6-17    ΥΠΕΘ 103791/Α3/20-6-17 : Σστημα Υποβολς Ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου20-6-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1087/19-6-17 : Κοινοποηση της αριθμ. 100/2017 γνωμοδτησης του ΝΣΚ

20-6-17    ΥΠΥΜΕ Α/39840/2275/19-6-17 : Παροχ διευκρινσεων περ της με αρ. πρωτ. οικ.37152/2620/23-5-17 (Β 1849) κ.υ.α. αναφορικ με τα γγραφα κυκλοφορας αυτοκιντων οχημτων

20-6-17     ΥΠΕΕ 27656/17 (ΦΕΚ-2106 Β/19-6-17) : Προυποθσεις και προδιαγραφς επανγκρισης πολεοδομικν ρυθμσεων που εγκρθηκαν με διοικητικς πρξεις απ αναρμδια ργανα

20-6-17    ΦΕΚ-2089 Β/19-6-17 :

ΥΠ.ΕΣ. 24738/Φ.701.2/17 : Τροποποηση των υπ' αριθμ. 3/2015, 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικν διατξεων και κατργησης των υπ' αριθμ. 2/1979 και υπ' αριθμ. 5/1991 πυροσβεστικν διατξεων

ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 10624/17 : Τροποποηση του "Κανονισμο λειτουργας Υπηρεσας Ασλου" (ΦΕΚ-2034 Β) - Τρηση Μητρου Διερμηνων στην Κεντρικ Υπηρεσα Ασλου

20-6-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΟΜ/19690/20-6-17 : Αποστολ Οδηγο Εφαρμογς του Κοινο Πλαισου Αξιολγησης (ΚΠΑ) - Οδηγες εφαρμογς του ΚΠΑ

20-6-17    ΕΦΕΤ 7967/19-6-17 : Τροποποηση της ΚΥΑ 15523/30-8-06 (ΚΥΑ 1288 / ΦΕΚ 1763 Β/22-5-17) περ αναγκαων συμπληρωματικν μτρων εφαρμογς των Καν. (ΕΚ) 178/02, 852/04, 853/04, 854/07 και 882/04 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και Συμβουλου

20-6-17    Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-2098 Β/19-6-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/1-6-17 (ΦΕΚ-1970 Β) κ.υ.α. περ τροποποηση της αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β/ΕΞ2017/11-5-17 κ.υ.α. "περ καθορισμο ρων, προυποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν" (ΦΕΚ-1636 Β/12-5-17)

20-6-17    ΒΟΥΛΗ 7784/4826/17 (ΦΕΚ-2100 Β/19-6-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 9337/7281/05 (ΦΕΚ-1827 Β) απφασης του Προδρου της Βουλς των Ελλνων, πως ισχει19-6-17    ΥΠ.ΕΣ. 20368/ΕΓΚ.17/16-6-17 : Αποτελσματα ελγχου των στοιχεων που χουν καταχωρηθε στην εφαρμογ του Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο του Ελληνικο Δημοσου απ τους φορες της Τοπικς Αυτοδιοκησης - Γενικς οδηγες, απαιτομενες ενργειες

19-6-17    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.44038/ΦΝ466/ΕΓΚ.11/19-6-17 : Δημοσευση Κανονισμο Περιγραφικν Τιμολογων Εργασιν για δημσιες συμβσεις ργων

19-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/37193/19-6-17 : Υπολειμματικ χλριο στο νερ ανθρπινης κατανλωσης

19-6-17    ΥΠΕΕ 157196/3204/17 (ΦΕΚ-2082 Β/16-6-17) : Καθορισμς τπου του ττλου κυριτητας της παρ. 11 του ρθρου 47 και του τπου διαπιστωτικς πρξης της παρ. 2 του ρθρου 47Β, του ν. 998/79, ως ισχει

19-6-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/45578/Δ15.780/16-6-17 : Προσδιορισμς των  ασφαλιστων αποδοχν, απ την 1-1-2017, υπρ επικουρικς ασφλισης και εφπαξ παροχς, για τους υπαλλλους που υπγονται στις διατξεις του ν. 4354/15 (νο ενιαο μισθολγιο)

19-6-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/ΟΙΚ.27751/824/16-6-17 : Διευκρινσεις αναφορικ με τη συνταξιοδτηση απ τον ΕΦΚΑ των ασφαλισμνων στον πρ. ΟΓΑ, μετ την ισχ του ν. 4387/1616-6-17    ΥΠΕΘ Φ.151/89341/Α5/17 (ΦΕΚ-2070 Β/15-6-17) : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.151/17475/Β6/2014 υ.α. (ΦΕΚ-358 Β) "Ειδικς εξετσεις περ εισαγωγς σπουδαστν με σοβαρς παθσεις στο πρτο τος σπουδν του Τμματος Εικαστικν Τεχνν της Αντατης Σχολς Καλν Τεχνν (καθ' υπρβαση του αριθμο εισακτων σε ποσοστ 5%)"

16-6-17    ΥΠΕΘ 95030/ΓΔ4/17 (ΦΕΚ-2073 Β/15-6-17) : Αρμοδιτητα μεταφορς μαθητν

16-6-17    ΥΠΕΘ Φ.20/98094/Δ4/17 (ΦΕΚ-2067 Β/15-6-17) : Καθορισμς ειδικοττων Γ τξης αν Επαγγελματικ Λκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/16 (Α 83)

16-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45907/16-6-17 : Προσωριν αναστολ λειτουργας του ΔΙΕΚ Βοηθν Νοσηλευτν

16-6-17     ΥΠΕΘ 101123/Ν1/16-6-17 : Πρσκληση υποβολς αιτσεων για χοργηση - ανανωση δειας Υπηρεσιακς εκπαδευσης με αποδοχς χωρς αποδοχς σε Εκπαιδευτικος της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικς Εκπαδευσης, σχολικο τους 2017-2018

16-6-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.21250/ΟΙΚ.7262/Δ15.110/16-6-17 : Οδηγες σχετικ με το πεδο εφαρμογς της παρ. 5β του ρθρου 42 του ν. 4052/12 και των παρ. 3 και 5 του ν. 4387/16 για τον καθορισμ του ποσο της επικουρικς σνταξης του ΕΤΕΑΕΠ

16-6-17    ΦΕΚ-2065 Β/15-6-17 :

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Φ.10/24727/17 : Κανονισμς Λειτουργας του Εθνικο Μηχανισμο Διερενησης Περιστατικν Αυθαιρεσας

ΑΣΕΠ 9938/17 : Διευκρνιση στην Ετσια Εκθεση του ΑΣΕΠ τους 2016 που δημοσιεθηκε στο ΦΕΚ - 1935 /2-6-17 (τ.Β)

16-6-17    ΥΠΕΘ Φ.1Α/98933/Δ4/17 (ΦΕΚ-2075 Β/15-6-17) : Εγγραφς - Μετεγγραφς μαθητν / τριν στα Επαγγελματικ Λκεια15-6-17    ΥΠΕΘ 100893/Ζ2/15-6-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την παρ. 2 του ρθρου 131 του ν. 4472 του 2017

15-6-17   ΦΕΚ-2059 Β/15-6-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1077/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν στις 22-10-2016 στις Δημοτικς Εντητες Ναυπκτου, Αντιρρου και Χλκειας του Δμου Ναυπακτας της ΠΕ Αιτωλοακαρνανας της Περιφρεας Δυτικς Ελλδας

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1076/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν στις 21 και 22-10-16 στο Δμο Ιερς Πλης Μεσολογγου της ΠΕ Αιτωλοακαρνανας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας

15-6-17    ΕΦΚΑ Τ01/652/35/15-6-17 : Θματα σχετικ με την διεκπεραωση αιτημτων επικουρικς σνταξης

15-6-17    ΥΠΟΙΑΝ 66896/15-6-17 : Υποχρεσεις Δμων και Περιφερειν, για ενιαα εφαρμογ των διατξεων χοργησης νων αδιεν υπαιθρου εμπορου (στσιμου και πλανδιου)

15-6-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1085/12-6-17 : Εναρξη εργασιν φυσικν προσπων χωρς την προσκμιση βεβαωσης ελγχου επωνυμας και διακριτικο ττλου απ το οικεο Επιμελητριο

15-6-17    ΕΦΚΑ 27/15-6-17 : Παρλληλη ασφλιση κατ' εφαρμογ των ρθρων 17 παρ. 1 και 36 παρ. 1, 2, 6 και 7 του ν. 4387/16

15-6-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/45897/0026/14-6-17 : Παροχ οδηγιν επ διατξεων του ν. 4270/14

15-6-17    Κ.Υ.Α. 2/35374/ΔΠΔΑ/17 (ΦΕΚ-2049 Β/14-6-17) : Καθορισμς των προυποθσεων και ρθμιση των λεπτομερειν επιχοργησης των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων με σκοπ την εκπνηση μελετν για την ωρμανση και εκτλεση ργων υποδομς ργων γενικο συμφροντος σ' αυτος, σε εφαρμογ του ρθρου 73 του ν. 4445/16 (ΦΕΚ-236 Α/19-12-16)14-6-17    Π.Δ. 53/17 (ΦΕΚ-84 Α/14-6-17) : Τροποποηση π.δ. 230/98 "Αρμοδιτητες και διρθρωση της Κεντρικς Υπηρεσας του Υπουργεου Εξωτερικν" (Α 177)

14-6-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ0008701/0544/ΕΞ2017/14-6-17 (ΦΕΚ-2042 Β/14-6-17) : Διαδικασα διεξαγωγς των δημοπρασιν (προφορικν και ηλεκτρονικν) για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, η οποα προβλπεται στις διατξεις του ρθρου 13 του ν. 2971/01 (ΦΕΚ-285 Α) πως αυτ τροποποιθηκε και ισχει με το ρθρο 15 του ν. 4467/17 (ΦΕΚ-56 Α)

14-6-17    Επικαιροποιημνο "Μητρο Υπηρεσιν και Φορων της Ελληνικς Διοκησης", τους 2017

14-6-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/45592/0026/14-6-17 : Εφαρμογ των διατξεων του π.δ. 80/16 απ τους Δμους

14-6-17    ΥΠΕΘ 99262/Ε2/14-6-17 : Χοργηση - ανανωση αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης για το σχολικ τος 2017-2018 σε εκπαιδευτικος της Δημσιας Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

14-6-17   ΑΑΔΕ ΔΣΣ/Α/1085366/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-2040 Β/13-6-17) : Αναθεωρημνο Στρατηγικ Σχδιο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) -->βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

14-6-17    Κ.Υ.Α. 26303/1483/17 (ΦΕΚ-2037 Β/13-6-17) : Τροποποηση της κ.υ.α. 43942/4026/16 - Οργνωση και λειτουργα Ηλεκτρονικο Μητρου Αποβλτων (ΗΜΑ), σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 42 του ν. 4042/12 (Α 24), πως ισχει

14-6-17    ΕΕΕΠ 260/17 (ΦΕΚ-2013 Β/13-6-17) : Τροποποηση της με αριθμ 37336/08 απφασης ... "Εγκριση του Κανονισμο Οργνωσης, Λειτουργας και Διεξαγωγς των παιχνιδιν στοιχημτων προκαθορισμνης απδοσης της ΟΠΑΠ ΑΕ", πως ισχει

14-6-17    Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/....207756/11900/4337/17 (ΦΕΚ-2039 Β/13-6-17) : Καθορισμς ψους οικονομικς επιβρβευσης διακρσεων τους 2016, προυποθσεις, απαιτομενα δικαιολογητικ, διαδικασα και κθε λλο συναφς θμα για την εκκαθριση και την καταβολ αυτς

14-6-17    ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 46904/17 (ΦΕΚ-2030 Β/13-6-17) : Τροποποηση της υ.α. 41756/17 (ΦΕΚ-1884 Β) για τη "Διενργεια πλειστηριασμο με τη χρση ηλεκτρονικν μσων"

14-6-17    ΑΑΔΕ  ΠΟΛ.1084/12-6-17 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 16 του ν. 4467/17 και παροχ οδηγιν για την εσπραξη αναλογικν τελν κυκλοφορας, εξαιρετικ για το 2017, στην περπτωση ρσης ακινησας ΙΧ οχματος, αυτοκιντου μοτοσυκλτας, για ναν τρεις μνες για το υπλοιπο του τους 2017

14-6-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1083/12-6-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιβολ προστμων στις Δηλσεις Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας αγροτικν εκτσεων με μηνιαο μσθωμα ως ογδντα (80) ευρ

14-6-17    ΥΠΕΘ Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-6-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και Εργαστηριακν Κντρων (ΕΚ)13-6-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/45136/0026/7-6-17 : Παροχ οδηγιν για τον λεγχο, εκκαθριση και πληρωμ δημοσων δαπανν

13-6-17    ΕΟΠΥΥ Γ32/43972/15/13-6-17 : Διευκρινσεις σχετικ με τα δικαιολογητικ που απαιτονται για νευρολογικ φρμακα που εξετζονται απ τις Επιτροπς Φαρμκων Εξωτερικο και Υψηλο Κστους

13-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.44858/13-6-17 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας στη νσο Λσβο μετ το σεισμ της 12-6-2017

13-6-17    Κ.Υ.Α. 193/62237/17 (ΦΕΚ-2007 Β/12-6-17) : Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργικς τους εκμεταλλεσεις ζημιθηκαν απ θεομηνες (πλημμρες, κατολισθσεις) και δυσμενες καιρικς συνθκες (ανεμοθελλες, υπερβολικς βροχοπτσεις και χαλζι), κατ τη χρονικ περοδο Ιανουριος - Δεκμβριος 2013

13-6-17    Ν. 4475/17 (ΦΕΚ-83 Α/12-6-17) : Κρωση της τροποποιημνης Συμφωνας για την δρυση της Γενικς Επιτροπς Αλιεας για τη Μεσγειο, συνταξιοδοτικς ρυθμσεις Δημοσου και λλες διατξεις12-6-17   ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.468/853514/12-6-17 : Διευκρινσεις σχετικ με τη βεβαωση Τπου Α για αναγνριση χρνου ασφλισης σε υπηκους Τρτων Χωρν

12-6-17   ΕΦΚΑ 848749/12-6-17 : Κατασκηνωτικ πργραμμα θερινς περιδου 2017 τως ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ

12-6-17    ΕΦΚΑ 26/12-6-17 : Υπενθμιση οδηγιν σχετικ με την εκκαθριση αρχεων

12-6-17    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1085199/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-1998 Β/9-6-17) : Καθορισμς Απλοποιημνης Διαδικασας Εφοδιασμο αεροσκαφν με κασιμα - Τροποποηση της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14-4-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ-516 Β) "Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κλπ." πως ισχει

12-6-17    ΦΕΚ-1994 Β/9-6-17 :   

Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.24991/768/17 : Τροποποηση της αριθμ. Δ22/οικ.14573/359/27-3-17 (Β 1224) κ.υ.α. "Ανθεση οργνωσης και λειτουργας Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους"

ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.39340/ΦΝ466/17 : Τροποποηση απφασης "Κανονισμς Περιγραφικν Τιμολογων Εργασιν για δημσιες συμβσεις ργων" (Β 1746)

12-6-17    ΥΠ.ΕΣ. 31924/7-6-17 : Διλειμμα κατ τη διρκεια του ωραρου

12-6-17    ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/ΟΙΚ.24616/9-6-17 : Χοργηση επιδματος λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2017

12-6-17    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2131.3/42116/12-6-17 : Καση ειδν πυροτεχνας

12-6-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/52/ΟΙΚ.18664/9-6-17 : Τροποποισεις στα ρθρα 18 και 19 του ν. 4440/16 (Α 224), πως ισχουν

12-6-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1080/9-6-17 : Διευκρινσεις αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 26 του ν. 4172/13 σε περπτωση κρυξης του οφειλτη σε πτχευση υπαγωγς αυτο σε προπτωχευτικ διαδικασα εξυγανσης

12-6-17    ΥΠ.ΕΣ. 18097/6-6-17 : Ενημρωση σχετικ με τροποποισεις του ν. 4412/16 και κδοση υ.α. ΚΗΜΔΗΣ

12-6-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 3491/17 (ΦΕΚ-1992 Β/9-6-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 5143/11-12-14 απφασης του Αναπληρωτ Υπ.Οικονομικν "καθορισμς του τρπου υπολογισμο, παρακρτησης και απδοσης της κρτησης 0,10%, που προβλπεται στο ρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/11 (ΦΕΚ-204 Α), πως ισχει

12-6-17    ΥΠΕΘ 91175/17 (ΦΕΚ-1991 Β/9-6-17) : Τροποποηση της απφασης υπ' αριθμ. Π/112/305/12 (Β 2877) "Βασικς απαιτσεις - αρχς πυρηνικς ασφλειας και ρυθμιστικς λεγχος ερευνητικν πυρηνικν αντιδραστρων" .....

12-6-17    ΥΠ.ΕΣ. 19218/17 (ΦΕΚ-1999 Β/9-6-17) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2017 (β δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων

12-6-17    ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 42053/17 (ΦΕΚ-1996 Β/9-6-17) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων πιστοποησης των φορων επιμρφωσης καθς και γενικν ρων και προυποθσεων επιμρφωσης των διαχειριστν αφερεγγυτητας

12-6-17    Κ.Υ.Α. 95206/Β1/17 (ΦΕΚ-1995 Β/9-6-17) : Τροποποηση της με αρ. 221893/Β1/16 κ.υ.α. "Καθορισμς αποζημωσης των απασχολουμνων στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ......."

12-6-17    Π.Δ. 51/17 (ΦΕΚ-82 Α/9-6-17) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της οδηγας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ης Νοεμβρου 2013 "για την τροποποηση της οδηγας 2005/36/ΕΚ σχετικ με την αναγνριση των επαγγελματικν προσντων και του κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικ με τη διοικητικ συνεργασα μσω του συστματος πληροφρησης της εσωτερικς αγορς ... και τροποποηση του π.δ. 38/10 (Α 78)9-6-17    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1087880/ΕΞ2017/7-6-17 : Παροχ διευκρινσεων σε σχση με την απαλλαγ απ Ειδικ Φρο Κατανλωσης καυσμων πλοων που προσεγγζουν ναυπηγοεπισκευαστικς μονδες για εργασες συντρησης και επισκευς λγω απρβλεπτης μηχανικς βλβης στο πλασιο εκτλεσης εμπορικς σμβασης παροχς υπηρεσας

9-6-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1079/7-6-17 : Οι διατξεις του ρθρου 1 του ν.δ. 1195/42 δεν εφαρμζονται σε παραγεγραμμνες απαιτσεις απ δικαιματα συμμετοχς σε κρδη προσωπικν εταιρειν απ διανομ κερδν ΕΠΕ

9-6-17    ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (Ν. 4369/16 (Α 33) // Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/ΟΙΚ.32096/16-12-16 (Β 4123))

9-6-17    ΦΕΚ-1936 Β/2-6-17 :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 9807/17 : Καθορισμς τπου υπηρεσιακν σφραγδων της Κεντρικς Υπηρεσας Ασλου, καθς και των Περιφερειακν Υπηρεσιν της Υπηρεσας Ασλου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 9778/17 : Εναρξη λειτουργας Περιφερειακν Γραφεων Ασλου, Καθορισμς αρμοδιοττων Περιφερειακν Γραφεων Ασλου, Ιδρυση Αυτοτελν Κλιμακων Ασλου, Αρμοδιτητες Αυτοτελν Κλιμακων Ασλου

9-6-17    ΦΕΚ-1980 Β/8-6-17 :

ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.37834/ΦΝ466/17 : Αποφαινμενα και γνωμοδοτοντα ργανα της Γ.Γ. Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν κατ την ανθεση και εκτλεση δημοσων συμβσεων εκπνησης μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν

ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.37835/ΦΝ466/17 : Μεταββαση αρμοδιοττων Αναθτουσας Αρχς και Προισταμνης Αρχς στις συμβσεις δημοσων ργων του ν. 4412/16 αρμοδιτητας της Γ.Γ. Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν

9-6-17    ΕΟΠΥΥ 615/375/17 (ΦΕΚ-1982 Β/8-6-17) : Καθορισμς τιμν αποζημωσης στα εγκεκριμνα απ τον ΕΟΠΥΥ σκευσματα ειδικς διατροφς

9-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.43125/8-6-17 (ΦΕΚ-1984 Β/8-6-17) : Λεπτομρειες και διαδικασα υπολογισμο και συμψηφισμο της παρεχμενης προς τα φαρμακεα κπτωσης για τα γενσημα, του ρθρου 88 του ν. 4472/17 (Α 74)8-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.41598/1-6-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α)

8-6-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 26304/1568/8-6-17 : Εφαρμογ της υπουργικς απφασης οικ. 23455/1491/23-5-17 (ΦΕΚ-1962 Β) Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2017

8-6-17     ΥΠΕΘ Φ.251/95252/Α5/7-6-17 : Προκρυξη εισαγωγς σπουδαστν / σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο Ακαδημαικο Ετους 2017-2018

8-6-17    ΥΠΕΘ Φ.251/95253/Α5/7-6-17 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Πυροσβεστικς Ακαδημας ακαδημαικο τους 2017-2018

8-6-17    ΥΠΕΘ Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και Εργαστηριακ Κντρα (ΕΚ)

8-6-17    ΦΕΚ-1956 Β/7-6-17 :

ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.38108/ΦΝ466/17 : Περιεχμενο του Μητρου Εργου

ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.38107/ΦΝ466/17 : Καθορισμς "Ομδων εργασιν" αν κατηγορα ργων για τις δημσιες συμβσεις ργων του ν. 4412/16

8-6-17     ΥΠΕΚΑΚΑ 23455/1491/17 (ΦΕΚ-1962 Β/7-6-17) : Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2017

8-6-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/162/ΟΙΚ.18302/7-6-17 : Γενικ και ειδικ Περιγρμματα Θσεων Εργασας

8-6-17     ΕΦΚΑ 1377/1-6-17 : Σχετικ με κατασκηνωτικ πργραμμα θερινς περιδου 2017 για τη φιλοξενα παιδιν ασφαλισμνων του Τομα ΑΔΚΥ σε ιδιωτικς κατασκηνσεις

8-6-17     ΦΕΚ-1977 Β/7-6-17 :

Κ.Υ.Α. 25598/1452/17 : Τροποποηση της 61501/3398/30-12-16 (ΦΕΚ-4330 Β) απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης "Προσδιορισμς της βσης υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν ασφαλισμνων στον ΟΓΑ απ 1-1-2017"

Κ.Υ.Α. 27002/17 : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ Α 174) και τροποποηση της αριθμ. 2254/30-9-13 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγης "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ Α 174) " (ΦΕΚ Β 2184), πως ισχει

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 10464/17 : Περιορισμς κυκλοφορας των αιτοντων διεθν προστασα

8-6-17     ΥΠΕΕ 27022/17 (ΦΕΚ-1976 Β/7-6-17) : Τεχνικς προδιαγραφς μελετν Ειδικν Χωρικν Σχεδων (ΕΧΣ) του ν. 4447/16 (ΦΕΚ Α 241)

8-6-17     ΥΠΕΕ 27016/17 (ΦΕΚ-1975 Β/7-6-17) : Τεχνικς προδιαγραφς μελετν Τοπικν Χωρικν Σχεδων (ΤΧΣ) του ν. 4447/16 (ΦΕΚ Α 241)

8-6-17     Ν. 4474/17 (ΦΕΚ-80 Α/7-6-17) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας (ΕΕ) 2015/2376 και λλες διατξεις7-6-17    Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/7-6-17 (ΦΕΚ-1970 Β/7-6-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β/11-5-17 κ.υ.α. περ "καθορισμο ρων, προυποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν" (ΦΕΚ-1636 Β/12-5-17)

7-6-17    ΥΠΟΙΑΝ 62580/2-6-17 : Εγκριση Οδηγο Ελγχου Επενδσεων των Αναπτυξιακν Νμων

7-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/41136/6-6-17 : Εναρξη προγραμμτων Νοσηλευτικν Ειδικοττων εκπαιδευτικς περιδου 2017-2018

7-6-17    ΥΠΕΘ Φ.251/94393/Α5/6-6-17 : Οργνωση και τρπος διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων μαθημτων τους 2017

7-6-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 25599/1453/17 (ΦΕΚ-1942 Β/6-6-17) : Τροποποηση της αριθμ. 61502/3399/30-12-16 (ΦΕΚ-4330 Β) απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης "Προσδιορισμς της βσης υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν αυτοαπασχολομενων και ελεθερων επαγγελματιν απ 1-1-2017"

7-6-17    ΕΕΤΣ 18/17 (ΦΕΚ-1940 Β/6-6-17) : Καθορισμς μηνιαου ορου αποδοχς και εκτλεσης εντολν μεταφορς κεφαλαων προς το εξωτερικ αν πιστωτικ δρυμα που λειτουργε στην Ελλδα, σμφωνα με τη διταξη του τελευταου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου πρτου της απ 18-7-15 ΠΝΠ (Α 84) πως ισχει

7-6-17    ΥΠΕΘ 253.2/92419/Α5/17 (ΦΕΚ-1937 Β/6-6-17) : Καθορισμς οργνωσης και τρπου διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων μαθημτων τους 20176-6-17     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/39056/0004/17 (ΦΕΚ-1920 Β/1-6-17) : Τροποποηση της αριθμ. 2/95230/0004/24-10-13 (Β 2730) απφασης του Υπουργο Οικονομικν

6-6-17    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1085193/ΕΞ2017/31-5-17 : Κοινοποηση διατξεων ρθρου 68 του ν. 4472/17 - Κατργηση επιβολς Ειδικο Φρου Κατανλωσης στην Ισοπροπυλικ Αλκολη

6-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42344/1-6-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α)

6-6-17     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/42059/0026/3-6-17 : Ενημρωση σχετικ με τις διατξεις του ρθρου 11 του ν. 4308/14

6-6-17     ΥΠΟΙΑΝ 62784/6-6-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εμπορικ δραστηριτητα των ετσιων οικονομικν καταστσεων που λγουν την 7-7-16 και μετ, των σχετικν εκθσεων (ελγχου, διαχερισης ΔΣ, μη χρηματοοικονομικς κατστασης, πληρωμν προς κυβερνσεις) και της δλωσης εταιρικς διακυβρνησης σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4403/16 σε συνδυασμ με τις διατξεις του ν. 4308/14. Χρνος και τρπος σγκλισης της τακτικς γενικς συνλευσης και της συνλευσης των εταρων

6-6-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2203/17 (ΦΕΚ-1926 Β/2-6-17) : Καθορισμς των συμβσεων και των συμφωνιν πλασιο που διενεργονται απ την Επιτροπ Προμηθειν Υγεας ως ΕΚΑΑ για το δωδεκμηνο που ρχεται ην 1η Ιουνου 2017 και λγει την 31η Μαου 2018 - Καθορισμς ΚΑΑ για την παροχ συγκεντρωτικν δραστηριοττων αγορν για το δωδεκμηνο που ρχεται την 1η Ιουνου 2017 και λγει την 31η Μαου 2018

6-6-17    ΦΕΚ-1927 Β/2-6-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000811/ΕΞ2017/2-6-17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 20725/β979/10-5-11 (Β 1207) απφασης "Καθορισμς διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 36 του ν. 2459/97 (Α 17)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1074/17 : Προσδιορισμς κατηγοριν των υπχρεων για την επιβολ της ειδικς χρηματικς κρωσης της παραγρφου 8 του ρθρου 13Α του ν. 2523/97, πως αυτ πρστθηκε ως νο ρθρο στο ν. 2523/97 με το ρθρο 47 του ν. 4465/17, αντ της αναστολς λειτουργας των επαγγελματικν εγκαταστσεων

6-6-17    ΥΠΟΙΑΝ 56902/215/17 (ΦΕΚ-1924 Β/2-6-17) : Τεχνικς λεπτομρειες και διαδικασες λειτουργας του Εθνικο Συστματος Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ)5-6-17    ΑΣΕΠ 9337/17 (ΦΕΚ-1935 Β/2-6-17) : Ετσια Εκθεση του ΑΣΕΠ τους 2016 - βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

5-6-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΟΜ/Φ.20/ΟΙΚ.18015/2-6-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Επαναξιολγηση των δομν των οργανικν μονδων των Νομικν Προσπων (Δημοσου και Ιδιωτικο Δικαου) που ανκουν στη Γενικ Κυβρνηση και Λοιπν Υπηρεσιν του Δημοσου2-6-17     ΥΠΟΙΑΝ Φ.15/ΟΙΚ.62588/754/2-6-17 : Εναρξη λειτουργας πληροφοριακο συστματος για την ηλεκτρονικ υποβολ γνωστοποησης των δραστηριοττων που διπονται απ το καθεστς της γνωστοποησης του ν. 4442/16

2-6-17     ΦΕΚ-1923 Β/2-6-17 :

ΡΑΕ 330/17 : Κανονισμς διερενησης καταγγελιν της Ρυθμιστικς Αρχς Λιμνων

ΡΑΕ 329/17 : Κανονισμς Ακροσεων Προσπων και Επιχειρσεων της Ρυθμιστικς Αρχς Λιμνων

2-6-17    Κ.Υ.Α. 4332/48587/17 (ΦΕΚ-1916 Β/1-6-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 425/42522/13 κ.υ.α. "Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας / Εκτροφς, σε εφαρμογ του ν. 3877/10 (Α 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα" (Β 1239)

2-6-17    ΥΠΕΘ 92665/Ε2/2-6-17 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του ν. 4452/17 για αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα

2-6-17    Ν. 4473/17 (ΦΕΚ-78 Α/30-5-17) : Μτρα για την επιτχυνση του κυβερνητικο ργου σε θματα εκπαδευσης

2-6-17    ΕΦΚΑ 25/2-6-17 : Επικαιροποηση του Πνακα Α (Καθορισμς υπηρεσιν ενταχθντων στον ΕΦΚΑ φορων, οι οποες διατηρονται σε ισχ ως οργανικς μονδες του ΕΦΚΑ)

2-6-17    Κ.Υ.Α. 2231.2-6/39074/17 (ΦΕΚ-1917 Β/1-6-17) : Κρωση Κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν / Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικ τος 2017-2018

2-6-17    ΦΕΚ-1918 Β/1-6-17 :

Κ.Υ.Α. 17759/17 : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2017

Κ.Υ.Α. Φ.951.1/34/984850/Σ.2738/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2412/φ.951/360/431347/17-1-84 κ.υ.α. "Βοθημα Οικογενειακς Επαγγελματικς Αυτοτλειας για τα παιδι των μετχων και μερισματοχων του ΜΤΣ" (Β 74)

Κ.Υ.Α. Φ.151/89670/Α5/17 : Κλυψη εξδων μετακνησης, διαμονς και διατροφς υποψηφων που συμμετχουν στις Πανελλαδικς εξετσεις το διο τος κατ το οποο αποφοιτον απ Γενικ Επαγγελματικ Λκειο και εξετζονται πανελλαδικ σε λλη σχολικ μονδα απ αυτ στην οποα υπβαλαν ατηση - δλωση

2-6-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/17 (ΦΕΚ-1922 Β/1-6-17) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1033/28-1-16 (ΦΕΚ-Β 720) απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν σχετικ με τον εντοπισμ ανασφλιστων αυτοκιντων οχημτων και την επιδωξη συμμρφωσης των ιδιοκτητν αυτν μσω της επσπευσης της διαδικασας επιβολς διοικητικν και ποινικν κυρσεων1-6-17     ΥΠΕΘ Φ.151/92323/Α5/1-6-17 : Κλυψη εξδων μετακνησης, διαμονς και διατροφς υποψηφων που συμμετχουν στις Πανελλαδικς εξετσεις το διο τος κατ το οποο αποφοιτον απ Γενικ Επαγγελματικ Λκειο και εξετζονται πανελλαδικ σε λλη σχολικ μονδα απ αυτ στην οποα υπβαλαν ατηση - δλωση

1-6-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Υ7Α/ΓΠ/ΟΙΚ.41704/1-6-17 : Εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 35 του Ν. 4025/11 και της παρ. 3 του ρθρου 51 του ν. 4461/17

1-6-17    ΥΠΟΙΑΝ 61709/1-6-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του υπ' αριθμ. 49313/17)  : Μετατροπ Ατομικς Επιχερησης σε ΙΚΕ

1-6-17     ΥΠΕΘ Φ.251/91462/Α5/31-5-17 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας

1-6-17     ΥΠ.ΕΣ. 34529/Φ.701.2/1-6-17 : Δημοσευση ΚΥΑ αναφορικ με την απλοστευση και προτυποποηση των διοικητικν διαδικασιν γνωστοποησης λειτουργας Καταστημτων Υγειονομικο Ενδιαφροντος, Θετρων και Κινηματογρφων

1-6-17      ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣ.Μ./130/31-5-17 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Πσχα οδηγν ταξ, τους 2017

1-6-17      ΥΠΟΙΑΝ 60259/226/17 (ΦΕΚ-1891 Β/31-5-17) : Τροποποηση ρθρου 6 της υπ' αριθμ. 137954 υ.α. (ΦΕΚ-4515 Β/30-12-16)

1-6-17      ΥΠΕΘ Φ.361.22/21/90780/Ε3/17 (ΦΕΚ-1890 Β/31-5-17) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς αιτσεων, επιλογς και τοποθτησης διευθυντν σχολικν μονδων και εργαστηριακν κντρων

1-6-17      ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2308/ΟΙΚ.17711/31-5-17 : Διευκρινσεις για το Υπδειγμα βεβαωσης που εκδδουν οι αρμδιες Υπηρεσες και το Βιογραφικ σημεωμα των υποψηφων, αναφορικ με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/12132/21-4-17 Προκρυξης πλρωσης οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης31-5-17     ΥΠΕΘ Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και Εργαστηριακ Κντρα (ΕΚ)

31-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Δ/24416/22-5-17 : Εφημερες και ειδικευμενες ιατρο μητρες βρεφν ως ενς (1) τους

31-5-17     ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1082687/ΕΞ2017/29-5-17 : Οδηγες εκτλεσης προυπολογισμο της ΑΑΔΕ για το τος 2017

31-5-17     ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 41756/17 (ΦΕΚ-1884 Β/30-5-17) : Διενργεια πλειστηριασμο με τη χρση ηλεκτρονικν μσων

31-5-17     ΥΠΥΜΕ 37776/2645/17 (ΦΕΚ-1882 Β/30-5-17) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων δρυσης και λειτουργας ιδιωτικν πρατηρων υγρν καυσμων για την εξυπηρτηση των οχημτων και μηχανημτων ργων (ιδικτητων συμβεβλημνων με οποιαδποτε μορφ με τον κριο κτοχο του ιδιωτικο πρατηρου), αλλ και των λοιπν λειτουργν αναγκν των πσης μορφς εργοταξων, μεταλλεων, ορυχεων, λατομεων και λλων εγκαταστσεων προσωρινς λειτουργας, καθς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια30-5-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/19893/606/30-5-17 : Ασφαλιστικς εισφορς μηχανικν με διακοπ σκησης μη μισθωτς απασχλησης

30-5-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.Δ13/22702/966/30-5-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 34 του ν. 4387/16, σχετικ με την αναγνριση χρνου ασφλισης

30-5-17    ΕΑΑΔΗΣΥ 3468/30-5-17 : Ενημρωση για τη δημοσευση του ν. 4472/16 (Α 74), τροποποηση διατξεων ν. 4412/16 και κδοση ΥΑ ΚΗΜΔΗΣ

30-5-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/ΟΙΚ.17520/29-5-17 : Σστημα Επιλογς Προισταμνων, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα, πως ισχει

30-5-17     ΥΠ.ΕΣ. 17939/30-5-17 : Διευκρινιστικς οδηγες επ της αριθμ. 7207/7-3-17 εγκυκλου για την υποβολ αιτημτων επιχοργησης των Δμων και Περιφερειν της Χρας στο πλασιο του ργου "πργραμμα πρληψης και αντιμετπισης ζημιν και καταστροφν που προκαλονται απ θεομηνες στους ΟΤΑ α και β βαθμο"29-5-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5974/58183/29-5-17) : Κατευθυντρια οδηγα διενργειας δειγματοληψας υπολειμμτων φυτοπροστατευτικν προιντων σε πρωτογεν τρφιμα φυτικς προλευσης

29-5-17     Κ.Υ.Α. 22435/1469/17 (ΦΕΚ-1865 Β/26-5-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 4229/395/13 (Β 318) κ.υ.α. με θμα : "Προυποθσεις δρυσης και λειτουργας των επιχειρσεων που δραστηριοποιονται με την εκτλεση κατεδαφιστικν ργων και εργασιν αφαρεσης αμιντου / και υλικν που περιχουν αμαντο απ κτρια, κατασκευς, συσκευς, εγκαταστσεις και πλοα, καθς επσης και με εργασες συντρησης, επικλυψης και εγκλεισμο αμιντου / και υλικν που περιχουν αμαντο"

29-5-17    ΥΠ.ΕΣ. 3841/29-5-17 : Εκδοση ημερσιου Χρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την ΓΓΠΠ κατ την αντιπυρικ περοδο 2017

29-5-17     Π.Δ. 48/17 (ΦΕΚ-77 Α/26-5-17) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 103/99 "Καννες και πρτυπα ασφαλεας για τα επιβατηγ πλοα σμφωνα με την Οδηγα 98/18/ΕΚ του Συμβουλου της 17ης Μαρτου 1998 ......

29-5-17     Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/10259/7471/17 (ΦΕΚ-1836 Β/25-5-17) : Καθορισμς τλους διαδρομς και τλους τερματικς εξυπηρτησης τους 2017 και ρυθμσεις απαλλαγν

29-5-17    Κ.Υ.Α. 37152/2620/17 (ΦΕΚ-1849 Β/26-5-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α/33824/2683/04 κ.υ.α. σχετικ με τα γγραφα κυκλοφορας οχημτων πως θεσπστηκαν με την οδηγα 1999/37/ΕΚ, ....

29-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/39260/17 (ΦΕΚ-1863 Β/26-5-17) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει26-5-17     ΥΠΕΕ 14346/25-5-17 : Σχετικ με διαχωρισμ διαμερσματος

 
26-5-17     ΥΠΕΕ 20258/25-5-17 : Αναθερηση επ' αριστον οικοδομικν αδειν βσει της παρ. 6 του ρθρου 29 του ν. 4067/12
 
26-5-17     ΥΠ.ΕΣ. 15407/19-5-17 : Συμβσεις κτω των ορων των ρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) ΚΑΙ 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν. 4412/16 (Α 147)
 
26-5-17     ΦΕΚ-1807 Β/25-5-17 :
Κ.Υ.Α. 6502/15/7/17 :  Καθορισμς του κοινο ειδικο ποσοστο θσεων, επ του συνολικο αριθμο εισακτων ιδιω¬τν στη Σχολ Αστυφυλκων, υποψφιων που συμμετχουν στις ειδικς πανελλαδικς εξετσεις των Ημερσιων Επαγγελματικν Λυκεων της παραγρφου 1 του ρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α 193), πως τροποποιθηκε και ισχει, καθς και των υποψφιων που συμμετχουν στις ειδικς πανελλαδικς εξετσεις των Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων και επιλγουν να διεκδικσουν θσεις απ το κοιν ειδικ ποσοστ.
ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/ΟΙΚ.15980/17 : Τροποποηση της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/ οικ.32041/15-12-2016 απφασης κατανομς της Υπουργο Διοικητικς Ανασυγκρτησης με θμα: «Απφαση κατανομς διοριστων της 2ΕΓ/2016 προκρυξης» (ΦΕΚ 4137/Β/2016, ΑΔΑ: 7ΡΦΘ465ΧΘΨ-ΔΩΟ).
 
26-5-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.32477/17 (ΦΕΚ-1811 Β/25-5-17) : Δοκιμαστικ εφαρμογ του ελγχου της οι¬κονομικς διαχερισης των μονδων ψυχικς υγεας που λειτουργον τα νομικ πρσωπα ιδιωτικο δικαου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικο χαρακτρα του ρ.11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α) απ ορκωτος ελεγκτς λογιστς [ρθρο 4Α ν. 2716/1999, πως προστθηκε με το ν. 4272/ 2014 (ΦΕΚ 145 Α)]. 

26-5-17     ΦΕΚ-1839 Β/25-5-17 :

Κ.Υ.Α. 16765/9/17 : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν απαιτ­σεων του Εθνικο Μητρου Ιδιωτικν Φορων Κοινωνικς Φροντδας, των προποθσεων και της διαδικασας ηλεκτρονικς εγγραφς των ιδι­ωτικν φορων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα, ζητημτων ενημρωσης του Μητρου, της διαδι­κασας χλησης απ τις αρμδιες υπηρεσες, ορ­γανωτικν και τεχνικν θεμτων απορρτου και πολιτικς ασφλειας της επεξεργασας των δεδο­μνων και κθε λλο θμα συναφς με την εφαρ­μογ του ρθρου 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22 Α’).

ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/23597/ΦΝ429/17 : Τροποποηση της με αριθμ. ΓΔΤΥ/οικ.3328/12-5-16 απφασης γκρισης του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ - 2016)

26-5-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.39789/26-5-17 : Ελεγχος ποιτητας υδτων κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας υδτων κολμβησης

26-5-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/758/ΟΙΚ.17259/26-5-17 : Αξιολγηση υπαλλλων σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4369/16

26-5-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1075/25-5-17 : Κοινοποηση των διατξεων της υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του ρθρου 46 του ν. 4456/17, σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των Οργανισμν Εγγεων Βελτισεων

26-5-17     ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 232/1/17 (ΦΕΚ-1815 Β/25-5-17) : Κανονισμς εκκαθρισης ασφαλιστικν επιχειρσεων σμφωνα με το ν. 4364/16, Μρος Τταρτο, Κεφλαιο Γ.

26-5-17     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/40112/ΔΕΠ/26-5-17 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την παρ. 2 ρθρου 102 ν. 4461/17

26-5-17     ΥΠ.ΕΣ. 36388/16/25-5-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τις επιλογς προισταμνων οργανικν μονδων στους ΟΤΑ α' βαθμο

26-5-17     ΥΠΕΚΑΚΑ Δ26/ΟΙΚ.24152/57/25-5-17 : Διαδικασες διακοπς καταβολς της εισοδηματικς ενσχυσης του Κοινωνικο Εισοδματος Αλληλεγγης (ΚΕΑ), επιστροφς αχρεωσττως καταβληθντων ποσν, ανκλησης ατησης και αναδρομικς καταβολς

26-5-17     ΦΕΚ-1819 Β/25-5-17 :

ΥΠΟΙΑΝ 58175/17 : Εγκριση αναπτυξιακο προγρμματος, ειδικο σκοπο, Νοτου Αιγαου 2017-2020 : στχοι, ξονες προτεραιτητας και σστημα διοκησης και διαχερισης

ΥΠΟΙΑΝ 57693/17 : Εγκριση αναπτυξιακο προγρμματος, ειδικο σκοπο, Βορεου Αιγαου 2017-2020 : στχοι, ξονες προτεραιτητας και σστημα διοκησης και διαχερισης25-5-17     ΥΠΕΚΑΚΑ 24135/458/25-5-17 : Διευκρινσεις επ της εφαρμογς της υποπαρ. 4 της παρ. 1 του ρθρου 19 "Συνδικαλιστικς δειες" του Ν. 4472/17

25-5-17    Π.Δ. 47/17 (ΦΕΚ-76 Α/24-5-17) : Τροποποηση των π.δ. 18/11 "Καθορισμς Ειδικοττων του Σματος Πληρωμτων του Πολεμικο Ναυτικο" (Α 44) και 9/13 "Καθορισμς Εξειδικεσεων του Σματος Πληρωμτων του Πολειμικο Ναυτικο" (Α 31)24-5-17     ΕΑΑΔΗΣΥ 2756/23-5-17 : Διευκρινσεις επ της Κατευθυντριας Οδηγας 12, ως προς τα Γραμμτια Σστασης Χρηματικς Παρακαταθκης

24-5-17     Κ.Υ.Α. Δ25/ΟΙΚ.22052/25/17 (ΦΕΚ-1801 Β/24-5-17) : Τροποποηση της κ.υ.α. με α.π. Δ23/οικ.14435-1135/16 "Καθορισμς ελχιστων προδιαγραφν λειτουργας των Κντρων Κοιντητας" (ΦΕΚ-854 Β/30-3-16)

24-5-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1184/56301/19-5-17 : Ασκηση διαχειριστικν πρξεων απ τις Περιφρειες της Χρας επ ακιντων κυριτητας Ελληνικο Δημοσου των οποων η διαχεριση ανκει στο Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων

24-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.38991/24-5-17 : Προσδιορισμς αναλογας εργαζομνων / ωφελουμνων αν τπο μονδας ψυχοκοινωνικς αποκατστασης που λειτουργον τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικο χαρακτρα

24-5-17     ΥΠΕΕ 156586/2798/17 (ΦΕΚ-1782 Β/23-5-17) : Καθορισμς του τρπου και της διαδικασας χοργησης της γκρισης γεωργικς εκμετλλευσης, των απαιτομενων δικαιολογητικν, των υποχρεσεων του δικαιοχου και κθε αναγκαα λεπτομρεια για την εφαρμογ των ρθρων 47 και 47Β του ν. 998/79 πως αντικαταστθηκαν με το ρθρο 36 του ν. 4280/14 και το ρθρο 12 του ν. 4315/14 αντστοιχα και τροποποιθηκαν με τα ρθρα 2 και 4 του ν. 4467/17

24-5-17     ΥΠΟΙΑΝ 57654/17 (ΦΕΚ-1781 Β/23-5-17) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων λειτουργας και διαχερισης του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων (ΚΗΔΜΗΣ) του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης

24-5-17     ΦΕΚ-1780 Β/23-5-17 :

ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 28763/17 : Θσπιση Κδικα Δεοντολογας Διαχειριστν Αφερεγγυτητας

ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 521/53656/17 : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα μοριοδτησης για τη μσθωση θαλσσιων και λιμνανω υδτινων εκτσεων της παρ. 4 του ρθρου 7 του ν. 4282/14

24-5-17      ΦΕΚ-1779 Β/23-5-17 :

ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 28762/17 : Κανονισμς λειτουργας των Πειθαρχικν Συμβουλων που προβλπονται στο π.δ. 133/16

ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 28761/17 : Κανονισμς λειτουργας της Επιτροπς Διαχερισης Αφερεγγυτητας23-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.38867/23-5-17 : Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν Παιδιν και Εφβων 2017

23-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.38872/23-5-17 : Πργραμμα Εμβολιασμν Ενηλκων 2017

23-5-17     ΥΠΕΘ 77728/Ν1/17 (ΦΕΚ-1773 Β/23-5-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 6117/Α5/13-1-17 υ.α. "Καθορισμς κριτηρων χοργησης επρκειας προσντων για τη διδασκαλα ξνης γλσσας σε κντρα ξνων γλωσσν" (ΦΕΚ-324 Β, διορθ.σφαλμ. στο Β 562)

23-5-17     ΥΠΕΕ 156582/2790/19-5-17 : Διαπιστωτικ πρξη εννοιολογικο προσδιορισμο και αντιστοχου δικρισης, των εκτσεων που υπχθησαν τελεσιδκων στις παρ. 6β 6γ του ρθρου 3 του ν. 998/79 ρυθμιζμενες με την παρ. 7 της ανωτρω διταξης, προ ισχος του ν. 4280/14

23-5-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 681/55638/22-5-17 : Οδηγες για την υλοποηση δρσεων του μελισσοκομικο προγρμματος για τη βελτωση των γενικν συνθηκν παραγωγς και εμπορας των προιντων μελισσοκομας για το τος 2017

23-5-17     ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 118/19-5-17 (ΦΕΚ-1764 Β/22-5-17) : Πλασιο για την δρυση και λειτουργα εταιρειν διαχερισης απαιτσεων απ δνεια και πιστσεις του ν. 4354/15 - Αντικατσταση της ΠΕΕ 95/27-5-16

23-5-17     ΦΕΚ-1763 Β/22-5-17 :

ΥΠΕΕ 19779/17 : Ρθμιση θεμτων για τη διαδικασα μετπτωσης χωρικν δεδομνων της ψηφιακς βσης του Εθνικο Κτηματολογου

Κ.Υ.Α. 1288/17 : Τροποποηση της αριθμ. 15523/30-8-16 απφασης .... "Αναγκαα συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των κανονισμν (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 και 882/04 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και εναρμνιση της Οδηγας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου" (Β' 1187/31-8-06)

23-5-17     ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΩΝ 135275/17 (ΦΕΚ-1751 Β/22-5-17) : Εγκριση γενικν καννων κοστολγησης και τιμολγησης υπηρεσιν δατος. Μθοδος και διαδικασες για την ανκτηση κστους των υπηρεσιν δατος στις διφορες χρσεις του

23-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.38152/17 (ΦΕΚ-1761 Β/22-5-17) : Διατξεις τρπου και διαδικασας καθορισμο ενδεικτικς τιμς λιανικς πλησης και αντατης νοσοκομειακς τιμς καθς και διθεσης για τα "μη συνταγογραφομενα φρμακα" (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)

23-5-17     K.Y.A. Φ.841/26/38463/Σ.7925/17 (ΦΕΚ-1762 Β/22-5-17) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδομτων κινδνου και ειδικν αποζημισεων που καταβλλονται στο στρατιωτικ προσωπικ των Ενπλων Δυνμεων22-5-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.34218/17 (ΦΕΚ-1729 Β/19-5-17) : Τροποποηση της αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/15 υ.α. "Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν καθς και κθε λλης λεπτομρειας σχετικ με τη διαδικασα χοργησης βεβαωσης σκησης επαγγλλματος στην ειδικτητα Διασστης - Πλρωμα Ασθενοφρου (ΦΕΚ-1486 Β)

22-5-17    ΥΠΕΘ Φ.821/74513/Η2/17 (ΦΕΚ-1742 Β/19-5-17) : Καθορισμς προσνων, ρων, κριτηρων, οργνων, τρπου επιλογς, διαδικασας απσπασης προσωπικο και διρκεια αυτς, στα Ευρωπαικ Σχολεα και στα σχολεα Διεθνν Οργανισμν

22-5-17    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2835.2/36279/19-5-17 : Μνιμη Οργανωτικ Εγκκλιος 1/17 - Διαδικασες απογραφικς τακτοποησης ειδν που διατθενται στις Υπηρεσες ΥΝΑΝΠ

22-5-17    ΕΦΚΑ Σ61/2/ΕΓΚ.24/22-5-17 : Εθνικ και Ανταποδοτικ Σνταξη

22-5-17    Π.Δ. 45/17 (ΦΕΚ-70 Α/19-5-17) : Οργανισμς Σχολς Μονμων Υπαξιωματικν Αεροπορας (ΣΜΥΑ)

22-5-17     Κ.Υ.Α. 8592/17 (ΦΕΚ-1750 Β/19-5-17) : Απλοστευση της διαδικασας ναρξης λειτουργας τουριστικν καταλυμτων

22-5-17     ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.35577/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ-1746 Β/19-5-17) : Κανονισμς Περιγραφικν Τιμολογων Εργασιν για δημσιες συμβσεις ργων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

22-5-17     Ν. 4472/17 (ΦΕΚ-74 Α/19-5-17) : Συνταξιοδοτικς διατξεις Δημοσου και τροποποηση διατξεων του ν. 4387/16, μτρα εφαρμογς των δημοσιονομικν στχων και μεταρρυθμσεων, μτρα κοινωνικς στριξης και εργασιακς ρυθμσεις, Μεσοπρθεσμο Πλασιο Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2018-2021 και λοιπς διατξεις19-5-17   ΚΥΑ Φ.80000/ΟΙΚ.21628/936/17 (ΦΕΚ 1721 Β/18-5-2017) : Προαιρετικ συνχιση της ασφλισης.

19-5-17   ΚΥΑ 16228/17 (ΦΕΚ 1723 Β/18-5-2017) : Απλοστευση και προτυποποηση των διοικητικν διαδικασιν γνωστοποησης λειτουργας Καταστημτων Υγειονομικο Ενδιαφροντος, Θετρων και Κινηματογρφων

19-5-17   ΚΥΑ Φ/Α.15/3/ΟΙΚ.55483/673/17 (ΦΕΚ 1722 Β/18-5-2017) : Καθορισμς ειδικτερων λεπτομερειν για τον προσδιορισμ, τη διαδικασα εσπραξης και απδοσης της εισφορς σε χρμα, του ρθρου 52 του ν. 3982/2011.

19-5-17   ΚΥΑ 22528/430/17 (ΦΕΚ 1721 Β/18-5-2017) : Καθιρωση της υποχρεωτικς καταβολς απ τους εργοδτες των αποδοχν των εργαζομνων στον ιδιωτικ τομα, μσω τραπεζικο λογαριασμο

19-5-17    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.ΕΦΚΑ/ΟΙΚ.22424/861/17 (ΦΕΚ 1720 Β/18-5-2017) : Κανονισμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργεας του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

19-5-17    ΚΥΑ 17/ΟΙΚ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417/17 (ΦΕΚ 1719 Β/18-5-2017) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου-Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης " Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως" τους 2017-2018, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-202018-5-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 956/53955/17-5-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ Ενιαας Ατησης Ενσχυσης (δλωση ΟΣΔΕ) για τη χοργηση βεβαωσης ΜΑΑΕ

18-5-17     ΥΠΟΙΑΝ ΔΠΠ/1071/18-5-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιβολ διοικητικν κυρσεων που αφορον τη μη επικλληση πινακδων με τον αριθμ μητρου της βσης δεδομνων του Υπ. Οικονομικν, σε δεξαμενς πρατηρων υγρν καυσμων

18-5-17    ΥΠΟΙΑΝ ΔΠΠ/1088/18-5-17 : Απντηση σε ερτημα περ επιβολς προστμου σε πρατρια που δεν διαθτουν ενιαα δεια λειτουργας με ολοκληρωμνο σστημα εισρον εκρον

18-5-17    ΟΑΕΔ 6/35966/17 : Συμπληρωματικ Δημσια Πρσκληση για το πργραμμα του Κοινωνικο Τουρισμο

18-5-17    ΥΠΕΘ Φ.1923/75406/9-5-17/Η2/17 (ΦΕΚ-1709 Β/18-5-17) : Περ σχολικο και διδακτικο τους και της αξιολγησης των μαθητν των Μειονοτικν Γυμνασων Θρκης

18-5-17     Κ.Υ.Α. Α2Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.35408/17 (ΦΕΚ-1693 Β/16-5-17) : Τροποποηση και συμπλρωση της αρ. Α2γ/οικ.43080/16 (Β 1919) κ.υ.α. "Χαρακτηρισμς ΠΕΔΥ - Περιφερειακν Ιατρεων, ΠΕΔΥ - Πολυδναμων Περιφερειακν Ιατρεων, ΠΕΔΥ - Ειδικν Περιφερειακν Ιατρεων και ΠΕΔΥ - Κντρων Υγεας ως Περιφερειακ Ιατρεα και Κντρα Υγεας προβληματικν και γονων περιοχν, για την παροχ οικονομικν κιντρων σε ιατρος υπηρεσας υπαθρου (υπχρεους και επ θητεα) που διορζονται σε αυτ"

18-5-17     Κ.Υ.Α. 51141/17 (ΦΕΚ-1698 Β/16-5-17) : Τροποποηση της αρ. πρωτ. 6542/20-1-16 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β 439) για τη διενργεια ανοικτο διεθνος διαγωνισμο για την παροχ ταχυδρομικν υπηρεσιν στο Ελληνικ Δημσιο

18-5-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1541/49475/5-5-17 : Λεπτομρειες εφαρμογς της με αριθμ. 609/16822/17 υ.α. "Θσπιση των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΚ) αριθμ. 1308/13, (ΕΕ) αριθμ. 2015/560 και (ΕΕ) αριθμ. 2015/561, σχετικ με τη διαχεριση των αδειν για νες αμπελοφυτεσεις" (ΦΕΚ-600 Β)

18-5-17     Κ.Υ.Α. 11317/3547/17 (ΦΕΚ-1643 Β/15-5-17) : Καθορισμς υπηρεσιν του ενταχθντος στον ΕΦΚΑ τ. ΕΤΑΑ οι οποες διατηρονται σε ισχ ως οργανικς μονδες του ΕΦΚΑ17-5-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/88/ΟΙΚ.16117/15-5-17 : Αποστολ στοιχεων απεργας

17-5-17     ΥΠΕΕ 23932/ΕΓΚ.1/16-5-17 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ του ν. 4412/16 σχετικ με τη διενργεια αρχιτεκτονικν διαγωνισμν

17-5-17     ΥΠΕΕ 156551/2731/16-5-17 : Διενργεια διανυκτερεσεων απ τους Δασικος Υπαλλλους

17-5-17     ΚΥΣΟΠ 58/17 (ΦΕΚ-1690 Β/16-5-17) : Εγκριση του Επικαιροποιημνου Σχεδου Εφαρμογς Δημοπρασιν ΝΟΜΕ16-5-17     ΥΠΟΙΑΝ 52625/17 (ΦΕΚ-1677 Β/16-5-17) : Τροποποηση της υ.α. Α2/718/14 (Β 2090) "Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προιντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙΕΠΠΥ)

16-5-17     K.Y.A. 52780/ΔΤΒΝ/894/ΤΜΔ/Φ.14.1/17 (ΦΕΚ-1682 Β/16-5-17) : Τροποποηση της κ.υ.α. υπ' αριθμ. 3329/89 (ΦΕΚ-132 Β) "Κανονισμο για την παραγωγς, αποθκευση και διθεση σε κατανλωση εκρηκτικν υλν"

16-5-17      Κ.Υ.Α. 53346/645/Φ.61/17 (ΦΕΚ-1668 Β/16-5-17) : Καθορισμς της διαδικασας εγκατστασης και λειτουργας των Κντρων Αποθκευσης και Διανομς (ΚΑΔ), σμφωνα με το ρθρο 8 του ν. 4302/14 (Α 225), και λοιπν συναφν θεμτων

16-5-17      ΥΠΥΜΕ ΔΟΥ/Ο/1860/17 (ΦΕΚ-1638 Β/15-5-17) : Διαδραστικ Εργαλεο Υπολογισμο Χιλιομετρικν Αποστσεων

16-5-17      ΥΠΕΘ Φ.151/80649/Α5/16-5-17 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ, τους 2017

16-5-17     ΥΠΕΚΑΚΑ 20680/814/15-5-17 : Οδηγες υπολογισμο προσαξησης συντξιμων αποδοχν βσει του κατ κεφαλν κοινωνικο πρου

16-5-17     ΥΠΟΙΑΝ 52635/17 (ΦΕΚ-1664 Β/15-5-17) : Τροποποηση υπουργικς απφασης 56885/14 (Β 3107) "Κδικας δεοντολογας για την προστασα του καταναλωτ κατ τις προσφορς, τις εκπτσεις και τις προωθητικς ενργειες"

16-5-17     Π.Δ. 42/17 (ΦΕΚ-68 Α/15-5-17) : Τροποποηση του π.δ. 56/16 (Α 91) "Φοτηση και Αξιολγηση των μαθητν του Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑΛ)"15-5-17     ΕΦΚΑ 22/15-5-17 : Σχετικ με τη χρση του προγρμματος Διαγεια

15-5-17      ΥΠΕΘ Φ1/79524/Δ1/17 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2017-2018 σε δημοτικ σχολεα της χρας - Α Φση

15-5-17      Κ.Υ.Α. 7888/17 (ΦΕΚ-1654 Β/15-5-17) : Απλοστευση πλαισου λειτουργας και χρσης κολυμβητικν δεξαμνων

15-5-17      ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - "Συνταξιοδοτικς διατξεις δημοσου και τροποποηση διατξεων του ν. 4387/16, Μτρα εφαρμογς των δημοσιονομικν στχων και μεταρρυθμσεων, Μτρα κοινωνικς στριξης και εργασιακς ρυθμσεις, Μεσοπρθεσμο πλασιο δημοσιονομικς στρατηγικς 2018-2021 και λοιπς διατξεις" - βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ με ττλο "ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ"

15-5-17     K.Y.A. ΔΔΠ0007378/0454Β/EΞ2017/17 (ΦΕΚ-1636 Β/12-5-17) : Καθορισμς ρων, προυποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν12-5-17     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2131.3/34369/12-5-17 : Αρχ της επαγγελματικς ελευθερας, κατργηση αδικαιολγητων περιορισμν στην πρσβαση και σκηση επαγγελμτων

12-5-17     K.Y.A. 20303/383/17 (ΦΕΚ-1623 Β/11-5-17) : Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν (ΕΜΦ) - Οργνωση, Λειτουργα και Καθορισμς Δικαιολογητικν Εγγραφς11-5-17     Κ.Υ.Α. 11863/3809/17 (ΦΕΚ-1599 Β/10-5-17) : Καθορισμς υπηρεσιν ενταχθντων στον ΕΦΚΑ Φορων, οι οποες διατηρονται σε ισχ ως οργανικς μονδες του ΕΦΚΑ

11-5-17     ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1066057/ΕΞ2017/3-5-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 2166/93 κατ τη μετατροπ ατομικς επιχερησης σε Ιδιωτικ Κεφαλαιουχικ Εταιρεα (ΙΚΕ)

11-5-17     ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Β/1062442/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-1606 Β/10-5-17) : Τπος Οριστικς Πρξης προσδιορισμο ΦΠΑ και Πρξης Επιβολς Προστμου10-5-17     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/17 (ΦΕΚ-1601 Β/10-5-17) : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν στο Δμο Σκοπλου, της ΠΕ Μαγνησας και Σπορδων

10-5-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1073/10-5-17 : Ρυθμσεις για τους αγρτες του ειδικο καθεσττος ΦΠΑ

10-5-17    Κ.Υ.Α. Δ23/ΟΙΚ.20171/1040/17 (ΦΕΚ-1602 Β/10-5-17) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς της συνχισης του προγρμματος Στγαση και Επαννταξη

10-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.35136/10-5-17 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα

10-5-17     ΥΠΕΕ ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/175577/17 (ΦΕΚ-1591  Β/9-5-17) : Τροποποηση της υ.α. υπ' αριθμ. Δ2/16570/05 "Κανονισμς Αδειν" (ΦΕΚ-1306 Β) 9-5-17     ΑΑΔΕ ΔΟΡΓ/Α1063470/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 1579 Β/9-5-2017)  : Κανονισμς Λειτουργας της Ανεξρητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.)

9-5-17     ΕΦΚΑ 221/9-5-17 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την "Αναγνριση προπηρεσας εκτς δημοσου τομα" των εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης κατ' εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4452/2017 και τη χοργηση βεβαισεων χρνου ασφλισης.

9-5-17    ΥΠΥΜΕ 24097/1751/8-5-17 :  Διευκρινσεις για τη διενργεια αρχικο περιοδικο τεχνικο ελγχου αντ επανελγχου.

9-5-17    ΕΑΑΔΗΣΥ 3015/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19/8-5-17 :  Συμβσεις κτω των ορων των ρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α147) "Δημσιες συμβσεις ργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ"8-5-17      ΕΟΠΥΥ 382/359/17 (ΦΕΚ-1571 Β/8-5-17) : Καθορισμς τιμν αποζημωσης στα παρεχμενα απ τον ΕΟΠΥΥ σκευσματα ειδικς διατροφς και επιθματα

8-5-17      ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1072/4-4-17 : Κοινοποηση της με αριθμ 287/16 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

8-5-17      ΦΕΚ-1557 Β/5-5-17 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.ΕΦΚΑ/15778/Δ9/5011/17 : Παρταση προθεσμιν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.21250/18242/Δ9/5746/17 : Παρταση προθεσμιν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (ΕΤΕΑΕΠ)

8-5-17      ΥΠ.ΕΣ. 14740/5-5-17 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικτητα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (COSME, 2014-2020) : Προθηση και Ανπτυξης Διακρατικν Θεματικν Τουριστικν Προιντων μσω των Πολιτιστικν και Δημιουργικν Βιομηχανιν (Πρσκληση υποβολς προτσεων)

8-5-17      ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.175067/17 (ΦΕΚ-1547 Β/5-5-17) : Εγκατσταση φωτοβολταικν σταθμν απ αυτοπαραγωγος με εφαρμογ ενεργειακο συμψηφισμο εικονικο ενεργειακο συμψηφισμο σμφωνα με το ρθρο 14Α του ν. 3468/06, πως ισχει

8-5-17       ΡΑΕ 239/2017/17 (ΦΕΚ-1549 Β/5-5-17) : Τροποποηση του Κδικα Διαχερισης του Εθνικο Συστματος Φυσικο Αερου (βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) 

8-5-17      ΥΠΕΘ Φ.251/74103/Α5/5-5-17 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες

8-5-17      ΥΠ.ΕΣ. 14741/5-5-17 : Συλλογ στοιχεων για παροχς και επιδματα υπαλλλων5-5-17      ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/Γ99/ΟΙΚ.18880/5-5-17 : Σχετικ με αποστολ αιτημτων για γκριση φαρμκων μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου στις Επιτροπς Φαρμκων Υψηλο Κστους ΕΟΠΥΥ

5-5-17      ΥΠΕΕ 3584/831/3-5-17 : Οριοθτηση οικισμν και οικιστικν πυκνσεων στους αναρτημνους Δασικος Χρτες

5-5-17      Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ-64 Α/4-5-17) : Κανονισμς εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν ενπιον της Αρχς Εξταξης Προδικαστικν Προσφυγν

5-5-17      ΥΠ.ΟΙΚ. 151274/2016/0092/17 (ΦΕΚ-1519 Β/4-5-17) : Χοργηση προκαταβολς σνταξης στα στελχη των Ενπλων Δυνμεων, των Σωμτων Ασφαλεας και του Πυροσβεστικο Σματος, που αποχωρον απ την Υπηρεσα λγω συνταξιοδτησης

5-5-17      ΕΛΑΣ 7001/2/1478-ΜΒ/17 (ΦΕΚ-1540 Β/4-5-17) : Καθορισμς τοπικς αρμοδιτητας περιφερειακν υπηρεσιν της Ελληνικς Αστυνομας

5-5-17      ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1066057/ΕΞ2017/3-5-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 2166/93 κατ τη μετατροπ ατομικς επιχερησης σε Ιδιωτικ Κεφαλαιουχικ Εταιρεα (ΙΚΕ)

5-5-17      K.Y.A. 21779/17 (ΦΕΚ-1544 Β/4-5-17) : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης δμησης - Περιβαλλοντικ ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α) και τροποποηση της αριθμ. 2254/13 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)", ΦΕΚ-2184 Β, πως ισχει4-5-17      ΥΠΕΕ 176052/4-5-17 : Οδηγες εφαρμογς της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497 (ΦΕΚ-253 Β) για τον καθορισμ κριτηρων, μεθοδολογας κατανομς αυτοσιου βιοντζελ

4-5-17      Π.Δ. 38/17 (ΦΕΚ-63 Α/4-5-17) : Κανονισμς Λειτουργας της Αρχς Εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν

4-5-17     ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1065927/ΕΞ2017/3-5-17 : Διανομ κερδν παρελθουσν χρσεων σε μλη του Διοικητικο Συμβουλου και στο προσωπικ αννυμης εταιρεας με απφαση κτακτης Γενικς Συνλευσης

4-5-17      ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.29145/ΕΓΚ.9/25-4-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με το ρθρο 53 παρ. 7 περ. θ (Γενικ ξοδα και εργολαβικ φελος) του ν. 4412/16 "Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4-5-17      ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Γ/1063261/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-1509 Β/3-5-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ/Γ/1130900/ΕΞ2016/16 απφασης του ΓΓΔΕ του Υπουργεου Οικονομικν "Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων αξιολγησης των υποψηφιοττων για την επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων επιπδου Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και Τμματος των υπηρεσιν της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν, καθς των Υπευθνων Αυτοτελν Γραφεων αυτς", πως ισχει

4-5-17     ΥΠΕΘΑ Φ.956.2/7/980829/Σ,1996/17 (ΦΕΚ-1497 Β/3-5-17) : Εγκριση Καταστατικο Οικοδομικο Συνεταιρισμο Μονμων Αξιωματικν Ελληνικο Στρατο (ΟΣΜΑΕΣ)

4-5-17      Ν. 4469/17 (ΦΕΚ-62 Α/3-5-17) : Εξωδικαστικς μηχανισμς ρθμισης οφειλν επιχειρσεων και λλες διατξεις3-5-17      ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1071/3-5-17 : Κοινοποηση των διατξεων των παραγρφων 1 και 2 του ρθρου 16 του ν. 4467/17

3-5-17      ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1070/28-4-17 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχ για το τος 2017

3-5-17      ΥΠΕΘ Φ.151/72400/Α5/3-5-17 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ (του ν. 4186/13 - ΦΕΚ-193 Α) τους 2017

3-5-17     ΥΠΕΘ Φ.251/72257/Α5/3-5-17 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημαικο τους 2017-2018

3-5-17      Κ.Υ.Α. Κ1/65286/17 (ΦΕΚ-1508 Β/3-5-17) : Τροποποηση της αριθμ. 2944/2014 κ.υ.α. "Σστημα Πιστοποησης Αρχικς Επαγγελματικς Κατρτισης των αποφοτων των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ)

3-5-17      Κ.Υ.Α. 155973/999/17 (ΦΕΚ-1491 Β/2-5-17) : Τροποποηση - συμπλρωση της 151585/323/17 (ΦΕΚ-347 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς ειδικο τλους για την σκηση αντιρρσεων της παρ. 1 του ρθρου 15 του ν. 3889/10 (ΦΕΚ-182 Α) κατ του περιεχομνου αναρτημνου δασικο χρτη"

3-5-17      ΦΕΚ-1492 Β/2-5-17 :

Κ.Υ.Α. 155096/268/17 : Παρταση προθεσμας υποβολς ατησης εγγραφς στα Περιφερειακ Μητρα "Φορων Εκμετλλευσης" και "Εμπρων" της κοινς υπουργικς απφασης 134627/5835/15

Κ.Υ.Α. 156157/2343/17 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπουργικς απφασης 117653/6833/14 αναπροσαρμογς ποσοστν του ψους καταβολς ανταλλγματος χρσης επ επιτρεπτν επεμβσεων σε δση, δασικς εκτσεις δημσιες εκτσεις των περιπτσεων α και β της παρ. 5 του ρθρου 3 του ν. 998/79, ως ισχει

3-5-17      ΕΦΚΑ Σ23/1/2-5-17 : Βοθημα Ανεργας των Αυτοτελς και Ανεξρτητα Απασχολουμνων2-5-17     ΕΦΚΑ 21/27-4-17 : Μεταββαση αρμοδιτητας γκρισης συμμετοχς του προσωπικο σε προγρμματα εκπαδευσης, ενημρωσης επιμρφωσης - Οδηγες σχετικ με την υποβολ αιτσεων σε πιστοποιημνα προγρμματα επιμρφωσης του ΙΝ.ΕΠ

2-5-17     ΕΦΚΑ 20/12-4-17 : Αρμοδιτητα υπογραφς αποφσεων μετακνησης

2-5-17     ΥΠΕΘΑ Φ.337.1/51/498660/Σ.2223/ΕΓΚ.14/2-5-17 : Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδαστν - τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ), Ικρων (ΣΙ), Αξιωματικν Σωμτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ) και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ), Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεμικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ), Πολεμικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)

2-5-17      ΥΠΟΙΑΝ 49313/2-5-17 : Μετατροπ Ατομικς Επιχερησης σε ΙΚΕ

2-5-17      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5/27617/17 (ΦΕΚ-1469 Β/28-4-17) : Αναθερηση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 ν. 3816/10 (ΦΕΚ-6 Α)

2-5-17      Ν. 4468/17 (ΦΕΚ-61 Α/28-4-17) : Σσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμα "Εθνικ Σστημα Διαπστευσης" και λλες διατξεις

2-5-17      ΦΕΚ-1490 Β/28-4-17 :

ΥΠΕΘ 65517/Δ2/17 : Λειτουργα Καλλιτεχνικν Γενικν Λυκεων

ΥΠΕΘ 65516/Δ2/17 : Τροποποηση και συμπλρωση της με αρ. πρωτ. 67798/δ2/21-4-16 υ.α. (Β 1342) με θμα "Λειτουργα Καλλιτεχνικν Γυμνασων" πως συμπληρθηκε και ισχει

2-5-17      ΥΠΕΚΑΚΑ Δ23/ΟΙΚ.17108/875/17 (ΦΕΚ-1474 Β/28-4-17) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων νταξης ωφελομενων Επιχειρησιακο Προγρμματος "Επισιτιστικς και Βασικς Υλικς Συνδρομς για το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας προς τους Απρους (ΤΕΒΑ/FEAD)28-7-17  ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 18022/ΕΓΚ.16/27-4-17 : Εφαρμογ των διατξεων της αριθ. 58114/22.12.2016 απφασης του Υπουργο Μεταναστευτικς Πολιτικς "Ανακαθορισμς αρμδιων αρχν κδοσης αδειν διαμονς που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν.4251/2014, πως ισχει".

28-4-17   ΚΥΑ 45231/17 (ΦΕΚ 1445 Β/27-04-2017) : Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/ 2016, (Α 240).

28-4-17 ΠΟΛ.1064/2017 (ΦΕΚ 1440 Β/27-4-2017) : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 63 του ν.4174/2013 (Ειδικ Διοικητικ Διαδικασα-Ενδικοφανς προσφυγ), καθορισμς λεπτομερειν για τη λειτουργα της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) , την εφαρμοστα διαδικασα και τον τρπο κδοσης των αποφσεων αυτς και ρθμιση ζητημτων καταβολς και αναστολς καταβολς του οφειλμενου ποσο σε περπτωση σκησης ενδικοφανο προσφυγς.27-4-17     ΥΠΕΕ 20777/26-4-17 : Αρμδια ργανα ελγχου κατασκευν εκκλησιαστικν ακιντων του ν. 590/77

27-4-17     ΕΕΕΠ 250/17 (ΦΕΚ-1409 Β/26-4-17) : Τροποποηση της με αριθμ 51/3/13 (Β 1147) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Τροποποηση και κωδικοποηση της με αριθμ 23/3/12 (Β 2952) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Ρυθμσεις θεμτων, τα οποα διπονται απ τον Κανονισμ Διεξαγωγς και Ελγχου Παιγνων ως προς την επιβολ διοικητικν κυρσεων, οι οποες επιβλλονται στην περπτωση παροχς υπηρεσιν τυχερν παιγνων που διεξγονται μσω του διαδικτου χωρς την προβλεπμενη δεια", πως ισχει

27-4-17      Κ.Υ.Α. 18485/17 (ΦΕΚ-1412 Β/26-4-17) : Καθορισμς των κατηγοριν και των προδιαγραφν των Πρσινων Σημωεων (ΠΣ), των Κντρων Ανακκλωσης, Εκπαδευσης και Διαλογς στην Πηγ (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιν Ανακκλωσης (ΓΑ) και των Κινητν Πρσινων Σημεων (ΚΙΠΣ), σμφωνα με το ρθρο 38 του ν. 4042/12, πως ισχει

27-4-17      ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1068/26-4-17 : Διαγραφ τλους επιτηδεματος οικ. ετν 2012 και 2013 σε νομικ πρσωπα που χουν κνει εκπρθεσμη διακοπ εργασιν

27-4-17      K.Y.A. 28611/3536/17 (ΦΕΚ-1430 Β/26-4-17) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 83674/10181/2-2-17 κ.υ.α. "Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 201726-4-17       ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2300/ΟΙΚ.13912/26-4-17 : Προκρυξη πλρωσης οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης των Υπουργεων, κατ' εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα (ν. 3528/2007), πως ισχει

26-4-17       ΦΕΚ-1415 Β/26-4-17 :

ΥΠ.ΕΣ. 12509/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 50891/07 (ΦΕΚ-1876 Β) απφασης του Υφυπουργο Εσωτερικν, Δημσιας Διοκησης και Αποκντρωσης με θμα "Οικονομικ Διοκηση και Διαχεριση των Δημοτικν και Κοινοτικν Κοινωφελν Επιχειρσεων του Κδικα Δμων και Κοινοττων (ν. 3463/06)"

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.37/ΟΙΚ.13093/17 : 2η τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.37/ΟΙΚ.613/12-01-15 (ΦΕΚ-19 Β) απφασης "Συγκρτηση Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου"

26-4-17      ΦΕΚ-1404 Β/25-4-17 :

ΥΠΟΙΑΝ 44204/ΕΥΘΥ316/17 : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. 69132/ΕΥΘΥ625/15 (ΦΕΚ-1451 Β/10-7-15) Υ.Α. για την αναδιρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος του ρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/14 και κατρτηση της υπ' αριθμ. 11447/01 κ.υ.α.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 117/17 : Καταβολ μερισμτων κατ το τος 2017 απ τα εποπτευμενα απ την Τρπεζα της Ελλδος πιστωτικ ιδρματα για την οικονομικ χρση του τους 2016

26-4-17      ΦΕΚ-1405 Β/25-4-17 :

ΥΠΕΘ 64379/Δ2/17 : Λειτουργα Μουσικν Σχολεων

ΕΕΑΕ 7/245/17 : Κανονισμς Ακροσεων της Ελληνιικς Επιτροπς Ατομικς Ενργειας (ΕΕΑΕ)

26-4-17      ΥΠΟΙΑΝ 47622/26-4-17 : Συμπληρωματικς οδηγες για την νταξη ργων στο εθνικ σκλος του ΠΔΕ 2017

26-4-17      ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.442/ΕΓΚ.15/26-4-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Νστου)

26-4-17      ΕΕΕΠ 253/3/17 (ΦΕΚ-1388 Β/24-4-17) : Κατταξη των παραβσεων της με αριθμ 130/2/14 απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο : "Ρθμιση Θεμτων Κανονισμο Διεξαγωγς και Ελγχου Ηλεκτρονικν Τεχνικν - Ψυχαγωγικν Παιγνων με Παιγνιομηχανματα", πως ισχει, σε Κατηγορες Σημαντικτητας, δυνμει της παρ. 5 του ρθρου 13 της με αριθμ 245/2/17 (Β 811) απφασης της ΕΕΕΠ

 26-4-17      ΦΕΚ-1403 Β/25-4-17 : /

ΥΠΕΘ Φ1/63691/Δ1/17 : Ρυθμσεις Ζωνν Εκπαιδευτικς Προτεραιτητας (ΖΕΠ) - Ιδρυση Τξεων Υποδοχς ΖΕΠ σε σχολικς μονδες ΠΕ

ΥΠΕΚΑΚΑ 13097/661/17 : Ρθμιση ληξιπρθεσμων και μη ληξιπρθεσμων οφειλν δικαιοχων εργατικς κατοικας στους οικισμος του τ. ΟΕΚ και επιμκυνση της διρκειας αποπληρωμς των ως νω οφειλν25-4-17      ΦΕΚ-1379 Β/24-4-17 :

Κ.Υ.Α. Δ11/Α/7362/5267/17 : Καθιρωση παραβλων για μετακινσεις υπαλλλων της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας που πραγματοποιονται για λογαριασμο τρτων

ΕΕΤΤ 804/1/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 721/2/14 απφασης της ΕΕΤΤ "Κανονισμς Ορων Χρσης Μεμονωμνων Ραδιοσυχνοττων Ζωνν Ραδιοσυχνοττων" (ΦΕΚ-1173 Β/26-6-14)

25-4-17      ΕΕΕΠ 253/2/17 (ΦΕΚ-1389 Β/24-4-17) : Κατταξη των παραβσεων του Κανονισμο Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο , σε κατηγορες Σημαντικτητας, δυνμει της παρ. 5 του ρθρου 13 της με αριθμ 245/2/14 απφασης της ΕΕΕΠ

25-4-17     Κ.Υ.Α. ΑΣ/17889/17 (ΦΕΚ-1384 Β/24-4-17) : Καθιρωση Παγκσμιας Ημρας Ελληνικς Γλσσας

25-4-17     ΕΕΕΠ 251/3/23-3-17 (ΦΕΚ-1371 Β/24-4-17) : Κατταξη των παραβσεων της με αριθμ 163/4Γ/15 (Β 1824) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο : "Ρθμιση θεμτων εμπορικς επικοινωνας τεχερν παιγνων", σε Κατηγορες Σημαντικτητας, δυνμει της παρ. 5 του ρθρου 13 της με αριθμ 245/2/17 (Β 811) απφασης της ΕΕΕΠ

25-4-17      ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Α/1057280/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-1391 Β/24-4-17) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΛ/Β/1189202/ΕΞ2016/16 απφασης του ΓΓΔΕ περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγηχων που θα διενεργηθοον κατ το τος 2017

25-4-17      K.Y.A. 920/17 (ΦΕΚ-1387 Β/24-4-17) : Ρθμιση διαδικασας προσδιορισμο εκκρεμν οικονομικν απαιτσεων που προκπτουν απ την αναβωση των συμβσεων εργασας μμισθης εντολς του προσωπικο της ΕΡΤ ΑΕ24-4-17       ΦΕΚ-1366 Β/21-4-17 :

  • ΒΟΥΛΗ 4750/3076/17 : Διεξαγωγ δομημνης συνντευξης κατ την επιλογ προισταμνων
  • ΥΠΕΕ 153394/919/17 : Καθορισμς, προσδιορισμς, τρπος και διαδικασα διρθωσης πρδηλων σφαλμτων στην κατρτιση και κρωση των δασικν χαρτν

24-4-17       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 558/39122/17 (ΦΕΚ-1340 Β/20-4-17) : Τροποποηση της αριθμ. 1332/93570/23-8-16 (Β 2848) απφασης του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων

24-4-17       ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1067/20-4-17 : Παροχ διευκρινσεων ως προς το τλος συνδρομητν σταθερς τηλεφωνας

24-4-17       ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10053/ΟΙΚ.16763/733/17 (ΦΕΚ-1341 Β/21-4-17) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους ασφαλισμνους της Περιφερειακς Υπηρεσας του ΕΦΚΑ - Α' Διεθυνση Ασφλισης Παροχν (ΤΣΠΕΑΘ) για τις γιορτς του Πσχα 201721-4-17      ΥΠΕΕ 153400/956/20-4-17 : Παρταση προθεσμας υποβολς αντιρρσεων20-4-17     ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10034/18282/566/20-4-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4387/16 για σους συνταξιοδοτονται σμφωνα με τις γενικς, ειδικς καταστατικς διατξεις του πρην ΟΓΑ, πως αυτς σχυαν κατ την νταξη του στον ΕΦΚΑ

20-4-17     ΥΠΕΕ 153393/918/12-4-17 : Οδηγες για περιοχς του αναρτημνου δασικο χρτη με ισχουσες πρξεις της διοκησης

20-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1066/13-4-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 254/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ

20-4-17     ΦΕΚ-1325 Β/19-4-17 :

  • ΠΟΛ.1056/17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 3091/02 (330 Α) για τον ειδικ φρο επ των ακιντων - απαιτομενα δικαιολογητικ και διαδικασα χοργησης των απαλλαγν
  • ΠΟΛ.1059/17 : Τπος και περιεχμενο της δλωσης ειδικο φρου επ των ακιντων και διαδικασα υποβολς αυτς


19-4-17     ΥΠ.ΕΣ. 12526/19-4-17 : Εκδηλσεις μνμης της γενοκτονας των Ελλνων του Πντου

19-4-17      ΥΠ.ΕΣ. 12524/19-4-17 : Εορτασμς των Εθνικν Αγνων και της Εθνικς Ανστασης κατ του ναζισμο και του φασισμο

19-4-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 1517/19-4-17 : Χρση μηχανημτων αποτρχωσης λιζερ (laser)

19-4-17     ΟΑΕΔ 28839/19-4-17 : Νος Κανονισμς Εκδκασης Ενδικοφανν Προσφυγν του ΟΑΕΔ18-4-17     ΦΕΚ-1307 Β/13-4-17 :

  • ΥΠΕΚΑΚΑ 16079/Δ9/5106/17 : Κατανομ, κριτρια και τρπος πλρωσης θσεων της Ειδικς Γραμματεας Κοινωνικς Ενταξης των Ρομ
  • ΥΠΕΚΑΚΑ 16072/310/17 : Καθορισμς της 1ης Μαου 2017, ως ημρας υποχρεωτικς αργας
  • Κ.Υ.Α. 5503/17 : Καθορισμς των επιτρεπμενων κατ' τος ημερν μετακινσεων του προσωπικο της Υπηρεσας Ασλου του Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς

18-4-17     ΥΠ.ΕΣ. 10967/30-3-17 : Υποβολ Τεχνικν Δελτων για την καταγραφ των αναγκν των παιδικν χαρν των ΟΤΑ

18-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1063/12-4-17 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 3161/31-1-17 κ.υ.α. ... που τροποποιοσε την οικ. 20622/15 κ.υ.α. για ενημρωση και παροχ σχετικν οδηγιν

18-4-17     Ν. 4467/17 (ΦΕΚ-56 Α/13-4-17) : Τροποποισεις διατξεων της δασικς νομοθεσας και λλες διατξεις13-4-17    ΕΦΚΑ Σ48/34/13-4-17 : Μηχανογραφικ τακτοποηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικ διστημα απ 1/1/2016 ως 31/5/2016

13-4-17    ΥΠΕΘ Φ.251/63675/Α5/13-4-17 : Πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου (ΓΕΛ) τους 2017

13-4-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1062/12-4-17 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της παραγραφου 3 του ρθρου 16 του ν. 4172/2013 καθς και ης ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β'145) σχετικ με τη μεωση του φρου εισοδματος.12-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1061/12-4-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 72 του ν.4446/2016 που αφορον στην κπτωση δαπανν μισθοδοσας με τη χρση ηλεκτρονικο μσου πληρωμς μσω παρχου υπηρεσιν /πληρωμν.

12-4-17    ΕΦΕΤ 4879/12-4-17 : Οδηγες εφαρμογς ΥΑ 14708/2007 "ροι, προποθσεις και διαδικασα υλοποησης υποχρεωτικς εκπαδευσης και κατρτισης προσωπικο των επιχειρσεων τροφμων και των Ελεγκτικν Αρχν και Φορων του Επισμου Ελγχου Τροφμων"

12-4-17   ΥΠΕΕ 174063/17 (ΦΕΚ 1242 Β/11-4-2017) : Κανονισμς Λειτουργας Καθεσττος Υποχρωσης Ενεργειακς Απδοσης

12-4-17   Π.Δ. 29/17 (ΦΕΚ 52 Α/11-4-2017) : Κρωση τροποποισεων της Διεθνος Σμβασης του 1969 τια την καταμτρηση της χωρητικτητας των πλοων, σμφωνα με την απφαση Α.1084(28)/10.12.2013 της Συνλευσης του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (ΙΜΟ)

12-4-17   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.7789/343/11-4-17 : Γνωστοποηση δημοσευσης Υπουργικς Απφασης και παροχ οδηγιν.

12-4-17   ΥΠΥΜΕ ΔΟΥ/Ο/1654/17 (ΦΕΚ 1254 Β/11-4-2017) : γκριση του Τεχνικο κανονισμο για τον Καθορισμ Εθνικν Απαιτσεων των συστημτων αντστροφης μτρησης σε φωτεινος σηματοδτες πεζν11-4-17      ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.379/ΕΓΚ.14/11-4-17 : Οδηγες για τη συμμετοχ των Δμων στην υλοποηση της δρσης : "Επιχορηγομενη Δορυφορικ Πρσβαση των Μνιμων Κατοκων των Απομακρυσμνων Περιοχν της Χρας στους Ελληνικος Τηλεοπτικος Σταθμος Ελεθερης Λψης"

11-4-17      ΥΠ.ΕΣ. 11635/10-4-17 : Σστημα αξιολγησης ν. 4369/16 - Αξιολγηση, Στοχοθεσα, Κοινωνικ λογοδοσα και συμμετοχ

11-4-17      ΥΠΕΘ 61048/Ε2/17 (ΦΕΚ-1239 Β/10-4-17) : Ρθμιση θεμτων πρσληψης αναπληρωτν και ωρομσθιων εκπαιδευτικν στις δομς της Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης

11-4-17      ΥΠ.ΜΕΤΑΝ.ΠΟΛΙΤ. 6154/17 (ΦΕΚ-1237 Β/10-4-17 : Παρταση ισχος της διαδικασας των διατξεων του ρθρου 60 παρ. 4 του ν. 4375/16 (Α 51)10-4-17     ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1054442/ΕΞ2017/6-4-17 : Οδηγες σχετικ με την καταχρηση του αφορολγητου αποθεματικο του ν. 3299/04 στο ντυπο Ν

10-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1049/17 (ΦΕΚ-1235 Β/7-4-17) : Ρθμιση ζητημτων σχετικ με τη Διαδικασα Αμοιβαου Διακανονισμο σμφωνα με τις διμερες Συμβσεις για την Αποφυγ της Διπλς Φορολογας του Εισοδματος7-4-17     ΥΠ.ΕΣ. 10677/28-3-17 : Παροχ απολογιστικν οικονομικν στοιχεων Δμων και Περιφερειν τους 2016 για λεγχο προυπολογισμν οικονομικο τους 2017

7-4-17     ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.17002/739/7-4-17 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ της διταξης της παρ. 9 του ρθρου 39 του ν. 4387/16

7-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1057/6-4-17 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 52 ως και 55 ν. 4172/13

7-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1055/5-4-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 149/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ περ απαλλαγς της κρατικς χρηματοδτησης των πολιτικν κομμτων απ τλη χαρτοσμου

7-4-17     Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.14573/359/17 (ΦΕΚ-1224 Β/7-4-17) : Ανθεση οργνωσης και λειτιουργας Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους

7-4-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α1/13/ΟΙΚ.12383/6-4-17 : Εφαρμογ και παρακολοθηση της συμμετοχς των φλων στα συλλογικ ργανα της διοκησης. Καταχριση συλλογικν οργνων των φορων στην ηλεκτρονικ εφαρμογ παρακολοθησης.

7-4-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΟΙΚ.27349/6-4-17 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της εορταστικς περιδου του Πσχα

7-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1054/5-4-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 22/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ

7-4-17     ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.19875/ΦΝ393/17 (ΦΕΚ-1218 Β/6-4-17) : Καθορισμς εξαιρσεων απ την απαγρευση διλευσης στο παρπλευρο και εναλλακτικ οδικ δκτυο των αυτοκινητοδρμων και οδν ταχεας κυκλοφορας

7-4-17     ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ31/117057/73894/2761/1731/17 (ΦΕΚ-1220 Β/6-4-17) : Θεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μουσεων και Μνημεων του Κρτους κατ τη θεριν περοδο 20176-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1053/4-4-17 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της εγκυκλου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ.1130/16

6-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1052/4-4-17 : Εκδοση πιστωτικο τιμολογου, για διαφορς που σχετζονται με τον ΦΠΑ

6-4-17     ΕΦΚΑ 119/6-4-17 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2017 σε εργατοτεχντες οικοδμους

6-4-17     ΥΠΕΘ 59950/Ζ2/6-4-17 : Οδηγες σχετικ με την υλοποηση και την εφαρμογ των περιεχμενων στο ρθρο 20 του ν. 4452/17 (Α 17) διατξεων, που αφορον στις κατηγορες προσωπικο ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων της Χρας

6-4-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.26958/6-4-17 : Αποστολ στοιχεων ποιτητας νερο ανθρπινης κατανλωσης της τριετας 2014, 2015 και 2016 για ενημρωση της Ευρωπαικς Επιτροπς

6-4-17     ΥΠΕΚΑΚΑ 15726/605/5-4-17 : Οδηγες υπολογισμο συντξιμων αποδοχν βσει της μεταβολς του μσου ετσιου γενικο Δεκτη Τιμν Καταναλωτ της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

6-4-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/19010/6-3-17 : Εγκεκριμνα σκευσματα για την καταπολμηση των κουνουπιν

6-4-17      ΥΠΥΜΕ 18753/1020/5-4-17 : Μεταφορ βρεφν και νηπων σε καθσματα ενηλκων

6-4-17      Κ.Υ.Α. 3073/124/17 (ΦΕΚ-1217 Β/6-4-17) : Κλυψη των Συνδικαλιστικν Οργανσεων, σμφωνα με την υποπερ. εε περ. β της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/13

6-4-17      ΦΕΚ-1203 Β/5-4-17 :

ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛ.ΕΝΗΜ. 23729/489/Φ1/17 : Παρταση προθεσμας υποβολς δλωσης κεραιοσυστημτων ραδιοφωνικν σταθμν

Κ.Υ.Α.  834/17 : Επιχορηγομενη δορυφορικ πρσβαση των μνιμων κατοκων των απομακρυσμνων περιοχν της χρας στους ελληνικος τηλεοπτικος στθαμος ελεθερης λψης5-4-17      Π.Δ. 26/17 (ΦΕΚ-48 Α/5-4-17) : Συγκρτηση και λειτουργα Δημσιων Στρατιωτικν Ταμεων στο Στρατ Ξηρς

5-4-17      ΥΠΕΘ 43087/Θ2/4-4-17 (ΦΕΚ-1183 Β/4-4-17) : Προσαξηση αριθμο απουσιν στα Μουσουλμανικ Ιεροσπουδαστρια Θρκης

5-4-17       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1050/17 (ΦΕΚ-1201 Β/5-4-17) : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω εκδλωσης ντονων βροχοπτσεων στις 6 και 7-9-16 στο Δημ .... της ΠΕ Μεσσηνας της Περιφρειας Πελοποννσου

5-4-17       ΥΠΕΚΑΚΑ Δ22/ΟΙΚ.11828/293/17 (ΦΕΚ-1157 Β/4-4-17) : Καθορισμς προυποθσεων για δεια δρυσης και λειτουργας Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης (Βρεφικν - Παιδικν - Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων) απ φορες ιδιωτικο δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα

5-4-17      Ν. 4465/17 (ΦΕΚ-47 Α/4-4-17) : Ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 23ης Ιουλου 2014 για τη συγκρισιμτητα των τελν που συνδονται με λογαριασμος πληρωμν, την αλλαγ λογαριασμο πληρωμν και την πρσβαση σε λογαριασμος πληρωμν με βασικ χαρακτηριστικ και λλες διατξεις

5-4-17       Ν. 4464/17 (ΦΕΚ-46 Α/4-4-17) : Κρωση της Συμφωνας - Πλαισου για εταιρικ σχση και συνεργασα μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και των Κρατν - Μελν της, αφενς, και της Μογγολας, αφετρου και λλες διατξεις (Αρθρο δετερο : Τροποποηση διατξεων του ν. 3528/07 και του ν. 3584/07 // Αρθρο τρτο : Τροποποηση διατξεων του ν. 4369/16 // Αρθρο πμτπο : Τροποποηση του ν. 4178/13 // Αρθρο κτο : Τροποποηση διατξεων ν. 4270/14)

5-4-17        ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.7-2.1/25174/3-4-17 : Επικαιροποηση Μητρου Ιατρν για την κδοση Ιατρικο Πιστοποιητικο Ναυτικν προς ναυτολγηση

5-4-17         Κ.Υ.Α. 3493/37001/17 (ΦΕΚ-1189 Β/4-4-17) : Καθορισμς αποζημισεων των ανταποκριτν του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ)4-4-17        ΥΠΕΘ 53476/ΓΔ4/17 (ΦΕΚ-1171 Β/4-4-17) : Επιλογ δετερης ξνης γλσσας και συγκρτηση τμημτων

4-4-17         ΥΠ.ΟΙΚ. 2/27840/0026/4-4-17 : Παροχ οδηγιν επ των διατξεων του ρθρου 26 του ν. 4270/14

4-4-17         Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/6044/2016/Α325/17 (ΦΕΚ-1155 Β/3-4-17) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τους ανεμοστρβιλους του Σεπτεμβρου 2016 και του Οκτωβρου 2016 σε  περιοχς της ΠΕ Ηλεας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας

4-4-17        ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΤΑ - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου οργνωσης και λειτουργας των Δημοτικν Επιχειρσεων Υδρευσης Αποχτευσης (ΔΕΥΑ) - Ρυθμσεις σχετικς με την οργνωση, τη λειτουργα, τα οικονομικ και το προσωπικ των ΟΤΑ - Ευρωπαικο Ομιλοι Εδαφικς Συνεργασας και λλες διατξεις"

4-4-17        ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1051/17 (ΦΕΚ-1148 Β/3-4-17) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν" , πως ισχει3-4-17        ΥΠΥΜΕ Α1/ΟΙΚ.24275/867/3-4-17 : Δημοσευση του ν. 4441/16 και της υπ' αριθμ. Α1/ΟΙΚ.18764/670 (Β 1065) κ.υ.α.

3-4-17        ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/286/506611/31-3-17 : Παρταση της προθεσμας καταβολς ασφαλιστικν εισφορν τους 2016 των ασφαλισμνων του τ.ΕΤΑΑ

3-4-17         ΥΠΕΘ-ΥΠΕΕ-ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. 57071/Θ1/3-4-17 : Διαδικασα αδειοδτησης για τη χοργηση δειας δμησης σε μουσουλμανικος χρους προσευχς / λατρεας της Θρκης (τεμνη - τεκδες - μεστζιτ - τζεμ / τζεμεβ)

3-4-17         ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/ΟΙΚ.11755/3-4-17 : Π.Δ. 69/16 - Αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα

3-4-17         Κ.Υ.Α. 543/34450/17 (ΦΕΚ-1145 Β/3-4-17) : Πολυλειτουργικ Αγροκτματα

3-4-17          ΥΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/17 (ΦΕΚ-1115 Β/31-3-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.14/2929/5544/Δ1/12-1-17 υ.α. (ΦΕΚ-324 Β) με θμα "Επκταση του προγρμματος "Σχολικ Γεματα"

3-4-17        Κ.Υ.Α. 174111/525/17 (ΦΕΚ-1139 Β/31-3-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κ.υ.α. .... σχετικ με τη μεωση των εθνικν εκπομπν ορισμνων ατμοσφαιρικν ρπων, την τροποποηση της οδηγας 2003/35/ΕΚ και την κατργηση της οδηγας 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 14ης Δεκεμβρου 2016

3-4-17         Π.Δ. 23/17 (ΦΕΚ-43 Α/31-3-17) : Τροποποηση π.δ. 17/99 "Περ οργανσεως και λειτουργας της Διπλωματικς Ακαδημας του Υπουργεου Εξωτερικν"

3-4-17        ΥΠΟΙΑΝ 129/2016/17 (ΦΕΚ-1138 Β/31-3-17) : Απορρυπαντικ και ειδικ δεια λειτουργας μονδας παραγωγς / και συσκευασας απορρυπαντικν και προιντων καθαρισμο31-3-17       ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/ΟΙΚ.14224/430/31-3-17 :  Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την εφαρμογ των παρ. 3 και 4 του ρθρου 36 του ν. 4387/16

31-3-17       ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.15545/668/31-3-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 95 του ν. 4461/17 (Α 38)

31-3-17       ΟΑΕΔ 5/24946/31-3-17  : Δημσια Πρσκληση - Πργραμμα διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις τους 2017

31-3-17       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/24112/ΔΕΠ.31-3-17 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2α του ρθρου 8 του ν. 4387/16 (Α 85) . Προσδιορισμς συντξιμων αποδοχν και σχετικν κρατσεων δημοσων λειτουργν και υπαλλλων

31-3-17       ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 3602/31-3-17 : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν ΠΑΣΧΑ 2017

31-3-17       ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚ/ΑΧΜΑΕ/Φ55/30224/54173/2922/956/17 (ΦΕΚ-1100 Β/30-3-17) : Καθορισμς αρχαιολογικν χρων, μνημεων και ιστορικν τπων αν την επικρτεια που εξαιρονται της παραχρησης της απλς χρσης αιγιαλο, παραλαας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν για την σκηση δραστηριοττων που εξυπηρετον τους λουμενους την αναψυχ του κοινο (ρθρο 13 του ν. 2971/01)

31-3-17       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.24036/28-3-17 : Εκδοση βεβαωσης σκησης επαγγλματος με προσκμιση βεβαωσης περτωσης σπουδν

31-3-17      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1046/17 (ΦΕΚ-1108 Β/30-3-17) : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν, λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω εκδλωσης ντονων βροχοπτσεων στις 6, 7 και 8-9-2016 στον Δμο Πργου, της ΠΕ Ηλεας, της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας

31-3-17      Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/105228/6195/726/185/17 (ΦΕΚ-1109 Β/30-3-17) : Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρονικο συστματος εποπτεας αθλητικν εγκαταστσεων

31-3-17      N. 4463/17 (ΦΕΚ-42 Α/30-3-17) : Μτρα μεωσης του κστους εγκατστασης υψρρυθμων ηλεκτρονικν επικοινωνιν - Εναρμνιση της νομοθεσας στην Οδηγα 2014/61/ΕΕ και λλες διατξεις30-3-17      ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.23609/Φ.ΕΓΚ.8/30-3-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με το ρθρο 49 παρ. 2 περ. β (πρδρομες εργασες) του ν. 4412/16 "Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

30-3-17       Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/22323/2017/17 (ΦΕΚ 1088 Β/29-3-2017): Χοργηση κτακτης οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν Πσχα 2017.

30-3-17      ΕΦΕΤ 3823/ΕΓΚ.1/24-3-17 : Εφαρμογ της κ.υ.α. 14708/07 "ροι, προποθσεις και διαδικασα υλοποησης υποχρεωτικς εκπαδευσης και κατρτισης προσωπικο των επιχειρσεων τροφμων και των Ελεγκτικν Αρχν και Φορων του Επισμου Ελγχου Τροφμων"

30-3-17      ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.23608/Φ.ΕΓΚ.7/30-3-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με το ρθρο 86 παρ. 6 του ν. 4412/16 "Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

30-3-17       ΟΑΕΔ 4/17 : Δημσια Πρσκληση Νο 4/2017 για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα Επιχοργησης επιχειρσεων και γενικ εργοδοτν για την απασχληση 10.000 δικαιοχων "Επιταγς Επαννταξης στην αγορ εργασας"

30-3-17       ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1048477/ΕΞ2017/28-3-17 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Α/1035092/ΕΞ2017/3-3-17 απφασης Διοικητ Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων "Καθορισμς ποσοτν απομεωσης ενεργειακν προιντων, ροι και προυποθσεις για την αναγνριση των απωλειν αυτν"29-3-17        ΥΠΟΙΑΝ 32790/392/Φ.15/17 (ΦΕΚ-1061 Β/28-3-17) : Απλοστευση πλαισου σκησης μεταποιητικν και συναφν δραστηριοττων τροφμων και ποτν και προτυποποηση των διοικητικν διαδικασιν γνωστοποησης λειτουργας

29-3-17       ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./30/4674/17 (ΦΕΚ-1058 Β/28-3-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./135/ΟΙΚ.209/29-12-16 απφασης κατανομς με θμα "Απφαση κατανομς διακριθντων αθλητν κατηγορας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ2016" (ΦΕΚ-32 Β/16-1-17)

29-3-17       Ν. 4462/17 (ΦΕΚ-39 Α/28-3-17) : Κρωση του Μνημονου Κατανησης μεταξ του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και του Υπουργεου Βιομηχανας και Ενργειας της Κυβρνησης της Δημοκρατας του Αζερμπαιτζν για Συνεργασα στον Τομα των Ανανεσιμων Πηγν και της Ενεργειακς Αποδοτικτητας και λλες διατξεις (Αρθρο δετερο : Τροποποισεις - προσθκες στο ν. 3889/10 (Α 182))

29-3-17       Ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α/28-3-17) : Μεταρρθμιση της Διοικητικς Οργνωσης των υπηρεσιν ψυχικς υγεας, Κντρα Εμπειρογνωμοσνης σπνιων και πολπλοκων νοσημτων, τροποποηση συνταξιοδοτικν ρυθμσεων του ν. 4387/16

29-3-17       K.Y.A. A1/OIK.18764/670/17 (ΦΕΚ-1065 Β/28-3-17) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα χοργησης αδειν κυκλοφορας φορτηγν ιδιωτικς χρσης (ΦΙΧ) αγροτικν αυτοκιντων28-3-17       ΕΦΚΑ 19/28-3-17 : Ενταξη στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτν του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - Απασχολομενοι σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα

28-3-17       ΕΦΚΑ 18/28-3-17 : Ενταξη στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτν του τ. ΕΤΑΑ - Τομας ΤΣΑΥ - Απασχολομενοι σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα

28-3-17       ΣΕΠΕ 27116/9-2-17 : Υποχρεσεις των Δμων για την προστασα της Ασφλειας και Υγεας των εργαζομνων

28-3-17       ΕΦΚΑ 17/28-3-17 : Ασφλιση στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) προσπων, που παρχουν υπηρεσα με σμβαση απ την οποα προκπτει υποχρωσης κδοσης Δελτου Παροχς Υπηρεσιν - ΔΠΥ

28-3-17       Κ.Υ.Α. 6199/267/17 (ΦΕΚ-1030 Β/27-3-17) : Κατρτιση προγρμματος διαμονς παιδιν χαμηλμισθων εργαζομνων και ανργων σε κατασκηνσεις

28-3-17       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.19569/17 (ΦΕΚ-1033 Β/27-3-17) : Ελεγχος της οικονομικς διαχερισης των μονδων ψυχικς υγεας που λειτουργον τα νομικ πρσωπα ιδιωτικο δικαου (νπιδ) μη κερδοσκοπικο χαρακτρα του ρθρου 11 του ν. 2716/99 (ΦΕΚ-96 Α) απ ορκωτος λογιστς (ρθρο 4Α ν. 2716/99, πως προστθηκε με το ν. 4272/14 (ΦΕΚ-145 Α)

28-3-17       ΑΑΔΕ ΔΣΣ/Α/1045585/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-1053 Β/27-3-17) : Στρατηγικ Σχδιο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

28-3-17       ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1036/17 (ΦΕΚ-1023 Β/27-3-17) : Πργραμμα ελγχου επιχειρσεων, που τηρον διπλογραφικ βιβλα του ν. 4308/14 (ΦΕΚ-251 Α), για φορολογικ τη που αρχζουν απ 1ης Ιανουαρου 2014

28-3-17        ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1046636/22-3-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1019676/ΕΞ2017/22-2-17 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Καθορισμς των ρων, προυποθσεων, δικαιολογητικν και διαδικασας απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης αυτοκιντων που παραλαμβνονται απ πολτεκνους γονες και γονες με τρα τκαν" (ΦΕΚ-538 Β)

28-3-17       ΥΠΟΙΑΝ 36396/28-3-17 : Εγκκλιος οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2017 και τον προγραμματισμ δαπανν ΠΔΕ 2018-2020

28-3-17       ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 14363/ΕΓΚ.13/28-3-17 : Εφαρμογ των διατξεων της αριθμ. 58114/16 απφασης του Υπουργο Μεταναστευτικς Πολιτικς "Ανακαθορισμς αρμδιων αρχν κδοσης αδειν διαμονς που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 4251/14, πως ισχει"

28-3-17        ΥΠ.ΕΣ. 9759/28-3-17 :   Συλλογ στοιχεων για τα τομα που εργστηκαν εργζονται σε ΝΠΔΔ, Ιδρματα και Συνδσμους Δμων, λγω συμπερληψς τους σε προσωρινς πνακες επιτυχντων, σμφωνα με το ρθρο 21 παρ. 4 του ν. 3584/07

28-3-17       ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1048/28-3-17 : Χοργηση φορολογικν πιστοποιητικν μετ τη μονομερ ανκληση ανκκλητης πληρεξουσιτητας, η οποα χορηγθηκε με προσμφωνο για την κατρτιση οριστικο συμβολαου αγοραπωλησας ακιντου με αυτοσμβαση27-3-17     ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Δ/1046606/24-3-17 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/1026126/ΕΞ2017/27-1-17 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Εφαρμογ του ειδικο καθεσττος τελωνειακς αποταμευσης" (ΦΕΚ-810 Β/2017) και παροχ οδηγιν Β/

27-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1047/24-3-17 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 2016
27-3-17     ΥΠΟΙΑΝ-ΓΓΕ 36246/27-3-17 : Εντατικοποηση ελγχων στην αγορ κατ την πασχαλιν περοδο
27-3-17      ΕΦΚΑ 16/24-3-17 : Διαββαση του Πνακα Α
27-3-17      ΦΕΚ-1017 Β/24-3-17 :
ΠΟΛ.1033/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν λγω των ντονων καιρικν φαινομνων που εκδηλθηκαν στις περιοχς του Δμου Ανδραβδας - Κυλλνης
ΠΟΛ.1032/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν λγω των ντονων καιρικν φαινομνων που εκδηλθηκαν στις περιοχς του Δμου Σπρτης, του Δμου της Ανατολικς Μνης, του Δμου Ευρτα και του Δμου Μονεμβσιας της ΠΕ Λακωνας

27-3-17      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΟΙΚ.18092/17 (ΦΕΚ-1005 Β/24-3-17) : Οροι και προυποθσεις λειτουργας Τραπεζν Ομφαλοπλακλουντιακο Αματος (ΟπΑ)
27-3-17      ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1035092/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-1000 Β/24-3-17) : Καθορισμς ποσοστν απομεωσης ενεργειακν προιντων, ροι και προυποθσεις για την αναγνριση των απωλειν αυτν
27-3-17      Κ.Υ.Α. 11620/591/17 (ΦΕΚ-1019 Β/24-3-17) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση της Α δσης του προγρμματος "Βοθεια στο Σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2017 - 31-12-2017
27-3-17     ΒΟΥΛΗ 3768/2453/17 (ΦΕΚ-1021 Β/24-3-17) : Εξειδκευση συνφειας ττλων σπουδν, επαγγελματικς εμπειρας και  καθορισμς ειδικτερων γνσεων και απαιτσεων, για την επιλογ σε θση προισταμνου Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και οργανικν μονδων αντστοιχου επιπδου της Βουλς των Ελλνων
27-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 8437/17 (ΦΕΚ-1022 Β/24-3-17) : Εξφληση υποχρεσεων των Δμων απ δικαστικς αποφσεις και διαταγς πληρωμς

24-3-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/ΟΙΚ.14226/431/24-3-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/16 για την παρλληλη ασφλιση
24-3-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1045/24-3-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 13 του ν. 4172/13, πως αντικαταστθηκε με την παρ. 1 του ρθρου 99 του ν. 4446/16 (Α 240) για την παροχ σε εδος εταιρικο οχματος
24-3-17    ΥΠΟΙΑΝ 34291/ΔΤΒΝ514/ΤΜ.Δ/Φ.17/22-3-17 : Εντολ διενργειας ελγχου ειδν πυροτεχνας ενψει των εορτν του Πσχα
24-3-17    ΥΠΕΕ 153407/447/17 (ΦΕΚ-981 Β/23-3-17) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/81

23-3-17    ΥΠΕΘ 51163/Δ3/23-3-17 : Μεταθσεις Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικ τος 2016-2017
23-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 9276/23-3-17 : Αναζτηση στοιχεων για τη καθυστρηση καταβολς δεδουλευμνων σε εργαζμενους στον τομα καθαριτητας των Δμων
23-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 9257/23-3-17 : Συλλογ στοιχεων για τα τομα που εργστηκαν εργζονται στους φορες Τοπικς Αυτοδιοκησης, λγω συμπερληψς τους σε προσωρινος πνακες επιτυχντων, σμφωνα με το ρθρο 21 παρ. 4 του ν. 3584/07
23-3-17    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.21656/Φ.ΕΓΚ.6/23-3-17 : Δημοσευση υπουργικς απφασης σχετικ με το Κεντρικ Ηλεκτρονικ Σστημα Κληρσεων για "απευθεας αναθσεις" Δημοσων Συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν, του ρθρου 118 του ν. 4412/16
23-3-17      ΦΕΚ-970 Β/22-3-17 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1038/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν λγω των ντονων καιρικν φαινομνων (ανεμοστρβιλου, ισχυρς χαλαζπτωσης - πλημμρας) που εκδηλθηκαν στις 8-9-16 στο Δημο Πηνειου της ΠΕ Ηλεας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1039/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν λγω των πλημμυρικν φαινομνων που εκδηλθηκαν στις 06, 7 και 08 -9-16 στο Δμο Ηλιδας της ΠΕ Ηλεας, της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας

23-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1043/22-3-17 : Οδηγες συμπλρωσης ντυπου Ε3/ (Κατσταση οικονομικν στοιχεων απ επιχειρηματικ δραστηριτητα) και κατστασης φορολογικς αναμρφωσης φορολογικο τους 2016
23-3-17      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/20951/ΔΕΠ/20-10-16 : Παρχονται πληροφορες αναφορικ με τη διατρηση μη των πλασματικν μισθολογικν κλιμακων που χορηγθηκαν σε υπαλλλους που ενπιπταν στις ειδικτητες της παρ. 1 του ρθρου 4 του ν. 3660/08 και στη συνχεια μετατχθηκαν σε κατηγορα που δεν εμππτει στα ΒΑΕ
23-3-17     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1040/17 (ΦΕΚ-973 Β/22-03-17) : Παρταση της προθεσμας ηλεκτρονικς υποβολς των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975
23-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΟΙΚ.14340/17 (ΦΕΚ-951 Β/22-3-17) : Αναγνριση Κντρων Τοποθτησης Ειδικν Αορτικν Βαλβδων διαδερμικ διακορυφαα σε Νοσοκομεα και Ιδιωτικς Κλινικς
23-3-17      ΦΕΚ-969 Β/22-3-17 :
ΥΠΟΙΑΝ 31619/17  : Κδικας Καταναλωτικς Δεοντολογας για το Ηλεκτρονικ Εμπριο
Κ.Υ.Α. 1191/17 : Καθορισμς του χρνου, τρπου υπολογισμο της διαδικασας παρακρτησης και απδοσης της κρτησης 0,06% υπρ της Αρχς Εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν (ΑΕΠΠ), καθς και των λοιπν λεπτομερειν εφαρμογς της παρ. 3, του ρθρου 350 του ν. 4412/16 (Α 147)

23-3-17     ΟΑΕΔ 22574/23-3-17 : Ανοιχτ πρσκληση για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων και γενικ εργοδοτν για την απασχληση 10.000 δικαιοχων "Επιταγς Επαννταξης στην αγορ εργασας"
23-3-17     Ν. 4460/17 (ΦΕΚ-37 Α/22-3-17) : Κρωση της Τεχνικς Διευθτησης μεταξ των Σουηδικν Ενπλων Δυνμεων και του Υπουργεου Εθνικς Αμυνας της Ελληνικς Δημοκρατας για τη Συνεργασα των Σουηδικν Ενπλων Δυνμεων με το Ελληνικ Πολεμικ Ναυτικ στον Τομα Ανταλλαγς και Εκπαδευσης των Ειδικν Δυνμεων και λλες διατξεις (... Αρθρο τρτο: Τροποποηση διατξεων του ν. 4446/16)
23-3-17     ΑΑΔΕ Δ/ΟΡΓ/Α/1036960/17 (ΦΕΚ-968 Β/22-3-17) : Οργανισμς της Ανεξρτησης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ)

22-3-17     ΒΟΥΛΗ 3266/2166/17 (ΦΕΚ-941 Β/21-3-17) : Εξειδκευση κατηγοριν δικαιοχων και επιδματος των εδ. 6 και 7 της παρ. 5 του ρθρου 164Δ του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β-ΦΕΚ-51 Α/1997)
22-3-17     ΦΕΚ-943 Β/21-3-17:
ΠΟΛ.1023/17 : Παραδσεις αγαθν και παροχς υπηρεσιν νευ ανταλλγματος απ υποκεμενους στο φρο στο πλασιο αντιμετπισης της προσφυγικς κρσης
ΠΟΛ.1026/17 : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει

22-3-17     K.Y.A. 30733/17 (ΦΕΚ-940 Β/21-3-17) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων ργων ΠΔΕ τους 2017
22-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 9032/21-3-17 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της υπ' αριθμ. 331/16 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
22-3-17     Κ.Υ.Α. 102/30226/17 (ΦΕΚ-944 Β/21-3-17) : Τροποποηση της αριθμ. 7101/156653/17-12-13 απφασης .... "Καθορισμς υπχρεων αλιευτικν σκαφν, διαδικασιν και ειδικν δικαιολογητικν χοργησης οικονομικς ενσχυσης για την προμθεια και θση σε παραγωγικ λειτουργα, συσκευν ηλεκτρονικς καταγραφς και διαββασης πληροφοριν (ERS)"
22-3-17     Π.Δ. 21/17 (ΦΕΚ-35 Α/21-3-17) : Ιδρυση Διευθνσεων Προμηθειν και Ιστορας Ελληνικς Αστυνομας και Υπηρεσας Μη Στελεχωμνων Αεροσκαφν - Τροποποηση π.δ/των 178/14, 14/01 και 584/85

21-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1041/20-3-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ογδου ρθρου του ρθρου 1 του ν. 4335/15 (ΦΕΚ-87 Α), με το οποο τροποποιθηκε το γδοο βιβλο (Αναγκαστικ εκτλεση, ρθρα 904 ως 1054 ) του Κδικα Πολιτικς Δικονομας (π.δ. 503/85)
21-3-17     ΥΠΕΘ 47205/Α3/20-3-17 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Γενικν Λυκεων που θα συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις του σχολικο τους 2016-2017
21-3-17    ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.278/ΕΓΚ.12/21-3-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Πλης)
21-3-17    ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.277/ΕΓΚ.11/21-3-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Φαρσλων)
21-3-17    ΑΑΔΕ Δ/ΕΙΣΠΡ/Ε/1042495/ΕΞ2017/20-3-17 : Ανρτηση στο πληροφοριακ σστημα της Φορολογικς Διοκησης προσκλσεων πιστωτν στο πλασιο της κτακτης διαδικασας ειδικς διαχερισης (ρθρα 68 επ. ν. 4307/14)
21-3-17    ΥΠΕΘ 47200/Α3/20-3-17 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ημερησων και Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολικο τους 2016-2017
21-3-17    ΥΠΥΜΕ ΦΑ3/7106/448/21-3-17 : Περ οπσθιεων πλευρικν παραθρων φορτηγν αυτοκιντων
21-3-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1042/20-3-17 : Επιβολ Φρου Συγκντρωσης Κεφαλαου σε πρξεις μετατροπς ατομικν επιχειρσεων σε κεφαλαιουχικς εταιρεες
21-3-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.21572/21-3-17: Σχετικ με τον τπο της βεβαωσης σκησης επαγγλματος υγεας
21-3-17    Π.Δ. 20/17 (ΦΕΚ-34 Α/20-3-17) : Καθορισμς των προυποθσεων σκησης επαγγλματος Τεχνολγου Ιατρικν Εργαστηρων
21-3-17    ΥΠΟΙΑΝ 31637/17 (ΦΕΚ-928 Β/20-3-17) : Πρτυπα καταστατικ για τις εταιρικς μορφς ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

20-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 8323/15-3-17 : Διαγραφ προστμων των περιφερειακν και δημοτικν συνδυασμν και υποψηφων στις Αυτοδιοικητικς εκλογς του τους 2010, λγω μη δημοσιοποησης των εκλογικν εσδων και δαπανν στην Κεντρικ Βση Δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν
20-3-17    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.15299/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ-900 Β/17-3-17) : Κεντρικ Ηλεκτρονικ Σστημα Κληρσεων για Δημσιες Συμβσεις ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν
20-3-17    Π.Δ. 19/17 (ΦΕΚ-33 Α/17-3-17) : Εγγραφ της υπθεσης στο ηλεκτρονικ πινκιο, καταχριση της διταξης στο ηλεκτρονικ βιβλο διατξεων και ηλεκτρονικ ενημρωση των διαδκων, κατ το ρθρο 237 του Κδικα Πολιτικς Δικονομας

17-3-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/10124/3162/17 (ΦΕΚ-881 Β/16-3-17) : Εκτλεση και διεκπεραωση εργασιν επ θεμτων παροχν και εσδων απ το ΝΑΤ των ενταχθντων στο ΕΤΕΑΕΠ πρην ΚΕΑΝ, ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ
17-3-17     ΕΦΚΑ Τ01/652/6/16-3-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 13 του ν. 4387/16 και παροχ οδηγιν σχετικ με το αντατο ριο καταβολς των συντξεων
17-3-17    ΕΦΚΑ Τ01/648/2/16-3-17 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ της εγκ. 17/16 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετ την κδοση της Γνωμοδτησης του ΝΣΚ με αριθμ. 328/16
17-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 2132/17-3-17 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμεετπιση κινδνων λγω των δασικν πυρκαγιν κατ την αντιπυρικ περοδο 2017
17-3-17    Κ.Υ.Α. 6660/137/17 (ΦΕΚ-878 Β/16-3-17) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για τη διατρηση θσεων εργασας σε ξενοδοχειακς επιχειρσεις κατ τη χειμεριν περοδο
17-3-17    ΥΠΕΕ 11258/17 (ΦΕΚ-873 Β/16-3-17) : Εξειδκευση περιεχομνου Περιφερειακν Σχεδων για την Προσαρμογ στην Κλιματικ Αλλαγ (ΠεΣΠΚΑ), σμφωνα με το ρθρο 43 του ν. 4414/16 (Α 149)
17-3-17    Κ.Υ.Α. 410/28408/17 (ΦΕΚ-880 Β/16-3-17) : Καθορισμς ψους μισθματος για τη χρση των βοσκλησιμων γαιν, κατ τη μεταβατικ περοδο μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης
17-3-17    Κ.Υ.Α. 11134/17 (ΦΕΚ-867 Β/16-3-17) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/22-12-14 κ.υ.α. "Καθορισμς ειδικτερων ζητημτων σχετικ με τη διαδικασα καθορισμο του γκου εισδοχς πολιτν τρτων χωρν και τη διαδικασα μετκλησης για εξαρτημνη εργασα, εποχικ απασχληση, απασχληση αλιεργατν και υψηλς ειδκευσης"

16-3-17     ΕΦΚΑ 15/16-3-17 : Αναπροσαρμογ ασφαλιστικν εισφορν Κλδου σνταξης μισθωτν απ 1-1-2017 ως 1-1-2020 κατ' εφαρμογ του ρθρου 38 του ν. 4387/16
16-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 8032/10-3-17 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2017 ως 31-3-2017 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2016 ως 31-12-2016
16-3-17     ΦΕΚ-821 Β/15-3-17:
ΥΠΕΕ 151364/675/17 : Διθεση καυσξυλων για κλυψη ατομικν αναγκν των κατοκων
ΥΠΕΕ 151363/674/17 : Καθορισμς τμματος διθεσης τεχνικς ξυλεας πρωτογενος παραγωγς για ατομικς ανγκες των κατοκων

16-3-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/14155/16-3-17 : Λειτουργα ιδ. κλινικς σε κτριο αυτοτελς και ανεξρτητο

15-3-17    ΕΦΚΑ 14/15-3-17 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) κατ το τος 2017
15-3-17     ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/12298/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.5/14-3-17 : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμνενων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2017
15-3-17    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1039149/ΕΞ2017/3-3-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 121Α του ν. 2960/01 - Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1019140/ΕΞ2017/25-1-17 Κ.Υ.Α. "Οροι και προυποθσεις αναλογικς καταβολς του τλους ταξινμησης επιβατικν αυτοκιντων που παραλαμβνονται με χρηματοδοτικ μσθωση μσθωση επιστροφς αυτο και ρθμιση θεμτων ταξινμησης"
15-3-17    ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Δ/1026126/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-810 Β/14-3-17) : Εφαρμογ του ειδικο καθεσττος τελωνειακς αποταμευσης
15-3-17    Κ.Υ.Α. 140424/17 (ΦΕΚ-814 Β/14-3-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 146896/14 κ.υ.α. (Β 2878 και Β 3142/2014), πως τροποποιεθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/15 κ.υ.α. (Β 1435) και την υπ' αριθμ. οικ. 170766/16 κ.υ.α. (Β 69) καθς και της υπ' αριθμ. 145026/14 κ.υ.α. (Β 31), πως τροποποιθηκε με την υπ' αριθμ. 145893/14 κ.υ.α. (Β 1212)
15-3-17    ΥΠΕΘ Φ.253.1/40818/Α5/17 (ΦΕΚΙ-815 Β/14-3-17) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2017-2018
15-3-17    ΒΟΥΛΗ 3148/2091/17 (ΦΕΚ-816 Β/14-3-17) : Δαπνες μετακνησης Βουλευτν, υπαλλλων και λοιπν προσπων στο πλασιο αποστολς του Κοινοβουλου, εντς και εκτς Επικρτειας

14-3-17     Κ.Υ.Α. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.11361/17 (ΦΕΚ-772 Β/13-3-17) : Τροποποισεις της υπ' αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.75888/2-9-14 (ΦΕΚ-2377 Β) κ.υ.α. "Ενταξη διαδικασιν αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας στα ΚΕΠ που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)"
14-3-17     ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1037687/ΕΞ2017/8-3-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/1005862/ΕΞ2017/13-1-17 (ΦΕΚ-39 Β) ΑΥΟ "Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/ΕΞ2015/16-12-15 (ΦΕΚ-2785 Β) ΑΥΟ "Καθορισμς ρων και διατυπσεων για την επιβολ ειδικο φρου κατανλωσης, την παρακολοθηση και τον λεγχο των προιντων των ρθρων 90 και 92 του ν. 2960/01 - Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/99 (ΦΕΚ-1872 Β) ΑΥΟ "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ"

13-3-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/25/ΟΙΚ.8467/10-3-17 : Τροποποισεις στα ρθρα 18 και 19 ν. 4440/16 (Α 224)
13-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 4364/10-3-17 : Αυτοδκαιη παρταση συμβσεων προσωπικο καθαριτητας
13-3-17     ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1035885/ΕΞ2017/3-3-17 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4419/16 (174 Α)
13-3-17     ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Α/1036488/ΕΞ2017/10-3-17 : Απφαση ΔΕΕ στην υπθεση c-198/15 - Κλση 87.13 - Εννοια του ρου "ανπηροι"
13-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1035/3-3-17 : Χρνος απδοσης οφειλμενων τελν χαρτοσμου επ δανεων κινομενων ως τρεχομενων δοσοληπτικν λογαριασμν
13-3-17    ΑΑΔΕ 30/003/000/768/8-3-17 : Αποστολ Σχεδου Επισμου Ελγχου στους τομες αρμοδιτητας του Τμματος Αλκολης και Ποτν με Αλκολη της Διεθυνσης Αλκολης και Τροφμων για το τος 2017
13-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.19018/13-3-17 : Συστσεις για την συμμετοχ παιδιν προσφγων / μεταναστν σε εκπαιδευτικς δραστηριτητες στα σχολεα
13-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.18846/13-3-17 : Χρση μηχανημτων αποτρχωσης λειζερ (laser)
13-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1037/9-3-17 : Απαλλαγ απ το τλος επιτηδεματος των αλιων ειδικο κατ αποκοπ καθεσττος ΦΠΑ, κατ τα πρτα πντε (5) τη απ την ημερομηνα τρησης βιβλων και νταξς τους στο κανονικ καθεστς ΦΠΑ
13-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α4Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.10790/13-2-17 : Εφαρμογ του ν. 4419/16 (ΦΕΚ-174 Α) εθνικ μτρο προσαρμογς της Οδηγας 2014/40/ΕΕ για τα προιντα καπνο και λλα συναφ προιντα αναφορικ με χρση και κατανλωση αυτν
13-3-17     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2131.5/17998/9-3-17 : Εκδοση προσωρινς δειας χειριστ ταχπλοου σκφους
13-3-17     ΥΠΑ Δ3/Γ/5650/1948/17 (ΦΕΚ-769 Β/10-3-17) : Τροποποηση Κανονισμο Πυρασφλειας για αεροδρμια - ελικοδρμια και πεδα προσγεισεων αεροσκαφν
13-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/68702/15/9-3-17 : Προσωριν ανθεση καθηκντων Διευθυντν - τριν ΔΙΕΚ αρμοδιτητος Υπουργεου Υγεας ν. 4186/13

10-3-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1034/17 (ΦΕΚ-759 Β/9-3-17) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, φορολογικο τους 2016, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που υποβλλονται με αυτ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

9-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 7517/9-3-17 : Εορτασμς της Εθνικς Επετεου της 25ης Μαρτου 1821
9-3-17     ΥΠΥΜΕ ΔΜ/5538/ΕΓΚ.4/7-3-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη χοργηση προσωρινν αδειν λειτουργας σε υφιστμενα και ιδρυομενα Συνεργεα Επισκευς και Συντρησης Μηχανημτων Εργων (ΣΕΣΜΕ)
9-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Β/86513/2016/9-3-17 : Νοσοκομειακς Επιτροπς Ιατρικς των Μεταγγσεων
9-3-17     ΕΦΚΑ 13/9-3-17 : Παρταση χοργησης των συνταξιοδοτικν παροχν που ληξαν κατ τη διρκεια αναμονς των ασφαλισμνων προς εξτασ τους απ τις υγειονομικς επιτροπς ΚΕΠΑ
9-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 4904/7-3-17 : Απασχληση των ΠΕ Θεατρολγων

8-3-17      ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1031/7-3-17 : Κοινοποηση της με αριθμ 324/16 γνωμοδτησης της Α Τακτικς Ολομλειας του ΝΣΚ
8-3-17      ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 4471/8-3-17 : Περ της τρησης της νομοθεσας για τη διαφημιστικ δαπνη
8-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 1332/21-2-17 : Διαββαση εγκυκλου ΓΛΚ σχετικ με την παροχ οδηγιν για επλυση του ζητματος που χει προκψει αναφορικ με αχρεωσττως καταβληθεσες αποδοχς σε περιπτσεις ανκλησης πρξεων διορισμο, λγω χρσης πλαστν δικαιολογητικν
8-3-17    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ....57925/4055/424/292/1-3-17 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ α και β βαθμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτν, για την γκριση θσεων Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (ΠΦΑ) στο πλασιο των Προργαμμτων Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), περιδου 2017-2018
8-3-17     ΕΦΚΑ 12/8-3-17 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας στους αναβτες ιπποδρομιν
8-3-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1030/17 (ΦΕΚ-720 Β/8-3-17) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2016 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ' αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
8-3-17    ΥΠΕΕ 151362/673/17 (ΦΕΚ-707 Β/7-3-17) : Τιμς ανθεσης υλοτομικν εργασιν και λοιπν εργασιν συγκρομιδς
8-3-17    ΕΦΚΑ 11/7-3-17 : Εισφορς κατηγοριν Ελευθρων Επαγγελματιν - Αυτοαπασχολομενων οι οποοι, με το προγενστερο του Ν. 4387/16 καθεστς, υπγονταν στην ασφλιση Φορων Κοινωνικς Ασφλισης πλην ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ

7-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 7207/ΕΓΚ.10/7-3-17 : Οδηγες για την υποβολ αιτημτων επιχοργησης των Δμων και Περιφερειν της Χρας στα πλασια του ργου "πργραμμα πρληψης και αντιμετπισης ζημιν και καταστροφν που προκαλονται απ θεομηνες στους ΟΤΑ α και β βαθμο". Καθορισμς κριτηρων και κατανομς πιστσεων
7-3-17    ΦΕΚ-683 Β/6-3-17 :
Κ.Υ.Α. Φ.151/35408/Α5/17 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ-258 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς οργνων, τρπου και διαδικασας διαπστωσης σοβαρν παθσεων υποψηφων για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση"
Κ.Υ.Α. Φ.151/35413/Α5/17 : Σσταση και συγκρτηση επιτροπς εξτασης ενστσεων υποψηφων με σοβαρς παθσεις για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σεε ποσοστ 5%

7-3-17    Π.Δ. 14/17 (ΦΕΚ-28 Α/6-3-17) : Διαδικασας Εσωτερικς Αξιολγησης των Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ)
7-3-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.10554/465/7-3-17 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους ανασφλιστους υπερλικες
7-3-17    ΥΠΕΘ 33120/ΓΔ4/17 (ΦΕΚ-681 Β/6-3-17) : Εκδρομς - Εκπαιδευτικς επισκψεις μαθητν και μαθητριν Δημσιων και Ιδιωτικν σχολεων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης εντς και εκτς της χρας

6-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 130181/5941/6-3-17 : Αλλαγ στη σνθεση των Επιτροπν Πολιτογρφησης
6-3-17    ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Β/1032953/ΕΞ2017/1-3-17 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την υπ' αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Β/1176336/ΕΞ2016/1-12-16 ΑΥΟ - Σστημα εγγεγραμμνων εξαγωγων REX - ΦΕΚ-4119 Β/21-12-16
6-3-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/ΟΙΚ.7513/3-3-17 : Ν. 4369/16 (ΦΕΚ-33 Α) - Μρος Β - Σστημα Αξιολγησης - Αξιολγηση, Στοχοθεσα, Κοινωνικ λογοδοσα και συμμετοχ
6-3-17    ΦΕΚ-671 Β/3-3-17 :
ΥΠΟΙΑΝ  22311/17 : Κατανομ πιστσεων Προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2017 στις Περιφρειες
ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/55164/Δ.15.957/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20-10-16 υ.α. (Β 3455) "Καθορισμς ποσοστο εισφορς και ασφαλιστικν κατηγοριν στους αυτοτελς απασχολομενους ασφαλισμνους Τομων Πρνοιας που δεν υπγονται σε ασφαλιστικ κατηγορα"

6-3-17    Π.Δ. 12/17 (ΦΕΚ-26 Α/3-3-17) : Καθορισμς ανταποδοτικν τελν και εσπραξη πρων του Γεωτεχνικο Επιμελητηρου Ελλδος (ΓΕΩΤΕΕ)
6-3-17    ΥΠΟΙΑΝ 23451/ΕΥΣΣΑ493/17 (ΦΕΚ-677 Β/3-3-17) : Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων τεχνικς βοθειας, διαδικασας δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας
6-3-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 609/16822/17 (ΦΕΚ-600 Β/24-2-17) : Θσπιση των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΚ) αριθμ. 1308/13, (ΕΕ) αριθμ. 2015/560 και (ΕΕ) αριθμ. 2015/561, σχετικ με τη διαχεριση των αδειν για νες αμπελοφυτεσεις

3-3-17    Π.Δ. 13/17 (ΦΕΚ-27 Α/3-3-17) : Τροποποηση διατξεων του Κεφαλαου Β του π.δ. 170/96 "Κανονισμς Κατταξης δοκμων Πυροσβεστν και μεταθσεων του πυροσβεστικο προσωπικο του Πυροσβεστικο Σματος" (Α 131)
3-3-17    ΥΠΕΕ 151375/752/3-3-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την υ.α. με ττλο "Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν χραξης, σμανσης, δινοιξης και συντρησης των ορειβατικν - πεζοπορικν μονοπατιν"
3-3-17   ΥΠΕΘ Φ.151/36055/Α5/3-3-17 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημαικ τος 2016-2017 και το ακαδημαικ τος 2017-2018
3-3-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1029/2-3-17 : Φορολογικ μεταχεριση μισθωμτων που καταβλλονται για τη χρση δικαιωμτων (franchising)
3-3-17    ΦΕΚ-664 Β/2-3-17 :
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/16456/ΔΛΔ/17 : Χοργηση χρηματικν προκαταβολν σε προμηθευτς ηλεκτρικς ενργειας ναντι των ληξιπρθεσμων οφειλν και λοιπν οφειλν της εκστοτε τρχουσας χρσης των Φορων της Γενικς Κυβρνησης
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/16459/ΔΛΔ/17 : Χοργηση χρηματικς προκαταβολς στη ΔΕΗ ΑΕ ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων, οικονομικο τους 2017, για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος φορων της Κεντρικς Διοκησης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1024/17 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (χιονοπτσεις) που εκδηλθηκαν απ τις 6-1-2017 και μχρι τις 12-1-2017 στο Δμο Αλονσου της ΠΕ Μαγνησας και Σπορδων

3-3-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.10976/17 (ΦΕΚ-662 Β/2-3-17) : Πλασιο οργνωσης και λειτουργας του Γραφεου Προστασας Δικαιωμτων Ληπτν / ριν Υπηρεσιν Υγεας των Νοσοκομεων του ΕΣΥ
3-3-17    Π.Δ. 11/17 (ΦΕΚ-25 Α/2-3-17) : Ιδρυση νων Πυροσβεστικν Υπηρεσιν και αναδιρθρωση υφιστμενων Πυροσβεστικν Σταθμν και Υπηρεσιν εντς Αερολιμνων
3-3-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/149/ΟΙΚ.7282/2-3-17 : Αξιολγηση και εξορθολογισμς των κλδων Δημοσου Τομα

2-3-17    ΟΑΕΔ 16435/2-3-17 : Εγγεγραμμνοι νεργοι στο μητρο του ΟΑΕΔ και συμμετοχ σε προγρμματα εκπαδευσης επαγγελματικς κατρτισης - νες ρυθμσεις βσει του ρθρου 56 του ν. 4430/16
2-3-17   Κ.Υ.Α. 7977/167/17 (ΦΕΚ-661 Β/2-3-17) : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. 462/17 απφασης των Υπουργν Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης σχετικ με τον καθορισμ αριθμο μαθητν της Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ - Μεταλυκειακ τος - τξη Μαθητεας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποοι θα πραγματοποισουν Μαθητεα - Πρακτικ Ασκηση στο Δημσιο Τομα, κατ το σχολικ τος 2016-2017 (Β 16)
2-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 6608/1-3-17 : Π.Δ. 69/16 - Αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα
2-3-17    N. 4456/17 (ΦΕΚ-24 Α/1-3-17) : Συμπληρωματικ μτρα εφαμρογς του Κανονισμο (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/14 περ ευρωπαικν πολιτικν κομμτων και ιδρυμτων, μτρα επιτχυνσης του κυβερνητικο ργου αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις

1-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 4900/17-2-17 : Επικαιροποηση οικονομικν στοιχεων Δμων, Περιφερειν και Νομικν Προσπων Τ.Α. στις Βσεις Δεδομνων του ΥΠΕΣ στο πλασιο διαββασς τους απ το ΥΠΕΣ στην Ελληνικ Στατιστικ Υπηρεσα (ΕΛΣΤΑΤ)
1-3-17    ΕΦΚΑ Σ62/5/ΕΓΚ.10/28-2-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 16 του ν. 4387/16
1-3-17    ΕΦΚΑ Σ60/3/ΕΓΚ.9/28-2-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α)
1-3-17     ΕΛΑΣ 6005/1/120-Β/28-2-17 : Εγκκλιος διαταγ - Καθιρωση διευκολνσεων προσωπικο Ελληνικς Αστυνομας
1-3-17     Π.Δ. 10/17 (ΦΕΚ-23 Α/1-3-17) : Κδικας Καταναλωτικς Δεοντολογας
1-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.11858/15-2-17 : Ηλεκτρονικ Συνταγογρφηση σε ανασφλιστους
1-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 5378/16-2-17 : Αρμοδιτητες των Οικονομικν Επιτροπν των Δμων αναφορικ με τη συγκρτηση αρμοδων Επιτροπν διεξαγωγς δημοπρασιν - αξιολγησης προσφορν
1-3-17     ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.9522/428/28-2-17 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους αναβτες ιπποδρομιν, μαθητευμενους αναβτες και προπονητς δρομνων ππων
1-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1025/17 (ΦΕΚ-618 Β/28-2-17) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2016

28-2-17    ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.403/Α321/17 (ΦΕΚ-613 Β/24-2-17) : Καθορισμς ελχιστων υποχρεωτικν απαιτσεων για τη σνταξη μελετν επισκευς / ενσχυσης καθς και της διαδικασας γκρισης - κδοσης των σχετικν αδειν επισκευς / ενσχυσης χωρς χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς, των δημσιων σχολικν συγκροτημτων με φροντα οργανισμ απ οπλισμνο σκυρδεμα, τα οποα χουν υποστε βλβες απ το σεισμ της 26ης Ιανουαρου 2014 και βρσκονται εντς των διοικητικν ορων του Δμου Κεφαλονις
28-2-17   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 397/18235/17 (ΦΕΚ-601 Β/24-2-17) : Αρμδια Αρχ, διαδικασα και δικαιολογητικ αναγνρισης των Οργανσεων Παραγωγν (ΟΠ) και των Ενσεων τους (ΕΟΠ), καθς και των Ομδων Παραγωγν (Ομ.Π.)
28-2-17      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1027/23-2-17 (ΦΕΚ-614 Β/24-2-17) : Παρταση της προθεσμας ηλεκτρονικς υποβολς των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/75
28-2-17    ΥΠ.ΕΣ. 5951/ΕΓΚ.9/24-2-17 : Εφαρμογ ν. 4442/16 (ΦΕΚ-230 Α) - Κεφλαιο Ζ' "Απλοστευση πλαισου Λειτουργας Καταστημτων Υγειονομικο Ενδιαφροντος, θετρων και κινηματογρφων" κατ τη μεταβατικ περοδο

24-2-17    ΕΦΚΑ 266647/ΕΓΚ.7/21-2-17 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας με μειωμνες προυποθσεις για το απ 01/03/2017 - 28/02/2018 χρονικ διστημα σε ασφαλιμνους του πρην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παρταση ασφαλιστικς κλυψης ανργων
24-2-17    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2333.12-5/11293/13-2-17 : Διαδικασα και απαιτομενα δικαιολογητικ για την κδοση / επανκδοση της δειας εγκατστασης και λειτουργας τηλεπικοινωνιακο σταθμο πλοου
24-2-17    ΥΠΕΘ 31658/Ε1/24-2-17 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων μετθεσης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
24-2-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1028/22-2-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τις απαλλαγς απ τον φρο ασφαλστρων
24-2-17    Ν. 4455/17 (ΦΕΚ-22 Α/23-2-17) : Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν, Εθνικ Μητρο Ιδιωτικν Φορων Κοινωνικς Φροντδας και λλες διατξεις
24-2-17    Π.Δ. 9/17 (ΦΕΚ-21 Α/23-2-17) : Τροποποηση του π.δ/τος 5/15 "Πρσθετες διαδικασες ελγχου, ροι και προυποθσεις για τη δρομολγηση επιβατηγν (Ε/Γ), επιβατηγν - οχηματαγωγν (Ε/Γ-ο/Γ) πλοων μετ τη συμπλρωση της προβλεπμενης στις οικεες διατξεις ηλικας" (Α 4)

23-2-17   ΥΠΟΙΑΝ - ΓΓΒ 22451/70/Φ.9.2/22-2-17 : Διατξεις σχετικ με τους ανελκυστρες - Αρμοδιτητες Δμων και Περιφερειν
23-2-17   ΥΠΕΘ 30611/Ε1/23-2-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ αιτσεων μετθεσης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
23-2-17    ΥΠΟΙΑΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 23145/13-2-17 : Εντατικοποηση ελγχων για το επμενο χρονικ διστημα (Σαρακοστ)
23-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 8539/475/22-2-17 : Γνωστοποηση διατξεων σχετικ με αποζημωση ΕΦΚΑ για παρεχμενες υπηρεσες προς τρτους
23-2-17    ΥΠΥΜΕ 7558/135/Φ1/17 (ΦΕΚ-550 Β/22-2-17) : Τρηση, λειτουργα και επικαιροποηση πληροφοριακο συστματος χιλιομετρικν αποστσεων απ τη Διεθυνση Οδικν Υποδομν (π.δ. 109/14 (Α 176), πως ισχει).

22-2-17   ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1019676/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-538 Β/22-2-17) : Καθορισμς των ρων, προυποθσεων, δικαιολογητικν και διαδικασας απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης αυτοκιντων που παραλαμβνονται απ πολτεκνους και γονες με τρα τκνα
22-2-17    ΟΑΕΔ 14330/22-2-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 3/17 προς ιδιωτικς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ ως εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 10.000 ανργων ηλικας νω των 50 ετν
22-2-17    ΟΑΕΔ 14325/22-2-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 2/17 προς ιδιωτικς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ νω των εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 5.000 ανργων που βρσκονται σε μειονεκτικ και ιδιατερα μειονεκτικ θση, ηλικας νω των 50 ετν
22-2-17    ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ Γ36/04/97/21-2-17 : Επιστροφ εισπραχθεισν απαιτσεων ΚΕΑΟ λγω τελεσδικης αποβολς απ πνακα κατταξης, πτωχευτικς διανομς κ.α.
22-2-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/3689/21-2-17 : Ιδρυση, λειτουργα και νταξη Μονδων Ιατρικς Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς σε ιδιωτικς κλινικς

21-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Δ24Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.7921/178/21-2-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/16
21-2-17    ΥΠ.ΕΣ. 5720/21-2-17 : Πληροφορες για στοιχεα μεταφορς μαθητν
21-2-17    Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚΦ/Γ/1019140/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-502 Β/20-2-17) : Οροι και προυποθσεις αναλογικς καταβολς του τλους ταξινμησης επιβατικν αυτοκιντων που παραλαμβνονται με χρηματοδοτικ μσθωση μσθωση επιστροφς αυτο και ρθμιση θεμτων ταξινμησης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-2-17    ΥΠΕΘ Φ.251/28322/Α5/20-2-17 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του ν. 3699/08, στις πανελλαδικς εξετσεις τους 2017, για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση
21-2-17    ΥΠΕΘ Φ.251/28321/Α5/20-2-17 : Υποβολ ατησης - δλωσης υποψηφων για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ τους 2017
21-2-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1022/17 (ΦΕΚ-492 Β/20-2-17) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/75 (ΦΕΚ-77 Α/22-4-75) φορολογικν ετν 2017 και μετ, υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου και καθορισμς δικαιολογητικν
21-2-17    Κ.Υ.Α. 26385/17 (ΦΕΚ-491 Β/20-2-17) : Πλασιο Ποιτητας Μαθητεας
21-2-17   ΦΕΚ-490 Β/20-2-17 :
ΥΠΕΘ 26412/17 : Πλασιο Ποιτητας Προγραμμτων Σπουδν της ΕΕΚ
Κ.Υ.Α. 26381/17 : Υλοποηση Μεταλυκειακο Ετους - Τξη Μαθητεας αρμοδιτητας ΥΠΠΕΘ
21-2-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.7559/327/20-2-17 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ, στους μακροχρνια νεργους και στους ασφαλισμνους που εμππτουν στις διατξεις του ν. 4254/14 (Α 85)

20-2-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.164/ΕΓΚ.8/17-2-17 : Κατρτιση Μητρων Αρρνων γεννθντων το τος 2016
20-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.11321/59554/2170/17 (ΦΕΚ-4569 Β/30-12-16) : Εισφορς κατηγοριν αυτοαπασχολομενων και ελεθερων επαγγελματιν, οι οποοι με το προγενστερο του ν. 4387/16 καθεστς υπγονταν στην ασφλιση λλων φορων κριας ασφλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ
20-2-17    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1025336/ΕΞ2017/17-2-17 : Κοινοποηση νων πρσθετων εθνικν κωδικν φορολογας για το φυσικ αριο
20-2-17    Κ.Υ.Α. 83674/10181/17 (ΦΕΚ-470 Β/17-2-17) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2017
20-2-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.12710/17-2-17 : Μεταφορ κενν οργανικν θσεων των ΕΠΑΣ βοηθν Νοσηλευτν του Ν. 3475/06 στα ΔΙΕΚ αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας του ν. 4186/13
20-2-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/87810/16/17-2-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την προυπθεση της κατοχς πιστοποιημνης εκπαιδευτικς επρκειας για τη μετταξη νοσηλευτν που υπηρετον σε Νοσοκομεα που λειτουργον ΔΙΕΚ αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας ν. 4186/13, στα αντστοιχα ΔΙΕΚ σμφωνα με την αριθμ. Γ4α/ΓΠ/55004/15/16 κ.υ.α. (ΦΕΚ-2049 Β)
20-2-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/9941/17  (ΦΕΚ-479 Β/17-2-17) : Εγκριση του θετικο καταλγους του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει
20-2-17    Κ.Υ.Α. 2816/2017/17 (ΦΕΚ-480 Β/17-2-17) : Καθορισμς ημερομηνας ναρξης της κδοσης των αδειν διαμονς ενιαου τπου πολιτν τρτων χωρν με τη μορφ του αυτοτελος γραφεου
20-2-17    Κ.Υ.Α. 5743/125/17 (ΦΕΚ-472 Β/17-2-17) : Τροποποηση της με αριθμ. οικ. 20405/373/16 κ.υ.α. "Υλοποηση της Πιλιτικς Τξης Μαθητεας" (Β 1371)
20-2-17    Κ.Υ.Α. 21608/Η1/17 (ΦΕΚ-473 Β/17-2-17) : Κανονισμς προγραμμτων χοργησης υποτροφιν ΙΚΥ σε Ελληνες ερευνητς - υποψηφους διδκτορες και μεταδιδκτορες - του Ευρωπαικο Πανεπιστημιακο Ινστιτοτου της Φλωρεντας (ΕΠΙΦ) - Οικονομικς παροχς
20-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 3153/195/17 (ΦΕΚ-474 Β/17-2-17) : Καθορισμς ρων, προυποθσεων, διαδικασας και μεθδου υπολογισμο της χρεομενης αξας των παραχωρομενων και των προς παραχρηση κατοικιν σε οικισμος του τ.ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ) σε λη την Επικρτεια, για τις οποες δεν χει εκδοθε ττλος οριστικς παραχρησης
20-2-17    ΥΠΥΜΕ Γ456/ΟΙΚ.8061/487/17 (ΦΕΚ-476 Β/17-2-17) : Υποχρωση εφοδιασμο των ΦΔΧ αυτοκιντων και των ειδικν τουριστικν λεωφορεων ΔΧ με ηλεκτρονικ αναγνσιμο σμα (ΗΑΣ), καθς και καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησς τους

17-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.3807/16-2-17 : Πρακτικ σκηση καταρτιζομνων των Δημοσων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) του ν. 4186/13, αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας
17-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1021/17 (ΦΕΚ-455 Β/16-2-17) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες χιονοπτσεις) που εκδηλθηκαν στο Δμο Κμης - Αλιβερου της ΠΕ Ευβοας
17-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.10508/10-2-17 : Εγκριση λειτουργας "χρου αιμοληψας" εκτς διαγνωστικο εργαστηρου
17-2-17   ΥΠΥΜΕ 86813/6572/16-2-17 : Εφαρμογ της αριθμ. 334/16 γνωμοδτησης ΝΣΚ (Αν για την επιβολ των κυρσεων της περπτωσης (і) της παραγρφου 4 του ρθρου 5 της υπ' αριθμ. 3326/212/2015 Κ.Υ.Α. απαιτεται η διαπστωση αναιτιολγητης μη αποστολς προς το Υπουργεο Υποδομν και Δικτων μχρι τη 12η βραδιν της ημρας διενργειας του ελγχου, αθροιστικ, λων των κατ νμο απαιτομενων δεδομνων , εν οι κυρσεις αυτς μπορον να επιβληθον και στην περπτωση που χει αποσταλε κποιο μνο απ τα παραπνω δεδομνα) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
17-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1020/17 (ΦΕΚ-457 Β/16-2-17) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν στο Δμο Σκοπλου της ΠΕ Μαγνησας και Σπορδων
17-2-17   ΥΠΟΙΑΝ 17730/17 (ΦΕΚ-453 Β/16-2-17) : Ρυθμσεις ειδικτερων λεπτομερειν σχετικ με τη διενργεια ελγχου και τον τρπο επιβολς προστμου απ τα αρμδια ελεγκτικ ργανα, κατ τη διαπστωση της παρβασης σε εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 66 του ν. 4446/16 (Α 240)

16-2-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/ΟΙΚ.5464/16-2-17 : Π.Δ.69/16 - Αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα
16-2-17   ΥΠΕΘ 26586/Ε2/16-2-17 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2016-2017
16-2-17   ΥΠΕΘ 26587/Ε1/16-2-17 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2016-2017
16-2-17   ΥΠ.ΕΣ. 2491/8-2-17 : Ενημρωση σχετικ με οδηγες συμπλρωσης των Πρτυπων Τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων ργου νω και κτω των ορων του ν. 4412/16
16-2-17   Κ.Υ.Α. 140055/17 (ΦΕΚ-428 Β/15-2-17) : Τεχνικς προδιαγραφς σνταξης του περιεχομνου του φακλου οριοθτησης κατ' εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 2 του ν. 4258/14- Διευκρινσεις για την εφαρμογ της διαδικασας οριοθτησης
16-2-17   ΟΑΕΔ 3412/75/16 (ΦΕΚ-4568 Β/30-12-17) : Τροποποηση της με αριθμ. 635/16 απφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ-1708 Β) πως τροποποιθηκε και ισχει
16-2-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ.-ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ/8789/6-2-17 : Οδηγες σχετικ με την αποστολ εγγρφων για δημοσευση στο Φλλο της Εφημερδας της Κυβερνσεως (ΦΕΚ)
16-2-17   ΑΑΔΕ ΓΔΤΕΦΚ/1023621/ΕΞ2017/15-2-17 : Οδηγες αναφορικ με την υποβολ του παραστατικο της Αιτσεωςν Διθεσης Ενσμων Ταινιν (ΑΔΕΤ)
16-2-17   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 7642/ΕΓΚ.7/15-2-17 : Οδηγες για τη λψη βιομετερικν δεδομνων στο πλασιο της διαδικασας κδοσης ηλεκτρονικς δειας διαμονς με την μορφ του αυτοτελος εγγρφου
16-2-17   K.Y.A. 4932/17 (ΦΕΚ-441 Β/15-2-17) : Ρθμιση θεμτων τεχνικο και λεπτομερειακο χαρακτρα για την δρυση και λειτουργα κντρων αποτφρωσης οστν νεκρν
16-2-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1167/0026/5-1-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ως προς την παρ. 2 "Δικαιολογητικ Δαπανν") : Παροχ οδηγιν (Τακτοποιητικς ενργειες οικονομικο τους 2016 / Δικαιολογητικ δαπανν / Ανθεση αρμοδιοττων περιφερειακν υπηρεσιν Υπουργεων και ΑΑ / Ασκηση αρμοδιοττων Κριου Διατκτη / Ασκηση αρμοδιοττων Δευτερεοντος Διατκτη)
16-2-17   Ν. 4452/17 (ΦΕΚ-17 Α/15-2-17) : Ρθμιση θεμτων του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδας και λλες διατξεις
16-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.11601/17 (ΦΕΚ-445 Β/15-2-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Γ5(α)/οικ.90552/16 υ.α. (Β 3890) "Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων", πως ισχει
16-2-17   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.11315/Φ.ΕΓΚ.3/15-2-17 : Ελεγχος Δημοσων Συμβσεων

15-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ.-ΥΠΕΚΑΚΑ 153734/2016/0092/10-2-17 : Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 2 και 7 του ν. 4387/16
15-2-17   Κ.Υ.Α. 4441/17 (ΦΕΚ-406 Β/14-2-17) : Ρθμιση θεμτων για τη διενργεια ελγχων στο πλασιο παρακολοθησης της εφαρμογς των διατξεων του Κδικα Μεταναστευτικς και Κοινωνικς Ενταξης (ν. 4251/14)
15-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Δ/ΔΦ/8.5/ΓΠ/ΟΙΚ.11771/15-2-17 : Νο Βιβλιριο Υγεας του Παιδιο. Διαχεριση θεμτων που σχετζονται με την διανομ και διθεση του Βιβλιαρου Υγεας του Παιδιο (ΒΥΠ) σε αρμδιους φορες και οικογνειες
15-2-17   ΥΠΥΜΕ 358/Δ13/17 (ΦΕΚ-424 Β/14-2-17) : Καθορισμς ελαχστων υποχρεωτικν απαιτσεων για τη σνταξη μελετν αποκατστασης κτιρων, που χουν υποστε βλβες απ ανεμοστρβιλο και χαλαζπτωση, και την κδοση των σχετικν αδειν επισκευς σε νμιμα οριοθετημνες ως πληγεσες περιοχς
15-2-17   ΥΠΥΜΕ Δ1/Δ/2140/398/17 (ΦΕΚ-422 Β/14-2-17) : Υποχρωση υποβολς Εντπου 731 απ επιβανοντες σε αεροσκφη ιδιωτικς χρσης
15-2-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1010/17 (ΦΕΚ-410 Β/14-2-17) : Απαλλαγ απ τον ΦΠΑ της παρδοσης αγαθν και παροχς υπηρεσιν που πραγματοποιονται προς τους διεθνες οργανισμος που εδρεουν σε τρτη χρα
15-2-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 153726/2016/0092/10-2-17 : Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 12 και 16 του ν. 4387/16
15-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ.-ΥΠΕΚΑΚΑ 153731/2016/0092/10-2-17 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 8 του ν. 4387/16
15-2-17   ΦΕΚ-417 Β/14-2-17 :
Κ.Υ.Α. 2669/129/17 : Προσδιορισμς της διαδικασας μεταφορς των μεταβιβαζμενων πρων για τη χρηματοδτηση του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2017 / 31-12-2017
Κ.Υ.Α. 5375/121/17 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης στους ανργους της ναυπηγοεπισκευαστικς ζνης


14-2-17    Κ.Υ.Α. 176/13383/17 (ΦΕΚ-418 Β/14-2-17) : Ρυθμσεις για την ειδικ εισφορ στο κρας υπρ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
14-2-17     ΦΕΚ-397 Β/13-2-17 : (προστθεται το ντυπο της Δλωσης Απδοσης Τλους Συνδρομητν Σταθερς Τηλεφωνας, ως συνημμνο υπδειγμα) στην ΠΟΛ.1184/16 (ΦΕΚ 4087 Β/20-12-2016) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του τλους συνδρομητν σταθερς τηλεφωνας επ της αξας κθε λογαριασμο, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 55 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94), καθς και της διαδικασας επιβολς και απδοσης αυτο.
14-2-17   ΥΠ.ΕΣ. 4966/ΕΓΚ.6/8-2-17 : Ανρτηση στον ειδικ διαδικτυακ τπο του Υπουργεου Εσωτερικν των πινκων αποτπωσης του προσωπικο που προσλαμβνεται για την κλυψη κατεπειγουσν πρσκαιρων αναγκν με μγιστη διρκεια σμβασης τους δο / τρεις μνες καθς και του εργατικο / τεχνικο προσωπικο για απασχληση ως και 5 ημερομσθια / μνα
14-2-17   ΕΦΚΑ 6/14-2-17 : Ενταξη στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτν του τ. ΕΤΑΑ - Τομας ΤΣΜΕΔΕ - Απασχολομενοι σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα
14-2-17  Κ.Υ.Α. 4872/105/17 (ΦΕΚ-398 Β/13-2-17) : Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμνς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2017 και 2018
14-2-17  ΦΕΚ-399 Β/13-2-17 :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 110/17 : Ουσιδης, αποκλειστικς και εμπιστευτικς χαρακτρας των πληροφοριν και συχντητα δημοσιοποησης βσει του ρθρου 432 παρ. 1 και 2 και του ρθρου 433 του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 575/13
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 111/17 : Ερμηνεα των διαφρων περιστσεων, που να δρυμα θεωρεται τι τελε σε κατστασης αφερεγγυτητας επαπειλομενης αφερεγγυτητας για την εφαρμογ της υποχρωσης μεσης ενημρωσης της Τρπεζας της Ελλδος απ το διοικητικ συμβολιο του ιδρματος, σμφωνα με τα οριζμενα στην παρ. 1 του εσωτερικο ρθρου 81 του ρθρου 2 του ν. 4335/15
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 112/17 : Υποβολ εποπτικν αναφορν χρηματοοικονομικς πληροφρησης απ πιστωτικ ιδρματα σμφωνα με τον Κανονισμ (ΕΕ) 2015/534 της ΕΚΤ

14-2-17   Ν. 4451/17 (ΦΕΚ-16 Α/13-2-17) : Τροποποηση του Κδικα του Οργανισμο του Υπουργεου Εξωτερικν και λοιπς διατξεις
14-2-17   ΥΠΕΘ Κ1/1380/17 (ΦΕΚ-396 Β/13-2-17) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς εκπαιδευτικο προσωπικο στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (ΣΔΕ) του ν. 4186/13 (Α 193) για το σχολικ τος 2016-2017
14-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/6220/13-2-17 : Διευκρινσεις επ της παρακολοθησης της ραδιενργειας στο νερ ανθρπινης κατανλωσης

13-2-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ24Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.6425/139/13-2-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 68 του ν. 4445/16
13-2-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1021482/ΕΞ2017/9-2-17 : Κοινοποηση της με αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1014291/ΕΞ2017/30-1-17 ΑΥΟ "Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚ/Φ/1188105/ΕΞ2016/22-12-16 (ΦΕΚ-4241 Β) ΑΥΟ "Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα"
13-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α6Β/ΓΠ/ΟΙΚ.10919/13-2-17 : Προσβασιμτητα σε λους τους φορες Υγεας της χρας των ατμων με αναπηρα και εμποδιζμενων ατμων
13-2-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/87/ΟΙΚ.4867/13-2-17 : Ενημρωση για την κδοση της υπ' αριθμ. 237/16 Γνωμοδτησης του Ε Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
(1. Σε περπτωση που απ την περιλευση προσφυγς υπαλλλου στο Συμβολιο της Επικρατεας κατ πειθαρχικς απφασης που επιβλλει την ποιν της οριστικς πασης, η εκτλεση της οποας χει ανασταλε σμφωνα με τις διατξεις του εδαφου α' της παρ. 5 του ρθρου 142 του Υ. Κ., πως το ανωτρω ρθρο χει αντικατασταθε με τις διατξεις του ρθρου δευτρου του ν. 4057/2012, χουν παρλθει οκτ μνες χωρς την εκδκαση της, υποχρεοται η υπηρεσα να εκτελσει την ποιν της οριστικς πασης και σε περπτωση θετικς απντησης, απ ποια ημερομηνα καθσταται εκτελεστ η ποιν.
2. Σε περπτωση που εκκρεμε ενπιον του Συμβουλου της Επικρατεας η εκδκαση της προσφυγς υπαλλλου κατ απφασης του Δευτεροβαθμου Πειθαρχικο Συμβουλου που επιβλλει την ποιν της οριστικς πασης, προσφυγ η οποα ασκθηκε υπ την ισχ των διατξεων της περ. β' της παρ. 2 του ρθρου 142 του Υ.Κ., πως το ανωτρω ρθρο χει αντικατασταθε με τις διατξεις του ρθρου δευτρου του ν. 4057/2012, χει ο υπλληλος δικαωμα παρατησης)

13-2-17   ΥΠΕΕ 226/10-2-17 : Διευκρινσεις σχετικ με τα απαιτομενα δικαιολογητικ των παρ. 1γ και 2ιδ του ρθ.3 του ν. 4030/11 (ΦΕΚ-249 Α/25-11-11)
13-2-17   Κ.Υ.Α. 4122/92/17 (ΦΕΚ-391 Β/10-2-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 15323/624/6-9-10 κ.υ.α. με ττλο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση και κατρτιση 10.000 δικαιοχων "επιταγς επαννταξης στην αγορ εργασας" και καθορισμς του τπου, της μορφς και του περιεχομνου της "επιταγς επαννταξης στην αγορ εργασας"" (Β 1398), πως χει τροποποιηθε με την υπ' αριθμ. 1573/86/27-1-11 (Β 623) μοι της
13-2-17   ΥΠΕΘΑ Φ.071/514425/Σ.43/17 (ΦΕΚ-370 Β/10-2-17) : Τροποποηση του Οργανισμο και του Κανονισμο Λειτουργας της Σχολς Υπαξιωματικν Διοικητικν (ΣΥΔ) και του Κανονισμο Οργνωσης και Λειτουργας της Σχολς Τεχνικν Υπαξιωματικν Αεροπορας (ΣΤΥΑ)
13-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/10205/ΔΛΔ/17 (ΦΕΚ-394 Β/10-2-17) : Ανοιγμα τραπεζικν λογαριασμν του Ελληνικο Δημοσου στην Τρπεζα της Ελλδος, καθορισμς κνησης αυτν και δημιουργα λογαριασμο στο λογιστικ σχδιο της Κεντρικς Διοκησης
13-2-17   Π.Δ. 8/17 (ΦΕΚ-15 Α/10-2-17) : Τροποποηση του π.δ/τος 46/16 "Αξιολγηση των μαθητν του Γενικο Λυκεου" (Α 74)

10-2-17  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με την ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ -->
ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (10/02/2017)
10-2-17  Κ.Υ.Α. 6155/17 (ΦΕΚ-364 Β/9-2-17) : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α) και τροποποηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του ν. 4178/13 ..., πως ισχει
10-2-17  Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/33296/30202/17 (ΦΕΚ-362 Β/9-2-17) : Αναπροσαρμογ των παραβλων υποβολς ατησης συμμετοχς και νστασης για διαδικασες αρμοδιτητας του ΑΣΕΠ, που προβλπονται απ τις διατξεις του ν. 2190/94, πως ισχει
10-2-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 2242.5/5568/17 (ΦΕΚ-355 Β/9-2-17) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Πορθμεων Εσωτερικο, τους 2016

9-2-17 ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Α1019512/ΕΞ2017/3-2-17 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/Β/30-12-2016/ΑΔΑ : 7ΦΗΝΗ-2Η3) Απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων με θμα "Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ των υποστηρικτικν της διασφησης εισαγωγς εγγρφων-Τρηση αρχεου".
9-2-17 Π.Δ. 6/17 (ΦΕΚ 13 Α/9-2-2017) : Τροποποηση των διατξεων του π.δ. 76/2008 "Κρωση του Οργανισμο της Σχολς Μονμων Υπαξιωματικν του Στρατο Ξηρς" (118/25-6-2008, τ.Α')
9-2-17 Π.Δ. 7/17 (ΦΕΚ 14 Α/9-2-2017) : Αναδιταξη-αναδιοργνωση, σσταση και λειτουργα περιφερειακν υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας.
9-2-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 3462/2/17 (ΦΕΚ 344 Β/8-2-2017) : Μορφ, περιεχμενο εντπων και ηλεκτρονικν εφαρμογν Δελτων Ελγχου Σματος Επιθερησης Εργασας (Σ.ΕΠ.Ε.)
9-2-17 ΥΠ.ΕΣ. 41035/16/7-2-17 : Απασχληση των ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικν Λειτουργν και ΠΕ Θεατρολγων
9-2-17 ΥΠ.ΕΣ. 627/2-2-17 : Ενημρωση σχετικ με κδοση πρτυπων τευχν διακηρξεων ργων σμφωνα με τις διατξεις του ν.4412/2016 (Α' 147)
9-2-17 ΥΠ.ΕΣ. 1002/2-2-17 : Ενημρωση σχετικ με κδοση πρτυπων τευχν διακηρξεων μελετν σμφωνα με τις διατξεις του ν.4412/2016 (Α147).
9-2-17 ΕΦΚΑ 22/ΕΓΚ.5/8-2-17 : νταξη των μισθωτν του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ' εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4387/2016.
9-2-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 5833/215/9-2-17 : Διεκπεραωση διαδικασιν παροχς υπηρεσιν προστασας και πρληψης μσων της διαδικτυακς πλης "Ψηφιακν Υπηρεσιν Μιας Στσης-Απλ" του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης : https://aplo.yeka.gr-Υποβολ κθεσης δραστηριοττων  παρχων υπηρεσιν προστασας και πρληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ,  μεμονωμνοι τεχνικο ασφλειας και ιατρο εργασας)
9-2-17 ΥΠΕΣ 2180/2-2-17 : Ενημρωση σχετικ με οδηγες συμπλρωσης των Πρτυπων Τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων μελετν νω και κτω των ορων του ν.4412/2016(Α147).
9-2-17 Κ.Υ.Α. 151585/323/17 (ΦΕΚ 347 Β/8-2-2017) : Καθορισμς ειδικο τλους για την σκηση αντιρρσεων της παραγρφου 1 του ρθρου 15 του ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατ του περιεχομνου αναρτημνου δασικο χρτη.
8-2-17   ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 73/17 (ΦΕΚ-293 Β/7-2-17) : Κδικας Δεοντολογας Ιατρικς Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς
8-2-17   ΦΕΚ-324 Β/8-2-17 :
ΥΠΕΘ 6117/Α5/17 : Καθορισμς κριτηρων χοργησης επρκειας προσντων για τη διδασκαλα ξνης γλσσας σε κντρα ξνων γλωσσν
ΥΠΕΘ Φ.14/2929/5544/Δ1/17 : Επκταση του προγρμματος "Σχολικ Γεματα"

8-2-17   K.Y.A. 619/146296/16 (ΦΕΚ-4562 Β/30-12-16) : Κανονισμς Κρατικν Οικονομικν Ενισχσεων

7-2-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.5547/248/7-2-17 : Οδηγες για την εφαρμογ της διταξης της παρ. 9 του ρθρου 39 του ν. 4387/16
7-2-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/ΟΙΚ.3824/17 (ΦΕΚ-272 Β/6-2-17) : Καθορισμς των δικαιολογητικν - εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 25 του ν. 4440/16 "Ενιαο Σστημα Κινητικτητας στη Δημσια Διοκηση και την Τοπικ Αυτοδιοκηση, υποχρεσεις των προσπων που διορζονταιθ στις θσεις τωνρθρων 6 και 8 του ν. 4369/16, ασυμββαστα και πρληψη των πειρπτσεων σγκρουσης συμφερντων και λοιπς διατξεις" (Α 224)
7-2-17   ΥΠ.ΕΣ. 3948/6-2-17 : Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2017 στους ΟΤΑ α και β βαθμο και στα ΝΠΙΔ αυτν
7-2-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1019/3-2-17 : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ των διατξεων της ΠΟΛ. 1163/16 (ΦΕΚ-3779 Β) απφασης ΓΓΔΕ
7-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/9854/ΔΠΓΚ/6-2-17 : Διευκρινσεις σχετικ με θματα πιστσεων για το διορισμ υπαλλλων

6-2-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1017119/ΕΞ2017/2-2-17 : Κοινοποηση της παρ. 1 ρθρου 103 του ν. 4446/16 (ΦΕΚ-240 Α) - Τροποποηση ρθρου 39 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ-265 Α) - Λειτουργα επιχειρσεων ναυπγησης και επισκευς πλοων ως Ελεθερα Τελωνειακ Συγκροτματα
6-2-17   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 4253/128/Φ320/17 (ΦΕΚ-262 Β/3-2-17) : Κανονισμς λειτουργας σταθμν ασυρμτου ζνης συχνοττων πολιτν (CB)

3-2-17   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.182/Α321/17 (ΦΕΚ-251 Β/2-2-17) : Προθεσμες χοργησης στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των κτιρων που χουν πληγε απ σεισμος, πυρκαγις και κατολισθσεις που λαβαν χρα απ το τος 2006 μχρι και το 2011
3-2-17   ΥΠΥΜΕ Α/76222/5119/17 (ΦΕΚ-243 Β/2-2-17) : Καθορισμς κατηγοριν δικαιοχων φυσικν και νομικν προσπων για ταξινμηση και θση σε κυκλοφορα Λεωφορεων Ιδιωτικς Χρσης (ΛΙΧ) αυτοκιντων
3-2-17   ΥΠ.ΕΣ. 3720/3-2-17 : Οδηγες για την περπτωση εσφαλμνης συμπλρωσης του Πνακα 2 της υπ' αριθμ. 25/40703/16-12-16 Εγκυκλου, αναφορικ με τον προγραμματισμ προσλψεων τακτικο προσωπικο για τις ανταποδοτικς υπηρεσες των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ / ΝΠΙΔ αυτν
3-2-17   ΕΦΚΑ 18/ΕΓΚ.4/2-2-17 : Ασφλιση στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) - κατ' εφαρμογ των διατξεων του ν. 4387/16 - Μελν Εταιρειν Συνεταιρισμν και Μελν Διοικητικο Συμβουλου Ανωνμων Εταιρειν Αγροτικν Συνεταιρισμν, για τις αμοιβς που λαμβνουν, ετε στα πλασια εξαρτημνης εργασας, ετε με την ιδιτητα του μλους ΔΣ
3-2-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/2819/13-1-17 : Τηλεχειρισμς απ τη Γφυρα Μηχανν Πρωσης Ελληνικν Εμπορικν Πλοων
3-2-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1017/31-1-17 : Στατιστικ κατφλια τους 2017 για την υποβολ δλωσης intrastat
3-2-17   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1016093/ΕΞ2017/1-2-17 : Κοινοποηση λεπτομερειν για την εφαρμογ σχετικς νομοθεσας αναφορικ με το θεσμ του εγκεκριμνου εμπρου στον τομα των νωπν οπωροκηπευτικν
3-2-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1016062/ΕΞ2017/1-2-17 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος που αποκτον οι σχολικς επιτροπς και οι σχολικς εφορεες μειονοτικν σχολεων
3-2-17   Κ.Υ.Α. 3161/17 (ΦΕΚ-253 Β/2-2-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 20622/17-6-15 (Β 1198) απφασης συμψηφισμο οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα σμφωνα με το ρθρο 79 του ν. 4316/14 (Α 270)

2-2-17  ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1015698/ΕΞ2017/31-1-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 5 του ν.δ. 1146/72 κατ τη μεταββαση ευρεθντος αυτοκιντου οχματος σε ασφαλιστικ εταιρεα για το οποο χει προηγουμνως καταβληθε αποζημωση λγω κλοπς
2-2-17  ΥΠΥΜΕ ΔΜ/ΟΙΚ.765/17 (ΦΕΚ-242 Β/2-2-17)  : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη χοργηση προσωρινν αδειν λειτουργας σε υφιστμενα και ιδρυμενα Συνεργεα Επισκευς και Συντρησης Μηχανημτων Εργων (ΣΕΣΜΕ)
2-2-17  ΥΠΕΕ 151964/506/2-2-17 : Υλοποηση του Ειδικο Πρληψης Λαθρουλοτομιν τους 2017
2-2-17  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/3694/1-2-17 : Εναρξη δηλσεων τους 2016 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων κατ' εφαρμογ του ρθρου 10Β Διαγεια
2-2-17   Π.Δ. 5/17 (ΦΕΚ-10 Α/1-2-17) : Προσαρμογ διατξεων του π.δ. 272/85 "Οργνωση και αρμοδιτητες του Νομικο Προσπου Δημοσου Δικαου με την επωνυμα "Επιτροπ Εγχριας Περιουσας Κυθρων και Αντικυθρων" (Α101), πως ισχει, σε αυτς του ν. 3852/10
2-2-17   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.7676/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.2/2-2-17 : Εγκριση  κανονισμο Ασφλειας Φραγμτων - Διοικητικ Αρχ Φραγμτων
2-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1014291/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-240 Β/1-2-17) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1188105/ΕΞ2016/22-12-16 (ΦΕΚ-4241 Β) ΑΥΟ "Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα"

1-2-17   ΥΠΕΘ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/17 (ΦΕΚ-225 Β/31-1-17)  : α) Διαδικασα συγκρτησης των εκλεκτορικν σωμτων των ΑΕΙ, ρθμιση θεμτων εκλογς και εξλιξης καθηγητν κα υπηρετοντων λεκτρων, ανανωσης και μονιμοποησης των επ θητεα επκουρων καθηγητν, ελγχου νομιμτητας των διαδικασιν αυτν και λλων θεμτων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4009/11 (Α 195),. πως ισχει, και του ρθρου 4 του ν. 4405/16 (Α 129) β) Ανπτυξη και λειτουργα ηλεκτρονικο συστματος ολοκληρωμνης διαχερισης διαδικασιν εκλογς και εξλιξης καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων, ανανωσης και μονιμοποησης των επ θητεα επκουρων καθηγητν, καθς και κατρτισης και τρησης μητρων εσωτερικν και εξωτερικν μελν
1-2-17   ΥΠΟΙΑΝ -ΓΓΕΠΚ 89/31-1-17 : Εφαρμογ ρθρου 66 ν. 4446/16 για την υποχρωση ενημρωσης του καταναλωτ σχετικ με την αποδοχη μη μσων πληρωμς με κρτα
1-2-17   ΥΠΕΘ Φ.251/15392/Α5/31-1-17 : Ενημρωση υποψηφων (μαθητν και αποφοτων) σχετικ με τη λειτουργα των Στρατιωτικν Σχολν για το ακαδημαικ τος 2017-2018
1-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.671/Δ15.12/31-1-17 : Γνωστοποηση ρυθμσεων των ρθρων 28 και 56 του ν. 4445/16
1-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Δ23/ΟΙΚ.61006/4703/16 (ΦΕΚ-4548 Β/30-12-16) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς της συνχισης του προγρμματος Στγαση και Επαννταξη
1-2-17    ΦΕΚ-218 Β/31-1-17 :
Κ.Υ.Α. 2231.2-13/6087/17 : Τροποποηση - συμπλρωση του Κανονισμο σπουδν Σχολν Πλοιρχων και Μηχανικν (Π-Μ) των Ακαδημιν - Εμπορικο Ναυτικο (ΚΣ/ΑΕΝ)
Κ.Υ.Α. 2231.2-11/6090/17 : Τροποποηση - συμπλρωση του Εσωτερικο Κανονισμο των Ακαδημιν Εμπορικο Ναυτικο  (ΕΚ/ΑΕΝ)

1-2-17    ΦΕΚ-226 Β/31-1-17 :
ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/7/222/17 : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/122/29875/16 απφασης "Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Εσωτερικν τους 2017"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1015/17 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (χιονοπτσεις - παγετς) που εκδηλθηκαν στους Δμους Σαμοθρκης, Σουφλου, Διδυμοτεχου, Ορεστιδας και του Δημοτικο Διαμερσματος Φερν του Δμου Αλεξανδροπολης


31-1-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.6765/30-1-17 : Εκδοση βεβαωσης σκησης επαγγλματος με προσκμιση βεβαωσης περτωσης σπουδν
31-1-17   ΥΠΥΜΕ 7185/539/31-1-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 14 ως και 20 του Ν. 4439/16 "Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2017/94/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2014 για την ανπτυξη υποδομν εναλλακτικν καυσμων, απλοποηση διαδικασας αδειοδτησης και λλες διατξεις πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας και λοιπς διατξεις" (ΦΕΚ-222 Α)
31-1-17  ΥΠΕΚΑΚΑ 3439/Δ9.1168/17 (ΦΕΚ-219 Β/31-1-17) : Παρταση της προθεσμας της περπτωσης η) του ρθρου 4 της υπ' αριθμ. πρωτ. 29502/85/14 (ΦΕΚ-2390 Β) απφασης "Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/13 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας (ΦΕΚ-449 Β), περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπλρθηκε με την υπ' αριθμ. 28153/126/13 απφαση του (ΦΕΚ-2163 Β)", πως τροποποιθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. 49327/10705/17 (ΦΕΚ-3456 Β) απφασ του, για το τος 2017
31-1-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1014192/ΕΞ2017/30-1-17 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1189980/ΕΞ2016/29-12-16 απφασης ΓΓΔΕ "Διαδικασα καταβολς ΦΠΑ για αυτοκνητα οχματα καινορια και μεταχειρισμνα που παραλαμβνονται απ δικαιοχα απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης πρσωπα κατπιν μεταβιβασς τους απ τις εταιρεες εμπορας αυτοκιντων"
31-1-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.89/ΕΓΚ.4/30-1-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Λαμιων)
31-1-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.90/ΕΓΚ.5/30-1-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Βλου)
31-1-17   ΥΠΕΕ 151344/165/17 (ΦΕΚ-206 Β/30-1-17) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν χραξης, σμανσης, δινοιξης και συντρησης των ορειβατικν - πεζοδρομικν μονοπατιν
31-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 3535/Δ9.1215/17 (ΦΕΚ-212 Β/30-1-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. 49223/Δ9.13322/15 υ.α. "Μεταββαση αρμοδιοττων του Υπουργο Εργασας... στο Γ.Γ. του Υπουργεου Εργασας ...., στον Ειδικ Γραμματα του ΣΕΠΕ ...."
31-1-17    Κ.Υ.Α. 2231.2-6/6966/17 (ΦΕΚ-213 Β/30-1-17) : Τροποποηση κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν / Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικ τος 2016-2017
31-1-17   ΥΠΕΘ Φ.12/9691/Δ4/17 (ΦΕΚ-210 Β/30-1-17) : Χοργηση αντιστοιχας επαγγελματικν δικαιωμτων των κατχων ττλων ειδικοττων που αποκτθηκαν στο πλασιο της Δευτεροβθμιας Επαγγελματικς Εκπαδευσης με τα αντστοιχα επαγγελματικ δικαιματα κατχων αντστοιχων ττλων ειδικοττων προυφιστμενων αντστοιχων συστημτων εκπαδευσης και κατρτισης που χουν δη απονεμηθε με π.δ/τα : α) του ρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/92 (Α 18) και β) του ρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/10 (Α 163), καθς και γ) με την, κατ περπτωση, κατ το χρνο κτσης του ττλου, ισχουσα νομοθεσα εκστου καθ' λην αρμδιου Υπουργεου

30-1-17   ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1013443/ΕΞ2017/26-1-17 : Σχετικ με την πληρωμ Δηλσεων Ειδικο Φρου Κατανλωσης (ΔΕΦΚ), στις περιπτσεις εφοδιασμο πλοων και αεροσκαφν καθς και στις περιπτσεις αποστολς αλκοολοχων προιντων στη Δωδεκνησο
30-1-17  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1014/26-1-17 : Εφαρμογ μη των διατξεων του ρθρου 63 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ), "περ της σκησης ενδικοφανος προσφυγς", σε περιπτσεις αμφισβτησης πρξεων της Φορολογικς Διοκησης που αφορον τλη κυκλοφορας
30-1-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/ΟΙΚ.2819/27-1-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ενημρωση στοιχεων απογεγραμμνων Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου
30-1-17   Κ.Υ.Α. 12195/144688/16 (ΦΕΚ-4541 Β/30-12-16) : Εγκριση τροποποησης του Κανονισμο Κατστασης Προσωπικο του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ) - ΝΠΙΔ

27-1-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.83/ΕΓΚ.2/27-1-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων
27-1-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.84/ΕΓΚ.3/27-1-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων
27-1-17   ΕΦΚΑ Γ36/04/42/27-1-17 : Διευκρινσεις επ της διαδικασας διασφλισης οφειλς για τη μεταββαση ακιντων οφειλετν που χουν υπαχθε σε καθεστς ρθμισης
27-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΟΔ/Α/4026384/ΕΞ2016/17 (ΦΕΚ-166 Β/26-1-17) : Ανανωση της ισχος της απφασης της επιστροφς του ΕΦΚ (Ειδικο Φρου Κατανλωσης) στους δικαιοχους απ την χρησιμοποηση πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων, το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
27-1-17   ΥΠ.ΕΣ. 2585/17 (ΦΕΚ-179 Β/26-1-17) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2017 (α δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων
27-1-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1010515/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-176 Β/26-1-17) : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2017
27-1-17   ΥΠ.ΕΣ. 74088/Φ.700.8/ΠΔ.8/16/17 (ΦΕΚ-165 Β/26-1-17) : Μτρα και μσα πυροπροστασας εμπορικν καταστημτων

26-1-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1013/23-1-17 : Καταβολ αναλογικο τλους χαρτοσμου επ μισθωμτων ακιντων στις περιπτσεις που εκμισθωτς τυγχνουν οι Ιερς Μονς του Αγου Ορους
26-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/14537/ΔΕΠ/13-5-16 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την ορθ μισθολογικ κατταξη και εξλιξη του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, που απασχολεται στο Δημσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθς και των αναπληρωτν εκπαιδευτικν και ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του ρθρου πρτου του ν. 4093/12
26-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 1592/58/17 (ΦΕΚ-157 Β/25-1-17) : Ειδικς Κατλογος ιατρν του ρθρου 16 παρ. 2 του "Κδικα Νμων για την Υγεα και την Ασφλεια των εργαζομνων" (ΚΝΥΑΕ), που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 3850/10 "Κρωση του Κδικα νμων για την υγεα και την ασφλεια των εργαζομνων" (ΦΕΚ-84 Α) πως αυτ συμπληρθηκε και ισχει
26-1-17   Κ.Υ.Α. Φ.900/ΑΔ.6345/Σ.1727/17 (ΦΕΚ-131 Β/25-1-17) : Ρυθμσεις για τη διθεση μετεωρολογικν δεδομνων και προιντων, καθς και την παροχ υπηρεσιν απ την Εθνικ Μετεωρολογικ Υπηρεσα (ΕΜΥ)
26-1-17   ΕΦΚΑ 3/25-1-17 : Καννες υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν Αυτοαπασχολομενων Κλδου Κριας Ασφλισης Αγροτν (ΟΓΑ) απ 1-1-2017
26-1-17   ΕΦΚΑ 2/25-1-17 : Προθεσμα καταβολς εισφορν Ελεθερων Επαγγελματιν και Αυτοαπασχολομενων απ 1-1-2017
26-1-17   ΦΕΚ-151 Β/25-1-17 :
ΥΠΕΘ Φ.253/6396/Α5/17 : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/15 (ΦΕΚ-995 Β) υ.α.
Κ.Υ.Α. Α1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.3385/17 : Εξουσιοδτηση της Ειδικς Επιτροπς εξτασης θεμτων που προκπτουν απ την εφαρμογ του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας


26-1-17   ΥΠΟΙΑΝ 5312/17 (ΦΕΚ-121 Β/24-1-17) : Παρταση διαδικασας αξιολγησης και ελγχου των προβλεπμενων δικαιολογητικν και διαδικασα ανανωσης των επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν
26-1-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1002/17 (ΦΕΚ-114 Β/24-1-17) : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1005/15 απφασης ΓΓΔΕ περ του πιστοποιητικο του ρθρου 54Α του ν. 4174/13
26-1-17   ΒΟΥΛΗ 231/108/17 (ΦΕΚ 3 Α/20-1-2017-ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ) : Απφαση της Ολομλειας της Βουλς "Για την τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς -Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ 106 Α'/24.6.1987) και Μρος Β' (ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997), πως ισχου.
26-1-17   Κ.Υ.Α. 2242.7-2.1/5625/17 (ΦΕΚ-159 Β/25-1-17) : Τροποποηση - Συμπλρωση του Κανονισμο για την εφαρμογ απαιτσεων της Σμβασης Ναυτικς Εργασας, 2006 της Διεθνος Οργνωσης Εργασας
26-1-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/2369/24-1-17 : Επσπευση ενεργειν απ τους υπχρεους φορες για τη διθεση και περαιτρω χρση των ανοικτν δεδομνων σε εφαρμογ του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α)

25-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1005/17 (ΦΕΚ-145 Α/25-1-17) : Καθορισμς δαπανν για τις οποες απαιτεται η χρση ηλεκτρονικν μσων
25-1-17    ΥΠΑ ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541/16 (ΦΕΚ-4527 Β/30-12-16) : Κανονισμς Εκπαιδευτικν Κντρων και αδειοδτησης χειριστν Συστημτων Μη Επανδρωμνων Αεροσκαφν - ΣμηΕΑ
25-1-17    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1010732/ΕΞ2017/23-1-17 : Χρνος απκτησης εισοδματος επιχορηγσεων που εισπρττουν νομικ πρσωπα νομικς ονττητες απ φορες Γενικς Κυβρνησης
25-1-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1012/23-1-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την παρακρτηση φρου σε περπτωση διανομς κερδν ημδαπν νομικν προσπων και νομικν οντοττων τα οποα διατηρον και κλδο τα κρδη του οποου απαλλσσονται της φορολογας εισοδματος
25-1-17   ΥΠΟΙΑΝ 7264/17 (ΦΕΚ-125 Β/24-1-17) : Τροποποηση της Α2/797/14 (Β 2398) υ.α. "Ρθμιση θεμτων σχετικ με τον τρπο, τον τπο και τη διαδικασα επιβολς των προστμων που επιβλλονται απ τα ελεγκτικ ργανα κατ τη διαπστωση παρβασης, σε εφαρμογ των διατξεων του ν. 4264/14, πως ισχει, αναπροσαρμογ των ποσν και κθε λλη λεπτομρεια"
25-1-17     ΦΕΚ-4515 Β/30-12-16 :
ΥΠΕΘ Φ.151/220830/Α5/16 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.151/20049/2007/β6 (ΦΕΚ-272 Β) "Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση αποφοτων δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες του εδαφου α της παρ. 4 του ρθρου 2 του ν. 2525/987 ...."
ΥΠΟΙΑΝ 137954/16 : Ρυθμσεις για την παροχ Κεντρικν και Επικουρικν δραστηριοττων αγορν προμηθειν και γενικν υπηρεσιν απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1β του ρθρου 41 του ν. 4412/16

25-1-17    ΦΕΚ-8 Α/24-1-17 :
ΠΥΣ 3/17 : Τροποποηση της 38/15 ΠΥΣ για τη "Σσταση και λειτουργα του Κυβερνητικο Συμβουλου Κοινωνικς Πολιτικς (ΚΥΣΚΟΙΠ)
ΠΥΣ 4/17 : Τροποποηση της 37/15 ΠΥΣ "Ανασσταση του Κυβερνητικο Συμβουλου για την Οικονομικ Πολιτικ
ΠΥΣ 5/17 : Τροποποηση της 4/12 ΠΥΣ "Σσταση του Κυβερνητικο Συμβουλου για τη μεταρρθμιση της δημσιας διοκησης, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" (ΥΟΔΔ 64), πως αυτ τροποποιθηκε .....

25-1-17    Ν. 4449/17 (ΦΕΚ-7 A/24-1-17) : Υποχρεωτικς λεγχος των ετσιων και των ενοποιημνων χρηματοοικονομικν καταστσεων, δημσια εποπτεα επ του ελεγκτικο ργου και λοιπς διατξεις
25-1-17   Κ.Υ.Α. ΓΔ5/ΟΙΚ.2961-10/17 (ΦΕΚ-128 Β/24-1-17) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης

24-1-17   ΥΠΟΙΑΝ 45/20-1-17 : Εφαρμογ ρθρου 114 του ν. 4446/16 για τις ενδιμεσες εκπτσεις
24-1-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1011/19-1-17 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση ΑΦΜ σε υπηκους τρτων χωρν που παραμνουν στη χρα, υπ καθεστς αναβολς απομκρυνσης παρταη επιστροφς οικειοθελος αναχρησης
24-1-17   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.2934/24-1-17 : Σχετικ με διαδικασες Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς
24-1-17   ΕΑΑΔΗΣΥ 516/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18/23-1-17 : Οδηγες συμπλρωσης των προτπων τευχν διακρυξης ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων ργου, νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16, με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ
24-1-17   ΦΕΚ-4504 Β/30-12-16 :
ΥΠΕΚΑΚΑ 58039/3275/16 : Διαββαση στο Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Εισφορν (ΚΕΑΟ) των ληξιπρθεσμων οφειλν των Φορων Κοινωνικν Ασφλισης
Κ.Υ.Α. Φ.80000/ΟΙΚ.59076/15729/16 : Διρθρωση των οργανικν μονδων του Νομικο Προσπου Ιδιωτικο Δικαου με την επωνυμα "ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" (ΤΜΕΔΕ) ΝΠΙΔ

24-1-17  ΡΑΕ 621/16/17 (ΦΕΚ-83 Β/20-1-17) : Σχετικ με τις αριθμητικς τιμς των συντελεστν της μεθοδολογας επιμερισμο του Ειδικο Τλους του ρθρου 143 παρ. 3 περ. γ του ν. 4001/11, πως ισχει, για το ημερολογιακ τος 2017
24-1-17   ΟΑΕΔ 4747/23-1-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 1/2017 σε εγγεγραμμνους ανργους στα Μητρα Ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε δμους της χρας (επιβλποντες φορες) συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 24.251 θσεις πλρους απασχλησης -- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12Η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
24-1-17   ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/ΕΓΚ.1/20-1-17 : Ενιαοι καννες υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν Ελευθρων Επαγγελματιν και Αυτοαπασχολομενων απ 01/01/2017
24-1-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1010042/ΕΞ2017/23-1-17 : Κοινοποηση του ρθρου 118 του ν. 4446/16 (ΦΕΚ-240 Α/22-12-16) - Διατρηση μεωσης συντελεστν ΦΠΑ σε ορισμνα νησι
24-1-17  ΚΥΑ 8001/5/76-ΡΚΔ/17 (ΦΕΚ-88 Β/20-1-17) : Επανακαθορισμς του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος της Πγιας Προκαταβολς της Ελληνικς Αστυνομας Ε.Φ. 07-410
24-1-17  ΥΠΥΜΕ Γ456/ΟΙΚ.80321/5437/16 (ΦΕΚ-4493 Β/30-12-16) : Τροποποηση της αριθμ. Γ456/34931/3345/13 απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων "Καθιρωση του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων ΔΧ καθς και ο καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης και ανανωσης αυτν" (ΦΕΚ-2257 Β) πως ισχει

23-1-17 ΥΠΥΜΕ Α84445/5661/16/23-1-17 : Περ της συμπλρωσης στοιχεων στο ντυπο δειας κυκλοφορας μοτοσικλτας.

 

23-1-17 ΥΠΥΜΕ Γ6/4507/628/23-1-17 : Δημοσευση κ.υ.α. για τον καθ' οδν λεγχο οχημτων που διενεργο διεθνες μεταφορς ευπαθν τροφωμν.

23-1-17 ΥΠΕΕ 151907/357/20-1-17 : Περ της διαδικασας γνωμοδτησης των δασικν υπηρεσιν για την κδοση απφασης γκρισης περιβαλλοντικν ρων (ΑΕΠΟ) σε εππεδο Υπουργο.

23-1-17 ΥΠΕΘ 10275/Ε2/23-1-17 : Ενημρωση σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 31 του Ν.4440/2016 (Φ.Ε.Κ. 224 τ.Α'/2-12-2016)  αναφορικ με τη χοργηση δειας ασθενεας τκνων στους μνιμους εκπαιδευτικος Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.

23-1-17 ΕΑΑΔΗΣΥ 16/20-1-17 : Οδηγες συμπλρωσης των Προτπων Τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων μελετν, νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/2016, με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ βσει βλτιστης σχσης ποιτητας-τιμς, σμφωνα με τισ διατξεις του ν. 4412/2016.

20-1-17 ΕΦΚΑ Γ36/04/34/20-1-17 : Διασφλιση οφειλς για μεταββαση ακιντων οφειλετν που χουν υπαχθε σε καθεστς ρθμισης.

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.2460/106/20-1-17 : Οδηγες για την εφαρμογ της διταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν.4387/2016

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. ΑΤ10/Φ.551020/54076/874/17 (ΦΕΚ 60 Β/19-1-2017) : γκριση καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης Αστικν Συγκοινωνιν Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. -Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. - Ν.Π.Ι.Δ.)

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ..Φ.80000/ΟΙΚ.60298/1472/16 (ΦΕΚ 4483 Β/30-12-2016) : Προθεσμα καταβολς, απ 1.1.2017, των ασφαλιστικν εισφορν ασφαλισμνων,ελευθρων επαγγελματιν και εμμσθων, οι οποοι ως την ναρξη ισχος του ν.4387/2016 υπγονταν στην ασφλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ

20-1-17 Κ.Υ.Α 69693/16 (ΦΕΚ 4485 Β/30-12-2016) : Καθορισμς ανταποδοτικν τελν για τη διαδικασα ισοτιμας ττλων σπουδν καταργημνων φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτησης της ημεδαπς φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της αλλοδαπς, με εξαρεση αυτν της αντατης εκπαδευσης.

20-1-17 ΔΤΔ/Α1184721/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 4488 Β/30-12-2016) : Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ των υποστηρικτικν της διασφησης εισαγωγς εγγρφων-Τρηση αρχεου.

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.ΕΦΚΑ/ΟΙΚ.59522/2205/16 (ΦΕΚ 4486 Β/30-12-2016) : Κανονισμμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

20-1-17 ΥΠΥΜΕ Α3/72526/8975/19-1-17 : Πληροφορες σχετικ με τον λεγχο γνησιτητας και την ανταλαγ αδειν οδγησης.

19-1-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1009/19-1-17 : Παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ των διατξεων του Κεφαλαου Α του Πμπτου Μρους "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας Υλης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)

19-1-17  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.60872/16292/17 (ΦΕΚ-55 Β/18-1-17) : Παση απ 1-1-2017 της λειτουργας των εντασσμενων στο Ενιαο Ταμεο Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν "ΕΤΕΑΕΠ" Ταμεων, Τομων, κλδων και λογαριασμν

19-1-17  ΥΠΟΙΑΝ 129176/6-12-16 : Παροχ οδηγιν για τον τρπο αντιμετπισης επενδυτικν σχεδων των νμων 3299/04 και 3908/11 με πιστοποιημνες δαπνες, μεταγενστερες του αιτματος ελγχου

19-1-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/ΟΙΚ.4121/19-1-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ της Υ.Α. "Τρπος κατρτισης, οργνωσης και λειτουργας της Λστας χειρουργεου"

19-1-17   ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.170687/19-1-17 : Εγκκλιος για την εφαρμογ της υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.181851/9-8-16 Υ.Α. "Ανρτηση Οριστικο Πνακα με τον επιμερισμ των ποσν απ σταθμος ΑΠΕ σε μα περισστερες Δημοτικς Τοπικς Κοιντητες, για τα τη 2010-2014, ..."

19-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 61621/Δ5/2643/17 (ΦΕΚ-56 Β/18-1-17) : Τρηση και λειτουργα του Γενικο Μητρου Φορων Κοινωνικς Αλληλγγυας Οικονομας του ν. 4430/16 (ΦΕΚ-205 Α/31-10-16) "Κοινωνικ και Αλληλγγυα Οικονομα και ανπτυξη των φορων της και λλες διατξεις"

19-1-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1008198/16-1-17 : Κοινοποηση της αριθ. 249/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ για τη φορολγηση του αποθεματικο αννυμης εταιρεας, το οποο σχηματσθηκε κατ τις διατξεις του ν. 2238/94 και, μετ τη μετατροπ της εταιρεας αυτς σε Εταιρεα Επενδσεων σε Ακνητη Περιουσα (ΑΕΕΑΠ) μεταφρθηκε ως αποθεματικ στα δια κεφλαια της τελευταας, χωρς να διανεμηθε κεφαλαιοποιηθε, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 31 του ν. 2778/99

19-1-17    Κ.Υ.Α. 39402/17 (ΦΕΚ-48 Β/18-1-17) : Μεωση ποσοστο χρηματοδτησης του Λογαριασμο Εξυγανσης των ΟΤΑ

19-1-17  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/99988/0004/16 (ΦΕΚ-4480 Β/30-12-16) : Εξειδκευση και καθορισμς των αρμοδιοττων των Δημοσιονομικν Υπηρεσιν Εποπτεας και Ελγχου (ΔΥΕΕ)

19-1-17    ΦΕΚ-4471 Β/30-12-16 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1191/16 : Ορισμς του τπου και του περιεχομμνου του ειδικο στοιχεου της παρ. 3 του ρθρου 41 του κδικα ΦΠΑ

ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 58114/16 : Ανακαθορισμς αρμδιων αρχν κδοσης αδειν διαμονς που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 4251/14, πως ισχει

19-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 1060/Δ9/341/17 (ΦΕΚ-59 Β/18-1-17) : Ρθμιση θεμτων εφαρμογς των ρθρων 7 και 8 του ν. 4445/16

18-1-17    Κ.Υ.Α. 2/3872/ΔΠΓΚ/17 (ΦΕΚ-54 Β/18-1-17) : Εκκαθριση εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης

18-1-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1(Δ)/ΓΠ/88445/16/18-17-17 : Ερμηνεα της ννοιας "Φυσικ μεταλλικ νρο προερχμενο απ την μα και την αυτ πηγ" απ το Δ&iota