»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
»


16-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1184/18 (ΦΕΚ-4512 Β/15-10-18) : Διαδικασα απαλλαγς φρου προστιθμενης αξας κατ : α. τη θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με ταυτχρονη υπαγωγ σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης, β. την υπαγωγ εγχριων εμπορευμτων σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης

16-10-18   ΦΕΚ-4509 Β/15-10-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 40613/Δ1/14236/18 : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Φ.80000/οικ. 58192/2153/22-12-2016 υπουργικς απφασης «γκριση καταστατικο του Νομικο Προσπου Ιδιωτικο Δικαου με την επωνυμα “Ταμεο Μηχανικν Εργοληπτν Δημοσων ργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)”» (Β’ 4214).

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/ΓΠ/οικ.76152/18 : Τροποποηση - συμπλρωση των διατξεων της υπ’ αριθμ. Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμς αρμοδιοττων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθς και του τρπου λειτουργας αυτν κ.λπ.» υπουργικ απφαση (Β’ 125), πως τροποποιθηκε - συμπληρθηκε και ισχει.

16-10-18   ΦΕΚ-4511 Β/15-10-18 :

ΥΠΕΘ Φ.351.1/49/167596/Ε3/18 : Παση της λειτουργας υπηρεσιν και οργανικν μονδων και ναρξη της πλρους λειτουργας των Περιφερειακν Κντρων Εκπαιδευτικο Σχεδιασμο (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

ΚΥΑ ΔΠΔΥΚΥ/ΑΑΔΕ/Α/1148342/ΕΞ2018/18 : Χοργηση κινητν τηλεφνων και γκριση χρσης αυτν.15-10-18   ΥΠ.ΕΣ. 56376/15-10-18 : Ερμηνεα των παρ. 2 και 3 του ρθρου 2 της απ 2-8-2017 ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους ρους και τις συνθκες απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας δημοσου δικαου των ΟΤΑ α' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν, καθς και των παρ. 5ε και 6 του ρθρου 2 της απ 3-8-2018 ΣΣΕ της ΠΟΕ - ΟΤΑ για τους ρους αμοιβς και εργασας του με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου Προσωπικο των ΟΤΑ

15-10-18   ΕΦΚΑ 46/15-10-18 : Ασφλιση εργαζομνων στο Σταθμ Εμπορευματοκιβωτων στους προβλτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμνος Πειραις

15-10-18   ΥΠΥΜΕ 78593/898/12-10-18 : Διαδικασα υλοποησης των ειδικν μτρων του ρθρου 25 του ν. 4439/16 (Α 222)

15-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1190/12-10-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 46 του ν. 4569/18 σχετικ με την εκπροσπηση του Ελληνικο Δημοσου στις δκες του ν. 3869/10 (ρθμιση οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων)

15-10-18   ΥΠΕΘ 171275/Ν4/12-10-18 : Προθεσμα υποβολς υποψηφιοττων για την εκλογ αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων των Περιφερειακν Διευθνσεων Εκπαδευσης και των Διευθνσεων Εκπαδευσης Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης στο Κεντρικ Υπηρεσιακ Συμβολιο Διοικητικο Προσωπικο (ΚΥΣΔΙΠ) του ΥΠΕΘ

15-10-18   ΥΠΕΘ 171255/Γ2/12-10-18 : Προθεσμα υποβολς υποψηφιοττων για την εκλογ αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Κεντρικ Υπηρεσιακ Συμβολιο Διοικητικο Προσωπικο (ΚΥΣΔΙΠ) του ΥΠΕΘ

15-10-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.51391/1153/11-10-18 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 30 του ν. 4387/16 για την προσαξηση σνταξης σων κατβαλλαν αυξημνες εισφορς

15-10-18    ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/929/1206151/15-10-18 : Αποσνδεση της ασφλισης των αυτοαπασχολομενων τ. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ - ΤΑΝ απ την ιδιτητα κατ' εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4488/17

15-10-18    ΑΑΔΕ ΑΤΣΜΔΕ/0002334/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-4499 Β/11-10-18) : Ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων στο Μητρο Ανοικτν Δεδομνων του Δημοσου (www.data.gov.gr)  του Υπουργεου Διοικητικς Ανασυγκρτησης, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4305/14

15-10-18    K.Y.A. 52618/1218/18 (ΦΕΚ-4504 Β/12-10-18) : Ειδικ πργραμμα απασχλησης για 5.500 νεργους πτυχιοχους αντατων εκπαιδευτικν και τεχνολογικν ιδρυμτων, ηλικας 22-29 ετν, σε Υπουργεα και εποπτευμενους δημσιους φορες, πως αυτο ορζονται στο ρθρο 51 του ν. 1892/90 (Α 101) και οι οποοι δεν ασκον οικονομικ δραστηριτητα12-10-18 ΥΠΥΜΕ Α77978/3557/12-10-18 : Κοινοποηση αποσπσματος ΦΕΚ (Α' 178) με το οποο ρυθμζονται θματα Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) οχημτων.

12-10-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/οικ.78282/12-10-18: Συμβολια μετατξεων στον κλδο ιατρν Ε.Σ.Υ.

12-10-18  Κ.Υ.Α  15719/18 (ΦΕΚ 4494 Β/11-10-2018) : Τπος και περιεχμενο των πιστοποιητικν και βεβαισεων σπουδν μετεκπαδευσης του ν. 1077/1980 του Υπουργεου Τουρισμο.

12-10-18 ΥΠΕΣ 55699/ΕΓΚ.34/11-10-18  :  Γνωστοποηση ρθμισης περ απαλλαγς απ την υποχρωση καταβολς δημοτικν τελν για τους υπχρεους που πλττονται απ φυσικς καταστροφς

12-10-18 ΥΠΥΜΕ Α7/61205/2144/11-10-18 : Οδικ βοθεια οχημτων ν.3651/2008- Χροι στθμευσης οχημτων

12-10-18 ΥΠΥΜΕ Φ.450/ΟΙΚ.78168/2750/11-10-18 : μεση ενεργοποηση Μικτν Συνεργεων Ελγχου της ΚΥΑ Γ438/οικ.28317/2481/09 (Β'989) - Υπενθμιση υπηρεσιακν ενεργειν

12-10-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1189/11-10-18 : Κοινοποηση διατξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας (ενσωμτωση της Οδηγας 2015/849/ΕΕ) και λλες διατξεις»

12-10-18 Ν.4568/18 (ΦΕΚ 178 Α/11-10-2018) : Θματα υδατοδρομων, αστικν οδικν μεταφορν και λοιπς διατξεις

12-10-18 Ν. 4569/18 (ΦΕΚ 179 Α/11-10-2018) : Ι) Κεντρικ Αποθετρια Ττλων, ΙΙ) Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2258 και λλες διατξεις και ΙΙΙ) Λοιπς διατξεις11-10-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1121/128661/10-10-18 : Διευκρινσεις σον αφορ την απορρφηση χρηματικν ποσν απ τα υπλοιπα των λογαριασμν βελτιωτικν ργων σμφωνα με την παργραφο 10, του ρθρου 10, του ν. 4492/17 (Α 156) που αφορ τροποποισεις των διατξεων του ν.δ. 420/70 (Α 27) "Αλιευτικς Κδικας"

11-10-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/53189/2249/11-10-18 : Διακρατικς υιοθεσες : Αναγνωρισμνες Υπηρεσες - Δικαιολογητικ - Διαδικασες

11-10-18   K.Y.A. 174551/1785/18 (ΦΕΚ-4483 Β/10-10-18) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν10-10-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397/10-10-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την λειτουργα του Ηλεκτρονικο Περιβαλλοντικο Μητρου (ΗΠΜ)

10-10-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528/18 (ΦΕΚ-4478 Β/9-10-18) : Εγκριση κατανομς θσεων για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (Π.Φ.Α.), με σκοπ την στελχωση των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμο και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν, που θα υλοποισουν Πργραμμα Αθλησης για Ολους την περοδο 2018-19

10-10-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.68753/18 (ΦΕΚ-4453 Β/8-10-18) : Κατευθυντριες οδηγες για την απκτηση πιστοποιητικο εκπαδευσης στην ιατρικ πνου και πιστοποησης τεχνικο πνου

10-10-18   K.Y.A. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΓ/ΤΓΒ/488777/11436/958/453/18 (ΦΕΚ-4476 Β/9-10-18) : Ρθμιση τρπου γνωστοποησης και καθορισμς αρμδιων αρχν για την τρηση της ενιαας τιμς βιβλου, σμφωνα με το ρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4549/18 (Α 105)

10-10-18   ΠΥΣ 17/18 (ΦΕΚ-176 Α/9-10-18) : Ειδικ πρξη του Υπουργικο Συμβουλου για την υπαγωγ στις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και παροχ εξουσιοδτησης στα αρμδια ργανα για την κρυξη απαλλοτρισεων9-10-18   ΕΦΚΑ 45/9-10-18 : Τροποποηση εκκαθρισης ασφαλιστικν εισφορν Μη Μισθωτν Ασφαλισμνων

9-10-18   ΥΠΕΘ 168262/Ζ1/9-10-18 : Μετεγγραφς Ακαδημαικο Ετους 2018-2019

9-10-18    ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.39295/9-10-18 : Οδηγες σχετικ με αξιολγηση αιτημτων γκρισης φαρμκων μσω του Συστματος Ηλεκτρονικς Προγκρισης

9-10-18    ΥΠ.ΕΣ. 54697/8-10-18 : Ειδικ Συλλογικ Σμβαση Εργασας (ΕΣΣΕ) για τη ρθμιση των ρων και συνθηκν απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας Δημοσου Δικαου των ΟΤΑ Β' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν

9-10-18    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2751/135843/8-10-18 : Εφαρμογ απ 1-11-2018 των διατξεων των ρθρων 4 ως  11 του ν. 4061/12 στα αγροτικ ακνητα του ΥΠΑΑΤ, τα οποα ως 31-10-18 χουν παραχωρηθε κατ χρση κατ' εξαρεση των ανωτρω διατξεων (ρθρο 36 παρ. 13 ν. 4061/12 και ΠΥΣ 95/75)

9-10-18    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.8/69740/18 (ΦΕΚ-4469 Β/8-10-18) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Επαγγελματικν Τουριστικν Σκαφν του ν. 4256/14, ετν 2018-2019

9-10-18    Ν. 4566/18 (ΦΕΚ-175 Α/8-10-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλου της 20ης Απριλου 2015 (ΕΕL 106/24-4-15) και λλες διατξεις8-10-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/73832/8-10-18 : Μετακινσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγ πλοα

8-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1186/28-9-18 : Οδηγες για τη διαπστωση της ορθς εφαρμογς του ρθρου 54Α του ν. 4174/13 απ τους συμβολαιογρφους και απ τους φλακες μεταγραφν / προισταμνους κτηματολογικν γραφεων

8-10-18   ΦΕΚ-4412 Β/3-10-18:

ΥΠΕΘ Φ.361.22/40/159791/Ε3/18 : Καθορισμς των προθεσμιν και της διαδικασας υποβολς αιτσεων καθς και κθε λλου θματος σχετικο με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των προσταμνων νηπιαγωγεων και των προσταμνων δημοτικν σχολεων.
ΥΠΕΘ Φ.353.1/21/159794/Ε3/18 : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των προσταμνων τμημτων εκπαιδευτικν θεμτων.
ΥΠΕΘ Φ.361.22/39/159796/Ε3/18 : Καθορισμς των προθεσμιν και της διαδικασας υποβολς αιτσεων καθς και κθε λλου θματος σχετικο με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των υποδιευθυντν σχολικν μονδων και Εργαστηριακν Κντρων, καθς και των υπευθνων τομων Εργαστηριακν Κντρων.

8-10-18   Κ.Υ.Α. 103057/1342/Φ15/18 (ΦΕΚ-4426 Β/5-10-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 51483/3700/φ.15/2018 (Β 1692) κ.υ.α. "Οροι και προυποθσεις για την καλλιργεια και επεξεργασα της φαρμακευτικς κνναβης"

8-10-18   ΥΠΥΜΕ Α/74983/3438/5-10-18 : Μεταφορ μαθητν δημοσων σχολεων απ τις Περιφρειες - Κοινοποηση αποσπσματος ΦΕΚ-4217 Β

8-10-18   ΦΕΚ-4427 Β/5-10-18 :

ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/479080/19559/10699/18 : Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν για το χρονικ διστημα κατ το οποο οι μαθητς - αθλητς δεν παρακολοθησαν τα μαθματα τους λγω αγωνιστικν υποχρεσεων, κατ' εφαρμογ του ρθρου 95 του ν. 4547/18

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 18984/18 : Περιορισμς κυκλοφορας των αιτοντων διεθν προστασα5-10-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1552/134721/5-10-18 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 46 του ν. 4456/17, του ρθρου 66 του ν. 4546/18 και της απφασης αριθμ. 3252/99092/17, περ θεμτων ργων και Οργανισμν Εγγεων Βελτισεων

5-10-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2324.1/72526/3-10-18 : Χοργηση επκτασης χρονικο διαστματος δεξαμενισμο σε υπ Ελληνικ σημαα πλοα μεταφορς υγροποιημνων αερων

5-10-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.75890/4-10-18 : Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2018-2019 - Αντιγριπικς Εμβολιασμς

5-10-18   ΥΠ.ΕΣ. 53883/4-10-18 : Ενημρωση σχετικ με την κδοση νας ΚΥΑ μεταφορς μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες

5-10-18   Κ.Υ.Α. 1640/125407/18 (ΦΕΚ-4408 Β/3-10-18) : Πργραμμα για την παρακολοθηση και την υποβολ εκθσεων σχετικ με την αντοχ των ζωονοσογνων και συμβιωτικν βακτηρων στις αντιμικροβιακς ουσες για το τος 2018

5-10-18   ΦΕΚ-4422 Β/4-10-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 51075/4308/18 (ΦΕΚ 4422 Β/04-10-2018) : Τροποποηση της με αριθμ. 32320/1841/ 11-07-2017 (ΦΕΚ Β2360) απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης «Καθορισμς της μεθοδολογας και των κριτηρων για τον προσδιορισμ του αριθμο και του ψους των δσεων, καθς και των κριτηρων για τη διαμρφωση της ψφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατ τη διαδικασα της εξωδικαστικς ρθμισης οφειλν του ν. 4469/2017».

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1182/18 (ΦΕΚ 4422 Β/04-10-2018) : Διαπστωση της ορθς εφαρμογς του ρθρου 54Α του ν. 4174/2013 απ τους συμβολαιογρφους /και απ τους φλακες μεταγραφν/προσταμνους κτηματολογικν γραφεων.

5-10-18   ΦΕΚ-4420 Β/4-10-18 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/18 (ΦΕΚ 4420 Β/04-10-2018) : Τροποποηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016), απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρο 1 παργραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», πως χει τροποποιηθε με την υπουργικ απφαση ΔΙΠΑ/ οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-2-2018), ως προς την κατταξη ορισμνων ργων και δραστηριοττων της 9ης Ομδας.

Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1177/18 (ΦΕΚ 4420 Β/04-10-2018) : ροι και προποθσεις για τη διενργεια δραστηριτητας των πλοων κυρως στην ανοιχτ θλασσα για σκοπος χοργησης απαλλαγν απ το φρο προστιθμενης αξας.4-10-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/65286/ΔΕΠ/25-9-18 : Κατταξη υπαλλλων ΔΕ κατηγορας

4-10-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1145371/ΕΞ2018/3-10-18 : Οδηγες σχετικ με την διαχεριση των ποσοστσεων

4-10-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2222.1-1.2/66137/18 (ΦΕΚ-4382 Β/2-10-18) : Κρωση τροποποησης της Διεθνος Σμβασης "περ ασφαλεας της ανθρωπνης ζως εν θαλσση, 1974" (SOLAS) , πως αυτ υιοθετθηκε την 20 Μαου 2005 με την απφαση MSC.194(80)/20-5-05της Επιτροπς Ναυτικς Ασφλειας (MSC)  του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (ΙΜΟ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

4-10-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2222.1-1.2/66128/18 (ΦΕΚ-4380 Β/2-10-18) : Κρωση τροποποησης της Διεθνος Σμβασης "περ ασφαλεας της ανθρωπνης ζως εν θαλσση, 1974" (SOLAS) , πως αυτ υιοθετθηκε την 8η Δεκεμβρου 2006 με την απφαση MSC.216(82)/8-12-06 της Επιτροπς Ναυτικς Ασφλειας (MSC)  του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (ΙΜΟ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ3-10-18   ΕΦΚΑ Σ60/64/1154486/2-10-18 : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 31 του ν. 4387/16, περ καττατου ποσο σνταξης επ ατυχματος που συνβη πριν απ την 13-5-16, σε συνδυασμ με τις διατξεις του ρθρου 12 του ν. 4387/16, πως ισχουν

3-10-18   ΕΦΚΑ Σ50/40/1154367/2-10-18 : Οι διατξεις της παρ. 5 του ρθρου 5 του ν. 3232/04, πως ισχει, σχετικ με το ποσ σνταξης λγω θαντου που χορηγεται στα αμφοτεροπλερως ορφαν τκνα που πσχουν απ συγκεκριμνες παθσεις με ποσοστ αναπηρας τουλχιστον 67%, ισχουν και στις περιπτσεις που ο θνατος συνβη απ 13-5-16 και μετ

3-10-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/198/31973/28-9-18 : Καθκοντα υπαλλλου

3-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1185/2-10-18 : Παροχ οδηγιν επ ειδικν ζητημτων που προκπτουν κατ τη μεταφορ στοιχεων του ενεργητικο και του παθητικο σε υφιστμενες νεοσυσταθεσες εταιρεες σε περπτωση μετασχηματισμο

3-10-18   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/528/1165381/3-10-18 : Διαχεριση των δη υποβληθεισν ασφαλιστικν στοιχεων μσω ΑΠΔ ασφαλισμνων υπαγμενων στον ΕΔΟΕΑΠ, μισθολογικν περιδων απασχλησης απ 1-12-17

3-10-18   ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΝΩΜΗ Α10/18 : Διατπωση γνμης της Αρχς σμφωνα με το ρθρο 2, παρ. 2, περ. γ' υποπερ. αα του ν. 4013/11 επ προτεινμενης διταξης του Υπουργεου Μεταφορν στο σχδιο νμου "Θματα Υδατοδρομων, Αστικν Οδικν Μεταφορν και λοιπς διατξεις"

3-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1183/26-9-18 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την αγορ και μεταπληση λογισμικο

3-10-18   Ν. 4565/18 (ΦΕΚ-173 Α/2-10-18) : Κρωση Σμβασης δωρες μεταξ του Κοινωφελος Ιδρματος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνσειου Καρδιοχειρουργικο Κντρου (ΩΚΚ) και του Ελληνικο Δημοσου και λοιπς διατξεις --> βλ. μετα την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

3-10-18   ΕΟΠΥΥ 35592/18 (ΦΕΚ-4375 Β/2-10-18) : Προσθκη παραρτματος στο ρθρο 45 της κ.υ.α. ΕΑΛΕ/ΓΠ 46846 (ΦΕΚ-2315 Β/18)2-10-18   ΥΠΕΘ Φ.152/164094/Α5/2-10-18 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημαικ τος 2018-2019

2-10-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.45697/1235/2-10-18 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εκκαθριση ασφαλιστικν εισφορν μη μισθωτν

2-10-18   ΒΟΥΛΗ 11943/7490/18 (ΦΕΚ-4372 Β/1-10-18) : Ιδρυση Γραφεου υποστριξης του Λογαριασμο Αλληλοβοηθεας Υπαλλλων της Βουλς, καθορισμς αρμοδιοττων, οργνωση και λειτουργα του και ρθμιση ειδικτερων θεμτων της απ 16 Μαρτου 1993 απφασης της Ολομλειας της Βουλς "Για τη σσταση Λογαριασμο Αλληλοβοηθεας Υπαλλλων της Βουλς"

2-10-18   Π.Δ. 93/18 (ΦΕΚ-172 Α/1-10-18) : Τροποποηση του π.δ. 336/89 "Οργανισμς λειτουργας Ανωτρων Σχολν Δραματικς Τχνης Εθνικο Θετρου και Κρατικο Θετρου Βορεου Ελλδος" (Α 156)

2-10-18   Κ.Υ.Α. 31399/18 (ΦΕΚ-4366 Β/1-10-18) : Τροποποηση της 30825/14 κ.υ.α. "Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν για τη χοργηση εθνικν θεωρσεων εισδου και για τη χοργηση και ανανωση ττλου διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/14", πως ισχει1-10-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 5034/28-9-18 : Ανρτηση στην ιστοσελδα της Αρχς επικαιροποιημνων προτπων τευχν διακηρξεων δημοσων συμβσεων ργων και μελετν ανοικτς διαδικασας νω και κτω των ορων

1-10-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/27715/722/1-10-18 : Ασφαλιστικς εισφορς Κλδου Μονοσυνταξιοχων του πρην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

1-10-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/10242/0026/1-10-18 : Παροχ διευκρινσεων επ της διαδικασας κοινοποησης δικαστικν αποφσεων απ τις Δημοσιονομικς Υπηρεσες Ελγχου και Εποπτεας (ΔΥΕΕ) του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους (ΓΛΚ) στον Γενικ Επτροπο Επικρατεας του Ελγκτικο Συνεδρου (ΕΣ)

1-10-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 8419/28-9-18 : Εγκκλιος για το υπομτρο 19.1 του ΠΑΑ 2014-2020 - 3η τροποποηση της 233/17 εγκυκλου για το Υπομτρο 19.1 του ΠΑΑ 2014-2020 με θμα : Διευκρινσεις επ τις υπ' αριθμ. 2559/16 απφασης του Υπ.Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων με θμα "Καταβολ ενσχυσης για την προετοιμασα των προγραμμτων τοπικς ανπτυξης στο πλασιο εφαρμογς του Μτρου 19 "Στριξη για τοπικ ανπτυξης μσω του Leader (ΤΑΠΤΚ - Τοπικ Ανπτυξη με Πρωτοβουλα Τοπικν Κοινοττων)" του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης της Ελλδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

1-10-18   ΟΑΕΔ 65698/1-10-18 : Καταβολ βοηθματος ανεργας αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολομενων κατ' εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 3986/11 (Α 152) πως ισχει, στους ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ - τως ΕΤΑΑ

1-10-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/73504/18 (ΦΕΚ-4325 Β/28-9-18) : Τροποποηση (2η) της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/ 15-06-2018 υπουργικς απφασης, με θμα «Διαδικασα χοργησης και αποζημωσης οπτι­κν ειδν - γυαλιν ορσεως και υπηρεσιν ει­δικς αγωγς στους δικαιοχους του ΕΟΠΥΥ» (Β’ 2284).

1-10-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1181/18 (ΦΕΚ-4322 Β/28-9-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β 2426) απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν “Καθορισμς των κριτηρων για τη διαμρφωση της ψφου του Δημοσου στο πλασιο του εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν επιχειρσεων, της μεθοδολογας και των κριτηρων για τον προσδιορισμ των δσεων αποπληρωμς οφειλν προς το Δημσιο με σμβαση αναδιρθρωσης και ειδικτερων θεμτων για την εφαρμογ των παραγρφων 1 ως 13 του ρθρου 15 του ν. 4469/2017”.28-9-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΧΠ/0002666/ΕΞ2018/ΧΠ/1670/18 (ΦΕΚ-4315 Β/28-9-18) : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων

28-9-18   Κ.Υ.Α. Δ13/οικ.48838/2486/18 (ΦΕΚ 4290 Β/27-09-2018) : Τροποποηση της αριθμ. 604/24-4-2015 κοινς υπουργικς απφασης «Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου ενεργειν που συγχρηματοδοτονται απ το Ταμεο Ευρωπακς Βοθειας προς τους Απρους (Τ.Ε.Β.Α.)» (Β’ 770), πως τροποποιθηκε με την αριθμ. Δ23/οικ./48512/3922/27-10-2016 «Τροποποηση της αριθμ. 604/24-4-2015 (ΦΕΚ 770/ Β’/30-04-2015) απφαση των Υπουργν Οικονομας, Υποδομν Ναυτιλας και Τουρισμο και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης» (Β’ 3459).

28-9-18   ΕΦΚΑ 44/28-9-18 : Εναρξη και διακοπ της ασφλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμνων του κλδου Κριας Ασφλισης Αγροτν τως ΟΓΑ

28-9-18   ΥΠΥΜΕ Δ24/ΟΙΚ.12490/ΕΓΚ.10/28-9-18 : Παρταση ισχος βεβαισεων εγγραφς στο ΜΕΕΠ σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 107 του ν. 4530/18 (Α 59)

28-9-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 5035/28-9-18 : Ζητματα που πτονται του χρνου κδοσης και ισχος των δικαιολογητικν που προσκομζονται απ τον προσωριν ανδοχο (δικαιολογητικν κατακρωσης) για την απδειξη της μη συνδρομς των λγων αποκλεισμο

28-9-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 5036/28-9-18 : Διευκρινσεις ως προς την πλρωση των απαιτσεων του ρθρου 22Β των προτπων διακηρξεων ανοιχτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργων με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονοικ ποψη προσφορ βσει τιμς απ ενσεις οικονομικν φορων

28-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1142016/ΕΞ2018/26-9-18 : Παρακρτηση φρου μισθωτν υπηρεσιν στις αποδοχς εργαζομνων στους οποους επιβλλεται πειθαρχικ ποιν προστμου με στρηση μηνιαων αποδοχν

28-9-18   ΦΕΚ-4300 Β/27-9-18 :

Κ.Υ.Α. 5883/Β1/1245/18 : 2η Τροποποηση της 7313/1818/16 κ.υ.α. περ σστασης "Ταμεου Χαρτοφυλακου με την επωνυμα "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ" (Β 3905)

ΥΠ.ΟΙΚ. 2/69327/ΔΠΓΚ/18 : Αναμρφωση των εγκεκριμνων αναλυτικν προυπολογισμν των λοιπν φορων Γενικς Κυβρνησης, συμπεριλαμβανομνων και των ΑΔΑ που δεν ανκουν στην Κεντρικ Διοκηση ως ειδικο φορες, πλην ΟΤΑ και φορων  του κεφαλαιου Α του ν. 3429/05

28-9-18   ΥΠΕΘ 158733/ΓΔ4/18 (ΦΕΚ-4299 Β/27-9-18) : Ενιαος Κανονισμς Λειτουργας των Περιφερειακν Κντρων Εκπαιδευτικο Σχεδιασμο (ΠΕΚΕΣ) και ειδικτερα καθκοντα και αρμοδιτητες των Συντονιστν Εκπαιδευτικο εργου27-9-18 ΟΑΕΔ 65295/27-09-2018  : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2018, στις κατηγορες του ρθρου 22 του Ν. 1836/89 πως ισχει.

27-9-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1180/27-09-2018 : Εμπρθεσμη σκηση προσφυγς κατ πρξεων Φορολογικς Διοκησης.

27-9-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1176/18 (ΦΕΚ 4294 Β/27-09-2018) : Καθορισμς της διαδικασας και των δικαιολογητικν για τη χοργηση των απαλλαγν που ορζονται στην παργραφο 7 του ρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) για ακνητα που υπστησαν ζημις απ τις πυρκαγις σε περιοχς της Αττικς της 23ης και 24ης Ιουλου 2018.

27-9-18 ΟΑΕΔ 65033/27-9-18 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  9/2018- Πργραμμα επιχοργησης εργοδοτν για τη διατρηση νων θσσεων εργασας με στχο την ενσχυση της ρευσττητας και της απασχλησης την περοδο της οικονομικς κρσης

27-9-18 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ.8163/ΕΓΚ.8/124-9-18 : Καταληκτικ ημερομηνα υποβολς ενημεροττων για  την πληρωμ των επενδυτικν Σχεδων Βελτωσης

27-9-18 Κ.Υ.Α. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26-9-2018) : Μεταφορ μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες

27-9-18 Κ.Υ.Α. 8.8766/18 (ΦΕΚ 4221 Β/26-9-2018) : Πργραμμα κοινωφελος χαρακτρα σε Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, ΤΟΣΚΕΔΠ  και δομς προσωρινς υποδοχς φιλοφενας μσω Δμων, Περιφερειν και της Υπηρεσας Υποδοχς και Ταυτοποησης του Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτιτκς -Γ' κκλος

27-9-18 ΥΠΕΘ 160703/Α5/26-9-18 : Υποβολ αιτσεων για τισ εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας Β' περιδου 2018 (Νομβριος)26-9-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΔΔ/Φ.2.9/60/ΟΙΚ.34471/26-9-18 : Δικαωμα διορισμο σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 17 του ΠΝΠ της 26ης Ιουλου 2018 "Εκτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018" (ΦΕΚ-138 Α/26-7-18)

26-9-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1179/25-9-18 : Φορολογικ μεταχεριση εισοδματος προερχμενου απ την εκμσθωση αεροσκφους σε διεθνες μεταφορς. Σμβαση Αποφυγς Διπλς Φορολογας μεταξ Ελληνικς Δημοκρατας και της Δημοκρατας της Ιρλανδας (ν. 3300/04)

26-9-18   ΥΠΕΘ 158986/Ε3/25-9-18 : Χοργηση κανονικς δειας

26-9-18   ΥΠ.ΕΣ. 51440/25-9-18 : Χοργηση επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας σε υπαλλλους κλδου ΔΕ Οδηγν

26-9-18   ΕΦΚΑ 43/25-9-18 : Α) Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του ρθρου 36 του ν. 4387/16, σχετικ με τη συνταξιοδτηση των υποχρεωτικ παρλληλα ασφαλισμνων μχρι 31-12-2016 σε περισστερους του ενς ενταχθντες φορες κριας ασφλισης στο Δημσιο, λγω σκησης διαφορετικς επαγγελματικς δραστηριτητας Β) Χοργηση δετερης σνταξης λγω γρατος λγω αναπηρας σε ασφαλισμνους που εχαν συνταξιοδοτηθε μχρι τις 12-5-16

26-9-18   ΥΠΕΘ Φ.351.1/42/159788/Ε3/26-9-18 : Χρονοδιγραμμα διαδικασας επιλογς υποψηφων Προισταμνων ΚΕΣΥ

26-9-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1173/18 (ΦΕΚ-4204 Β/25-9-18) : Εκδοση στοιχεων λιανικς πλησης για τις πωλσεις ονου προιντος απστασξης μικρν αποσταγματοποιν (διμερων) σε χμα μορφ

26-9-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/92783ΠΕ/ΦΝ466/18 (ΦΕΚ-4203 Β/25-9-18) : Καθορισμς καθηκντων και αρμοδιοττων των βασικν μελετητν ως Τεχνικν Συμβολων - Μελετητν κατ την εκτλεση του γου, το περιεχμενο της σμβασης που υπογρφεται με την Προισταμνη Αρχ του ργου, τον τρπο πληρωμς των υπηρεσιν και κθε λλο συναφς τα τα ανωτρω θμα25-9-18   ΥΠΕΘ Φ.351.1/41/157241/Ε3/18 (ΦΕΚ-4196 Β/25-9-18) : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Προισταμνων των Κντρων Εκπαιδευτικς και Συμβουλευτικς Υποστριξης (ΚΕΣΥ)

25-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1139648/ΕΞ2018/21-9-18 : Φορολογικ αντιμετπιση εξδων κηδας που καταβλλονται απ επιχειρσεις και οργανισμος στο προσωπικ τους

25-9-18   ΕΑΑΔΗΣΥ Β1/20-9-18 : Ατημα για διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. ββ του ν. 4013/11, επ προτεινμενου σχεδου Προεδρικο Διατγματος του Οργανισμο του ΝΠΙΔ με την επωνυμα "Διοικοσα Επιτροπ Ισλαμικο Τεμνους Αθηνν"

25-9-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1178/20-9-18 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη φορολογικ αντιμετπιση απ πλευρς ΦΠΑ των παροχν των υγειονομικν μονδων που ορζονται ως Μονδες Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ)

25-9-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/48637/1097/25-9-18 : Απονομ σνταξης σε ασφαλισμνους του πρην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ που εχαν υπαχθε στο καθεστς ρθμισης ασφαλιστικν οφειλν τους του ρθρου 38 του ν. 4331/15 με διαπστωση οφειλν σε λλους τομες του πρην ΕΤΑΑ, κατπιν μεταγενστερου ελγχου κατ τη χοργηση της κυρας σνταξης απ τον ΕΦΚΑ

25-9-18  Κ.Υ.Α. Φ.7/155762/Δ4/18 (ΦΕΚ-4191 Β/24-9-18) : Υλοποηση "Μεταλυκειακο ετους - Τξη Μαθητεας" αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων

25-9-18   Κ.Υ.Α. 49460/1109/18 (ΦΕΚ-4192 Β/24-9-18) : Πργραμμα επιχοργησης εργοδοτν για τη διατρηση νων θσεων εργασας με στχο την ενσχυση της ρευσττητας και της απασχλησης την περιδο της οικονομικς κρσης

25-9-18   ΦΕΚ-4189 B/24-9-18 :

ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 56261/18 : Επιτρεπμενα εδη που μπορον να πωλονται σε κρατομενους απ τα πρατρια - καντνες και κυλικεα των καταστημτων κρτησης και λειτουργα του Ταμεου Κρδους Σιγαρτων

Κ.Υ.Α. ΗΛ/Γ/ΟΙΚ.179148/18 : Τροποποηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/18 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας "Καθορσμς λεπτομερειν για την εφαρμογ των ρυθμσεων του ρθρου 36 του ν. 4508/17" (Β 474) πως τροποποιθηκε και ισχει24-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1139451/ΕΞ2018/21-9-18 : Ζημα που προκπτει για επιχερηση απ την εκκαθριση εταιρεας στην οποα συμμετχει

24-9-18  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.72404/24-9-18 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με την υπ' αριθμ. Γ5α/ΓΠ/οικ.64843/18 υ.α. "Σσταση, μετονομασα ιατρικν ειδικοττων, καθορισμς χρνου και περιεχομνου σκησης για την απκτηση ττλου ειδικτητας"

24-9-18  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2445/ΟΙΚ.33772/21-9-18 : Τροποποηση διατξεων αρ. 84 και 85 του Υπαλληλικο Κδικα (ν. 3528/07), αναφορικ με τις επιλογς προισταμνων οργανικν μονδων

24-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1138995/ΕΞ2018/20-9-18 :  Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΓΠ/Δ2Β/οικ.39190/22-5-18 εγκυκλου Διαταγς του Υπουργεου Υγεας "Οδηγες για την εφαρμογ του ν. 4419/16 (ΦΕΚ-174 Α/2016) ως προς την κατασκευ, πληση, προβολ, παρουσαση των προιντων καπνο, ηλεκτρονικν τσιγρων και συναφν προιντων

24-9-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 785/88596/21-9-18 : Εκδοση υ.α. ΥΠΕΝ για την τροποποηση απφασης κατταξης ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες σε τι αφορ την περιβαλλοντικ αδειοδτηση και κδοση εγκυκλου ΥΠΕΝ για διαδικασα περιβαλλοντικς αδειοδτησης για ργα και δραστηριτητες σε περιοχς που χουν ενταχθε στο δκτυο Natura 2000

24-9-18   ΥΠ.ΕΣ. 50738/14-9-18 : Ενημρωση σχετικ με επικαιροποιημνο οδηγ δημοσων συμβσεων

24-9-18   ΥΠΥΜΕ Α3/64720/6117/18 (ΦΕΚ-4158 Β/21-9-18) : Συμπλρωση και τροποποηση της 50984/7947/13 (Β 3056) υ.α. "Αδεια οδγησης, εκπαδευση και εξταση υποψηφων οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων"

24-9-18   K.Y.A. ΔΟΥ/ΟΙΚ.4836/Φ.911/18 (ΦΕΚ-4179 Β/21-9-18) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας οχημτων στο κντρο της Αθνας περιδου 2018-2019

24-9-18   Ν. 4564/18 (ΦΕΚ-170 Α/21-9-18) : Κρωση της Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος "Κοινωφελς Ιδρυμα Σταρος Σ. Νιρχος" και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της Υγεας και λλες διατξεις21-9-18   ΥΠ.ΕΣ. 50218/20-9-18 : Γνωστοποηση της με αριθμ 4/2018 γνωμοδτησης του Ε Τμματος του ΝΣΚ για θματα εσπραξης των εσδων των ΔΕΥΑ

21-9-18   ΥΠΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/156364/Δ1/20-9-18 : Υλοποηση προγρμματος "Σχολικ Γεματα" σε σχολικς μονδες Α/θμιας Εκπ/σης

21-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΟΙΚ.71799/21-9-18 : Συμβολια μετατξεων στον κλδο ιατρν ΕΣΥ

21-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1138225/ΕΞ2018/20-9-18 : Εκδοση διοικητικν πρξεων βσει Υπεθυνης Δλωσης στην οποα ο φορολογομενος θα δηλνει τη μη υποχρωσ του για την υποβολ δλωσης φορολογας εισοδματος

21-9-18   Ν. 4563/18 (ΦΕΚ-169 Α/20-9-18) : Πρσβαση των μνιμων κατοκων των περιοχν εκτς τηλεοπτικς κλυψης στους ελληνικος τηλεοπτικος σταθμος ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας και λλες διατξεις

21-9-18  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3671/18 (ΦΕΚ-4136 Β/20-9-18) : 2η τροποποηση της υπ' αριθμ. 3206/16 απφασης .... "Εγκριση προγραμμτων τοπικς ανπτυξης στο πλασιο της Πρσκλησης υποβολς προτσεων για την επιλογ Στρατηγικν Τοπικς Ανπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομ πιστσεων Δημσιας Δαπνης"

21-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.68304/18 (ΦΕΚ-4137 Β/20-9-18) : Μεταββαση αρμοδιοττων του Διοικητ του Εθνικο Κντρου Επιχειρσεων Υγεας (ΕΚΕΠΥ) στον Υποδιοικητ του ΕΚΕΠΥ

21-9-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 18498/123701/18 (ΦΕΚ-4141 Β/20-9-18) : Καθορισμς τιμν αναφορς πολλαπλασιαστικο υλικο που παργεται στη χρα, αποκτται ενδοκοινοτικ εισγεται απ το εξωτερικ

21-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.64843/18 (ΦΕΚ-4138 Β/20-9-18) : Σσταση, μετονομασα ιατρικν ειδικοττων, καθορισμς χρνου και περιεχομνου σκησης για την απκτηση ττλου ειδικτητας20-9-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/652820/ΔΠΓΚ/19-9-18 : Τροποποηση της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-18 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προυπολογισμο" (Β 3240)

20-9-18   Κ.Υ.Α. 92805/18 (ΦΕΚ-4079 Β/17-9-18) : Τροποποηση της αριθμ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694/17 (ΦΕΚ-4114 Β/24-11-17) κ.υ.α. με θμα "Διαδικασα - Πλασιο Εφαρμογς των Πρξεων για τη Λειτουργα Τοπικν Ομδων Υγεας (ΤΟΜΥ), συγχρηματοδοτομενων απ το Ευρωπαικ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020"

20-9-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/68144/0026/19-9-18 : Οδηγες για την υλοποηση του νου Μητρου Δεσμεσεων (ΜΔ) απ τους φορες της Γενικς Κυβρνησης

20-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Γ/ΓΦ-18Γ-Ε-20-Ε/ΓΠ/ΟΙΚ.71202/19-9-19 : Οργνωση και ανπτυξη Εθνικο Πιλοτικο Προγρμματος Πρληψης και Προαγωγς της Υγεας των Ηλικιωμνων Ατμων - ΗΠΙΟΝΗ", με θμα για το 2018 "Πρληψη του καρκνου του πεπτικο συστματος"19-9-18 ΥΠΕΘ Φ.17/154791/Δ1/18-9-18 : Υποστριξη λειτουργας Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν

19-9-18 ΥΠΕΘ 154693/Δ1/18-9-18 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2018-2019 σε δημοτικ σχολεα της χρας-Β' Φση.

19-9-18 ΥΠΕΘ Φ.151/155205/Α5/19-9-18 : Εγγραφς των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για το ακαδημακ τος 2018-2019 με την ειδικ κατηγορα των Αλλοδαπν-Αλλογενν και αποφοτων λυκεων αντιστοχων σχολεων κρατν -μελν της Ε.Ε.18-9-18   Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/18233/9080/18 (ΦΕΚ-4055 Β/17-9-18) : Καθορισμς τλους διαδρομς και τλους τερματικς εξυπηρτησης τους 2018 και ρυθμσεις απαλλαγν

18-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1136426/ΕΞ2018/17-9-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη μη επιβολ τλους επιτηδεματος στους Φορες Κοινωνικς και Αλληλγγυας Οικονομας για τα πντε (5) τη απ την πρτη ναρξη εργασιν τους

18-9-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1175/17-9-18 : Μη επιβολ ειδικς εισφορς αλληλεγγης σε ποσ που χορηγθηκαν ως κτακτη παροχ στους δικαστικος λειτουργος και αφορον τα τη 2003-2007

18-9-18   ΥΠΕΘ Φ.350/67/154274/Ε3/18-9-18 : Παρταση προθεσμας υποβολς υποψηφιοττων για τα Υπηρεσιακ Συμβολια Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

18-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1136043/ΕΞ2018/17-9-18 : Φορολογικ μεταχεριση εισοδματος απ πληση αδιθετων ακιντων ατομικς επιχερησης ανγερσης και πλησης οικοδομν μετ τη διακοπ των εργασιν της, καθς και απ την πληση ακιντων που εχαν ανεγερθε με σκοπ την ιδιοχρησιμοποηση ιδιοκατοκηση

18-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.67042/18 (ΦΕΚ-4083 Β/17-9-18) : Τροποποηση της Α2δ/ΓΠ/οικ.9106/16 υ.α. "Καθορισμς της διαδικασας τοποθτησης ιατρν στα Νοσηλευτικ Ιδρματα προς απκτηση ειδικτητας"17-9-18   ΥΠΕΕ 173588/1626/14-9-18 : Οδηγες εφαρμογς υπουργικν αποφσεων σχετικ με την ιδιτητα και την ταυττητα Δασεργτη

17-9-18   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.70367/6709/17-9-18 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης

17-9-18   ΦΕΚ-4065 Β/17-9-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/ΟΙΚ.63585/18 : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β’1803) απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα «Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (Claw Back) φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018»,πως τροποποιθηκε με την υπ αριθμ. Γ5(α) οικ. 50389/30-6-2017 (Β 2254).

ΥΠΥΜΕ Α/53409/2551/18 : Διακριτικ γνωρσματα των Επιβατηγν Δημ¬σιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) και εκμισθωμνων Επιβατηγν Ιδιωτικς Χρσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγ, αυτοκνητων οχημτων με τα οποα παρχονται υπηρεσες μεταφορς επιβατν κατπιν ηλεκτρονικς τηλεφωνικς διαμεσολβησης αδειοδοτημνου κατ τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) φορα.14-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/69165/14-9-18 : Ατομικ Δελτο Υγεας του Μαθητ (ΑΔΥΜ)

14-9-18   K.Y.A. 2013/121608/18 (ΦΕΚ-3977 Β/13-9-18) : Καθορισμς των προυποθσεων και της διαδικασας χρηματοδτησης Δμων και Συνδσμων Δμων για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφιρς και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισς τους για το τος 201813-9-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1174/13-9-18 : Πιστοποιητικ ΕΝΦΙΑ, μετ απ υποβολ δηλσεων με τις ευεργετικς διατξεις των ρθρων 57 ως και 60 του ν. 4446/16

13-9-18   ΕΦΚΑ 42/12-9-18 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 1 του Ν. 4554/18 σχετικ με την ναρξη και λξη του δικαιματος σνταξης απ τον ΕΦΚΑ

13-9-18   ΕΦΚΑ 41/12-9-18 : Επκταση χοργησης των εξωιδρυματικο επιδματος, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 56 του ν. 4554/18

13-9-18   Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ/1128500/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-3965 Β/12-9-18) : Τροποποηση της 45231/17 κ.υ.α. "Ρθμιση υποχρωσης αποδοχς πληρωμν με κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)

13-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.64845/18 (ΦΕΚ-3958 Β/12-9-18) : Ονομασα, περιεχμενο και προυποθσεις απκτησης ττλου ιατρικς εξειδκευσης απ ιατρος που κατχουν ττλο ιατρικς ειδικτητας

13-9-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 41777/1303/18 (ΦΕΚ-3969 Β/12-9-18) : Απδοση σε συνταξιουχικς οργανσεις της εισφορς του ρθρου 102 του ν. 4387/16 τους 2017ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ του ΥΠ.ΕΣ. για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 203-207 του ν. 4555/2018 (Α133) [ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]12-9-18   ΦΕΚ-3967 Β/12-9-18 :

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168/18 : Τροποποηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β 3254/08-08-2018) κοινς υπουργικς απφα¬σης σχετικ με την Κρτα Υγεας Αθλητ.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/65428/18: Τροποποηση της Δ3(α)/61483/10-8-2018 (3431 Β) απφασης με θμα: «γκριση του θετικο καταλγου της παραγρφου 1, περπτωσης α, του ρθρου 12 του ν. 3816/2010, πως τροπο¬ποιθηκε και ισχει».

12-9-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1171/18 (ΦΕΚ-3964 Β/12-9-18) : Καθορισμς της διαδικασας και των δικαιολογητικν για τη χοργηση των απαλλαγν που ορζονται στις παρ. 6 και 7 του ρθρου 3 του ν. 4223/13 (Α 287)

12-9-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2324.1/66987/12-9-18 : Μεταφορ αστικν στερεν αποβλτων με πλοα

12-9-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1133480/ΕΞ2018/6-9-18  : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΞΑ/Γ/1072093/ΕΞ2018/8-85-18 "Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚ/Φ/1188105/ΕΞ2016 απφασης Υφυπουργο Οικονομικν - Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα"

12-9-18   ΥΠΥΜΕ ΦΒ1-Α/53903/603/12-9-18 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 69, 70 του ν. 4530/18 (Α 59) των διατξεων των ρθρων των Κεφαλαων Β και Γ του ν. 4439/16 (Α 222) και λοιπν θεμτων εφαρμογς της νομοθεσας λειτουργας πρατηρων παροχς καυσμων και Ενργειας

12-9-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/Δ17/ΟΙΚ.46340/1034/12-9-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την συνταξιοδτηση ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις της παρ. 1 του ρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του ρθρου 36 του ν. 4387/16

12-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.68210/11-9-18 : Συστσεις για την εισαγωγ στερεν τροφν στον 1ο χρνο της ζως

12-9-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/10/ΟΙΚ.35477/12-9-18 : Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας τους 201811-9-18   ΦΕΚ-3933 Β/10-9-18 :

Κ.Υ.Α. Δ12Α/Φ.11/ΓΠ/46292/1320/18 : Χοργηση Δελτου Μετακνησης σε Ατομα με Αναπηρες για το τος 2018

ΥΠΕΚΑΚΑ 40860/3387/18 : Ανθεση στο Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ) της εσπραξης των απαιτσεων του Ενιαου Δημοσιογραφικο Οργανισμο Επικουρικς Ασφαλσεως και Περιθλψεως (ΕΔΟΕΑΠ)10-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.67566/10-9-18 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα ημερσια και νυχτεριν λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ιδιωτικν και δημσιων και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος - παιδικος σταθμος δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2018-2019

10-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.67289/10-9-18 : Διευκρινσεις επ της υπ' αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.22104/14-3-18 υ.α. με την οποα τροποποιθηκε η ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.154949/10 υ.α. "Οροι και προυποθσεις, ργανα και διαδικασα χοργησης αδειν σκοπιμτητας και αδειν λειτουργας για εγκατσταση και λειτουργα μηχανημτων7-9-18    ΕΑΑΔΗΣΥ 4264/10-8-18-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2/18 - Συμβσεις καινοτομας

7-9-18    ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 40/7-9-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 61 του ν. 4559/18 (ΦΕΚ-142 Α/3-8-18) "Διατξεις για τον Εξωδικαστικ Μηχανισμ Ρθμισης Οφειλν"

7-9-18    Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.64186/18 (ΦΕΚ-3877 Β/6-9-18) : Ανθεση Προγρμματος για τη διασφλιση της δημσιας υγεας και την κλυψη των υγειονομικν αναγκν των προσφγων και μεταναστν, με φορα υλοποησης το ΚΕΕΛΠΝΟ6-9-18   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 6183/18 (ΦΕΚ-3815 Β/5-9-18) : Σναψη συμβσεων παροχς υπηρεσιν και μισθσεων ακιντων σε τι αφορ την προσωριν διαμον και φιλοξενα νεοεισερχμενων πολιτν τρτων χωρν και ανιθαγενν

6-9-18   ΕΦΚΑ 39/6-9-18 : Ασφαλιστικς ρυθμσεις για τη στριξη των πληγντων Ελευθρων Επαγγελματιν, Αυτοαπασχολουμνων και Αγροτν απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 στις Περιφρειες Αττικς και Πελοποννσου

6-9-18   ΕΦΚΑ 38/6-9-18 : Ασφαλιστικς ρυθμσεις για τη στριξη των πληγντων απ τις πυρκαγις στις 23 και 24 Ιουλου στις Περιφρειες Αττικς και Πελοποννσου εργοδοτν Κοινν Επιχειρσεων και Οικοδομοτεχνικν Εργων5-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.66202/5-9-18 : Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν Ενηλκων 2018-2019

5-9-18   ΥΠ.ΕΣ. 40738/3-8-18 : Επιλογ προισταμνων Γενικν Διευθνσεων στους ΟΤΑ β' βαθμο με τις διατξεις των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα,πως ισχει4-9-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 618/31341/30-8-18 : Επικαιροποηση Μητρου Κρατικν Οχημτων

4-9-18   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/484/1051957/4-9-18 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο εκοσι (20) ευρ αν εργαζμενο, για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (ΕΛΠΚ)

4-9-18   ΦΕΚ-3794 Β/3-9-18 :

ΥΠΕΘ 140251/Γ4/18 : Ορισμς του Ιδρματος Νεολαας και δια Βου Μθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως συμβαλλμενου μρους στη χρηματοδτηση των κατ τπους Σχολικν Επιτροπν

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/56436/8024/18 : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/12760/2370/6-3-18 (ΦΕΚ 814/Β/7-3-2018) καθορισμο αντατου ορου των επιτρεπομνων κατ' τος ημερν μετακνησης εκτς δρας των υπαλλλων του Ν.Π.Ι.Δ - Ινστιτοτο Γεωλογικν και Μεταλλευτικν Ερευνν (Ι.Γ.Μ.Ε.) που μετακινονται για λογαριασμ της για το τος 2018 αποκλειστικ για τις ειδικτητες του ρθρου 40 του ν. 4414/2016.

4-9-18   ΦΕΚ-3792 Β/3-9-18 :

ΥΠΕΕ 168596/1492/18 : Ιδιτητα Δασεργτη - μλους ΔΑΣΕ, Επιτροπ Βεβαωσης Ιδιτητας Δασεργτη - μλους ΔΑΣΕ

ΥΠΕΕ 168597/1493/18 : Ταυττητα Δασεργτη - μλους ΔΑΣΕ

4-9-18   ΥΠΕΕ 168599/1495/18 (ΦΕΚ-3793 Β/3-9-18) : Τοπικ Σχδιο Δρσης για την καταπολμηση της παρνομης χρσης δηλητηριασμνων δολωμτων

4-9-18   ΥΠΕΘ Φ.7/142557/Δ1/4-9-18 : Λειτουργα Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2018-2019

4-9-18   ΥΠΕΘ Φ.7/14255/Δ1/4-9-18 : Λειτουργα Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2018-2019

4-9-18   Π.Δ. 90/18 (ΦΕΚ-162 Α/3-9-18) : Αρμδια διοικητικ ργανα, διαδικασες και προθεσμες γκρισης, αναθερησης και τροποποησης των πλαισων και σχεδων του συστματος χωρικο σχεδιασμο του ν. 4447/16 (Α 241), καθς και ειδικτερο περιεχομενο αυτν3-9-18   ΥΠ.ΕΣ. 43885/27-8-18 : Προκρυξη - πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος (1ΕΟ/2018) για την υποβολ υποψηφιοττων πλρωσης θσεων Εποπτν ΟΤΑ, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 216 παρ. 7 του Ν. 3852/10, πως χει τροποποιηθε και ισχει

3-9-18   ΑΑΔΕ 30/003/00033016/31-8-18 : Απφαση του ΑΧΣ με αριθμ. 75/18

3-9-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/ΟΙΚ.46571/1944/3-9-18 : Αναλογικ εφαρμογ των διατξεων του Κληρονομικο Δικαου για τη χοργηση της οικονομικς ενσχυσης της παρ. 2 του ρθρου 1 της απ 26-7-18 ΠΝΠ (Α 138)

3-9-18   ΥΠΕΘ 141172/Ν1/31-8-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την Ανανωση Αδειας Διδασκαλας σε Φροντιστρια, Κντρα Ξνων Γλωσσν και της κατ' οκον δειας διδασκαλας

3-9-18   ΥΠΕΘ Φ.17/139463/Δ1/28-8-18 : Λειτουργα Συστματος Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν στην Πρωτοβθμια Εκπαδευση

3-9-18   ΥΠΕΘ 118829/Ε1/18 (ΦΕΚ-3407 Β/10-8-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Ορισμς κριτηρων επιλογς για την πρσληψη ωρομσθιου προωπικο στα Καλλιτεχνικ Σχολεα, στις κατευθνσεις του Θετρου - Κινηματογρφου και Χορο

3-9-18   ΥΠΕΘ Φ.17/139463/Δ1/28-8-18 : Λειτουργα Συστματος Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν στην Πρωτοβθμια Εκπαδευση

3-9-18   ΥΠΕΘ Φ.152/135754/Α5/13-8-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εισαγωγ διακριθντων αθλητν /τριν στην τριτοβθμια εκπαδευση για το ακαδημαικ τος 2018-2019

3-9-18    Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/.... / 422670/17340/2220/446/18 (ΦΕΚ-3727 Β/31-8-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/17 (ΦΕΚ-3568 Β) κ.υ.α. περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Β του ν. 2725/99 "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητιμς και λλες διατξεις" (Α 121), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4479/17 (Α 94)31-8-18 ΥΠΕΘ Φ.151/141518/Α5/31-8-18 : Εξετσεις Ελλνων εξωτερικο τους 2018

31-8-18 ΕΦΚΑ 37/31-8-18  : Μτρα υπρ των πυρπληκτων συνταξιοχων του ΕΦΚΑ

31-8-18 ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.66161/6216/31-8-18 : Δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς που ανανενουν την εια οδγησης μετ τη συμπλρωση της ηλικας των εβδομντα τεσσρων (74) ετν

31-8-18 ΥΠΥΜΕ 168598/1494/18 (ΦΕΚ 3719 Β/30-8-2018) : Καθορισμς ρων και προποθσεων διεξαγωγς κλασικν αγνων επδειξης κυνηγετικν ικανοττων σκλων Δεικτν και Ιχνηλατν.

31-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1168/18 (ΦΕΚ 3717 Β/30-8-2018) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης φρου σε περπτωση κεφαλαιοποησης αφορολγητων αποθεματικν με βση τις διατξεις των ρθρων 71Β και 71 Γ του ν.4172/2013

31-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1170/18 (ΦΕΚ 3720 Β/30-8-2018) : Τροποποησητησ ΠΟΛ.1187/2017 (Β'4232) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικ με τη βραχυχρνια μσθωση ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο-Καθορισμς τπου και περιεχομνου της «Δλωσης Βραχυχρνιας Διαμονς»30-8-18 ΥΠΕΘ 140871/Ν1/30-8-18 : Διαδικασα ορισμο Διευθυντν και Υποδιευθυντν ιδιωτικν σχολικν μονδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης

30-8-18 ΥΠΕΚΑΚΑ Δ12Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.46042/1305/30-8-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την καταβολ των επιδομτων βαρις αναπηρας βσει της υπ'αρι. Γ4Α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ «Ενοποηση Προγραμμτων οικονομικς ενσχυσης ατμων με ειδικς ανγκες» (ΦΕΚ 108  Β), και του ανασφλιστου υπερλικα του ρθρου 93 του ν.4387/2016 (Α'85)

30-8-18 ΥΠΕΘ Φ.152/140602/Α5/30-8-18 : Υποβολ ηλεκτρονικο ΜηχανογραφικοΔελτου για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σε ποσοστ 5% επιπλον των θσεων εισακτων, τους 2018

30-8-18 ΦΕΚ 160 Α/29-8-2018

Π.Δ. 87/18 : Αποδοχ παρατησης Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν

Π.Δ. 88/18 : Διορισμς Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν

30-8-18 Π.Δ. 86/18 (ΦΕΚ 159 Α/29-8-2018) : Ανασσταση του Υπουργεου Δημοσας Τξης και Προστασας του Πολτη και μετονομασα ττου σε Υπουργεο Προστασας του Πολτη29-8-18 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ1127532/ΕΞ2018/28-8-18  : Συντελεστς τλους ταξινμησης οχημτων με την εφαρμογ επικαιροποιημνων προτπων εκπομπν ρπων (EURO), σμφωνα με τους Κανονισμος 715/2007 και 692/2008, πως ισχουν

29-8-18 ΥΠΕΚΑΚΑ  Φ.30222.31501/Δ16.787/29-8-18 : Εφπαξ παροχ μμισθων υγειονομικν ασφαλισμνων του Κλδου Εφπαξ Παροχν του ΕΤΕΑΕΠ

29-8-18 ΥΠΕΘ Φ.361.22/36/140338/E3/29-8-18  : Εφαρμογ διατξεων του ν. 4547/2018 (Α 102) σχετικ με θματα Διευθυντν και Υποδιευθυντν Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας & Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και Ε.Κ.

29-8-18 ΚΥΑ 47094/18 (ΦΕΚ 3678 Β/28-08-2018) : Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν και διαδικασα για τη χοργηση εθνικς θερησης εισδου μακρς διρκειας (VISA-τπου D) σε πολτες τρτων χωρν ανιθαγενν στο πλασιο οικογενειακς επαννωσς τους με πρσφυγες.

29-8-18 ΥΠΥΜΕ 65688/739/29-8-18 : Δυναττητα πληρωμς στην υπηρεσα του ηλεκτρονικο παραβλου (e-παρβολο) του Ανταποδοτικο Τλους για τα Πρατρια Καυσμων και Ενργειας

29-8-18 ΕΦΚΑ 997346/17-8-18 : Μετατροπ σνταξης λγω αναπηρας σε σνταξη λγω γρατος σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 1 του Ν.612/77, πως ισχει

29-8-18 ΥΠΕΣ 44133/24-8-18 : Θματα λειτουργας του Μητρου Πολιτν

29-8-18 ΥΠΕΣ 44485/6-8-18 : Οδηγες για την υποχρεωτικ αναμρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινσεις επ του νου συστματος στοχοθεσας και ελγχου επτευξης των οικονομικν στχων μσω των ΟΠΔ.

29-8-18 ΥΠΕΣ 44660/ΕΓΚ.29/28-8-18 : Ενσωμτωση του σχεδου του προπολογισμο τους 2019 και λοιπν δημοσιονομικν στοιχεων στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν

29-8-18 ΥΠΕΣ 42266/18 (ΦΕΚ 3664 Β/28-8-2018) : Εξφληση υποχρεσεων των Δμων απ δικαστικς αποφσεις και διαταγς πληρωμς28-8-18 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 6000/415/2018/28-8-18  : Εγκκλιος αναφορικ με τις αρμοδιτητες της Δημσιας Αρχς Λιμνων σε θματα ναυαγων και επικινδνων και επιβλαβν πλοων, καθς και αδειν ΚΥΕ.

28-8-18 ΥΠΕΘ Φ.1/139714/Δ1/28-8-18 : Οδηγες για τη διαδικασα ολοκλρωσης της δρυσης και λειτουργας Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μσω της Πρξης: «νταξη ευλωτων κοινωνικν ομδων (ΕΚΟ) στα σχολεα - Τξεις Υποδοχς, σχολικ τος 2018-2019» με Κωδικ ΟΠΣ 5031893 στο Επιχειρησιακ Πργραμμα «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδτηση απ την Ευρωπακ νωση/Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (ΕΚΤ) και το Ελληνικ Δημσιο

28-8-18 ΥΠΕΘ 139561/Ε2/28-8-18 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για μετατξεις εκπαιδευτικν σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 85, παρ. 4 του Ν.4547/2018 (Α'102)

28-8-18 ΥΠΕΘ. 139556/Ε2/28-8-18 : Διθεση αποσπασμνων εκπαιδευτικν Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαδευση για το σχολικ τος 2018-2019.

28-8-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/6843/18 (ΦΕΚ 3663 Β/28-08-2018) : Εισαγωγ ορων συνταγογρφησης και ελχιστων ποσοστιαων στχων συνταγογρφησης γενοσμων φαρμκων κατ γκο σε συσκευασες.

28-8-18 ΥΠΕΣ 43878/18 (ΦΕΚ 3655 Β/27-8-2018) : Καθορισμς προσντων και διαδικασας επιλογς Εποπτν ΟΤΑ

28-8-18 Κ.Υ.Α. 44173/18 (ΦΕΚ 3656 Β/27-8-2018) : Τροοποηση της αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 Β/24-4-2018)  κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Οικονομας και Ανπτυξης, Οικονομικν «Ειδικ Πργραμμα Χοργησης Επενδυτικν Δανεων σε ΟΤΑ : σκοπς, κριτρια νταξης, διαδικασα υποβολς και αξιολγησης αιτσεων, λεγχος πορεας υλοποησης των ργων, ροι και δικαιολογητικ χοργησης των δσεων των δανεων, τρπος απδοσης του προντος των δανεων, διαδικασα και δικαιολογητικ για την αποπληρωμ των δανεων απ το ΠΔΕ και λοιπ ζητματα διαχερισης προγρμματος

28-8-18 Π.Δ. 85/18 (ΦΕΚ 157 Α/27-8-2018) : Οργανισμς της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας.

28-8-18 Π.Δ. 84/18 (ΦΕΚ 156 Α/27-8-2018) : Οργνωση της Αρχς Πολιτικς Αεροπορας.27-8-18 ΦΕΚ 3637 Β/27-8-2018

ΥΠΕΘ Φ.253.2/137341/Α5/18 (ΦΕΚ 3637 Β/27-8-2018): Καθορισμς δικαιοχων ειδικο ποσοστο για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημακ τος 2018-2019 μαθητν και αποφοτων Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων περιοχν που χουν πληγε εξαιτας φυσικν καταστροφν και οι οποοι υπβαλαν ατηση δλωση και συμμετεχαν στις πρτες μετ το συμβν πανελλαδικς εξετσεις που διεξχθησαν τον Ιονιο του 2018.

ΥΠΕΘ Φ.153/136724/Α5/18 (ΦΕΚ 3637 Β/27-8-2018): Τροποποηση της Φ.253/143554/Β6/12-11-2010 (ΦΕΚ 1794/τ.Β/2010) υπουργικς απφασης «Πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση αποφοτων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης που υπγονται στην κατηγορα“ των πασχντων απ σοβαρς ασθνειες”, σε ποσοστ 5% καθ υπρβαση του αριθμο εισακτων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α)», πως τροποποιθηκε και ισχει.

27-8-18 ΦΕΚ 155 Α/27-8-2018

ΠΥΣ 10/18 (ΦΕΚ 155 Α/27-08-2018) : Ειδικ Πρξη του Υπουργικο Συμβουλου για την υπαγωγ στις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και παροχ εξουσιοδτησης στα αρμδια ργανα για την κρυξη απαλλοτρισεων.

ΠΥΣ 11/18 (ΦΕΚ 155 Α/27-08-2018) : Αξηση των ενιαων θσεων ειδικν συμβολων–ειδικν συνεργατν στο Πολιτικ Γραφεο του Υπουργο Εσωτερικν.

27-8-18 Π.Δ. 83/18 (ΦΕΚ 154 Α/27-08-2018) : Αντιστοχιση παλιν ειδικοττων και τεχνν με τις νες ειδικτητες και εξειδικεσεις του Σματος Πληρωμτων του Πολεμικο Ναυτικο.

27-8-18 ΕΟΠΥΥ ΔΑ3/26/ΟΙΚ.33736/27-8-18  : Διαχεριση υποβολν Κντρων Αποθεραπεας Ημερσιας Νοσηλεας απ 01.06.2018

27-8-18 ΕΟΠΥΥ ΔΑ3/25/οικ.33738/27-8-18  : Διαδικασα υποβολς δικαιολογητικν για συμβεβλημνων με τον Οργανισμ οικογενειακν ιατρν

27-8-18 ΦΕΚ 3603 Β/24-8-2018

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1167/18 (ΦΕΚ 3603 Β/24-08-2018) : Προδιαγραφς αναβθμισης - ρθμισης των λογισμικν υποστριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοχων λογισμικν κδοσης παραστατικν, που λειτουργον σε πρατρια υγρν καυσμων, με πληροφορες για το εδος και την ποστητα του καυσμου.

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1166/18 (ΦΕΚ 3603 Β/24-08-2018) : Τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ.

27-8-18 ΥΠΕΘ K1/116011/18 (ΦΕΚ 3623 Β/24-08-2018) : Κριτρια Μοριοδτησης Μελν Επιτροπς Παρακολοθησης και Στριξης Εκπαιδευτικο ργου (Παιδαγωγικο Σμβουλοι) στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.).

27-8-18 ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 3619 Β/24-8-2018) : Διαδικασα δειγματοληψας και εξτασης των δειγμτων των κατασχεμνων βιομηχανοποιημνων καπνν24-8-18 ΥΠΕΣ 43932/24-8-18 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 74/2018 Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

24-8-18 ΕΦΚΑ 36/23-8-18 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 5-8 του Ν.4554/18 (ΦΕΚ 130/τ.Α/18-7-18) περ «Αντιμετπισης της Αδλωτης Εργασας»

24-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1169/22-8-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την ρση δσμευσης του αποδεικτικο φορολογικς ενημερτητας (Α.Φ.Ε.) για δεσμεσεις που χουν επιβληθε λγω διενργειας φορολογικο ελγχου δυνμει των διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 26 του ν. 1882/1990 και της παρ. 8 του ρθρου 12 του ν.4174/2013

24-8-18 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /190/οικ.30362/23-8-18 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτημτων για Β’ Κκλο Ενιαου Συστματος Κινητικτητας τους 2018.

24-8-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 63025/18 (ΦΕΚ 3585 Β/23-8-2018) : γκριση του Εσωτερικο Κανονισμο Λειτουργεας της Επιτροπς Διαπραγμτευσης Τιμν Φαρμκων

24-8-18 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/18 (ΦΕΚ 3584 Β/23-8-2018) : Ηλεκτρονικ Μητρο Ελεγκτν Δμησης23-8-18 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/18 (ΦΕΚ 3524 Β/21-08-2018) : Καθορισμς: α) των φορων υποδοχς β) των απαιτομενων δικαιολογητικν γ) του τρπου βεβαωσης της αιτας του θαντου δ) της σειρς προτεραιτητας των δικαιοχων δ) της προθεσμας και της διαδικασας υποβολς των δικαιολογητικν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας σχετικ με το δικαωμα διορισμο σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 17 της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου της 26ης Ιουλου 2018 «κτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018» (ΦΕΚ 138/Α'/26-7-2018).

23-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1162/18 (ΦΕΚ 3579 Β/22-08-2018) : Υποβολ Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου.

23-8-18 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1158/18 (ΦΕΚ 3541 Β/21-08-2018) : Ρθμιση θεμτων σχετικν με την διαδικασα επιστροφς φρου εισοδματος φυσικν προσπων μσω Πιστωτικν Ιδρυμτων.

23-8-18 ΥΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/18 (ΦΕΚ 3508 Β/21-8-2018) : Επκταση του προγρμματος «Σχολικ Γεματα» και τροποποηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/ Δ1/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β/31-3-2017) υπουργικς απφασης και της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/ Δ1/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β/21-3-2018) υπουργικς απφασης.

23-8-18 ΦΕΚ 3519 Β/21-8-18

ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ 85090/18 : Τροποποηση της 5338/2018 υπουργικς απφασης (Β’40) «Κωδικοποηση του ν. 2251/1994 (Α’ 191) “Προστασα των Καταναλωτν” σε ενιαο κεμενο».

ΥΠΕΕ 168586/1388/18 (ΦΕΚ 3519 Β/21-08-2018) : Διαχεριση και εκμετλλευση εγκαταλελειμμνων ιδιωτικν συνιδικτητων μετ του Δημοσου δασν, απ εικοσαετας και πλον.

23-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1164/18 (ΦΕΚ 3544 Β/21-08-2018) : Τροποποηση της ΠΟΛ 1202/8-9-2014 (ΦΕΚ Β 2531/2-9-2014) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων με θμα «Καθορισμς βιβλων καταχρησης εισπρακτων και επιστρεπτων ποσν κατ τις διατξεις του ρθρου 30 του ν. 4174/2013, πως ισχει».22-8-18   Κ.Υ.Α.  42188/18 (ΦΕΚ 470 ΥΟΔΔ/20-08-2018) : Καθορισμς αποζημισεων πρεδρων, αντιπρεδρων και μελν διοικητικν συμβουλων α) ιδρυμτων β) νομικν προσπων δημοσου δικαου γ) συνδσμων και δ) νομικν προσπων ιδιωτικο δικαου των οργανισμν τοπικς αυτοδιοκησης.

22-8-18   ΥΠΕΕ 55010/2989/22-8-18 : Αποδοχ γνωμοδτησης 232/17 (Αυθαρετες κατασκευς - τακτοποηση)

22-8-18   ΦΕΚ-3521 Β/21-8-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 43614/996/18 : Διαδικασα επιβολς διοικητικν κυρσεων για αδλωτη εργασα απ το Σμα Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και τον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53028/7626/18 : Ισχς Ευελιξας Κατανεμμενων Υδροηλεκτρικν μονδων η οποα καταχωρζεται στο Μητρο Ευλικτων Παρχων σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 4459/18 (Α 142)

22-8-18   Π.Δ. 81/18 (ΦΕΚ-151 Α/21-8-18) : Ενσωμτωση στο ελληνικ δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 9ης Σεπτεμβρου 2015 "για την καθιρωση μιας διαδικασας πληροφρησης στον τομα των τεχνικν προδιαγραφν και των καννων σχετικ με τις υπηρεσες της κοινωνας των πληροφοριν (κωδικοποιημνο κεμενο)" και λλες διατξεις

22-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/53562/0026/21-8-18 : Παροχ απψεων αναφορικ με την αποτπωση στο Μητρο Δεσμεσεων της επιστροφς (απρριψης) δαπνης απ τις Δημοσιονομικς Υπηρεσες Εποπτεας και Ελγχου (ΔΥΕΕ)

22-8-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44746/1007/22-8-18 : Ενημρωση σχετικ με την οριοθτηση των πληγεισν περιοχν απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018

22-8-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1124874/ΕΞ2018/2-8-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 124 του ν. 4514/18 καθς και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Α/1026034/ΕΞ2018/13-2-18 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα "Καθορισμς των οργνων και της διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ που αναλογε στα προιντα των παρ. 4, 5 και 6 του ρθρου 73 του ν. 2960/01, που πρκειται να χρησιμοποιηθον διατθενται προς πληση χρησιμοποιονται ως κασιμα θρμανσης κινητρων"

22-8-18   ΥΠΥΜΕ Α3/40343/3692/22-8-18 : Παρταση ισχος ΔΕΕ υποψηφων οδηγν και οδηγν, λγω αποχς των υπαλλλων απ το ργο των εξετσεων

22-8-18   Κ.Υ.Α. 86768/18 (ΦΕΚ-3498 Β/21-8-18) : Ρθμιση ζητημτων που αφορον στη διαδικασα ελγχου Α : πληρτητας της ατησης, τη διαδικασα διαπραγμτευσης και την τροποποηση και συμπλρωση των προθεσμιν των ρθρων 7 και 8 του ν. 4469/17 (ΦΕΚ Α 62/2017), ως χει τροποποιηθε και ισχει

22-8-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/43602/Δ18.2592/18 (ΦΕΚ-3496 Β/21-8-18) : Καταβολ βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολομενων κατ' εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 3986/11 (Α 152), πως ισχει στους ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ (τως ΕΤΑΑ)

22-8-18   Π.Δ. 82/18 (ΦΕΚ-152 Α/21-8-18) : Τροποποηση του π.δ. 307/86 "Προστασα της υγεας των εργαζομνων που εκτθενται σε ορισμνους χημικος παργοντες κατ τη διρκεια της εργασας τους" (135 Α) πως χει τροποποιηθε και ισχει, σε συμμρφωση με την οδηγα 2017/164/ΕΕ της Επιτροπς21-8-18   ΥΠΕΘ 135904/ΓΔ4/14-8-18 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2018-2019 σε Δημσια Γυμνσια, Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια της Χρας

21-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3231/18 (ΦΕΚ-3457 Β/20-8-18) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασες ελγχου για τη συστγαση και συλλειτουργα ζυθοποιεων με μονδες παραγωγς ποτν απ ζμωση που κωδικο Σ.Ο. 22.06, μονδες παραγωγς ποτν ελεθερων αλκολης, ως και εμφιλωσης νερο ανθρπινης κατανλωσης

21-8-18    Κ.Υ.Α. Δ12Α/Φ.29/ΓΠ/ΟΙΚ.42574/1011/18 (ΦΕΚ-3415 Β/10-8-18) : Τροποποηση της Δ29Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.10807/530/13 κ.υ.α. "Τροποποηση προγρμματος οικονομικς ενσχυσης ατμων που πσχουν απ συγγεν αιμολυτικ αναιμα (Μεσογειακ - δρεπανοκυτταρικ - μικροδρεπανοκυτταρικ κλπ.) συγγεν αιμορραγικ διθεση (αιμορροφιλα κλπ.)20-8-18   ..... συνχεια του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β) :

......

6. Τπος και περιεχμενο της δλωσης περιουσιακς κατστασης.    
7. Συνυποβαλλμενα με τη δλωση δικαιολογητικ.    
8. Τρπος υποβολς της δλωσης.    
9. Υποχρεσεις συμβολαιογρφων.    
10. Δημοσιοποηση των δηλσεων περιουσιακς κατστασης.    
11. Περιεχμενο του ελγχου.    
12. Καταλογισμς αθμιτου περιουσιακο οφλους.    
13. Μη υποβολ δλωσης υποβολ ανακριβος δλωσης.    
14. Παρακλυση ελγχου – μη σννομη δημοσευση δλωσης.    
15. Ειδικς απαγορεσεις.    
16. Αποστρηση πολιτικν δικαιωμτων.    
17. Δσμευση και απαγρευση εκποησης περιουσιακν στοιχεων.    
18. Δλωση οικονομικν συμφερντων.    
19. Δηλσεις περιουσιακς κατστασης των δημοσων και δημοτικν υπαλλλων.  
 

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ

--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ-ΜΕΡΟΣ Α-Β (20/08/2018)

20-8-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/61483/18 (ΦΕΚ-3431 Β/17-8-18) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παραγρφου 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

20-8-18   Κ.Υ.Α. 6501/1/69-Β/18 (ΦΕΚ-3454 Β/17-8-18) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων αστυνομικν στη Σχολ Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2018-2019

20-8-18  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/Γ.Π.51584/18 (ΦΕΚ 3455 Β/17-08-2018) : Τροποποηση της με αριθ. Φ90380/25916/ 3294/2011 (Β'2456) κοινς υπουργικς απφασης «Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», πως τροποποιθηκε με τις με αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β' 1233), ΕΜΠ5/2012 (Β' 3054), 55471/2013 (Β' 1561), Γ3γ/35539/2016 (Β' 1653) και ΕΑΛΕ/49231/2017 (Β' 4443) κοινς υπουργικς αποφσεις και ισχει.

20-8-18  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80100/οικ.41847/2496/18 (ΦΕΚ 3451 Β/17-08-2018) : Πνακας Χρνιων Σωματικν Πνευματικν Ψυχικν Παθσεων Βλαβν που ταυτχρονα επιφρουν περιορισμνες δυναττητες για επαγγελματικ απασχληση, αποκλειστικ για τις ανγκες του ν.2643/1998 (Α220).

20-8-18   ΥΠΕΕ 178065/18 (ΦΕΚ-3430 Β/17-8-18) : Κανονισμς αδειν φυσικο αερου17-8-18   ΕΦΚΑ Σ81/41/999429/17-8-18 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του ν. 4316/1414-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 42475/14-8-18 : Αποστολ ανακονωσης - πρσκλησης για αποσπσεις υπαλλλων στο Δμο Ραφνας - Πικερμου

14-8-18   ΕΦΚΑ 35/14-8-18 : Ασφλιση του εποχιακο προσωπικο που απασχολεται σε προγρμματα καταπολμησης του δκου

14-8-18   ΠΔ/ΤΕ 147/18 (ΦΕΚ-3385 Β/10-8-18) : Αντικατσταση του  παραρτματος 7 της ΠΔ/ΤΕ 2577/06 σχετικ με το πλασιο φλαξης των χρηματοπιστωτικν μσων και κεφαλαων που ανκουν στους πελτες και τις υποχρεσεις παρακολοθησης των προιντων .....

14-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1159/18 (ΦΕΚ-3391 Β/10-8-18) : Καθορισμς των βοηθητικν δραστηριοττων που εναι συνδεδεμνες με τις θαλσσιες μεταφορ τα σοδα των οποων εναι επιλξιμα στον φρο χωρητικτητας του ν. 27/75 (ΦΕΚ-77 Α)

14-8-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.1/50848/18 (ΦΕΚ-3324 Β/10-8-18) : Τροποποηση της αριθμ. 2123/02/06/06 απφασης Υπουργο Εμπορικς Ναυτιλας "Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την κδοση Αδειας Παροχα Καταδυτικν υπηρεσιν Αναψυχς - διαδικασες ελγχου - απαγορεσεις σκησης της δραστηριτητας" (Β 449)13-8-18   ΥΠΥΜΕ ΑΣ16.2/51450/389/18 (ΦΕΚ-3379 Β/10-8-18) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης ΑΣ16.4/ οικ.24863/2723 «Απφαση του Υπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων για τη διαδικασα, τα δικαιολογητικ και κθε λλη σχετικ λεπτομρεια για την υποβολ ατησης στην Αρχ για γκριση θσης σε λειτουργα-χρση υποσυστματος και γκριση θσης σε λειτουργα οχματος σειρς οχημτων».

13-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1148/18 (ΦΕΚ-3381 Β/10-8-18) : Τροποποηση των διατξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς της παρ.5 του ρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που θα εκδδεται απ Νμιμους Ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα εγγεγραμμνα στο δημσιο Μητρο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’).

13-8-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1165/10-8-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 147/18 γνωμοδτησης της Α' Ολομλειας Διακοπν του ΝΣΚ, σμφωνα με την οποα η εξαιρετικ δεκαπενταετς προθεσμα παραγραφς για τον καταλογισμ φρου τυγχνει εφαρμογς μνο στην περπτωση της μη υποβολς δλωσης φρου εισοδματος απδοσης παρακρατομενων φρων, εν επ εκπροθσμου υποβολς ισχει ο καννας της 5ετους παραγραφς της παρ. 1 του ρθρου 84 του ν. 2238/94 , με την παρκτασ της κατ τρα (3) τη στην περπτωση που η εκπρθεσμη δλωση υποβληθε κατ το τελευταο τος της προθεσμας αυτς

13-8-18   ΕΦΚΑ 34/13-8-18 : Τροποποηση του υπολογισμο ημερν ασφλισης των εργαζομνων σε Φροντιστρια και Κντρα Ξνων Γλωσσν, απασχολουμνων κτω των  21 ωρν την εβδομδα

13-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 42203/ΕΓΚ.27/13-8-18 : Ελεγχος νομιμτητας πρξεων των ΟΤΑ α και β βαθμο και των νομικν τους προσπων, Πειθαρχικ και Αστικ ευθνη αιρετν, Επιβολ διοικητικν μτρων μχρι την ναρξη λειτουργας της Αυτοτελος Υπηρεσας Εποπτεας ΟΤΑ, (ρθρο 238 του ν. 3852/10 (Α 87)), πως αυτ αντικαταστθηκε απ το ρθρο 131 του ν. 4555/18 (Α 133) (Πργραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι")

13-8-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 4263/10-8-18 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 1/18 - Εννοια των συμβσεων παραχρησης

13-8-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 4266/10-8-18 : Εκδοση του επικαιροποιημνου Οδηγο της Ευρωπαικς Επιτροπς επ των δημοσων συμβσεων, μεταφρασμνου στην ελληνικ γλσσα

13-8-18  ΥΠΕΚΑΚΑ 41320/1885/18 (ΦΕΚ-3398 Β/10-8-18) : Τροποποηση της υ.α. 1592/58/17 "Ειδικς κατλογος ιατρν του ρθρου 16 παρ. 2 του "Κδικα Νμων για την Υγεα και την Ασφλεια των εργαζομνων" (ΚΝΥΑΕ), που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 3850/10 "Κρωση του Κδικα νμων για την υγεα και την ασφλεια των εργαζομνων" (ΦΕΚ-84 Α) πως αυτ συμπληρθηκε και ισχει"

13-8-18   Κ.Υ.Α. 2415.9/59669/18 (ΦΕΚ-3400 Β/10-8-18) : Ιδρυση, οργνωση και λειτουργα Λσχης του Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς

13-8-18   Κ.Υ.Α. Φ.400/228/314222/Σ.4876/18 (ΦΕΚ-3397 Β/10-8-18) : Τοποθτηση Οπλιτν Θητεας Πτυχιοχων Ιατρικς σε Πολυδναμα Περιφερειακ Ιατρεα του Υπουργεου Υγεας

13-8-18   Κ.Υ.Α. 8.8066/18 (ΦΕΚ-3417 Β/10-8-18) : Τροποποηση της με αριθμ 6.1714/5.1504/16 κ.υ.α. με θμα "Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020" (Β 424), πως χει τροποποιηθε και ισχει

13-8-18   ΦΕΚ-3416 Β/10-8-18

ΥΠΕΕ 143542/2086/18 : Ρυθμσεις θρας για την κυνηγετικ περοδο 2018-2019

Κ.Υ.Α. 135/18 : Αντικατσταση του ττλου του Κεφαλαου ΙΧ του ΚΤΠ, πως ισχει και προσθκη ρθρου 87α : Βασιλικς πολτς"

13-8-18   ΥΠΕΘ Κ1/132209/18 (ΦΕΚ-3395 Β/10-8-18) : Χοργηση αντιστοιχας επαγγελματικν δικαιωμτων

13-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/60545/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-3394 Β/10-8-18) : Τροποποηση απφασης περ σστασης ειδικο λογαριασμο στην Τρπεζα της Ελλδος για την αρωγ πληγντων απ τις πυρκαγις που ξσπασαν σε περιοχς της Επικρτειας στις 23 και 24 Ιουλου 2018 και καθορισμο των οργνων και του τρπου διαχερισης και λειτουργας αυτο

13-8-18   ΦΕΚ-3387 Β/10-8-18 :

ΥΠΕΘ 131758/Ζ1/18 : Διαπστωση του ποσο που αντιστοιχε στο εθνικ διμιεσο διαθσιμο ισοδναμο εισδημα (το ατομικ και το εβδομντα τοις εκατ (70%) του οικογενειακο)

ΥΠΕΘ 131757/Ζ1/18 : Ρθμιση θεμτων απαλλαγς απ τα τλη φοτησης φοιτητν Προγραμμτων Μεταπτυχιακν Σπουδν των Ελληνικν ΑΕΙ

13-8-18   ΠΝΠ 10/10-8-18 (ΦΕΚ-149 Α/10-8-18) : Επεγοντα μτρα για την εκτλεση πρξεων κατεφφισης και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 201810-8-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1163/9-8-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 61 του ν. 4559/18 (ΦΕΚ-142 Α) "Διατξεις για τον Εξωδικαστικ Μηχανισμ Ρθμισης Οφειλν"

10-8-18   ΥΠ.ΕΣ.-ΓΓΠΠ 5606/9-8-18 : Λψη κτακτων μτρων πρληψης και ετοιμτητας λγω πολ υψηλο κινδνου πυρκαγις

10-8-18   Κ.Υ.Α. 53007/590/18 (ΦΕΚ-3295 Β/9-8-18) : Συμπλρωση της αριθμ. 8913/1089/13 (Β 501) κ.υ.α. (Καθορισμς των τελν διενργειας των τεχνικν ελγχων απ τα Δημσια ΚΤΕΟ, των τελν κδοσης εθνικν εγκρσεων τπου και δελτων κοινοποησης κοινοτικν εγκρσεων τπου των διαφρων κατηγοριν οχημτων, της διαδικασας επιβολς και εσπραξης τους)

10-8-18   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1157/18 (ΦΕΚ-3299 Β/9-8-18) : Καθορισμς ειδικτερων καννων, διοικητικν διαδικασιν και των αναγκαων συνακλουθων μτρων αυτν για τη διασφλιση της αποτελεσματικς και σμφωνης εφαρμογς των καννων δουσας επιμλειας που περιλαμβνονται στο Κοιν Πρτυπο Αναφορς απ τα Δηλοντα Χρηματοπιστωτικ Ιδρματα δυνμει των εξουσιοδοτσεων του ρθρου 9 παρ. 7 περπτ. α’ του ν. 4170/2013 (Α’ 163), του ρθρου πμπτου παρ. 3 του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και του ρθρου τταρτου παρ. 1 των ν. 4515/2018 (Α’ 18) και ν. 4516/2018 (Α’ 19).9-8-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/831/982402/9-8-18 : Ασφλιση μελν σωματεου φορτοεκφορτωτν κεφαλαου Η του κανονισμο ασφλισης τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε περπτωση παρξης οφειλν

9-8-18   Κ.Υ.Α. 13143/18 (ΦΕΚ 3233 Β/07-08-2018) : Τροποποηση της αριθμ. 1746/21.01.2015 (Β 135) κοιν υπουργικ απφαση των Υπουργν Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Τουρισμο «Καθορισμς των προδιαγραφν για τις υπηρεσες του ρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α 155), των τεχνικν, λειτουργικν και ειδικν προδιαγραφν των εγκαταστσεων των οινοτουριστικν επιχειρσεων».

9-8-18   ΑΑΔΕ ΔΣΤΕΠ/Δ/1121416/ΕΞ2018/6-8-18 : Κοινοποηση του ρθρου 100Γ του Ν. 2960/01 (Εθνικς Τελωνειακς Κδικας), πως χει τροποποιηθε και ισχει και της αρ.πρωτ. ΔΣΤΕΠ/Δ/1075428/ΕΞ2018 (ΦΕΚ-1813 Β.21-5-18) απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν κατ' εξουσιοδτηση της παρ. 5 του ρθρου 100Γ για την εξειδκευση των μτρων δουσας επιμλειας (due diligence) στην εφοδιαστικ αλυσδα βιομηχανοποιημνων καπνν

9-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 41669/9-8-18 : Διαδικασα μετταξης πρην Δημοτικν Αστυνομικν απ Καταστματα Κρτησης σε υπηρεσες Δημοτικς Αστυνομας Δμων

9-8-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3005/107013/18 (ΦΕΚ-3250 Β/8-8-18) : Επενδσεις σε επιχειρσεις οινοπαραγωγς σμφωνα με το ρθρο 50 του Κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περοδο 2019-2023.

9-8-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/..../386611/15976/1417/152/18 (ΦΕΚ-3254 Β/8-8-18) : Κρτα Υγεας Αθλητ

9-8-18   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/ΟΙΚ.8870/Α321/18 (ΦΕΚ-3251 Β/8-8-18) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων, (εκτς κτιρων που ανκουν σε επιχειρσεις), πληγντων απ τη χαλαζπτωση της 27ης Ιουλου 2017 σε περιοχς του Δμου Ορεστιδας, της Περιφερειακς Εντητας βρου, της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης. -->Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

9-8-18   Κ.Υ.Α. 83588/18 (ΦΕΚ-3252 Β/8-8-18) : Σσταση Μητρου Εμπειρογνωμνων του ρ¬θρου 11 του ν. 4469/2017.

9-8-18   ΦΕΚ-3242 Β/7-8-18 :

Κ.Υ.Α. 2/59323/ΔΠΓΚ/18 : Τροποποηση της αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινς απφασης της Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Εκκαθριση εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης» (Β’ 54).
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/59189/ΔΠΓΚ/18 : Τροποποηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων» (Β’ 1932)

9-8-18   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/8706/Α325/18 (ΦΕΚ-3255 Β/8-8-18) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς και της Περιφρειας Πελοποννσου

9-8-18   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1154/18 (ΦΕΚ-3253 Β/8-8-18) : Εφαρμογ του πλαισου και της πολιτικς ασφλειας του Υπουργεου Οικονομικν και της ΑΑΔΕ για την τρηση του φορολογικο απορρτου ανλογα με την περπτωση απ τα πρσωπα της παρ. 1 του ρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασες χοργησης απρρητων στοιχεων πληροφοριν σε πρσωπα εντς και εκτς της Φορολογικς Διοκησης και της καταχρισης και παρακολοθησης της χοργησης αυτς, καθς και ρθμιση λοιπν διαδικαστικν τεχνικν θεμτων.8-8-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, το οποο αφορ τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α) :

1. Υπχρεοι.    
2. Ετσιοι κατλογοι υποχρων.    
3. Υποχρεσεις πιστωτικν ιδρυμτων.    
4. ργανα ελγχου.    
4.1 Ειδικ Επιτροπ Ελγχου.    
4.2 Αρχ Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατας και Ελγχου των Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης.    
4.3 Γενικς Επιθεωρητς Δημσιας Διοκησης.    
4.4 Σμα Επιθεωρητν Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης.    
4.5 Εισαγγελικς λειτουργς.    
5. Περιοδικτητα και προθεσμα υποβολς της δλωσης.    

.... θα ακολουθσει το ΜΕΡΟΣ Β, με τα εξς θματα :

6. Τπος και περιεχμενο της δλωσης περιουσιακς κατστασης.    
7. Συνυποβαλλμενα με τη δλωση δικαιολογητικ.    
8. Τρπος υποβολς της δλωσης.    
9. Υποχρεσεις συμβολαιογρφων.    
10. Δημοσιοποηση των δηλσεων περιουσιακς κατστασης.    
11. Περιεχμενο του ελγχου.    
12. Καταλογισμς αθμιτου περιουσιακο οφλους.    
13. Μη υποβολ δλωσης υποβολ ανακριβος δλωσης.    
14. Παρακλυση ελγχου – μη σννομη δημοσευση δλωσης.    
15. Ειδικς απαγορεσεις.    
16. Αποστρηση πολιτικν δικαιωμτων.    
17. Δσμευση και απαγρευση εκποησης περιουσιακν στοιχεων.    
18. Δλωση οικονομικν συμφερντων.    
19. Δηλσεις περιουσιακς κατστασης των δημοσων και δημοτικν υπαλλλων.  
 

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ

--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ-ΜΕΡΟΣ Α (08/08/2018)

8-8-18   Κ.Υ.Α. 58584/18 (ΦΕΚ-3189 Β/2-8-18) : Καθορισμς εφπαξ τλους για την αξιολγηση φαρμκων απ την Επιτροπ Αξιολγησης και Αποζημωσης Φαρμκων Ανθρπινης Χρσης

8-8-18   ΦΕΚ-3241 Β/7-8-18 :

ΥΠΟΙΑΝ 624/ΕΥΘΥ/83304/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 129209/ευθυ/938/17 κ.υ.α. για τη διαδικασα απσπασης μετακνησης προσωπικο στις Ειδικς Υπηρεσες του ν. 4314/14 κατ' εφαρμογ της περ. γ της παρ. 1 του ρθρου 34 του ν. 4314/14

ΥΠΕΕ ΗΛ/Β/Φ7/ΟΙΚ.177800/18 : Αναστολ της υποχρωσης τρησης διαδικασιν υποβολς αιτσεως χοργησης δειας παραγωγς εξαρεσης απ την υποχρωση λψεως δειας παραγωγς για ορισμνες κατηγορες σταθμν ηλεκτροπαραγωγς εντς των δμων της Περιφρειας Αττικς που χουν κηρυχθε σε κατσταση κτακτης ανγκης

8-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/58493/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-3240 Β/7-8-18) : Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προυπολογισμο

8-8-18   K.Y.A. 129851/Z1/18 (ΦΕΚ-3194 Β/2-8-18) : Ρθμιση θεμτων ενσχυσης για τα τκνα οικογενειν που επλγησαν κατ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018

8-8-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1150/18 (ΦΕΚ-3220 Β/6-8-18) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 6 της απ 26-7-18 ΠΝΠ με την οποα λαμβνονται κτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018

8-8-18   Π.Δ. 76/18 (ΦΕΚ-146 Α/7-8-18) : Οργνωση και λειτουργα της Σχολς Δοκμων Λιμενοφυλκων και νταξη αυτς στην αντερη βαθμδα της τριτοβθμιας εκπαδευσης

8-8-18   Π.Δ. 75/18 (ΦΕΚ-145 Α/7-8-18) : Οργνωση και λειτουργα της Σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς και νταξη αυτς στην αντατη βαθμδα της τριτοβθμιας εκπαδευσης

8-8-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 977/18 (ΦΕΚ-3234 Β/7-8-18) : Παροχ χρηματικς ενσχυσης για την κλυψη των τηλεπικοινωνιακν αναγκν των οικογενειν των προσπων που περιλθαν σε κατσταση απρβλεπτης κτακτης ανγκης εξαιτας των πυρκαγιν που πληξαν τις περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018

8-8-18   ΦΕΚ-3225 Β/7-8-18 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1153/18 : Απαλλαγ απ ΦΠΑ για δωρεν παραδσεις αγαθν και παροχς υπηρεσιν απ υποκειμνους στον ΦΠΑ για την κλυψη των αναγκν των πληγντων απ τις πυρκαγις στις 23 και 24 Ιουλου 2018 στην Περιφρεια Αττικς

ΑΑΔΕ  ΠΟΛ.1151/18 : Καθορισμς της διαδικασα και των δικαιολογητικν για τη χοργηση της απαλλαγς που ορζονται στην παργραφο 6 του ρθρου 3 του ν. 4223/13 (Α 287), για κτσματα μετ του αναλογοντος σε αυτ οικοπδου, τα οποα βρσκονται σε περιοχς που χουν κηρυχθε σε κατσταση κτακτης ανγκης πολιτικς προστασας λγω σεισμο, πυρκαγις πλημμρας και χουν αποδεδειγμνα ολοσχερν καταστραφε υποστε λειτουργικς ζημις που τα καθιστον μη κατοικσιμα

ΑΑΔΕ   ΠΟΛ.1152/18 : Διαδικασα απαλλαγς ΦΠΑ των παραδσεων αγαθν και παροχς υπηρεσιν στο πλασιο αντιμετπισης αναγκν των πληγντων απ τις πυρκαγις στις 23 και 24 Ιουλου 2018 στην Περιφρεια Αττικς7-8-18   Ν. 4559/18 (ΦΕΚ-142 Α/3-8-18) : Πανεπιστμιο Ιωανννων, Ινιο Πανεπιστμιο και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

7-8-18   ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018 ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

7-8-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1120427/2-8-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ του συστματος Ιχνηλασιμτητας και Χαρακτηριστικν Ασφαλεας προιντων καπνο

7-8-18  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1161/2-8-18 : Φορολογικ αντιμετπιση, για σκοπος ΦΠΑ και Τελν Χαρτοσμου, της "ελογης αμοιβς" και του "δικαιματος παρακολοθησης" του ν. 2121/93

7-8-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1160/3-8-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ των δηλσεων του Περιβαλλοντικο Τλους του Ν. 2939/01 πως ισχει

7-8-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 8222/108917/3-8-18 : Διαδικασα ελγχου επαγγελματιν χρηστν φυτοπροστατευτικν προιντων

7-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 40645/3-8-18 : Εφαρμογ του προβαδσματος κατηγοριν κατ την επιλογ προισταμνων σε θσεις ευθνης των ΟΤΑ α και β βαθμο

7-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 40653/3-8-18 : Παροχ γλακτος στο προσωπικ των δημοτικν παιδικν σταθμν

7-8-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1141/18 (ΦΕΚ-3198 Β/6-8-18) : Παρταση του χρνου υποβολς των ανακεφαλαιωτικν πινκων ενδοκοινοτικν συναλλαγν, των δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς για τους πληγντες εξαιτας των πυρκαγιν που εκδηλθηκαν στις 23-7-18 στις ΠΕ Ανατολικς και Δυτικς Αττικς6-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 40778/3-8-18 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως των προτπων τευχν διακηρξεων για τη σναψη δημοσων συμβσεων ργων με αξιολγηση μελτης κατ' εφαρμογ του ρθρου 50 του ν. 4412/16

6-8-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ12Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.42979/1044/6-8-18 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 46 του ν. 4554/18

6-8-18  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.58781/18 (ΦΕΚ-3190 Β/2-8-18) : Καθορισμς σνθεσης και τρπου λειτουργας της Επιτροπς Διαπραγμτευσης Αμοιβν και Τιμν Ιατροτεχνολογικν Προιντων του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας ΕΟΠΥΥ

6-8-18  K.Y.A. 41821/939/18 (ΦΕΚ-3193 Β/2-8-18) : Μεωση απαιτομενων ημερομισθων για την επιδτηση λγω ανεργας των εκπαιδευτικν σε φροντιστρια και κντρα ξνων γλωσσν των οποων λθηκε ληξε η σμβαση εργασας για το σχολικ τος 2017-2018

6-8-18   Π.Δ. 72/18 (ΦΕΚ-141 Α/2-8-18) : Οργανισμς Ελληνικο Οργανισμο Τουρισμο (ΕΟΤ)

6-8-18  ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Δ/1118928/ΕΞ2018/26-7-18  : Οδηγες για την κδοση απφασης διαγραφς επιστροφς εισαγωγικν εξαγωγικν δασμν

6-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 40738/3-8-18 : Επιλογ προισταμνων Γενικν Διευθνσεων στους ΟΤΑ β' βαθμο με τις διατξεις των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα, πως ισχει3-8-18 ΥΠ.ΥΓ. Δ1δ/οικ. 60055/2-8-18 : Πρληψη της νσου των λεγεωναρων

3-8-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ. Γ1α/Γ.Π.οικ.60083/2-8-18 : Συγκρτηση Δικτων Πρωτοβθμιων Υπηρεσιν Υγεας Μαιν - Μαιευτν και Δικτων Αγωγς Υγεας και Πρληψης.

3-8-18 ΥΠΕΘ 128433/Ε3/27-7-18 : Ενημρωση σχετικ με την αναγνριση μεταπτυχιακο ττλου σπουδν

3-8-18 ΟΠΕΚΑ 1/3-8-18  : Καθορισμς της διοικητικς διαδικασας χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε συνταξιοχους επιδοματοχους ανασφλιστους υπερλικες που επλγησαν απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς

3-8-18 ΕΟΠΥΥ ∆Β4Α/οικ.31875/3-8-18 : Σχετικ µε φρµακα που εξετζονται απ τις Επιτροπς Φαρµκων Εξωτερικο και Υψηλο Κστους.

3-8-18 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.2/58422/2018/2-8-18 : Διαδικασα κδοσης Ειδικν Κανονισμν Λιμνα

3-8-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.60384/3-8-18 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα της συνντευξης για θσεις ειδικευμνων ιατρν κλδου Ε.Σ.Υ.2-8-18 ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ./787/958407/2-8-18 : «Καταβολ Δωροσμου Β’ Τετραμνου 2018 σε εργατοτεχντες οικοδμους

2-8-18 ΥΠΟΙΑΝ 83827/2-8-18 : γκριση δετερης (2ης) κδοσης του Οδηγο Αξιολγησης του καθεσττος «Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο» του νμου4399/2016.

2-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1156/1-8-18 : Απαλλαγ πληγντων απ πυρκαγις, σεισμος, πλημμρες κ.λπ. για τις προς αυτος δωρες τρτων. – ρθρο 8 της απ 26-7-2018 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 138).

2-8-18 Κ.Υ.Α. 177493/548/18 (ΦΕΚ 3169 Β/01-08-2018) : Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο Π.Δ.Ε. προς το φορα υποδοχς και ελγχου των αιτσεων και πιστοποησης της κατασκευς της εσωτερικς εγκατστασης φυσικο αερου για την καταβολ της χρηματοδτησης και την κλυψη των εξδων του, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση των δρσεων αντικατστασης συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες.

2-8-18 Κ.Υ.Α. 2/47033/0026/18 (ΦΕΚ 3015 Β/26-07-2018) : λεγχος για εκκαθριση και πληρωμ δαπανν των Ειδικν Λογαριασμν Κονδυλων ρευνας (ΕΛΚΕ).

2-8-18 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1117701/ΕΞ2018/1-8-18  :  Φορολογικ μεταχεριση αφορολγητου αποθεματικο απ υπεραξα απ πληση και επαναμσθωση ακιντου (sale and lease back), για συμβσεις που χουν συναφθε πριν τις 1.1.2014 και το οποο δεν χει υπαχθε στην αυτοτελ φορολγηση της παρ. 12 του ρθρου 72 του ν. 4172/2013.

2-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1155/1-8-18 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη δυναττητα σκησης του δικαιματος κπτωσης του ΦΠΑ εισρον σε περπτωση εκπρθεσμης ναρξης εργασιν

2-8-18 Ν. 4558/18 (ΦΕΚ 140 Α/1-8-2018) : Κρωση συμβσεων μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και του Γενικο Νοσοκομεου Χανων και της Επιτροπς Εκτελεστν Διαθκης Γ,Γ, Μαλινκη και του Γενικο Νοσοκομεου Κεφαλληνας και των Εκτελεστν της διαθκης της Μαρας (Μρης) Βεργωτ αντστοιχα και λοιπς διατξεις.1-8-18 ΥΠΕΕ 171896/3959/1-8-18 : Περ εφαρμογς των διατξεων των παρ. 22 & 23 του ρθρου 52 ν. 4280/2014 ως ισχει

1-8-18 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α1115742/ΕΞ2018/24-7-18  : Οδηγες σχετικ με την επιβολ του Ειδικο Τλους 5 %ο, του ν.2093/92 (ΦΕΚ 181/Α') και της Ειδικς Εισφορς 1,2 % του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α), σε απαλλασσμενα απ τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακ προντα.

1-8-18 ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12868/18 (ΦΕΚ 3119 Β/31-07-2018) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν Ενοικιαζμενων Επιπλωμνων Δωματων - Διαμερισμτων (ΕΕΔΔ) και κατταξη σε κατηγορες με σστημα κλειδιν.

1-8-18 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/18 (ΦΕΚ 3136 Β/31-07-2018) : Διαδικασες ηλεκτρονικς υποβολς, λεγχου και κδοσης των διοικητικν πρξεων του ρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμς ηλεκτρονικν υπηρεσιν σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 33 του ν.4495/2017.

1-8-18 Κ.Υ.Α. Γ6/57084/1981/18 (ΦΕΚ 3135 Β/31-07-2018) : Παραβσεις της νομοθεσας οδικν μεταφορν επικνδυνων εμπορευμτων, κατταξη των παραβσεων σε κατηγορες και διοικητικς κυρσεις.

1-8-18  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1149/18 (ΦΕΚ 3147 Β/31-07-2018) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω των καταστροφικν δασικν πυρκαγιν στις 23.7.2018 στις Περιφερειακς Εντητες Ανατολικς και Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς.31-7-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.59416/31-7-18  : Διενργεια εμβολιασμο με το εμβλιο BCG σε νεογν και παιδι που ανκουν σε ομδες αυξημνου κινδνου

31-7-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.59418/31-7-18 : Οδηγες για την ορθολογικ διαχεριση των Αντιοφικν Ορν

31-7-18 ΕΟΠΥΥ  471/703/06-06-2018 : γκριση Οδηγν Εκκαθρισης Ανοικτς και Κλειστς Περθαλψης.

31-7-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.58468/26-7-18- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας σε περιπτσεις φυσικν καταστροφν πως οι πυρκαγις

31-7-18 ΥΠΥΜΕ Α58984/2775/31-7-18  : Περ εφαρμογς του ρθρου 14 της απ 26-07-2018 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΦΕΚ Α 138).

31-7-18  ΦΕΚ 3089 Β/30-7-2018 :

Κ.Υ.Α. ΑΣ19/1052/14/18 : Καθορισμς θεμτων που αφορον στην προμθεια των εντπων των αδειν μηχανοδηγο, τη διαδικασα εκτπωσης τους, το ψος του σχετικο παραβλου υπρ του Δημοσου καθς και σε κθε λλο σχετικ θμα.

Κ.Υ.Α. 12528/18 : ροι και προποθσεις χοργησης Ειδικο Σματος Αγροτουρισμο (Ε.Σ.Α.)

31-7-18 Κ.Υ.Α. ΓΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.648/ΓΔΣΤ5/18 (ΦΕΚ 3090 Β/30-7-2018) : Διαδικασα χοργησης κτακτης εφπαξ ενσχυσης σε πληγντα φυσικ πρσωπα και επιχειρσεις απ τις πυρκαγις στος 23 και 24 Ιουλου 2018 που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικης

31-7-18 Ν. 4557/18 (ΦΕΚ 139 Α/30-7-2018) : Πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας (ενσωμτωση της Οδηγας 2015/849/ΕΕ) και λλες διατξεις30-7-18 Κ.Υ.Α. 78532/18 (ΦΕΚ 3075 Β/27-7-2018): Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα καθεσττα ενισχσεων του αναπτυξιακο ν. 4399/2016 «Ενισχσεις Καινοτομικο Χαρακτρα για MME» και «Συνργειες και Δικτυσεις», του τους 2018.

30-7-18  ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 82043/30-7-18 : Απρσκοπτη διενργεια ελγχων

30-7-18  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1147/26-7-18  : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 14 και των διατξεων των ρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α’105).

30-7-18  ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1115608/ΕΞ2018/26-7-18   : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος που αποκτον οι Φορες Γενικς Κυβρνησης απ την εκμσθωση των ακιντων τους μσω της Υπηρεσας Αξιοποησης της Ακνητης Περιουσας των Ενπλων Δυνμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), με βση τις διατξεις του ν.4407/2016.

30-7-2018 Κ.Υ.Α 38347/18 (ΦΕΚ 3086 Β/27-7-2018) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολοσισμο των δμων, οικονομικο τους 2019 -τροποποηση της αριθμ. 7028/2004 (Β253) απφασης.

30-7-18 Κ.Υ.Α 38348/18 (ΦΕΚ 3087 Β/27-7-2018) : Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 201927-7-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1115232/ΕΞ2018/27-7-18 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. στ της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13 στις περιπτσεις που οι φορολογομενοι χουν υποβλει με επιφλαξη τη δλωση φορολογας εισοδματος

27-7-18   ΥΠΥΜΕ Α/58398/2757/27-7-18 : Κοινοποηση αποσπσματος ΦΕΚ-138 Α/26-7-18 (ρθρο 14 ρυθμση θεμτων διαγραφς οχημτων που υπστησαν καταστροφ αχρηστετηκαν εξαιτας των πυρκαγιν)

27-7-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/16/ΟΙΚ.31059/27-7-18 : Σχετικ με την αντικατσταση κατραστραφντων ειδν περθαλψης και θεραπευτικν μσων

27-7-18   ΥΠΥΜΕ Α3/5568/5452/27-7-18 : Αντικατσταση εντπων αδειν οδγησης που καταστρφηκαν απωλσθηκαν κατ τη διρκεια των πυρκαγιν που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018

27-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.11221/493/5/27-7-18 : Σνταξη λγω θαντου

27-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/58076/ΔΠΓΚ/27-7-18 : Κατρτιση προυπολογισμο εσδων Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2019

27-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1145/25-7-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 71Α , 71Β και 71Γ του ν. 4172/13, καθς και των ρθρων 27 και 354 του ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α)

27-7-18   ΥΠΕΘ 128747/Ν1/27-7-18 : Αργα ιδιωτικν σχολικν μονδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης - Χρση κτηριακν εγκαταστσεων - Χρονικς περοδοι παροχς εργασας απ τους ιδιωτικος εκπαιδευτικος

27-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1146/18 (ΦΕΚ-3020 Β/26-7-18) : Παρταση προθεσμιν υποβολς δηλσεων φ¬ρου κληρονομιν, δωρεν, γονικν παροχν και μεταββασης ακιντων, καταβολς παρακρατομενων φρων εισοδματος, α) αρμοδιτητας των Δ.Ο.Υ. Παλλνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσνας και β) των φορολογουμνων που ετε υπστησαν σωματικ βλβη οι διοι οι σζυγοι αδελφο ανιντες κατιντες αυτν μχρι και β’ βαθμο, ετε απλεσαν σζυγο, αδελφ ανιντα κα¬τιντα αυτν μχρι και β’ βαθμο, ετε υπστησαν υλικς ζημις στην ακνητη περιουσα τους.

27-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1143/18 (ΦΕΚ-3019 Β/26-7-18) : Παρταση προθεσμας υποβολς δηλσεων στοιχεων ακιντων (Ε9) για ολικ μερικ καταστροφ ακιντων απ τις πυρκαγις της 23-7-18 που εκδηλθηκαν στις ΠΕ Ανατολικς και Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

27-7-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/18 (ΦΕΚ-3017 Β/26-7-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/ 1752/25.4.2018 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς του τρπου, των ρων, των προποθσεων, της διαδικασας και των τεχνικν προδιαγραφν για την ηλεκτρονικ υποβολ των τοπογραφικν δια¬γραμμτων και των διαγραμμτων γεωμετρικν μεταβολν στη βση δεδομνων του Νομικο Προσπου Δημοσου Δικαου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμα «Ελληνικ Κτηματολγιο» -ναρξη ισχος των υποχρεσεων και των συνεπειν των παραγρφων 1 και 3 του ρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α 136)» (Β 2216).

27-7-18   ΠΝΠ 26/26-7-18 (ΦΕΚ-138 Α/26-7-18)  : Εκτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στι 23 και 24 Ιουλου 201826-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 41366/1888/26-7-18 : Εφαρμογ για το τος 2018 της υ.α. 39278/1823/18 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας" (ΦΕΚ-3001 Β)

26-7-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/770/934585/26-7-18 : Ασφλιση ιατροφαρμακευτικς - νοσοκομειακς περθαλψης ασφαλισμνων ΕΤΑΣ και ΤΕΑΣ

26-7-18   ΥΠΕΘ Κ1/122450/18 (ΦΕΚ-3007 Β/25-7-18) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς των εκπαιδευτν ενηλκων στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) του ν. 4186/13 (ΦΕΚ-193 Α)

26-7-18    Κ.Υ.Α. 341/99905/18 (ΦΕΚ-3002 Β/25-7-18) : Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργικς τους εκμεταλλεσεις ζημιθηκαν απ θεομηνες (ανεμοστρβιλους, κατολσθηση, πλημμρες) και δυσμενες καιρικς συνθκες (ανεμοθελλες, υπερβολικς βροχοπτσεις, χαλζι, χιονοπτσεις) κατ τη χρονικ περοδο Ιανουριος - Δεκμβριος 2016

26-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 39278/1823/18 (ΦΕΚ-3001 Β/25-7-18) : Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας

26-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1144/24-7-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την υποβολ και εξταση των ενδικοφανν προσφυγν που υποβλλονται ενπιον της Υποδιεθυνσης Επανεξτασης και Νομικς Υποστριξης της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν, με δρα την Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονκης, λγω ανακαθορισμο της αρμοδιτητς της

26-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1142/23-7-18 : Παροχ οδηγιν για την αντιμετπιση προβλημτων που αφορον σε οχματα που ταξινομθηκαν ως αναπηρικ και εμφανστηκαν αυτματα στο Πληροφοριακ Σστημα Οχημτων (ΠΣΟ) ως απαλλασσμενα και απ τλη κυκλοφορας, χωρς μως να χει εκδοθε σχετικ απφαση Προισταμνου ΔΟΥ για την χοργηση της συγκεκριμνης απαλλαγς

26-7-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ3(Α)/55263/18 (ΦΕΚ-3009 Β/25-7-18) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

26-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/57679/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-3014 Β/25-7-18) : Σσταση ειδικο λογαριασμο στην Τρπεζα της Ελλδος για την αρωγ πληγντων απ τις πυρκαγις που ξσπασαν σε περιοχς της επικρτειας στις 23 και 24 Ιουλου 2018 και καθορισμς των οργνων και του τρπου διαχερισης και λειτουργας αυτο

26-7-18   Κ.Υ.Α. 8.7847/18 (ΦΕΚ-3013 Β/25-7-18) : Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα, συμπεριλαμβανομνης και της κατρτισης, σε Δμους, Περιφρειες και Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας

26-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1138/25-7-18 (ΦΕΚ-3012 Β/25-7-18) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2017 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13

26-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1139/18 (ΦΕΚ-3011 Β/25-7-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1008/11 (Β 136) απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν αναφορικ με τον καθορισμ ορων ακαθαρστων εσδων επιχειρσεων και ελευθρων επαγγελματιν που τηρον βιβλα β' κατηγορας του ΚΒΣ, πνω απ τα οποα υφσταται υποχρωση υπογραφς των δηλσεων απ λογιστ φοροτεχνικ με βση τις διατξεις του ρθρου 38 του ν. 2873/00

26-7-18   ΠΡΑΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 146/18 (ΦΕΚ-3005 Β/25-7-18) : Οροι και προυποθσεις για την εγγραφ των προσπων που παρχουν υπηρεσες για λογαριασμ των πιστωτικν ιδρυμτων ως συνδεδεμνοι αντιπρσωποι του ρθρου 29 του ν. 4514/18, σε μητρο που τηρεται στην Τρπεζα της Ελλδος

26-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/3018/Δ18.153/18 (ΦΕΚ-3003 Β/25-7-18) : Καταβολ βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολομενων κατ' εφαρμογ της παρ. 2 του αρθρου 44 του ν. 3986/11 (Α 152), πως ισχει στους ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ (τως ΕΤΑΑ)25-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/26898/24-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος 2019

25-7-18   ΕΦΚΑ 33/25-7-18 : Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθεισν εισφορν σε δικαιοχους, εργοδτες και μισθωτος ασφαλισμνους

25-7-18   ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/ΟΙΚ.177228/16-7-18 : Ενεργειακ αναβθμιση δημοσων κτιρων - Υπενθμιση υποχρεσεων

25-7-18   ΥΠΥΜΕ Α/40143/1973/13-7-18 : Παροχ διευκρινσεων επ του ρθρου 17 του ν. 4530/18 (Α 59)

25-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1140/23-7-18 : Παροχ οδηγιν ως προς τον λεγχο εγκυρτητας των στοιχεων που αποδεικνουν τη νμιμη παραμον στη χρα αλλοδαπν, υπηκων τρτων χωρν, πριν την ολοκλρωση των συναλλαγν τους στο Τμμα Γραφεο Διοικητικς και Μηχανογραφικς Υποστριξης της ΔΟΥ

25-7-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2324.1/54183/16-7-18 : Εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. 66/04 (ΦΕΚ-56 Α) για την ασφαλ φορτοεκφρτωση φορτηγν πλοων μεταφορς στερεο χδην φορτου

25-7-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 6476/25-7-18 : Παρακολοθηση και επβλεψη της υλοποησης του υπομτρου 6.1. "Εγκατσταση Νων Γεωργν" του ΠΑΑ 2014-2020

25-7-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 466/104293/24-7-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση βεβαωσης ΜΑΑΕ και την υποβολ Ενιαας Ατησης Ενσχυσης (δλωση ΟΣΔΕ)

25-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 39391/838/18 (ΦΕΚ-2981 Β/24-7-18) : Υποχρωση τρησης "Βιβλου Ημερησων Δελτων Απασχολομενου προσωπικο σε αγροτικς εργασες και αλιεα"

25-7-18   Π.Δ. 71/18 (ΦΕΚ-134 Α/24-7-18) : Οργανισμς Ενιαου Φορα Ελγχου Τροφμων

25-7-18   ΠΝΠ 24/24-7-18 (ΦΕΚ-135 Α/24-7-18) : Σσταση ειδικο λογαριασμο για την αρωγ πληγντων απ τις πυρκαγις που ξσπασαν σε περιοχς της Επικρτειας στις 23 και 24 Ιουλου 2018

25-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1134/18 (ΦΕΚ-2983 Β/24-7-18) : Προσθκη νων Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας

25-7-18   Κ.Υ.Α. 2475/18 (ΦΕΚ-2986 Β/24-7-18) : Εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (ΜΙ) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες) --> βλ. μετ την εσοδο στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ24-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/46/ΟΙΚ.26897/24-7-18 : Ολοκλρωση της ηλεκτρονικς υποβολς των εκθσεων αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2017

24-7-18   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/17760/24-7-18 : Παροχ οδηγιιν για την απκτηση ελληνικς ιθαγνειας απ ομογενες (ανιθαγενς μη) εκ Τουρκας

24-7-18   ΟΑΕΔ 50131/24-7-18 : Συμπληρωματικ Δημσια Πρσκληση 7/2018

24-7-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 3932/24-7-18 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως των προτπων τευχν διακηρξεων για τη σναψη δημσιων συμβσεων ργων με αξιολγηση μελτης κατ' εφαρμογ του ρθρου 50 του ν. 4412/16

24-7-18   ΥΠΥΜΕ Φ.23/45553/503/13-7-18 : Αρμοδιτητες Διευθνσεων της Γενικς Διεθυνσης Οχημτων και Εγκαταστσεων

24-7-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1112676/ΕΞ2018/23-7-18 : Υπαγωγ στις διατξεις της περ. στ' της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13 του επαγγλματος του φωτορεπρτερ - φωτοειδησεογρφου

24-7-18   ΥΠΥΜΕ Α/ΟΙΚ.53295/2550/23-7-18 : Περ μεταββασης κυριτητας Επιβατηγο Ιδιωτικς Χρσης κατ ιδανικ μερδια

24-7-18   ΕΦΚΑ 32/24-7-18 : Εξαγορ του οφειλμενου χρνου πρσθετης ασφλισης στον κλδο Κριας Ασφλισης Αγροτν τ. ΟΓΑ με καταβολ εισφορν στον ΕΦΚΑ23-7-18   ΦΕΚ-2942 Β/20-7-18 :

Κ.Υ.Α. 34574/18 : Καθορισμς διαδικασας στοχοθεσας, υπολογισμο οικονομικν αποτελεσμτων και παρακολοθησης των προυπολογισμν των ΟΤΑ και των νομικν τους προσπων που αποτελον φορες της Γενικς Κυβρνησης απ το Παρατηρητριο Οικονομικς Αυτοτλειας των ΟΤΑ - Θματα λειτουργας του Παρατηρητηρου Οικονομικς Αυτοτλειας των ΟΤΑ

ΥΠΟΙΑΝ 74285/176/Φ113/18 : Τροποποηση - συμπλρωση της οικ. 1032/166/ΦΓ9.6.4/ (Β 519/6-3-13) απφασης .... "Κατταξη των μηχανημτων ργου σε ειδικτητες και ομδες, ως προς τη δραστηριτητα του χειρισμο σμφωνα με το π.δ. 113/12 και αντιστοχιση των υφισταμνων αδειν που χουν εκδοθε σμφωνα με το π.δ. 22/76 (Α 6) το π.δ. 31/90 (Α 11) με τις δειες που εκδδονται κατ' εφαρμογ του προεδρικοαυτο διατγματος" πως τροποποιθηκε και ισχει

23-7-18   ΕΦΚΑ 31/23-7-18 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ. 34124/2768 (ΦΕΚ-2318 Β) υ.α.

23-7-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.56960/23-7-18 : Επιλεξιμτητα δαπανν για τη διενργεια δρσεων στην κοιντητα20-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1137/18-7-18 : Παροχ οδηγιν για την καταγραφ ακιντων με την νδειξη "αγνστου ιδιοκττη" μετ την οριστικοποηση του Εθνικο Κτηματολογου

20-7-18   Κ.Υ.Α. 98440/18 (ΦΕΚ-2919 Β/19-7-18) : Καταβολ επιδματος αεροθεραπεας σε ανπηρους συνταξιοχους του δημοσου και του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) για τη θεριν περοδο 2018

20-7-18   ΥΠΟΙΑΝ 74127/ΕΥΘΥ572/18 (ΦΕΚ-2918 Β/19-7-18) : Τροποποηση της αριθμ. 36072/01 (ΦΕΚ-1441 Β) υ.α. για την "Εγκριση του Κανονισμο Προμηθειν της Μονδας Οργνωσης της Διαχερισης του Κοινοτικο Πλαισου Στριξης (ΜΟΔ) α.α." πως ισχει

20-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 29855/18 (ΦΕΚ-2869 Β/18-7-18) : Τροποποηση του π.δ. 273/99 (Α 229) "Κανονισμς λειτουργας του Συνηγρου του Πολτη", ως ισχει

20-7-18   ΥΠΕΕ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.176641/2214/18 (ΦΕΚ-2909 Β/19-7-18) : Τρπος υπολογισμο και διαδικασα κατθεσης, αντικατστασης, κατπτωσης και επιστροφς της εγγυητικς επιστολς για την εκπλρωση των υποχρεσεων που απορρουν απ τις αποφσεις γκρισης περιβαλλοτνικν ρων σε λατομικος και μεταλλευτικος χρους

20-7-18   ΥΠΥΜΕ 902/20-7-18 : Παροχ οδηγιν για την πιστ εφαρμογ της ισχσουας νομοθεσας κατ τη διαδικασα σναψης Δημοσων Συμβσεων Προμηθειν, Υπηρεσιν και Εργων

20-7-18   ΑΑΔΕ ΔΣΤΕΠ/Δ/1110978/ΕΞ2018/17-7-18 : Κοινοποηση του νου ρθρου 119Β του ν. 2960/01 - Εθνικς Τελωνειακς Κδικας περ πληρωμν εξαρτμενων απ τις κατασχσεις βιομηχανοποιημνων καπνν

20-7-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1111251/ΕΞ2018/19-7-18 : Εισαγωγ δομικν υλικν - τσιμντου

20-7-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/55804/20-7-18 : Διευκρινιστικ εγκκλιος εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 252 του ν. 4512/18 (Α 5) στους γνωμοδοτοντες ιατρος στο Σστημα Ηλεκτρονικς Προγκρισης του ΕΟΠΥΥ

20-7-18   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/12313/20-7-18 : Εφαρμογ διατξεων ν. 4332/15

20-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/172/ΟΙΚ.26279/20-7-18 : Εναρξη Β κκλου Ενιαου Συστματος Κινητικτητας τους 2018

20-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 29845/2423/18 (ΦΕΚ-2921 Β/19-7-18) : Τροποποηση της αριθμ. 13097/661/17 (Β 1403 και Β 1892) υπουργικ απφαση με θμα "Ρθμιση ληξιπρθεσμων και μη ληξιπρθεσμων οφειλν δικαιοχων εργατικς κατοικας στους οικισμος του τ. ΟΕΚ και επιμκυνση της διρκειας αποπληρωμς των ως νω οφειλν"

20-7-18   Ν. 4555/18 (ΦΕΚ-133 Α/19-7-18) : Μεταρρθμιση του θεσμικο πλαισου της Τοπικς Αυτοδιοκησης - Εμβθυνση της Δημοκρατας - Ενσχυση της Συμμετοχς - Βελτωση της οικονομικς και αναπτυξιακς λειτουργας των ΟΤΑ [Πργραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του πλαισου οργνωσης και λειτουργας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμσεις για την αποτελεσματικτερη, ταχτερη και ενιαα σκηση των αρμοδιοττων σχετικ με την απονομ ιθαγνειας και την πολιτογρφηση - Λοιπς διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις19-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/26211/19-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος 2019

19-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 40090/Δ1/14024/19-7-18 : Οροι και προυποθσεις ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 32143/Δ1/11288/18 απφασης της Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (Β 2401)

19-7-18  ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1110662/ΕΞ2018/17-7-18 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη χοργηση απαλλαγς απ δασμ κατ την επανεισαγωγ εμπορευμτων κατπιν οριστικς προσωρινς εξαγωγς

19-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1136/17-7-18 : Κοινοποηση των διατξεων τουρθρου 45 "Καταστροφ πινακδων κυκλοφορας οχημτων και αντικατσταση αυτν", του Μρους Δ, του ν. 4530/18

19-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1123/18 (ΦΕΚ-2864 Β/18-7-18) : Απδοση Αριθμο Φορολογικο Μητρου (ΑΦΜ) σε φορολογομενο σε πρσωπο που δεν τυγχνει φορολογομενος, με οκοθεν ενργειες, για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 11 του ν. 4174/13 (Α 170)

19-7-18   ΥΠΕΕ 171850/1117/18 (ΦΕΚ-2867 Β/18-7-18) : Καθορισμς ετσιας συνδρομς των κυνηγν στους αναγνωρισμνους Κυνηγετικος Συλλγους

19-7-18    ΕΦΚΑ 30/18-7-18 : Κοινοποηση των διατξεων του Κεφαλαου Α του Τμματος Θ του Ν. 4549/18 που αφορον τροποποισεις του Ν. 4469/17 (Α 62)

19-7-18    Ν. 4554/18 (ΦΕΚ-130 Α/18-7-18) : Ασφαλιστικς και συνταξιοδοτικς ρυθμσεις - Αντιμετπιση της αδλωτης εργασας - Ενσχυση της προστασας των εργαζομνων - Επιτροπεα ασυνδευτων ανηλκων και λλες διατξεις18-7-18  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2426/ΟΙΚ.26024/18-7-18 : Απαιτομενες ενργειες της διοκησης στο πλασιο των προκηρξεων για την πλρωση θσεων ευθνης επιπδου Διεθυνσης των Υπουργεων και σσταση των Συμβουλων Επιλογς Προισταμνων (ΣΕΠ)

18-7-18   ΥΠΕΕ ΔΑΠ/Α/Φ.2.4/176442/2141/18-7-18 : Αιτματα παρακολοθησης λατομεων βιομηχανικν ορυκτν και μαρμρων

18-7-18   ΥΠΕΕ 170900/1631/18-7-18 : Υποβολ δλωσης Δημοσου εντς ορων κτηματογρφησης και δασικο χρτη

18-7-18   ΥΠΟΙΑΝ 77388/17-7-18 : Εγκκλιος εκτιμσεων πληρωμν 2018 και προβλεπμενων δαπανν στο πλασιο του ΜΠΔΣ 2019-2022 του προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ)17-7-18    ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Μεταρρθμιση του θεσμικο πλαισου της Τοπικς Αυτοδιοκησης - Εμβθυνση της Δημοκρατας - Ενσχυση της Συμμετοχς - Βελτωση της οικονομικς και αναπτυξιακς λειτουργας των ΟΤΑ [Πργραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του πλαισου οργνωσης και λειτουργας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμσεις για την αποτελεσματικτερη, ταχτερη και ενιαα σκηση των αρμοδιοττων σχετικ με την απονομ ιθαγνειας και την πολιτογρφηση - Λοιπς διατξεις αρμοδιτητας ΥΠΕΣ

17-7-18   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Ασφαλιστικς και συνταξιοδοτικς ρυθμσεις - Αντιμετπιση της αδλωτης εργασας - Ενσχυση της προστασας των εργαζομνων - Επιτροπεα ασυνδευτων ανηλκων και λλες διατξεις

17-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1133/17-7-18 : Εφαρμογ της απφασης της Υφυπουργου Οικονομικν ΠΟΛ.1116/19-6-18 (Β 2319), με την οποα τροποποιθηκε η απφαση ΠΟΛ. 1223/17 (Β 4643) σχετικ με τη ρθμιση οφειλν προς το Δημσιο κατ την παργραφο 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/17, πως ισχει

17-7-18   Κ.Υ.Α. 168574/1224/18 (ΦΕΚ-2861 Β/17-7-18) : Καθορισμς τελν κδοσης αδειν κυνηγιο, για το κυνηγετικ τος 2018-2019

17-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16-7-18 : Κατρτιση προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης οικονομικο τους 2019

17-7-18   ΥΠ.ΕΣ. 35486/12-7-18 : Παροχ στοιχεων για τις διαδικασες και ρος πληροφορας που αφορον την ηλεκτρονικ τιμολγηση

17-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.34136/2065/17-6-18 : Εξαρεση απ την ασφλιση για υγειονομικ περθαλψη των υπαγμενων σε φορα εκτς ΕΦΚΑ κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 8 του ρθρου 36 του ν. 4387/16

17-7-18   Κ.Υ.Α. 28473/605/18 (ΦΕΚ-2835 Β/16-7-18) : Τροποποηση της αριθμ. 4872/105/17 κ.υ.α. με θμα "Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2017 και 2018" (Β 398), πως αυτ τροποποιθηκε με την αριθμ. 27354/444/17 κ.υ.α. (Β 3080)

17-7-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2131.24/47431/18 (ΦΕΚ-2839 Β/16-7-18) : Καθορισμς συντελεστν βαρτητας (σβ1... ν) στον τπο του πρτου εδαφου της παρ. 24 του ρθρου 3 του ν. 2242/94 (Α 162) και λοιπν παραμτρων για τον υπολογισμ διοικητικν προστμων για παραβσεις της παρ. 1 του ρθρου 29 του ν. 2971/01 (Α 285)

17-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1120/18 (ΦΕΚ-2820 Β/16-7-18) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω ντονων καιρικν φαινομνων (ντονες βροχοπτσεις, πλημμρες, κατολισθσεις), απ τις 26-2-18 στο Δμο Ζαγορς - Μουρεσου της ΠΕ Μαγνησας και Σπορδων της Περιφρειας Θεσσαλας

17-7-18   Κ.Υ.Α. 11541/18 (ΦΕΚ-2833 Β/16-7-18) : Ενταξη της διαδικασας χοργησης ειδικο σματος λειτουργας σε μονδες ιαματικς θεραπεας και κντρα ιαματικο τουρισμο - θερμαλισμο στο σστημα διεκπεραωσης μσω των κντρων εξυπηρτησης πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως ενιαα κντρα εξυπηρτησης (ΕΚΕ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

17-7-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 4/18 (ΦΕΚ-2837 Β/16-7-18) : Εκδοση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργου με αξιολγηση μελτης, κατ' ρθρο 50 του ν. 4412/16, νω των ορων και κτω τωνορων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ

17-7-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1649/89081/18 (ΦΕΚ-2816 Β/16-7-18) : Τεχνικς Κανονισμς για τον καθορισμ των χαρακτηριστικν και των ελαχστων προυποθσεων για τον λεγχο ποικιλιν αμπλου ......

17-7-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683/18 (ΦΕΚ-2818 Β/16-7-18) : Τεχνικς προδιαγραφς εκπνησης μελετν Περιφερειακν Χωροταξικν Πλαισων (ΠΧΠ) του ν. 4447/16 (Α 241)

17-7-18   Κ.Υ.Α. ΑΣ19/ΟΙΚ.53229/395/18 (ΦΕΚ-2838 Β/16-7-18) : Αναγνριση των εκπαιδευτικν κντρων υποψηφων μηχανοδηγν και μηχανοδηγν

17-7-18   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 23036/ΕΓΚ.2/16-7-18 : Διαμον πολιτν τρτων χωρν στερομενων διαβατηρου

17-7-18    ΒΟΥΛΗ 9365/5942/18 (ΦΕΚ-128 Α/16-7-18) :  Τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β' (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), πως ισχουν.

17-7-18   ΒΟΥΛΗ 9364/5941/18 (ΦΕΚ-127 Α/16-7-18) : Τροποποηση της κατ τη ΜΕ' Συνεδραση της 15.12.1994 απφασης της Ολομλειας της Βουλς (ΦΕΚ 234/Α/27.12.1994), πως ισχει, «περ μισθσεως απ τη Βουλ αναλγου αριθμο δωματων για τη διαμον των στερουμνων ιδιοκττου μισθωμνης κατοικας στην περιοχ της τως Διοικσεως Πρωτευοσης, Βουλευτν επαρχας».

17-7-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Γ)/52588/18 (ΦΕΚ-2840 Β/16-7-18) : Οροι και προυποθσεις για την παραγωγ και την κυκλοφορα τελικν προιντων φαρμακευτικς κνναβης16-7-18   Κ.Υ.Α. 29267/18 (ΦΕΚ-2786 Β/13-7-18) : Συγκρτηση επιτροπς ρθρου 97 παρ. 5 ν. 4483/17 για την αναμρφωση του θεσμικο πλαισου περ υγεας και ασφλειας των εργαζομνων των ΟΤΑ

16-7-18   ΥΠΟΙΑΝ 74181/987/Φ15/18 (ΦΕΚ-2804 Β/13-7-18) : Τροποποηση της υ.α. 484/36/φ15/12 (230 Β) "Καθορισμς, κλιμκωση και διαδικασα επιβολς προστμων του ρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/11 (ΦΕΚ-143 Α)

16-7-18   Κ.Υ.Α. 37849/3111/18 (ΦΕΚ-2805 Β/13-7-18) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση της Β δσης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2018 ως 31-12-2018

16-7-18   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.37348/1265/18 (ΦΕΚ-2803 Β/13-7-18) : Τροποποηση της αριθμ. Δ11/οικ.21568/620/12-4-18 κ.υ.α. (ΦΕΚ-1409 Β) "Καθορισμς των προυποθσεων και ρθμιση των λεπτομερειν του προγρμματος χρηματοδτησης των Δμων και των νομικν τους προσπων απ το Υπουργεο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης με σκοπ την δρυση νων τμημτων βρεφικς, παιδικς και βρεφονηπιακς φροντδας"13-7-18   ΥΠΕΘ 118746/Ε2/13-7-18 : Διευκρινσεις για το ν. 4553/18

13-7-18   ΦΕΚ-2784 Β/12-7-18 :

Κ.Υ.Α. Φ.4/117002/Δ4/18 : Τροποποποηση του Πλαισου Ποιτητας Μαθητεας

ΥΠΕΘ 117514/Ζ1/18 : Τροποποηση της 97719/Ζ1/18 υ.α. (2520 Β), με θμα "Αντιστοιχες Τμημτων, Εισαγωγικν Κατευθνσεων και Προγραμμτων Σπουδν των ΑΕΙ και των Ανωττων Εκκλησιαστικν Ακαδημιν, ακαδημαικο τους 2018-201912-7-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1106959/ΕΞ2018/11-7-18 : Φορολογικ μεταχεριση των δημοτικν επιχειρσεων δρευσης και αποχτευσης (ΔΕΥΑ), μετ την ναρξη ισχος του ν. 4483/17

12-7-18   ΥΠΕΘ 117022/Ν1/11-7-18 : Εποπτεα λειτουργας ξνων σχολεων και συμπλρωση στατιστικν στοιχεων

12-7-18   Κ.Υ.Α. 12040/18 (ΦΕΚ-2782 Β/12-7-18) : Καθορισμς της διαδικασας και των δικαιολογητικν εκκαθρισης δαπανν του Δημοσου για την εκτλεση συμβσεων μσθωσης χρου και χρνου που συνπτει ο ΕΟΤ με πσης φσεως μσα μαζικς επικοινωνας στην ημεδαπ και στην αλλοδαπ

12-7-18   ΥΠΥΜΕ Α/ΟΙΚ.53295/2550/11-7-18 : Περ χρσεως πινακδων τπου ΔΟΚ σε εκδηλσεις οχημτων ιστορικο ενδιαφροντος

12-7-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 52029/18 (ΦΕΚ-2768 Β/11-7-18) : Εγκριση του εσωτερικο κανονισμο λειτουργας της επιτροπς αξιολγησης και αποζημωσης φαρμκων ανθρπινης χρσης του ν. 4512/18 (Α 5)

12-7-18   Π.Δ. 64/18 (ΦΕΚ-124 Α/11-7-18) : Ρυθμσεις επαγγλματος φαρμακοποιο - Ιδρυση φαρμακεου11-7-18   ΥΠΥΜΕ Α2/47266/1651/11-7-18 : Αδειες κυκλοφορας ΦΙΧ ως 2,5 τνους σε φυσικ πρσωπα που αποκτον και δηλνουν αγροτικ εισδημα

11-7-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/44867/ΦΝ466/ΕΓΚ.9/11-7-18 : Επσημη λειτουργα της νας διαδικτυακς πλης της Εθνικς Βσης Δεδομνων Δημοσων Συμβσεων

11-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24918/9-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος 2019

11-7-18   ΥΠΥΜΕ Φ.450/ΟΙΚ.53480/1871/11-7-18 : Αμεση ενεργοποηση Μικτν Συνεργεων Ελγχου της ΚΥΑ Γ438/οικ.28317/2481/09 (Β 989)

11-7-18   ΥΠΥΜΕ Α/35509/1736/18 (ΦΕΚ-2749 Β/10-7-18) : Κατταξη των παραβσεων των ρθρων 1 και 2 του ν. 4530/18 (Α 59) περ της λειτουργας των Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων, καθορισμς των πειθαρχικν ποινν και λοιπς σχετικς ρυθμσεις

11-7-18   Κ.Υ.Α. 32901/18 (ΦΕΚ-2728 Β/10-7-18) : Ρθμιση θεμτων για το πεδο δικαιοδοσας, την οργνωση, τη διαδικασα, τη λειτουργα και τη στελχωση των Δημοτικν Λιμενικν Γραφεων10-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1130/4-7-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διοκηση - διαχεριση κατεχμενων Ανταλλαξμων και Δημοσων Κτημτων μετ την ισχ του ρθρου 196 του ν. 4389/16

10-7-18   Κ.Υ.Α. οικ.35490/Δ1/12465/2018 (ΦΕΚ 2725 B) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις του Κρατικο Προγρμματος τους 2018, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους.

10-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1131/5-7-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 43/18 γν.ΝΣΚ περ θεμτων ερμηνεας και εφαρμογς των διατξεων του ν. 3156/03

10-7-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/1105176/ΕΞ2018/4-7-18 : Παρχονται διευκρινσεις αναφορικ με τη χοργηση δασμοφορολογικν απαλλαγν σε εδη που παραλαμβνουν πρσωπα που μεταφρουν τη συνθη κατοικα τους στην Ελλδα

10-7-18   Κ.Υ.Α. Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.50869/18 (ΦΕΚ-2706 Β/9-7-18) : Καθορισμς προσντων αν κλδο και ειδικτητα, κριτηρων, μοριοδτησης και διαδικασας πρσληψης του προσωπικο με σμβαση ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου απ την ΑΕΜΥ ΑΕ

10-7-18   Π.Δ. 121/18 (ΦΕΚ-121 Α/9-7-18) : Ρθμιση θεμτων κδοσης αδειν ικαντητας οδηγο - χειριστ υπηρεσιακν οχημτων - μηχανημτων του Πυροσβεστικο Σματος και κυκλοφορας αυτν

10-7-18   ΥΠΕΘ Φ.9/111628/Δ4/18 (ΦΕΚ-2726 Β/9-7-18) : Οργνωση και λειτουργα τμημτων "Μεταλυκειακο Ετους - Τξης Μθητεας" των αποφοτων ΕΠΑΛ9-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2422/ΟΙΚ.24334/6-7-18 : Διατξεις ρθρου 121 του ν. 4549/18 σχετικ με την επιλογ προισταμνων - κινητικτητα

9-7-18   ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 142/18 (ΦΕΚ-2674 Β/6-7-18) : Διαδικασα α) για τη χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας πιστωτικν ιδρυμτων στην Ελλδα, β) για την απκτηση την αξηση συμμετοχς σε πιστωτικ ιδρματα και γ) για την ανληψη θσης μλους Διοικητικο Συμβουλου και επικεφαλς κρσιμων λειτουργιν πιστωτικν ιδρυμτων

9-7-18   ΦΕΚ-2678 Β/6-7-18 :

Κ.Υ.Α. Δ12Α/Φ/ΓΠ/ΟΙΚ.37215/842/18 (ΦΕΚ-2678 Β/6-7-18) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας των κατασκηνσεων για τομα με αναπηρες για το τος 2018

Κ.Υ.Α. 1000.0/51265/2018/18 (ΦΕΚ 2678 Β/06-07-2018) : Καθορισμς του ποσο που καταβλλεται για το μτρο του Μεταφορικο Ισοδναμου για το τος 2018.

9-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52342/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-2677 Β/6-7-18) : Αναμρφωση των εγκεκριμνων αναλυτικν προυπολογισμν των λοιπν φορων Γενικς Κυβρνησης, συμπεριλαμβανομνων και των ΑΔΑ που δεν ανκουν στην Κεντρικ Διοκηση ως ειδικο φορες, πλην ΟΤΑ και φορων του Κεφαλαου Α του ν. 3429/05 (Α 314)

9-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1129/18 (ΦΕΚ-2679 Β/6-7-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1033/16 (ΦΕΚ-720 Β) απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν, πως αυτ τροποποιθηκε με την ΠΟΛ.1046/18 (986 Β) απφαση της Υφυπουργο Οικονομικν, σχετικ με τον εντοπισμ ανασφλιστων αυτοκιντων οχημτων και την επιδωξη συμμρφωσης των ιδιοκτητν αυτν μσω της επσπευσης της διαδικασας επιβολς διοικητικν και ποινικν κυρσεων, πως ισχει6-7-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚ/Γ/1104083/ΕΞ2018/6-7-18 : Κοινοποηση εκτελεστικν πρξεων σχετικ με την εφαρμογ του συστματος ιχνηλασιμτητας και χαρακτηριστικν ασφαλεας προιντων καπνο

6-7-18   ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/ΟΙΚ.176381/18 (ΦΕΚ-2672 Β/6-7-18) : Επιχειρσεις Ενεργειακν Υπηρεσιν, Ενεργειακς Υπηρεσες, Μητρο και Κδικας Δεοντολογας Επιχειρσεων Ενεργειακν Υπηρεσιν

6-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24273/6-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκησ μσω Στχων" για το τος 2019

6-7-18   ΥΠ.ΕΣ. 33771/ΕΓΚ.23/5-7-18 : Ανεξαρτητοποηση - διαγραφ μελν δημοτικν παρατξεων

6-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1128/5-7-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 144 του ν. 4537/18 (84 Α) και παροχ οδηγιν για την εσπραξη αναλογικν τελν κυκλοφορας, εξαιρετικ για το 2018, στην περπτωση ρσης εκοσιας ακινησας ΙΧ οχματος, αυτοκιντου μοτοσυκλτας, για ναν τρεις μνες για το υπλοιπο του τους 2018 καθς και στην περπτωση ρσης αναγκαστικς ακινησας εντς του τους αυτο

6-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1127/5-7-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του ν. 4538/18 (85 Α), σχετικ με την παραχρηση του δικαιματος της απαλλαγς απ τλη κυκλοφορας στους γονες των ανλικων αναπρων σε πρσωπα που χουν την επιτροπεα των προσπων αυτν και παροχ οδηγιν για ομοιμορφη εφαρμογ των διατξεων αυτν5-7-18   Κ.Υ.Α. 2821.28-19/49692/18 (ΦΕΚ-2632 Β/5-7-18) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ του στεγαστικο επιδματος των σπουδαστν των Ακαδημιν Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς

5-7-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/43232/1766/5-7-18 : Διευκρνιση των διατξεων της παρ. 15 του ρθρου 20 του ν. 4014/11

5-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24045/4-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος 2019

5-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24043/4-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος  2019

5-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24034/4-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος 2019

5-7-18   ΥΠΕΕ 10798/25-6-18 : Αιτματα γκρισης χωροθτησης χρων στθμευσης αυτοκιντων

5-7-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦΕ/1102446/ΕΞ2018/2-7-18 : Θερηση αποδεξεων λιανικς πλησης ταξιδιωτν επιβατν κατοκων μη εγκατεστημνων στην Κοιντητα κατ την ξοδ τους απ την χρα μας με απευθεας μετβαση τους σε τρτη χρα κατ την ημερομηνα 30 Μαου του  2018

5-7-18   ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΝΩΜΗ Α9/18 : Ασφαλιστικς και συνταξιοδοτικς ρυθμσεις - Αντιμετπιση της αδλωτης εργασας - Ενσχυση της προστασας των εργαζομνων - Επιτροπεα ασυνδευτων ανηλκων και λλες διατξεις.

5-7-18    Κ.Υ.Α. Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.50604/18 (ΦΕΚ-2607 Β/4-7-18) : Καθορισμς της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα

5-7-18   ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Γ/1101476/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-2608 Β/4-7-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ/Γ/1130900/ΕΚ2016/16 απφασης του ΓΓΔΕ "Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων αξιολγησης των υποψηφιοττων για την επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων επιπδου Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και Τμματος των υπηρεσιν της ΓΓΔΕ του Υπουργεου Οικονομικν, καθς και των Υπευθνων Αυτοτελν Γραφεων αυτς", πως ισχει4-7-18 ΥΠΕΣ 32867/3-7-18 :    Επιχοργηση Δμων της Χρας για την εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων τους προς τρτους.

4-7-18 ΔΤΔ/Α1102365/ΕΞ2018/18 (ΑΔΑ: 64ΙΡ46ΜΠ3Ζ-Π41) : «Παρχονται οδηγες για την ενιαα και ομοιμορφη αντιμετπιση των θεμτων, που αφορον στη δασμοφορολογικ μεταχεριση των εκποιομενων/διατιθμενων απ τη Διεθυνση Διαχερισης Δημοσου Υλικο τα αρμδια Τελωνεα μη ενωσιακν εμπορευμτων»

4-7-18 ΥΠΥΜΕ ΑΣ19/63620/2150/18 (ΦΕΚ 2578 Β/03-07-2018) : Εξειδκευση των απαιτομενων ρων και προποθσεων για τη μετατροπ των υφιστμενων αδειν και πιστοποιητικν των μηχανοδηγν σμφωνα με τις απαιτσεις του ν. 3911/2011.

4-7-18  ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Δ1101972/ΕΞ2018/3-7-18  :  Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 22 του ν.4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α)

4-7-18 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Δ1101990/ΕΞ2018/3-7-18 (ΑΔΑ: 7Σ4Ξ46ΜΠ3Ζ-4Β3) : Κοινοποηση της αρθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1094535ΕΞ2018/15 .6.2018 Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν

4-7-18  ΥΠ.ΥΓ. Γ5β/ΓΠ/οικ.48180/21-6-18   : Συμπλρωση και τροποποηση της αριθ. Γ4β/Γ.Π. 12819/8-6-2015 Εγκυκλου «Τροποποηση και συμπλρωση της αριθ. Υ7γ/Γ.Π. οικ. 30514/29-03-2013 Εγκυκλου με ττλο «Καθορισμς δικαιολογητικν, διαδικασας, ρων και προποθσεων για την σκηση επαγγλματος ειδικο τεχνικο προθετικν και ορθωτικν κατασκευν» με ΑΔΑ : ΒΕ2ΨΘ-ΓΩ1

4-7-18 ΦΕΚ 117 Α/3-7-2018

Π.Δ. 60/18: Κατρτηση μισθου Γενικο Προξενεου της Ελλδας στη Σιγκαπορη.

Π.Δ. 61/18 : Ρθμιση θεμτων οργνωσης και λειτουργας της Ελληνικς Υπηρεσας Διερενησης Ναυτικν Ατυχημτων και Συμβντων - ΕΛΥΔΝΑ.

4-7-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1126/3-7-18 : α) Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 45 ως 55 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105/14-6-2018) «τΡΟΠΟΠΟΙΣΕΙς ΤΟΥ Ν.4469/2017 (Α'62)» και β) παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των νων διατξεων των παραγραφν 11 και 21 του ρθρου 15 του ν.4469/20173-7-18 ΥΠΕΘ 111105/Ε2/3-7-18 : Διευκρινσεις για εκπαιδευτικος του καταργημνου κλδου ΠΕ12.10 που επλεξαν την νταξ τους στον Κλδο ΠΕ 04.01

3-7-18  ΥΠΕΘ 111364/Ε2/3-7-18 : Διευκρινσεις για υπεραριθμες εκπαιδευτικν ΠΕ04

3-7-18 ΥΠΕΘ 111392/Ε2/3-7-18 :  Ενημρωση σχετικ με διατρηση της οργανικς θσης κατ το διστημα απσπασης σε σχολικς μονδες του εξωτερικο

3-7-18 ΑΑΔΕ  ΔΤΔ/Γ1101118/ΕΞ2018/3-7-18  : Εγκεκριμνος Οικονομικς Φορας - επιλεξιμτητα εκτελωνιστικν επιχειρσεων

3-7-18 Ν. 4551/18 (ΦΕΚ 116 Α/2-7-2018) : Μηχανισμς εφαρμογς, κρατικ εποπτεα, γενικο ροι υλοποησης του Μεταφορικο Ισοδναμου (Μ.Ι) και λλες διατξεις.2-7-18 ΠΟΛ.1125/29-6-18 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις ως προς την εφαρμογ της ΠΟΛ.1097/2018 εγκυκλου σχετικ με την φορολογικ μεταχεριση ειδικο επιδματος οργνου που χορηγεται στους μουσικος των Κρατικν Ορχηστρν Αθηνν και Θεσσαλονικης και της Ορχστρας της Εθνικς Λυρικς Σκηνς.

2-7-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1124/2-7-18 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 65 του ν.4520/2018(Α'30)

2-7-18 ΥΠΕΘ 110303/Ε2/2-7-18 : Υποβολ ενστσεων, αιτσεων επανεξτασης, ανκλησης απσπασης, τροποποησης αποσπσεων και νων αιτσεων απσπασης εκπαιδευτικν Π.Ε και Δ.Ε. για το διδακτικ τος 2018-19

2-7-18 ΥΠΥΜΕ Α1/41562/1490/29-6-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τις δειες κυκλοφορας φορτηγν ιδιωτικς χρσης αυτοκιντων ιδιοκτησας επαγγεματιν πωλητν υπαθριου εμπορου

2-7-18 ΥΠΥΜΕ 50657/2521/29-6-18 : Περιορισμο ταξινμησης 2019 και 2020

2-7-18 ΥΠ.ΕΣ 31630/28-6-18 : Για την υποβολ αιτσεων επιχοργησης των Δμων και των Νομικν Προσπων αυτν για προσαρμογ λειτουργοντων δημοτικν βρεφικν, παιδικν και βρεφονηπιακν σταθμν στις προδιαγραφς του νου θεσμικο πλαισουαδειοδτησης σμφωνα με τις διατξεις του π.δ. 99/2017

2-7-18 ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Φ50.1/ΟΙΚ.176680/29-6-18 : Για την εφαρμογ του ρθρ. 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129/2006) «Παραγωγ Ηλεκτρικς Ενργειας απ Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας και Συμπαραγωγ Ηλεκτρισμο και Θερμτητας Υψηλς Απδοσης και λοιπς διατξεις», πως ισχει.

2-7-18 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Δ16/Φ.51020/36258/900/18 (ΦΕΚ 2525 Β/29-6-2018) : γκριση της τροποποησης του Καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης «Επαγγελματικ Ταμεο Επικουρικς Ασφλισης Προσωπικο Εταιρειν Πετρελαιοειδν (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.)»

2-7-18 Π.Ν.Π 29/29-6-18 : Παρταση μειωμνων συντελεστν ΦΠΑ στα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο.

2-7-18 Π.Δ. 59/18 (ΦΕΚ 114 Α/29-6-2018) : Κατηγορες και περιεχμενο χρσεων γς.29-5-18   ..... συνχεια του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΡΟΣ Β) - το οποο αναφρεται στα εξς :

......
9. Ειδικς ρυθμσεις.    
9.1 Εκμετλλευση οχημτων δημσιας χρσης.    
9.2 Συγχρηματοδοτομενες πρξεις του ΕΣΠΑ.    
9.3 Διδακτικ προσωπικ του ΕΚΔΔΑ.    
10. Ενδεικτικς απαγορεσεις.    
10.1 Εκπαιδευτς υποψηφων οδηγν.    
10.2 Μητρα εργοληπτικν επιχειρσεων και μελετητν.    
10.3 Ιδιωτικ σχολεα, κολλγια, ιδιωτικ ΙΕΚ, Κντρα Δια Βου Μθησης, Φροντιστρια και Κντρα ξνων γλωσσν.    
10.4 Ειδικ δεια οδγησης ΕΔΧ αυτοκιντου.    
10.5 Φοροτεχνικο υπλληλοι του Υπουργεου Οικονομικν.    
10.6 Υδραυλικο, ηλεκτρολγοι, ψυκτικο, χειριστς μηχανημτων ργου, συντηρητς εγκαταστσεων κασης, τεχντες μηχανολογικν εγκαταστσεων, ηλεκτροσυγκολλητς και οξυγονοκολλητς.    
10.7 Προσωπικ των Ειδικν Λογαριασμν Κονδυλων ρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ.    
10.8 Κρατικς Ορχστρες Αθηνν και Θεσσαλονκης.    
10.9 Ενεργειακο Επιθεωρητς.    
10.10 Αντερες Σχολς Δραματικς Τχνης.    
11. σκηση ιδιωτικο ργου και απαγρευση της πολυθεσας.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΡΟΣ Α-Β (29/06/2018)

29-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 6003/1/21-ΙΒ/28-6-18 : Νο σστημα αξιολγησης αξιωματικν Ελληνικς Αστυνομας - Ενεργοποηση ηλεκτρονικς εφαρμογς

29-5-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3113.6/49054/29-6-18 : Διευκρινσεις επ του ν. 4504/17 (Α 184) Δια βου εκπαδευση προσωπικο Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ενδυνμωση της διαφνειας και της αξιοκρατας σε θματα αρμοδιτητας Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ενσχυση της κοινωνικς συμμετοχς στην ακτοπλοα, θματα πολιτικο προσωπικο, συμπλρωση διατξεων για τα λιμενικ ργα και λλες διατξεις"

29-5-18   ΕΦΚΑ 29/29-6-18 : Τροποποηση της εγκυκλου 14/18 περ μεωσης εισφορς κατ 50% ασφαλισμνων που συμπληρνουν 40 τη ασφλισης

29-5-18   ΦΕΚ-2487 Β/28-6-18 :

Κ.Υ.Α. 6000/2/251-ΣΤ/18 : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων ιδιωτν στις Σχολς Αστυφυλκων και Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2018-2019, στερα απ τη συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολικο τους 2017-2018

ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 18951/18 : Καθορισμς εγγρφων ββαιης χρονολογας που αποδεικνουν την επταετ συνεχ διαμον στη Χρα πολτη τρτης χρας που αιτεται τη χοργηση δειας διαμονς για εξαιρετικος λγους, καθς και των στοιχεων που τεκμηρινουν τη γονικ σχση πολτη τρτης χρας με τον ανλικο ημεδαπ, σμφωνα με το ρθρο 10 του ν. 4251/14. πως αντικαταστθηκε με την παρ. 4 του ρθρου 31 του ν. 4540/18 (91 Α)

29-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.49975/28-6-18 : Εφαρμογ Σχεδου Δρσης για την Ανασνθεση των Προιντων Τροφμων

29-5-18   ΕΦΚΑ 827963/28-6-18 : Ασφαλιστικ κλυψη για παροχ υγειονομικς περθαλψης στα ενλικα μλη οικογνειας ασφαλισμνου υπηκου πολτη τρτης χρας28-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/325/ΟΙΚ.23299/28-6-18 : Εισαγωγ στο Μητρο Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου προσλαμβανμενων στο πλασιο προγραμμτων ΟΑΕΔ

28-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 31739/28-6-18 : Εκλογ αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Συμβολια Επιλογς Προισταμνων και τα Υπηρεσιακ Συμβολια των Περιφερειν

28-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1122/26-6-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 56 ως 68 του ν. 4549/18 (ΦΕΚ-105 Α/14-6-18) "Τροποποισεις του ν. 3869/10 (Α 130)"

28-5-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1075/91917/28-6-18 : Διαβολευση υποδειγμτων Καταστατικο και Κανονισμο Αρδευσης ΤΟΕΒ

28-5-18   ΟΑΕΔ 43204/27-6-18 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2018 - Για υποβολ αιτσεων στο πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων ηλικας 18-29 ετν με μφαση στους πτυχιοχους ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων πανεπιστημιακο και τεχνολογικο τομα

28-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 31474/28-6-18 : Εκλογ των δο (2) αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ α' βαθμο

28-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.38/15401/18 (ΦΕΚ-2468 Β/27-6-18) : Σσταση - Συγκρτηση Συμβουλου Επιλογς Προισταμνων (ΣΕΠ) στο Υπουργεο Διοικητικς Ανασυγκρτησης

28-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 7000/1/19/1-Δ/18 (ΦΕΚ-2460 Β/27-6-18) : Ορισμς ανεξρτητων επιχειρησιακν μονδων, υποκεμενων υπαγμενων στον Φορα της Ελληνικς Αστυνομας, του Υπουργεου Εσωτερικν κατ το ρθρο 6 παρ. 2 εδφιο γ του ν. 4412/16, πως ισχει

28-5-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1121/18 (ΦΕΚ-2478 Β/27-6-18) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2017 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/1327-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10141/ΟΙΚ.33777/878/27-6-18 : Ασφλιση καθηγητν εργαζομνων σε φροντιστρια και κντρα ξνων γλωσσν

27-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 1468/18 (ΦΕΚ-2433 Β/26-6-18) : Εγκριση του Κανονισμο Λειτουργας του Διοικητικο Συμβουλου της Εθνικς Κεντρικς Αρχς Προμηθειν Υγεας (ΕΚΑΠΥ)

27-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3β/ΓΠ/οικ.47525/18 (ΦΕΚ 2444 Β/26-06-2018) : Τροποποηση και συμπλρωση της Α4β/Γ.Π./ οικ.63439/2017 (Β’ 2932) απφασης του Υπουρ¬γο Υγεας με θμα «Πλασιο εκπνησης πολιτι¬κν ψυχικς υγεας και καθορισμς κριτηρων, προποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπι¬μτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιω¬τικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/1999», πως ισχει τροποποιηθεσα με την Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018 (Β’ 939) απφαση.

27-5-18    Κ.Υ.Α. 168568/1026/18 (ΦΕΚ-2437 Β/26-6-18) : Οροι και προυποθσεις καθορισμο χρων εγκμνασης καθς και διεξαγωγς αγνων κυνηγετικν ικανοττων (ΑΚΙ) σκλων δεικτν και ιχνηλατν, στις ελεγχμενες κυνηγετικς περιοχς (ΕΚΠ)26-6-18    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, το οποο αφορ την  ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α) :

1. Νομοθετικ πλασιο.    
2. Πεδο εφαρμογς.    
3. κταση και περιεχμενο των απαγορεσεων και των περιορισμν στην εξωυπηρεσιακ απασχληση των υπαλλλων.    
4. ννοια του ιδιωτικο ργου.    
5. Διαδικασα χοργησης της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
6. Προποθσεις χοργησης της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
7. Περιεχμενο της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
8. Απασχληση χωρς δεια.    

.... θα ακολουθσει το ΜΕΡΟΣ Β, με τα εξς θματα :
9. Ειδικς ρυθμσεις.    
9.1 Εκμετλλευση οχημτων δημσιας χρσης.    
9.2 Συγχρηματοδοτομενες πρξεις του ΕΣΠΑ.    
9.3 Διδακτικ προσωπικ του ΕΚΔΔΑ.    
10. Ενδεικτικς απαγορεσεις.    
10.1 Εκπαιδευτς υποψηφων οδηγν.    
10.2 Μητρα εργοληπτικν επιχειρσεων και μελετητν.    
10.3 Ιδιωτικ σχολεα, κολλγια, ιδιωτικ ΙΕΚ, Κντρα Δια Βου Μθησης, Φροντιστρια και Κντρα ξνων γλωσσν.    
10.4 Ειδικ δεια οδγησης ΕΔΧ αυτοκιντου.    
10.5 Φοροτεχνικο υπλληλοι του Υπουργεου Οικονομικν.    
10.6 Υδραυλικο, ηλεκτρολγοι, ψυκτικο, χειριστς μηχανημτων ργου, συντηρητς εγκαταστσεων κασης, τεχντες μηχανολογικν εγκαταστσεων, ηλεκτροσυγκολλητς και οξυγονοκολλητς.    
10.7 Προσωπικ των Ειδικν Λογαριασμν Κονδυλων ρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ.    
10.8 Κρατικς Ορχστρες Αθηνν και Θεσσαλονκης.    
10.9 Ενεργειακο Επιθεωρητς.    
10.10 Αντερες Σχολς Δραματικς Τχνης.    
11. σκηση ιδιωτικο ργου και απαγρευση της πολυθεσας.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΡΟΣ Α (26/06/2018)

26-6-18    Κ.Υ.Α. 34715/785/18 (ΦΕΚ-2414 Β/25-6-18) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων νων ηλικας 18-29 ετν, με μφαση στους πτυχιοχους ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων πανεπιστημιακο και τεχνολογικο τομα

26-6-18    ΥΠΠΕΘ Φ.153/104779/Α5/18 (ΦΕΚ-2416 Β/25-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/14 κ.υ.α. "Καθορισμς οργνων, τρπου και διαδικασας διαπστωσης σοβαρν παθσεων υποψηφων για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση

26-6-18    Κ.Υ.Α. 34665/782/18 (ΦΕΚ-2415 Β/25-6-18) : Πιλοτικ πργραμμα υλοποησης ενεργητικν πολιτικν απασχλησης με βση τα χαρακτηριστικ και τις ανγκες των εγγεγραμμνων ανργων του ΚΠΑ2 Καλλιθας, ηλικας 18-29 ετν, κατοκων του Δμου Καλλιθας25-6-18    ΥΠΕΚΑΚΑ 32126/1463/18 (ΦΕΚ-2404 Β/25-6-18) : Τροποποηση της υ.α. 50067/28/17 "Ηλεκτρονικ Βση καταχρισης δεδομνων Τεχνικν Ασφλειας και διαδικασα ανθεσης καθηκντων Τεχνικο Ασφαλεας μσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ"

25-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1119/22-6-18 : Εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/18 (Α 5) και του ρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4509/17 (Α 201) αναφορικ με την τροποποηση των ρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/13 (Κδικας Φορολογικς Διοκησης - ΚΦΔ , Α 170)

25-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΔΑ/Φ.10/ΟΙΚ.22518/22-6-18 : Δημοσευση του επικαιροποιημνου "Μητρου Υπηρεσιν και Φορων της Ελληνικς Διοκησης" τους 2018

25-6-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 786/89602/25-6-18 : Εκδοση του ν. 4492/17 (Α 156) "Διακνηση και εμπορα νωπν και ευαλλοωτων αγροτικν προιντων και λλες διατξεις", τροποποηση του προεδρικο διατγματος 40/16, 61 Α με ττλο "Ρυθμσεις διενργειας αλιεας εντς της μη ενοικιαζμενης μη παραχωρημνης περιοχς της λιμνοθλασσας Μεσολογγου Αιτωλικο" σε αντικατσταση του β.δ. 435/70, 101 Α)

25-6-18   ΦΕΚ-2402 Β/22-6-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 31556/670/18 : Καθορισμς ανωττων ορων υπερωριακς απασχλησης, των εργαζομνων σε βιομηχανικς, βιοτεχνικς επιχειρσεις, εκμεταλλεσεις και εργασες, για το β' ημερολογιακ εξμηνο 2018

ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΧΠ/0001512/ΕΞ2018/ΧΠ1271/18 : Παρταση του Προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας της οικονομας σμφωνα με το ρθρο 2 του ν. 3723/08

25-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 32143/Δ1/11288/18 (ΦΕΚ-2401  Β/22-6-18) : Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)22-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1118/21-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 24 του ν. 4549/18 (ΦΕΚ-105 Α) "Τροποποισεις στον πτωχευτικ κδικα"

22-6-18    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 25882/22-6-18 : Σχετικ με νομοθετικς ρυθμσεις

22-6-18    ΦΕΚ-2386 Β/21-6-18 :

Κ.Υ.Α. ΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.176185/18 : Προσδιορισμς καττατης τιμς προσφορς δημοπρατομενων προθεσμιακν προιντων ηλεκτρικς ενργειας για το τος 2018

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1114/18 : Διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ ργων κοινο αμυντικο προγρμματος Ελλδας - ΗΠΑ και προγραμμτων εξωτερικς βοθειας των ΗΠΑ

22-6-18    Κ.Υ.Α. 63577/18 (ΦΕΚ-2380 Β/21-6-18) : Καθορισμς διαδικασιν, προυποθσεων, τεχνικν λεπτομερειν και λοιπν θεμτων σχετικ με τη λειτουργα των υπηρεσιν μιας στσης για τη σσταση εταιριν

22-6-18   ΥΠΠΕΘ 103693/Α3/22-6-18 : Σστημα Υποβολς Ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου

22-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.152/103383/Α5/22-6-18 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΕΠΑΛ τους 2018

22-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/42633/19-6-18 : Διευκρινσεις επ της υπ' αριθμ. Δ1δ/ΓΠ/οικ.11439/7-2-18 εγκυκλου της Υπηρεσας μας - Γραμμ παραγωγς εμφιαλωμνου νερο

22-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/103382/Α5/22-6-18 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΓΕΛ

22-6-18   Κ.Υ.Α. 66198/ΕΥΘΥ513/18 (ΦΕΚ-2390 Β/21-6-180 : Τροποποηση της αριθμ. 122853/ΕΥΘΥ874/17 κ.υ.α. με θμα "Σστημα και Διαδικασα αξιολγησης προσωπικο των Ειδικν Υπηρεσιν του ν. 4314/14 (Α 265) και της Κεντρικς Υπηρεσας της ΜΟΔ ΑΕ (Β 3975/14-11-17)

22-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ13/ΟΙΚ.33464/1933/18 (ΦΕΚ-2387 Β/21-6-18) : Διαδικασα πληρωμς του Κοινωνικο Εισοδματος Αλληλεγγης21-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.48031/21-6-18 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα, τον τρπο προκρυξης και την διαδικασς υποβολς ατησης υποψηφιτητας για θσεις ειδικευμνων ιατρν κλδου ΕΣΥ

21-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1117/19-6-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 73 (παρ. 1-7) του ν. 3842/10, της παρ. 2 του ρθρου 58 του ν. 4172/13 και του ρθρου 27Α του ν. 4172/13, ταν συντρχει περπτωση εφαρμογς των διατξεων του δετερου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 47 του ν. 4172/13

21-6-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1095290/ΕΞ2018/19-6-18 : Φορολογικ μεταχεριση χρηματικν βραβεων που δδονται ως επιβρβευση σε επιβλποντες καθητητς για τη συμμετοχ τους μαζ με φοιτητς σε διαθεματικς εργασες προς δημοσευση σε διεθν γκριτα περιοδικ

21-6-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1095117/ΕΞ2018/18-6-18 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4537/18 (Α 84)

21-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.351.1/5/102172/Ε3/18 (ΦΕΚ-2367 Β/20-6-18) : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Συντονιστν Εκπαιδευτικο Εργου

21-6-18   Κ.Υ.Α. 98155/Γ4/18 (ΦΕΚ-2366 Β/20-6-18) : Κανονισμς Λειτουργας του Ιδρματος Νεολαας και Δια Βου Μθησης

21-6-18   ΦΕΚ-2363 Β/20-6-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 32874/744/18 : Τροποποηση της με αριθμ. 37348/619/17 κ.υ.α. με θμα : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν (Β 3997)

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3122.1/43715/18 : Εργα που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς του ρθρου 97 "Τροποποηση του ρθρου 24 του ν. 2971/01" του ν. 4504/17 (Α 184)

21-6-18   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρθμιση των ρων και συνθηκν απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας Δημοσου Δικαου των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) β' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν20-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/41/ΟΙΚ.22046/19-6-18 : Συμπλρωση της κθεσης αξιολγησης απ τους αξιολογητς Α και υποβολτης κθεσης στους αξιολογητς Β για την αξιολογικ περοδο του τους 2017

20-6-18   Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/46846/18 (ΦΕΚ-2315 Β/19-6-18) : Τροποποηση και αντικατσταση της με αριθμ.πρωτ. Φ.90380/25916/3294/11 (Β 2011) κ.υ.α., πως ισχει, με θμα "Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)"

20-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.351.1/3/100766/Ε3/18 (ΦΕΚ-2316 Β/19-6-18) : Κατανομ των θσεων Συντονιστν Εκπαιδευτικο ργου στα Περιφερειακ Κντρα Εκπαιδευτικο Σχεδιασμο (ΠΕΚΕΣ) κατ κλδο και ανθεση επιστημονικς ευθνης

20-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 34124/2768/18 (ΦΕΚ-2318 Β/19-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 62134/4100/ 28-12-2017 απφασης της Υπουργο και του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης «Εξειδκευση των κριτηρων για τη διαμρφωση λσεων ρθμισης οφειλν προς τους Φορες Κοινωνικς Ασφλι¬σης ως 50.000 ευρ κατ την παργραφο 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμς της μεθοδολογας για τον προσδιορισμ του ψους και του αριθμο των δσεων βσει αυτν, εξαρεση οφειλν απ τις λσεις ρθμισης και ρθμιση κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ αυτς» (Β 4640).

20-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1116/18 (ΦΕΚ-2319 Β/19-6-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1223/29-12-17 (Β 4643) απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν για τη διαμρφωση λσεων ρθμισης και για οφειλς προς το δημσιο που υπερβανουν τις 50.000 ευρ, καθς και για οφειλς που χουν βεβαιωθε εντς του τους 2017, κατ την παργραφο 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62)19-6-18   ΥΠΥΜΕ Α7/ΟΙΚ.47307/1649/19-6-18 : Οδικ βοθεια οχημτων - Κοινοποηση ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α)

19-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/58/ΟΙΚ.21974/19-6-18 : Κενς οργανικς θσεις του κλδου ΔΕ Τηλεφωνητν

19-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.47283/19-6-18 : α) Κοινοποηση ντυπου Σχεδου ατησης για δεια σκοπιμτητας συστημτων ιοντιζουσν και μη ακτινοβολιν β) Κοινοποηαη ντυπου Σχεδου Βεβαωσης πληρτητας φακλου

19-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/156/ΟΙΚ.21970/19-6-18 : Δυναττητα ολοκλρωσης εκκρεμν πρξεων απσπασης, παρταση αυτν και δυναττητα μετταξης σμφωνα με το ρθρο 35 του ν. 4531/18

19-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/42633/19-6-18 : Διευκρινσεις επ της υπ' αριθμ. Δ1δ/ΓΠ/οικ.11439/7-2-18 εγκκλιου της Υπηρεσας μας - Γραμμ παραγωγς εμφιαλωμνου νερο

19-6-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38145/2834/19-6-18 : Σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 19 παρ. 2α του ν. 4067/12 (79 Α)

19-6-18   ΕΦΚΑ 28/18-6-18 : Εκπροσπηση πολιτν στις διοικητικς αρχς

19-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 28612/Σ.4818/16-6-18 : Πιστοποιητικ δημοτολογου

19-6-18   ΥΠΕΕ ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.175616/1918/18 (ΦΕΚ-2304 Β/18-6-18) : Διαδικασα εκμσθωσης, εκμετλλευσης και διαχερισης δημοσων λατομεων

19-6-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1217/84453/18 (ΦΕΚ-2273 Β/15-6-18) : Τροποποηση της 1628/64707/17 (Β 2194) υ.α. σχετεικ με τις λεπτομρειες εφαρμογς της χοργησης συνδεδεμνης ενσχυσης στην τομα της κτηνοτροφας, βσει των διατξεων της παρ. 4, του ρθρου 52 του καν. 1307/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και το κεφλαιο 5 του κανονισμο (ΕΕ) 639/14 της Επιτροπς

19-6-18   ΥΠΥΜΕ Α/46629/2215/18 (ΦΕΚ-2311 Β/18-11-18) : Καθορισμς καννων λειτουργας για την εφαρμογ του δετερου εδαφυ του ρθρου 219Α του ν. 4512/18 (Α 5), πως ισχει

19-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/46628/18 (ΦΕΚ-2308 Β/18-6-18) : Τρπος ορισμο των τιμν αναφορς που αποτελον ασφαλιστικς τιμς αποζημωσης για τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ18-6-18   ΥΠΠΕΘ 944/ΔΕΠΠΣ/18-6-18 : Οδηγες για τη διαδικασα Πρσκλησης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιες Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων στα Πειραματικ και στα Πρτυπα Σχολεα για το διδακτικ τος 2018-2019

18-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2412/ΟΙΚ.21795/18-6-18 : Προβδισμα κατηγοριν - προιστμενοι οργανικν μονδων

18-6-18   EETT 852/5/18 (ΦΕΚ-2241 Β/15-6-18) : Τροποποηση του Κανονισμο Διαχερισης και Εκχρησης Ονομτων Χρου (domain names)  με κατληξη .gr .ελ (ΦΕΚ-973 Β)

18-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1111/18 (ΦΕΚ-2265 Β/15-6-18) : Καθορισμς του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων αρχν (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγ Εκθσεων αν Χρα (ΕαΧ), βσει του πρτου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου ογδου του Μρους Δετερου του ν. 4490/17 (Α 150)

18-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1115/18-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 23 του ν. 4549/18 με τις οποες τροποποιθηκε το ρθρο 966 του Κδικα Πολιτικς Δικονομας (π.δ. 503/85, Α 182)

18-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 40133/15-6-18 : Εγκκλιος Εισαγωγς Μαθητν στις ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικ τος 2018-2019

18-6-18   ΥΠΟΙΑΝ 64618/856/Φ15/18 (ΦΕΚ-2278 Β/15-6-18) : Τροποποηση της απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας οικ. 483/35/Φ15/12 (Β158) "Καθορισμς τπου, δικαιολογητικν και διαδικασας για την εγκατσταση και τη λειτουργα των μεταποιητικν δραστηριοττων του ν. 3982/11 (ΦΕΚ-143 Α), την τροποποηση και την ανανωση των αδειν και την προθεσμα για μεταφορ τεχνικ ανασυγκρτηση

18-6-18   ΦΕΚ-2280 Β/15-6-18 :

Κ.Υ.Α. 64560-15/06/18 : Τροποποηση της αριθμ. 7534/15 απφασης των Υπουργν Οικονομας, Υποδομν, Ναυτιλας και Τουρισμο, Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων, Οικονομικν και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (Β 1794)

Κ.Υ.Α. ΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.176185/18 : Προσδιορισμς καττατης τιμς προσφορς δημοπρατομενων προθεσμιακν προιντων ηλεκτρικς ενργειας για το τος 2018

18-6-18   Κ.Υ.Α. 31419/Δ1/10917/18 (ΦΕΚ-2272 Β/15-6-18) : Καθορισμς αναγκν εποχικο προσωπικο Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος τους 2018

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.46632/18 (ΦΕΚ-2283 Β/15-6-18) : Οροι, προυποθσεις και προδιαγραφς λειτουργας των αυτοτελν ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ) ειδικτητας α) οφθαλμολογας, β) πλαστικς / επανορθωτικς χειρουργικς, γ) ωτορινολαρυγγολογας και δ) δερματολογας / αφροδισιολογας

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/38982/18 (ΦΕΚ-2268 Β/15-6-18) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παραγρφου 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

18-6-18  ΥΠΕΚΑΚΑ 25788/Δ1/8941/18 (ΦΕΚ-2264 Β/15-6-18) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασα αξιολγησης και επιλογ του με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτικο προσωπικο των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ) Μαθητεας του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)

18-6-18   ΚΥΣΟΙΠ 85/18 (ΦΕΚ-2266 Β/15-6-18) : Σχδιο εφαρμογς δημοπρασιν ΝΟΜΕ

-18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.45813/18 (ΦΕΚ-2270 Β/15-6-18) : Τροποποηση (3η) της με αριθ. πρωτ. Γ3Γ/40426/5-7-16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, "Καννες παραπομπς διαγνωστικν εξετσεων" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

18-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47779/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-2279 Β/15-6-18) : Καθορισμς διαδικασας, ρων, προυποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικν προκαταβολν στη Δημσια Επιχερηση Ηλεκτρισμο (ΔΕΗ ΑΕ), ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της εκστοτε τρχουσας χρσης για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων της Γενικς Κυβρνησης

18-6-18   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.33475/1935/18 (ΦΕΚ-2281 Β/15-6-18) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης

18-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/ΟΙΚ.21465/18 (ΦΕΚ-2271 Β/15-6-18) : Τροποποηση της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/ΟΙΚ.18485/22-5-18, ΦΕΚ-1882 Β/24-5-18 υ.α. με θμα "Καθορισμς του χρονικο διαστματος διενργειας της αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2017 και των επιμρους φσεων αυτς. Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του αννυμου ερωτηματολογου αξιολγησης των προισταμνων απ τους υφισταμνους"

18-6-18   Κ.Υ.Α. 64182/18 (ΦΕΚ-2277 Β/15-6-18) : Καθορισμς των δικαιολογητικν του ρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4469/17 που απαιτονται για την υποβολ ατησης στον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ(Α)/46627/18 (ΦΕΚ-2285 Β/16-6-18) : Καθορισμς ελχιστων ποσοττων αποθεμτων γενοσμων φαρμκων αν θεραπευτικ κατηγορα που οφελουν να διαθτουν τα φαρμακεα

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/44539/18 (ΦΕΚ-2276 Β/15-6-18) : Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) τους 2018, για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για παροχ ιατροτεχνολογικν προιντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες / προμηθευτς

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/46633/18 (ΦΕΚ-2284 Β/15-6-18) : Διαδικασα χοργησης και αποζημωσης οπτικν ειδν - γυαλιν ορσεως και υπηρεσιν ειδικς αγωγς στους δικαιοχους του ΕΟΠΥΥ

18-6-18   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.33474/1934/18 (ΦΕΚ-2282 Β/15-6-18) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την εφαρμογ προγρμματος Επιδματος Στγασης15-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 : Οδηγες για την τρηση του Μητρου Δεσμεσεων

15-6-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2432.6-8/44996/15-6-18 : Διαδικασα υποβολς ηλεκτρονικο αρχεου εκδοθντων εισιτηρων επιβατν και αποδεξεων μεταφορς οχημτων συστημτων ΗΣΚΘΕΕΑ - Μεταφορικο Ισοδναμου

15-6-18   ΥΠΠΕΘ 98235/Ε3/14-6-18 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4547/18 (ΦΕΚ-102 τ.Α/12-6-18)

15-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 27944/15-6-18 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 117 του ν. 4547/18 (Α 102) περ παρτασης προθεσμας προσκμισης του πιστοποιητικο πυρασφλειας για τους δημοτικος παιδικος, βρεφικος και βρεφονηπιακος σταθμος

15-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-18 : Εκθσεις αναφορς για το μητρο δεσμεσεων

15-6-18   Κ.Υ.Α. 22421/18 (ΦΕΚ-2242 Β/15-6-18) : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2018

15-6-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1152/77796/18 (ΦΕΚ-2223 Β/14-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. 104/7056/21-1-18 υ.α. (ΦΕΚ-147 Β) "Εθνικς επιλογς, διοικητικ μτρα και διαδικασες εφαρμογς των μεσων ενισχσεων κατ' εκτλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/13 και του Καν. (ΕΕ) 1306/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου"

15-6-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/18 (ΦΕΚ-2216 Β/14-6-18) : Καθορισμς του τρπου, των ρων, των προυποθσεων, της διαδικασας και των τεχνικν προδιαγραφν για την ηλεκτρονικ υποβολ των τοπογραφικν διαγραμμτων και των διαγραμμτων γεωμετρικν μεταβολν στη βση δεδομνων του Νομικο Προσπου Δημοσου Δικαου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμα "Ελληνικ Κτηματολγιο" - Εναρξη ισχος των υποχρεσεων και των συνεπειν των παραγρφων 1 και 3 του ρθρου 40 του ν. 4409/16 (Α 136)

15-6-18   Κ.Υ.Α. Φ.43000/26431/1580/18 (ΦΕΚ-2226 Β/14-6-18) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2018

15-6-18   Κ.Υ.Α. Φ.11321/ΟΙΚ.31032/701/18 (ΦΕΚ-2227 Β/14-6-18) : Αναπροσαρμογ ποσο και εισοδηματικν κριτηρων χοργησης Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) τους 2019

15-6-18   ΚΕΣΥΟΙΠ 82/18 (ΦΕΚ-2231 Β/14-6-18) : Ανληψη δρσεων για την υλοποηση του Επιχειρησιακο Σχεδου για την ανπτυξη Επιχειρηματικν Πρκων

15-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 32158/Δ1/11297/18 (ΦΕΚ-2228 Β/14-6-18) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασα αξιολγησης και επιλογς των με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτν ενηλκων των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ

15-6-18   Ν. 4549/18 (ΦΕΚ-105 Α/14-6-18) : Διατξεις για την ολοκλρωση της Συμφωνας Δημοσιονομικν Στχων και Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων - Μεσοπρθεσμο Πλασιο Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2019-2022 και λοιπς διατξεις14-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 32921/2175/13-6-18 : Ελεγχος συνδρομς των προυποθσεων του ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/90

14-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/ΟΙΚ.19403/31-5-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-6-18 : Εκδοση προκηρξεων για την πλρωση θσεων ευθνης επιπδου Διεθυνσης των Υπουργεων και σσταση των Συμβουλων Επιλογς Προισταμνων (ΣΕΠ)

14-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 8200/0-224682/18 (ΦΕΚ-2212 Β/13-6-18) : Τεχνικς προδιαγραφς νου τπου Δελτου Ταυττητας Ελλνων πολιτν

14-6-18   ΦΕΚ-2211 Β/13-6-18 :

Κ.Υ.Α. 6481/6/745-Θ/18 : Εξειδκευση των κριτηρων του 21 του ν. 2190/ 1994 (Α’ 28) και καθορισμς των προσντων των υποψηφων, των απαιτομενων δικαιολογητικν, της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων, σχετικ με τη διαδικασα πρσληψης για την κλυψη των αναγκν καθαριτητας Υπηρεσιν της Ελληνικς Αστυνομας, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου γδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191).

Κ.Υ.Α. 2/46119/ΔΠΓΚ/18  : Τροποποηση της 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινς απφασης της Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Εκκαθρι¬ση εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης" (Β’54).

14-6-18  ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1090857/ΕΞ2018/5-6-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 30/003/000/1614/19-4-18 (1624 Β) ΑΥΟ "Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/01 αντιστοχως - Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/16-12-15 ΑΥΟ (Β 2785)

14-6-18  ΦΕΚ-2214 Β/13-6-18 :

Κ.Υ.Α. 8.6710/18 : Τροποποηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/16 κ.υ.α. με θμα "Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020" (ΦΕΚ-424 Β), πως χει τροποποιηθε και ισχει

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45131/18 : Τροποποηση απφασης καθορισμο κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/30452/18 : Καθορισμς διαδικασας εσπραξης με τη μορφ δσεων, των οφειλμενων ποσν επιστροφς (rebate) του ρθρου 35 του ν. 3918/11 (Α 31) και αυτματης επιστροφς (claw back) του ρθρου 11 του ν. 4052/12 (Α 41), των Κατχων Αδειας Κυκλοφορας (ΚΑΚ) φαρμακευτικν προιντων και των φαρμακευτικν εταιρειν προς των ΕΟΠΥΥ, για τα τη 2012-2017

14-6-18   Π.Δ. 54/18 (ΦΕΚ-103 Α/13-6-18) : Ορισμς του περιεχομνου και του χρνου ναρξης της εφαρμογς του Λογιστικο Πλαισου της Γενικς Κυβρνησης

14-6-18   Ν. 4548/18 (ΦΕΚ-104 Α/13-6-18) : Αναμρφωση του δικαου των ανωνμων εταιρειν13-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 27533/13-6-18 : Εγκριση σναψης διακοσων εκοσι (220) συμβσεων με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου σε υπηρεσες ανταποδοτικο χαρακτρα σε ΟΤΑ α' βαθμο

13-6-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/36225/3006/13-6-18 : Εφαρμογ της υπ' αρ. 135275/17 (ΦΕΚ-1751 Β/22-5-17) απφαση της Εθνικς Επιτροπς Υδτων σχετικ με τους Γενικος Καννες Κοστολγησης και Τιμολγησης των Υπηρεσιν Υδατος, καθς και τη μθοδο και τις διαδικασες για την ανκτηση κστους των υπηρεσιν δατος στις διφορες χρσεις του

13-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.45169/18 (ΦΕΚ-2193 Β/12-6-18) : Τροποποηση και αντικατσταση της με αριθμ ΕΑΛΕ/ΓΠ/96258/17 απφασης περ καθορισμο του τρπου και της διαδικασας επιλογς οικογενειακν ιαγρν προκειμνου να συμβληθον με τον Εθνικ Οργανισμ Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) καθς και του τρπου και του περιεχομνου των παρεχμενων υπηρεσιν (Β 39/2018)

13-6-18   ΦΕΚ-2179 Β/12-6-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.43245/18 : Κατρτιση λεπτομερος καταλγου ιατρικν πρξεων οι οποες επιτρπεται να εκτελονται σε Αυτοτελες Ιδιωτικς Μονδες Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ) ειδικτητας α) ωτορινολαρυγγολογας και β) δερματολογας / αφροδισιολογας

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.43289/18 : Τροποποηση των ρθρων 3 και 4 της Υ1α/ΓΠ/οικ. 76785/ υ.α. με θμα "Ιατρικς λεγχος προσωπικο, διατροφ και καννες υγιεινς και ασφλειας των τροφμων στους δημσιους και ιδιωτικος βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος"

13-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/45123/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-2180 Β/12-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23-6-16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων" (Β 1932)

13-6-18   Κ.Υ.Α. 42926/18 (ΦΕΚ-2194 Β/12-6-18) : Καθορισμς φορα και διαδικασα υλοποησης μτρων προστασας κατ την παρ. 3 του ρθρου 9 του ν. 2928/01

13-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1113/12-6-18 : Αναπροσαρμογ των τιμν εκκνησης που προβλπονται στις παρ. 1 και 2 του ρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/γ0013/9-6-94 (Β 549) απφασης του Υπουργο Οικονομικν για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται σε περιοχς εντς σχεδου λης της Χρας κατ το αντικειμενικο σστημα

13-6-18   Ν. 4547/18 (ΦΕΚ-102 Α/12-6-18) : Αναδιοργνωση των δομν υποστριξης της πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και λλες διατξεις

13-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 97/17 (ΦΕΚ-4883 Β/29-12-17) : Κατργηση των υπ' αριθμ. ........ αποφσεων του ΑΧΣ, αντικατσταση του ρθρου 11 και κατργηση του ρθρου 11α του ΚΤΠ ....12-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/96509/Α5/12-6-18 : Προκρυξη εισαγωγς σπουδαστν / σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο Ακαδημαικο τους 2018-2019

12-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10080/61558/180/7-6-18 : Χοργηση αναπηρικς σνταξης απ το τ. ΝΑΤ

12-6-18   Ν. 4546/18 (ΦΕΚ-101 Α/12-6-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/89/ΕΕ "περ θεσπσεως πλαισου για το θαλσσιο χωροταξικ σχεδιασμ" και λλες διατξεις

12-6-18    Κ.Υ.Α. 31464/708/18 (ΦΕΚ-2154 Β/11-6-18) : Επιδτηση της Μαθητεας / Πρακτικς Ασκησης των μαθητευομνων των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ν. 3475/06, που θα απασχοληθον στο Δημσιο, σε φορες του Δημοσου Τομα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρσεις Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ), σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα το τος 2018

12-6-18   Κ.Υ.Α. 31539/888/18 (ΦΕΚ-2153 Β/11-6-18) : Κλυψη των συνδικαλιστικν οργανσεων καθς και των ινστιτοτων ερευνητικν και εκπαιδευτικν κντρων της αντιπροσωπευτικς τριτοβθμιας οργνωσης των εργαζομνων, σμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) περ. β) της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/1311-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/ΟΙΚ.20881/11-6-18 : Εκλογς για την ανδειξη των αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των δημοσων υπηρεσιν και των ΝΠΔΔ

11-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1107/31-5-18 : Παροχ οδηγιν για την υποβολ δηλσεων και σκηση αγωγν διρθωσης αρχικν εγγραφν του Εθνικο Κτηματολογου

11-6-18   K.Y.A. 175600/430/18 (ΦΕΚ-2123 Β/8-6-18) : Τροποποηση της με ΑΠ 171563/131/21-2-18 (Β 756 /2-3-18) κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο : "Προκρξη του προγρμματος "Εξοικονμηση κατ' οκον ΙΙ", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020", πως χει τροποποιηθε και ισχει

11-6-18   ΦΕΚ 2102 Β/08-06-2018

ΥΠ.ΕΣ. 3021/19/53-ΛΑ/8-6-18  : Τροποποηση της αριθμ. 3021/18/53/14-10-05 κ.υ.α. "Τπος, δικαιολογητικ, αρμδιες υπηρεσες και διαδικασα κδοσης δελτων ταυττητας Ελλνων πολιτν"

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1101/18 : κδοση στοιχεων λιανικς πλησης για τις πωλσεις ονου αποσταγμτων (τσπουρου, τσικουδις) σε χμα μορφ.

11-6-18   Κ.Υ.Α. 61054/18 (ΦΕΚ 2128 Β/08-06-2018) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2018-2019, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020.

11-6-18   Κ.Υ.Α. 24599/ΕΟΙΚ.Φ.109.1/18 (ΦΕΚ-2127 Β/8-6-18) : Καθορισμς ειδικο ποσοστο, κατηγοριοποηση και τρπος επιλογς για την εισαγωγ στις Σχολς της Πυροσβεστικς Ακαδημας, υποψηφων που συμμετεχαν στις πανελλαδικς εξετσεις σχολικο τους 2016-2017 στα Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια των νσων Λσβου, Χου, Οινουσσν και Ψαρν

11-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1108/18 (ΦΕΚ-2129 Β/8-6-18) : Ρθμιση ζητημτων σχετικ με τις περιπτσεις για τις οποες επιλαμβνεται η Επιτροπ της παραγρφου 1Β του ρθρου 41 του ν. 1249/82 (Α 43), πως χει τροποποιηθε και ισχει, τη μεθοδολογα της λειτουργας της Επιτροπς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια8-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1112/7-6-18 : Χοργηση αποδεικτικο ενημερτητας σε οφειλτες του Δημοσου για εσπραξη χρημτων στο πλασιο της διαδικασας του ν. 3869/10, πως ισχει

8-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10042/ΟΙΚ.13567/329/8-6-18 : Συμπληρωματικς οδηγες για τον προσδιορισμ των συντξιμων αποδοχν και σχετικν κρατσεων δημοσων υπαλλλων και λειτουργν

8-6-18   ΦΕΚ-2105 Β/8-6-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 29715/2410/18 : Τροποποηση της αριθμ. 58039/3275/16 (Β 4504) υ.α. σχετικ με τη διαββαση στο Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ) των ληξιπρθεσμων οφειλν των Φορων Κοινωνικς Ασφλισης

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1104/18 : Τροποποηση της απφασης Διοικητ της ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1196/17 (ΦΕΚ-4486 Β) "Απσυρση απ την χρση μοντλων ΦΗΜ που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ-497 Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/98 (ΦΕΚ-338 Β)

ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Ε/1083415/ΕΞ2018/18 : Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β4162) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων με θμα: «Καθορισμς των οργνων, των κριτηρων και της διαδικασας ελγχου καταλληλτητας και επρκειας των υπαλλλων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων σμφωνα με το ρθρο 28 παργραφος 1 και ρθρο 38, παργραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α '94) και κατταξης σε Περιγρμματα Θσεων Εργασας».

8-6-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1087649/ΕΞ2018/6-6-18 : Φορολογικ μεταχεριση αποζημωσης ατομικο ασφαλιστηρου ζως που λαμβνουν νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες, ως δωρεοδχοι υπαλλλων τους, μετχων εταρων τους, καθς και μελν του διοικητικο συμβουλου τους

8-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1110/7-6-18 : Εκδοση συμπληρωματικν οδηγιν, κατπιν της ΠΟΛ.1199/17 με θμα "Αντιμετπιση υποθσεων φορολογας κεφαλαου για ακνητα που βρσκονται στο Δμο Ψυχικο"

8-6-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/7/ΟΙΚ.23567/8-6-18 : Χοργηση επιδματος λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2018

8-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1109/7-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 112, 113 και 145 του ν. 4537/18 (ΦΕΚ-84 Α) για θματα φορολογας κεφαλαου

8-6-18   ΥΠΕΕ 170381/3292/7-6-18 : Πργραμμα κοινωφελος εργασας για την αντιπυρικ προστασα των δασν

8-6-18   ΥΠΟΙΑΝ Φ/Α.15/3/61355/825/8-6-18 : Διευκρινιστικς οδηγες για την γκριση ανπτυξης Επιχειρηματικν Πρκων

8-6-18   ΕΦΚΑ 26/8-6-18 : Καταβολ απ το Δημσιο των ασφαλιστικν εισφορν δικαιοχων συντξεως θαντου που απασχολονται ως μισθωτο, ελεθεροι επαγγελματες και αυτοαπασχολομενοι

8-6-18   Κ.Υ.Α. 329/78917/18 (ΦΕΚ-2090 Β/7-6-18) : Τροποποηση της 134430/4-3-11 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Προσδιορισμς του αγροτικο εισοδματος" (Β 392)7-6-18   ΥΠΟΙΑΝ 55944/ΕΥΘΥ421/18 (ΦΕΚ 2080 Β/07-06-2018) : Τροποποηση της110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικς απφασης «Εθνικο καννες επιλεξιμτητας δαπανν για τα προγρμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - λεγχοι νομιμτητας δημοσων συμβσεων συγχρηματοδοτομενων πρξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 απ Αρχς Διαχερισης και Ενδιμεσους Φορες - Διαδικασα ενστσεων επ των αποτελεσμτων αξιολγησης πρξεων.

7-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/93811/Α5/7-6-18 : Οργνωση και τρπος διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων μαθημτων τους 2018

7-6-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1086321/ΕΞ2018/5-6-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 61/18 γνωμοδτησης του ΝΣΚ αναφορικ με την απδειξη πολυτεκνικς ιδιτητας πολτεκνου γονα για τη χοργηση της απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης επιβατικο αυτοκιντου δυνμει της αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1019676/ΕΞ2017/6-2-17 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ (ΦΕΚ-538 Β)

7-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 26109/5-6-18 : Εφαρμογ του προβαδσματος κατηγοριν κατ την επιλογ προισταμνων σε θσεις ευθνης των ΟΤΑ α και β βαθμο

7-6-18   Κ.Υ.Α. 2231.2-6/41052/18 (ΦΕΚ-2047 Β/6-6-18) : Κρωση Κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν / Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικ τος 2018-2019

7-6-18   Κ.Υ.Α. 8.6564/18 (ΦΕΚ-2048 Β/6-6-18) : Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε Δημσιες Υπηρεσες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευμενα απ Υπουργεα εντς των γεωγραφικν ορων ευθνης των Δμων Ελευσνας, Μνδρας - Ειδυλλας και Ασπροπργου

7-6-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.40185/ΦΝ466/18 (ΦΕΚ-2046 Β/6-6-18) : Απαρατητα προσντα, εμπειρα, καννες και αρχς που διπουν το Σμα Ειδικν Επιμετρητν, σμφωνα με την παρ. 3 του ρθρου 218 του ν. 4512/18 (Α 5)

7-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1106/6-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 114 και 142 του ν. 4537/186-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 25970/6-6-18 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 82 του ν. 4483/17

6-6-18   ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Β/Φ204/8/ΟΙΚ.23190/6-6-18 : Διευκρινσεις σχετικ με παροχς παρατεταμνης νοσηλεας στην Ελλδα για την κατηγορα δικαιοχων ασφαλισμνων Ευρωπαικο Φορα, κατχων Ευρωπαικς Κρτας Ασφλισης Ασθνειας (ΕΚΑΑ) Πιστοποιητικο Προσωρινς Αντικατστασης (ΠΠΑ)

6-6-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 3041/6-6-18 : Επσημη λειτουργα της νας διαδικτυακς πλης της Εθνικς Βσης Δεδομνων Δημοσων Συμβσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ)

6-6-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1105/5-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων του κεφαλαου Β "Αδειοδτηση και λειτουργα επιχειρσεων καζνο και λλες διατξεις", τμμα ΙΒ του ν. 4512/18 "Εφαρμογ διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων" 

6-6-18   ΥΠΟΙΑΝ 56740/18 (ΦΕΚ-2035 Β/5-6-18) : Προσαρμογ των υφιστμενων αδειν επαγγελματιν πωλητν και νταξη αυτν στις αναφερμενες στο ρθρο 17 του ν. 4497/17, κατηγορες

6-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.151/92830/Α5/6-6-18 : Οδηγες για την εξταση των μαθημτων : Αρχιτεκτονικ Σχδιο

6-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.43354/6-6-18 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα

6-6-18   Κ.Υ.Α. 1686/18 (ΦΕΚ-2037 Β/5-6-18) : Δωρεν μετδοση μηνυμτων κοινωνικο περιεχομνου απ τηλεοπτικος και ραδιοφωνικος σταθμος

6-6-18   Κ.Υ.Α. 23249/18 (ΦΕΚ-2034 Β/5-6-18) : Πρσβαση του Οργανισμο Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ) στα δεδομνα του Πληροφοριακο Συστματος "Μητρο Πολιτν" του Υπουργεου Εσωτερικν5-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/147/ΟΙΚ.19930/4-6-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Αποστολ αιτημτων για μεταφορ των απασχολομενων υπαλλλων της εταιρεας με την επωνυμα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕ" (ΕΛΒΟ), κατ' εφαρμογ του ρθρου 40 του ν. 4440/16

5-6-18   ΟΑΕΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/18 : Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με επιταγ κοινωνικο τουρισμο περιδου 2018-2019

5-6-18   ΥΠΠΕΘ 92014/Δ3/5-6-18 : Ενργειες προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου των Ειδικν Νηπιαγωγεων και των Ειδικν Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2018-2019 - Προγραμματισμς λειτουργας ολομερου προγρμματος

5-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/22/18980/4-6-18 : Φοτηση δημοσων υπαλλλων στη Σχολ Εθνικς Ασφαλεας (22η εκπαιδευτικ σειρ)

5-6-18   ΥΠΕΕ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.175617/1919/5-6-18 : Ενημερωτικ εγκκλιος σχετικ με την εφαρμογ του Ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α/17-1-18), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 122 του ν. 4514/18 (ΦΕΚ-14 Α)

5-6-18   ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 25/5-6-18 : Χαρακτηρισμς ασφαλιστικν οφειλν ως ανεπδεκτων εσπραξης - Λψη πληροφοριν απ τρτους φορες και υπηρεσες - Διαγραφ οφειλν - Κοινοποηση διατξεων - Υπενθμιση οδηγιν

5-6-18   ΥΠΕΕ 169774/2784/18 (ΦΕΚ-2004 Β/4-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 υπουργικ απφαση (ΦΕΚ 206/Β/30-01-2017) με ττλο «Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν χραξης, σμανσης, δινοιξης και συντρησης των ορειβατικν - πεζοπορικν μονοπατιν» πως τροποποιθηκε και ισχει με την αριθμ. 154551/1839/ 13-07-2017 (ΦΕΚ 2562/Β/25-07-2017).

5-6-18   K.Y.A. 90050/Υ2/18 (ΦΕΚ-2007 Β/4-6-18) : Σστημα πιστοποησης των αποφοτων του Μεταλυκειακο Ετους - Τξης Μαθητεας των Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΑ.Λ.)

5-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/44087/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-2008 Β/4-6-18) : Καθορισμς ρων, προυποθσεων, διαδικασας και λοιπν ζητημτων σχετικ με την εξφληση ληξιπρθεσμων οφειλν των φορων της Γενικς Κυβρνησης προς προμηθευτς ηλεκτρικς ενργειας4-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/ΟΙΚ.19933/1-6-18 : Καταχριση στοιχεων απ αξιολογομενους, υποβολ της κθεσης στους αξιολογητς και καταχριση στοιχεων αξιολογητν για την αξιολογικ περοδο του τους 2017

4-6-18   ΥΠΕΘΑ Φ.073/ΑΔ.828/Σ.95/18 (ΦΕΚ-1974 Β/1-6-18) : Κρωση του Κανονισμο Κατταξης Μονμων Αξιωματικν με διαγωνισμ στην Πολεμικ Αεροπορα

4-6-18   ΕΦΚΑ Σ81/25/713277/1-6-18 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του Ν. 4316/14

4-6-18   ΦΕΚ-1985 Β/1-6-18 :

ΒΟΥΛΗ 7228/4610/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1818/1466/05 (ΦΕΚ-293 Β) απφασης του Προδδρου της Βουλς, πως ισχει

Κ.Υ.Α. 141/76928/18 : Τροποποηση της αριθμ. 182/59384/17 κ.υ.α. "Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργοκτηνοτροφικς τους εκμεταλλεσεις ζημιθηκαν απ πυρκαγις κατ τα τη 2014,2015 και 2016"

4-6-18   Κ.Υ.Α. ΔΕ(Α)/37325/18 (ΦΕΚ-1957 Β/1-6-18) : Καθορισμς αμοιβς εξωτερικν εισηγητν και εμπειρογνωμνων για τη μελτη και εισγηση προιντων αρμοδιτητας ΕΟΦ (ρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1965/91) για το τος 2018

4-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.253.1/84528/Α5/18 (ΦΕΚ-1976 Β/1-6-18) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Φ.253.1/50607/Α5/18 υ.α. "Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδημαικ τος 2018-2019 (ΦΕΚ-1123 Β)

4-6-18   ΦΕΚ-1982 Β/1-6-18 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1090/18 : Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1144/17 (Β 3477) υ.α. σχετικ με τον προσδιορισμ των ημερομηνιν ναρξης ισχος και εφαρμογς της Πολυμερος συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την Αυτματη Ανταλλαγ Πληροφοριν Χρηματοοικονομικν Λογαριασμν (ΠΣΑΑ) σε διμερ βση δυνμει του ρθρου πμπτου παρ. 2 δετερο εδφιο του ν. 4428/16 (Α 190)

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/32182/18 : Επικαιροποηση καταλγου μηχανημτων, εργαλεων και οργνων οπτικο καταστματος και τμματος φακν επαφς

4-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1080/18 (ΦΕΚ-1981 Β/1-6-18) : Υπογραφ δηλσεων φορολογας εισοδματος ορκωτν ελεγκτν λογιστν

4-6-18   ΥΠΕΕ 174842/18 (ΦΕΚ-1969 Β/1-6-18) : Κδικας Προμθειας Φυσικο Αερου σε Πελτες

4-6-18   ΦΕΚ-1987 Β/1-6-18 :

Κ.Υ.Α. 3053/18 : Τροποποηση της 98535/18-12-2014 (Β 3578) κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων «Αποζημωση των προσπων που προσφρουν υπηρεσες στο πλασιο του συστματος παροχς νομικς βοθειας και της διαδικασας εκκαθρισης και των δικαιολογητικν που απαιτονται για την αποζημωση των δικηγρων υπηρεσας και δικαστικν επιμελητν που παρχουν υπηρεσες στο πλασιο της νομικς βοθειας»
ΟΑΕΔ 1659/29.05.2018/18 : Πιλοτικ εφαρμογ Ενεργητικν Πολιτικν Απασχλησης σε ανοιχτ πλασιο στο ΚΠΑ2 Ελευσνας.

4-6-18   Ν. 4542/18 (ΦΕΚ-95 Α/1-6-18) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Παγκσμιας Οργνωσης Υγεας, ενεργντας μσω του Περιφερειακο Γραφεου της για την Ευρπη, για την τροποποηση της Συμφωνας Υποδοχς μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Παγκσμιας Οργνωσης Υγεας, ενεργντας μσω του Περιφερειακο Γραφεου της για την Ευρπη, για την δρυση του Γραφεου Υποστριξης για την Πρληψη και τον Ελεγχο των μη Μεταδιδμενων Ασθενειν στην Αθνα, Ελλδα και λοιπς διατξεις --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

4-6-18   Π.Δ. 51/18 (ΦΕΚ-94 Α/1-6-18) : Κρωση τροποποισεων των Παραρτημτων της Διεθνος Σμβασης για ασφαλ εμπορευματοκιβτια του 1972 που κυρθηκε με τον ν. 1757/88 (Α 37), πως αυτς υιοθετθηκαν με την απφασης MSC355 (92) /21-6-2013 της Επιτροπς Ναυτικς Ασφλειας του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (ΙΜΟ)

4-6-18  ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.42049/ΦΜ466/ΕΓΚ.8/31-5-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ενημρωση σχετικ με διατξεις του ν. 4412/16 (Α 147)

4-6-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1083119/ΕΞ2018/31-5-18 : Κοινοποηση του ρθρου 143 του ν. 4537/18 - Τροποποηση του ρθρου 132 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ-265 Α) αναφορικ με διαγραφ του ρου για τον ειδικ φρο πολυτελεας αυτοκιντων λγω κατργησης του φρου αυτο

4-6-18   ΥΠ.ΕΣ.-ΕΛ.ΑΣ. 6005/1/120-Γ/31-5-18 : Διευκρινσεις για τη χοργηση ειδικς δειας απουσας με αποδοχς, του ρθρου 10 παρ. 14 του π.δ. 27/86

4-6-18   ΥΠΥΜΕ Α3/35427/3219/30-5-18 : Ισχς αδειν οδγησης στην Ελλδα

4-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1102/18 (ΦΕΚ-1986 Β/1-6-18) :  Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1130/4-8-17 (Β 3087) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Καθορισμς της αρμδιας κατ' ανθεση αρχς της ΑΑΔΕ δυνμει της παρ. 5 του ρθρου 5 του ν. 4170/13 (Α 163) και της παρ. 1 του ρθρου δετερου του ν. 4428/16 (Α 190), και εξειδκευση των υποχρεσεων των Δηλοντων Ελληνικν Χρηματοπιστωτικν Ιδρυμτων ως προς το χρνο και τον τρπο υποβολς των στοιχεων και λοιπν θεμτων σχετικ με την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν δυνμει της περ. Γ της παρ. 7 του ρθρου 9 του ν. 4170/13 και της παρ. 5 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/16", πως τροποποιθηκε με την αριθμ. ΠΟΛ.1140/14-9-17 (Β 3254) απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ και ισχει1-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/90036/Α5/1-6-18 : Συμπληρωματικ Προκρυξη Διαγωνισμο για την Εισαγωγ Σπουδαστν στις Σχολς Αξιωματικν και Αστυφυλκων της Ελληνικς Αστυνομας, απ υποψηφους των Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων των Νσων Λσβου, Χου, Οινουσσν και Ψαρν, που υπβαλαν ατηση – δλωση και συμμετεχαν στις Πανελλαδικς Εξετσεις τους 2017, σε υλοποηση της διταξης του ρθρου 74 παργραφος 4 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α114 ), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 32 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α38).

1-6-18   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ....248398/5351/1895/580/25-5-18 : Τροποποηση της νομοθεσας για τις Σχολς Καλλιτεχνικς Εκπαδευσης

1-6-18    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/19510/31-5-18 : Εκδοση υπουργικς απφασης για την παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του ν. 3861/10

1-6-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1103/11-5-18 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 354 του ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α)

1-6-18    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/42245/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-1942 Β/31-5-18) : Καθορισμς διαδικασας, ρων, προυποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικν προκαταβολν σε προμηθευτς ηλεκτρικς ενργειας, ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της εκστοτε τρχουσας χρσης για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων της Γενικς Κυβρνησης

1-6-18    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΧΠ/0001387/ΕΞ2018/ΧΠ1176/18 (ΦΕΚ-1943 Β/31-5-18) : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων

1-6-18    Ν. 4541/18 (ΦΕΚ-93 Α/31-5-18) : Τροποποηση του ν. 3190/55 περ Εταιρειν Περιορισμνης Ευθνης και λλες διατξεις31-5-18  ΕΦΚΑ 693033/30-5-18 : Χοργηση και χρση ασφαλιστικν βιβλιαρων

31-5-18   Κ.Υ.Α. 28586/283/18 (ΦΕΚ-1924 Β/30-5-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΡΟ 64/7-2-18 (ΦΕΚ-412 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς των ρων, προυποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασιν για την προσωριν μετεγκατσταση ειδικν κοινωνικν ομδων - Βελτωση Συνθηκν Διαβωσης"

31-5-18   ΥΠΕΕ 175275/18 (ΦΕΚ-1927 Β/30-5-18) : Συστματα αναγνρισης προσντων και πιστοποησης Ενεργειακν Ελεγκτν, Μητρο Ενεργειακν Ελεγκτν και Αρχεο Ενεργειακν Ελγχων30-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/88273/Α5/30-5-18 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Πυροσβεστικς Ακαδημας ακαδημαικο τους 2018-2019

30-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.1/87941/Δ1/30-5-18 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2018-2019 σε δημοτικ σχολεα της χρας - Α' Φση

30-5-18   ΥΠΠΕΘ 86699/Δ3/25-5-18 : Εγκκλιος προυποθσεων και διαδικασιν α) για την γκριση παρλληλης στριξης - συνεκπαδευσης β) για την γκριση στριξης απ Ειδικ Βοηθητικ Προσωπικ και γ) για την γκριση στριξης απ Σχολικ Νοσηλευτ μαθητν/ τριν, για το διδακτικ τος 2018-201929-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 20876/18-5-18 : Καταβολ επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας σε υπαλλλους κλδου ΔΕ Υδραυλικν

29-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/40234/29-5-18 : Εναρξη προγραμμτων Νοσηλευτικν Ειδικοττων εκπαιδευτικς περιδου 2018-2019

29-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 3791/29-5-18 : Εκδοση ημερσιου Χρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την ΓΓΠΠ κατ την αντιπυρικ περοδο 2018

29-5-18   ΥΠΠΕΘ 85342/Ε3/24-5-18 : Χοργηση - ανανωση αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης για το σχολικ τος 2018-2019 σε εκπαιδευτικος της Δημσιας Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

29-5-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1072093/ΕΞ2018/25-5-18 : Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚ/Φ/1188105/ΕΞ2016 (β 4241) απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν "Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα" πως ισχει25-5-18  ΥΠ.ΕΣ. 23198/ΕΓΚ.17/25-5-18 : Κατργηση καταχρησης στοιχεων Μητρου Δεσμεσεων δμων και περιφερειν στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του ΥΠΕΣ - Αποκλειστικ λψη Μητρου Δεσμεσεων απ τον Κμβο Διαλειτουργικτητας

25-5-18  ΥΠ.ΕΣ. 3752/25-5-18 : Σχδιο δρσεων Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων λγω δασικν πυρκαγιν

25-5-18   ΦΕΚ-1870 Β/24-5-18 :

ΥΠΕΘΑ Φ.952/8/37959/Σ.8029/18 : Καθορισμς του ψους της εφπαξ χρηματικς αρωγς που καταβλλεται στο τλος κθε τους απ τον Ειδικ Λογαριασμ Χρηματικς Αρωγς του ρθρου 7 του ν. 788/1978 (Α 104) στα τκνα στρατιωτικν που φονεονται, αποβινουν εξαφανζονται σε διατεταγμνη πτση, πτση με αλεξπτωτο κατδυση

Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.26652/784/18 : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους.

25-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ16/Φ.51020/27566/682/18 (ΦΕΚ 1889 Β/24-05-2018) : γκριση καταστατικο του Ταμεου Επαγγελμα­τικς Ασφλισης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙ­ΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟ­ΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -Ν.Π.Ι.Δ.)».

25-5-18   Κ.Υ.Α. Φ.337.1/125/304891/Σ.2890/18 (ΦΕΚ 1864 Β/24-05-2018) : Καθορισμς ειδικο ποσοστο επιπλον του αριθμο εισακτων για την εισαγωγ στις Στρατιωτικς Σχολς, κατ το ακαδημακ τος 2018-2019, αποφοτων Λυκεων των νσων Λσβου, Χου, Οινουσσν και Ψαρν, που συμμετεχαν στις πανελλαδικς εξετσεις σχολικο τους 2016-2017.

25-5-18   ΦΕΚ-1872 Β/24-5-18 :

Κ.Υ.Α. 10490/οικ./Φ.109.1/18 : Καθορισμς του κοινο ειδικο ποσοστο θσε¬ων, επ του συνολικο αριθμο εισακτων στη Σχολ Πυροσβεστν, υποψφιων που συμμετχουν στις ειδικς πανελλαδικς εξετσεις των Ημερσιων Επαγγελματικν Λυκεων της παρ. 1 του ρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α' 193), πως τροποποιθηκε και ισχει, καθς και των υπο¬ψφιων που συμμετχουν στις ειδικς πανελλαδικς εξετσεις των Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων και επιλγουν να διεκδικσουν θσεις απ το κοιν ειδικ ποσοστ.

ΥΠΥΜΕ ΓΔΑΕΦΚ/οικ.288/ΓΔβ1/18 : Επιτροπς ελγχου κτιρων μετ απ φυσικς καταστροφς στον ελλαδικ χρο.

ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1062/69409/18  : Τροποποηση της 1406/52601/04-5-2016 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 1291/Β’/2016) «Καθορισμς λεπτομερειν σχετικ με την διαδικασα μεταββασης των δικαιωμτων βασικς ενσχυσης, σε εφαρμογ των διατξεων των Καν(ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014».

25-5-18   Κ.Υ.Α. 111/2017/18 (ΦΕΚ-1876 Β/24-5-18) : Τροποποηση - Συμπλρωση της αριθμ. 3015811/ 2663 (ΦΕΚ 1410/Β/6.9.2010) κοιν υπουργικ απφαση σχετικ με τον καθορισμ μτρων ελγχου και κυρσεων για την εκτλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμο του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και Κατργηση της υπουργικς απφασης 265/2002, (ΦΕΚ 1214/ Β/19.9.2002) σχετικ με την ταξινμηση, επισμανση και συσκευασα επικνδυνων παρασκευασμτων και της αριθμ. 378/1994 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 705/Β/20.9.1994) σχετικ με την ταξινμηση, επισμανση, συσκευασα και επικνδυνων ουσιν.

25-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/14989/18 (ΦΕΚ-1865 Β/24-5-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/ΟΙΚ.28538 (ΦΕΚ-3212 Β/13-9-17) απφασης "Σσταση και ορισμς μελν της Κεντρικς Επιτροπς Κινητικτητας του Υπουργεου Διοικητικς Ανασυγκρτησης", πως ισχει

25-5-18   ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/ΟΙΚ.175031/18 (ΦΕΚ-1875 Β/24-5-18) : Εγκριση της Ετσιας Εκθεσης Επτευξης Εθνικν Στχων Ενεργειακς Απδοσης του τους αναφορς 2016, σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 4 του ν. 4342/15 (παρ. 1 του ρθρου 24 της Οδηγας 2012/27/ΕΕ)

25-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/ΟΙΚ.18809/24-5-18 : Χρονικ διστημα και επιμρους φσεις διενργειας της αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2017

25-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.20/83241/Δ4/24-5-18 (ΦΕΚ-1890 Β/24-5-18) : Καθορισμς Τομων και Ειδικοττων αν Επαγγελματικ Λκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/16 (Α 83)

25-5-18   ΥΠΕΕ 175216/18 (ΦΕΚ-1892 Β/24-5-18) : Τροποποηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικς απφασης «Κατρτιση, περιεχμενο και σστημα διαχερισης του Εθνικο Μητρου Παραγωγν (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμς διαδικασας εγγραφς των παραγωγν, στο πλασιο της εναλλακτικς διαχερισης των συσκευασιν και λλων προντων, σμφωνα με τα ρθρα 7 και 17 του ν. 2939/2001 (Α 179), πως ισχουν» (Β 2454), πως αυτ τροποποιθηκε με την αριθ. 892/2017 υπουργικ απφαση (Β538).

25-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1094/18 (ΦΕΚ-1891 Β/24-5-18) :  Καθορισμς των αρμδιων υπηρεσιν της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων δυνμει της περπτ. α της παρ. 1 του ρθρου τρτου του ν. 4493/2017 (Α 164) σε συνδυασμ με τις παρ. 1, 2 και 5 του ρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α 163), και εξειδκευση των υποχρεσεων των Δηλοντων Ελληνικν Χρηματοπιστωτικν Ιδρυμτων ως προς τον χρνο και τον τρπο υποβολς των στοιχεων σχετικ με την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν δυνμει του ρθρου κτου παρ. 2 του ν. 4493/2017.24-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1099/23-5-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 13/18 γν. ΝΣΚ σχετικ με το εν η ειδικ εισφορ αλληλεγγης εμππτει στην κατηγορα των "μοιων με το φρο εισοδματος ουσιωδς παρμοιας φσης φρων", που περιλαμβνονται στις ισχουσες Συμβσεις Αποφυγς Διπλς Φορολογας

24-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1100/23-5-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 130/17 γν.ΝΣΚ σχετικ με το εν η ειδικ εισφορ αλληλεγγης στα φυσικ πρσωπα μετ την ενσωμτωση της στον Κδικα Φορολογας Εισοδματος (ν. 4172/13, Α 167) συνιστ φρο εισοδματος

24-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1098/23-5-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 30/17 γν. του ΝΣΚ σχετικ με την επιβολ ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 29 του ν. 3986/11 στους μισθος και τις εν γνει αποδοχς των υπαλλλων του ΝΑΤΟ

24-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/84524/Α5/23-5-18 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες

24-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1097/22-5-18 : Φορολογικ μεταχεριση ειδικο επιδματος οργνου που χορηγεται στους μουσικος των Κρατικν Ορχηστρν Αθηνν και Θεσσαλονκης και της Ορχστρας της Εθνικς Λυρικς Σκηνς

24-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/32285/18 (ΦΕΚ 1879 Β/24-05-2018) : Τροποποηση (2η) της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19.5.2017 (Β 1752) απφασης του Ανα¬πληρωτ Υπουργο Υγεας, με θμα «Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για παροχ ιατροτεχνολογικν προντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες / προμηθευτς, τους 2017.

24-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ/2/35/ΟΙΚ.18485/18 (ΦΕΚ-1882 Β/24-5-18) : Καθορισμς του χρονικο διαστματος διενργειας της αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2017 και των επιμρους φσεων αυτς. Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του αννυμου ερωτηματολογου αξιολγησης των προισταμνων απ τους υφισταμνους

24-5-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/547/669753/23-5-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Α. Ασφλιση στον ΕΦΚΑ συντακτν υπαγμενων στις ασφαλιστικς καλψεις παροχν των Αλληλοβοηθητικν Ταμεων "Επικουρικ Ταμεο Αρωγς Συντακτν Θεσσαλας - Στερες Ελλδας - Εβοιας" (ΕΤΑΣ) και "Ταμεο Επικουρικς Ασφλισης Συντακτν Πελοποννσου - Ηπερου - Νσων" (ΤΕΑΣ) μετ την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4387/16 και ρθρου 20 του ν. 4498/17 // Β. Ασφλιση των απασχολομενων στα πρακτορεα ειδσεων και γραφεα τπου, με την υπ' αριθμ. Φ.20155/25187/Δ16.624 (ΦΕΚ-1582 Β/8-5-18) Υπουργικ Απφαση  23-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/85217/Α5/23-5-18 : Κλυψη εξδων μετακνησης, διαμονς και διατροφς υποψηφων που συμμετχουν στις Πανελλαδικς εξετσεις το διο τος κατ το οποο αποφοιτον απ Γενικ Επαγγελματικ Λκειο και εξετζονται πανελλαδικ σε λλη σχολικ μονδα απ αυτ στην οποα υπβαλαν ατηση - δλωση

23-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ2Β/ΟΙΚ.39190/22-5-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Οδηγες για την εφαρμογ του ν. 4419/16 (ΦΕΚ-174 Α) ως προς την κατασκευ, πληση, προβολ, παρουσαση των προιντων καπνο, ηλεκτρονικν τσιγρων και συναφν προιντων

23-5-18   ΦΕΚ-1841 Β/22-5-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 26806/699/18 : Απδοση μρους της εισφορς του ρθρου 102 του ν. 4387/16 τους 2017

Κ.Υ.Α. ΔΑΕΕ/1000/18 : Παραχρηση της παραγωγικς λειτουργας του υποσυστματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν στην υποβολ του Κυβερνητικο Υπολογιστικο Νφους (Goverment Cloud - G-Cloud) της εταιρεας Κοινωνα της Πληροφορας ΑΕ

23-5-18   Κ.Υ.Α. 52738/ΔΕΚΝΤ55/18 (ΦΕΚ-1843 Β/22-5-18) : Καθορισμς ρων, προυποθσεων και διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 71Α "Κνητρα Ευρεσιτεχνας" του ν. 4172/13 (Α 167), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 353 του ν. 4512/18 (Α 5)

23-5-18   ΥΠΟΙΑΝ 49663/18 (ΦΕΚ-1835 Β/22-5-18) : Τροποποηση της αριθμ. 137926/17 (Β 4445) υ.α. "Δετερη (2η) προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Γενικ Επιχειρηματικτητα" του αναπτυξιακο ν. 4399/16"

23-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1095/21-5-18 : Πιστοποιητικ του ρθρου 54Α (ΕΝΦΙΑ) του ν. 4174/13 σε περπτωση δικαστικς εκκαθρισης της κληρονομις

23-5-18   ΥΠΠΕΘ 84485/Ν1/23-5-18 : Αναστολ του εργοδοτικο δικαιματος καταγγελας των διετν συμβσεων εργασας (της παρ. 2 του ρθρου 30 του ν. 682/77, πως ισχει) των ιδιωτικν εκπαιδευτικν κατ τη διρκεια της χρονικς περιδου προστασας της μητρτητας

23-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1078766/ΕΞ2018/18-5-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 30/003/000/817/21-2-18 (914 Β) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ "Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προιντων των οινοπνευματοποιν Α και Β κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προιντων"

23-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1093/17-5-18 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1034/21-2-18 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ - Εκπτσεις ΦΠΑ εισρον ενεργειακν προιντων, αλκολης και αλκοολοχων ποτν και βιομηχανοποιημνων καπνν

23-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1091/18 (ΦΕΚ-1846 Β/22-5-18) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του περιβαλλοντικο τλους πλαστικς σακολας, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 6Α του ν. 2939/01 (Α 179) πως ισχει, καθς και της διαδικασας επιβολς και απδοσης αυτο

23-5-18   N. 4540/18 (ΦΕΚ-91 Α/22-5-18) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Ιουνου 2013, σχετικ με τις απαιτσεις για την υποδοχ των αιτοντων διεθν προστασα (αναδιατπωση, L 180/96/29-6-2013) και λλες διατξεις - Τροποποηση του ν. 4251/14 (Α 80) για την προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαου 2014 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με τις προυποθσεις εισδου και διαμονς υπηκων τρτων χωρν στο πλασιο ενδοεταιρικς μετθεσης - Τροποποηση διαδικασιν ασλου και λλες διατξεις22-5-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με την ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5.869,41 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5.869.41 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (22/05/2018)

22-5-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1077995/ΕΞ2018/18-5-18 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τα υποστηρικτικ γγραφα που υποβλλονται κατ τον εφοδιασμ μισθωμνων αεροσκαφν με κασιμα

22-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.4/2/18430/18-5-18 : Καταχριση σε διαδικτυακ πλη στοιχεων για παρεχμενες ηλεκτρονικς διαδικασες στο πλασιο της συγκριτικς αξιολγησης ηλεκτρονικς διακυβρνησης για το τος 2018

22-5-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤ. 2811.2/38237/22-5-18 : Αποστολ δικαιολογητικν για μετακινσεις προσωπικο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και πολιτικο προσωπικο ΥΝΑΝΠ

22-5-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Β/1078213/ΕΞ2018/18-5-18 : Απλουστευμνες διαδικασες στις αεροπορικς και θαλσσιες μεταφορς - Χρση ηλεκτρονικο εγγρφου μεταφορς ως διασφησης διαμετακμισης

22-5-18   ΥΠΕΕ ΔΥΔΡΟΓ/Δ/ΟΙΚ.174720/18 (ΦΕΚ-1809 Β/21-5-18) : Τεχνικς Κανονισμς "Εγκαταστσεων Αποσυμπεσης Πεπιεσμνου Φυσικο Αερου και Βοηθητικν Διατξεων"

22-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1077946/ΕΞ2018/21-5-18 : Εκπτωση ασφαλιστικν εισφορν εταρου προσωπικς εταιρεας που δεν ασκε ατομικ επιχειρηματικ δραστηριτητα και λαμβνει αμοιβς για υπηρεσες διαχειριστ αμοιβς ως μλος Δ.Σ. ΑΕ

22-5-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1077997/ΕΞ2018/18-5-18 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την απαλλαγ απ Ειδικ Φρο Κατανλωσης καυσμων πλοων ταν εξρχονται απ ναυπηγοεπισκευαστικ ζνη χωρς επιβτες για εκτλεση πλων προς λιμνα εξωτερικο

22-5-18   ΦΕΚ-1810 Β/21-5-18 :

Κ.Υ.Α. 77351/Ν4/18 : Εξειδκευση εποχικν αναγκν και προσδιορισμς του αριθμο του προσωπικο που απαιτεται για την κλυψη τους, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 9 του ν. 3812/09, πως χει τροποποιηθε και ισχει

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/17304/18 : Τροποποηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-15 υ.α. (ΦΕΚ Β 116) με θμα "Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο "Πργραμμα Διαγεια" των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β ν. 3861/10, πως προστθηκε με το ρθρο 16 ν.4305/14)"

Κ.Υ.Α. 2903.18-1/35212/18 : Χοργηση νων προθεσμιν της περ. β' της παρ. 1 και της παρ. 5 του ρθρου 11 του μρους Β του ν. 4404/16 (Α 126)

22-5-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 915/69142/18 (ΦΕΚ-1812 Β/21-5-18) : Διαδικασα μσθωσης βοσκσιμων γαιν, συγκρτηση και λειτουργα επιτροπν ελγχου χωροταξικς ορθτητας της κατανομς δικαιωμτων χρσης της βοσκς, κατ τη μεταβατικ περοδο μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης

22-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.37858/18 (ΦΕΚ-1811 Β/21-5-18) : Τροποποηση και αντικατσταση της αριθμ. Α2β/ΓΠ/οικ.48427/23-6-17 (ΦΕΚ-2162 Β) απφασης του Υπουργο Υγεας περ καθορισμο κριτηρων, μοριοδτησης και προσντων κατ κλδο και ειδικτητα που αφορον στη διαδικασα πρσληψης του προσωπικο των Τοπικν Ομδων Υγεας, πως ορζεται στο τρτο εδφιο της παρ. 4 του ρθρου 106 του ν. 4461/17

22-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1092/21-5-18 : Παρακρτηση φρου κατ την κεφαλαιοποηση κερδν παρελθουσν χρσεων

22-5-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 790/72347/21-5-18 : Υπηρεσες Περιφρειας αρμδιες για θματα Εργων και Οργανισμν Εγγεων Βελτισεων και στοιχεα ΟΕΒ21-5-18   Κ.Υ.Α. 18844/18 (ΦΕΚ-1775 Β/18-5-18) : Τρπος σνταξης του ισολογισμο και απολογισμο των πολιτικν κομμτων και συνασπισμν κομμτων, καθς και των ευρωπαικν πολιτικν κομμτων

21-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10034/25854/669/18 (ΦΕΚ-1773 Β/18-5-18) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.10034/11236/250/23-4-18 (ΦΕΚ-1454 Β/26-4-18) υ.α. "Καθορισμς προγραμμτων, αριθμο δικαιοχων και προυποθσεων συμμετοχς στα Προγρμματα του Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2018"

21-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/82181/Α5/18-5-18 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας

21-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1081/18 (ΦΕΚ-1768 Β/18-5-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1056/17 απφασης του Διοικητ ΑΑΔΕ (1325 Β) "Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 3091/02 (330 Α) για τον ειδικ φρο επ των ακιντων - απαιτομενα δικαιολογητικ και διαδικασα χοργησης των απαλλαγν"

21-5-18   Ν. 4539/18 (ΦΕΚ-89 Α/18-5-18) : Σσταση φορα αναπλσεων της πλης των Αθηνν και λλες διατξεις18-5-18   ΦΕΚ-1725 Β/17-5-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/20097/522/18 : Διαδικασα καταβολς εισφορς εξαγορς στον ΕΦΚΑ για την αναγνριση του οφειλμενου χρνου πρσθετης ασφλισης στον Κλδο Κριας Ασφλισης Αγροτν του πρην ΟΓΑ

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Β/ΟΙΚ.33145/18 : Διενργεια μεγλων ορθοπεδρικν επεμβσεων σε ιδιωτικς κλινικς

18-5-18   ΥΠΕΕ 170306/2913/18-5-18 : Υλοποηση του Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2018

18-5-18   ΥΠΥΜΕ 38058/396/18-5-18 : Δελτα Τεχνικο Ελγχου σε συμμρφωση με την οδηγα 2014/45/ΕΕ17-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1075697/ΕΞ2018/15-5-18 : Χρνος απδοσης του φρου που παρακρατεται στο "πγιο μρισμα" που λαμβνουν τα αθλητικ σωματεα απ τις αθλητικς αννυμες εταιρεες, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ν. 2725/99

17-5-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔΠΟΛ/29303/162/17-5-18 : Σχετικ με την υποχρεση εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 6 του Ν. 4067/12 και του ρθρου 7 του Ν. 4495/17, πως εκστοτε ισχουν, απ τις Υπηρεσες Δμησης και τα Συμβολια Αρχιτεκτονικς

17-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/ΟΙΚ.17876/17-5-18 : Ψηφιακ Οργανγραμμα της Δημσιας Διοκησης και Τοπικς Αυτοδιοκησης16-5-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/29123/1146/16-5-18 : Πολεοδομικς Μελτες Εναρμνισης Χρσεων Γης

16-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 130181/8670/ΕΓΚ.11/25-4-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Κοινοποηση νων διατξεων περ ιθαγνειας (ν. 4531/18)

16-5-18   ΕΦΚΑ (ΚΕΑΟ) 24/16-5-18 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων που αφορον στην "Προπτωχευτικ διαδικασα εξυγανσης", πως τροποποιθηκαν με το ρθρο 6 του ν. 4446/16 και το ρθρο 14 του ν. 4491/17

16-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/17544/11-5-18 : Επικαιροποηση απφασης του ρθρου 10 του Ν. 4305/17

16-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ2Β/ΟΙΚ.38000/16-5-18 : Απαγορεσεις της διαφμισης, προθησης και προβολς των προιντων καπνο

16-5-18   Ν. 4538/18 (ΦΕΚ-85 Α/16-5-18) : Μτρα για την προθηση των θεσμν της Αναδοχς και Υιοθεσας και λλες διατξεις

16-5-18   ΑΑΔΕ ΔΣΣ/Α/1061419/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-1686 Β/15-5-18) : Επιχειρησιακ Σχδιο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) για το τος 2018 --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

16-5-18   ΠΔΤΕ 139/18 (ΦΕΚ-1677 Β/15-05-2018) : Τροποποηση της πρξης Διοικητ υπ' αριθμ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεα και πληροφορες που οφελουν να υποβλλουν σε περιοδικ βση στην Τρπεζα της Ελλδος τα εποπτευμενα ιδρματα για σκοπος σκησης εποπτεας -Καθορισμς προσπων που χουν ειδικ σχση με το πιστωτικ δρυμα».

16-5-18   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4241/A32/18 (ΦΕΚ-1685 Β/15-05-2018) : Προθεσμα για την υποβολ αιτσεων χοργησης επιδματος προς πληγντα φυσικ πρσωπα και επιχειρσεις απ τις φυσικς καταστροφς των τελευταων τεσσρων μηνν του 2017 σμφωνα με το ρθρο 4 του ν. 4501/2017 και το ρθρο 75 του ν. 4509/2017

16-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1089/14-5-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 12 του ν. 4499/17 (Α 176/21-11-17) καθς και των διατξεων του ρθρου 30 του ν. 4532/1/ (Α 63/5-4-18) αναφορικ με τον ειδικ φρο επ των τηλεοπτικν διαφημσεων

16-5-18   Κ.Υ.Α. 51483/700/Φ.15/18 (ΦΕΚ-1692 Β/15-5-18) : Οροι και προυποθσεις για την καλλιργεια και επεξεργασα της φαρμακευτικς κνναβης

16-5-18   ΡΑΣ 7690/18 (ΦΕΚ-1691 Β/15-5-18) : Απφαση της ΡΑΣ σχετικ με τα προσντα, τους ρους και τις προυποθσεις χοργησης πιστοποησης επρκειας εκπαιδευτν για την εκπαδευση μηχανοδηγν

16-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.20155/26984/Δ16.673/18 (ΦΕΚ-1689 Β/15-5-18) : Εγκριση του καταστατικο του Ενιαου Δημοσιογραφικο Οργανισμο Επικουρικς Ασφαλσεως και Περιθλψεως (ΕΔΟΕΑΠ)

16-5-18   Κ.Υ.Α. 7991/158/18 (ΦΕΚ-1687 Β/15-5-18) : Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και οικογενειν αυτν περιδου 2018-2019, με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο

16-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1084/18 (ΦΕΚ-1690 Β/15-5-18) : Τροποποηση της αριθ. ΠΟΛ 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ για τον καθορισμ των καταλγων σχετικ με τις Δηλωτες Δικαιοδοσες, δυνμει του ρθρου πμπτου παρ. 4 τρτο εδφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετχουσες Δικαιοδοσες, δυνμει του διου ρθρου και του ρθρου 9 παρ. 5 περπτ. β' τρτο εδφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), ναντι της Ελλδας.

16-5-18   Ν. 4537/18 (ΦΕΚ-84 Α/15-5-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσες πληρωμν και λλες διατξεις15-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/78993/Α5/15-5-18 : Συμπληρωματικ Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Επιπλον του Αριθμο Εισακτων για την Εισαγωγ, κατ το Ακαδημαικ Ετος 2018-2019, των Αποφοτων Λυκεων των Νσων Λσβου, Χου, Οινουσσν και Ψαρν, που συμμετεχαν στις Πανελλαδικς Εξετσεις Σχολικο Ετους 2016-2017, στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ

15-5-18  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1088/11-5-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 124/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ (Β' Τμμα) σχετικ με τη φση των ποσοστν και ποσν που αποδδονται στο Ελληνικ Δημσιο απ τα ιδιωτικ ΚΤΕΟ καθς και τον λεγχο και τις κυρσεις στις περιπτσεις μη αποδσεως, ανακριβος εκπρθεσμης αποδσεως των ως νω ποσοστν και ποσν --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

15-5-18   ΥΠΥΜΕ 36334/371/14-5-18 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της οδηγας 2014/45/ΕΕ

15-5-18  ΥΠΥΜΕ 37178/387/14-5-18 : Ενημρωση υπηρεσιν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν για αφαρεση στοιχεων κυκλοφορας απ τα Δημσιας και Ιδιωτικ ΚΤΕΟ

15-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 19390/ΕΓΚ.16/15-5-18 : Διακνηση αλληλογραφας μεταξ του Υπουργεου Εσωτερικν και των Εποπτευμενων Φορων του μσω του Πληροφοριακο Συστματος Ηλεκτρονικς Διαχερισης Εγγρφων "ΙΡΙΔΑ"

15-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1087/11-5-18 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. στ της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13, στην περπτωση απκτησης εισοδματος απ επιχειρηματικ δραστηριτητα χωρς ναρξη14-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1073111/ΕΞ2018/11-5-18 : Φορολογικ μεταχεριση μη εκπιπτμενων δαπανν των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β της παρ. 2 του ρθρου 3 του ν. 2963/04

14-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1086/11-5-18 : Κοινοποηση της 207/17 γνωμοδτησης της Ολομλειας του ΝΣΚ σχετικ με απαλλαγ απ τον ειδικ φρο επ των ακιντων νομικν προσπων με δρα σε κρτη μλη του Ευρωπαικο Οικονομικο Χου (ΕΟΧ)

14-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1085/9-5-18 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1054/16-3-18 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ περ τροποποησης του ρθρου 11 του αριθμ. ΠΟΛ.1101/4-4-17 (ΦΕΚ-2540 Β) μοιας11-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1072328/ΕΞ2018/9-5-18 : Εφαρμογ διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 64 του ν. 4172/13 κατ την προμθεια φακλων με προπληρωμνο τλος απ φορες γενικς κυβρνησης

11-5-18   ΥΠΥΜΕ ΦΒ1-Α/29567/290/11-5-18 : Διαδικασα σφργισης εγκαταστσεων παροχς καυσμων

11-5-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/18 (ΦΕΚ-1643 Β/11-5-18) : Εφαρμογ της παρ. η του ρθρου 99 του ν. 4495/17 "Ελεγχος και προστασα του Δομημνου Περιβλλοντος και λλες διατξεις" (ΦΕΚ Α 167)

11-5-18   ΕΦΚΑ 23/9-5-18 : Εκπροσπηση πολιτν στις διοικητικς αρχς

11-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/137/ΟΙΚ.17222/11-5-18 : Δημοσιοποηση αιτημτων για αμοιβαα μετταξη στην ηλεκτρονικ εφαρμογ για την κινητικτητα του Υπουργεου Διοικητικς Ανασυγκρτησης

11-5-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/1614/18 (ΦΕΚ-1624 Β/10-5-18) : Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/01 αντιστοχως - Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/ΕΞ2015/16-12-15 αυο

11-5-18   Κ.Υ.Α. 64833/Ζ1/10-5-18 (ΦΕΚ-1625 Β/10-5-18) : Καθορισμς των ρων και της διαδικασας επιλογς για τη χοργηση προπτυχιακν υποτροφιν ακαδημιακο τους 2017-2018 απ το Ιδρυμα Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ) στο πλασιο της πρξης "Πργραμμα Οικονομικς Ενσχυσης Επιμελν Φοιτητν/τριν που ανκουν σε ευπαθες κοινωνικς ομδες (ΕΚΟ) - Β' Κκλος) .......

11-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1083/10-5-18 : Τροποποιητικς δηλσεις που υποβλλονται λγω επιστροφς αχρεωσττως καταβληθντων ποσν απ μισθωτ εργασα και συντξεις

11-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1071818/ΕΞ2018/9-5-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση σε ντυπη μορφ βεβαισεων αποδοχν για τα ποσ που χορηγονται σε υπαλλλους για κλυψη δαπανν που πραγματοποιονται για λογαριασμ της υπηρεσας τους

11-5-18   ΕΦΚΑ 616466/11-5-18 : Διευκρινσεις για την εγκκλιο 20/1810-5-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (10/05/2018)

10-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1082/10-5-18 : Αναγραφ στη δλωση φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων των κερδν / ζημιν απ αγοραπωλησες εισηγμνων σε χρηματιστριο μετοχν, ταν ο μεταβιβζων συμμετχει στο μετοχικ κεφλαιο των εταιριν με ποσοστ μικρτερο του μισο τοις εκατ (0,5%) ταν οι μετοχς χουν αποκτηθε πριν την 1η Ιανουαρου 2009

10-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/ΟΙΚ.17115/10-5-18 : Τροποποηση διατξεων του ν. 4369/16 για την ηλεκτρονικ διεξαγωγ της αξιολγησης προσωπικο

10-5-18  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/18 (ΦΕΚ-1634 Β/10-5-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1135/29-8-17 (Β 3053) απφασης του Υπουργο Οικονομομικν σχετικ με τον καθορισμ του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοικονομικν λογαριασμν δυνμει του πρτου εδαφου της παρ. 2 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/16 (Α 190)

10-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 18159/9-5-18 : Συλλογ στοιχεων αναφορικ με την εφαρμογ του ρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4210/13 για τους προσωριν επιτυχντες της προκρυξης 3Κ/2018

10-5-18   ΥΠΕΘ Φ.152/75061/Α5/10-5-18 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ του ν. 4386/16 (ΦΕΚ-83 Α), του ν. 4186/13 (ΦΕΚ-193 Α) και του ν. 4473/17 (ΦΕΚ-78 Α) τους 2018

10-5-18   ΕΕΕΠ ΠΡΠ/160180418/18 (ΦΕΚ-1599 Β/9-5-18) : Ορισμς υποδεγματος του εντπου καταγγελας του ρθρου 36 της με αριθμ Τ/6736/2003 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με ττλο "Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο", πως τροποποιθηκε και κωδικοποιθηκε με τη με αριθμ 303/5/18 (Β 1025) απφαση της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων

10-5-18   ΦΕΚ-1608 Β/9-5-18  :

ΥΠΟΙΑΝ 44318/9-5-18  : Τροποποηση της αριθμ. Β2/829Α/13 κ.υ.α. περ διθεσης πιστσεων απ το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων για τη Δρση ενσχυσης "Εκσυγχρονισνς Πρατηρων Υγρν Καυσμων"

Κ.Υ.Α. 822/60139/18 : Τροποποηση της αριθμ. 323306/13-9-07 απφασης των Υπουργν Οικονομας και Οικονομικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΚ) αριθ. 178/02 και αριθ. 882/04 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, σον αφορ τις γενικς αρχς της ασφλειας και τους επσημους ελγχους στις ζωοτροφς" (Β 1881/14-9-17)9-5-18   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9-5-18   ΦΕΚ-1586 Β/8-5-18 :

Κ.Υ.Α. 45196/18 : Τροποποηση της αριθμ. 133473/17 απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)" (Β 4309)

Κ.Υ.Α. 66981/Δ1/18 : Ορισμς δμων εφαρμογς δχρονης προσχολικς εκπαδευσης απ το σχολικ τος 2018-2018

9-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80100/ΟΙΚ.17630/943/18 (ΦΕΚ-1560 Β/8-5-18) : Αντικατσταση του Πνακα παθσεων που χαρακτηρζονται μη αναστρψιμες και για τις οποες η διρκεια αναπηρας των ασφαλισμνων καθορζεται επαριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (ΦΕΚ-Β 7/2018) υ.α.

9-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 16410/Φ.700.6/18 (ΦΕΚ-1576 Β/8-5-18) : Εγκριση της υπ' αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικς Διταξης με θμα : "μτρα και μσα πυροπροστασας εμπορικν αποθηκν"

9-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.26856/18 (ΦΕΚ-1556 Β/8-5-18) : Κατρτιση λεπτομερος καταλγου ιατρικν πρξεων οι οποες επιτρπεται να εκτελονται σε Αυτοτελες Ιδιωτικς Μονδες Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ) ειδικτητας α) οφθαλμολογας και β) πλαστικς / επανορθωτικς χειρουργικς

9-5-18   ΦΕΚ-1577 Β/8-5-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 24270/610/18 : Αμοιβ των δικηγρων ως δικαστικν αντιπροσπων στις εκλογς συνδικαλιστικν οργανσεων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.33003/18 : Καθορισμς κριτηρων επιλογς γνωμοδοτοντων ιατρν που συμμετχουν στο Σστημα Ηλεκτρονικς Προγκρισης (ΣΗΠ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)

9-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.20155/25187/Δ16.624/18 (ΦΕΚ-1582 Β/8-5-18) : Εγκριση του Κανονισμο Εσπραξης Εσδων του Ενιαου Δημοσιογραφικο Οργανισμο Επικουρικς Ασφαλσεως και Περιθλψεως (ΕΔΟΕΑΠ)8-5-18   Π.Δ. 41/18 (ΦΕΚ-80 Α/7-5-18) : Κανονισμς Πυροπροστασας Κτιρων

8-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1074/18 (ΦΕΚ-1547 Β/7-5-18) : Απαλλαγ απ την τρηση λογιστικν αρχεων (βιβλων) και κδοση λογιστικν στοιχεων, ιατρν που παρχουν υπηρεσες στην ολομερη λειτουργα των νοσηλευτικν ιδρυμτων που ανκουν στο ΕΣΥ, πραν του τακτικο ωραρου λειτουργα αυτν, βσει των διατξεων του ν. 2889/01, πως ισχει

8-5-18   ΥΠΥΜΕ Β6/34831/1716/7-5-18 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 42 του ν. 4530/18 (Α 59)

8-5-18   Π.Δ. 42/18 (ΦΕΚ-81 Α/7-5-18) : Τροποποηση του ρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3511/06 (Α 258), πως ισχει - Ανακατανομ οργανικν θσεων στο Πυροσβεστικ Σμα

8-5-18   Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/29/16053/18 (ΦΕΚ-1548 Β/7-5-18) : Καθορισμς αριθμο εισακτων στον 26ο εισαγωγικ διαγωνισμ της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομ αυτν στα τμματα εξειδκευσης7-5-18    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, στο οποο περιλαμβνονται οι  μεταβολς επιγραμματικ και παραλεπονται τα ρθρα  που αφορον τις κοιντητες των δμων, τις περιφρειες και τους ΦΟΔΣΑ : 
1. Χαρακτηρισμς και κατηγοριοποηση δμων (ρθρα 1 και 2).
2. Δημοτικ περοδος (ρθρο 5).
3. Κωλματα και ασυμββαστα (ρθρο 10).
4. Ασυμββαστο εξαιτας οφειλν (ρθρο 11).
5. Κατρτιση συνδυασμν (ρθρο 13).
6. κυρα ψηφοδλτια (ρθρο 25).
7. Κατανομ εδρν (ρθρο 27).
8. Παρατηση αιρετν (ρθρο 40).
9. Αντιδμαρχοι (ρθρο 68).
10. Εκλογ νου δημρχου (ρθρο 69).
11. Εκλογ προεδρεου δημοτικο συμβουλου (ρθρο 71).
12. Μεταββαση αρμοδιοττων του δημοτικο συμβουλου στην οικονομικ επιτροπ (ρθρο 72).
13. Δημοτικς παρατξεις (ρθρο 73).
14. Σγκληση του δημοτικο συμβουλου (ρθρο 74).
15. Επιτροπς του δημοτικο συμβουλου (ρθρο 75).
16. Οικονομικ Επιτροπ και Επιτροπ Ποιτητας Ζως (ρθρο 76).
17. Δημοτικ Επιτροπ διαβολευσης (ρθρο 78).
18. Αυτοτελς Υπηρεσα Εποπτεας ΟΤΑ (ρθρο 106).
19. Εππτης ΟΤΑ (ρθρο 107).
20. Επιτροπ Συντονισμο και Ελγχου Εποπτεας ΟΤΑ (ρθρο 112).
21. Υποχρεωτικς λεγχος νομιμτητας (ρθρο 113).
22. Αυτεπγγελτος λεγχος νομιμτητας (ρθρο 114).
23. Ειδικ διοικητικ προσφυγ (ρθρο 115).
24. Δημοσευση των αποφσεων του Εππτη ΟΤΑ (ρθρο 118).
25. Αστικ ευθνη (ρθρο 121).
26. Πειθαρχικ ευθνη (ρθρο 122).
27. κπτωση εξαιτας καταδκης (ρθρο 125).
28. Αυτοδκαιη αργα (ρθρο 126).
29. Ιδιζουσα δωσιδικα των αιρετν και εξαρεση αυτν απ την αυτφωρη διαδικασα (ρθρα 124 και 129 παρ. 4).
30. Δημοτικο Διαμεσολαβητς (ρθρα 149-171).
31. Επιχειρησιακ Πργραμμα και προπολογισμς (ρθρα 172 και 174).
32. Υποστριξη των δμων απ τη ΜΟΔ ΑΕ (ρθρο 175).
33. Προγραμματικς συμβσεις (ρθρο 176).
34. Διαδημοτικς σνδεσμος τεχνικς υπηρεσας (ρθρο 177).
35. Υπηρεσα Δμησης (ρθρο 178).
36. Συμμετοχ σε αννυμες εταιρεες (ρθρα 179 και 180).
37. Πρατρια καυσμων (ρθρο 181).
38. Τλος καθαριτητας (ρθρο 182).
39. Κριτρια κατανομς των ΚΑΠ (ρθρα 183 και 184).
40. Ψφιση του προπολογισμο (ρθρο 186).
41. Τεχνικ πργραμμα (ρθρο 188).
42. Εκμσθωση ακιντων (ρθρο 193).
43. Λογαριασμς οικονομικς ενσχυσης ΟΤΑ (ρθρα 196 και 197).
44. Κλειστ ακνητα (ρθρο 207).

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι (07/05/2018)

7-5-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.2.1/30617/18/18 (ΦΕΚ 1540 Β/04-05-2018) : Τροποποηση - αναπροσαρμογ της αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 απφασης «Αντατες Επιτρεπμενες Τιμς Καθαρν Ναλων Οικονομικς Ενιαας Θσης Επιβατν, Οχημτων και Εμπορευμτων, πλην Ταχυδρομικν Αποστολν, Πλοων Ακτοπλοας κατ Σνδεση και κατ Κατηγορα Πλοου (Β' 718)», πως χει τροποποιηθε με την αριθμ. 2252.2.1/26892/17/ 10-04-2017 απφαση Υπουργο Ναυτιλας και Αιγαου (Β' 1489) --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

7-5-18   Κ.Υ.Α. ΑΣ 16.4/87235/104/18 (ΦΕΚ-1517 Β/4-5-18) : Καθορισμς του ψους παραβλους που συνοδεει την ατηση για την γκριση θσης σε λειτουργα των δομικν υποσυστημτων και των οχημτων του σιδηροδρομικο συστματος

7-5-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 4954/18 (ΦΕΚ-1526 Β/4-5-18) : Τροποποηση και συμπλρωση της 2879/18 (ΦΕΚ-879 Β) υ.α. "Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου"4-5-18   ΥΠΥΜΕ 4019/41/27-4-18 : Εφαρμογ της οδηγας 2014/45/ΕΚ "Περιοδικς τεχνικς λεγχος μηχανοκνητων οχημτων και των ρυμουλκουμνων τους σε συμμρφωση με την οδηγα 2014/45/ΕΚ και κατργηση της οδηγας 2009/40/ΕΚ

4-5-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 2282/25-4-18 : Ενημρωση για το Επιγραμμικ Αποθετριο Πιστοποιητικν eCertis (παρ. 2 του ρθρου 81 του ν. 4412/16)

4-5-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/7037/557/7-2-18 : Χοργηση δειας σε ρυμοτομομενα μη οικοδομσιμα οικπεδα - γπεδα για την εκτλεση εργασιν αποκατστασης / ανακανισης κτιρων χαρακτηρισμνων ως διατηρητα (ν. 4067/12) νετερα μνημεα (ν. 3028/02)3-5-18   ΥΠΕΘ Φ.7/70275/Δ1/3-5-18 : Ενργειες προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου των Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2018-2019 - Προγραμματισμς λειτουργας Ολομερου Προγρμματος

3-5-18   ΥΠΕΘ 70279/Δ1/3-5-18 : Ενργειες προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου των Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2018-2019 - Προγραμματισμς λειτουργας Ολομερου Προγρμματος

3-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53Β/632/ΟΙΚ.15287/25-4-18 : Μεταπτυχιακ εκπαδευση υπαλλλων

3-5-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/28984/0004/18 (ΦΕΚ-1499 Β/2-5-18) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 2.36842/0094/07 απφασης του Υπουργο Οικονομικν με θμα "Καθορισμς των δικαιολογητικν νομιμοποησης των δικαιοχων για την εσπραξη χρημτων απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων (Τ.Π. και Δανεων), με την προσθκη δικαιολογητικν νομιμοποησης διαχειριστ πολυκατοικας

3-5-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ466/18 (ΦΕΚ-1511 Β/2-5-18) : Τροποποηση της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/17 (Β 4841) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν με θμα "Κατρτιση, τρηση και λειτουργα του Μητρου μελν επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του ρθρου 221 του ν. 4412/16

3-5-18   Κ.Υ.Α. 84675/18 (ΦΕΚ-1510 Β/2-5-18) : Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο Υπουργεο Περιβλλοντος και Ενργειας και στις Αποκεντρωμνες Διοικσεις για την αντιπυρικ προστασα των δασικν οικοσυστημτων της χρας2-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 14026/24-4-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εορτασμς των Εθνικν Αγνων και της Εθνικς Αντστασης κατ του ναζισμο και του φασισμο

2-5-18   ΥΠΟΙΑΝ 46974/ΕΓΚ.2/2-5-18 : Εφαρμογ του ν. 4497/17 σχετικ με την σκηση υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων

2-5-18   ΥΠΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391/ΕΓΚ.13/23-4-18 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Προκρυξη ∆ιαγωνισµο Επιλογς Σπουδαστν-τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυµτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν ∆οκµων (ΣΝ∆), Ικρων (ΣΙ), Αξιωµατικν Σωµτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ) και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωµατικν (ΑΣΣΥ), Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεµικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ), Πολεµικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)

2-5-18  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1079/27-4-18 : Ερμηνεα του ρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξ της Ελλδας και της Ρωσικς Ομοσπονδας (Ν. 3047/02, ΦΕΚ-200 Α)

2-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1066017/ΕΞ2018/27-4-18 : Υποβολ δηλσεων απ τα γραφεα αλλοδαπν επιχειρσεων και τις ημεδαπς επιχειρσεις που λειτουργον βσει του α.ν. 89/67 σε περπτωση ανκλησης της δειας εγκαταστασς τους

2-5-18   ΥΠΟΙΑΝ 46287/650/Φ.15.1/30-4-18 : Παροχ οδηγιιν για την γκριση εγκατστασης (ν. 4442/16 πως τροποποιθηκε με τον ν. 4512/18)

2-5-18   ΕΦΚΑ Σ40/35/568570/30-4-18 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 29 του ν. 4387/16, πως συμπληρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4499/17 περ χοργησης προσωρινς σνταξης

2-5-18   ΕΦΚΑ Σ45/2/568494/30-4-18 : Μετατροπ σνταξης απ αναπηρας σε γρατος και αντστροφα, μετ τη λειτουργα του ΕΦΚΑ

2-5-18   ΕΦΚΑ Σ22/1/27-4-18 : Κοινοποηση του μσου Δεκτη Τιμν Καταναλωτ τους 2017

2-5-18   ΕΦΚΑ 569143/2-5-18 : Συμπληρωματικς οδηγες - παρταση προθεσμας για την συνταξιοδτηση λγω γρατος ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις των ρθρων 17 και 36 του ν. 4387/16

2-5-18   Π.Δ. 40/18 (ΦΕΚ-76 Α/30-4-18) : Αξιολγηση των μαθητν των ΕΠΑΛ και των μαθητευμενων του "Μεταλυκειακο ετους - Τξης Μαθητεας"

2-5-18   ΥΠΕΘ 66793/Η2/18 (ΦΕΚ-1487 Β/30-4-18) : Καθορισμς διαδικασας απσπασης εκπαιδευτικν στο εξωτερικ, ειδικτερων προσντων, κριτηρων, οργνου επιλογς τους για τοποθτησ τους σε σχολικς μονδες ενταγμνες σε τυπικ εκπαιδευτικ σστημα και Τμματα Ελληνικς Γλσσας και Πολιτισμο (ΤΕΓ) της Ελληνγλωσσης εκπαδευσης στο εξωτερικ

2-5-18   Κ.Υ.Α. 7279/18 (ΦΕΚ-1488 Β/30-4-18) : Καθορισμς : α) των απαιτομενων προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του ρθρου 21 του ν. 2190/94 (Α 28), β) της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων των υποψηφων, γ) των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασα πρσληψης για την κλυψη των αναγκν φλαξης του Υπουργεου Τουρισμο (ΚΥ Περιφερειας Υπηρεσες), σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου ογδου του ν. 4506/17 (Α 191)30-4-18   Κ.Υ.Α. Φ.337/102/302468/Σ.2401/18 (ΦΕΚ-1484 Β/27-4-18) : Καθορισμς του αριθμο των σπουδαστν - τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) των Ενπλων Δυνμεων κατ το ακαδημαικ τος 2018-2019

30-4-18   ΥΠΕΕ 168551/593/18 (ΦΕΚ-1475 Β/27-4-18) : Πνακας Διατμησης Δασικν Προιντων, διαχειριστικο τους 2018

30-4-18   Κ.Υ.Α. Φ.950/61/32022/Σ.6453/18 (ΦΕΚ-1479 Β/27-4-18) : Καθορισμς του ψους, του ποσοστο και της βσης υπολογισμο κρατσεων και εισφορν : α) υπρ του Μετοχικο Ταμεου Ναυτικο και του Ειδικο Κλαδου Οικονομικς Ενσχυσης Μερισματοχων Μετοχικο Ταμεου Ναυτικο επ των αποδοχν των εν ενεργεα μετχων του Ταμεου, β) υπερ του Ειδικο Λογαριασμο Προνοας Ναυτικο του Μετοχικο Ταμεου Ναυτικο επ των αποδοχν των ασφαλισμνων σε αυτ και γ) υπρ ανεγρσεως του Ναυτικο Νοσοκομεου Αθηνν επ των αποδοχν των εν ενεργεα μετχων του Μετοχικο Ταμεου Ναυτικο

30-4-18   Κ.Υ.Α. 8200/0-297647/18 (ΦΕΚ-1476 Β/27-4-18) : Εκδοση νου Δελτου Ταυττητας Ελλνων πολιτν

30-4-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1065393/ΕΞ2018/26-4-18 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος που προκπτει κατ τη λξη ομολγων χωρς τοκομερδια (zero coupon) ημεδαπς και αλλοδαπς προλευσης

30-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1076/18 (ΦΕΚ-1456 Β/26-4-18) : Ηλεκτρονικ υποβολ ενδικοφανν προσφυγν και αιτημτων αναστολς του ρθρου 63 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/13)

30-4-18   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ "Μεταρρθμιση του θεσμικο πλαισου της Τοπικς Αυτοδιοκησης - Εμβθυνση της Δημοκρατας - Ενσχυση της Συμμετοχς - Βελτωση της οικονομικς και αναπτυξιακς λειτουργας των ΟΤΑ (Πργραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του πλαισου οργνωσης και λειτουργας των ΦΟ.ΔΣ.Α." - Ρυθμσεις για την αποτελεσματικτητερη, ταχτερη και εναιαα σκηση των αρμοδιοττων σχετικ με την απονομ ιθαγνειας και την πολιτογρφηση - Λοιπς διατξεις αρμοδιτητας ΥΠΕΣ

30-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/ΟΙΚ.33346/30-4-18 : Συμπλρωση υποχρεωτικο διδακτικο ωραρου απ το εκπαιδευτικ προσωπικ των ΔΙΕΚ του Ν. 4186/13 αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας

30-4-18   Ν. 4533/18 (ΦΕΚ-75 Α/27-4-18) : Διαρθρωτικ μτρα για την πρσβαση στο λιγντη και το περαιτρω νοιγμα της χονδρεμπορικς αγορς ηλεκτρισμο και λλες διατξεις

30-4-18   Κ.Υ.Α. 174005/18 (ΦΕΚ-1459 Β/27-4-18) : Τροποποηση της οικ. 175700/16 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Σστημα αειφορας βιοκαυσμων και βιορευστν" (ΦΕΚ Β 1212)27-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 14507/ΕΓΚ.14/27-4-18 : Στοιχεα που υποβλλονται στον Κμβο Διαλειτουργικτητας του Υπουργεου απ τους Δμους και τις Περιφρειες για το προσωπικ και τη μισθοδοσα του - Μη υποχρωση υποβολς των στοιχεων αυτν απ τα νομικ πρσωπα και τις επιχειρσεις των ΟΤΑ

27-4-18   ΕΦΚΑ 22/27-4-18 : Ασφλιση των απασχολομενων στα Μσα Μαζικς Ενημρωσης και Ψυχαγωγας και των ιδιοκτητν αυτν στον ΕΦΚΑ, μετ την εφαρμογ της διταξης του ρθρου 20 του ν. 4498/17

27-4-18   ΕΦΚΑ 20/26-4-18 : Γνωστοποηση των διατξεων 22 και 23 του ν. 4529/18 (Α 56) σχετικ με την υπαγωγ στην ασφλιση για υγειονομικ περθαλψη και Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους μισθωτος και μη μισθωτος ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ και στους ανργους

27-4-18   ΕΦΚΑ 21/27-4-18 : Εκκαθριση εισφορν Μη Μισθωτν Ασφαλισμνων

27-4-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1064574/ΕΞ2018/26-4-18 : Απογραφ δεξαμενν φορολογικν αποθηκν και αποθηκν τελωνειακς αποταμευσης στο Μητρο Δεξαμενν Ενεργειακν Προιντων

27-4-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10034/11236/250/18 (ΦΕΚ-1454 Β/26-4-18) : Καθορισμς προγραμμτων, αριθμο δικαιοχων και προυποθσεων συμμετοχς στα Προγρμματα του Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2018

27-4-18