»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
»


20-11-17   ΥΠΕΘ 201238/Ε1/20-11-17 : Παρταση υποβολς αιτσεων μετθεσης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

20-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.49618/Δ15.831/20-11-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 16 του ν. 4488/17, σχετικ με την επικουρικ σνταξη του ΕΤΕΑΕΠ

20-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.21250/52109/Δ15.859/20-11-17 : Ρντες που λαμβνονται υπψη για τον υπολογισμ της επικουρικς σνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σμφωνα με την υ.α. οικ. 23123/785/16 (Β 1604)

20-11-17  ΟΑΕΔ 82044/20-11-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 15/2017 για υποβολ αιτσεων στο Πργραμμα Επιχοργησης Επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων ηλικας 30-49 ετν

20-11-17   ΦΕΚ-174 Α/17-11-17 :

Π.Δ. 138/17 : Τροποποηση του π.δ. 203/01 και σσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμα "Δημοτικ Λιμενικ Ταμεο Λρου"

Π.Δ. 139/17 : Τροποποηση - συμπλρωση του ν.δ. 683/60 "Περ εγκρσεως και θσεως εις εφαρμογν Κανονισμο Εσωτερικς Υπηρεσας επ Ελληνικν επιβατηγν πλοων πεντακοσων κοχ και νω" (Α 158), πως χει τροποποιηθε και ισχει

20-11-17   ΥΠΕΘ 188956/Θ2/17 (ΦΕΚ-4018 Β/17-11-17) : Τροποποηση - Συμπλρωση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02 "Καθορισμς των ειδικτερων καθηκντων και αρμοδιοττων των προισταμνων των περιφερειακν υπηρεσιν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης, των διευθυντν και υποδιευθυντν σχολικν μονδων και ΣΕΚ και των συλλγων διδασκντων" (ΦΕΚ-1340 Β) υ.α.

20-11-17  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.5/77056/17 (ΦΕΚ-4005 Β/17-11-17) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ακτοπλοικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2017

20-11-17   ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/ΟΙΚ.182365/17 (ΦΕΚ-4003 Β/17-11-17) : Εγκριση και εφαρμογ των Τεχνικν Οδηγιν ΤΕΕ για την Ενεργειακ Απδοση Κτιρων --> Βλ.μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

20-11-17   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.46847/20-11-17 : Σχετικ με διαδικασες Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς

20-11-17   ΕΦΚΑ 42/20-11-17 : Αυτεπγγελτη διαγραφ επιχειρσεων απ το ΓΕΜΗ, ταν ο πραγματικς χρνος διακοπς εργασιν εναι προγενστερος της 23-11-2016

20-11-17   ΕΟΠΥΥ 45786/17 (ΦΕΚ-4045 Β/17-11-17) : Καθορισμς τιμν αποζημωσης στα εγκεκριμνα απ τον ΕΟΠΥΥ σκευσματα ειδικς διατροφς και αναλσιμου υγειονομικο υλικο17-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1175/16-11-17 : Διευκρινσεις για θματα ελγχου προσαξησης περιουσας

17-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 39456/ΕΓΚ.33/17-11-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4483/17 "Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου οργνωσης και λειτουργας των Δημοτικν Επιχειρσεων Υδρευσης Αποχτευσης (ΔΕΥΑ) - Ρυθμσεις σχετικς με την οργνωση, τη λειτουργα, τα οικονομικ και το προσωπικ των ΟΤΑ - Ευρωπαικο Ομιλοι Εδαφικς Συνεργασας - Μητρο Πολιτν και λλες διατξεις

17-11-17  ΕΦΚΑ ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15-11-17 : Ασφαλιστικ ενημερτητα

17-11-17   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 109/122248/17-11-17 : Διευκρινιστικ εγκκλιος σε θματα εφαρμογς της διαδικασας κδοσης δειας διατρησης κτηνοτροφικν εγκαταστσεων

17-11-17   Ν. 4498/17 (ΦΕΚ-172 Α/16-11-17) : Εναρμνιση του ελληνικο δικαου με την Ευρωπαικ Οδηγα 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 4ης Νοεμβρου 2003 "σχετικ με ορισμνα στοιχεα της οργνωσης του χρνου εργασας" ως προς την οργνωση του χρνου εργασας των ιατρν και οδοντιτρων του ΕΣΥ - Ρυθμσεις θεμτων ιατρν ΕΣΥ και λλες διατξεις16-11-17   ΥΠΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1/16-11-17 : Διευκρινιστικς οδηγες για την εφαρμογ μεταβατικν διατξεων του ν. 4495/17

16-11-17   Κ.Υ.Α. 37348/619/17 (ΦΕΚ-3997 Β/16-11-17) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων ηλικας 30-49 ετν

16-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 38405/17 (ΦΕΚ-3993 Β/15-11-17) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2017 (ε δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων

16-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 21/ΕΓΚ.32/16-11-17 : Ερωτσεις σχετικ με την εξοικεωση του αιτοντος με την ελληνικ ιστορα και τον ελληνικ πολιτισμ

16-11-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.85651/16-11-17 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας μετ απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα

16-11-17   Κ.Υ.Α. 122853/ΕΥΘΥ874/17 (ΦΕΚ-3975 Β/14-11-17) : Σστημα και διαδικασα αξιολγησης προσωπικο των Ειδικν Υπηρεσιν του ν. 4314/14 (Α 265) και της Κεντρικς Υπηρεσας της ΜΟΔ ΑΕ

16-11-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2415.9/80227/17 (ΦΕΚ-3987 Β/15-11-17) : Κρωση του 81/2017 κανονισμο "Στολς, διακριτικ, διαμνημονεσεις, παρσημα και μετλλια του προσωπικο του Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς

16-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.45933/1891/6-10-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 29 του ν. 4488/17 (Α 137)

16-11-17   ΕΑΑΔΗΣΥ 6796/16-11-17 : Ενημρωση για τη δημοσευση του ν. 4497/17 - Τροποποηση διατξεων του ν. 4412/16

16-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1171065/ΕΞ2017/13-11-17 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1160668/ΕΞ2017/25-10-17 (Β 3862) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Τροποποηση της αριθμ. Φ.31/13/3-6-03 (Β 816) ΑΥΟΟ "Σσταση και λειτουργα φορολογικν αποθηκν κοινοτικν οχημτων"

16-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1174/16-11-17 : Φορολογικ μεταχεριση της υπεραξας απ μεταββαση κρατικν ομολγων και εντκων γραμματων του Ελληνικο Δημοσου που προκπτει κατ' εφαρμογ της ΥΑ 1332/17 (ΦΕΚ-3995 Β)15-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1170840/ΕΞ2017/13-11-17 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/1119744/ΕΞ2017/8-8-17 α.υ.ο. ¨Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την παραγωγ, την κατοχ, την παραλαβ, την αποστολ, την εισαγωγ και εξαγωγ απ εγκεκριμνους αποθηκευτς βιομηχανοποιημνων καπνν, του προιντος της περ. στ της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, πως τροποποιθηκε και ισχει, την επιβολ Φρου Κατανλωσης και ΦΠΑ, την παρακολοθηση και τον λεγχου αυτο"

15-11-17   ΥΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/9-11-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Πργραμμα στισης "Σχολικ Γεματα"

15-11-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1171/10-11-17 : Κοινοποηση της αριθμ. 59/17 γνωμοδτησης του Β τμματος του ΝΣΚ σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 84 του ν. 2238/94 και των διατξεων του ν. 2362/95, για την κπτωση του φρου που προκυψε και καταβλθηκε κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 34 του ν. 2238/94 για οικοδομικς επιχειρσεις

15-11-17   ΦΕΚ-3976 Β/14-11-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001695/ΕΞ2017/ΧΠ1917/17 : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/17 : Διαδικασες ηλεκτρονικς υποβολς δικαιολογητικν, κατθεσης ειδικο προστμου, προυποθσεις και λεγχος μεισεων ειδικο προστμου λγω εργασιν προσαρμογς, στατικς ενσχυσης και ενεργειακς αναβθμισης, για την υπαγωγ αυθαιρτων κατασκευν στον ν. 4495/17 "Ελεγχος και προστασα του Δομημνου Περιβλλοντος και λλες διατξεις", ανθεση διαχερισης και λειτουργας του πληροφοριακο συστματος υπαγωγς αυθαιρτων και καθορισμς ποσο ανταπδοσης και λοιπν υποχρεσεων του αρμδιου φορα διαχερισης του πληροφοριακο συστματος14-11-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/68056/8-11-17 : Χοργηση βεβαωσης καταλληλτητας βυτιοφρου οχματος μεταφορς νερο ανθρπινης κατανλωσης

14-11-17   ΥΠΕΘ. Φ.151/193255/Α5/9-11-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημαικ τος 2018-2019

14-11-17  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3630/120168/13-11-17 : Αποκατσταση λειτουργικτητας στραγγιστικν δικτων και πρληψη κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων

14-11-17  ΥΠΥΜΕ Α1/79048/67/14-11-17 : Παροχ διευκρινσεων για τη χοργηση ΦΙΧ σε πωλητς λαικν αγορν

14-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.46325/1905/14-11-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 28 του Ν. 4387/16 πως ισχει μετ την τροποποηση με το ρθρο 6 του ν. 4488/17

14-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44541/1849/14-11-17 : Γνωστοποηση του ρθρου 28 του ν. 4488/17 (ΦΕΚ-137 Α)

14-11-17   ΕΦΚΑ 41/13-11-17 : Ασφαλιστικ καθεστς μετχων πρην ΟΑΣΘ

14-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 8039/14-11-17 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ χιονοπτσεις και παγετ

14-11-17   ΥΠΥΜΕ Α/64339/3573/10-11-17 : Διευκρινσεις επ θεμτων αδειοδτησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης Ειδικς Μσθωσης ειδικ διασκευασμνων για τη μεταφορ ΑμεΑ (ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμεΑ) αυτοκιντων κατ τα οριζμενα στο ν. 4070/12 (Α 82), πως ισχει

14-11-17   K.Y.A. 193964/ΓΔ4/17 (ΦΕΚ-3974 Β/13-11-17) : Ιδρυση Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμς των σχολικν μονδων για το σχολικ τος 2017-2018 εντς των οποεων θα λειτουργον οι Δομς Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφγων (ΔΥΕΠ)

14-11-17    Ν. 4497/17 (ΦΕΚ-171 Α/13-11-17) : Ασκηση υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων, εκσυγχρονισμς της επιμελητηριακς νομοθεσας και λλες διατξεις13-11-17   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1169008/ΕΞ2017/3-11-17 : Πρακτικ εφαρμογ του κριτηρου του ρθρου 39 στοιχεο (α) του Ενωσιακο Τελωνειακο Κδικα - Καν. (ΕΕ) 952/2013, περ ιστορικο συμμρφωσης

13-11-17    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1168866/ΕΞ2017/7-11-17 : Οδηγες για τη χρση των εφεδρικν διαδικασιν

13-11-17   ΕΛ.ΑΣ. 7002/2/335-ΠΘ/17 (ΦΕΚ-3963 Β/10-11-17) : Σσταση οργανικν θσεων αστυφυλκων γενικν καθηκντων, κατργηση οργανικν θσεων ειδικν φρουρν

13-11-17    ΥΠΕΘ 191014/Ζ1/17 (ΦΕΚ-3969 Β/13-11-17) : Τροποποηση της αριθμ. 153348/ζ1/15-9-17 (Β 3255) υ.α. με θμα "Τρπος διεξαγωγς των εκλογικν διαδικασιν για την ανδειξη των μονοπρσωπων οργνων των ΑΕΙ και διαδικασα ορισμο και ανδειξης εκπροσπων των μελν ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των διοικητικν υπαλλλων και των φοιτητν στα συλλογικ ργανα των ΑΕΙ κατ την πρτη εφαρμογ του ν. 4485/17

13-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 50067/28/17 (ΦΕΚ-3952 Β/10-11-17) : Ηλεκτρονικ βση καταχρισης δεδομνων Τεχνικν Ασφαλεας και διαδικασα ανθεσης καθηκντων Τεχνικο Ασφαλεας μσω ΟΠΣ - ΣΕΠΕ

13-11-17   ΥΠΕΕ 161317/4830/8-11-17 : Διευκρινσεις αναφορικ με την υλοποηση του Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2017

13-11-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.49/2356/ΟΙΚ.38996/10-11-17 : Μεταβατικς Τοποθετσεις Προισταμνων στις νες οργανωτικς δομς, σμφωνα με το ρθρο 18 του ν. 4492/17

13-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1169/9-11-17 : Διευκρινσεις επ της ΠΟΛ.1097/17 ως προς την εσπραξη εφπαξ εισφορς για τη χοργηση δειας κυκλοφορας ΦΔΧ

13-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1168277/ΕΞ2017/9-11-17 : Φορολογικ μεταχεριση μηνιαας οικονομικς ενσχυσης (στεγαστικ επδομα) που καταβλλεται στο πλασιο προγρμματος στεγαστικς συνδρομς

13-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1165/17 (ΦΕΚ-3964 Β/10-11-17) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1110/17 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων που αφορ στη "α) Ρθμιση οφειλν βσει δηλσεων που υποβλλονται σμφωνα με τις διατξεις του Κεφαλαου Α του Πμπτου Μρους "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας Υλης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240), και β) ρθμιση ζητημτων μη καταβολς της οφειλς απλειας της ρθμισης"10-11-17   Κ.Υ.Α. 120497/ΕΥΣΣΑ2403/17 (ΦΕΚ-3943 Β/9-11-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/17 υ.α. που αφορ στις "Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων τεχνικς βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν τεχνικς βοθειας" (ΦΕΚ-677 Β)

10-11-17  Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ/1167412/ΣΞ2017/17 (ΦΕΚ-3944 Β/9-11-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 45231/17 (Β 1445) απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)9-11-17   ΥΠΥΜΕ 77057/4869/3-11-17 : Υλη συμπληρωματικς επιμρφωσης ελεγκτικο προσωπικο ΚΤΕΟ για το τος 2017

9-11-17   Κ.Υ.Α. 118699/17 (ΦΕΚ-3929 Β/8-11-17) : Σσταση οργνων ελγχου επενδυτικν σχεδων των αναπτυξιακν νμων σμφωνα με την παργραφο 8 του ρθρου 16 του ν. 4399/16

9-11-17   Ν. 4496/17 (ΦΕΚ-170 Α/8-11-17) : Τροποποηση του ν. 2939/01 για την εναλλακτικ διαχεριση των συσκευασιν και λλων προιντων, προσαρμογ στην Οδηγα 2015/720/ΕΕ, ρθμιση θεμτων του Ελληνικο Οργανισμο Ανακκλωσης και λλες διατξεις8-11-17   Π.Δ. 136/17 (ΦΕΚ-169 Α/7-11-17) : Τροποποηση του π.δ. 159/14 "Μερικ απασχληση των υπευθνων επιστημνων στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις παραγωγς και εμπορεας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργουμενων φυτικν ειδν και στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις εμπορας λιπασμτων (Α 241)

8-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 19/ΕΓΚ.30/2-11-17 : Οδηγες σχετικ με την κρση των επιτροπν για την επαρκ γνση της ελληνικς γλσσας και την ικαντητα των αιτοντων την πολιτογρφηση στο γραπτ λγο

8-11-17   ΥΠΕΘ 190077/Ε1/6-11-17 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2017-18

8-11-17   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.79792/ΦΝ466/7-11-17 : Πληροφορες σχετικ με τη χρση ΕΣΗΔΗΣ σμφωνα με ν. 4412/16 (Α 147)

8-11-17   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1110/118048/8-11-17 : Εφαρμογ διατξεων του νμου 4492/17 (Α 156) "Διακνηση και εμπορα νωπν και ευαλλοωτων αγροτικν προιντων και λλες διατξεις" που αφορον ρυθμσεις για τη νμιμη σκηση της υδατοκαλλιεργητικς δραστηριτητας (παργραφος 10 του ρθρου 14 και παργραφος 3 του ρθρου 20)

8-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1168/6-11-17 : Παροχ διευκρινσεων στις ΔΟΥ για Συλλγους Γονων και Κηδεομν, Σωματεα, Πολιτιστικος Συλλγους κλπ., που χουν παραλεψει να εγγραφον στο Φορολογικ Μητρο

8-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 34255/ΕΓΚ.31/3-11-17 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 13 παρ. 1 του ν. 4018/11, οπως τροποποιθηκε με το ρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/14

8-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1166/3-11-17 : Κοινοποηση διατξεων του κατατεθντος σχεδου νμου "Ρυθμσεις για την αγορ παιγνων", για την παρταση της προθεσμας οικειοθελος αποκλυψης φορολογητας λης ν. 4446/16

8-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 36487/1-11-17 : Ενημρωση για δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως του ν. 4491/17 (Α 152) - Τροποποηση διατξεων ν. 4412/16

8-11-17   ΥΠΕΘ Φ.151/191213/Α5/7-11-17 : Πληροφοροες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2017-2018

8-11-17   ΥΠΕΘ Φ.821/188747/Η2/3-11-17 : Συμπληρωματικ εγκκλιος παρτασης απσπασης εκπαιδευτικν στο εξωτερικ για το σχολικ τος 2017-2018 και το ημερολογιακ τος 2018 του Νοτου Ημισφαιρου

8-11-17    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ΥΠΠΟΑ ..../450995/297579/9310/5942/17 (ΦΕΚ-3921 Β/7-11-17) : Χειμεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μνημεων και Μουσεων του Κρτους (2017-2018)

8-11-17    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.11/77057/17 (ΦΕΚ-3919 Β/7-11-17) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πλοιρχων Μεσογειακν και Τουριστικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2017

8-11-17   ΕΛΤΕ 2210/17 (ΦΕΚ-3916 Β/7-11-17) : Εγκριση Κανονιστικς Πρξης του ν. 4449/17 περ του Κδικα Επαγγελματικς Δεοντολογας για Επαγγελματες Λογιστς της IFAC --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ7-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1167/6-11-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 180/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ

7-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1165181/ΕΞ2017/6-11-17 : Περαιτρω διευκρινσεις σχετικ με τη βεβαωση προκαταβολς φρου εισοδματος σε περπτωση διακοπς εργασιν ατομικς επιχερησης

7-11-17   Κ.Υ.Α. 116821/17 (ΦΕΚ-3909 Β/6-11-17) : Λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας Εξωδικαστικο Μηχανισμο Ρθμισης Οφειλν Επιχειρσεων ν. 4469/17 (ΦΕΚ-62 Α)

7-11-17   Π.Δ. 134/17 (ΦΕΚ-168 Α/6-11-17) : Οργανισμς Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης6-11-17   Κ.Υ.Α. 1658/113118/17 (ΦΕΚ-3893 Β/6-11-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1058/71977/3-7-17 (Β 2331) "Καθορισμς των Προδιαγραφν και του Περιεχομνου των Διαχειριστικν Σχεδων Βσκησης, στο πλασιο εφαρμογς των διατξεων του ν. 4351/15 (ΦΕΚ-164 Α)

6-11-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2253.1-1/77149/17 (ΦΕΚ-3879 Β/3-11-17) : Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοικν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες

6-11-17   ΦΕΚ-3882 Β/3-11-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1164/17 : Καθορισμς λεπτομερειν για τη σνταξη της εκθσεως της παρ. 3 του ρθρου 75 του ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14) των Γενικν Διευθυντν Φορολογικς Διοκησης και Τελωνεων και ΕΦΚ που υποβλλεται με τον κρατικ προυπολογισμ στη Βουλ των Ελλνων

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1163/17 : Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Ζνες Βκαι ΣΤ' της Δημοτικς Εντητας Ψυχικο του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Βρειου Τομα Αθηνν, της Περιφρειας Αττικς

6-11-17   N. 4495/17 (ΦΕΚ-167 Α/3-11-17) : Ελεγχος και προστασα του Δομημνου Περιβλλοντος και λλες διατξεις3-11-17   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ  με τα ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ :

1. Ορισμο.    
2. Διαχειριστικ σχδια βσκησης.    
3. Δικαωμα χρσης της βοσκς και καταβλητο μσθωμα.    
4. Μεταβατικς ρυθμσεις που ισχουν μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης.    
4.1 Κατανομ βοσκοτπων.
4.2 λεγχος της κατανομς των βοσκσιμων γαιν και διαδικασα μσθωσης αυτν.    
4.3 Καταβολ μισθματος και λοιπς υποχρεσεις των κτηνοτρφων.    
4.4 ψος μισθματος.    
5. Δημοτικς βοσκσιμες εκτσεις που δεν εντσσονται στα διαχειριστικ σχδια βσκησης και το δικαωμα βοσκς ορζεται απ το δμο.   
5.1 Διθεση βοσκοτπων.    
5.2 Δικαιοχοι χρσης βοσκοτπων.    
5.3 Καθορισμς του δικαιματος βοσκς.    
5.4 Αυθαρετη βσκηση.    
5.5 Δικαωμα βοσκς σε βελτιωθντες βοσκσιμους τπους (ρθρα 8 Ν 994/79  και 7 παρ. 2 Ν 2307/95).

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (03-11-2017)

3-11-17   ΥΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/17 (ΦΕΚ-3870 Β/3-11-17) : Επκταση του προγρμματος "Σχολικ Γεματα" και σσταση, συγκρτηση και ργο των Επιτροπν Παραλαβς στις σχολικς μονδες που συμμετχουν στο πργραμμα "Σχολικ Γεματα"

3-11-17   Ν. 4494/17 (ΦΕΚ-165 Α/2-11-17) : Ρυθμσεις περ σταδιοδρομας και εξλιξης στελεχν και οικονομικς μριμνας και λογιστικο των Ενπλων Δυνμεων, σσταση Κοινο Σματος Οικονομικν Επιθεωρητν και λλες διατξεις2-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1160668/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-3862 Β/2-11-17) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.31/13/03 (Β 816) ΑΥΟΟ "Σσταση και λειτουργα φορολογικν αποθηκν κοινοτικν οχημτων"

2-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 37183/1-11-17 : Δμοι και Περιφρειες της Χρας που χουν ενσωματσει στις Βσεις Δεδομνων του ΥΠ.ΕΣ. τα οικονομικ τους στοιχεα

2-11-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/37303/2-11-17 : Ανρτηση πρξεων κατ τη διακοπ λειτουργας του προγρμματος Διαγεια λγω εργασιν μετπτωσης

2-11-17   Κ.Υ.Α. 78123/17 (ΦΕΚ-3828 Β/1-11-17) : Κατ' εξαρεση παρταση ισχος μηνιαων καρτν ΟΑΣΑ Οκτωβρου 20171-11-17   Κ.Υ.Α. Φ.151/180552/Α5/17 (ΦΕΚ-3822 Β/31-10-17) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/14 (ΦΕΚ-358 Β/2014) κ.υ.α. "Καθορισμς οργνων, τρπου και διαδικασας διαπστωσης σοβαρν παθσεων υποψηφων για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση", πως τροποποιθηκε με την αριθμ. Φ.151/35408/Α5/17 μοια

1-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 7742/1-11-17 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων

1-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ24Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.50788/1174/31-10-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 28 του ν. 4488/17 (ΦΕΚ-137 Α/13-9-17)

1-11-17   ΥΠΕΘ 181663/Δ1/17 (ΦΕΚ-3813 Β/30-10-17) : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 118066/Δ1/17 υ.α. με θμα "Ενταξη Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης στις Ζνες Εκπαιδευτικς Προτεραιτητας (ΖΕΠ), που δνανται να λειτουργσουν Τξεις Υποδοχς ΖΕΠ"

1-11-17    K.Y.A. 77226/1/17 (ΦΕΚ-3824 Β/31-10-17) : Καθορισμς και εξειδκευση των απαιτομενων λεπτομερειν εφαρμογς και των τεχνικν προδιαγραφν του Εθνικο πλαισου πολιτικς, για την ανπτυξη της αγορς υποδομν εναλλακτικν καυσμων στον τομα των μεταφορν και για την υλοποηση των σχετικν υποδομν

1-11-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/77022/17 (ΦΕΚ-3823 Β/31-10-17) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

1-11-17    Κ.Υ.Α. 117384/17 (ΦΕΚ-3821 Β/31-10-17) : Ρυθμσεις τεχνικν ζητημτων που αφορον την ανθεση των Δημοσων Συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν με χρση των επιμρους εργαλεων και διαδικασιν του Εθνικο Συστματος Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

1-11-17   Κ.Υ.Α. ΓΔΤΕΦΚ/1160536/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-3825 Β/31-10-17) : Τροποποηση της αριθμ. 0004170/ΕΞ2018/15-12-15 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β 2722), πως ισχει, με θμα "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και λειτουργας ολοκληρωμνων συστημτων ηλεκτρονικο ελγχου εισρον - εκρον σε πλωτ μσα (σλπια, κλπ.) μεταφορς πετρελαιοειδν. Εγκατστασης, διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και λειτουργας ηλεκτρονικο συστματος εντοπισμο θσης. Δημιουργα κντρου συντονισμο στη ΓΓΠΣ του Υπουργεου Οικονομικν. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων στις μεταφερμενες ποστητες και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων. Καθορισμς του χρονοδιαγρμματος εφαρμογς, καθς και του εδους και περιεχομνου των στοιχεων που παρχονται απ το σστημα αυτ"31-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ24Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.50771/1173/31-10-17 : Χοργηση προνοιακο επιδματος σε συνταξιοχους Δημοσου που πσχουν απ παραπληγα - τετραπληγα και λαμβνουν παρλληλα και το Επδομα Ανικαντητας του ΠΔ 169/07

31-10-17   ΥΠ.ΕΣ. 18/ΕΓΚ.29/27-10-17 : Αιτσεις πολιτογρφησης προσπων τα οποα πσχουν απ σοβαρ πρβλημα νοητικς ψυχικς υστρησης

31-10-17   ΥΠΕΘ 185504/ΓΔ4/31-10-17 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2017-2018 σε Δημσιας Γυμνσια, Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια της χρας

31-10-17   ΥΠΕΘ 184795/Δ1/30-10-17 : Διευκρινσεις λειτουργας σχολικν μονδων

31-10-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/95/ΟΙΚ.36130/27-10-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διακοπ δειας ανατροφς τκνου στην περπτωση μακροχρνιας αναρρωτικς δειας επαπειλομενης κησης

31-10-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/74015/17 (ΦΕΚ-3805 Β/27-10-17) : Αναθερηση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 ν. 3816/10 (ΦΕΚ-6 Α/2010)

31-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 0ΑΤ10/Φ.51020/48217/755/17 (ΦΕΚ-3810 Β/30-10-17) : Εγκριση Τροποποησης Καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης Επικορησης Ασφαλιστν και Προσωπικο Ασφαλιστικν
Επιχειρσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)

31-10-17    Π.Δ. 133/17 (ΦΕΚ-161 Α/30-10-17) : Οργανισμς του Υπουργεου Διοικητικς Ανασυγκρτησης

31-10-17    Π.Δ. 132/17 (ΦΕΚ-160 Α/30-10-17) : Οργανισμς Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας (ΥΠΕΝ)30-10-17    ΥΠ.ΕΣ. 36130/24-10-17 : Ορθ διθεση Στοιχεων Μητρου Δεσμεσεων στον Κμβο Διαλειτουργικτητας

30-10-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/16505/ΔΕΠ/27-3-17 (ΥΠ.ΕΣ. 29929/2016/23-2-17) : Χοργηση επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 22 του ν. 4368/16

30-10-17   ΥΠ.ΕΣ. 36514/26-10-17 : Ολοκλρωση ενημρωσης των πεδων "Εργασιακ Σχση" και "Κατηγορα Προσωπικο" στο πλασιο της Εγκυκλου 17/20368/16-6-17 - Οδηγες για περαιτρω ενργειες στον διαδικτυακ τπο του Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου

30-10-17   ΥΠΕΕ 162380/2554/27-10-17 : Προγραμματισμς Αναρτσεων Δασικν Χαρτν27-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ-ΣΕΠΕ ΕΞ/274804-2017/10031/24-10-17 : Απαρατητα στοιχεα για την υποβολ ατησης κδοσης πιστοποιητικο βση του ρθρου 22 του ν. 4144/13 πως τροποποιθηκε απ το ρθρο 39 του ν. 4488/17

27-10-17   Κ.Υ.Α. ΔΟΥ/Δ13/ΟΙΚ.121/Φ.911/17 (ΦΕΚ-3765 Β/26-10-17) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας οχημτων στο κντρο της Αθνας περιδου 2017-2018

27-10-17   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 68262/1368/Φ1/17 (ΦΕΚ-3767 Β/26-10-17) : Παρταση προθεσμας για αδειοδτηση κατασκευν κεραιν

27-10-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/95/ΟΙΚ.36130/27-10-17 : Διακοπ δειας ανατροφς τκνου στην περπτωση μακροχρνιας αναρρωτικς δειας επαπειλομενης κησης

27-10-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.15/815/ΟΙΚ.36099/26-10-17 : Ολοκλρωση διαδικασας αξιολγησης σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4369/16, πως ισχει26-10-17  ΥΠΕΘ Φ.14/ΕΑ/182144/Δ1/26-10-17 : Εισαγωγ της θεματικς εντητας Κυκλοφοριακ Αγωγ και Οδικ Ασφλεια στο Ωρολγιο πργραμμα των Δημοτικν Σχολεων της Χρας για το σχολικ τος 2017-2018

26-10-17   ΕΦΚΑ 40/24-10-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 42 του ν. 4410/16 (ΦΕΚ-141 Α) με τις οποες τροποποιθηκε το ρθρο 9 του Ν. 3943/11 (ΦΕΚ-66 Α) περ κοινς δημοσιοποησης ληξιπρθεσμων οφειλν προς Δημσιο και ΕΦΚΑ

26-10-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΟΜ/ΟΙΚ.36088/26-10-17 : Αποστολ Εγχειριδου και Οδηγο Εφαρμογς του Κοινο Πλαισου Αξιολγησης (ΚΠΑ) - Οδηγες εφαρμογς του ΚΠΑ

26-10-17   ΕΑΑΔΗΣΥ 6402/26-10-17 : Ενημρωση για τη δημοσευση ν. 4491/17 (Α 152) - Τροποποηση διατξεων ν. 4412/16

26-10-17  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.80070/25-10-17 : Περ αδειοδτησης των αυτοτελν ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ) κατ' εφαρμογ του ρθρου 30 του ν. 4486/17 (ΦΕΚ-115 Α)

26-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Υ1Α/ΓΠ.ΟΙΚ.76785/17 (ΦΕΚ-3758 Β/25-10-17) : Ιατρικς λεγχος προσωπικο, διατροφ και καννες υγιεινς και ασφλειας των τροφμων στους δημσιους και ιδιωτικος βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος25-10-17   ΑΑΔΕ 30/003/000/3885/23-10-17  : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4474/17

25-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 48416/2564/17 (ΦΕΚ-3757 Β/25-10-17) : Εγκριση Εθνικς Στρατηγικς για την Υγεα και Ασφλεια στην Εργασα για τα τη 2016-2020

25-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 73666/24-10-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 14/17 για υποβολ αιτσεων στο πργραμμα ενσχυσης της απασχλησης 40.000 αμειβομνων με δελτο παροχς υπηρεσιν, με μετατροπ της σμβασης παροχς ανεξρτητων υπηρεσιν σε σμβαση εξαρτημνης εργασας

25-10-17   ΥΠΥΜΕ Β6/36080/1318/17 (ΦΕΚ-3749 Β/24-10-17) : Λειτουργα Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης Μεταφορων (ΣΕΚΑΜ), διενργεια εξετσεων για την απκτηση Πιστοποιητικο Επαγγελματικς Επρκειας (ΠΕΕ) οδικο μεταφορα εμπορευμτων και επιβατν

25-10-17   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 10/17 (ΦΕΚ-3748 Β/24-10-17) : Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρισης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου24-10-17    ΥΠ.ΕΣ. 35963/20-10-17 : Αντιρρησες Συνεδησης (Εναλλακτικ Υπηρεσα) - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 8-12-17

24-10-17   Κ.Υ.Α. οικ.43614/17 (ΦΕΚ 3730 Β/23-10-2017): Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α174) και τροποποηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α174)» (ΦΕΚ Β2184), πως ισχει.

24-10-17   ΥΠΕΘ Φ.251/177783/Α5/20-10-17 : Ενημρωση μαθητν της τελευταας τξης ΓΕΛ σχολικο τους 2017-2018 και των αποφοτων - υποψηφων για τις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ 2018 σχετικ με τα εξεταζμενα μαθματα σε πανελλαδικ εππεδο

24-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.76294/17 (ΦΕΚ-3722 Β/20-10-17) : Τροποποηση της αριθμ. Α2α/ΓΠ/οικ.51916/11-7-16 υ.α. με θμα "Τρπος λειτουργας και διαδικασα λψης αποφσεων Συμβουλων Προσλψεων - Κρσεων ιατρν κλδου ΕΣΥ" (ΦΕΚ 2292 Β)

24-10-17   ΥΠΕΘ 169735/ΓΔ4/17 (ΦΕΚ-3727 Β/23-10-17) : Ρυθμσεις Ζωνν Εκπαιδευτικς Προτεραιτητας (ΖΕΠ) - Ιδρυση Τξεων Υποδοχς ΖΕΠ σε σχολικς μονδες Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

24-10-17   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ. Ε/23/23-10-17 : Υποχρωση κατρτισης προγρμματος επικοινωνιακς προβολς τους 201823-10-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1157677/ΕΞ2017/20-10-17 : Φορολογικ μεταχεριση ατομικς (προσωπικς) υποτροφας

23-10-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1157739/ΕΞ2017/20-10-17 : Διαχεριση τροποποιητικν δηλσεων των κατ' επγγελμα αγροτν μετ την ψφιση του ν. 4484/17 (ρθρο 75)

23-10-17   ΥΠΕΘ Φ.251/179245/Α5/23-10-17 : Πιστοποηση αναπηρας υποψηφων για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση απ τα Κντρα Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕΠΑ)

23-10-17   Π.Δ. 131/17 (ΦΕΚ-159 Α/20-10-17) : Οργνωση των Υπηρεσιν του Ναυτικο Επιμελητηρου της Ελλδος (ΝΕΕ)

23-10-17   Π.Δ. 129/17 (ΦΕΚ-158 Α/20-10-17) : Τροποποηση του π.δ. 230/98 "Αρμοδιτητες και διρθρωση της Κεντρικς Υπηρεσας του Υπουργεου Εξωτερικν" (Α 177)

23-10-17   Κ.Υ.Α. 161974/2602/17 (ΦΕΚ-3709 Β/20-10-17) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν

23-10-17   ΕΕΕΠ 280/2/17 (ΦΕΚ-3708 Β/20-10-17) : Σστημα αξιολγησης προσωπικο Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων (ΕΕΕΠ)

23-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ  οικ.48220/Δ9.14866/17 (ΦΕΚ 3710 Β/20-10-2017) : Παρταση της προθεσμας του ρθρου 4, στοι¬χεο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/ 85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/8.9.2014) απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας «Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας (ΦΕΚ Β 449/25.2.2013), περ επανακα¬θορισμο των ρων και προποθσεων ηλεκτρο¬νικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτη¬τας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυνα¬μικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28.8.2013 απφασ του (ΦΕΚ Β 2163/30.8.2013)», πως ισχει, για το τος 2017.

23-10-17   Π.Δ. 127/17 (ΦΕΚ-157 Α/20-10-17) : Οργανισμς Υπουργεου Τουρισμο20-10-17   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ : Ελεγχος και προστασα του Δομημνου Περιβλλοντος και λλες διατξεις

20-10-17   ΦΕΚ-3677 Β/19-10-17 :

Κ.Υ.Α. 46561/8369/17 : Εφαρμογ της παρ. 4 του ρθρου 14 του ν. 3996/11, πως αντικαταστθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 80 του ν. 4144/13

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.46214/1903/17 : Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση και καταβολ εισφορν Ναυτικν

20-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3(Γ)/77213/17 (ΦΕΚ-3699 Β/19-10-17) : Διαδικασα και τρπος αποστολς στοιχεων διοικητικο και ιατρικο φακλου ασθενν απ τα δημσια νοσοκομεα και τις ιδιωτικς κλινικς στην Αννυμη Εταιρεα "Κντρο Τεκμηρωσης και Κοστολγησης Νοσοκομειακν Υπηρεσιν (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)

20-10-17   ΦΕΚ-3701 Β/19-10-17 :

ΥΠΕΕ 42409/17 : Εγκριση του Κανονισμο Λειτουργας του Διοικητικο Συμβουλου του Ινστιτοτου Γεωλογικν και Μεταλλευτικν Ερευνν (ΙΓΜΕ)

ΥΠΕΕ 162371/2429/17 : Εγκριση εκτλεσης εργασιν ανρτησης δασικν χαρτν ως την κρωση τους

20-10-17   ΒΟΥΛΗ 1069/17 (ΦΕΚ-3702 Β/19-10-17) : Τπος και περιεχμενο της Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και της Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) - Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων αυτν

20-10-17   ΒΟΥΛΗ 12391/7569/17 (ΦΕΚ-3703 Β/19-10-17) : Τπος και περιεχμενο της Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και της Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) - Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων αυτν19-10-17   ΕΦΚΑ 39/19-10-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 95 του Ν. 4387/16 που αφορον θματα παραγραφς αξισεων του ΕΦΚΑ απ μη καταβληθεσες ασφαλιστικς εισφορς

19-10-17   ΑΑΔΕ 1752/18-10-17 : Παροχ οδηγιν για την ενιαα και ομοιμορφη εφαρμογ της με αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19-9-17 (ΦΕΚ-3326 Β) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων

19-10-17   ΥΠΥΜΕ 83836/4593/16/17 (ΦΕΚ-3662 Β/18-10-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. υ.α. 37492/1795/03 "Καθορισμς τπων και τεχνικν προδιαγραφν Λεωφορεων για την ταξινμηση και την κυκλοφορα τους ως αστικν, υπεραστικν και ημιαστικν" (Β 922)

19-10-17   ΥΠΕΕ 161972/2548/17 (ΦΕΚ-3665 Β/18-10-17) : Τροποποηση απφασης "Διθεση καυσξυλων για κλυψη ατομικν αναγκν των κατοκων"

19-10-17   ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ76/17 (ΦΕΚ-3666 Β/18-10-17) : Σσταση Επιτροπς Παρακολοθησης για την υλοποηση του Εθνικο Σχεδου Δρσης για την Εφοδιαστικ (Logistics)

19-10-17  ΑΑΔΕ ΕΜΠ/1374/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-3667 Β/18-10-17) : Εκχρηση δικαιματος υπογραφς

19-10-17   N. 4492/17 (ΦΕΚ-156 Α/18-10-17) : Διακνηση και εμπορα νωπν και ευαλλοωτων αγροτικν προιντων και λλες διατξεις18-10-17   ΕΦΚΑ Σ22/3/ΕΓΚ.37/18-10-17 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4387/16, που αφορ θματα Διαδοχικς Ασφλισης

18-10-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1162/17-10-17 : Κοινοποηση της Γνωμοδτησης 163/17 του Β Τμματος του ΝΣΚ σχετικ με την επδραση απ την κατθεση ατησης για υπαγωγ στον ν. 3869/10 και την κδοση προσωρινς διαταγς "περ αναστολς καταδιωτικν μτρων κατ του οφειλτη και διατρησης της πραγματικς και νομικς κατστασης της περιουσας του" σε κατσχεση εις χερας τρτου που εχε νομμως επιβληθε πριν απ την κατθεση της ατησης

18-10-17   ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.1010/1372291/18-10-17 : Ασφαλιστικ Τακτοποηση κατ την Επσχεση Εργασας

18-10-17   ΥΠΟΙΑΝ 102763/ΕΥΘΥ739/17 (ΦΕΚ-3652 Β/17-10-17) : Διαδικασα εφαρμογς της κινητικτητας και της εναλλαγς σε ευασθητες θσεις του προσωπικο στις Ειδικς Υπηρεσες του ν. 4314/14 (Α 265) και στην Κεντρικ Υπηρεσα της ΜΟΔ ΑΕ

18-10-17   ΥΠΟΙΑΝ 110285/ΔΤΒΝ1851/ΤΜ.Α/Φ.15/17 (ΦΕΚ-3656 Β/17-10-17) : Δημιουργα, οργνωση, λειτουργα και διαχεριση ηλεκτρονικς πλατφρμας - Μητρου Ρευματοδοτν - Ρευματοληπτν (ΗΜΡΡ), σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 54 του ν. 4472/17 (Α 74)

18-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Β/68540/18-10-17 : Λειτουργα Συλλγων Εθελοντν Αιμοδοτν

18-10-17   ΥΠΥΜΕ Α/54941/3085/18-10-17 : Περ της καταβολς τλους αδεας κυκλοφορας οχματος

18-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/ΟΙΚ.78003/18-10-17 : Μετθεση ιατρν βσει του ρθρου 29 του ν. 4461/17 και παρξη κενς οργανικς θσης

18-10-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/68901/0026/17-10-17 : Καταχρηση ολικν περικοπν δαπανν / και αιτημτων κδοσης ανληψης υποχρωσης στο Ολοκληρωμνο Πληροφοριακ Σστημα Δημοσιονομικς Πολιτικς

18-10-17   ΥΠ.ΟΙΚ.-ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1161/17 (ΦΕΚ-3657 Β/17-10-17) : Πργραμμα δημοσων κληρσεων απ την Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων

18-10-17   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 444/17 (ΦΕΚ-3651 Β/17-10-17) : Τροποποηση του Κανονισμο Οικονμικς Διαχερισης του Ελληνικο Δημοσιονομικο Συμβουλου17-10-17   Κ.Υ.Α. 41848/1848/17 (ΦΕΚ-3649 Β/16-10-17) : Τροποποηση της κ.υ.α. οικ.146163/12 - Μτρα και Οροι για τη διαχεριση Αποβλτων Υγειονομικν Μονδων, πως ισχει

17-10-17   ΥΠΕΘ 170141/Α5/16-10-17 (ΦΕΚ-3650 Β/16-10-17) : Τροποποηση και συμπλρωση της με αρ. 14420/ΚΒ/08 (ΦΕΚ-218 β) υ.α. Εξετσεις - Οργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας

17-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.77569/16-10-17 : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 32 του ν. 4486/17 (ΦΕΚ-115 Α)

17-10-17   Κ.Υ.Α. 73461/17 (ΦΕΚ-3647 Β/16-10-17) : Πλασιο εφαρμογς του αναμορφωτικο μτρου της παροχς κοινωφελος εργασας ανηλκων και πνακας φορων που συμμετχουν στην εφαρμογ του μτρου

17-10-17    ΥΠΕΘ 167152/Δ2/17 (ΦΕΚ-3638 Β/16-10-17) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2017-201816-10-17    ΥΠΥΜΕ Β1/59617/1335/13-10-17 : Διευκρινσεις σχετικ με δεια σκησης επαγγλματος οδικο μεταφορα εμπορευμτων

16-10-17   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1158/17 (ΦΕΚ-3634 Β/13-10-17) : Καθορισμς των προυποθσεων, της διαδικασας, των τεχνικν προδιαγραφν, του χρνου και του τρπου δημοσιοποησης στο διαδκτυο, της διαδικασας αποστολς της ηλεκτρονικς ειδοποησης, των δεδομνων που δημοσιοποιονται, της διαδικασας και των προυποθσεων ρσης διρθσης της δημοσιοποησης, των αρμδιων οργνων για τη διενργεια της δημοσιοποησης και την ρση αυτς, των οργανωτικν και τεχνικν μτρων για την ασφλεια της επεξεργασας και κθε λλου ειδικτερου θματος σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 9 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/11

16-10-17    Ν. 4491/17 (ΦΕΚ-152 Α/13-10-17) : Νομικ αναγνριση της ταυττητας φλου - Εθνικς Μηχανισμς Εκπνησης, Παρακολοθησης και Αξιολγησης των Σχεδων Δρσης για τα Δικαιματα του Παιδιο και λλες διατξεις13-10-17   ΥΠΕΕ 160543/2326/17 (ΦΕΚ 3625 Β/12-10-2017) : Τροποποηση της με αριθμ 146776/2459/ 21-10-2016 απφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β) «Καθορισμς θεμτων σχετικν με την παργραφο 1 εδφια β', γ', δ' και ε' του ρθρου 21 του ν. 3889/2010 πως ισχει.

13-10-17    ΥΠΕΕ 38183/17 (ΦΕΚ-3613 Β/12-10-17) : Καθορισμς της ημερομηνας μχρι την οποα εναι επιτρεπτ η υποβολ εκπρθεσμων δηλσεων και η κατθεση αιτσεων διρθρωσης προδλου σφλματος για τις υπ κτηματογρφηση περιοχς των ΟΤΑ του Καλλικρατικο Δμου Εδεσσας και συγκεκριμνα στους προς Καποδιστριακος Δμους και Κοιντητες .........

13-10-17    ΦΕΚ-3614 Β/12-10-17 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Δ23/44155/2072/17 : Ειδικ πιστοποηση και ανανωση πιστοποησης ΝΠΙΔ ως φορων παροχς υπηρεσιν Κοινωνικς Φροντδας μη κερδοσκοπικο χαρακτρα

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.74438/17 : Κατρτιση και τρηση καταλγου και διαδικασα τοποθτησης ειδικευμνων ιατρν για εξειδκευση στις Πολυδναμες Μονδες Εντατικς Νοσηλεας

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2113.1-6/56930/17 : Δικαιολογητικ κδοσης δειας εισαγωγς υλικν του ν. 2168/93 που προορζονται για τις ανγκες του Λιμενικο Σματος Ελληνικς Ακτοφυλακς

13-10-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1153/17 (ΦΕΚ-3628 Β/13-10-17) : Παρταση και αναστολ βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες βροχοπτσεις και πλημμρες) που εκδηλθηκαν στις 25-9-2017 και 26-9-2017 στο Δμο Σαμοθρκης της ΠΕ Εβρου της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης

13-10-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001491/ΕΞ2017/ΧΠ1687/17 (ΦΕΚ-3633 Β/13-10-17) : Τροποποηση της μεθοδολογας υπολογισμο των ετσιων τακτικν εισφορν των πιστωτικν ιδρυμτων στο σκλος κλυψης καταθσεων του Ταμεου Εγγησης Καταθσεων και Επενδσεων (ΤΕΚΕ)

13-10-17   ΥΠ.ΕΣ. 34553/ΕΓΚ.28/13-10-17 : Παροχ διευκρινσεων για την ερμηνεα και εφαρμογ των ρθρων 108-114 του ν. 4483/17 (Α 107) για τους Ευρωπαικος Ομλους Εδαφικς Συνεργασας (ΕΟΕΣ)

13-10-17   Π.Δ. 123/17 (ΦΕΚ-151 Α/12-10-17) : Οργανισμς του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν

13-10-17   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 385/98204/17 (ΦΕΚ-3593 Β/12-10-17) : Σχδιο κατανομς και οριστικ κατανομ των γεωργικν εκμεταλλεσεων του προγρμματος "Δκτυο Γεωργικς Λογιστικς Πληροφρησης (ΔΙΓΕΛΠ)" της Ευρωπαικς Ενωσης

13-10-17   ΥΠΕΕ 40793/12-10-17 (ΦΕΚ-3603 Β/12-10-17) : Περαωση της διαδικασας κτηματογρφησης - Καταχριση των πρτων εγγραφν στα κτηματολογικ βιβλα - Ορισμς της ημερομηνας για την ναρξη ισχος του Κτηματολογου : α) στο Δμο Δφνης ..... β) στο Δμο Υμηττο .... γ) στο Δμο Αλμου ..... στο Δμο Ελληνικο .....12-10-17   ΦΕΚ-3576 Β/11-10-17 :

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/84/ΟΙΚ.31476/17 : Καθορισμς της διαδικασας μεταφορς του προσωπικο του ρθρου 40 του ν. 4440/16

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1147/17 : Παραδσεις νευ ανταλλγματος ειδν στισης σε σχολεα Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Δημσιας Εκπαδευσης

12-10-17   Ν. 4490/17 (ΦΕΚ-150 Α/11-10-17) : Κρωση της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την Ανταλλαγ Εκθσεων αν Χρα, διατξεις εφαρμογς και λοιπς διατξεις11-10-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.1147/ΕΓΚ.27/11-10-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Σερβων - Βελβεντο Ν. Κοζνης)

11-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.76309/11-10-17 : Εγκριση διατροφικν συστσεων για γενικ πληθυσμ και ειδικς πληθυσμιακς ομδες

11-10-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1159/17 (ΦΕΚ-3569 Β/11-10-17) : Καθορισμς διαδικασας ενεργοποησης, στο Φορολογικ Μητρο, του ΑΦΜ των φορολογομενων, νομικν προσπων και νομικν οντοττων, που χουν προβε στη διακοπ των εργασιν τους στη ΔΟΥ χωρς να χουν ολοκληρσει το στδιο της εκκαθρισης

11-10-17    Π.Δ. 122/17 (ΦΕΚ-149 Α/10-10-17) : Οργανισμς Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς

11-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ ΑΤ10/Φ.51020/25726/437/17 (ΦΕΚ-3544 Β/10-10-17) : Εγκριση τροποποησης καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης Ελεγκτν Εναριας Κυκλοφορας Ελλδος - ΝΠΙΔ (ΤΕΑ-ΕΕΚΕ ΝΠΙΔ)

11-10-17   Κ.Υ.Α. 15132/17 (ΦΕΚ-3545 Β/10-10-17) : Επανακαθορισμς του εδους και ποσοστο δαπανν που πληρνονται απ την πγια προκαταβολ της Υπηρεσας Ασλου

11-10-17   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/10-10-17 : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Β του ν. 2725/99 "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις" (Α 121), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4479/17 (Α 94)

11-10-17   ΕΟΠΥΥ 40026/5-10-17 (ΦΕΚ-3492 Β/5-10-17) : Καθορισμς τιμν αποζημωσης στα εγκεκριμνα απ τον ΕΟΠΥΥ σκευσματα ειδικς διατροφς

11-10-17   ΥΠ.ΕΣ. 34200/ΕΓΚ.26/11-10-17 : Ενημρωση για τις ρυθμσεις του π.δ. 99/17 ¨Καθορισμς προυποθσεων αδειοδτησης και λειτουργας των παιδικν και βρεφονηπιακν σταθμν που λειτουργον εντς νομικν προσπων των δμων υπηρεσας των δμων

11-10-17   ΥΠΥΜΕ 72246/4667/11-10-17 : Ορισμς επιτροπν για τη διενργεια εξετσεων υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων σε ΚΤΕΟ

11-10-17   ΟΑΕΔ 69895/10-10-17 : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2017, στις κατηγορες του ρθρου 22 του Ν. 1836/89 πως ισχει

11-10-17    ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ασκηση υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων, εκσυγχρονισμς της Επιμελητηριακς Νομοθεσας και λλες διατξεις --> Βλ. μετ την εισαγωγ στην ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το γγραφο με ττλο "ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ"10-10-17    ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.1140/ΕΓΚ.25/10-10-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Κεφαλλονις)

10-10-17   ΑΑΔΕ ΔΟΔ/ΑΑΔΕ/Α/1119042/ΕΞ2017/2-8-17 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την τροποποηση της υπ' αριθμ, 2/55763/0026/17-7-13 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ δαπανν τκων επ επιστεφμενων εσδων που χουν εισπραχθε αχρεστητα

10-10-17    Κ.Υ.Α. 45857/772/17 (ΦΕΚ-3534 Β/9-10-17) : Πργραμμα ενσχυσης της απασχλησης 40.000 αμειβμενων με Δελτο Παροχς Υπηρεσιν, με μετατροπ της σμβασης παροχς ανεξρτητων
Υπηρεσιν με σμβαση εξαρτημνης εργασας

10-10-17     K.Y.A. 2850/17 (ΦΕΚ-3532 Β/9-10-17) : Παροχ δωρεν ευρυζωνικς σνδεσης στους μνιμους κατοκους των απομακρυσμνων νησιν της χρας

10-10-17    ΥΠΕΘ Φ.151/169487/Α5/10-10-17 : Πληροφορες για την εφαρμογ των εισαγομνων αλλοδαπν - αλλογενν και ομογενν υποτρφων του Ελληνικο Κρτους στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2017-2018

10-10-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1149554/ΕΞ2017/3-10-17 : Ορθ Συμπλρωση των Δηλσεων ΕΦΚ που υποβλλονται για τη Βεβαωσης και Εσπραξη της Αιθυλικς Αλκολης και των Αλκοολοχων προιντων

10-10-17   Π.Δ. 121/17 (ΦΕΚ-148 Α/9-10-17) : Οργανισμς του Υπουργεου Υγεας

10-10-17   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2543/103240/17 (ΦΕΚ-3529 Β/9-10-17) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των διατξεων του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 834/07 του Συμβουλου και των κανονισμν 889/08 και 1235/08 της Επιτροπς, σχετικ με τον βιολογικ τρπο παραγωγς, την επισμανση και των λεγχο των βιολογικν προιντων φυτικς ζως, ζωικς παραγωγς και υδατοκαλλιργειας, καθς και τους ρους εισαγωγς βιολογικν προιντων απ τρτες χρες --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ9-10-17   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/30570/4-10-17 : Τροποποηση εγκυκλου 52/12 περ πολιτογρφησης ομογενν αλλοδαπν κατχων ΕΔΤΟ

9-10-17   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΕ/ΟΙΚ.1583/Φ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/5-10-17 : Τροποποηση της παρ. 3.1. της εγκυκλου Δ22200/30-7-77 με θμα "Οδηγες για τον λεγχο μελετν σωληνωτν αρδευτικν δικτων" πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΒΜ3/21417/17-8-84 εγκκλιο της Δ/νσης Υδραυλικν ργων του Υπουργεου Δημοσων Εργων

9-10-17   ΕΦΚΑ 36/6-10-17 : Εκδοση του Κδικα για την πρσβαση σε δημσια γγραφα και στοιχεα

9-10-17   K.Y.A. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681/17 (ΦΕΚ-3446 Β/4-10-17) : Καθορισμς των διοικητικν διαδικασιν και των αντστοιχων εντπων τους αρμοδιτητας Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς οι οποες διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) και κατργηση της κ.υ.α. αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/34/ΟΙΚ.25418 (ΦΕΚ-3237 Β/2012)6-10-17    ΥΠΕΕ 160547/2378/6-10-17 : Διαδικασες και χειρισμς στοιχεων μετ τη λξη της προθεσμας υποβολς αντιρρσεων των αναρτημνων δασικν χαρτν

6-10-17   ΦΕΚ-3497 Β/6-10-17 :

ΥΠ.ΕΣ. 32474/17 : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2017 (δ' δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 7363/Γ1-749/17 : Εγκριση διεξαγωγς κατ το τος 2017 της ρευνας για την Καινοτομα στις επιχειρσεις, με περοδο αναφορς την τριετα 2014-2016, γκριση χρησιμοποησης στατιστικν οργνων και καθορισμς αμοιβς ερωτηματολογων

6-10-17    ΕΟΠΥΥ 40025/17 (ΦΕΚ-3491 Β/5-10-17) : Καθορισμς τιμν αποζημωσης αναλσιμου υγειονομικο υλικο

6-10-17    ΥΠΟΙΑΝ 108204/6-10-17 : Παροχ οδηγιν για τα ποσοστ ενσχυσης των επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4399/16

6-10-17    ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.4987/Α321/5-10-17 (ΦΕΚ-3490 Β/5-10-17) : Χοργηση επιδτησης για την κατεδφιση επικνδυνα ετοιμρροπων κτιρων πληγντων απ τον σεισμ της 12ης Ιουνου 2017, σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου

6-10-17   ΥΠ.ΕΣ. 33623/5-10-17 : Υποβολ οικονομικν στοιχεων μηνς Σεπτεμβρου 2017

6-10-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1160/3-10-17 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2017-2018, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας

6-10-17    ΕΦΚΑ 1322393/6-10-17 : Μσθωση Μεταφορικν Μσων για το τος 2018

6-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44869/1858/6-10-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 8 του ν. 4488/17 (Α 137)

6-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.90380/ΟΙΚ.44867/1857/6-10-17 : Σσταση Πρωτοβθμιων και Δευτεροβθμιων Υγειονομικν Επιτροπν (ρθρο 54 του ν. 4488/17 (Α 137))

6-10-17   K.Y.A. Φ.456/38/505989/Σ.4746/17 (ΦΕΚ-3435 Β/4-10-17) : Ενιαα στολ του προσωπικο ασφαλεας των ιδιωτικν επιχειρσεων παροχς υπηρεσιν ασφλειας5-10-17 ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 181906/5-10-17  : Διευκρινσεις για τους ενεργειακος ελγχους του ν.4342/2015.

5-10-17 ΕΦΚΑ 35/5-10-17 : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωτοτπων επικυρωμνων αντιγρφων των εγγρφων  που υποβλλονται στο Δημοσο (ρθρο 1 του ν. 4250/2017) - Διενργεια δειγματοληπτικο ελγχου.

5-10-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1157/3-10-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 64 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α'107/31.07.2017)

5-10-17 Κ.Υ.Α. 45299/751/17 (ΦΕΚ 3476 Β/4-10-2017): Καθορισμς αριθμο μαθητν της Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ -Μεταλυκειακ τος - Τξη Μαθητεας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποισουν Μαθητεα - Πρακτικ σκηση σε φορες του Δημοσου Τομα κατ το σχολικ τος 2017-2018.

5-10-17 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1144/17 (ΦΕΚ 3477 Β/4-10-2017) : Προσδιορισμς των ημερομηνιν ναρξης ισχος και εφαρμογς της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την Αυτματη Ανταλλαγ Πληροφοριν Χρηματοοικονομικν Λογαριασμν (ΠΣΑΑ) σε διμερ βση δυνμει του ρθρου πμπτου παρ. 2 δετερο εδφιο του ν. 4428/2016 (Α 190).

5-10-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1156/3-10-17 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν.4484/2017.

5-10-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1155/3-10-17 : Φορολογικ μεταχεριση ειδικς αμοιβς των προσπων που αναφρονται στην περπτωση Ε' της παραγρφου 1 του ρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχ κλινικο και εργαστηριακο ργου σε πανεπιστημιακς κλινικς, εργαστρια μονδες, εγκατεστημνες σε νοσοκομεα του ΕΣΥ των νοσοκομεων που ανκουν σε Πανεπιστμια.4-10-17   ΕΦΚΑ Σ22/2/3-10-17 : Κοινοποηση του μσου ετσιου Δεκτη Τιμν Καταναλωτ τους 2016

4-10-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1154/4-10-17 : Παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ της με αριθ. ΔΕΛ/Β/1136035/ΕΞ2017/15-9-17 (Β 3278) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων

4-10-17    ΥΠΕΘ. Φ.151/165736/Α5/4-10-17 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημαικ τος 2017-2018

4-10-17    ΥΠΕΘ Φ.151/165009/Α5/3-10-17 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημαικ τος 2017-2018

4-10-17    ΥΠ.ΕΣ.-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 63276/Φ.701.2/3-10-17 : Δημοσευση υ.α. αναφορικ με τις προυποθσεις για δεια δρυσης και λειτουργας Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης απ φορες Ιδιωτικο Δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα

4-10-17    ΥΠΥΜΕ Γ5/70060/8389/3-10-17 : Κοινοποηση ΚΥΑ σχετικ με τις εσωτερικς μεταφορς επικινδνων εμπορευμτων - εναρμνιση οδηγας 2016/2309/ΕΕ (ADR 2017 - RID 2017)

4-10-17    ΟΑΕΔ 68060/4-10-17 : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 1459 ανργων νων, ηλικας 18-24 ετν3-10-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΟΜ/Φ.20/ΟΙΚ.32644/3-10-17 : Ψηφιακ Οργανγραμμα της Δημσιας Διοκησης και Τοπικς Αυτοδιοκησης - Αποτπωση οργανογρμματος σε πρτυπο αρχεο excel

3-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 77088/3-10-17 : Νο ποσοστ κρατσεων υπρ ΜΤΠΥ σμφωνα με το ν. 4488/17

3-10-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1151/29-9-17 : Οδηγες εφαρμογς της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1101/4-7-17 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Οροι και προυποθσεις για τη σσταση και λειτουργα επιχειρσεων ναυπγησης και επισκευς πλοων που αναγνωρζονται ως Ελεθερα Τελωνειακ Συγκροτματα και διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ για τις πρτες και βοηθητικς λες που παραλαμβνουν οι επιχειρσεις στα πλασια εκτλεσης των εργασιν τους"

3-10-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1152/2-10-17 : Παρακρτηση ειδικς εισφορς αλληλεγγης επ πρσθετων αμοιβν παροχν που καταβλλονται σε μισθωτος και οι οποες δεν συνεντλλονται (συνεκκαθαρζονται) με τις τακτικς αποδοχς τους2-10-17   ΥΠΕΘ 164061/Ζ1/2-10-17 : Μετεγγραφς Ακαδημακο τους 2017‐2018.

2-10-17   Π.Δ. 119/17 (ΦΕΚ-145 Α/2-10-17) : Σσταση στο Υπουργεο Εσωτερικν Γενικς Γραμματεας Συντονισμο θεμτων Αλλοδαπν, Υπηκων Τρτων Χωρν και Παρτυπης Μετανστευσης

2-10-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 76725/29-9-17 : Κρατσεις υπρ ΜΤΠΥ σε επαναδιοριζμενους συνταξιοχους δημοσους υπαλλλους

2-10-17    ΥΠ.ΕΣ. 30562/18-9-17 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως των Προτπων Τευχν Διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργου νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (Α 147) , με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ

2-10-17    ΥΠΕΕ 160970/4982/29-9-17 : Αντιμετπιση περιπτσεων εκτσεων που διατηρον το δασικ τους χαρακτρα και βρσκονται σε ειδικ καθεστς εκμετλλευσης, στα πλασια της διαδικασας του δασικο χρτη29-9-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1150/29-9-17 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 67 του ν. 4484/17, σχετικ με την προσθκη των παρ. 5 και 6 στο ρθρο 39Α του κδικα ΦΠΑ

29-9-17    ΥΠΕΘ 163204/Ζ1/29-9-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4485/17 (Α 114) για θματα μεταπτυχιακν σπουδν και εκπνησης διδακτορικν διατριβν - Λοιπ θματα

29-9-17    ΥΠ.ΕΣ. 32885/ΕΓΚ.24/29-9-17 : Ειδικ Συλλογικ Σμβαση Εργασας για τη ρθμιση των ρων και των συνθηκν απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας δημοσου δικαου των ΟΤΑ Α Βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν

29-9-17    ΥΠ.ΕΣ. 32683/28-9-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 82 του ν. 4483/17

29-9-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 43535/2392/17 (ΦΕΚ-3405 Β/28-9-17) : Να προθεσμα υποβολς αιτσεων στον Ειδικ Κατλογο Ιατρν του ρθρου 16 παρ. 2 του "Κδικα Νμων για την Υγεα και την Ασφλεια των εργαζομνων " (ΚΝΥΑΕ) , που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 3850/10 "Κρωση του Κδικα νμων για την υγεα και την ασφλεια των εργαζομνων" (ΦΕΚ-84 Α) πως αυτ συμπληρθηκε και ισχει
29-9-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 43829/68/17 (ΦΕΚ-3415 Β/28-9-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 36498/58/17 διαπιστωτικς πρξης "Υπαγωγ στην ννοια της "χωριστς επιχειρησιακς μονδας ανεξαρττως υπεθυνης για τη σναψη συμβσεων της διας ορισμνων κατηγοριν αυτν" του ρθρου 6 παρ. 2, εδ. β του ν. 4412/16

29-9-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.72919/28-9-17 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας στη νσο ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ μετ τα ντονα καιρικ φαινμενα της 26/9/201728-9-17    Κ.Υ.Α. 2231.2-6/67107/2017/17 (ΦΕΚ-3391 Β/27-9-17) : Αξηση του αριθμο εισαγομνων στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) ακαδημαικο τους 2017-2018

28-9-17   ΥΠΟΙΑΝ 14237/17 (ΦΕΚ-3379 Β/27-9-17) : Προκρυξη πρξης "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 1459 ανργων νων, ηλικας 18-24 ετν

28-9-17   Π.Δ. 99/17 (ΦΕΚ-141 Α/28-9-17) : Καθορισμς προυποθσεων αδειοδτησης και λειτουργας των παιδικν και βρεφονηπιακν σταθμν που λειτουργον εντς νομικν προσπων των δμων υπηρεσας των δμων

28-9-17   ΥΠΕΘ 151/159838/Α5/17 (ΦΕΚ-3392 Β/27-9-17) : Καθορισμς πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων υποψηφων Επαγγελματικο Λυκεου για πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σχολικο τους 2017-2018

28-9-17   ΦΕΚ-3370 Β/27-9-17 :

Κ.Υ.Α. 151323/Ε2/17 : Καθορισμς ψους ωριαας αντιμισθας και ωρν εβδομαδιαας απασχλησης ιδιωτν οι οποοι προσλαμβνονται για τη διδασκαλα αντικειμνων / μαθημτων στα Καλλιτεχνικ Σχολεα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 14720/17 : Διρκεια ισχος δελτων αιτοντων διεθν προστασα

28-9-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1146/21-9-17 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1092/14 αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ) περ περιορισμο κατασχσεων στα χρια τρτων27-9-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/ΟΙΚ.31809/27-9-17 : Τροποποηση διατξεων ΜΕΡΟΥΣ Β - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/16, με τις διατξεις του ρθρου 36 του ν. 4489/17 "Ευρωπαικ εντολ ρευνας στις ποινικς υποθσεις - Εναρμνιση της νομοθεσας με την Οδηγα 2014/41/ΕΕ και λλες διατξεις

27-9-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1149/25-9-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 164/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με την αντιμετπιση απ πλευρς ΦΠΑ της μεταββασης στοιχεων ενεργητικο και παθητικο στο πλασιο ειδικς εκκαθρισης πιστωτικο ιδρματος

27-9-17   ΥΠ.ΕΣ. 32289/26-9-17 : Πληροφορες για στοιχεα μεταφορς μαθητν

27-9-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Δ/ΔΦ/18Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.71716/25-9-17 : Οργνωση και Ανπτυξη Εθνικο Πιλοτικο Προγρμματος Πρληψης και Προαγωγς της Υγεας των Ηλικιωμνων Ατμων - ΗΠΙΟΝΗ, με θμα για το 2017 "Πρληψη της νοιας και γκαιρη αντιμετπιση των συνεπειν της26-9-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1142/17 (ΦΕΚ-3363 Β/25-9-17) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1167/29-7-15, ΦΕΚ-1808 Β/21-8-15 ΑΓΓΔΔΕ, πως ισχει

26-9-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.40461/1743/19-9-17 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/16, ως προς τις ασφαλιστικς εισφορς των εκπαιδευτν που απασχολονται στους φορες του ρθρου 31 του ν. 4186/13

26-9-17   ΥΠΥΜΕ Α/65046/3599/26-9-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 69 του ν. 4484/17 (Α 110) αναφορικ με την οριστικ διαγραφ επιβατικν ΙΧ αυτοκιντων, χωρς την προσκμιση πιστοποιητικο καταστροφς και παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ τους

26-9-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1148/25-9-17 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 35, 41 και 61 του ν. 4465/17 (ΦΕΚ-47 Α)

26-9-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.26004/Δ15.403/26-9-17 : Γνωστοποηση ρυθμσεων των παρ. 8 και 9 του ρθρου 94 του ν. 4461/17 (Α 38) με τις οποες τροποποιθηκαν αντστοιχα το τρτο, τταρτο και πμπτο εδφιο της υποπερ. αα (μισθωτο) και το πμπτο, κτο και βδομο εδφιο της υποπερ. ββ (αυτοτελς απασχολομενοι) της περ. α της παρ. 4 του ρθρου 35 του ν. 4387/16 (Α 85)

26-9-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1140965/ΕΞ2017/22-9-17 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τη βεβαωση προκαταβολς φρου εισοδματος σε περπτωση διακοπς εργασιν ατομικς επιχερησης25-9-17   ΕΦΚΑ ΔΙΕΣΦΜΜ/1033/1267173/25-9-17 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν ελευθρων επαγγελματιν, αυτοαπασχολομενων και αγροτν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου και επλγησαν απ τον σεισμ της 12ης Ιουνου 2017

25-9-17   ΥΠΟΙΑΝ 99400/ΕΥΘΥ727/17 (ΦΕΚ-3354 Β/22-9-17) : Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων επιλογς Προισταμνων οργανικν μονδων των Ειδικν Υπηρεσιν διαχερισης, ελγχου και συντονισμο του σχεδιασμο και της εφαρμογς των Προγραμμτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικς Υπηρεσας της Μονδας Οργνωσης της Διαχερισης των Αναπτυξιακν Προγραμμτων (ΜΟΔ) ΑΕ22-9-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/80/οικ.29308/17 (ΦΕΚ 3347 Β/22-09-2017) : Στελχωση, οργνωση και λειτουργα της Γραμματεας της Κεντρικς Επιτροπς Κινητικτητας.

22-9-17   ΥΠ.ΕΣ. 31847/21-9-17 : Εορτασμς της ημρας των Ηνωμνων Εθνν

22-9-17   ΥΠ.ΕΣ. 31849/21-9-17 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940

22-9-17   ΥΠ.ΕΣ. 31850/21-9-17 : Εορτασμς των επετεων της 28ης και της 26ης Οκτωβρου στις πλεις της Αθνας και της Θεσσαλονκης

22-9-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42344/1-6-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α)

22-9-17   ΥΠΕΕ 7890/27-6-17 : Σχετικ με την ενσωμτωση αγροτικς αποθκης σε κτριο κατοικας σε εκτς σχεδου περιοχ

22-9-17   ΕΦΚΑ Γ36/518/22-9-17 : Καθορισμς λεπτομερειν της διαδικασας που εφαρμζεται στο ΚΕΑΟ στο πλασιο του εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν του ν. 4469/17

22-9-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1145/21-9-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 69 του ν. 4484/17 (ΦΕΚ-110 Α) για την διαγραφ οχημτων με δεια εκδοθεσα πριν την 4-3-2004, απ το Μητρο Οχημτων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν, κατ το μρος που αφορ τα τλη κυκλοφορας

22-9-17    Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/.../363084/20154/1815/1308/17 (ΦΕΚ-3359 Β/22-9-17) : Εγκριση Κατανομς Θσεων για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (ΠΦΑ) με σκοπ την στελχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν που υλοποιον Προγρμματα Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ) τους 2017-2018

22-9-17    Ν. 4489/17 (ΦΕΚ-140 Α/21-9-17) : Ευρωπαικ εντολ ρευνας στις ποινικς υποθσεις - Εναρμνιση της νομοθεσας με την Οδηγα 2014/41/ΕΕ και λλες διατξεις

22-9-17   ΦΕΚ-3326 Β/21-9-17 :

ΥΠΕΘ Φ.821/155358/Η2/17 : Τροποποηση της Φ.821/74513/Η2/17 υ.α. για τον καθορισμ προσντων, ρων, κριτηρων, οργνων, τρπου επιλογς, διαδικασας απσπασης προσωπικο και διρκεια αυτς, στα Ευρωπαικ Σχολεα και στα σχολεα Διεθνν Οργανισμν

ΑΑΔΕ 1466/17 : Τροποποηση της αριθ. ΔΙΠΑΕΕ/1189600/ΕΚ2016/16 απφασης του ΓΓΔΕ περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγων που θα διενεργηθον κατ το τος 2017 απ τις ΥΕΔΔΕ, πως ισχει

22-9-17   ΦΕΚ-3327 Β/21-9-17 :

Κ.Υ.Α. 39142/17 : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α) και τροποποηση της αριθμ. 2254/30-9-13 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολοητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)", (ΦΕΚ-2184 Β), πως ισχει

Κ.Υ.Α. 160525/2210/17 : Συμπλρωση της 151585/323/17 (ΦΕΚ-347 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς ειδικο τλους για την σκηση αντιρρσεων της παρ. 1 του ρθρου 15 του ν. 3889/10 (ΦΕΚ-182 α) κατ του περιεχομνου αναρτημνου δασικο χρτη"

22-9-17   Κ.Υ.Α. Γ5Α/53625/17 (ΦΕΚ-3328 Β/21-9-17) : Εναρμνιση της Εθνικς Νομοθεσα προς την αντστοιχη Κοινοτικ Οδηγας ΟΔ/2202/46/ΕΚ "για την προσγγιση των νομοθεσιν των κρατν μελν περ των συμπληρωμτων διατροφς" και κωδικοποηση των ισχυουσν διατξεων σε ενιαο κεμενο - Επικαιροποιημνα Παραρτματα της ΟΔ/2002/46/ΕΚ, πως ισχουν21-9-17   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 43433/Δ.10.126/20-9-17 : Αναβθμιση του Πληροφοριακο Συστματος ΕΡΓΑΝΗ κατ'εφαρμογ των νομοθετικν ρυθμσεων του ν.4488/2017

21-9-17   ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.71220/21-9-17 : Επιδημικ ξαρση Ιλαρς -Εμβολιασμς

21-9-17   ΥΠΕΣ 31755/21-9-17 : ναρξη Ενιαου Συστματος Κινητικτητας και διευκρινσεις σχετικ με τα περιγρμματα θσεων εργασας

21-9-17   ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.71179/21-9-17 : Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2017-2018 – Αντιγριπικς Εμβολιασμς

21-9-17  ΥΠΕΘ Φ.1/156996/ΓΔ4/20-9-17 : Εγγραφς αλλοδαπν μαθητν και Τξεις Υποδοχς

21-9-17  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/68596/0026/21-9-17 : Οδηγες σχετικ με τη διαδικασα διαφωνας κατ την κδοση αποφσεων ανληψης υποχρωσης

21-9-17   Κ.Υ.Α. 2635/17 (ΦΕΚ 3313 Β/20-9-2017) : Πλασιο λειτουργας του Υπομτρου 19.2 «Στ­ριξη υλοποησης δρσεων των στρατηγικν Τοπικς Ανπτυξης με Πρωτοβουλα Τοπικν Κοινοττων (CLLD/LEADER)» του Προγρμμα­τος «Αγροτικ Ανπτυξη της Ελλδας περιδου 2014- 2020».

21-9-17  Κ.Υ.Α. 2128/95263/17 (ΦΕΚ 3311 Β/20-9-2017) : Παρταση των προθεσμιν των παραγρφων 1 και 2 του ρθρου 31 του ν. 4061/2012 περ επικρωσης ανμαλων δικαιοπραξιν.

21-9-17  Π.Δ. 98/17 (ΦΕΚ 139 Α/20-9-2017) : Εναρμνιση της Ελληνικς Νομοθεσας προς την Οδηγα 2014/53/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλ­ου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικ με την διαθεσιμ­τητα ραδιοεξοπλισμο στην αγορ και την κα­τργηση της Οδηγας 1999/5/ΕΚ.20-9-17    ΥΠΕΘ Φ.151/156896/Α5/20-9-17 : Εγγραφς των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για το ακαδημαικ τος 2017-2018 με την ειδικ κατηγορα των Αλλοδαπν - Αλλογενν και αποφοτων λυκεων αντιστοχων σχολεων κρατν - μελν της ΕΕ

20-9-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.70949/20-9-17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Γ1δ/ΓΠ/οικ.53794/12-7-17 "Τμματα ακτν της Περιφρειας Αττικς, στα οποα δεν επιτρπεται η κολμβηση", πως ισχει

20-9-17    ΒΟΥΛΗ 10847/6616/17 (ΦΕΚ-3296 Β/19-9-17) : Παρταση προθεσμας υποβολς προσφορν στον διαγωνισμ για το ργο "Επεμβσεις βελτωσης και ενσχυσης της κατασκευς κλυψης της αθουσας της Ολομλειας της Βουλς των Ελλνων"

20-9-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1137/17 (ΦΕΚ-3293 Β/19-9-17) : Καθορισμς των καταλγων σχετικ με τις Δηλωτες Δικαιοδοσες, δυνμει του ρθρου πμπτου παρ. 4 τρτο εδφιο του ν. 4428/16 (Α 190) και με τις Συμμετχουσες Δικαιοδοσες, δυνμει του διου ρθρου και του ρθρου 9 παρ. 5 περ. β τρτο εδφιο του ν. 4170/13 (Α 163), ναντι της Ελλδας

20-9-17   ΟΑΕΔ 12/64795/20-9-17 : Πρσκληση Νο 12/17 για υποβολ αιτσεων στα : α) Πργραμμα ενσχυσης εργοδοτν για την πρσληψη 2.000 ανργων ατμων με αναπηρες (ΑμεΑ), απεξαρτημνων απ εξαρτησιογντες ουσες, αποφυλακισμνων, νεαρν παραβατικν ατμων νεαρν ατμων που βρσκονται σε κοινωνικ κνδυνο , και β) Στο Πργρμαμα επιχοργησης 50 θσεων για εργονομικς διευθτησης του χρου εργασας για τομα με αναπηρες

20-9-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 1091/ΕΓΚ.34/20-9-17 : Οδηγες για τη λειτουργα Κλιμακων - Ομδων Εργασας για την εκκαθριση των εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης

20-9-17    ΥΠΕΘ 155925/Ζ1/19-9-17 : Χοργηση στεγαστικο επιδματος ακαδημαικο τους 2016-2017

20-9-17    ΕΟΠΥΥ 35833/20-9-17 : Χοργηση Επιδματος Αεροθεραπεας τους 2017

20-9-17    ΥΠ.ΕΣ. 31422/20-9-17 : Ευρωπαικ Πργραμμα Εδαφικς Συνεργασας URBACT III : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τα Δικτυα Μεταφορς

20-9-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 64623/19-9-17 : Ορισμς ημερομηνας λξης υποβολς αιτσεων στο πλασιο υλοποησης του Ειδικο Τριετος Προγρμματος ενσχυσης εργοδοτν με επιχοργηση που αντιστοιχε στο ψος των συνολικν ασφαλιστικν εισφορν για την πρσληψη 2.200 Ατμων με Αναπηρες, Απεξαρτημνων απ εξαρτησιογνες ουσες, Αποφυλακισμνων και Νεαρν Παραβατικν Ατμων Νεαρν Ατμων που βρσκονται σε Κοινωνικ Κνδυνο και Προγρμματος Εργονομικς Διευθτησης του χρου εργασας για Ατομα με Αναπηρες19-9-17   Κ.Υ.Α.  Γ1(δ)/ΓΠ/οικ.67322/17 (ΦΕΚ 3282 Β/19-09-2017) : Ποιτητα νερο ανθρπινης κατανλωσης σε συμμρφωση προς τις διατξεις της Οδηγας 98/83/ΕΚ του Συμβουλου της Ευρωπακς νωσης, της 3ης Νοεμβρου 1998 πως τροποποιθηκε με την Οδηγα (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).

19-9-17    ΕΦΚΑ 33/19-9-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 20 του Ν. 4387/16 περ απασχλησης συνταξιοχων λγω γρατος

19-9-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.60000/18191/976/19-9-17 : Προσδιορισμς της μνιμης διαμονς (κατοικας) στην Ελλδα για την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4387/16 (ρθρο 7 παρ. 2) για την Εθνικ Σνταξη. Υπολογισμς της Εθνικς Σνταξης σε συνδυασμ με τις διατξεις των Ευρωπαικν Κανονισμν 883/2004 και 987/2009 και των διατξεων των Διμερν Συμβσεων ΚΑ

19-9-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.1500/ΟΙΚ.1681/119/19-9-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4387/16 για πρσωπα με διαδοχικ χρνο ασφλισης

19-9-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/287/ΟΙΚ.30338/18-9-17 : Καταχριση και ενημρωση στο Μητρο Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου των προσλαμβανμενων για την αντιμετπιση των προσφυγικν / μεταναστευτικν ρον και των προσλαμβανμενων για αντιμετπιση φυσικν καταστροφν

19-9-17   ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Β/1136035/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-3278 Β/18-9-17) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΛ/Β/1189202/ΕΞ2016/28-12-16 (Β 4270) απφασης του ΓΓΔΕ περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2017, πως ισχει18-9-17 ΥΠΟΙΑΝ ΔΠΠ/2736/18-9-17 : Διευκρινσεις σχετικ με τις διατξεις των κωδικοποιημνων Καννων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορον μετρολογικ θματα

18-9-17 ΥΠΕΣ 30307/11-9-17 : Εξφληση υποχρεσεων των Δμων απ δικαστικς αποφσεις και διαταγς πληρωμς.

18-9-17 ΥΠΕΣ 30380/14-9-17 : Επιχοργηση Δμων της Χρας για την εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεν τους προς τρτους.

18-9-17 Π.Δ. 97/17 (ΦΕΚ 138 Α/15-9-2017) : Οργανισμς Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων.

18-9-17 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΟM/Φ.20/οικ.29896/15-9-17 : Ενργειες για την Υλοποηση των νων Οργανισμν των Υπουργεων

18-9-17 ΥΠ.ΥΓ. Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.69895/15-9-17 :  Τροποποηση της υπ. αριθμ Γ1δ/Γ.Π. οικ. 53794/ 12-7-2017 «Τμματα ακτν της Περιφρειας Αττικς, στα οποα δεν επιτρπεται η κολμβηση»15-9-17    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1135570/ΕΞ2017/12-9-17 : Κοινοποηση των διατξεων τουρθρου 46 του ν. 4410/16 - Τλη κυκλοφορας τους 2017 - Ημερομηνα πρτης ταξινμησης των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημτων - Τλος ταξινμησης οχημτων του ρθρου 125 του ν. 2960/01

15-9-17    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1135549/ΕΞ2017/14-9-17 : Οδηγες σχετεικ με την εκκαθριση δηλσεων φορολογας εισοδματος για το φορολογικ τος 2016 λγω καθυστερημνης ταυτοποησης των κωδικν 037/038 απ το Υπουργεο Αγροτικς Ανπτυξης

15-9-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1143/14-9-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 65 του ν. 4486/17 για την απαλλαγ απ τα τλη χαρτοσμου των επιχορηγσεων που λαμβνουν οι φορες που λειτουργον Μονδες Ψυχικς Υγεας

15-9-17    Κ.Υ.Α. Κ1/148905/17 (ΦΕΚ-3221 Β/14-9-17) : Καθορισμς μεγστου αριθμο ανθρωποωρν απασχλησης για το ργο των σχολικν καθαριστριν κατ το σχολικ τος 2017-201814-9-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1141/13-9-17 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/17 (Α 110)

14-9-17     K.Y.A. K1/149739/17 (ΦΕΚ-3213 Β/13-9-17) : Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σε λη την Επικρτεια για το διδακτικ τος 2017-2018

14-9-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1138/13-9-17 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 10, 13 και 14 του ν. 4474/17 (ΦΕΚ-80 Α/7-6-17) και των διατξεων των ρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/17 (ΦΕΚ-110 Α/1-8-17) για θματα φορολογας κεφαλαου

14-9-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1139/13-9-17 : Επιβολ προστμου στις εκπρθεσμες κοινς δηλσεις φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων (Ε1) των γγαμων φορολογομενων

14-9-17    Ν. 4488/17 (ΦΕΚ-137 Α/13-9-17) : Συνταξιοδοτικς ρυθμσεις Δημοσου και λοιπς ασφαλιστικς διατξεις, ενσχυση της προστασας των εργαζομνων, δικαιματα ατμων με αναπηρες και λλες διατξεις13-9-17    ΥΠ.ΕΣ. 29727/5-9-17 : Γνωστοποηση της με αριθμ 135/17 γνωμοδτησης του Ε τμματος του ΝΣΚ

13-9-17    ΑΑΔΕ Δ/ΟΡΓ/Β/1131265/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-3203 Β/12-9-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ.803/580/31-5-93 (Β 426) υ.α. "Συγκρτηση Επιτροπς καταστροφς βιομηχανοποιημνων καπνν, νσημων φορολογικν ταινιν κλπ.", ως προς την ανασυγκρτηση της Επιτροπς της παραγρφου 1 αυτς12-9-17    Π.Δ. 96/17 (ΦΕΚ-136 Α/11-9-17) : Οργανισμς Υπουργεου Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων

12-9-17    ΥΠΟΙΑΝ ΔΠΠ/2389/17 (ΦΕΚ-3136 Β/11-9-17) : Τροποποηση της με αριθμ. Φ2/1510/13 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων "Προκρυξη Δρσης "Εκσυγχρονισμς Πρατηρων Υγρν Καυσμων" (ΦΕΚ-1589/ Β/2013)) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

12-9-17    ΕΑΑΔΗΣΥ 5546/12-9-17 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως των προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργου νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ

12-9-17    Π.Δ. 95/17 (ΦΕΚ-135 Α/11-9-17) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 344/00 "Ασκηση του επαγγλματος του γεωγεχνικο" (Α 297) πως ισχει11-9-17    ΥΠΕΘ Κ1/143615/17 (ΦΕΚ-3131 Β/8-9-17) : Ορισμς του Ιδρματος Νεολαας και Δια Βου Μθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως συμβαλλμενος μρος για τη χρηματοδτηση των κατ τπους σχολικν επιτροπν

11-9-17    ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/19/ΟΙΚ.37676/11-9-17 : Σχετικ με την χοργηση συνταγολογων για τη συνταγογρφηση εμβολων απευαισθητοποησης

11-9-17    ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/12768/11-9-17 : Παρχονται οδηγες (διαδικασα κδοσης συνταγν)

11-9-17    Π.Δ. 94/17 (ΦΕΚ-134 Α/8-9-17) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 174/83 "Κανονισμς Πυροσβεστικς Σχολς" (Α 68)

11-9-17   Κ.Υ.Α. 1915/90550/17 (ΦΕΚ-3114 Β/8-9-17) : Καθορισμς των προυποθσεων και της διαδικασας χρηματοδτησης Δμων και Συνδσμων Δμων για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισης τους για το τος 20178-9-17    ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Συνταξιοδοτικς ρυθμσεις Δημοσου και λοιπς ασφαλιστικς διατξεις, ενσχυση της προστασας των εργαζομνων, δικαιματα ατμων με αναπηρες και λλες διατξεις

8-9-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 16637/01/2017/17 (ΦΕΚ-3122 Β/8-9-17) : Καθορισμς της Οργνωσης της Γραμματεας του Ανωττου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (ΑΣΕΠ)

8-9-17    ΥΠΥΜΕ Α/59806/3329/7-9-17 : Τπος Δελτου Φοιτητικο και Μαθητικο Εισιτηρου

8-9-17    ΥΠΥΜΕ Α1/56128/1912/8-9-17 : Διαββαση εγγρφου σχετικ με εσπραξη τελν κυκλοφορας κατ τη μεταββαση ΦΙΧ οχημτων σε ακινησα (ΠΟΛ.1121/17 ΑΑΔΕ)

8-9-17    ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Ε/1121861/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-3086 Β/7-9-17) : Καθορισμς κστους φλαξης, μεταφορ και φορτοεκφρτωσης για τα εδη που διαχειρζονται οι Υπηρεσες Διαχερισης Δημσιου Υλικο

8-9-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1130/17 (ΦΕΚ-3087 Β/7-9-17) : Καθορισμς της αρμδιας κατ' ανθεσης αρχς της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων δυνμει της παρ. 5 του ρθρου 5 του ν. 4170/13 (Α 163) και της παρ. 1 του ρθρου δετερου του ν. 4428/16 (Α 190), και εξειδκευση των υποχρεσεων των Δηλοντων Ελληνικν Χρηματοπιστωτικν Ιδρυμτων ως προς το χρνο και τον τρπο υποβολς των στοιχεων και λοιπν θεμτων σχετικ με την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν δυνμει της περ. γ της παρ. 7 του ρθρου 9 του ν. 4170/13 και της παρ. 5 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/167-9-17   ΥΠΕΘ 148440/ΓΔ5/7-9-17 : Πρσκληση μνιμων εκπαιδευτικν Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολ αιτσεων απσπασης σε Περιφερειακς Διευθνσεις Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, προκειμνου να οριστον ως Συντονιστς Εκπαδευσης Προσφγων (ΣΕΠ) σε Κντρα / και δομς Φιλοξενας Προσφγων για το σχολικ τος 2017-2018

7-9-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.67887/7-9-17 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα ημερσια και νυχτεριν λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ιδιωτικν και δημσιων και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος - παιδικος σταθμος δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2017-2018

7-9-17    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/1130959/ΕΞ2017/5-9-17 : Κοινοποηση των αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/1121993/ΕΞ2017/10-8-17 και ΔΕΦΚΦ/1121986/ΕΞ2017/10-8-17 (2908 Β/23-8-17) Αποφσεων Διοικητ της ΑΑΔΕ με τις οποες τροποποιονται αντστοιχα οι υπ' αριθμ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-99 (Β 1470) και Τ,2043/87/Β0019/22-3-93 (Β 521) ΑΥΟ"

7-9-17    Κ.Υ.Α. 7867/1-9-17 (ΦΕΚ-3083 Β/6-9-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2/51692/0022/07 (ΦΕΚ-1873 Β.2007) απφασης, πως χει τροποποιηθε και ισχει "Καθορισμς αμοιβς καθαριστριν των σχολεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης με σμβαση μσθωσης ργου"

7-9-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.6-11/62237/2017 (ΦΕΚ-3081 Β/6-9-17) : Κατταξη Υπαξιωματικν Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς ειδικτητας Υγειονομικο

7-9-17    ΥΠΕΘ Φ1/147804/ΓΔ4/7-9-17 : Οδηγες για τη διαδικασα ολοκλρωσης της δρυσης και λειτουργας Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ) ΖΕΠ μσω της Πρξης : "Ενταξη Ευλωτων Κοινωνικν Ομδων (ΕΚΟ) στα Σχολεα - Τξεις Υποδοχς, σχολικ τος 2017-2018 με κωδικ ΟΠΣ 5009805 στο πλασιο των ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 του ΕΠ "Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020", ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδτηση απ την Ευρωπαικ Ενωση / Ευρωπαικ Κοινωνικ Ταμεο (ΕΚΤ) και το Ελληνικ Δημσιο"

7-9-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.67628/6-9-17 : Χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης κουνουπιν για το τος 20186-9-17    ΕΟΠΥΥ ΔΑ3Β/76/ΟΙΚ.37203/6-9-17 : Οδηγες εκκαθρισης για τις στγες υποστηριζμενης διαβωσης

6-9-17    ΕΑΑΔΗΣΥ 29/ΕΣ2017/17 (ΦΕΚ-3074 Β/6-9-17) : Εκδοση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργου νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (147 Α), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ

6-9-17    ΡΑΕ 640/17 (ΦΕΚ-3057 Β/6-9-17) : Εγκριση του ανταλλγματος για την κλυψη των δαπανν παροχς υπηρεσιν Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου (ΚΟΤ) και Τιμολογου Πολτεκνων για τα τη 2015-2016

6-9-17    Κ.Υ.Α. 27354/444/17 (ΦΕΚ-3080 Β/6-9-17) : Τροποποηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/13-2-17 κ.υ.α. με θμα "Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2017 και 2018" (Β 398)

6-9-17    Κ.Υ.Α. 3009/2/165-Α/17 (ΦΕΚ-3073 Β/6-9-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 4325 απ 30-3-99 κ.υ.α. "Χαρακτηρισμς πλων ως σκοπευτικν - Οροι, προυποθσεις και διαδικασα χοργησης αδειν κατοχς πλων σκοποβολς και φυσιγγων αυτν - Υποχρεσεις αθλητικν σωματεων, υπευθνων σκοπευτηρων και κατχων πλων σκοποβολς" (Β 400)

6-9-17    ΕΟΠΥΥ ΔΑ3Δ/105/ΟΙΚ.37111/5-9-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την απδοση δαπανν νοσηλεας στο εξωτερικ5-9-17    ΥΠ.ΕΣ. 29341/1-9-17 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 28 του ν. 4483/17 (Α 107)

5-9-17   ΥΠ.ΕΣ. 29644/ΕΓΚ.23/5-9-17 : Παροχ πρσθετων διευκρινσεων για την ερμηνεα και εφαρμογ του ρθρου 24 του ν. 4479/17 (Α 94)

5-9-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1135/17 (ΦΕΚ-3053 Β/5-9-17) : Καθορισμς του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων αρχν για την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν δυνμει της παρ. 2 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/16

5-9-17    ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 62552/1280/Φ210/4-9-17 : Διευκρινιστικ εγκκλιος σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 64 του ν. 4313/14 περ δευτερευουσν θσεων εκπομπς ραδιοφωνικν σταθμν

5-9-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1136/1-9-17 : Οφειλ τελν κυκλοφορας στην περπτωση επιβατικν αυτοκιντων οχημτων τα οποα δεν τελον υπ την φυσικ κατοχ των ιδιοκτητν τους, λγω μη ολοκλρωσης της διαδικασας μεταββασης τους απ αγοραστς

5-9-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1133/17 (ΦΕΚ-3035 Β/4-9-17) : Κατλογος οντοττων και λογαριασμν που πρπει να αντιμετωπιστον ως Μη Δηλοντα Χρηματοπιστωτικ Ιδρματα και Εξαιρομενοι Λογαριασμο για τα τη 2016 και 2017, και ειδικτερα θματα σχετικ με την τρηση των καννων υποβολς στοιχεων και δουσας επιμλειας δυνμει των εξουσιοδοτσεων του ρθρου 9 παρ. 5 περ. β δετερο εδφιο και παρ. 7 περ. γ του ν. 41720/13 (Α 163) και του ρθρου πμπτου παρ. 4 πρτο και δετερο εδφιο και παρ. 5 του ν. 4428/16 (Α 190)4-9-17    ΥΠΕΘ Φ.361.22/72/145521/Ε3/4-9-17 : Οδηγες σχετικ με την επιλογ υποψηφων υποδιευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

4-9-17    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΩΝ 60.000 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΩΝ 60.000 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

4-9-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/76/ΟΙΚ.28554/1-9-17 : Εναρξη εφαρμογς Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (ν. 4440/2016, πως ισχει)

4-9-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.64801/17 (ΦΕΚ-3024 Β/1-9-17) : Χοργηση πιστοποιητικο της εξειδκευσης της Κλινικς Μικροβιολογας, χωρς εξετσεις

4-9-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2124.6/57506/17 (ΦΕΚ-3003 Β/1-9-17) : Κρωση του κανονισμο "Οργνωση και Λειτουργα Επισκευαστικν Βσεων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

4-9-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.65623/17 (ΦΕΚ-3028 Β/1-9-17) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παραγρφου 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

4-9-17    ΥΠΕΘ 144363/Ζ1/1-9-17 : Ζητματα οργνων διοκησης των ΑΕΙ, μετ τη δημοσευση του ν. 4485/17 (Α 114)

4-9-17    Π.Δ. 91/17 (ΦΕΚ-130 Α/1-9-17) : Νομοθετικ, ρυθμιστικ και οργανωτικ πλασιο για την υπεθυνη και ασφαλ διαχεριση αναλωθντων καυσμων και ραδιενεργν αποβλτων και τροποποηση του π.δ. 122/13

4-9-17    ΦΕΚ-3026 Β/1-9-17 :

Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/2822/Α36/17 : Επιδτηση ενοικου / συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν στγασης κατοκων σε περιοχς που επλγησαν απ το σεισμ της 12ης Ιουνου 2017, στην Περιφερειακ Εντητα Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου

ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.3562/Α321/17 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων σχετικ με τη χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια που επλγησαν απ τον σεισμ της 17ης Νοεμβρου 2015, σε περιοχς α) των ΠΕ Λευκδας, Κεφαλληνας και Ιθκης, της Περιφρειας Ιονων Νσων και β) της ΠΕ Αιτωλοακαρνανας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας1-9-17    ΥΠΕΘ Φ.361.22/71/144130/Ε3/1-9-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων προισταμνων νηπιαγωγεων και προισταμνων δημοτικν σχολεων

1-9-17    ΕΑΔΔΗΣΥ 5364/31-8-17 : Ενημρωση για τη δημοσευση ν. 4487/17 (Α 116) - Τροποποηση διατξεων ν. 4412/16 που αφορον τα βιβλα IV (Εννομη προστασα κατ τη σναψη δημοσων συμβσεων) και V (Tελικς Διατξεις)

1-9-17    ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 22/14-6-17 : Τροποποηση των συμβσεων κατ τη διρκει τους

1-9-17    ΥΠΕΘ Φ.253/142542/Α5/17 (ΦΕΚ-2995 Β/31-8-17) : Ενταξη των Σχολν, των Τμημτων και των Εισαγωγικν Κατευθνσεων στα Επιστημονικ Πεδα του ρθρου 3 του ν. 4327/15 (ΦΕΚ-50 Α) πως τροποποιθηκε με τις παρ. 1 και 2 του ρθρου 74 του ν. 4485/17 (ΦΕΚ-114 Α) και συντελεστς βαρτητας μαθημτων

1-9-17    K.Y.A. 140832/Z1/17 (ΦΕΚ-2993 Β/31-8-17) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για τη χοργηση του στεγαστικο επιδματος στους φοιτητς των Ιδρυμτων της Αντατης Εκπαδευσης

1-9-17    ΥΠΕΘ Φ.151/143585/Α5/31-8-17 : Εξετσεις Ελλνων του εξωτερικο τους 201731-8-17    ΥΠΕΘ Φ.361.22/63/133921/Ε3/17 (ΦΕΚ-2972 Β/30-8-17) : Καθορισμς του χρνου και της διαδικασας, υποβολς αιτσεων και επιλογς των προισταμνων νηπιαγωγεων και των προισταμνων δημοτικν σχολεων

31-8-17   ΦΕΚ-2947 Β/29-8-17 :

Κ.Υ.Α. 7.7193/17 (ΦΕΚ 2947 Β/29-08-2017) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ 4.35474/οικ.5.24502 (ΦΕΚ 3644/Β/31-12-2014) κοινς υπουργικς απφασης «Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, για την καταβολ πληρωμν ωφελουμνων και παρχων και την κλυψη του κστους του ΤΠ και Δ, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της δρσης «Επιταγ εισδου για νους απ 18 ως 24 ετν σε ιδιωτικς επιχειρσεις για απκτηση εργασιακς εμπειρας.

Κ.Υ.Α. 7.7116/17 (ΦΕΚ 2947 Β/29-08-2017) : Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, για την καταβολ πληρωμν παρχων και την κλυψη του κστους του ΤΠ και Δ, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση των 2 κκλων (Α και Β) των δρσεων i) «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα (Θλακες ανεργας) συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων» και ii) «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε Θλακες Ανεργας - Β Φση, συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων».

31-8-17    ΥΠ.ΕΣ. 29078/31-8-17 : Ευρωπαικ Πργραμμα Διεθνος Αστικς Συνεργασας (2016-2019)

31-8-17    ΥΠ.ΕΣ. 29079/31-8-17 : Πργραμμα Αδελφοποισεων του Συμφνου των Δημρχων για Πλεις και Περιφρειες : Πρσκληση υποβολς προτσεων

31-8-17    ΥΠΕΕ 159991/4305/17 (ΦΕΚ-2973 Β/30-8-17) : Στοιχεα Δελτου Υπηρεσιακς Ταυττητας Δασικν Υπαλλλων, περιγραφ της στολς τους και των χαρακτηριστικν αυτς

31-8-17    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΑ/37269/ΦΝ429.1/17 (ΦΕΚ-2984 Β/30-8-17) : Εγκριση του Κανονισμο Επεμβσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε κτρια απ οπλισμνο σκυρδεμα (2η Αναθερηση)

31-8-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 88/17 (ΦΕΚ-2987 Β/30-8-17) : Τροποποηση του ρθρου 73 "Σπορλαια" του ΚΤΠ (απφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ-788 Β) πως ισχει και τροποποηση της απφασης ΑΧΣ 528/96 (ΦΕΚ-54 Β/1997)

31-8-17    ΥΠΟΙΑΝ 91354/17 (ΦΕΚ-2983 Β/30-8-17) : Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προιντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

31-8-17    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. .....344442/19346/1743/68/31-8-17 : Εγκκλιος Πλαισου Λειτουργας Αθλητικο Τουρισμο της Γενικς Γραμματεας Αθλητισμο

31-8-17    Κ.Υ.Α. 139654/ΓΔ4/17 (ΦΕΚ-2985 Β/30-8-17) : Οργνωση, λειτουργα, συντονισμς και πργραμμα εκπαδευσης των Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφγων (ΔΥΕΠ), κριτρια και διαδικασα στελχωσης των εν λγω δομν

31-8-17    Κ.Υ.Α. 35435/2067/17 (ΦΕΚ-2962 Β/29-8-17) : Καθορισμς του ψους χρηματοδτησης του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) για το τος 2017

31-8-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1129/17 (ΦΕΚ-2967 Β/30-8-17) : Ρθμιση ζητημτων σχετικ με τη Διαδικασα Αμοιβαου Διακανονισμο, σμφωνα με τη "Σμβαση μεταξ των Κρατν - Μελν της Ευρωπαικς Ενωσης για την εξλειψη της διπλς φορολογας σε περπτωση διορθσεως των κερδν συνδεμενων επιχειρσεων (90/436/ΕΟΚ) (Ευρωπαικ Σμβαση Διαιτησας), που κυρθηκε με το ν. 2216/94 (Α 83)

31-8-17    ΥΠΕΘ Φ.7/ΦΜ/143031/Δ1/31-8-17 : Λειτουργα Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2017-2018

31-8-17    ΥΠΕΘ Φ.7/ΦΜ/143016/Δ1/31-8-17 : Λειτουργα Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2017-201830-8-17    ΥΠΕΕ 160595/4510/30-8-17 : Διαπιστωτικ πρξη προσδιορισμο των τεχνητν δασικν φυτειν της περ. γ της παρ. 6 του ρθρου 3 ν. 998/79, ευρισκμενες επ εκτσεων υπαγμενες τελεσιδκως στις διατξεις της δασικς νομοθεσας, πριν απ την 8η/8/2014

30-8-17    ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./470/1166462/30-8-17 : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ το σεισμ της 12ης Ιουνου 2017, σε περιοχς της ΠΕ Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου

30-8-17    ΥΠΕΕ 160596/4511/30-8-17 : Ενργειες που ακολουθονται μετ απ πυρκαγι στις εκτσεις που διπονται απ τις διατξεις της δασικς νομοθεσας

30-8-17    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/57528/Φ.ΕΓΚ.18/30-8-17 : Ανρτηση στην ιστοσελδα της ΕΑΔΗΣΥ των πρτυπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη Δημοσων Συμβσεων Εργου με χρση του ΕΣΗΔΗΣ

30-8-17    Κ.Υ.Α. 7852/88393/17 (ΦΕΚ-2960 Β/29-8-17) : Τροποποηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινς υπουργικς απφασης, «Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/ Εκτροφς, σε εφαρμογ του ν. 3877/2010 (Α' 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β' 1239). 

30-8-17     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1126/17 (ΦΕΚ-2957 Β/29-8-17) : Συμπλρωση - Τροποποηση της ΠΟΛ.1163/13 (ΦΕΚ-1675 Β/2013) "Οροι και διαδικασα εσπραξης - επιστροφς για την εφαρμογ του ηλεκτρονικο παραβλου", πως ισχει

30-8-17     Κ.Υ.Α. Δ24Β/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.38784/921/17 (ΦΕΚ-2964 Β/29-8-17) : Χοργηση Δελτου Μετακνησης σε Ατομα με Αναπηρες για το τος 2017

30-8-17     K.Y.A. 38839/838/17 (ΦΕΚ-2963 Β/29-8-17) : Ειδικ Πργραμμα ενσχυσης εργοδοτν για την πρσληψη 2000 ανργων Ατμων με Αναπηρες (ΑμεΑ), Απεξαρτημνων απ εξαρτησιογνες ουσες, Αποφυλακισμνων, Νεαρν Παραβατικν Ατμων Νεαρν Ατμων που βρσκονται σε κοινωνικ κνδυνο και Πργραμμα Επιχοργησης 50 θσεων Εργονομικς Διευθτησης του χρου εργασας για Ατομα με Αναπηρες (ΑμεΑ)

30-8-17    ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ (ΦΕΚ-2945 Β/29-8-17) : Ειδικ Συλλογικ Σμβαση Εργασας (ΕΣΣΕ) για την ρθμιση των ρων και συνθηκν απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας Δημοσου Δικαου των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν

30-8-17     ΥΠΕΘ 140291/Δ6/17 (ΦΕΚ-2942 Β/29-8-17) : Τροποποηση της με αρ. 63619/Δ6/17 υ.α. με θμα : "Εισαγωγ μαθητν/τριν και σχετικς ρυθμσεις στα Πειραματικ και στα Πρτυπα Σχολεα για το σχολικ τος 2017-2018

30-8-17      ΟΑΕΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/17 : Πργραμμα απασχλησης επιχειρσεων, φορων και οργανισμν του δημοσου τομα, πως αυτς ορζεται απ το ρθρο 51 του ν. 1892/90 και επιχειρσεων της τοπικς αυτοδιοκησης πρτου και δευτρου βαθμο (Δμων και Περιφερειν) του ν. 3852/10, που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα για την απασχληση 10.000 μακροχρνια ανργων ηλικας 55-67 ετν

30-8-17       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.63490/17 (ΦΕΚ-2939 Β/29-8-17) : Τροποποηση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/01 υ.α. "Προυποθσεις χοργησης δειας σκησης επαγγλματος Βοηθν Νοσηλευτν" (ΦΕΚ-1082 Β)

30-8-17      ΦΕΚ-2937 Β/29-8-17 :

Κ.Υ.Α. 7.7192/17 : Τροποποηση της υπ’ αριθμ 4.35475/οικ.5.24503 (ΦΕΚ 3644/Β/31-12-2014) κοινς υπουργικς απφασης «Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, για την κα­ταβολ πληρωμν ωφελουμνων και παρχων και την κλυψη του κστους του ΤΠ και Δ, απαι­τομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτο­ποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της δρσης «Επιταγ εισδου για νους απ 25 ως 29 ετν σε ιδιωτικς επι­χειρσεις για απκτηση εργασιακς εμπειρας».

Κ.Υ.Α. 7.7115/17 : Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακατα­θηκν και Δανεων, για την καταβολ πληρωμν ωφελουμνων και παρχων και την κλυψη του κστους του ΤΠ και Δ, απαιτομενα δικαιολογη­τικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρω­μν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της δρσης «Κατρτιση και πιστοποηση ανρ­γων 29-64 ετν σε κλδους αιχμς».

30-8-17     ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Συνταξιοδοτικς ρυθμσεις Δημοσου και Λοιπς Ασφαλιστικς Διατξεις, Ενσχυση της προστασας των εργαζομνων, Δικαιματα ατομων με αναπηρες και λλες διατξεις29-8-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1134/28-8-17 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 10, 66 και 67 του Δετερου Μρους του ν. 4484/17 (ΦΕΚ-110 Α/1-4-17) που αφορον σε θματα ΦΠΑ

29-8-17    ΥΠΟΙΑΝ 85320/1-8-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των ρυθμσεων της παρ. 2 του ρθρου 78 του ν. 4399/16, για την οικειοθελ - κατπιν αιτσεως του φορα του επενδυτικο σχεδου, ντοκη επιστροφ προκαταβολς που χορηγθηκε : ι) στο πλασιο της περ. α(ιιι) της παρ. 1 του ρθρου 8 του ν. 3299/04 ιι) της περ. α της παρ. 2 του ρθρου 1 του π.δ. 35/11 για τα επενδυτικ σχδια του 3908/11

29-8-17    ΥΠΕΘ Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-8-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Υποδιευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Εργαστηριακν Κντρων και Υπεθυνων Τομων ΕΚ

29-8-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΟΜ/Φ.21/ΟΙΚ.27741/28-8-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Εφαρμογ Συστματος Διοκησης με Στχους για το τος 2018, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4369/16

29-8-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1131/24-8-17 : Κοινοποηση των διατξεων του Μρους Πρτου του ν. 4484/17 (Α 110/1-8-17) "Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας (ΕΕ) 2016/881 και λλες διατξεις"

29-8-17     ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./464/1156016/28-8-17 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο 20 ευρ αν εργαζμενο για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (ΕΛΠΚ) που αποτελε προ του Ενιαου Λογαριασμο για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν του ΟΑΕΔ28-8-17     Π.Δ. 88/17 (ΦΕΚ-124 Α/25-8-17) : Κρωση τροποποισεων του Πρωτοκλλου του 1988 που αναφρεται στη Διεθν Σμβαση περ Γραμμν Φορτσεως 1966, σμφωνα με την απφαση MSC 329(90)/24-5-2012 της Επιτροπς Ναυτικς Ασφλειας του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (ΙΜΟ)

28-8-17    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1125763/ΕΞ2017/24-6-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Φορολογικ μεταχεριση ζημις απ αποτμηση ττλων φυσικο προσπου

28-8-17    Κ.Υ.Α. Γ5/22039/2825/17 (ΦΕΚ-2915 Β/24-8-17) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, σχετικ με τις εσωτερικς μεταφορς επικινδνων εμπορευμτων, πως τα παραρτματ της προσαρμστηκαν στην επιστημονικ και την τεχνικ προδο με τις Οδηγες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπς --> (βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)

28-8-17    Κ.Υ.Α. 2536/17 (ΦΕΚ-2933 Β/25-8-17) : Επιχορηγομενες ευρυζωνικς συνδσεις στους προπτυχιακος πρωτοετες φοιτητς των Πανεπιστημων, ΤΕΙ και ΑΕΑ του ακαδ. τους 2017-2018

28-8-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.63439/25-8-17 : Πλασιο εκπνησης πολιτικν ψυχικς υγεας και καθορισμς κριτηρων, προυποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπιμτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιωτικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/99

28-8-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1125/17 (ΦΕΚ-2928 Β/25-8-17) : Παρταση προθεσμιν υποβολς δηλσεων και καταβολς φρων, εισφορν, τελν, καθς και παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω της ισχυρς σεισμικς δνησης που εκδηλθηκε στο νησ της Κω στις 21-07-2017

28-8-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1132/24-8-17 : Κοινοποιση διταξης ρθρου 74 του ν. 4484/1725-8-17    ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του απ 22-8-17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ - με ενσωμτωση του Τμματος Δευτρου : Ασφλιση Δημρχων, Αντιδημρχων και Προδρων Δημοτικν Συμβουλων, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - σχετικ με :

Τμμα Δετερο : Ασφλιση Δημρχων, Αντιδημρχων και Προδρων Δημοτικν Συμβουλων

1. Δμαρχοι (Α. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μχρι την 21/11/2012 - Β. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μετ την 12/11/2012) 

2. Αντιδμαρχοι 

3. Πρεδροι δημοτικν συμβουλων

4. Δμαρχοι, αντιδμαρχοι και πρεδροι δημοτικν συμβουλων με ιδιτητα συνταξιοχου (Ι. Κατληψη αιρετο αξιματος μχρι την 12/5/2016 - ΙΙ. Κατληψη αιρετο αξιματος μετ την 12/5/2016 - ΙΙΙ. Παρατηση απ την αντιμισθα - IV. Ασφλιση αιρετν συνταξιοχων)

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (22/08/2017)

25-8-17   ΥΠΕΕ 159383/3593/25-8-17 : Βιβλο απογραφς της ξυλεας και των προιντων ξυλεας των κωδικν του Παραρτματος του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 995/2010

25-8-17   ΥΠΥΜΕ 60392/4134/25-8-17 : Δημοσευση της αριθμ. οικ. 39804/2812/17 κ.υ.α. (Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την οδηγα 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 3ης Απριλου 2014 σχετικ με την τεχνικ οδικ επιθερηση της καλς τεχνικς κατστασης των οχημτων επαγγελματικς χρσεως που κυκλοφορον στην Ενωση και την κατργηση της Οδηγας 2000/30/ΕΚ)

25-8-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/111/ΟΙΚ.25209/17 (ΦΕΚ-2873 Β/21-8-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/100/οικ.18686/16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης με θμα "Καθορισμς της διαδικασας διορισμο διακριθντων αθλητν σε κενς οργανικς θσεις σε υπηρεσες και φορες του δημοσου" (ΦΕΚ-2198 Β/15-7-16)

25-8-17    K.Y.A. 39804/2812/17 (ΦΕΚ-2918 Β/24-8-17) : Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την οδηγα 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 3ης Απριλου 2014 σχετικ με την τεχνικ οδικ επιθερηση της καλς τεχνικς κατστασης των οχημτων επαγγελματικς χρσεως που κυκλοφορον στην Ενωση και την κατργηση της Οδηγας 2000/30/ΕΚ24-8-17    ΥΠ.ΕΣ. 28386/ΕΓΚ.22/24-8-17 : Ενσωμτωση του σχεδου του προυπολογισμο τους 2018 και λοιπν δημοσιονομικν στοιχεων στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν

24-8-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/27434/22-8-17 : Εκδοση υπουργικς απφασης (εφαρμογ ρθρου 10Β ν. 3861/10)

24-8-17    ΕΟΠΥΥ Γ32/ΟΙΚ.35621/24-8-17 : Διευκρινσεις σχετικ με τα δικαιολογητικ που απαιτονται για οφθαλμολογικ φρμακα που εξετζονται απ τις Επιτροπς Φαρμκων Εξωτερικο και Υψηλο Κστους

24-8-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.64619/24-8-17 : Αποστολ στοιχεων σχετικ με : α) υγειονομικος ελγχου εμφιαλωτηρων νερο και δειγματοληπτικν ελγχων εμφιαλωμνων νερν τους 2016 και α' εξαμνου 2017 και β) επιχειρσεις εμφιλωσης νερο στην περιοχ αρμοδιτητς σας

24-8-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/57465/24-8-17 : Παρακολοθηση της ποιτητας υδτων κολμβησης

24-8-17     ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/1122298/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-2909 Β/23-8-17) : Εφαρμογ του ειδικο καθεσττος ειδικο προορισμο

24-8-17     ΦΕΚ-2908 Β/23-8-17 :

ΥΠΕΘ Φ.361.22/68/136657/Ε3/17 : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς αιτσεων και επιλογς των υποδιευθυντν σχολικν μονδων και εργαστηριακν κντρων, καθς και των υπευθνων τομων ΕΚ

ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/1121993/ΕΞ2017/17 : Τροποποηση της αριθμ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-99 (Β 1470) απφασης Υ.Οικονομικν "Διενργεια και Φορολογημνων Πωλσεων απ τα Καταστματα Αφορολογτων Ειδν της εταιρεας ΚΑΕ ΑΕ - Διαδικασα Πλησης Αδασμοφορολογτων και Φορολογημνων Προιντων απ την εταιρεα ΚΑΕ ΑΕ"

ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/1121986/ΕΞ2017/17 : Τροποποηση της αριθμ. Τ.2043/87/Β0019/93 (Β521) απφασης Υπουργο Οικονομικν "Διαδικασα προμθειας, εναποθκευσης και διακνηση προιντων στα καταστματα αδασμολγητων και αφορολγητων ειδν"

24-8-17     ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/17/ΟΙΚ.35588/24-8-17 : Σχετικ με ημερομηνα εκτλεσης γνωματεσεων αναλωσμου υγειονομικο υλικο, σκευασμτων ειδικς διατροφς και λοιπν ιατροτεχνολογικν προιντων

24-8-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/93/18258/21-8-17 : Γνωστοποηση διατξεων ν. 4472/17 αναφορικ με τις συνδικαλιστικς δειες των εργαζομνων στο δημσιο τομα23-8-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/94/ΟΙΚ.27322/8-8-17 : Χοργηση ειδικς δειας 22 ημερν σε γονες τκνων με (ΔΑΔ - Διχυτη Αναπτυξιακ Διαταραχ)

23-8-17    ΥΠΕΘ 72123/Δ1/3-5-17 : Ενργειες προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου των Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2017-2018 - Προγραμματισμς λειτουργας Ολομερου Προγρμματος

23-8-17     ΥΠΕΘ 71858/Δ1/3-5-17 : Ενργειες προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου των Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2017-2018 - προγραμματισμς λειτουργας Ολομερου Προγρμματος

23-8-17    ΕΟΠΥΥ ΔΒ3/ΟΙΚ.35399/22-8-17 : Οδηγα προς τους συμβεβλημνους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρος σχετικ με τις ιατρικς επισκψεις των ασφαλισμνων του Οργανισμο

23-8-17    Κ.Υ.Α. 2231.2-6/59490/17 (ΦΕΚ-2902 Β/22-8-17) : Τροποποηση - Συμπλρωση Κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν / Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικ τος 2017-2018

23-8-17    Κ.Υ.Α. 6000/2/251-Α/17 (ΦΕΚ-2863 Β/21-8-17) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων ιδιωτν στις Σχολς Αστυφυλκων και Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2017-2018, στερα απ τη συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολικο τους 2016-201722-8-17    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ - σχετικ με :

Τμμα Πρτο : Αντιμισθα

1. Δμαρχοι

2. Αντιδμαρχοι

3. Πρεδροι Δημοτικν Συμβουλων

4. Συνταξιοχοι

.... Ακολουθε Τμμα Δετερο : Ασφλιση Δημρχων, Αντιδημρχων και Προδρων Δημοτικν Συμβουλων, το οποο θα αναρτηθε τις επμενες ημρες ....

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (22/08/2017)

22-8-17    Κ.Υ.Α. 86437/17 (ΦΕΚ-2881 Β/21-8-17) : Τροποποηση της αριθμ. 45231/17 (ΦΕΚ-1445 βΒ) κ.υ.α. "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)

22-8-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1119744/ΕΞ2017/21-8-17 (ΦΕΚ-2889 Β/21-8-17) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την παραγωτ, την κατοχ, την παραλαβ, την αποστολ, την εισαγωγ και εξαγωγ απ εγκεκριμνους αποθηκευτς βιομηχανοποιημνων καπνν, του προιντος της περπτωσης στ) της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, πως τροποποιθηκε και ισχει, την επιβολ Φρου Κατανλωσης και ΥΠΑ, την παρακολοθηση και τον λεγχο αυτο

22-8-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1128/17 (ΦΕΚ-2894 Β/21-8-17) : Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στη Β ζνη της Δημοτικς Εντητας Ραφνας του Δμου Ραφνας - Πικερμου της ΠΕ Ανατολικς Αττικς, της Περιφρειας Αττικς

22-8-17    Π.Δ. 87/17 (ΦΕΚ-121 Α/21-8-17) : Προυποθσεις χοργησης δικαστικν εξδων στο προσωπικ των Ενπλων Δυνμεων, υπολογισμς του ψους του καταβαλλμενου ποσο και σχετικ θματα

22-8-17    ΕΦΚΑ 32/21-8-17 : Παρταση χοργησης των συνταξιοδοτικν παροχν που ληξαν κατ τη διρκεια αναμονς των ασφαλισμνων προς εξτασ τους απ τις υγειονομικς επιτροπς ΚΕΠΑ

22-8-17    ΥΠ.ΕΣ. 27585/22-8-17 : Δρομολγια μεταφορς μαθητν ΣΜΕΑΕ

22-8-17    Κ.Υ.Α. Φ.7/136312/Δ4/17 (ΦΕΚ-2859 Β/21-8-17) : Υλοποηση Μεταλυκειακο Ετους - Τξη Μαθητεας αρμοδιτητας ΥΠΠΕΘ

22-8-17     K.Y.A. 6000/2/253/17 (ΦΕΚ-2890 Β/21-8-17) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων αστυνομικν στη Σχολ Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2017-201821-8-17     ΥΠΕΕ 154568/2102/10-8-17 : Καθορισμς ελχιστων τελν κδοσης ειδικς δειας και ελχιστων καταβλητων αξιν θηραμτων των Ελεγχμενων Κυνηγετικν Περιοχν που διαχειρζονται απ τις Δασικς Υπηρεσες18-8-17     ΥΠΕΕ 154569/2110/18-8-17 : Εναρξη Κυνηγετικς Περιδου - Κυνηγετικ συμπεριφορ17-8-17    ΦΕΚ-2853 Β/16-8-17

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 88830/17 : Καθορισμς εδρν των Κντρων Ενημρωσης - Υποστριξης Δανειοληπτν (ΚΕΥΔ)

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥ 88823/17 : Ημερομηνα ναρξης λειτουργας των Κντρων Ενημρωσης - Υποστριξης Δανειοληπτν (ΚΕΥΔ)

17-8-17     ΦΕΚ-2852 Β/16-8-17 :

Κ.Υ.Α. ΓΔΤΕΦΚ/1117581/ΕΞ2017/17 : Τροποποηση της αριθμ. 0004170 ΕΞ 2015/ 15.12.2015 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ Β 2722) με θμα «Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και λειτουργας ολοκληρωμνων συστημτων ηλεκτρονικο ελγχου εισρον -εκρον σε πλωτ μσα (σλπια, κ.λπ.) μεταφο¬ρς πετρελαιοειδν. Εγκατσταση, διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και λειτουργας ηλεκτρονικο συστματος εντοπισμο θσης (Global Positioning System - GPS). Δημιουργα Κντρου Συντονισμο στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργεου Οικονομικν. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων στις μεταφερμενες ποστητες και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων. Καθορισμς του χρονοδιαγρμματος εφαρμογς, καθς και του εδους και περιεχομνου των στοιχεων που παρχονται απ το σστημα αυτ».

Κ.Υ.Α. ΓΔΤΕΦΚ/1117583/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 2852 Β/16-08-2017) : Τροποποηση της αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ Β 1262) με θμα «Καθορισμς προδιαγραφν και απαιτσεων για την γκριση πλωτν μσων με¬ταφορς καυσμων ναυτιλας ως πλωτν εφοδιαστικν μσων».

 16-8-17     ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1122024/ΕΞ2017/11-8-17 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1116601/ΕΞ2017/31-7-17 απφασης Υφυπουργο Οικονομικν και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1116596/ΕΞ2017/2-8-17 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ

16-8-17     ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.58865/Φ.ΕΓΚ.16/14-8-17 : Δημοσευση της απφασης του Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων λειτουργας και διαχερισης του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης

16-8-17     ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.58866/ΦΝ466/ΕΓΚ.17/14-8-17 : Δημοσευση Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν

16-8-17    ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.3165/Α321/17 (ΦΕΚ-2820 Β/11-8-17) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων πληγντων απ τον σεισμ της 12ης Ιουνου 2017, σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου14-8-17     ΥΠΕΚΑΚΑ 33947/2065/17 (ΦΕΚ-2826 Β/11-8-17) : Ειδικ θματα οργνωσης και λειτουργας των διαδικασιν ελγχου, του τπου και του περιεχομνου των εντπων και οδηγιν ενημρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεθυνσης Ασφλειας και Υγεας στην Εργασα για τις Φορτοεκφορτωτικς Εργασες

14-8-17     ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 196/17 (ΦΕΚ-2824 Β/11-8-17) : Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου

14-8-17     Κ.Υ.Α. Φ.337.1/93/503878/Σ.4056/17 (ΦΕΚ-2835 Β/11-8-17) : Καθορισμς του αριθμο των σπουδαστν - τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικν Εκπαιδευτικ Ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) των Ενπλων Δυνμεων κατ το ακαδημαικ τος 2017-2018

14-8-17     Π.Δ. 86/17 (ΦΕΚ-119 Α/11-8-17) : Οργανισμς Σχολς Διοκησης και Επιτελν ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ)11-8-17 ΥΠΕΘ Φ.151/136254/Α5/11-8-17 : Εισαγωγ διακριθντων αθλητν/τριν στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για το ακαδημακ τος 2017-2018.

11-8-15 ΥΠΕΣ 27202/9-8-17 : Στελχωση των οργανικν μονδων των Δμων – Υπενθμιση απαιτομενων ενεργειν

11-8-17 ΥΠΥΜΕ ΔΝΣγ/οικ.58458/ΦΝ466/ΕΓΚ.15/11-8-17 : Διαδικασες συλλογς και διαχερισης του πρου 6‰

11-8-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1116/17 (ΦΕΚ 2804 Β/10-8-2017) : Παρταση του χρνου υποβολς των δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας στο νησ της Κω.

11-8-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 34504/1285/17 (ΦΕΚ 2817 Β/10-8-2017): γκριση του τπου που αφορ στον ττλο οριστικς παραχρησης κυριτητας (οριστικο παραχωρητριου) κατοικιν καταργηθντος Οργανισμο Εργατικς Κατοικας που παραχωρε ο Οργανισμς Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο.

11-8-17 ΦΕΚ 118 Α/10-8-2017 :

Π.Δ. 83/17 (ΦΕΚ 118 Α/10-8-2017): Χρση της λξης «Επιμελητριο» απ το σωματεο με την επωνυμα «ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ».

Π.Δ. 84/17 (ΦΕΚ 118 Α/10-8-2017):Χρση της λξης «Επιμελητριο» απ το σωματεο με την επωνυμα «ΕλληνοΚινεζικ Οικονομικ Συμβολιο».

Π.Δ. 85/17 (ΦΕΚ 118 Α/10-8-2017 ): Μετονομασα της Τοπικς Κοιντητας Καλλιθας του Δμου Ευρτα σε Τοπικ Κοιντητα Ζαραφνα, καθς και του ομνυμου οικισμο Καλλιθας σε οικισμ Ζαραφνα.

11-8-17 Π.Δ. 82/17 (ΦΕΚ 117 Α/10-8-2017) : Οργανισμς του Υπουργεου Ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης.10-8-17 ΑΑΔΕ ΑΤΥΕ/ΑΑΔΕ/1120349/10-8-17 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 83 του Ν. 4484/2017

10-8-17 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1117/17 (ΦΕΚ 2788 Β/9-8-2017) : Παρταση προθεσμιν υποβολς φορολογικν δηλσεων και καταβολς φρων, εισφορν, τελν, καθς και παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω της ισχυρς σεισμικς δνησης που εκδηλθηκε στο νησ της Κω στις 21.7.2017

10-8-17 ΥΠΥΜΕ Α3/20117/2607/10-8-17 : Ιατρικς εξετσεις για δεια οδγησης

10-8-17 Ν. 4487/17 (ΦΕΚ 116 Α/9-8-2017) : Ηλεκτρονικ σστημα διθεσης τηλεοπτικο διαφημιστικο χρνου, τροποποηση του ν. 3548/2007, σσταση μητρου περιφερειακο και τοπικο Τπου, ειδικ σμανση γραμμωτο κδικα στις ντυπες εκδσεις, δημιουργα θεσμικο πλαισου για την ενσχυση της παραγωγς οπτικοακουστικν ργων στην Ελλδα και λλες διατξεις.9-8-17 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Δ1119922/ΕΞ2017/8-8-17 : Απλοστευση στη διαδικασα δειγματοληψας κατ την εξαγωγ/επανεξαγωγ μοιων εμπορευμτων στα πλασια των Ειδικν Καθεσττων με σκοπ τη τελειοποηση

9-8-17 ΦΕΚ 2758 Β/8-8-2017 :

ΥΠΕΕ 158341/3927/17 (ΦΕΚ 2758 Β/08-08-2017) : Παρταση της προθεσμας υποβολς αιτσεων εξαγορς για την υπαγωγ στις παρ. 5-14 του ρθρου 47 του ν. 998/1979 πως ισχει.

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1122/17 (ΦΕΚ 2758 Β/08-08-2017) : Τροποποηση της ΠΟΛ 1212/2015 απφασης ΓΓΔΕ.

9-8-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 36498/58/17 (ΦΕΚ 2759 Β/08-08-2017) : Υπαγωγ στην ννοια της «χωριστς επιχειρησιακς μονδας ανεξαρττως υπεθυνης για τη σναψη συμβσεων της διας ορισμνων κατηγοριν αυτν» του ρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016.

9-8-17 ΥΠΕΣ 26566/3-8-17 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’ /31-7-2017)

9-8-17 ΥΠΕΣ 26865/4-8-17 : Εξφληση υποχρεσεων των Δμων απ δικαστικς αποφσεις και διαταγς πληρωμς.8-7-17 ΥΠ.ΥΓ. Γ5(α)/οικ.60379/17 (ΦΕΚ 2756 Β/07-08-2017) : Τροποποηση της με αριθ. Γ5(α)/55332/20-7-2017 (Β 2560/2017) απφασης με θμα: «γκριση του θετικο καταλγου της παραγρφου 1, περπτω­σης α, του ρθρου 12 του ν. 3816/2010, πως τρο­ποποιθηκε και ισχει».

8-7-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80020/34576/Δ15.537/7-8-17 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 96 του ν. 4461/2017 (Α 38).

8-7-17 ΥΠΕΣ 19885/13-6-17 : Καθορισμς οικονομικν στοιχεων τους 2017 α) των Δμων, β) των Περιφερειν και γ) των ΝΠΔΔ των Δμων που υποβλλονται στη βση δεδομνων Οικονομικν Στοιχεων ΟΤΑ μσω των στατιστικν δελτων.

8-7-17 ΥΠΕΣ 26124/28-7-17 : Εξφληση υποχρεσεων των Δμων απ δικαστικς αποφσεις και διαταγς πληρωμς.

8-7-17 ΥΠΕΣ 26847/7-8-17 : Απδοση ποσο 20.000.000,00 € σε μικρος νησιωτικος και ορεινος δμους, απ τα σοδα του Τλους Διαφμισης Κατηγορας Δ και τα χρηματικ διαθσιμα του λογαριασμο «Φρος Ζθου υπρ Δμων και Κοινοττων».

8-7-17 ΥΠΕΣ 26057/31-7-17 : α) κδοση ΚΥΑ οδηγιν για την κατρτιση των προπολογισμν δμων και περιφερειν, οικονομικο τους 2018 β) Τρηση αρχεου συχνν ερωτσεων για την κατρτιση των προπολογισμν δμων και περιφερειν, οικονομικο τους 2018

8-7-17 ΥΠΕΣ 26039/1-8-17 : Επικαιροποηση οικονομικν στοιχεων Δμων, Περιφερειν και Νομικν Προσπων Τ.Α. στις Βσεις Δεδομνων του ΥΠΕΣ στο πλασιο διαββασς τους απ το ΥΠΕΣ στην Ελληνικ Στατιστικ Υπηρεσα (ΕΛΣΤΑΤ).

8-7-17 ΥΠΕΣ 26870/4-8-17 : Αποτελσματα ελγχου των στοιχεων που χουν καταχωρηθε στην εφαρμογ του Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο του Ελληνικο Δημοσου – Υπενθμιση απαιτομενων ενεργειν

8-7-17 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1118853/ΕΞ2017/4-8-17 : Εκπτσεις απ το φορολογητο εισδημα απ μισθωτς υπηρεσες αλλοδαπς προλευσης.

8-7-17 Ν. 4486/17 (ΦΕΚ 115 Α/7-8-2017) : Μεταρρθμιση της Πρωτοβθμιας ΦροντδαςΥγεας, επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας και λλες διατξεις.

8-7-17 ΕΑΑΔΗΣΥ 5046/7-8-17 : Ανρτηση στην ιστοσελδα της Αρχς των πρτυπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων ργου νω των ορων και κτω των ορων του ν.4412/2016 (Α147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ, προσαρμοσμνα στις διατξεις της με αριθμ. 83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α (Β2710)

8-7-17 ΕΑΑΔΗΣΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

8-8-17 ΕΑΑΔΗΣΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ7-8-17 ΥΠ.ΥΓ. Γ4β/ΓΠ/οικ.61093/4-8-17 : Σχετικ με την διλυση των κυτταροστατικν και βιολογικν φαρμκων

7-8-17 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ1118586/ΕΞ2017/31-7-17:  Σχετικ με τη διαδικασα χοργησης απαλλαγς απ τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικς αλκολης που παραλαμβνεται προκειμνου να χρησιμοποιηθε για επιστημονικος και ιατρικος σκοπος-λεγχος της νμιμης χρησιμοποησης αυτς.

7-8-17 ΥΠΥΜΕ 56291/2923/17/2-8-17 : Διευκρινσεις επ της εφαρμογς της υα 5299/406/12

7-8-17 ΥΠ.ΥΓ.  Γ2β/58442/17 (ΦΕΚ 2736 Β/04-08-2017) : Καθορισμς μτρων εκπλρωσης κριτηρων αναγνρισης Κντρων Εμπειρογνωμοσνης και Εξειδικευμνων Διαγνωστικν Εργαστηρων σπανων και πολπλοκων νοσημτων, συστματος αξιολγησης και διαδικασας καθς και στοιχεων υποβαλλμενου φακλου υποψηφιτητας.

7-8-17 Κ.Υ.Α. Φ.450/23935/860/17 (ΦΕΚ 2732 Β/04-08-2017) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αριθμ. Φ450/23759/1220/24.5.2016 (Β 1740) απφασης της Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων με θμα «Εξαιρσεις απ τα ρθρα 5 ως 9 του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 561/2006 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, μεταφορν που διενεργονται με συγκεκριμνα οχματα.

7-8-17 ΥΠΕΘ Φ.7/126862/Δ4/17 (ΦΕΚ 2735 Β/04-08-2017) : Καθορισμς των Εντπων, Βιβλων, Βεβαισεων και Πιστοποιητικν του «Μεταλυκειακο τους -Τξης Μαθητεας» των αποφοτων ΕΠΑ.Λ.

7-8-17 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/1116596/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 2745 Β/04-08-2017) : Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης, την παρακολοθηση και τη λειτουργα αυτς.

7-8-17 ΔΕΦΚΦ/1116601/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 2744 Β/04-08-2017) : Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη χοργηση δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ προντων υποκεμενων σε Ειδικ Φρο Κατανλωσης.

7-8-17 Π.Δ. 81/17 (ΦΕΚ 113 Α/04-08-2017) : Καθορισμς των αρμοδιοττων των Διοικητικν και Αναπληρωτν Διοικητικν Γραμματων Υπουργεων και των Τομεακν και Ειδικν Τομεακν Γραμματων και του τρπου σκησης αυτν.

7-8-17 Π.Δ. 80/17 (ΦΕΚ 112 Α/04-08-2017) : Μετονομασα της Δημοτικς Κοιντητας Σικυνος του Δμου Σικυωνων σε Δημοτικ Κοιντητα Σικυνος - Κιτου.

7-8-17 Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/4-8-2017): Οργνωση και λειτουργα της αντατης εκπαδευσης, ρυθμσεις για την ρευνα και λλες διατξεις.4-8-17 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 13541/2-8-17 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ των διατξεων της με αριθμ. 16550/28-11-2016 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης «Προκρυξη Δρσης: Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν» (Β’ 3860)

4-8-17 Κ.Υ.Α. 49372/3352/17 (ΦΕΚ 2726 Β/04-08-2017) : Περιοδικς τεχνικς λεγχος μηχανοκνητων οχημτων και των ρυμουλκομενων τους σε συμμρφωση με την οδηγα 2014/45/ΕΚ και κατργηση της οδηγας 2009/40/ΕΚ.

4-8-17 ΥΠΥΜΕ 54901/2852/4-8-17 : Διευκρινσεις για την κατταξη οχημτων που κινονται αποκλειστικ σε κλειστος χρους

4-8-17 ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.56023/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 2724 Β/3-8-2017) : Τροποποηση της με αριθ. ΔΝΣγ/32129 ΦΝ466/16-5-2017 (Β 2519) απφασης γκρισης του Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν.

4-8-17 ΦΕΚ 2723 Β/3-8-2017 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001175/ΕΞ2017/17 : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων.

ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001176/ΕΞ2017/17 : Τροποποηση της υπ'αριθμ. ΓΔΟΠ0001608ΕΞ2015/07.12.2015 απφασης του Υπουργο Οικονομικν "ρση περιορισμν της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου της 18.7.2015 (Α'84) για τη διενργεια συναλλαγν στις ελληνικς οργανωμνες αγορς επ χρηματοπιστωτικν μσων" (Β' 2625)3-8-17 ΥΠΕΣ 26242/17 (ΦΕΚ 2721 Β/03-08-2017) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2017 (γδση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων.

3-8-17 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1117344/ΕΞ2017/2-8-17 : Τρπος προσδιορισμο της υπεραξας κατ τη μεταββαση μερδων ομρρυθμης οικοδομικς εταιρεας με απλογραφικ βιβλα.

3-8-17 ΥΠ. ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Δ9/34079/10498/17 (ΦΕΚ 2715 Β/02-08-2017) : Σσταση Κλιμακων – Ομδων, Υποομδων Ερ­γασας στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλι­σης (Ε.Φ.Κ.Α.)

3-8-17  Κ.Υ.Α 83010/4098/17 (ΦΕΚ 2710 Β/02-08-2017) : Ρυθμσεις τεχνικν ζητημτων που αφορον την ανθεση των Δημοσων Συμβσεων ργων, μελε­τν, και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ μνο βσει τιμς και μνο στην ανοι­κτ διαδικασα του ρθρου 27 σχετικ με τη χρ­ση των επιμρους εργαλεων και διαδικασιν του Εθνικο Συστματος Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».2-8-17 Π.Δ. 78/17 (ΦΕΚ 108 Α/01-08-2017) : Εσωτερικς Κανονισμς Λειτουργας του Εθνικο Μουσεου Σγχρονης Τχνης (ΕΜΣΤ).

2-8-17 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β1116493/ΕΞ2017/2-8-17:  Κοινοποηση διατξεων ρθρου 107 του ν. 4446/2016

2-8-17 Π.Δ 79/17 (ΦΕΚ 109 Α/1-8-2017) : Οργνωση και λειτουργα νηπιαγωγεων και δημοτικν σχολειν.

2-8-17 Ν. 4484/17 (ΦΕΚ 110 Α/1-8-2017) : Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας (ΕΕ) 2016/881 και λλες διατξεις.

2-8-17 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ  με τις ασφαλιστικς εισφορς των μονμων μηχανικν απ   01/01/2017 σχετικ με :

Α. Ασφλιση μχρι 31/12/2016.

Β. Ασφλιση απ 1/1/2017 και μετ.

Ι. Μηχανικο με παρλληλη προαιρετικ ασφλιση.

ΙΙ. Μηχανικο χωρς παρλληλη προαιρετικ ασφλιση

Πνακες Ασφαλιστικν Εισφορν απ 1-1-2017 Μονμων Μηχανικν

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 01/01/2017 ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2-8-2017)

2-8-17 ΥΠΥΜΕ ΔΝΣβ/46901/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/1-8-17 : Δημοσευση της Κατευθυντριας Οδηγας 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

2-8-17 ΥΠΥΜΕ ΔΝΣβ/46900/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/1-8-17 : Δημοσευση της Κατευθυντριας Οδηγας 21 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

2-8-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1124/31-7-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ62/3-5-2017) «Εξωδικαστικς μηχανισμς ρθμισης οφειλν επιχειρσεων και λλες διατξεις», του ρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδτηση της παραγρφου 14 του ρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθεσας Απφασης Υπουργο Οικονομικν ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ2426/14-7-2017) και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ αυτς.

2-8-17 ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ./701/1077381/1-8-17 : Καταβολ Δωροσμου Β’ Τετραμνου 2017 σε εργατοτεχντες οικοδμους.1-8-17 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,  στο απ 28-7-17 ως συμπληρωματικ, σχετικ με τις ασφαλιστικς εισφορς εμμσθων δικηγρων απ 1-1-2017, σχετικ με :

1. Εισφορς μονμων υπαλλλων και εμμσθων δικηγρων

2. Ασφαλιστικς εισφορς εμμσθων δικηγρων
--> Α. Δικηγροι με παρλληλη ασφλιση στο πρην ΕΤΑΑ και στο δημσιο (Υποχρεωτικ - Προαιρετικ ασφλιση)
--> Β. Δικηγροι χωρς παρλληλη ασφλιση (Παλαιο - Νοι Ασφαλισμνοι)

Πνακες ασφαλιστικν εισφορν των εμμσθων δικηγρων απ 1/1/2017

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 (28/07/2017)

1-8-17 Κ.Υ.Α. 2178/17 (ΦΕΚ 2684 Β/31-07-2017) : Καθορισμς τιμς εκκνησης για καθεμα απ τις επτ (7) δημοπρατομενες δειες παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας ενημερωτικο προγρμματος γενικο περιεχομνου.

1-8-17 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 22/17 (ΦΕΚ 2683 Β/31-7-2017) : Καθορισμς μηνιαου ορου μεταφορς κεφαλαων προς το εξωτερικ αν δρυμα πληρωμν σμφωνα με τη διταξη της παραγρφου 5.α του ρθρου πρτου του ν. 4350/2015 (Α’ 161), πως ισχει.

1-8-17 ΥΠΕΘ  Φ.151/130786/Α5/1-8-17 : Υποβολ ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σε ποσοστ 5% επιπλον των θσεων εισακτων, τους 2017

1-8-17 ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ 47607/Φ.ΕΓΚ./1-8-17 : Δημοσευση Κατευθυντριας Οδηγας 20 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Λγοι αποκλεισμο απ τη συμμετοχ στις διαδικασες σναψης δημοσων συμβσεων του ν. 4412/2016» .

1-8-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1123/26-7-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη χοργηση στοιχεων του Υποσυστματος Μητρου των Δ.Ο.Υ.31-7-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1121/26-7-17 : Μεταββαση Φορτηγν IX οχημτων που εναι σε ακινησα

31-7-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1120/28-7-17 : Απαλλαγ απ το φρο μεταββασης ακιντων σε αναγκαστικ απαλλοτρωση υπρ του Ελληνικο Δημοσου Ν.Π.Δ.Δ. με δαπνες τρτου προσπου

31-7-17 Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-2017) : Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου οργνωσης και λειτουργας των Δημογικν Επιχειρσεων Υδρευσης Αποχτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)-Ρυθμσεις σχετικς με την οργνωση, τη λειτουργα, τα οικονομικ και το προσωπικ των Ο.Τ.Α.-Ευρωπακο μιλοι Εδαφικς Συνεργασας-Μητρο Πολιτν και λλες διατξεις.

31-7-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 35958/666/31-7-2017 : Εκ περιτροπς εργασα

31-7-17 Κ.Υ.Α. 25595/17 (ΦΕΚ 2658 Β/28-7-2017) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2018

31-7-17 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ. 1122/17 (ΦΕΚ 2656 Β/28-7-2017) : ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη διαχεριση, τον λεγχο και την υλοποηση των Μτρων 3.1.8-"Υγεα και Ασφλεια" και 4.1.20-"Ενεργειακ απδοση και μετριασμς της κλιματικς αλλαγς, επενδσεις επ του σκφους, λεγχοι και συστματα ενεργειακς απδοσης, διερενηση της συμβολς των εναλλακτικν συστημτων πρωσης και του σχεδιασμο του κτους", της Ενωσιακς Πρωτεραιτητας 1, του Επιχειρησιακο Προγρμματος Αλιεας και Θλασσας 2014-2020

31-7-17 ΦΕΚ 2648 Β/28-7-17 :

ΥΠΕΘ Κ1/121550/17 : Κριτρια Μοριοδτησης Μελν Επιτροπς Παρακολοθησης και Στριξης Εκπαιδευτικο ργου στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.)

ΥΠΕΘ ΚΙ/121500/17 : Κριτρια και Μοριοδτηση για την επιλογ μονμων εκπαιδευτικν προς απσπαση στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.)

31-7-17 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΗΔ/Φ.40/25104/17 (ΦΕΚ 2659 Β/28-7-2017) :  Τροποποηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ Β'116) με θμα "Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ανσχυση της διαφνεις μσω της ανρτησης στο "Πργραμμα Διαγεια" των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β ν.3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16 ν. 4305/2014)

31-7-17 Κ.Υ.Α. 25596/17 (ΦΕΚ 2657 Β/28-7-2017) : Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των περιφερειν, οικονομκο τους 2018

31-7-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1118/27-7-17 : Κοινοποηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. "ροι και προποθσεις για τη σσταση και λειτουργα επιχειρσεων ναυπγησης και επισκευς πλοων που αναγνωρζονται ως Ελεθερα Τελωνειακ Συγκροτματα και διαδικασα απαλλαγς απ Φ.Π.Α. για τις πρτες και βοηθητικς λες που παραλαμβνουν οι επιχειρσεις στα πλασια εκτλεσης των εργασιν τους".28-7-17       ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις ασφαλιστικς εισφορς εμμσθων δικηγρων απ 1-1-2017, σχετικ με :

1. Εισφορς μονμων υπαλλλων και εμμσθων δικηγρων

2. Ασφαλιστικς εισφορς εμμσθων δικηγρων
--> Α. Δικηγροι με παρλληλη ασφλιση στο πρην ΕΤΑΑ και στο δημσιο (Υποχρεωτικ - Προαιρετικ ασφλιση)
--> Β. Δικηγροι χωρς παρλληλη ασφλιση (Παλαιο - Νοι Ασφαλισμνοι)

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 (28/07/2017)

28-7-17      ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1119/27-7-17 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 70 του Κεφ.ΣΤ του πολυνομοσχεδου αριθ. 4472/17 (ΦΕΚ-74 Α) με τις οποες αντικαθσταται το παρρτημα του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ττλο "Συνταξιοδοτικς διατξεις δημοσου και τροποποηση διατξεων του ν. 4387/16 Μτρα εφαρμογς των Δημοσιονομικν στχων και μεταρρυθμσεων, μτρα Κοινωνικς Στριξης και εργασιακς ρυθμσεις, μεσοπρθεσμο πλαο Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2018-2021 και λοιπς διατξεις"

28-7-17      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Γ/ΓΠ/51816/17 (ΦΕΚ-2638 Β/28-7-17) : Εφαρμογ μηχανισμο αυτματων επιστροφν (clawback) τους 2014, δαπανν νοσηλεας ιδιωτικν κλινικν

28-7-17      ΟΑΕΔ 2031/48/17 (ΦΕΚ-2643 Β/28-7-17) : Κανονισμς σχσεων των συνιδιοκτητν των Οικισμν του καταργηθντος Οργανισμο Εργατικς Κατοικας (ΟΕΚ) και δη Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)

28-7-17      ΥΠΕΕ 158587/1808/17 (ΦΕΚ-2653 Β/28-7-17) : Εκτλεση εργασιν κατρτισης και επικαιροποησης δασικν χαρτν

28-7-17     ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1113523/ΕΞ2017/26-7-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Αναφορικ με τη διαδικασα εφοδιασμο πλοων με κασιμα με απαλλαγ απ ΕΦΚ και ΦΠΑ

28-7-17     ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/137648/ΕΞ2017/26-7-17 : 1. Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 103 του ν. 4446/16 - Τροποποηση του ρθρου 109 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ-265 Α) για τη βεβαωση και εσπραξη ΕΦΚ και ΦΠΑ κατ τον εφοδιασμ αεροσκαφν με κασιμα / 2. Κοινοποηση της αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1085199/ΕΞ2017/31-5-17 (ΦΕΚ-1998 Β) Απφασης ΑΑΔΕ "Καθορισμς Απλοποιημνης Διαδικασας Εφοδιασμο Αεροσκαφν με κασιμα - Τροποποηση της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/03 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ-516 Β) "Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κλπ", πως ισχει

28-7-17     ΦΕΚ-2635 Β/27-7-17 :

ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 53266/17 : Χρος ευθνης και καθκοντα του Προσωπικο Εξωτερικς Φρορησης των εξωτερικν θυρωρεων των Καταστημτων Κρτησης

ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1483/74804/17 : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ.πρωτ. 4912/120862/15 υ.α. με θμα "Καθορισμς των ρων και των απαιτσεων παραγωγς και διθεσης τροφμων οικοτεχνικς παρασκευς και των διαδικασιν καταχρισης των μονδων παρασκευς αυτν στο Κεντρικ Ηλεκτρονικ Μητρο Οικοτεχνας (ΚΗΜΟ)"

28-7-17     ΦΕΚ-2630 Β/27-7-17 :

Κ.Υ.Α. Α3Γ/ΟΙΚ.55552/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Υ4Α/ΟΙΚ.1320/98 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ-99 Β/1998) "Ορισμς νοσηλου Νοσοκομεων", πως χει τροποποιηθε, συμπληρωθε και ισχει

ΥΠΥΜΕ Γ456/ΟΙΚ.52285/2953/17 : Τροποποηση της απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν με αριθμ. πρωτ. Γ456/οικ.8061/487/17 "Υποχρωση εφοδιασμο των ΦΔΧ αυτοκιντων και των ειδικν τουριστικν λεωφορεων ΔΧ με ηλεκτρονικ αναγνσιμο σμα (ΗΑΣ) καθς και καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης του" (Β 476/17)27-7-17    ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου οργνωσης και λειτουργας των Δημοτικν Επιχειρσεων Υδρευσης Αποχτευσης (ΔΕΥΑ) - Ρυθμσεις σχετικ με την οργνωση, τη λειτουργα, τα οικονομικ και το προσωπικ των ΟΤΑ - Ευρωπαικο Ομιλοι Εδαφικς Συνεργασας - Μητρο Πολιτν και λλες διατξεις

27-7-17    ΦΕΚ-2592 Β/26-7-17 :

ΕΛΤΕ 1271/17 : Οργνωση και διενργεια των επαγγελματικν εξετσεων και συγκρτηση εξεταστικς επιτροπς

ΕΛΤΕ 1272/17 : Διαδικασα απαλλαγν απ τις επαγγελματικς εξετσεις και συγκρτηση της επιτροπς απαλλαγν

27-7-17    ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 120/17 (ΦΕΚ-2619 Β/26-7-17) : Προληπτικ αξιολγηση της απκτησης και αξησης ειδικν συμμετοχν σε ασφαλιστικ αντασφαλιστικ επιχερηση

27-7-17    ΕΛΤΕ 1438/17 (ΦΕΚ-2593 Β/26-7-17) : Οροι και προυποθσεις για τη χοργηση δειας Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ και Ελεγκτικς Εταιρεας

27-7-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.60/24924/26-7-17 : Δημοσευση κ.υ.α. σχετικ με την παρταση της ναρξης ισχος του ρθρου 12 του ν. 3979/11 (138 Α), πως αντικαταστθηκε απ το ρθρο 24 του ν. 4440/16 για το σνολο των Υπουργεων

27-7-17     Π.Δ. 72/17 (ΦΕΚ-104 Α/26-7-17) : Τροποποηση του Κεφαλαου Δ του π.δ. 210/92 "Κωδικοποηση διατξεων προεδρικν διαταγμτων του Κανονισμο Εσωτερικς Υπηρεσας του Πυροσβεστικο Σματος" (Α 99)

27-7-17     ΦΕΚ-2604 Β/26-7-17 :

ΥΠΕΘ Κ1/121507/17 : Κριτρια Μοριοδτησης για την επιλογ Συμβολων Ψυχολγων στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (ΣΔΕ)

ΥΠΕΘ Κ1/121552/17 : Κριτρια και Μοριοδτηση για την επιλογ Διευθυντν στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (ΣΔΕ)

ΥΠΕΘ Κ1.121514/17 : Κριτρια Μοριοδτησης για την επιλογ Συμβολων Σταδιοδρομας στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (ΣΔΕ)

27-7-17     ΥΠΕΕ 158344/3930/26-7-17 : Διευκρινσεις επ της Εγκυκλου Υλοποησης Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2017

27-7-17     ΥΠΟΙΑΝ 83942/27-7-17 : Οδηγες εφαρμογς της υπ' αριθμ. 45231/17 (Β 1445) κ.υ.α. "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)"

27-7-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.57970/27-7-17 : Εφαρμογ της κοινς απφασης του Υπουργο και του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας και του Υπουργο Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων περ καθιρωσης γγραφης συνανεσης της μητρας για τη χοργηση υποκατστατου μητρικο γλακτος στα νεογν εντς των νοσοκομεων και μαιευτηρων

27-7-17     ΟΑΕΔ 54705/27-7-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 9/2017 σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωνοφελος χαρακτρα σε δμους και σε υπηρεσες Α' υποδοχς, ασλου και διαχερισης προσφυγικν ρον - Β' κκλος, για 1639 θσεις εργασας πλρους απασχλησης

27-7-17     Κ.Υ.Α. 7.6901/17 (ΦΕΚ-2622 Β/26-7-17) : Τροποποηση της με αριθμ 6.15107/5.12840/ (ΦΕΚ-3975 Β/12-12-16) κ.υ.α. "Προθηση της Απασχλησης ανργων μσω προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα στους Δμους της Χρας, συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, με συγχρηματοδτηση απ πρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδτηση απ εθνικος πρους, στο πλασιο του ν. 4152/13 ως ισχει"26-7-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.57940/26-7-17 : Εφαρμογ της περ. στ της παρ. 1 του ρθρου 12 του ν.3816/10 (Α 6) περ εξαιρετικν περιπτσεων χοργησης φαρμκων εκτς Θετικο Καταλγου

26-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1114/24-7-17 : Φορολογικ μεταχεριση αλλοδαπο εμπιστεματος (trust) και αλλοδαπο ιδρματος

26-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 24942/25-7-17 : Καινοτομα στο Δημσιο Τομα

26-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1115/24-7-17 : Παροχ πρσθετων οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ των διατξεων του Κεφαλαου Α του Πμπτου Μρους "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας Υλης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)

26-7-17     ΥΠΕΘΑ Φ.337.1/90/503795/Σ.4034/ΕΓΚ.23/26-7-17 : Συμπληρωματικ Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδαστν - τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ), Ικρων (ΣΙ), Αξιωματικν Σωμτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ) και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ), Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεμικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ), Πολεμικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)

26-7-17     Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/17 (ΦΕΚ-2584 Β/25-7-17) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τον σεισμ της 12ης Ιουνου 2017, σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου

26-7-17      ΕΦΚΑ 32/25-7-17 : Αναζτηση και καταλογισμς αχρεωσττως καταβληθεισν παροχν σε εδος - Γνωστοποηση διατξεων της παρ. 11 του ρθρου 34 του ν. 4447/16 (Α 241)

26-7-17      ΕΣΔΔΑ 4217/17 (ΦΕΚ-2567 Β/25-7-17) : Τροποποηση Κανονισμο Σπουδν της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης

26-7-17     Ν.4482/17 (ΦΕΚ-102 Α/25-7-17) : Νο ρυθμιστικ πλασιο για τις αστικς συγκοινωνες στην Περιφερειακ Εντητα της Θεσσαλονκης και λλες διατξεις

26-7-17     ΒΟΥΛΗ 9321/5751/17 (ΦΕΚ-101 Α/25-7-17) : Απφαση της Ολομλειας της Βουλς "Για την τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β (ΦΕΚ-51 Α/10-4-97) και Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ-106 Α/24-6-87)"πως ισχει25-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΟΜ/ΟΙΚ.24723/25-7-17 : Αποστολ Οδηγο Εφαρμογς του Κοινο Πλαισου Αξιολγησης (ΚΠΑ) - Οδηγες εφαρμογς του ΚΠΑ

25-7-17      ΦΕΚ-2561 Β/25-7-17 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.55852/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2Δ/ΓΠ/οικ.9106/16 (Β 314) υ.α. περ καθορισμο της διαδικασας τοποθτησης ιατρν στα Νοσηλευτικ Ιδρματα προς απκτηση ειδικτητας

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1108/17 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1124/15 απφασης ΓΓΔΕ περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 65Α του ΚΦΔ , σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ Νμιμους Ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα εγγεγραμμνα στο δημσιο Μητρο του ν. 3693/08

25-7-17     ΦΕΚ-2562 Β/25-7-17 :

Κ.Υ.Α. 28119/1583/17 : Απδοση Εισφορν στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης

ΥΠΕΕ 154551/1839/17 : Τροποποηση της αριθμ. 151344/165/17 υ.α. (ΦΕΚ-206 Β) με ττλος "Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν χραξης, σμανσης, δινοιξης και συντρησης των ορειβατικν - πεζοπορικν μονοπατιν"

25-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1113/24-7-17 : Κοινοποηση της αριθμ. 181/17 γνωμοδτησης του Α1 Τμματος Διακοπν του ΝΣΚ σχετικ με την ευθνη φυσικν προσπων, που κατ την απορρφηση ημεδαπς αννυμης εταιρεας απ λλη ημεδαπ αννυμη εταιρεα με τις διατξεις του ν. 2166/93 εχαν στη διοκηση της απορροφσας εταιρεας κποια απ τις ιδιτητες του ρθρου 115 του ν. 2238/94, ετε πριν ετε μετ απ την ολοκλρωση της συγχωνεσεων, για την πληρωμ του φρου εισοδματος, παρακρατομενων φρων και ΦΠΑ που προκυψαν απ δραστηριτητα και υποχρεσεις της απορροφηθεσης εταιρεας και βεβαιθηκαν σε βρος της απορροφσης εταιρεας

25-7-17     ΦΕΚ-2546 Β/21-7-17 :

Κ.Υ.Α. Φ.10034/30859/875/17 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.10034/25671/764/17 (ΦΕΚ-2130 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς προγραμμτων Λογαριασμν Αγροτικς Εστας τους 2017"

ΥΠ.ΟΙΚ.  ΔΟΔ/ΑΑΔΕ/Α/1107814/ΕΞ2017/17 : Τροποποηση της με αριθμ. πρωτ. 2/55673/0026/13 (ΦΕΚ-215 Β) απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ δαπανν τκων επ επιστρεφμενων εσδων που χουν εισπραχθε αχρεστητα"

25-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1101/17 (ΦΕΚ-2540 Β/21-7-17) : Οροι και προυποθσεις για τη σσταση και λειτουργα επιχειρσεων ναυπγησης και επισκευς πλοων που αναγνωρζονται ως Ελεθερα Τελωνειακ Συγκροτματα και διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ για τις πρτες και βοηθητικς λες που παραλαμβνουν οι επιχειρσεις στα πλασια εκτλεσης των εργασιν τους

25-7-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/55332/17 (ΦΕΚ-2560 Β/24-7-17) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

25-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1110/17 (ΦΕΚ-2556 Β/24-7-17) : α) Ρθμιση οφειλν βσει δηλσεων που υποβλλονται σμφωνα με τις διατξεις του Κεφαλαου Α του πμπτου μρους "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας Υλης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240), και β) ρθμιση ζητημτων μη καταβολς της οφειλς απλειας της ρθμισης24-7-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.57120/24-7-17 : Παρακολοθηση λειτουργας κολυμβητικν δεξαμενν

24-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1112/21-7-17 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 69, 71 και 83 του ν. 4472/17

24-7-17     ΕΦΚΑ 30/21-7-17 : Κοινοποηση των διατξεων του Ν. 4469/17 που αφορον τον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων

24-7-17     ΥΠ.ΕΣ. 22149/7-7-17 : Εκδοση της Κατευθυντριας Οδηγας για τις δημσιες συμβσεις

24-7-17     ΥΠ.ΕΣ. 21712/7-7-17 : Εκδοση των Κατευθυντηρων Οδηγιν για τις δημσιες συμβσεις

24-7-17     ΕΦΚΑ 31/24-7-17 : Χρνος ασφλισης ΕΦΚΑ και αναγνωριζμενοι χρνοι με εξαγορ, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 34 του Ν. 4387/16, πως αυτ ισχει - Ορθ επανακοινοποηση

24-7-17     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1111/17 (ΦΕΚ-2552 Β/21-7-17) : Παρταση της προθεσμας υποβολς φορολογικν δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2016 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13, λγω της ισχυρς σεισμικς δνησης που εκδηλθηκε στη νσο Κω της Περιφρειας Δωδεκανσου στις 21-7-17

24-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1103/17 (ΦΕΚ-2536 Β/21-7-17) : Επσπευση επιστροφς πιστωτικο υπολοπου των υποκειμνων που χουν δικαωμα κπτωσης του φρου των εισρον τους και ετε πραγματοποιον κυρως πρξεις που δεν επιβαρνονται με ΦΠΑ, ετε εναι κτοχοι "δειας ΑΕΟ Authorised Economic Operator" "αδειν απλουστευμνων διαδικασων"

24-7-17     K.Y.A. 32969/17 (ΦΕΚ-2537 Β/21-7-17) : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α) και τροποποηση της υπαριθμ. 2254/30-9-13 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)" (ΦΕΚ 2184 Β) , πως ισχει21-7-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΟΙΚ.56868/21-7-17 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας στη νσο ΚΩ μετ το σεισμ της 21-7-2017

21-7-17     ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/13/ΟΙΚ.31613/21-7-17 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με τη συνταγογρφηση αναλσιμου υγειονομικο υλικο και σκευασμτων ειδικς διατροφς

21-7-17     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52259/ΔΕΠ/19-7-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του Μρους ΣΤ' του Ν. 4472/17 (Α 74) "Μισθολογικς ρυθμσεις ειδικν κατηγοριν λειτουργν και υπαλλλων του Δημοσου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθς και των στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και αντιστοχων της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο και Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς"

21-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/92/ΟΙΚ.24248/21-7-17 : Χοργηση μειωμνου ωραρου σε υπαλλλους γονες τκνων με αναπηρα

21-7-17      ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1111174/20-7-17 : Φορολογικ μεταχεριση δαπανν τις οποες μια επιχερηση επαναχρενει σε συνδεδεμνες σε αυτ εταιρεες σε τρτες εταιρεες (πελτες της)

21-7-17     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/56489/0026/21-7-17 : Παροχ οδηγιν για την αναζτηση ασφαλιστικς ενημερτητας κατ την πληρωμ δημοσων δαπανν

21-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1109/20-7-17 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. στ της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13 (χαρακτηρισμς εισοδματος απ μισθωτς υπηρεσες)

21-7-17     Ν. 4481/17 (ΦΕΚ-100 Α/20-7-17) : Συλλογικ διαχεριση δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας και συγγενικν δικαιωμτων, χοργηση πολυεδαφικν αδειν για επιγραμμικς χρσεις μουσικν ργων και λλα θματα αρμοδιτητας Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο

21-7-17     Π.Δ. 69/17 (ΦΕΚ-99 Α/20-7-17) : Τροποποηση του Κανονισμο "περ μεταφορς ζντων ζων δια πλοων" που εγκρσθηκε με το β.δ. 752/70 και τροποποιθηκε με το π.δ. 260/76

21-7-17      Κ.Υ.Α. ΕΑΠ/2003118/ΕΞ2017/19-7-17 (ΦΕΚ-2490 Β/19-7-17) : Ρθμιση θεμτων εφαρμογς των διατξεων της παρ. 1δ του ρθρου δευτρου του ν. 3845/10

21-7-17      Κ.Υ.Α. 12360/17 (ΦΕΚ-2532 Β/20-7-17) : Τροποποηση Κανονισμο Λειτουργεας των Σχολν Ξεναγν του Υπουργεου Τουρισμο20-7-17     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τα δικαιολογητικ λγων αποκλεισμο στην απ'ευθεας ανθεση δημοσων συμβσεων (Ελεγκτικ Συνδριο - Πρξη Κλιμ. VII Τμματος 160/2017)

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΕΛΣΥΝ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΜ.VII TM. 160/2017 (20/07/2017)

20-7-17     ΥΠΥΜΕ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ-2519 Β/20-7-17) : Εγκριση Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν κατ τη διαδικασα της παρ. 8δ του ρθρου 53 του ν. 4412/16 (Α 147)

20-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/24071/20-7-17 (ΑΔΑ: 7ΤΔΨ465ΧΘΨ-ΖΒΛ) : κδοση Υπουργικς Απφασης για παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν. 3861/2010.

20-7-17     ΥΠΕΕ 158585/1758/20-7-17 (ΑΔΑ: Ψ3114653Π8-ΓΣΨ) : Οδηγες σχετικ με διαδικασα και δικαιολογητικ για την υπαγωγ στα ρθρα 47 και 47Β ν. 998/1979 σε περιοχς αναρτημνων δασικν χαρτν.

20-7-17     ΥΠΟΙΑΝ 80324/19-7-17 : Εγκκλιος εκτιμσεων πληρωμν 2017 και προβλεπμενων δαπανν στο πλασιο του ΜΠΔΣ 2018-2021 του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων

20-7-17     ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1110513/ΕΞ2017/19-7-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της περ. γ του ρθρου 17 του ν. 4172/13 στην περπτωση που χει ανασταλε το δικαωμα καταβολς της πολεμικς σνταξης σε γαμες διαζευγμνες θυγατρες των αποβιωσντων πολμου

20-7-17     ΥΠΥΜΕ 48738/5824/17 (ΦΕΚ-2461 Β/19-7-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 50984/7947/13 υ.α. "Αδεια οδγησης, εκπαδευση και εξταση υποψηφων οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων

20-7-17     ΥΠΑ/Δ3/Β/13904/5349/17 (ΦΕΚ-2488 Β/19-7-17) : Εγκριση της Αερολιμενικς Διταξης με αριθμ 2

20-7-17     ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2680/17 (ΦΕΚ-2492 Β/19-7-17) : Λογιστικ Κατσταση που υποβλλουν οι εταιρεες διαχερισης απαιτσεων απ δνεια και πιστσεις στην Τρπεζα της Ελλδος για στατιστικος σκοπος.

20-7-17     ΥΠΟΙΑΝ 78954/17 (ΦΕΚ-2494 Β/19-7-17) : Καθορισμς των δικαιολογητικν και της διαδικασς για την καταβολ - εκταμευση της επιχοργησης, της επιδτησης της χρηματοδοτικς μσθωσης, της επιδτησης του κστους της δημιουργομενης απασχλησης και της επιδτησης των τκων των επενδυτικν σχεδων που χουν υπαχθε στους αναπτυξιακος νμους 2601/98, 3299/04, 3908/11 και 4399/1619-7-17    ΥΠΕΕ 31540/17 (ΦΕΚ-2443 Β/18-7-17) : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκμπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2017

19-7-17    ΦΕΚ-2434 Β/17-7-17 :

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2263.1-14/51491/17 : Καθιρωση τπου Βιβλου Ερματος υπχρεων πλοων

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2263.1-14/51497/17 : Καθιρωση τπου Διεθνος Πιστοποιητικο Διαχερισης Ερματος των υπχρεων πλοων

19-7-17    Κ.Υ.Α. 1858/17 (ΦΕΚ-2442 Β/18-7-17) : Παροχ δωρεν ευρυζωνικς σνδεσης στους μονμους κατοκους των απομακρυσμνων Νησιν της Χρας

19-7-17     K.Y.A. K1/118932/17 (ΦΕΚ-2440 Β/18-7-17) : Ρθμιση θεμτων επιδτησης και ασφλισης της Μαθητεας των σπουδαστν των δημσιων και ιδιωτικν Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ)18-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1107/13-7-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 9/2016 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με τη δυναττητα επανελγχου ειδικς δλωσης μεταββασης ακιντου και λοιπς οδηγες για την εφαρμογ

18-7-17     Κ.Υ.Α. 2339/77269/17 (ΦΕΚ-2436 Β/17-7-17) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του κατ' εξουσιοδτηση Κανονισμο (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπς σχετικ με τη θσπιση προσωρινν εκτκτων μτρων στριξης για τους παραγωγος ορισμνων φροτων

18-7-17     ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Γ/1107473/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-2435 Β/17-7-17) : Ανθεση εσπραξης δημοσων εσδων σε φορες εσπραξης

18-7-17      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1106/17 (ΦΕΚ-2437 Β/17-7-17) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2016 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/1317-7-17     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4479/17 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :

1. Οι επιπτσεις της Απφασης της Ολομλειας του Ελεγκτικο Συνεδρου στις αυτοδικαως παραταθεσες συμβσεις

2. Οι ρυθμσεις του Ν. 4479/17

2.1. Τροποποηση των Οργανισμν Εσωτερικς Υπηρεσας

2.2. Εγκριση των προσλψεων

2.3. Παρατασιοχοι

2.4. Ανθεση εργασιν καθαριτητας σε τρτους

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν. 4479/17 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (17/07/2017)

17-7-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1032/70098/17 (ΦΕΚ-2390 Β/14-7-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1332/93570/23-8-16 (Β 2848) "Διαδικασα μσθωσης βοσκσιμων γαιν, συγκρτηση και λειτουργα επιτροπν ελγχου, χωροταξικς ορθτητας της κατανομς δικαιωμτων χρσης της βοσκς, κατ την μεταβατικ περοδο μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκλησης" απφασης του ΥΠΑΑΤ, πως τροποποιθηκε με την υπ' αριθμ. 558/39122/05-04-17 (Β 1340) απφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχει

17-7-17      ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Β/Φ204/5/ΟΙΚ.30506/14-7-17 : Να διαδικασα υποβολς δαπανν ασφαλισμνων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Περιφερειακς Διευθνσεις ΕΟΠΥΥ  απ 01/01/2017 - Τρπος αναζτησης δαπανν για παροχς ασθενεας σε εδος που χορηγονται σε ασφαλισμνους Ευρωπαικν Φορων

17-7-17     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1105/17 (ΦΕΚ-2426 Β/14-7-17) : Καθορισμς των κριτηρων για τη διαμρφωση της ψφου του Δημοσου στο πλασιο του εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν επιχειρσεων, της μεθοδολογας και των κριτηρων για τον προσδιορισμ των δσεων αποπληρωμς οφειλν προς το Δημσιο με σμβαση αναδιρθρωσης και ειδικτερων θεμτων για την εφαρμογ των παρ. 1 ως 13 του ρθρου 15 του ν. 4469/17

17-7-17     ΥΠΠΟΑ .../273369/24875/17 (ΦΕΚ-2425 Β/14-7-17) : Ορισμς επιχειρησιακν μονδων, υποκεμενων υπαγμενων στο Υπουργεο Πολιτισμο και Αθλητισμο ως Αναθετουσν Αρχν κατ το ρθρο 6, παρ. 2 εδφιο β του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α)14-7-17     ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του απ 6-7-17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)), με ενσωμτωση των Κεφ. Γ (Λοιπ θματα) και Κεφ. Δ (Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα) του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 15/09/2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) - σχετικ με :

.... Κεφλαιο Γ : Λοιπ Θματα

1. Συνπειες της απσπασης στην υπηρεσιακ και μισθολογικ κατσταση

2. Φορας καταβολς των αποδοχν στους αποσπασμνους

3. Παρατσεις αποσπσεων

4. Μετακινσεις υπαλληλων

Κεφλαιο Δ : Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα

1. Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα της διας κατηγορας (Μνιμοι υπλληλοι - Υπλληλοι με σχση εργασας αορστου χρνου)

2. Μετταξη σε αντερο κλδο (Μνιμο προσωπικ - Προσωπικ με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου)

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ

--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)

14-7-17    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1107928/ΕΞ2017/12-7-17 : Ευθνη εταρων δικηγορικν εταιρειν

14-7-17    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1107407/ΕΞ2017/12-7-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 5 του ν.δ. 1146/72 κατ τη μεταββαση αυτοκιντου οχματος απ νομικ πρσωπα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα της περ. γ ρθρου 45 του ν. 4172/13

14-7-17     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 1301.2/52166/14-7-17 : Υποβολ Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) τους 2017

14-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1104/12-7-17 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ των ρθρων 80 και 81 του ν. 3463/06, πως ισχει

14-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ/32.14/770/ΟΙΚ.23065/12-7-17 : Ολοκλρωση διαδικασας αξιολγησης σμφωνα με τις διαταξεις του ν. 4369/1613-7-17     ΦΕΚ-2382/ Β/13-7-17 :

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1099/17 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1022/17 απφασης Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων αναφορικ με τον Τπο και περιεχμενο των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 2/7/75 (ΦΕΚ-77 Α/22-4-75) φορολογικν ετν 2017 και μετ, υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου και καθορισμς δικαιολογητικν

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1102/17 : Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας,  των οργνων και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ του ρθρου 13Α του ν. 2523/97, πως αυτ προστθηκε με τις διατξεις του ρθρου 47 του ν. 4465/17 (Α 47), για την αναστολ λειτουργας επαγγελματικν εγκαταστσεων και την επιβολ ειδικς χρηματικς κρωσης απ τα ργανα της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων

 13-7-17     Κ.Υ.Α. 52331/1861/17 (ΦΕΚ-2379 Β/12-7-17) : Συμπλρωση της αριθμ. 26083/887/7-6-16 (Β 1605) υ.α. "Αναπροσαρμογ κριων συντξεων - Προστασα καταβαλλμενων συντξεων"

13-7-17     ΟΑΕΔ 51559/13-7-17 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2017 - σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε 17 δμους (επιβλποντες φορες) θλακες υψηλς ανεργας συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 3.494 θσεις πλρους απασχλησης (Β κκλος)

13-7-17    ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου οργνωσης και λειτουργας των Δημοτικν Επιχειρσεων Υδρευσης Αποχτευσης (ΔΕΥΑ) - Ρυθμσεις σχετικς με την οργνωση, τη λειτουργα, τα οικονομικ και το προσωπικ των ΟΤΑ - Ευρωπαικο Ομιλοι Εδαφικς Συνεργασας - Μητρο Πολιτν και λλες διατξεις

13-7-17    ΥΠΕΕ 158576/1579/17 (ΦΕΚ-2373 Β/12-7-17) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν και τιμολογου υπολογισμο προεκτιμμενων αμοιβν για τις εργασες κατρτισης δασικν χαρτν

13-7-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1100/17 (ΦΕΚ-2381 Β/12-7-17) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1005/17 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν (ΦΕΚ Β 145/2017)12-7-17    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ...../273029/15521/1903/387/12-7-17 : Κατηγοριοποηση και αδειοδτηση των αθλητικν εγκαταστσεων - ν. 4479/17 (94 Α) "Τροποποισεις του ν. 2725/99 (Α 121) και λλες διατξεις"

12-7-17    ΥΠΕΕ 31685/7-7-17 : Προσαξηση ψους κτιρου βσει της παρ. 8 και του τελευταου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 15 του ν. 4067/12 ως ισχει σμερα, ανεξαρττως του τρπου καθορισμο του μγιστου επιτρεπμενου ψους σε αυτς, σε περιοχς για τις οποες δεν συντρχουν ειδικο λγοι προστασας, λγω διαφορετικν ερμηνειν των αρμδιων υπηρεσιν, σμφωνα με το ρθρο 28, παρ. 2 του ν. 4067/12, πως ισχει

12-7-17    Κ.Υ.Α. ΔΕΠΕΑ/ΦΟΙΚ.178581/17 (ΦΕΚ-2367 Β/12-7-17) : Εγκριση Κανονισμο Ενεργειακς Απδοσης Κτιρων

12-7-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.53794/12-7-17 : Τμματα ακτν της Περιφρειας Αττικς, στα οποα δεν επιτρπεται η κολμβηση

12-7-17     ΥΠ.ΕΣ. 23655/ΕΓΚ.21/12-7-17 : Στελχωση των οργανικν μονδων των Δμων

12-7-17     ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/1103549/ΕΞ2017/5-7-17 : Οδηγες για την ομοιμορφη εφαρμογ της ΔΕΦΚ/5019249/ΕΞ2010/10 ΑΥΟ για το υπολειπμενο διστημα ισχος μειωμνου συντελεστ ΕΦΚ αλκοολοχων προιντων τα οποα αποστλλονται στην περιοχ της Δωδεκανσου

12-7-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΟΜ/Φ.20/ΟΙΚ.22808/12-7-17 : Υπενθμιση καταληκτικς προθεσμας προκειμνου για την επαναξιολγηση των δομν των οργανικν μονδων των Νομικν προσπων (Δημοσου και Ιδιωτικο Δικαου) που ανκουν στη Γενικ Κυβρνηση και Λοιπν Υπηρεσιν του Δημοσου

12-7-17     ΥΠΥΜΕ 45144/3126/11-7-17 : Τροποποηση - επικαιροποηση της υπ' αριθμ. 9527/535/25-09-2009 εγκυκλου "Εφαρμογ της απφασης 28366/2098/06 για τα συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση" του ΓΓ του πρην Υπουργεου Μεταφορν και Επικοινωνιν

12-7-17     ΥΠΕΘ Φ.251/118227/Α5/12-7-17 : Τροποποηση της Προκρυξης για την εισαγωγ σπουδαστν / σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) Ακαδημαικο τους 2017-2018

12-7-17      ΥΠΕΚΑΚΑ 32320/1841/17 (ΦΕΚ-2360 Β/11-7-17) : Καθορισμς της μεθοδολογας και των κριτηρων για τον προσδιορισμ του αριθμο και του ψους των δσεων, καθς και των κριτηρων για τη διαμρφωση της /ψφου του ΚΕΑΟ κατ τη διαδικασα της εξωδικαστικς ρθμισης οφειλν του ν. 4469/1711-7-17     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :

1. Κατευθυντρια Οδηγα 20/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ
2. Δικαιολογητικ στην απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
2.1 Απσπασμα ποινικο μητρου.
2.2 Αποκλεισμς απ δημσιες συμβσεις με υπουργικ απφαση.
2.3 Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.
2.4 Αποδεικτικ ασφαλιστικς ενημερτητας.
2.5 Δικαιολογητικ νομιμοποησης.
3. Συμπρασμα.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (11/07/2017)

11-7-17    Κ.Υ.Α. 109343/12/17 (ΦΕΚ-2351 Β/11-7-17) : Κριτρια χαρακτηρισμο δαπανν επιστημονικς και τεχνολογικς ρευνας των επιχειρσεων

11-7-17    ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11089/17 (ΦΕΚ-2335 Β/10-7-17) : Διαδικασα διεξαγωγς των εκλογν για την ανδειξη των αντιπροσπων στο ΔΣ του Ξενοδοχειακο Επιμελητηρου Ελλδος (ΞΕΕ) μσω του διαδικτου με ηλεκτρονικ ψφο

11-7-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 29542/557/17 (ΦΕΚ-2345 Β/11-7-17) : Καθορισμς ανωττων ορων υπερωριακς απασχλησης, των εργαζομνων σε βιομηχανικς, βιοτεχνικς επιχειρσεις, εκμεταλλεσεις και εργασες, για το Β ημερολογιακ εξμηνο 2017

11-7-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52817/ΔΠΓΚ/10-7-17 : Κατρτιση προυπολογισμο εσδων Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2018

11-7-17     ΦΕΚ-2355 Β/11-7-17 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΓΠ/46616/17 : Χοργηση αδειν λειτουργας Τραπεζν Ιστν και Κυττρων του ρθρου 53 του ν.  (ΦΕΚ- 150 Α) σε ιδιωτικς εταιρεες

Κ.Υ.Α. 158298/3670/17 : Εφαρμογ των ρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β του ν.998/79 σε περιοχς αναρτημνων δασικν χαρτν

11-7-17     ΦΕΚ-2357 Β/11-7-17 :

Κ.Υ.Α. 32026/500/17 : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 55932/1016/16 κ.υ.α. με θμα "Ειδικ Πργραμμα απασχλησης 4000 μακροχρνια ανργων στο δημσι τομα της υγεας" (Β 3888), πως ισχει και πλον ονομζεται "Ειδικ πργραμμα απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/16 (Α 205), πως ισχει"

Κ.Υ.Α. 28660/1621/17 : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτησης της β δσης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2017 - 31-12-2017

11-7-17     ΥΠ.ΕΣ. 23124/10-7-17 : Παροχ διευκρινσεων, σχετικ με το ρθρο 24 του ν. 4479/17

11-7-17     Κ.Υ.Α. 75555/289/17 (ΦΕΚ-2336 Β/10-7-17) : Καθορισμς κριτηρων υπαγωγς στην ννοια της "χωριστς επιχειρησιακς μονδας ανεξαρττως υπεθυνης για τη σναψη συμβσεων της διας ορισμνων κατηγοριν αυτν" του ρθρου 6, παρ. 2, εδφιο β του ν.4412/16

11-7-17     ΦΕΚ-2337 Β/10-7-17 :

ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 1830/17 : Καθορισμς αριθμο δημοπρατομενων αδειν παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας ενημερωτικο προγρμματος γενικο περιεχομνου

ΥΠΕΕ 178679/17 : Συστματα αναγνρισης προσντων και πιστοποησης Ενεργειακν Ελεγκτν. Μητρο Ενεργειακν Ελεγκτν και Αρχεο Ενεργειακν Ελγχων10-7-17     ΣΥΝΕΧΕΙΑ στο απ 6-7-17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)), με ενσωμτωση του Κεφαλαου Β (Ειδικς κατηγορες μετατξεων και αποσπσεων εκτς του ενιαου συστματος κινητικτητας) του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 15/09/2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) - σχετικ με :

.... Κεφλαιο Β : Ειδικς κατηγορες μετατξεων και αποσπσεων εκτς του ενιαου συστματος κινητικτητας

Τμμα Πρτο (Μετατξεις)

1. Ενστολο προσωπικ της δημοτικς αστυνομας

2. Προσωπικ των ΚΕΠ

3. Μετταξη σε ΔΕΥΑ

4. Μετταξη στους ΟΤΑ εκκλησιαστικν υπαλλλων

5. Υπλληλοι του Υπουργεου Εξωτερικν

6. Μετταξη σε θσεις δικαστικν υπαλλλων

7. Μετατξεις και αποσπσεις στην Υπηρεσα Ασλου στην Αρχ Προσφυγν και στην Υπηρεσα Υποδοχς και Ταυτοποησης του Υπουργεου Μεταταναστευτικς Πολιτικς

Τμμα Δετερο (Αποσπσεις και Μετακινσεις)

1. Απσπαση υπαλλλων του δμου σε ΔΕΥΑ

2. Απσπαση νστολου προσωπικο της δημοτικς αστυνομας σε τουριστικ δμο

3. Απσπαση συζγων στρατιωτικν

4. Αποσπσεις συζγων ιατρικο προσωπικο του ΕΣΥ

5. Απσπαση συζγων επικουρικν ιατρν

6. Απσπαση συζγων του προσωπικο της Εξωτερικς Υπηρεσας

7. Απσπαση υπαλλλων του δημσιου τομα για την πλρωση θσεων ειδικν συμβολων, ειδικν συνεργατν επιστημονικν συνεργατν των δμων, της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ

8. Αποσπσεις αιρετν

9. Απσπαση στη Γενικ Γραμματεα για την Καταπολμηση της Διαφθορς

10. Απσπαση σε υπηρεσες του Ευρωπαικς Ενωσης, των κρατν - μελν αυτ λλων χωρν

11. Απσπαση στο Γραφεο του Γενικο Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης

12. Απσπαση στο Σμα Επιθεωρητν - Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης

13. Διθεση υπαλλλων σε γραφεα βουλευτν και πολιτικν κομμτων

14. Αποσπσεις στα πολιτικ γραφεα του Πρωθυπουργο, των αντιπροδρων της κυβρνησης, των υπουργν και των υφυπουργν

15. Απσπαση στο Σμα Επιθεωρητν - Ελεγκτν του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης

16. Αποσπσεις διακριθντων αθλητν

17. Αποσπσεις και μετακινσεις στις Ειδικς Υπηρεσες του ΕΣΠΑ 2014-2020

18. Απσπαση για συνυπηρτηση στην αλλοδαπ

19. Προσωπικ της Προεδρας της Δημοκρατας

20. Δημσια Αρχ Λιμνων

21. Εθνικ Κντρο Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΚΔΔΑ)

22. Λοιπς περιπτσεις αποσπσεων

23. Απσπαση προσωπικο δημοτικν ΝΠΔΔ

24. Απσπαση υπαλλλων του δημσιου τομα στην Ενωση Περιφερειν Ελλδας

...... Ακολουθον Κεφ. Γ (Λοιπ θματα) και Κεφ. Δ (Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα), τα οποα θα αναρτηθον τις επμενες ημρες ....

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)

10-7-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52435/ΔΠΓΚ/7-7-17 : Κατρτιση προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης οικονομικο τους 2018

10-7-17    Κ.Υ.Α. 1058/71977/17 (ΦΕΚ-2331 Β/7-7-17) : Καθορισμς των Προδιαγραφν και του Περιεχομνου των Διαχεριστικν Σχεδων Βσκησης, στο πλασιο εφαρμογς των διατξεων του ν. 4351/15 (ΦΕΚ-164 Α)

10-7-17    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1103971/ΕΞ2017/4-7-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 144/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ αναφορικ με την απαλλαγ απ το φρο κατανλσης στα προιντα του καφ και του ηλεκτρονικο τσιγρου με τα οποα εφοδιζοναι τα πλοα που εκτελον πλες εξωτερικο και τα δικαιοχα πρσωπα του ρθρου 68 παρ. 1 του ν. 2960/01

10-7-17    ΟΑΕΔ 50508/10-7-17 : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 1295 ανργων νων, ηλικας 25-29 ετν

10-7-17    ΥΠΕΘ Κ1/106077/17 (ΦΕΚ-2309 Β/7-7-17) : Κριτρια και Μοριοδτηση για την επιλογ Υποδιευθυντν στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ)

10-7-17    Κ.Υ.Α. 28286/450/17 (ΦΕΚ-2307 Β/7-7-17) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων, φορων και οργανισμν του δημοσου τομα, πως αυτς ορζεται απ το ρθρο 51 του ν. 1892/90 και επιχειρσεων της τοπικς αυτοδιοκησης πρτου και δευτρου βαθμο (Δμων και Περιφερειν) του ν. 3852/10 , οι οποες ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα για την απασχληση μακροχρνια ανργων ηλικας 55-67 ετν

10-7-17    ΥΠΕΘ 109499/Δ3/17 (ΦΕΚ-2313 Β/7-7-17) : Τπος και περιεχμενο των αποδεικτικν και των πιστοποιητικν σπουδν των Σχολικν Μονδων Ειδικς Αγωγς της Δευτεροβθμιας Επαγγελματικς Εκπαδευσης

10-7-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/80/18179/17 (ΦΕΚ-2289 Β/6-7-17) : Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Εσωτερικν τους 2017

10-7-17     ΥΠΟΙΑΝ 75812/17 (ΦΕΚ-2332 Β/7-7-17) : Ορισμς περιοχν στις οποες επιτρπεται η λειτουργα των εμπορικν καταστημτων τις Κυριακς, κατ' εφαρμογ της εξουσιοδοτικς διταξης της παρ. 1 του ρθρου 16 του ν. 4177/137-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2315/ΟΙΚ.22232/7-7-17 : Αποστολ αιτσεων υποψηφιτητας για την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/12132/21-4-17 Προκρυξης πλρωσης οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης

7-7-17     ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 26629/4-7-17 : Καθορισμς καττατου ορου ετησων μικτν απολαβν για απασχληση υψηλς ειδκευσης

7-7-17    Κ.Υ.Α. Δ9/27679/8577/17 (ΦΕΚ-2311 Β/7-7-17) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις του κρατικο προγρμματος τους 2017, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους

7-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1098/6-7-17 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 16 του ν. 4474/17 που αφορ την κατργηση της υποχρωσης προσκμισης δικαιολογητικν στη ΔΟΥ για τη θερηση βεβαωσης ηλεκτροδτησης για τα ακνητα με δεια ανγερσης μχρι 31-12-94

7-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1097/6-7-17 : Υπολογισμς και εσπραξη τελν και εισφορν κατ την κδοση νων αδειν κυκλοφορας και κατ την κδοση αδειν κυκλοφορας μετ απ μεταβολς στοιχεων των επαγγελματικν οχημτων

7-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/91/ΟΙΚ.22205/7-7-17 : Υπενθυμιστικ εγκκλιος για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων

7-7-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/ΟΙΚ.51631/7-7-17 : Εφαρμογ του ρθρου 42 του ν. 4461/17 (Α 38) "Μεταρρθμιση της Διοικητικς Οργνωσης των υπηρεσιν ψυχικς υγεας, Κντρα Εμπειρογνωμοσνης σπνιων και πολπλοκων νοσημτων, τροποποηση συνταξιοδοτικν ρυθμσεων του ν. 4387/16 και λλες διατξεις"

7-7-17     ΥΠΕΕ 20894/6-7-17 : Σχετικ με σοφτες σμφωνα με την παρ. 81 του ρθρου 2 του ν. 4067/12

7-7-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1927/17 (ΦΕΚ-2297 Β/6-7-17) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την επιλογ στρατηγικν τοπικς ανπτυξης με πρωτοβουλα Τοπικν Κοινοττων στο πλασιο του Μτρου 19 "Στριξη για Τοπικ Ανπτυξη μσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπικ Ανπτυξη με πρωτοβουλα Τοπικν Κοινοττων)" του ΠΑΑ 2014-2020

7-7-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1088/17 (ΦΕΚ-2298 Β/6-7-17) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1200/2-9-15 (ΦΕΚ-Β 2001/15-9-15) απφασης της ΓΓΔΕ σχετικ με τον καθορισμ διαδικασας αναστολς του Αριθμο Φορολογικο Μητρου (ΑΦΜ) για διενργεια ενδοκοινοτικν συναλλαγν6-7-17    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 15/09/2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) - σχετικ με :

Κεφλαιο Α : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας

1. Εννοια και περιεχμενο του Συστματος Κινητικτητας

2. Μετταξη και απσπαση στο πλασιο του ΕΣΚ

3. Μετταξη και απσπαση σε υπηρεσες απομακρυσμνων - παραμεθριων περιοχν και σε ορεινος νησιωτικος ΟΤΑ α' βαθμο

4. Ψηφιακ Οργανγραμμα της Δημσιας Διοκησης και της Τοπικς Αυτοδιοκησης

5. Προυποθσεις συμμετοχς φορων και υπαλλλων στο ΕΣΚ

6. Ειδικο περιορισμο και απαγορεσεις

6.1. Υποχρεωτικ παραμον σε παραμεθρια περιοχ

6.2. Πρβλεψη της δαπνης

6.3. Προεκλογικ περοδος

6.4. Ελεγχος γνησιτητας δικαιολογητικν

7. Κεντρικ Επιτροπ Κινητικτητας

8. Πργραμμα Κινητικτητας

9. Αξιολγηση των αιτσεων και κδοση αποφσεων

10. Αμοιβαες μετατξεις

11. Απσπαση λγω συνυπηρτησης

12. Αποσπσεις σε ΟΤΑ

13. Κλυψη δαπνης

14. Καταργομενες ρυθμσεις μετατξεων και αποσπσεων

15. Μεταβατικς ρυθμσεις

.... Ακολουθον Κεφ. Β' (Ειδικς κατηγορες μετατξεων και αποσπσεων εκτς του ενιαου συστματος κινητικτητας) / Κεφ. Γ (Λοιπ θματα) και Κεφ. Δ (Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα), τα οποα θα αναρτηθον τις επμενες ημρες ....

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)

6-7-17    ΥΠΕΘ 114610/Α3/6-7-17 : Αποστολ μηχανογραφικν καταστσεων των μαθητν της Γ' τξης Ημερησου και Δ' τξης Εσπερινο Γενικο Λυκεου για το τρχον σχολικ ος 2016-2017 για οπτικ λεγχο

6-7-17    Π.Δ. 66/17 (ΦΕΚ-96 Α/6-7-17) : Οργανισμς Σχολς Μονμων Υπαξιωματικν Ναυτικο

6-7-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)49910/17 (ΦΕΚ-2296 Β/6-7-17) : Τροποποηση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, της με αρ. πρωτ. Γ5(α)/39260/26-5-17 απφασης

6-7-17     ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.2464/Α321/17 (ΦΕΚ-2294 Β/6-7-17) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως 22ας Ιανουαρου 2106 σε περιοχς της ΠΕ Εβρου

6-7-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1095/30-6-17 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 30 ν. 4474/17 (ΦΕΚ-80 Α/7-6-17) "Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας (ΕΕ) 2015/2376 και λλες διατξεις

6-7-17     ΥΠ.ΕΣ. 17220/23-6-17 : Ενημρωση ως προς την εφαρμογ του ν. 4412/16 (Α 147) σχετικ με τη διενργεια αρχιτεκτονικν διαγωνισμν

6-7-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/277/ΟΙΚ.22076/6-7-17 : Διαγραφ κτακτου προσωπικο λγω λξης σμβασης απ το Μητρο Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου

6-7-17     Κ.Υ.Α. 646/69401/17 (ΦΕΚ-2284 Β/5-7-17) : Καθορισμς των δικαιολογητικν που απαιτονται για τη χοργηση, ανανωση τροποποηση δειας δρυσης και λειτουργας μονδων υδατοκαλλιργειας

6-7-17     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2000.0/45700/17 (ΦΕΚ-2260 Β/4-7-17) : Αποστολ τκνων ασφαλισμνων στον Οκο Νατου ναυτικν σε ιδιωτικς κατασκηνσεις Αττικς και Περιφρειας

6-7-17     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2824.9/48496/30-6-17 : Διαδικασα δσμευσης πστωσης και αποστολς δικαιολογητικν για την αποζημωση στελεχν Τοπικν Κλιμακων Επιθερησης Πλοων

6-7-17     ΥΠΥΜΕ ΑΣ19/60492/2753/5-7-17 : Πργραμμα εκπαδευσης βοηθν μηχανοδηγν για την απκτηση δειας μηχανοδηγο5-7-17     ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1102110/ΕΞ2017/4-7-17 : Εκδοση και χοργηση απ τις ΔΟΥ πιστοποιητικν για τη δλωση φορολογας εισοδματος των Ελλνων πολιτν που εναι μνιμοι κτοικοι Ελλδας και εργζονται σε λλο κρτος - μλος της ΕΕ

5-7-17     ΦΕΚ-2275 Β/4-7-17 :

ΥΠΕΘ Φ.7/109381/ΓΔ4/17 : Συμμετοχ εκπαιδευτικν στις Ομδες Υποστριξης Μαθητεας (ΟΥΜ)

Κ.Υ.Α. 2/49435/ΔΠΓΚ/17 :  Τροποποηση της αριθμ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13-1-17 κ.υ.α. "Εκκαθριση εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης" (Β 54)

5-7-17    ΦΕΚ-2277 Β/4-7-17 :

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-15 υ.α. (ΦΕΚ Β 116) με θμα "Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο "Πργραμμα Διαγεια" των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β ν. 3861/10, πως προστθηκε με το ρθρο 16 του ν. 4305/14)

Κ.Υ.Α. 1582/71256/17 : Ανθεση καθηκντων του ΟΠΕΚΕΠ ως Οργανισμο Πληρωμν στο πλασιο διαχερισης του Ευρωπαικο Γεωργικο Ταμεου Αγροτικς Ανπτυξης στις Διευθνσεις Αγροτικς Οικονομας των Περιφερειν και στις Διευθνσεις Αγροτικς Οικονομας και Κτηνιατρικς (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακν Ενοττων

5-7-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 21755/3-7-17 : Καταχρηση σε διαδικτυακ πλη στοιχεων παρεχμενων υπηρεσιν ηλεκτρονικς διακυβρνησης4-7-17    ΥΠΕΕ 158577/1580/4-7-17 : Εφαρμογ διατξεων νμων 4462/17 και 4467/17 και λοιπς οδηγες

4-7-17    ΥΠΟΙΑΝ 12694/17 (ΦΕΚ-2272 Β/4-7-17) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 1295 ανργων νων, ηλικας 25-29 ετν

4-7-17    ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.724/ΕΓΚ.20/3-7-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Αγου Νικολου Κρτης)

4-7-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1096/3-7-17 : Φορολογικ μεταχεριση των αμοιβν που λαμβνουν τα φυσικ πρσωπα της περ. στ' της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13, με ποσοστ αναπηρας τουλχιστον ογδντα τοις εκατ (80%)3-7-17    ΦΕΚ-2255 Β/3-7-17 :

Κ.Υ.Α. ΔΔΠ/Β0010068/0624Β/ΕΞ2017/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΔΠ/0007378/0454Β/ΕΞ2017/11-5-17 (ΦΕΚ-1636 Β/12-5-17) κ.υ.α. περ "Καθορισμο ρων, προυποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν", πως τροποποιθηκε και ισχει ....

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.50231/17 : Μηχανισμς αυτματης επιστροφς (clawback)  για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη και τη δαπνη των φαρμακεων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη) για το τος 2017

3-7-17    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1929/17 (ΦΕΚ-2248 Β/30-6-17) : Ορισμς Δικαιοχων Ενεργειν Τεχνικς Βοθειας του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης 2014-2020

3-7-17     ΥΠΕΘ Φ20/106072/Δ4/17 (ΦΕΚ-2249 Β/30-6-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-6-16 (Β 2079) υ.α., πως ισχει, σχετικ με τον καθορισμ Τομων αν Επαγγελματικ Λκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/16 (Α 83)

3-7-17    ΦΕΚ-2254 Β/30-6-17 :

Κ.Υ.Α. 21156/17 : Παρταση ναρξης ισχος της ημερομηνας ναρξης της ηλεκτρονικς διαδικασας κδοσης και διακνησης διοικητικν πρξεων και εγγρφων για το σνολο των Υπουργεων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.50389/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. Γ5/63587/15 (ΦΕΚ-1803 Β) απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα "Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (clawback) φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018

3-7-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1085/12-6-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εναρξη εργασιν φυσικν προσπων χωρς την προσκμιση βεβαωσης ελγχου επωνυμας και διακριτικο ττλου απ το οικεο Επιμελητριο

3-7-17     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/18943/ΔΕΠ/28-6-17 : Εναρξη ισχος οικονομικν αποτελεσμτων της μισθολογικς κατταξης των υπαλλλων που εμππτουν στις διατξεις του ρθρου 28 του ν. 4440/16 

 

 

2017 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.