»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
»


24-4-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :

1. Νομικ καθεστς
2. Εννοια
3. Προστμενοι οικονομικν υπηρεσιν
4. Χρνος ανληψης των υποχρεσεων
5. Διαδικασα ανληψης υποχρεσεων
6. Περιεχμενο του εγγρφου ανληψης της υποχρωσης
7. Δαπνες μη προβλεπμενες απ το νμο
8. Μητρο δεσμεσεων
9. Δαπνες πγιου χαρακτρα
10. Δαπνες του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων
11. Υπλοιπα ανειλημμνων υποχρεσεων προηγουμνων ετν
12. Τμηματικς πληρωμς
13. Ανατροπ αναλψεων και διαγραφ δεσμεσεων
14. Πολυετες υποχρεσεις
15. λεγχος της πορεας των πιστσεων
16. Δαπνες απ την εκτλεση δικαστικν αποφσεων
17. Υποχρεσεις υπηρεσιν – ευθνες οργνων

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (24/04/2018)

24-4-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1374/24-4-18 : Εξαγωγς τροφμων σε τρτες χρες

24-4-18  ΥΠΕΘ Φ.251/65082/Α5/24-4-18 : Πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου (ΓΕΛ) τους 2018)

24-4-18   ΥΠΕΕ 169182/2491/24-4-18 : Υλοποηση του Ειδικο Προγρμματος Πρληψης Λαθρουλοτομιν τους 2018

24-4-18   ΥΠΥΜΕ Δ24/ΟΙΚ.5520/ΕΓΚ.7/24-4-18 : Παρταση ισχος βεβαισεων εγγραφς στο ΜΕΕΠ και τροποποηση του χρνου υποβολς οικονομικν καταστσεων και εκθσεων δραστηριτητας των Εργοληπτικν Επιχειρσεων σμφωνα με το ρθρο 107 του Ν. 4530/18/ (Α 59)

24-4-18   ΥΠΕΘ Φ.251/64901/Α5/24-4-18 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξτασεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημαικο τους 2018-2019

24-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 13131/20-4-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του Μητρου Μελν Επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων,  μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συνασφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.ΕΔ.)

24-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1077/18-4-18 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχ για το τος 2018

24-4-18   ΦΕΚ-1368 Β/23-4-18 :

Κ.Υ.Α. Φ.950/62/32039/Σ.6459/18 : Καθορισμς της μηνιαας εισφορς των μετ­χων του Μετοχικο Ταμεου Στρατο, αξιωματι­κν και ανθυπασπιστν υπρ του Νοσηλευτικο Ιδρματος Μετοχικο Ταμεου Στρατο.

Κ.Υ.Α. Φ.950/59/32019/Σ.6451/18 : Καθορισμς του ψους, του ποσοστο και της βσης υπολογισμο κρατσεων και εισφορν υπρ του Μετοχικο Ταμεου Στρατο και του Κλδου Οικονομικς Ενσχυσης Μερισματοχων Μετοχικο Ταμεου Στρατο επ των απο­δοχν των μετχων και των λοιπν υπχρεων στην καταβολ τους.

ΥΠ.ΟΙΚ. 2/31130/0026/18 : Τροποποηση της αριθμ. 2/59167/0026/18-8-2011 απφασης του Υπουργο Οικονομικν (Β’ 1986) αναφορικ με την πληρωμ δαπανν μισθοδοσας και λοιπν αποζημισεων και αμοιβν.

24-4-18   ΥΠΕΘ Φ.52/64336/Δ1/24-4-18 : Διδασκαλας της 2ης ξνης γλσσας στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2018-2019

24-4-18   ΥΠΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391/ΕΓΚ.13/23-4-18 : Προκρυξη ∆ιαγωνισµο Επιλογς Σπουδαστν-τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυµτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν ∆οκµων (ΣΝ∆), Ικρων (ΣΙ), Αξιωµατικν Σωµτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ) και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωµατικν (ΑΣΣΥ), Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεµικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ), Πολεµικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)23-4-18  ΥΠ.ΕΣ. 13641/23-4-18 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 226/17 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

23-4-18  ΥΠΕΘ 64016/Α3/23-4-18 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Γενικν Λυκεων που θα συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις του σχολικο τους 2017-2018

23-4-18   ΥΠΕΘ 64020/Α3/23-4-18 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ημερησων και Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολικο τους 2017-2018

23-4-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.1/ΟΙΚ.14705/20-4-18 : Εκπαιδευτικ προγρμματα για το ψηφιακ Οργανγραμμα και την εφαρμογ του ενιαου συστματος κινητικτητας στη δημσια διοκηση και την τοπικ αυτοδιοκηση

23-4-18   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 8269/18 (ΦΕΚ-1366 Β/20-4-18) : Περιορισμς κυκλοφορας των αιτοντων διεθν προστασα20-4-18   ΥΠΥΜΕ Α1/22201/839/20-4-18 : Οριστικ διαγραφ φορτηγν ΙΧ κατηγορας Ν1

20-4-18   Π.Δ. 35/18 (ΦΕΚ-69 Α/19-4-18) : Τροποποηση προεδρικν διαταγμτων για τις οργανικς θσεις σε μμισθα Υποθηκοφυλακεα της χρας

20-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.30961/20-4-18 : Ελεγχος ποιτητας υδτων κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας υδτων κολμβησης περιδου 2018

20-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1071/18 (ΦΕΚ-1363 Β/19-4-18) : Καθορισμς τρπου πληρωμς των βεβαιωμνων στις ΔΟΥ ατομικν οφειλν με τη χρση καρτν πληρωμν μσω της εφαρμογς του Taxisnet19-4-18   ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΝΩΜΗ Α8/18 : Ατημα για διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. αα του ν. 4013/11, επ τροπολογας σε σχδιο νμου που αφορ στις δημσιες συμβσεις και προτενεται απ τον Υπουργ Οικονομας και Ανπτυξης

19-4-18   Κ.Υ.Α. 56210/Α5/18 (ΦΕΚ-1355 Β/19-4-18) : Καθορισμς παρβολου σχετικ με τη σνταξη αξιολογικς κθεσης στην Εντητα 2 (παραγωγ γραπτο λγου) για τις εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας

19-4-18   Κ.Υ.Α. 20999/336/18 (ΦΕΚ-1357 Β/19-4-18) : Καταβολ απ το Δημσιο ασφαλιστικν εισφορν δικαιοχων συντξεως θαντου - απασχολουμνων ως μισθωτν και αυτοτελς απασχολουμνων

19-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1075/18-4-18 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 130060/27-11-17 (ΦΕΚ-4158 Β/29-11-17) Κ.Υ.Α. περ απλοποιημνης διαδικασας ρθμισης οφειλν επιχειρσεων που δεν ξεπερνον συνολικ το ποσ των πενντα χιλιδων (50.000) ευρ στο πλασιο υπαγωγς τους στον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων του ν. 4469/17

19-4-18   Κ.Υ.Α. 1117/52284/18 (ΦΕΚ 1327 Β/18-04-2018) : Τροποποηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινς υπουργικς απφασης, «Διαδικασα υπο¬βολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του νμου 3877/2010 (Α’ 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β’1239).

19-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1065/18 (ΦΕΚ-1324 Β/18-4-18) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 ( 179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει18-4-18   ΥΠ.ΕΣ. - ΕΛΑΣ 6003/1/21-ΙΑ/18-4-18 : Διευκρινσεις για το νο σστημα αξιολγησης αξιωματικν Ελληνικς Αστυνομας

18-4-18   ΕΦΚΑ 19/18-4-18 : Υπαγωγ στην ασφλιση του ΕΦΚΑ των μαθητευμενων σπουδαστν των δημσιων και ιδιωτικν Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) και των μαθητευμενων στο Πργραμμα "Μεταλυκειακ Ετος - Τξη Μαθητεας" σε ΕΠΑΛ

18-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1068/18 (ΦΕΚ-1319 Β/17-4-18) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων φορολογικο τους 2017, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που συνυποβλλονται με αυτ

18-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1067/18 (ΦΕΚ-1320 Β/17-4-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1124/15 απφασης ΓΓΔΕ περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρ4ου 65Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/13, ΦΕΚ-170 Α), σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ Νμιμους Ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα εγγεγραμμνα στο δημσι Μητρο του ν. 3693/08 (ΦΕΚ-174 Α)17-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1073/17-4-18 : Παροχ οδηγιν για την κοινοποηση των εντολν ελγχου για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/18 (Α 5) αναφορικ με την τροποποηση των ρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/13 (Κδικας Φορολογικς Διαδικασας - ΚΦΔ Α 170)

17-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1072/16-4-18 : Οδηγες συμπλρωσης εντπου Ε3 (Κατσταση Οικονομικν Στοιχεων απ Επιχειρηματικ Δραστηριτητα) και Κατστασης Φορολογικς Αναμρφωσης φορολογικο τους 201716-4-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/619/15/13-4-18 : Ασφαλιστικς εισφορς μελν εταιρειν και διαχειριστν

16-4-18   K.Y.A. 24296/18 (ΦΕΚ-1302 Β/13-4-18) : Καθορισμς φορα για τη διαχεριση δεσμευμνων και δημευμνων περιουσιακν στοιχεων, σμφωνα με το ρθρο 5 του ν. 4478/17 και διαδικασα συλλογς, ταξινμησης και επεξεργασας στρατιστικν στοιχεων, σμφωνα με τα ρθρα 11 και 32 του ν. 4478/17

16-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 11293/13-4-18 : Νο Προπτυχιακ Πργραμμα Σπουδν με ττλο "Δημσια Διοκηση" απ το Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστμιο

16-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1069/13-4-18 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 201713-4-18   ΥΠΥΜΕ Α/28391/1396/13-4-18 : Περ της σστασης Πειθαρχικν Συμβουλων για θματα Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων κατ το ισχον θεσμικ πλασιο - Κοινοποηση αποσπσματος ΦΕΚ

13-4-18   ΥΠΟΙΑΝ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 41597/13-4-18 : Απλοποιημνη διαδικασα ρθμισης οφειλν επιχειρσεων που δεν ξεπερνον συνολικ το πποσ των πενντα χιλιδων ευρ (50.000,00) στο πλασιο υπαγωγς

13-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/26186/10-4-18 : Επικαιροποηση του πνακα των εγκεκριμνων βιοκτνων για την αντιμετπιση κουνουπιν

13-4-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/26549/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-1288 Β/12-4-18) : Αντικειμενικο λγοι, εξωγενες παργοντες και διαδικασα αναθερησης των εγκεκριμνων προυπολογισμν των φορων του κεφαλαου Α του ν. 3429/05

13-4-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/ΟΙΚ.19750/540/18 (ΦΕΚ-1293 Β/12-4-18) : Χοργηση επιδματος παιδιο απ τον Οργανισμ Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ)

13-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 9614/29-3-18 : Κατρτιση Περιγραμμτων θσεων Εργασας

13-4-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ14/ΟΙΚ.21446/488/18 (ΦΕΚ-1299 Β/12-4-18) : Ανθεση της διαχερισης του προγρμματος με ττλο "Παροχ Υπηρεσιν παρασκευς - συσκευασας και διανομς ζεστν γευμτων (Σχολικ Γεματα) σε μαθητς πρωτοβθμιας εκπαδευσης" στον Οργανισμ Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ)12-4-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.11775/18 (ΦΕΚ 1269 Β/10-04-2018) : Σσταση πενταμελος γνωμοδοτικο οργνου στο Υπουργεο Διοικητικς Ανασυγκρτησης με αντικεμενο τη διενργεια των διαδικασιν για την ανθεση δημοσων συμβσεων προμθειας αγαθν και γενικν υπηρεσιν στο πλασιο των συμφωνιν - πλασιο που συνπτει η Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1β του ρθρου 41 του ν. 4412/2016.

12-4-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1710/51865/18 (ΦΕΚ-1295 Β/12-4-18) : Λεπτομρειες εφαρμογς των ρθρων 5 και 7 του ν. 4492/17 (ΦΕΚ-156 Α) περ της υποχρεωτικς επισμανσης προλευσης στο γλα και στα γαλακτοκομικ προιντα

12-4-18   ΥΠΟΙΑΝ 35976/18 (ΦΕΚ-1272 Β/10-4-18) : Δετερη (2η) προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Νες ανεξρτητες ΜΜΕ" του αναπτυξιακο νμου 4399/16

12-4-18   ΥΠΥΜΕ Α/281-44/1388/12-4-18 : Κοινοποηση αποσπσματος ν. 4530/18 (Α 59), ρθρο 17

12-4-18   ΕΦΚΑ Τ01/652/34/10-4-18 : Χοργηση επιδομτων απ ΕΤΕΑΕΠ βσει του ρθρου 96 παρ. 5 του ν. 4387/16

12-4-18   ΥΠΥΜΕ Α/27634/1371/12-4-18 : Θματα εκμσθωσης ΕΙΧ οχματος, σμφωνα με τις διατξεις της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του ν. 4093/12 (Α 222), με οδηγ, κατ το ν. 4530/18 (Α 59)

12-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/23692/18 (ΦΕΚ-1280 Β/11-4-18) : Τροποποηση της αριθμ. Δ3(α)/12647/21-2-18 (Β 574) απφασης με θμα : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει  --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

12-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/82105/12-4-18 : Εκδοση πιστοποιητικο υγεας για εξαγωγ τροφμων σε τρτες χρες σε επιχειρσεις αρμοδιτητας των Υπηρεσιν Δημσιας Υγεας11-4-18   ΥΠΟΙΑΝ 37798/18 (ΦΕΚ-1279 Β/10-4-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 137926/17 υ.α. "Δετερη (2η) προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Γενικ Επιχειρηματικτητα"του αναπτυξιακο ν. 4399/16"

11-4-18   ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ.1/οικ.172858/18 (ΦΕΚ 1263 Β/10-04-2018) : Τροποποηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488) υπουργικς απφασης «Καθορισμς τεχνολογιν και κατηγοριν σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντσσονται σε καθεστς στριξης με τη μορφ Λειτουργικς Ενσχυσης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν, χαρακτηρισμς των ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν ως τεχνολογικ ουδτερων μη και καθορισμς μεθοδολογας και διαδικασας επιμερισμο ισχος για συμμετοχ, στις ανταγωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθστανται σε χρες εντς του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου υπ την προπθεση ενεργο Διασυνοριακο Εμπορου ενργειας με αυτς, με βση την παρ. 2 του ρθρου 7 του ν.4414/2016.»

11-4-18   ΥΠΟΙΑΝ  35979/29-03-2018/18 (ΦΕΚ 1271 Β/10-04-2018) : Δετερη (2η) Προκρυξη καθεσττος «Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

11-4-18   ΦΕΚ-1267 Β/10-4-18 :

ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ.1/οικ.172859/18 : Καθορισμς εγκατεστημνης ισχος, αν τεχνολογα και κατηγορα σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποα δημοπρατεται μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν για τα τη 2018, 2019 και 2020, ελχιστου αριθμο αντα¬γωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφο¬ρν αν τος, αντατης επιτρεπμενης τιμς προσφορς για κθε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν και τλους συμμετοχς σε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν, με βση τις παρ. 3 και 6 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016.
ΑΑΔΕ ΔΕΛΒ/1048020/ΕΞ/18 : Εξαρεση απ την υποβολ, σμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951 Β) ΑΥΟ πως τροποποιθηκε και ισχει, συμφωνητικν που καταρτζονται μεταξ της εταιρεας KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟ¬ΟΝΤΩΝ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 800749766 και των συν¬δρομητν πελατν της.

11-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1054/18 (ΦΕΚ-1261 Β/10-4-18) : Τροποποηση του ρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4-7-17 (ΦΕΚ-2540 Β) απφασης Διοικητ Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων "Οροι και προυποθσεις για τη σσταση και λειτουργα επιχειρσεων ναυπγησης και επισκευς πλοων που αναγνωρζονται ως Ελευθρα Τελωνειακ Συγκροτματα και διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ για τις πρτες και βοηθητικς λες που παραλαμβνουν οι επιχειρσεις στα πλασια εκτλεσης των εργασιν τους"

11-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/11611/11-4-18 : Αδειοδτηση δημσιων κολυμβητικν δεξαμενν10-4-18   Ν. 4532/18 (ΦΕΚ-63 Α/5-4-18) : Ενσωμτωση  στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2015/1794 και λλες διατξεις

10-4-18   Ν. 4531/18 (ΦΕΚ-62 Α/5-4-18) : Ι) Κρωση της Σμβασης του Συμβουλου της Ευρπης για την Πρληψη και την Καταπολμηση της Βας κατ των γυναικν και της Ενδοοικογενειακς Βας και προσαρμογ της ελληνικ νομοθεσας, ΙΙ) Ενσωμτωση της 2005/214/ΔΕΥ απφασης - πλασιο, πως τροποποιθηκε με την απφαση - πλασιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικ με την εφαρμογ της αρχς της αμοιβαας αναγνρισης επ χρηματικν ποινν και ΙΙΙ) Αλλες διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων και λοιπς διατξεις5-4-18 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/131/13234/5-4-18 : Εξορθολογισμς και επιτχυνση εφαρμογς του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας

5-4-18 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294/18 (ΦΕΚ 1242 Β/04-04-2018) : Διαδικασα ηλεκτρονικς καταχρησης παραβλου κατ την εγγραφ φυσικν και νομικν προσπων στο Μητρο Ενεργειακν Επιθεωρητν και κατ την υποβολ των ενεργειακν επιθεωρσεων στο Αρχεο Επιθεωρσεως Κτιρων. Καθορισμς του ψους και της διαδικασας ελγχου τους, των ρων απευθεας κδοσης των πρξεων υπολογισμο.

5-4-18 ΟΑΕΔ 792/20/18 (ΦΕΚ 1236 Β/04-04-2018) : Αποσαφνιση των υποχρεσεων των εγγεγραμμνων ανργων στα Μητρα του ΟΑΕΔ σε αμοιβαιτητα προς τις υποχρεσεις του ΟΑΕΔ ναντι αυτν.

5-4-18 ΥΠΠΕΘ 55987/Δ1/5-4-18 : Οδηγες για τη διαδικασα ολοκλρωσης της δρυσης και λειτουργας Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μσω της Πρξης: «νταξη Ευλωτων Κοινωνικν Ομδων (ΕΚΟ) στα Σχολεα- Τξεις Υποδοχς, σχολικ τος 2017-2018 με κωδικ ΟΠΣ 5009805 στο πλασιο των ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 του Ε.Π. «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδτηση απ την Ευρωπακ νωση/ Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (ΕΚΤ) και το Ελληνικ Δημσιο

5-4-18 ΥΠΕΣ 10394/4-4-18 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2019-2021 του υποτομα S1313 «Τοπικ Αυτοδιοκηση»

5-4-18 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/Φ.31/146459/102283/2874/1672/18 (ΦΕΚ 1243 Β/4-4-2018) : Θεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μουσεων και Μνημεων του Κρτους, τους 2018.

5-4-18 Π.Δ. 31/18 (ΦΕΚ 61 Α/4-4-2018) : Σχολς ναυαγοσωστικς εκπαδευσης, χοργηση δειας ναυαγοσστη, υποχρεωτικ πρσληψη ναυαγοσστη σε οργανωμνες μη παραλες.4-4-18   ΥΠΠΕΘ Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-18 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τις προκηρξεις εξλιξης μελν ΔΕΠ

4-4-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.Δ15/Δ/18338/482/4-4-18 : Τροποποισεις και οριοθετσεις περιοχν και χοργηση πιστωτικν διευκολνσεων για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ : α) τις κατολισθσεις του Ιανουαρου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνας της Δ.Ε. Αρχαας Ολυμπας του Δμου Αρχαας Ολυμπας της περιφερειακς Εντητας Ηλεας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας, β) τις πλημμρες της 26ης, 27ης και 28ης Νοεμβρου 2016 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς και γ) τις πλημμρες της 11ης και 12ης Οκτωβρου 2015 σε περιοχς του Δμου Τοπερου της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδνιας και Θρκης

4-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 9873/2-4-18 : Δυναττητα πρσληψης βσει προσωρινν πινκων κατταξης των υποψηφων της προκρυξης 3Κ/2018

4-4-18   ΟΑΕΔ 23544/4-4-18 : Δημσια Πρσκληση 3/2018 προς δικαιοχους και παρχους κατασκηνωτικν επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στο πργραμμα διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις τους 20183-4-18  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/Β/0005692/ΕΞ2018/30-3-18 : Παροχ οδηγιν για την εκτλεση ργων και τη νομιμοποηση αυθαρετων κατασκευν (ρθρο 14 και 27 του ν. 2971/01)

3-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.27385/3-4-18 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει του Πσχα

3-4-18   ΥΠΠΕΘ 52422/Ν1/30-3-18 : Ρθμιση θεμτων λειτουργας Ξνων Σχολεων

3-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 9927/2-4-18 : Προκρυξη πλρωσης θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης της Περιφρειας Ιονων Νσων, κατ' εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 84-86 του ΥΚ (ν. 3528/07), πως ισχει

3-4-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1052714/ΕΞ2018/30-3-18 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με την σκηση του δικαιματος της απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης πολτεκνων γονων οι οποοι προτο καταστον πολτεκνοι εχαν παραλβει επιβατικ αυτοκνητο με απαλλαγ απ το φρο ως γονες με τρα τκνα

3-4-18   ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.  8601/18 (ΦΕΚ-1169 Β/30-3-18) : Καθορισμς του αριθμο των Δικαστικν Λειτουργν στους οποους θα χορηγηθε εκπαιδευτικ δεια απουσας για σπουδς στην ημεδαπ, για το εκπαιδευτικ τος 2018-2019

3-4-18   ΥΠΟΙΑΝ 37698/ΕΓΚ.1/3-4-18 : Εφαρμογ του ν. 4497/17 σχετικ με την σκηση υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων2-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 130181/6353/18 (ΦΕΚ-1208 Β/2-4-18) : Προσθκη της δειας διαμονς αριστης διρκειας δεκαετος διρκειας, της δειας διαμονς για επενδυτικ δραστηριτητα καθς και της δειας διαμονς ιδιοκττη ακιντου μνιμης δειας διαμονς επενδυτ, στους ττλους οριστικς διαμονς που γνονται αποδεκτο για την πολιτογρφηση αλλοδαπν

2-4-18   ΥΠΥΜΕ Α/15802/844/29-3-18 : Αυτματη καταχρηση Δλωσης κλοπς ανερεσης Επιβατηγν Ιδιωτικς Χρσης, Μοτοσικλετν και Φορτηγν Ιδιωτικς Χρσης οχημτων στο on-line  Μηχανογραφικ Σστημα αδειν κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν

2-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.27015-/2-4-18 : Υδροδτηση ευρτερης περιοχς Θεσσαλονκης

2-4-18   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 4462/3082/18 (ΦΕΚ-1166 Β/29-3-18) : Ειδικ κθεση εκλογικν εσδων και δαπανν

2-4-18   ΥΠΟΙΑΝ 35355/81/Φ.70/18 (ΦΕΚ-1172 Β/30-3-18) : Εγκαταστσεις με συρματσχοινα. Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας σε διατξεις του Κανονισμο (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 9ης Μαρτου 2016 σχετικ με τις εγκαταστσεις με συρματσχοινα και την κατργηση της οδηγας 2000/9/ΕΚ

2-4-18   ΕΦΚΑ Σ81/16/459528/ΕΓΚ.18/2-4-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 27 του ν. 4488/17 σχετικ με τις προυποθσεις καταβολς της σνταξης σε περιπτσεις ποινικς καταδκης του δικαιοχου

2-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1064/29-3-18 : Οδηγες για την ορθ και ομοιμορφη εφαρμογ, απ 1-1-2018, του "Φρου διαμονς"

2-4-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1063/18 (ΦΕΚ-1173 Β/30-3-18) : Πληροφρηση της Φορολογικς Αρχς ως προς τις Συναλλαγς Αγορν με Ηλεκτρονικ Μσα Πληρωμν

2-4-18    Ν. 4530/18 (ΦΕΚ-59 Α/30-3-18) : Ρυθμσεις θεμτων μεταφορν και λλες διατξεις30-3-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/357/455828/30-3--18 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2018 σε εργατοτεχντες οικοδμους

30-3-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/1050392/ΕΞ2018/29-3-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 46/18 Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

30-3-18   ΥΠΥΜΕ Δ11/ΟΙΚ.82/28-3-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του Μητρου Μελν επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.Ε.Δ.)

30-3-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.18530/1001/30-3-18 : Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 22 και 23 του ν. 4529/18 (Α 56) σχετικ με την υπαγωγ στην ασφλιση για υγειονομικ περθαλψη και χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους μισθωτος και μη μισθωτος ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ και στους ανργους

30-3-18   ΦΕΚ-1157 Β/29-3-18 :

Κ.Υ.Α. 56124/2056/18 : Κατρτιση προγρμματος διαμονς παιδιν χαμηλμισθων εργαζομνων και ανργων σε κατασκηνσεις

Κ.Υ.Α. Γ3Β/ΓΙΙ/15911/18 : Τροποποηση και συμπλρωση της απφασης Α3α/οικ.876/2000 (Β 661) των Υπουργν Οικονομικν και Υγεας και Πρνοιας "Καθορισμς του τρπου οργνωσης και λειτουργας των Μονδων Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης (Οικοτροφεα, Ξεννες) και των Προγραμμτων Προστατευμνων Διαμερισμτων του ρθρου 9 του ν. 2716/99", πως ισχει

30-3-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΑΥΤ.ΤΜ.ΑΣΦ.0001088/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-1165 Β/29-3-18) : Καθορισμς των μτρων ασφαλεας των στοιχεων του Μητρου Αξιν Μεταβιβσεων Ακιντων, αναφορ του υπεθυνου επεξεργασας και ρθμιση λοιπν τεχνικν ζητημτων

30-3-18   ΦΕΚ-1152 Β/29-3-18 :

Κ.Υ.Α. Δ3(Α)/14709/18 : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την οδηγα (ΕΕ) αριθμ. 2017/1572 της επιτροπς για τη συμπλρωση της οδηγας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σον αφορ τις αρχς και τις κατευθυντριες γραμμς που αφορον στους καννες καλς παραγωγς για τα φρμακα που προορζονται για τον νθρωπο (ΕΕ L 238/44, 16-9-17)

Κ.Υ.Α. Α4Ν/ΓΠ/ΟΙΚ.7273/18 : Καθορισμς των πολεοδομικν θεμτων που αφορον στην εγκατσταση και λειτουργα των αυτοτελν ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ) πως ορζονται στο ρθρο 30 του ν. 4486/17 (ΦΕΚ-115 Α/2017)

30-3-18   ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ΟΙΚ.172857/18 (ΦΕΚ-1150 Β/29-3-18) : Πλασιο συμμετοχς στην αγορ ηλεκτρικς ενργειας, μεθοδολογα και διαδικασα εκκαθρισης, τιμολγησης και διακανονισμο των σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργιας απ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με σμβαση Λειτουργικς Ενσχυσης σμφωνα με τα ρθρα 9 ως 11 του ν. 4414/16 (Α 149) Σμβαση πλησης ηλεκτρικς σμφωνα με το ρθρο 12 του ν. 3468/06 (Α 129) αντστοιχη σμβαση αγοραπωλησας ηλεκτρικς ενργειας προ του ν. 3468/06 (Α 129), και οι οποοι συνεχζουν να λειτουργον μετ την ημερομηνα λξης των αντστοιχων συμβσεων, και εφσον ισχουν λες οι απαιτομενες κατ την κεμενη νομοθεσα δειες και εγκρσεις, με βση την παρ. 19 του ρθρου 3 του ν. 4414/16 πως ισχει

30-3-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1061/18 (ΦΕΚ-1167 Β/29-3-18) : Παρταση καταβολς βεβαιωμνων στη Φορολογικ Διοκηση οφειλν κατ τις ημρες ειδικς αργας "διατραπεζικν συναλλαγν"29-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1062/28-3-18 : Κοινοποηση της γνωμοδτησης υπ' αριθμ. 10/18 του Β' Τμματος του ΝΣΚ σχετικ με δυναττητα συμψηφισμο απ τη Φορολογικ Διοκηση του προκπτοντος, μετ απ ρση επιβληθεσας κατσχεσης εις χερας τρτου, η οποα λφθηκε μη νομμως κατ παρβαση του ρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/10, επιστρεπτου ποσο, σε ποιο ψος και εν αυτ ανρχεται, με οφειλς φορολογομενης, πως αυτς θα χουν διαμορφωθε κατ την ημρα του συμψηφισμο

29-3-18   ΥΠΠΕΘ 52132/Γ2/29-3-18 : Ανανωση απσπασης εκπαιδευτικν στις Γενικς Γραμματεες του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων για το σχολικ τος 2018-2019

29-3-18  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 26157/29-3-18 : Συμπλρωση της υπ' αριθ. πρωτ. Γ1γ/ΓΦ.13-18/ΓΠ/οικ.19814/8-3-18 εγκυκλου με θμα "Καθορισμς ενιαας διαδικασας ανπτυξης και οργνωσης προγραμμτων, παρεμβσεων και δρσεων προληπτικν ιατρικν εξετσεων σε εππεδο Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας στο γενικ σε ειδικς κατηγορες πληθυσμο"

29-3-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1050084/ΕΞ2018/23-3-18 : Απαγορεσεις και περιορισμο - Πτην συντροφις - Τροποποηση της απφασης 2007/25/ΕΚ της Επιτροπς

29-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 5176/29-3-18 : Στοιχεα για μισθματα κτιρων (Ιανουαρου - Απριλου 2018)

29-3-18   ΥΠΠΕΘ 49030/Α5/18 (ΦΕΚ-1140 Β/28-3-18) : Τροποποηση της με αρ. 14420/ΚΒ/4-2-08 (ΦΕΚ-218 β) υ.α. "Εξετσεις - Οργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας", πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την με αρ. 170141/Α5/17 υ.α.

29-3-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1384/41923/18 (ΦΕΚ-1127 Β/28-3-18) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν 17/02, 882/04 και 1169/11 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και των Εκτελεστικν Κανονισμν 931/11 και 1337/13 της Επιτροπς, σχετικ με την ιχνηλασιμτητα και την επισμανση του κρατος, καθς και τη διενργεια επσημων ελγχων στην αγορ κρατος

29-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1057/18 (ΦΕΚ-1137 Β/28-3-18) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2017 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ' αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13

29-3-18   ΥΠΠΕΘ 48077/Υ2/18 (ΦΕΚ-1133 Β/28-3-18) : Κανονισμς Λειτουργας του Εθνικο Οργανισμο Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο (ΕΟΠΠΕΠ)

29-3-18   Κ.Υ.Α. 923/18 (ΦΕΚ-1138 Β/28-3-18) : Προκρυξη καθεσττος για την ενσχυση της παραγωγς οπτικοακουστικν ργων στην Ελλδα, σμφωνα με το Κεφλαιο Δ του ν. 4487/17 (Α 116) και εξειδκευση ειδικτερων θεμτων του νμου αυτο

29-3-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1051/18 (ΦΕΚ-1125 Β/28-3-18) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες βροχοπτσεις) στις 12-1-2018 και 26-2-18 στο Δμο Ζαγορς - Μουρεσου της ΠΕ Μαγνησας και Σπορδων της Περιφρειας Θεσσαλας28-3-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1049915/ΕΞ2018/28-3-18 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 27 του ν. 4172/13

28-3-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2381/ΟΙΚ.12008/28-3-18 : Προκηρξεις πλρωσης θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης, κατ' εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα, πως ισχει

28-3-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/18056/419/28-3-18 : Συμπληρωματικς οδηγες - παρταση προθεσμας (οδηγες σχετικ με την συνταξιοδτηση λγω γρατος ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις του ρθρου 17 παρ. 2 και του ρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν. 4387/169)

28-3-18   ΥΠΥΜΕ Β/ΟΙΚ.17654/932/18 (ΦΕΚ-1089 Β/27-3-18) : Τροποποηση της απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν με αριθμ. πρωτ. Γ456/οικ.8061/487/17 "Υποχρωση εφοδιασμο των ΦΔΧ αυτοκιντων και των ειδικν τουριστικν λεωφορεων ΔΧ με ηλεκτρονικ αναγνρισμο σμα (ΗΑΣ) καθς και καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φοων χοργησς του" (Β 476/17-2-17)

28-3-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 292/46122/18 (ΦΕΚ-1132 Β/28-3-18) : Τροποποηση της αριθμ. 951/44337/27-4-17 υ.α. "Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 1099/2009 του Συμβουλου (ΕΕ L303, 18-11-2009, σ.1), σχετικ με τη σφαγ ζων σε σφαγεα στο πλασιο λατρευτικν τπων" (Β 1447)

28-3-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1048374/ΕΞ2018/22-3-18 : Δασμολογικ κατταξη ειδν απ τιτνιο (βδες) για ιατρικ χρση

28-3-18   Κ.Υ.Α. 6164/18 (ΦΕΚ-1107 Β/27-3-18) : Περιορισμς των εκπομπν ορισμνων ρπων στην ατμσφαιρα απ  μεσαου μεγθους μονδες κασης - μεταφορ στο εθνικ δκαιο της Οηδας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕL 313/1/28-1-2015)

28-3-18   ΥΠΕΕ 165390/590/18 (ΦΕΚ-1128 Β/28-3-18) : Εκτατικ και ημισταυλισμνη χοιροτροφα

28-3-18   Κ.Υ.Α. 8538/18 (ΦΕΚ-1129 Β/28-3-18) : Καθορισμς ποσοστο και διαδικασας απδοσης ποσο απ το Ελληνικ Δημσιο σε δμους της χρας και στη Δημσια Αρχ Λιμνα ως αντισταθμιστικ ωφελματα απ τη λιμενικ και εμπορευματικ δραστηριτητα της ΟΛΠ ΑΕ

28-3-18   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/133901/6058/927/71/18 (ΦΕΚ-1130 Β/28-3-18) : Ανκληση της απφασης διακοπς επ' αριστο διεξαγωγς αγνων ποδοσφαρου του Επαγγελματικο Πρωταθλματος SUPER LEAGUE καθς και των ποδοσφαιρικν αγνων Κυπλλου Ελλδος, Επαγγελματικν Ομδων Α και Β Εθνικς Κατηγορας (Super League-Football League) , περιδου 2017-2018" με μεση ισχ απ 27-3-18

28-3-18   Κ.Υ.Α. Φ.841/38/26939/Σ.5184/18 (ΦΕΚ-1119 Β/27-3-18) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδομτων κινδνου και ειδικν αποζημισεων που καταβλλονται στο στρατιωτικ προσωπικ των Ενπλων Δυνμεων

28-3-18   K.Y.A. 61695/2206/18 (ΦΕΚ-1120 Β/27-3-18) : Κλυψη των συνδικαλιστικν οργανσεων καθς και των ινσιτοτων ερευνητικν και εκπαιδευτικν κντρων της αντιπροσωπευτικς τριτοβθμιας οργνωσης των εργαζομνων, σμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) περ. β της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/13

28-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.253.1/50607/Α5/18 (ΦΕΚ-1123 Β/27-3-18) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδημαικ τος 2018-2019

28-3-18    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/23297/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-1101 Β/27-3-18) : Αναμρφωση των εγεκριμνων αναλυτικν προυπολογισμν των λοιπν φορων Γενικς Κυβρνησης, συμπεριλαμβανομνων και των ΑΔΑ που δεν ανκουν στην Κεντρικ Διοκηση ως ειδικο φορες, πλην ΟΤΑ και φορων του Κεφαλαου Α του ν. 3429/05 (Α 314)

28-3-18   ΥΠΠΕΘ 50692/ΕΣ2/27-3-18 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβρθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων απ ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικ, Καλλιτεχνικ και Εκκλησιαστικ Σχολεα για το διδακτικ τος 2018-2019

28-3-18   ΥΠΠΕΘ 50690/Ε2/27-3-18 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων σε υπηρεσες και φορες αρμοδιτητας του ΥΠΠΕΘ για το σχολικ τος 2018-201927-3-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 :

1. Δμαρχοι    
1.1. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μχρι την 12/11/2012
Α. Μη τελοντες σε ειδικ δεια νευ αποδοχν    Β. Τελοντες σε ειδικ δεια νευ αποδοχν
1.2. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μετ την 12/11/2012
1.3. Δμαρχοι με ιδιτητα συνταξιοχου
1.4. Δμαρχοι με την ιδιτητα του δικηγρου
2. Αντιδμαρχοι
3. Πρεδροι δημοτικν συμβουλων

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 (27/03/2018)

27-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1059/23-3-18 :  Εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στις βραχυχρνιες μισθσεις ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο

27-3-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/8560/ΦΝ393/ΕΓΚ.5/27-3-18 : Απαγρευση διλευσης στο παρπλευρο και εναλλακτικ οδικ δκτυο

27-3-18   ΥΠΕΣ 8551/18 (ΦΕΚ 1087 Β/26-3-2018): Ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εισερχομνων και εξερχομνων εγγρφων του Υπουργεου Εσωτερικν.

27-3-18   ΦΕΚ 57 Α/26-3-18

Π.Δ. 27/18 : Προκαταβολ εξδων υπερσπισης στο πυροσβεστικ προσωπικ και στους πυροσβστες πενταετος υποχρωσης, κατ των οποων ασκεται ποινικ δωξη για αδικματα που τους αποδδονται τι τλεσαν κατ την εκτλεση διατεταγμνης υπηρεσας και νεκα αυτς.

Π.Δ. 28/18 : Σσταση Τοπικς Ιατροδικαστικς Υπηρεσας Βορεου Αιγαου, με δρα τη Μυτιλνη.

27-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1058/23-3-18 : Κοινοποηση της υπ'αριθμ. 287/2017 Γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με την δικαστικ εκχρηση εργολαβικο ανταλλγματος

27-3-18   ΥΠΕΕ 168381/751/20-3-18 : Αποστολ Υποδειγμτων Εντπων σχετικν με την δρυση και Λειτουργα Ιδιωτικν Δασικν Φυτωρων26-3-18   Π.Δ. 29/18 (ΦΕΚ-58 Α/26-3-18) : Οργανισμς Εθνικο Τυπογραφεου

26-3-18   Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/21474/2018 (ΦΕΚ-1084 Β/26-3-18) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν Πσχα και Χριστουγννων τους 2018

26-3-18   ΥΠΠΕΘ 49700/Α5/26-3-18 : Υποβολ αιτσεων για τις εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας Α' περιδου 2018 (Μιος)

26-3-18   ΕΦΚΑ Γ05/18/423086/26-3-18 : Διαχεριση αιτημτων συνταξιοχων περ διακοπς και επιστροφς κρατσεων που επιβλθηκαν με ειδικς διατξεις με αφορμ τη με αρ. 244/17 απφαση της Ολομλειας του Ελεγκτικο Συνεδρου

26-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 29559/26-3-18 : Σχετικ με τον προσδιορισμ της χονδρικς τιμς του ν. 1316/83 ως βση υπολογισμο του Τλους Ετοιμτητας για πωλσεις ιατροτεχνολογικν προιντων προς τα Νοσοκομεα και λοιπος φορες του Δημοσου

26-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.10Α/49078/Δ4/23-3-18 : Ενημρωση για τις θεσμικς αλλαγς στα ΕΠΑ.Λ. και διαθσιμο οπτικοακουστικ υλικ

26-3-18   Ν. 4529/18 (ΦΕΚ-56 Α/23-3-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Νοεμβρου 2014, σχετικ με ορισμνους καννες που διπουν τις αγωγς αποζημωσης βσει του εθνικο δικαου για παραβσεις των διατξεων του δικαου ανταγωνισμο των κρατν - μελν και της Ευρωπαικς Ενωσης και λλες διατξεις23-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1056/21-3-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, πως ισχει, και παροχ οδηγιν και υποδειγμτων για την εφαρμογ της Διεθνος Διοικητικς Συνεργασας στο πεδο της μεσης φορολογας, αναφορικ με την ανταλλαγ πληροφοριν κατπιν αιτματος, την αυθρμητη ανταλλαγ πληροφοριν, τη διοικητικ κοινοποηση εγγρφων και την ανατροφοδτηση

23-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1055/23-3-18 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ της Απφασης Υπουργο Οικονομικν ΠΟΛ.1223/29-12-17 (Β 4643) σχετικ με τη ρθμιση οφειλν προς το Δημσιο ως πενντα χιλιδες (50.000) ευρ - Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 60 του ν. 4520/18 (Α 30), με το οποο αντικαταστθηκε η παρ. 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62)

23-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 8690/23-3-18 : Ημρα Φιλελληνισμο και Διεθνος Αλληλεγγης

23-3-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1046951/ΕΞ2018/23-3-18 : Χρση Δελτων Χημικς Ανλυσης για σκοπος δασμολογικς κατταξης εμπορευμτων σε επαναλαμβανμενες αποστολς

23-3-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1046884/ΕΞ2018/22-3-18 : Αποστολ πινκων συσχετισμο κωδικν TARIC τους 2018

23-3-18   ΕΕΕΠ 303/5/27.02.2018/18 (ΦΕΚ 1025 Β/22-03-2018) : Τροποποηση και κωδικοποηση της με αριθμ Τ/6736/2003 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με ττλο «Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο», πως ισχει.

23-3-18   Κ.Υ.Α. 2822.10/20519/2018/18 (ΦΕΚ 1056 Β/22-03-2018) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προποθσεων χοργησης επιδομτων κινδνου και ειδικν αποζημισεων που καταβλλονται σε κατηγορες προσωπικο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

23-3-18   ΦΕΚ 1052 Β/22-03-2018 :
ΥΠΠΕΘ Φ.253/42878/Α5/18  : Τροποποηση της Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 τ.Β) υπουργικς απφασης «νταξη των Σχολν, των Τμημτων και των Εισαγωγικν Κατευθνσεων στα Επιστημονικ Πεδα του ρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α) και συντελεστς βαρτητας μαθημτων.»
ΥΠΠΕΘ Φ.253/42880/Α5/18  : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β/30-3-2006) υπουργικς απφασης «Πρσβαση των κατχων απολυτηρου Ενιαου Λυκεου λλου τπου Λυκεου στην τριτοβθμια εκπαδευση»

23-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 7814/18 (ΦΕΚ 1032 Β/22-3-2018): Κατανομ πιστσεων παραβλων ιθαγνειας στις αποκεντρωμνες διοικσεις της χρας.22-3-18   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

             ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

22-3-18   Κ.Υ.Α. 8002/1/520-γ/18 (ΦΕΚ 1021 Β/21-3-2018): Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προποθσεων χοργησης επιδομτων κινδνου (πτητικ, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., δυτν υποβρυχων διασσεων, καταδυτικ, Μ.Α.Τ., ανιχνευτν, εξουδετερωτν βομβν και εκρηκτικν μηχανισμν, συνοδν σκλων που χρησιμοποιονται για την ανχνευση εκρηκτικν υλν και λλων ελγχων) που καταβλλονται στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος.

22-3-18   Κ.Υ.Α. Φ.3/6/18 (ΦΕΚ 1019 Β/21-03-2018) : Προσδιορισμς της διαδικασας μεταφορς των μεταβιβαζμενων πρων για τη χρηματοδτηση του προγρμματος «Βοθεια στο σπτι» για τα χρονικ διαστματα απ 1.1.2018 - 31.12.2018 και 1.1.2019 - 31.12.2019.

22-3-18   ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.171872/18 (ΦΕΚ 1001 Β/21-03-2018) : γκριση του Εθνικο Σχεδου Δρσης Ενεργειακς Απδοσης (ΕΣΔΕΑ) και της ετσιας κθεσης προδου για την επτευξη του εθνικο στχου ενεργειακς απδοσης, τους 2017.

22-3-18   ΥΠΥΜΕ ΦΒ1-Α/21315/195/18 (ΦΕΚ 1018 Β/21-3-2018) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης 59555/ 2459/00 (ΦΕΚ 1261/Β/2000) «Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου σφργισης των εγκαταστσεων παροχς υγρν καυσμων», πως ισχει.

22-3-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1043/18 (ΦΕΚ 1002 Β/21-03-2018) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/ 8.9.2011) απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Επδοση καταλογιστικν πρξεων φορολογικν και τελωνειακν αρχν μσω των Δικαστικν Επιμελητν», πως ισχει.

22-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.253/39391/Α5/18 (ΦΕΚ-982 Β/20-3-18) : Τροποποηση της με αριθμ, Φ.253/142542/Α5/17 υ.α. σχετικ με νταξη των σχολν, των Τμημτων και των Εισαγωγικν Κατευθνσεων στα Επιστημονικ Πεδα του ρθρου 3 του ν. 4327/15

22-3-18   Κ.Υ.Α. 5688/18 (ΦΕΚ-988 Β/21-3-18) : Τροποποηση των παραρτημτων του ν. 4014/11 (Α 209), σμφωνα με το ρθρο 36Α του νμου αυτο, σε συμμρφωση με την Οδηγα 2014/52/ΕΕ "για την τροποποηση της οδηγας 2011/92/ΕΕ σχετικ με την εκτμηση των επιπτσεων ορισμνων σχεδων δημσιων και ιδιωτικν ργων στο περιβλλον" του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014

22-3-18   Κ.Υ.Α. 5001/18 (ΦΕΚ-1023 Β/21-3-18) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ του στεγαστικο επιδματος των σπουδαστν των Ανωτρων Σχολν Τουριστικς Εκπαδευσης του Υπουργεου Τουρισμο

22-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/18 (ΦΕΚ-1022 Β/21-3-18) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-17 υ.α. (ΦΕΚ-3870 Β/3-11-17) και επκταση του προγρμματος "Σχολικ Γεματα"21-3-18   ΕΦΚΑ 17/21-3-18 : Εφαρμογ των διατξεων σχετικ με ρυθμσεις για το επγγελμα των φορτοεκφορτωτν

21-3-18   ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Ε/1044619/ΕΞ2018/19-3-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 259/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με τις προυποθσεις εγγραφς, Κοινοπραξας στο ΓΕΜΗ

21-3-18   ΥΠΟΙΑΝ 32732/21-3-18 : Εγκκλιος οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμ Δαπανν ΠΔΕ 2019-2021

21-3-18   ΕΕΕΠ 303/4/18 (ΦΕΚ-979 Β/19-3-18) : Ρθμιση θεμτων σχετικ με τη δυναττητα απαλλαγς απ την υποχρωση επιβολς εισιτηρου για την εσοδο στο χρο των "μηχανημτων" των "τραπεζιν" των επιχειρσεων καζνο στις οποες χορηγθηκε δεια σμφωνα με τις διατξεις του ν. 2206/94 και του ν. 3139/03, κατ τα οριζμενα στις διατξεις της παρ. 5 του ρθρου 377 του ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α)

21-3-18   Κ.Υ.Α. 82204/9634/18 (ΦΕΚ-981 Β/20-3-18) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Αυτοκινητροδρμων και Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2018

21-3-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/301/399329/20-3-18 : Ενημρωση σχετικ με το νο πληροφοριακ σστημα των Στρατολογικν Υπηρεσιν (ΣΥ) και την αναβθμιση της μηχανογραφικς διαδικασας κδοσης των Πιστοποιητικν Στρατολογικς Κατστασης

21-3-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.30222/57780/Δ15.960/20-3-18 : Εφπαξ παροχ εμμσθων δικηγρων ασφαλισμνων του Κλδου Εφπαξ Παροχν του ΕΤΕΑΕΠ

21-3-18   ΦΕΚ-986 Β/20-3-18 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1046/18 : Τροποποηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β 720), πως αυτ τροποποιθηκε με την ΠΟΛ 1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β 2199) απφαση του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν σχετικ με τον εντοπισμ ανασφλιστων αυτοκιντων οχημτων και την επιδωξη συμμρφωσης των ιδιοκτητν αυτν μσω της επσπευσης της διαδικασας επιβολς διοικητικν και ποινικν κυρσεων, πως ισχει.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1047/18 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (θυελλδεις νεμοι) στις 24.01.2018 στο Δμο Ιερπετρας της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης.
ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1048/18 : Παρταση προθεσμιν υποβολς δηλσεων που υποβλλονται στον αρμδιο υπλληλο του τμματος Διοικητικς και Μηχανογραφικς Υποστ¬ριξης της Β Δ.Ο.Υ. Λρισας, των οποων η προθεσμα ληγε τη χρονικ περοδο απ 05.03.2018 ως και 12.03.2018, λγω πυρκαγις στη Δ.Ο.Υ.

21-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.151/43612/Α5/18 (ΦΕΚ-983 Β/20-3-18) : Πρσβαση αποφοτων Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολς, Τμματα και Εισαγωγικς κατευθνσεις Τμημτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Αντερων Σχολν Τουριστικς Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Αντερων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν των Ενπλων Δυνμεων, της Σχολς Αστυφυλκων, της Σχολς Πυροσβεστν, των Σχολν της Ακαδημας Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ), και για ποσοστ θσεων 5% του συνολικο αριθμο εισακτων σε Τμματα Σχολν των Πανεπιστη¬μων καθς και προσαξηση του ποσοστο αυ¬το κατ 5% για εισαγωγ σε τμματα του Πανεπιστημου Δυτικς Αττικς, κατ’ εξαρεση για το ακαδημακ τος 2018-2019.20-3-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/16547/699/20-3-18 : Πολεοδομικς ρυθμσεις επ Βασικο Οδικο Δικτου μετ την κδοση τηςυπ' αριθμ. 3377/15 απφασης ΣτΕ

20-3-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 6000/218/19-3-18 : Παραδεγματα διοικητικν αδειν αρμοδιτητας Δημσιας Αρχς Λιμνων

20-3-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1500/9638/18 (ΦΕΚ-942 Β/16-3-18) : Ορισμς επιχειρησιακν μονδων, υποκεμενων υπαγομνων στο Υπουργεο Διοικητικς Ανασυγκρτησης ως Αναθετουσν Αρχν κατ το εδφιο β της παρ. 2 του ρθρου 6 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α)

20-3-18   ΟΑΕΔ 98/02/18 (ΦΕΚ-941 Β/16-3-18) : Τροποποηση της με αριθμ 1553/35/17 απφασης του ΔΣ του Οργανισμο (ΦΕΚ-2379 Β/12-7-17) στα πλασια του "Προγρμματος επιχοργησης για την ενσχυση της οργανωτικς ικαντητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των οργανσεων μελν αυτν, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ καθς κια των Πανελλνιων Οργανσεων μελν του ΣΕΤΕ"

20-3-18   Κ.Υ.Α. Δ11/Β/3914/1675/18 (ΦΕΚ-922 Β/16-3-18) : Καθορισμς ποσν για ατημα απαγρευσης απογεωσης αεροσκφους απ τους δικαιοχους --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

20-3-18   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/2890/Α325/18 (ΦΕΚ-975 Β/19-3-18) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πλημμρες της 26ης, 27ης, και 28ης Νοεμβρου 2016 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς

20-3-18   ΕΕΤΤ 843/2/18 (ΦΕΚ-973 Β/19-3-18) : Κανονισμς Διαχερισης και Εκχρησης Ονομτων Χρου (Domain Names) με κατληξη .gr .ελ

20-3-18   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/1733/Α325/18 (ΦΕΚ-948 Β/16-3-18) : Οριοθτηση περιοχν και χοργησης Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πλημμρες της 11ης και 12ης Οκτωβρου 2015 σε περιοχς του Δμου Τοπερου της ΠΕ Ξνθης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας - Θρκης

20-3-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 6000/215/19-3-18 : Εκδοση διοικητικν αδειν μετ τη θση σε ισχ των διατξεων του ν. 4389/16 (Α 94) και του ν. 4404/16 (Α 126)19-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.23273/19-3-18  : Συμπληρωματικ εγκκλιος σχετικ με τη διαδικασα προκρυξης θσεων ιατρν κλδου Ε.Σ.Υ. και υποβολς υποψηφιοττων

19-3-18   ΕΦΚΑ Γ36/04/110/16-3-18 : Αντιμετπιση περιπτσεων ανακοπς και αναστολς εκτλεσης κατ της ταμειακς βεβαωσης μη επιδοθεισν πρξεων απ Ελεγχο Δηλωθντων - Καταβληθντων (ΕΔΚ) καταλογιστικν πρξεων εν γνει με εκκρεμ νσταση στην ΤΔΕ

19-3-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.12151/274/19-3-18 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4387/16 για την απασχληση συνταξιοχων λγω γρατος

19-3-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2811.2/20917/19-3-18 : Παροχ οδηγιν για δαπνες μετφρασης ξενγλωσσων κειμνων απ την μεταφραστικ Υπηρεσα του Υπουργεου Εξωτερικν

19-3-18   ΥΠΠΕΘ 45070/Ζ1/19-3-18 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4521/18 (Α 38) "Ιδρυση Πανεπιστημου Δυτικς Αττικς και λλες διατξεις" - Αποστολ ενδεικτικο υποδεγματος συνοδευτικν εγγρφων της παρ. 3 του αρρθου 32 του ν. 4485/17

19-3-18   ΦΕΚ-949 Β/16-3-18 :

ΥΠΠΕΘ Φ.253.1/42169/Α5/18 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β) υπουργικς απφασης, πως ισχει.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ A1α/ΓΠ/14946/18 : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας της Kατασκνωσης των Υπαλλλων του Υπουργεου Υγεας στον Πανελλνιο Σλλογο Υπαλλλων του Υπουργεου Υγεας και Πρνοιας.

19-3-18   ΦΕΚ-927 Β/16-3-18 :

ΕΛ.ΑΣ 7004/5/18-ν/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 7004/5/18 απ 2-4-2017 απφασης Αρχηγο Ελληνικς Αστυνομας «Μεταββαση αρμοδιοττων Αρχηγο Ελληνικς Αστυνομας σε υφιστμενα υπηρεσιακ ργανα» (Β' 1355).
ΕΛ.ΑΣ. 7012/6/103-μζ/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 7012/6/103 απ 16-7-2009 απφασης «Στολ Αστυνομικο Προσωπικο» (Β 1426).

19-3-18   ΥΠΠΕΘ 35125/Ζ2/1-3-18 : Αναδιατπωση της υπ' αριθμ. 126603/Ζ2/2016 εγκυκλου (αφορ οδηγες σχετικ με την υλοποηση και την εφαρμογ των περιεχμενων στο ρθρο 27 και στο ρθρο 64 του ν. 4386/16)

19-3-18   ΟΑΕΔ 553/15/27.02.2018/18 (ΦΕΚ 929 Β/16-03-2018) : Τροποποηση της 3701/55/22-11-2011 απφασης του Διοικητικο Συμβουλου του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο, που εκδθηκε κατ' εξουσιοδτηση των παρ. 2 και 3 του ρθρου 71 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α) και αφορ στην επικοινωνα και εγγραφ των ανργων στον ΟΑΕΔ.

19-3-18    ΥΠ.ΕΣ. 7000/1/7/9000/18-δ/18 (ΦΕΚ 924 Β/16-03-2018) : Ορισμς ανεξρτητων επιχειρησιακν μον­δων, υποκεμενων υπαγμενων στον Φορα της Ελληνικς Αστυνομας, του Υπουργεου Εσω­τερικν κατ το ρθρο 6, παρ. 2 εδφιο γ’ του ν. 4412/ 2016, πως ισχει.

19-3-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 656/37132/18 (ΦΕΚ 913 Β/15-03-2018) : Αντικατσταση του ρθρου 6 της με αριθ. 2062/ 132509/2016 (Β’ 3938) απφασης «Μορφ, περιεχμενο, διαδικασα καταγραφς και τρηση Εθνικο Μητρου Αγροτικν Συνεταιρισμν, Κλαδικν Αγροτικν Συνεταιρισμν, Κλαδικν Εθνικν Αγροτικν Συνεταιρισμν, Αγροτικν Εταιρικν Συμπρξεων και Ταμεου Αγροτικς Συνεταιριστικς Εκπαδευσης, διαδικασα εγγραφς και τακτικν ετσιων δηλσεων και κριτρια αξιολγησς τους.

19-3-18    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  19/809/18 (ΦΕΚ 931 Β/16-03-2018) : λη εξετσεων για την πιστοποηση καταλληλτητας προσπων που παρχουν υπηρεσες σμφωνα με το ρθρο 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α' 14/30.1.2018).

19-3-18   ΥΠΟΙΑΝ 28876/ΕΥΣΣΑ/498/18 (ΦΕΚ 938 Β/16-03-2018) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 υπουργικς απφασης που αφορ στις «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων τεχνικς βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν τεχνικς βοθειας» (ΦΕΚ Β 677), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

19-3-18    ΦΕΚ-950 Β/16-3-18 :

ΥΠΠΕΘ 42856/Θ2/18 : Μαθητικς διαγωνισμς - εκπαιδευτικ πργραμμα για τη διδασκαλα της Μνμης του Ολοκαυτματος στην Ελλδα.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.22104/18  : Τροποποηση της αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/ 2010 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 1918/Β/ 2010) «ροι, προποθσεις, ργανα και διαδικα¬σα χοργησης αδειν σκοπιμτητας και αδειν λειτουργας για εγκατσταση και λειτουργα συστημτων ιοντιζουσν και μη ιοντιζουσν ακτινοβολιν», πως χει τροποποιηθε με τις ΔΥΓ2/ Γ.Π.οικ.40456/24-4-2012 (ΦΕΚ Β/ 1336/2012), ΓΠ/οικ92211/4.10.2013, (ΦΕΚ Β/2494/2013) υπουργικς αποφσεις και τις διατξεις του ρθρου 90 του ν. 4310/2014.

19-3-18    ΦΕΚ-939 Β/16-3-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2α/οικ.15344/18  : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Υ4δ/ Γ.Π.οικ.22869/6-3-2012 υπουργικς απφασης (Β 874) «Οργνωση, τρπος λειτουργας και στελχωσης των Τμημτων Επειγντων Περιστατικν (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομεων του Ε.Σ.Υ.», πως χει τροποποιηθε και ισχει με την αριθμ. Α3α/ οικ 38643/23-05-2017 (Β 1907) μοια».
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3β/ΓΠ/οικ.15670/18  : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β 2932) απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα «Πλασιο εκπνησης πολιτικν ψυχικς υγεας και καθορισμς κριτηρων, προποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπιμτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιωτικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/1999».

19-3-18    ΦΕΚ-951 Β/16-3-18 :

Κ.Υ.Α. Φ.30316/54142/2000/18 : Καθορισμς ημερομηνιν καταβολς των μερισμτων του Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (ΜΤΠΥ)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1050/18 : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1005/11-1-2018 (Β’ 20) απφασης του Υπουργεου Οικονομικν με θμα: «Καθορισμς της διαδικασας και των λοιπν απαιτομενων λεπτομερειν για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης που προβλπονται στις παρ. 1 και 2 του ρθρου 1 της με αριθμ 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απφασης του Υπουργο Οικονομικν απ τους πιστοποιημνους εκτιμητς εγγεγραμμνους στο Μητρο πιστοποιημνων εκτιμητν στο πεδο ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 46 του ν. 4509/2017.

19-3-18   Κ.Υ.Α. 172574/222/18 (ΦΕΚ-952 Β/16-3-18) : Τροποποηση της με ΑΠ 171563/131/18 κ..υ.α. με ττλο "Προκρυξη του προγρμματος "Εξοικονμηση κατ' οκον ΙΙ", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

19-3-18   N. 4528/18 (ΦΕΚ-50 Α/16-3-18) : Κρωση Σμβασης για τη λειτουργα του Ελληνικο Ινστιτοτου Παστρ και λλες διατξεις16-3-18   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2375/οικ.9721/18 (ΦΕΚ-936 Β/16-3-18) : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Διεξαγωγ δομημνης συνντευξης κατ την επιλογ προστμενων».

16-3-18   ΕΦΚΑ 16/16-3-18 : Αποσνδεση της ασφλισης των αυτοαπασχολομενων πρην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (δικηγρων) απ την ιδιτητα

16-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.22823/16-3-18 : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. Γ1α/ΓΠ/ΟΙΚ.93380/14-12-17 Εγκυκλου με θμα "Διαδικασα εφαρμογς του ν. 4486/17 "Μεταρρθμιση της Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας, επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας και λλες διατξεις" ΦΕΚ (115/τ.Α) - Διευκρινσεις για τον κατλογο Οικογενειακν Ιατρν και την διαδικασα εγγραφς σε Οικογενειακ Ιατρ και σε ΤΟΜΥ

16-3-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.21613/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.4/16-3-18 : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2018

16-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ2Β/ΟΙΚ.22671/16-3-18 : Ενημρωση σχετικ με επιστολ του Περιφερειακο Γραφεου Ευρπης του Παγκσμιου Οργανισμο Υγεας (ΠΟΥ)

16-3-18   ΥΠΕΘ Φ.251/44337/Α2/16-3-18 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του ν. 3699/08, στις πανελλαδικς εξετσεις των ΕΠΑΛ τους 2018, για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση

16-3-18   ΥΠΕΘ Φ.251/44343/Α5/16-3-18 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του ν. 3699/08, στις πανελλαδικς εξετσεις τους 2018, για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση

16-3-18   ΥΠΕΘ Φ.251/44339/Α5/16-3-18 : Υποβολ ατησης - δλωσης υποψηφων για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ τους 2018

16-3-18   ΥΠΕΘ Φ.151/44340/Α5/16-3-18 : Υποβολ ατησης - δλωσης υποψηφων στις πανελλαδικς εξετσεις ΕΠΑΛ τους 2018

16-3-18   ΑΑΔΕ 30/003/000/817/18 (ΦΕΚ-914 Β/15-3-18) : Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προιντων των οινοπνευματοποιν Α και Β κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προιντων

16-3-18   ΦΕΚ-916 Β/15-3-18 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/18 : Καθορισμς των περιπτσεων και της διαδικασας μερικς επιστροφς χρηματικν ποσν ενιαου ειδικο προστμου αυθαιρτων κατασκευν, που χουν υπαχθε στις διατξεις αναστολς επιβολς κυρσεων των νμων ν. 4014/11, ν. 4178/13 και ν. 4495/17

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1038/18 : Τροποποηση της απφασης του Υπουργο Οικονομικν 1070650/4752/0014/πολ.1196/20-5-93, περ απαλλαγς απ το φρο προστιθμενης αξας (ΦΠΑ) των Ενπλων Δυνμεων του ΝΑΤΟ15-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.17/43829/Δ1/15-3-18 : Λειτουργα Συστματος Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν στην Πρωτοβθμια Εκπαδευση

15-3-18   ΦΕΚ-883 Β/14-3-18 :

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/ΟΙΚ.9359/18 : Καθορισμς της διαδικασας αμοιβαας μετταξηςυπαλλλων μσω του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3133.1-2/17721/18 : Καθορισμς των προυποθσεων και των λοιπν ζητημτων που αφορον στην κδοση Πιστοποιητικο Ελγχου Ξνου Επαγγελματικο Πλοου Αναψυχς

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1039/18 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες βροχοπτσεις, χαλαζοπτσεις κλπ.) στις ΤΚ Αγου Ιωννη, Αστερου, Γλυκβρυσης, Γουβν της ΔΕ Ελους και στις ΤΚ Αγου Δημητρου, Απιδας, Νιτων της ΔΕ Νιτων του Δμου Ευρτα της ΠΕ Λακωνας

15-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1040/18 (ΦΕΚ-884 Β/14-3-18) : Καθορισμς των πηγν και του εδους των στοιχεων που συλλγονται, της κατηγορας των στοιχεων που δημοσιεονται, καθς και του χρνου τρησης των στοιχεων στο Μητρο Αξιν Μεταβιβσεων Ακιντων

15-3-18   Κ.Υ.Α. 53/18 (ΦΕΚ-890 Β/14-3-18) : Καθορισμς του περιεχομνου της γγραφης συμφωνας μεταξ του Δημοσου και των οριζομνων ως δικηγρων του, για καθορισμ της αμοιβς τους

15-3-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1042078/ΕΞ2018/14-3-18 : Εξαγωγ φρουτοποτν

15-3-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 106/12822/14-3-18 : Διευκρινσεις επ του ρθρου 10 του ν. 4492/17 (Α 156) "Διακνηση και εμπορα νωπν και ευαλλοωτων αγροτικν προιντων και λλες διατξεις" που αφορ τροποποισεις των διατξεων του ν.δ. 420/70 (Α 27), "Αλιευτικς Κδικας", σχετικ με τα ιχθυοτρφα δατα (Δημσια Φυσικ Ιχθυοτροφεα, ιχθυοτρφες λμνες, θαλσσιοι παραλιακο χροι και ποταμο)

15-3-18   Κ.Υ.Α. 18953/237/Φ1/18 (ΦΕΚ-889 Β/14-3-18) : Ρθμιση διαδικασιν και εφαρμογ του Συστματος Ηλεκτρονικς Υποβολς Αιτσεων (ΣΗΛΥΑ) περ χοργησης αδειν κατασκευν κεραιν14-3-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/ΟΙΚ.10178/14-3-18 : Αξιολγηση προσωπικο για το τος 2017

14-3-18   ΥΠΕΕ ....15047/84/14-3-18 : Απαιτομενες εγκρσεις αρμοδων Υπηρεσιν και Συλλογικν Οργνων των ρθρων 40 και 41 του Ν. 4495/17 "Ελεγχος και προστασα του Δομημνου Περιβλλοντος και λλες διατξεις"

14-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 7369/13-3-18 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 171/17 Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

14-3-18   ΥΠΕΘ 41999/Ζ1/13-3-18 : Μετεγγραφς αδελφν προπτυχιακν φοιτητν των ΑΕΙ και ΑΕΑ ακαδ. τους 2017-2018

14-3-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13-3-18 : Καθορισμς των αποδοχν για τον υπολογισμ της εφπαξ παροχς των πριν την 1-1-93 ασφαλισμνων του πρ. Τομα Πρνοιας Μηχανικν και Εργοληπτν Δημοσων Εργων

14-3-18   K.Y.A. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/18 (ΦΕΚ-875 Β/13-3-18) : Ανθεση αρμοδιοττων των ρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/14 επ των δαπανν που διενεργονται απ τις Περιφερειακς Υπηρεσες του Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο στις Δημοσιονομικς Υπηρεσες Εποπτεας και Ελγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους

14-3-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 2879/18 (ΦΕΚ-879 Β/13-3-18) : Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου

14-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1045/18 (ΦΕΚ-881 Β/13-3-18) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2017

14-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1044/18 (ΦΕΚ-880 Β/13-3-18) : Τπος και περιεχμενο της "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ" - Εντυπο Ε313-3-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3015/138392/21-12-17 : Εφαρμογ του ν. 4039/12 "για τα δεσποζμενα και τα αδσποτα ζα συντροφις και την προστασα των ζων απ την εκμετλλευση τη χρησιμοποηση με κερδοσκοπικ σκοπ" πως ισχει

13-3-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1040816/ΕΞ2018/8-3-18 : Φορολογικ μεταχεριση αναγκαστικν δασικν συνεταιρισμν που συστθηκαν με τον α.ν. 1627/39

13-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.21258/12-3-18 : Παγκσμια Ημρα Στοματικς Υγεας (world oral health day) - 20η Μαρτου 2018

13-3-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Β/1040687/ΕΞ2018/12-3-18 : Μη προτιμησιακ καταγωγ - Κοινοποηση ερωτηματολογου

13-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 5731/7-3-18 : Εναρξη ισχος των διατξεων του Βιβλου IV του ν. 4412/16 για δημσιες συμβσεις ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν, με εκτιμμενη αξα σμβασης (χωρς ΦΠΑ) αντερη των εξντα χιλιδων (60.000) ευρ και καττερη απ τα ρια των ρθρων 5 και 235 του ν. 4412/16, πως ισχουν

13-3-18   Κ.Υ.Α. 38060/Ζ1/18 (ΦΕΚ-876 Β/13-3-18) : Καθορισμς των ρων και της διαδικασας επιλογς για την χοργηση υποτροφιν του Ιδρματος Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ) με σκοπ την εκπνηση διδακτορικς διατριβς στην Ελλδα στο πλασιο της Οριζντιας Δρσης "Ενσχυση του ανθρπινου ερευνητικο δυναμικο μσω της υλοποησης διδακτορικς ρευνας" - 2ος Κκλος, του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση", που συγχρηματοδοτεται απ το Ευρωπαικ Κοινωνικ Ταμεο (ΕΚΤ) και το ελληνικ δημσιο

13-3-18   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 18/809/18 (ΦΕΚ-859 Β/12-3-18) : Πιστοποηση καταλληλτητας προσπων που παρχουν υπηρεσες σμφωνα με το ρθρο 93 του ν. 4514/18

13-3-18    ΥΠΕΘ 37818/Ζ1/18 (ΦΕΚ-862 Β/12-3-18) : Ρθμιση θεμτων Μετεγγραφν για αδλφια προπτυχιακος φοιτητς στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα και στις ΑΕ Εκκλησιαστικς Ακαδημες12-3-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3133.1-3/18868/12-3-18 : Τροποποισεις του ν. 4256/14 (Α 92) με τις διατξεις του ν. 4504/17 (Α 184)

12-3-18   ΦΕΚ-816 Β/8-3-18 :

ΥΠ.ΕΣ. 5293/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ.1940/2-2-18 (Β 310) υ.α. "Τροποποηση της υπ αριθμ. 8440/11 (Β 318) υ.α. "Καθορισμς λειτουργας των σχολικν επιτροπν και ρθμιση οικονομικν θεμτων αυτν"

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1034/18 : Διαδικασα κπτωσης ΦΠΑ εισρον ενεργειακν προιντων, αλκολης και αλκοολοχων ποτν και βιομηχανοποιημνων καπνν

12-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.20585/9-3-18 : Σχετικ με τη διαδικασα προκρυξης θσεων ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ και τη διαδικασα υποβολς υποψηφιτητας

12-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 6558/18 (ΦΕΚ-851 Β/9-3-18) : Εξφληση υποχρεσεων των Δμων απ δικαστικς αποφσεις και διαταγς πληρωμς9-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1049/8-3-18 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του κτου κεφαλαου του Πτωχευτικο Κδικα "Προπτωχευτικ διαδικασα εξυγανσης", πως αντικαταστθηκαν με το ρθρο 6 του Μρους Πρτου του ν. 4446/16 (Α 240/22-12-16) και το ρθρο 14 του ν. 4491/17 (Α 152/13-10-17)

9-3-18   ΕΦΚΑ Σ40/25/349318/9-3-18 : Συνυπολογισμς περιδων ασφλισης ΒΑΕ και ειδικν κατηγοριν επαγγελμτων για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος λγω γρατος

9-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 2018/9-3-18 : Σχδιο δρσεων Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ την εκδλωση σεισμν

9-3-18    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-18 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2019-2022

9-3-18   ΕΦΚΑ Σ78/10/348217/9-3-18 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 20 του ν. 4387/16 σε συνταξιοχους που κατχουν πνευματικ και συγγενικ δικαιματα

9-3-18   ΥΠΠΕΘ 30813/Δ6/18 (ΦΕΚ-810 Β/7-3-18) : Εισαγωγ μαθητν / τριν και σχετικς ρυθμσεις στα Πειραματικ και στα Πρτυπα Σχολεα για το σχολικ τος 2018-2019

9-3-18   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/808/18 (ΦΕΚ-812 Β/7-3-18) : Οργανωτικς απαιτσεις αναφορικ με την προστασα των χρηματοπιστωτικν μσων και κεφαλαων πελατν, την παρακολοθηση των προιντων και την παροχ λψη αμοιβν, προμηθειν λλων χρηματικν μη χρηματικν οφειλν8-3-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/Β/0003982/ΕΞ2018/7-3-18 : Προσαρμογ της διαδικασας παραχρησης δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμανιν και πλεσιμων ποταμν στο νο Οργανισμ του Υπουργεου Οικονομικν, π.δ. 142/17

8-3-18   ΕΦΚΑ 14/8-3-18 : Μεωση εισφορς κατ 50% ασφαλισμνων που συμπληρνουν 40 τη ασφλισης

8-3-18   ΕΦΚΑ 13/8-3-18 : Παρταση του προγρμματος ειδικς επιδτησης ανεργας πρην εργαζομνων της επιχερησης "Ελληνικ Βιομηχανα Ζχαρης ΑΕ (ΕΒΖ ΑΕ)"

8-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Γ/ΓΦ13-18/ΓΠ/ΟΙΚ.19814/8-3-18 : Καθορισμς ενιαας διαδικασας ανπτυξης και οργνωσης προγραμμτων, παρεμβσεων και δρσεων προληπτικν ιατρικν εξετσεων σε εππεδο Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας στο γενικ σε ειδικς κατηγορες πληθυσμο

8-3-18   ΦΕΚ-783 Β/7-3-18 :

Κ.Υ.Α. 21904/56/Φ113/18 : Τροποποηση της αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ) (Β 1983/14-8-2013) κοινς απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, του Υφυπουργο Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας και του Υπουρ¬γο Παιδεας και Θρησκευμτων «Καθορισμς απαιτσεων για ανεξαρτησα, αμεροληψα και ικαντητα των μελν των εξεταστικν επιτροπν του ρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστματος εσωτερικο ελγχου των υπηρεσιν της παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικν επιτροπν, του τρπου και των αναγκαων υποδομν για τη διενργεια των εξετσεων, της εξεταστας λης, της διρκειας, του τρπου και του περιεχομνου της επιμρφωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν, του τπου και του περιεχομνου των εκδιδμενων αδειν καθς και του τρπου παρακολοθησης και υποστριξης των εξεταστικν επιτροπν απ τον Εθνικ Οργανισμ Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο για την επαγγελματικ δραστηριτητα του χειρισμο μηχανημτων ργου» πως τροποποιθηκε και ισχει.

ΕΠΑΘ 262/3/23.2.2018/18 : Καταβολ αποζημωσης σε δικαιοχους ασφαλσεων ζως υπ ασφαλιστικ εκκαθριση ασφαλιστικς επιχερησης - Κατργηση της απφασης ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011.

8-3-18   ΕΦΚΑ 11/7-3-18 : Παροχ οδηγιν για την συνταξιοδτηση λγω γρατος ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις του ρθρου 17 και του ρθρου 36 του ν. 4387/16

8-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 6149/2-3-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη χοργηση γκρισης για εξουσιοδτηση των νομικν προσπων δημοσου δικαου και ιδρυμτων χωρικς αρμοδιτητας των οικεων Περιφερειν για αυτοτελ διενργεια διαγωνιστικν διαδικασιν ανδειξης προμηθευτν - χορηγητν των ειδν του ρθρου 26 του ν. 4483/17 (Α 107)

8-3-18   ΕΦΚΑ 12/7-3-18 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 23 του Ν. 4488/17 (Α 137) - Απασχληση λγω ψυχικν παθσεων

8-3-18   ΕΚΔΔΑ 4316/18 (ΦΕΚ-815 Β/7-3-18) : Τροποποηση Κανονισμο Διαχερισης Μητρου Κριου Διδακτικο Προσωπικο

8-3-18   ΕΦΚΑ 10/7-3-18 : Εθνικ σνταξη α) Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 1 του Ν. 4488/17, β) Προσδιορισμς της διρκειας μνιμης και νμιμης διαμονς στην Ελλδα για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 7 του Ν. 4387/167-3-18   Ν. 4523/18 (ΦΕΚ-41 Α/7-3-18) : Διατξεις για την παραγωγ τελικν προιντων Φαρμακευτικς Κνναβης και λλες διατξεις

7-3-18   Ν. 4522/18 (ΦΕΚ-39 Α/7-3-18) : Κρωση της απ 2 Φεβρουαρου 2018 τροποποησης και κωδικοποησης σε ενιαο κεμενο της απ 27 Ιουνου 2001 Σμβασης Παραχρησης μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της "Οργανισμς Λιμνος Θεσσαλονκης ΑΕ" και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη

7-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.19586/7-3-18 : Προγρμματα καταπολμησης των κουνουπιν, σχετικ ενημρωση και προφλαξη του κοινο για το τος 2018

7-3-18    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. .....98557/4837/422/146/7-3-18 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ α και β βαθμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτν, για την γκριση θσεων Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (ΠΦΑ) στο πλασιο των Προγραμμτων Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), περιδου 2018-2019

7-3-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1042/6-3-18 : Φορολογικ μεταχεριση των πλεονασμτων που προρχονται απ τις συναλλαγς Αγροτικο Συνεταιρισμο (ΑΣ) με τα μλη του και με μλη - επενδυτς που συναλλσσονται με τον ΑΣ δυνμει των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 4015/11 και του ρθρου 29 του ν. 4384/16

7-3-18   ..... ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 27-2-18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ με τα πιο κτω περιεχμενα :

........

12. Εκμσθωση λατομεων.    
12.1 Τπος και διρκεια της σμβασης.    
12.2 Μισθματα.    
12.3 Διαδικασα εκμσθωσης δημοσων και δημοτικν λατομεων.    
12.4 Υπομσθωση.    
13. Προστασα και αποκατσταση του περιβλλοντος των λατομεων.    
14. Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρομηχανολογικο και λοιπο εξοπλισμο.
15. Απαλλοτρισεις.    
16. Υποχρεσεις του εκμεταλλευτ λατομεου.    
17. Αναστολ και διακοπ εργασιν – Λση της μισθωτικς σμβασης.    
18. Διοικητικς προσφυγς.    
19. Δικαστικ επλυση διαφορν.    
20. Μεταβατικς διατξεις.    
i. Εκμσθωση δημοσων λατομεων και ρθμιση διαφρων θεμτων.    
ii. Εκμσθωση δημοτικν λατομεων.    
iii. Ερευνητικς εργασες.    
iv. Κατργηση της δειας εκμετλλευσης.    
v. Παρταση μισθωτικν συμβσεων.    
vi. Καταγγελα αναθερηση συμβσεων.    
vii. Εκκρεμες αιτσεις.    
viii. Ηλεκτρομηχανολογικς εγκαταστσεις.    
ix. Λειτουργοντα λατομεα μαρμαρσκονης, μαρμαροψηφδας και ανθρακικο ασβεστου.    
x. Λατομεα σε καθεστς περιβαλλοντικς αποκατστασης.    
xi. Εκμσθωση τμματος ενιαου λατομικο χρου.    
xii. Μεταβολ των χρσεων γης.    
xiii. Μισθματα παλαιν συμβσεων.    
xiv. Εγγυητικ επιστολ για την αποκατσταση του περιβλλοντος.    
xv. Λατομεα σχιστολιθικν πλακν.    
xvi. Ισχς προγενστερων κανονιστικν πρξεων.    

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΛΑΤΟΜΕΙΑ (27/02/2018)

7-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.19233/6-3-18 : Διακνηση διαγνωστικν δειγμτων

7-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1041/5-3-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 18/18 γνωμοδτησης του ΝΣΚ περ της Υπαγωγς μη σε τλη χαρτοσμου των επιχορηγσεων που λαμβνει η Επιχερηση "Δμος Αθηναων - Επιχερηση Ραδιοφωνας Αθνα"

7-3-18    ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/12061/293/18 : Καθορισμς διαδικασας συμψηφισμο και επιστροφς των αχρεωσττως καταβληθεισν εισφορν στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης

7-3-18    ΦΕΚ-772 Β/6-3-18 :

Κ.Υ.Α. 5808/18 : Καθορισμς των αρμοδων οργνων και της διαδικασας χοργησης οικονομικς ενσχυσης πολιτν που πλττονται απ φυσικς καταστροφς

Κ.Υ.Α. 166986/590/18 : Καθορισμς του ψους και του τρπου καταβολς, εσπραξης και διθεσης των τελν για την κδοση των εγγρφων της παρ. 4 του ρθρου 20 του ν. 3889/106-3-18   ΕΦΚΑ 317405/ΕΓΚ.9/5-3-18 : Υπολογισμς της Ειδικς Προσαξησης του τ. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποηση διατξεων και οδηγιν του ΥΠΕΚΑΑ

6-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.23/35437/Δ4/18 (ΦΕΚ-771 Β/5-3-18) : Χοργηση αντιστοιχας επαγγελματικν δικαι¬ωμτων των κατχων ττλων ειδικοττων που αποκτθηκαν στο πλασιο της Δευτεροβθμιας Επαγγελματικς Εκπαδευσης με τα αντστοιχα επαγγελματικ δικαιματα κατχων αντστοιχων ττλων ειδικοττων προφιστμενων αντστοιχων συστημτων εκπαδευσης και κατρτισης που χουν δη απονεμηθε με προεδρικ διατγματα: α) του ρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α 18) και β) του ρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/ 2010 (Α 163), καθς και γ) με την, κατ περπτωση, κατ το χρνο κτσης του ττλου, ισχουσα νομοθεσα εκστου καθ' λην αρμδιου Υπουργεου.

6-3-18   ΥΠΟΙΑΝ 1306/294/Α1/18 (ΦΕΚ-770 Β/5-3-18) : Σσταση Μητρου Δομν Στριξης Επιχειρηματικτητας5-3-18 ΥΠΕΣ 6137/ΕΓΚ.9/2-3-18 : Υποβολ οικονομικν στοιχεων στον Κμβο Διαλειτουργικτητας του Υπουργεου Εσωτερικν.

5-3-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1037/5-3-18 : Κοινοποηση της Γνωμοδτησης 229/2017 του Β' Τμματος του Ν.Σ.Κ. σχετικ με τη δυναττητα συμψηφισμο ανταπατησης οφειλτη σε βρος του Δημοσου με οφειλς του προς αυτ που χουν υπαχθε σε προσωριν διαταγ κατ' ρθρο 5 του ν.3869/2010 με περιεχμενο την αναστολ των καταδιωκτικν μτρων κατ του οφειλτη και τη διατρηση της πραγματικς και νομικς κατστασης της περιουσας του

5-3-18 ΥΠΕΣ ΤΑΔΚ/οικ.255/2018/18 (ΦΕΚ 747 Β/02-03-2018) : Παρταση προθεσμας παραγρφου 4 ρθρου 25 ν. 1599/1986.

5-3-18 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/5/ΟΙΚ.8882/2-3-18 : Εφαρμογ Συστματος Διοκησης με Στχους για το τος 2018 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμο, σμφωνα με τις διατξεις του Ν.4369/2016

5-3-18 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17262/ΔΕΠ/2-3-18 : μεση ενημρωση των πεδων "Κλδος" και "Ειδικτητα" στο Μητρο Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου-σνδεση με καταβολ επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.

5-3-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1036/28-2-18 : Φορολογικ μεταχεριση ημερσιας αποζημωσης στρατιωτικο πορσωπικο.

5-3-18 Ν. 4521/18 (ΦΕΚ 38 Α/2-3-2018) : δρυση Πανεπιστημου Δυτικς Αττικς και λλες διατξεις.2-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1035/28-2-18 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ των διατξεωντης παρ. 2 του ρθρου 54 του ν. 4174/13 σε περπτωση υποβολς τροποποιητικς δλωσης παρακρατομενου φρου στα εισοδματα απ μερσματα, τκους και δικαιματα

2-3-18    Κ.Υ.Α. 171563/131/18 (ΦΕΚ-756 Β/2-3-18) : Προκρυξη του προγρμματος "Εξοικονμηση κατ' οκον ΙΙ", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-20201-3-18    ΥΠΠΕΘ Φ.14/22511/Δ1/18 (ΦΕΚ-688 Β/28-2-18) : Ιδρυση Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν Δημσιων Δημοτικν Σχολεων

1-3-18    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.11259/571/28-2-18 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους μισθωτος και μη μισθωτος ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ και στους ανργους28-2-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 1250/28-2-18 : Εναρξη ισχος των διατξεων του Βιβλου IV του ν. 4412/16 για δημσιες συμβσεις ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν, με εκτιμμενη αξα σμβασης (χωρς ΦΠΑ) αντερη των εξντα χιλιδων (60.000) ευρ και καττερη απ τα ρια των ρθρων 5 και 235 του ν. 4412/16,  πως ισχουν

28-2-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/34883/0026/26-2-17 : Παροχ οδηγιν για την τακτοποηση Χρηματικν Ενταλμτων Προπληρωμς που εκδθηκαν σε προηγομενα οικονομικ τη μσω του ΟΠΣΔΠ

28-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ13/ΟΙΚ.12370/1077/27-2-18 : Διαδικασα συμψηφισμο ποσν και αχρεωσττως καταβληθντων ποσν για το Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης (ΚΕΑ)

28-2-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000501/ΕΞ2018/ΧΠ464/18 (ΦΕΚ-687 Β/28-2-18) : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων

28-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ 5174/10-1-18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 42 παρ. 5 του Ν. 4052/12, υποπερ. ΒΑ της περ. Β πως προστθηκε με το ρθρο 96 του Ν. 4387/16 πως τροποποιθηκε με το ρθρο 16 του ν. 4488/17

28-2-18   K.Y.A. 613/18 (ΦΕΚ-652 Β/26-2-18-ΕΠΑΝΑΚΤΥΠΩΣΗ) : Καθορισμς των τεχνικν προδιαγραφν, της διαδικασας και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ γραμμωτο κδικα στις ντυπες εκδσεις των περιοδικν και εφημερδων, περιοδικο και ημερσιου τπου

28-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1033/27-2-18 (ΦΕΚ-685 Β/27-2-18) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει27-2-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ με τα πιο κτω περιεχμενα :

1. ννοια και διακρσεις.    
2. Δικαωμα εκμετλλευσης.    
3. Καθορισμς λατομικν περιοχν αδρανν υλικν.
4. Χωροθτηση, τροποποηση των ορων, αποχαρακτηρισμς των λατομικν περιοχν αδρανν υλικν και ργα υποδομς εντς αυτν.    
5. Απαγορεσεις εκμετλλευσης λατομεων αδρανν υλικν.    
6. ρευνα για τον εντοπισμ κοιτασμτων βιομηχανικν ορυκτν, μαρμρων και φυσικν λθων.    
7. Εκμετλλευση λατομεων βιομηχανικν ορυκτν, μαρμρων και φυσικν λθων.    
8. Εκμετλλευση λατομεων αδρανν υλικν.    
9. Εκμετλλευση λατομεων σε διεκδικομενες δασικς περιοχς.    
10. Τεχνικ μελτη εκμετλλευσης.    
11. Παρνομη εκμετλλευση.    
...... θα ακολουθσει ενημρωση του παρντος ενημερωτικο δελτου με τα πιο κτω θματα :

12. Εκμσθωση λατομεων.    
12.1 Τπος και διρκεια της σμβασης.    
12.2 Μισθματα.    
12.3 Διαδικασα εκμσθωσης δημοσων και δημοτικν λατομεων.    
12.4 Υπομσθωση.    
13. Προστασα και αποκατσταση του περιβλλοντος των λατομεων.    
14. Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρομηχανολογικο και λοιπο εξοπλισμο.
15. Απαλλοτρισεις.    
16. Υποχρεσεις του εκμεταλλευτ λατομεου.    
17. Αναστολ και διακοπ εργασιν – Λση της μισθωτικς σμβασης.    
18. Διοικητικς προσφυγς.    
19. Δικαστικ επλυση διαφορν.    
20. Μεταβατικς διατξεις.    
i. Εκμσθωση δημοσων λατομεων και ρθμιση διαφρων θεμτων.    
ii. Εκμσθωση δημοτικν λατομεων.    
iii. Ερευνητικς εργασες.    
iv. Κατργηση της δειας εκμετλλευσης.    
v. Παρταση μισθωτικν συμβσεων.    
vi. Καταγγελα αναθερηση συμβσεων.    
vii. Εκκρεμες αιτσεις.    
viii. Ηλεκτρομηχανολογικς εγκαταστσεις.    
ix. Λειτουργοντα λατομεα μαρμαρσκονης, μαρμαροψηφδας και ανθρακικο ασβεστου.    
x. Λατομεα σε καθεστς περιβαλλοντικς αποκατστασης.    
xi. Εκμσθωση τμματος ενιαου λατομικο χρου.    
xii. Μεταβολ των χρσεων γης.    
xiii. Μισθματα παλαιν συμβσεων.    
xiv. Εγγυητικ επιστολ για την αποκατσταση του περιβλλοντος.    
xv. Λατομεα σχιστολιθικν πλακν.    
xvi. Ισχς προγενστερων κανονιστικν πρξεων.    

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΛΑΤΟΜΕΙΑ (27/02/2018)

27-2-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/61840/5094/4171/240/18 (ΦΕΚ-683 Β/27-2-18) : Καθορισμς διαδικασας επιβολς και εσπραξης προστμου που επιβλλει η Επιτροπ για τη γνωστοποηση διαδικτυακς προσβολς δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας και συγγενικν δικαιωμτων του ρθρου 66Ε ν. 2121/93, καθς και των αρμδιων υπηρεσιν εσπραξς του

27-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3488/27-2-18 : Αποστολ αιτημτων για μεταφορ του προσωπικο της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ κατ' εφαρμογ του ρθρου 11 του ν. 4406/16

27-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.16518/27-2-18 : Παρακολοθηση ποιτητας νερο ανθρπινης κατανλωσης26-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/60247/Δ.16.1012/18 (ΦΕΚ-610 Β/22-2-18) : Καταβολ εφπαξ παροχς κατ προτεραιτητα

26-2-18   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 2704/18 (ΦΕΚ-603 Β/22-2-18) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν ανγερσης, μετατροπς και επκτασης Μονδων Ιαματικς Θεραπεας και Κντρων Ιαματικο Τουρισμο - Θερμαλισμο και διαδικασα χοργησης ειδικο σματος λειτουργας (ΕΣΛ)

26-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Ε/ΓΠ/33942/17/21-2-18 : Διαχεριση υγρν αποβλτων υγειονομικν μονδων

26-2-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 248/27898/21-2-18 : Εγκριση εκτλεσης ργου υδροληψας απ μεμονωμνα μλη ΟΕΒ εντς περιμτρου συλλογικο αρδευτικο δικτου δικαιοδοσας ΟΕΒ

26-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 42275/2017/23-2-18 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 271/17 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους23-2-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/10560/454/23-2-18 : Εγκριση τοπικο ρυμοτομικο σχεδου, στις εκτς σχεδου περιοχς για τον καθορισμ κοινωφελν χρων

23-2-18   ΥΠΥΜΕ Δ13/ΟΙΚ.799/18 (ΦΕΚ-588 Β/22-2-18) : Εγκριση γενικν κατευθυντριων οδηγιν, που αφορον στην κατακρυφη σμανση του οδικο δικτου, στο οποο επιβλλεται η απαγρευση της κυκλοφορας στα μηχανοκνητα οχματα μικτο βρους νω των 3,5 τνων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

23-2-18   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/808/18 (ΦΕΚ-596 Β/22-2-18) : Εγγραφ συνδεδεμνων αντιπροσπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρο

23-2-18   ΦΕΚ-621 Β/23-2-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.13273/18 : Διαδικασα προκρυξης θσεων ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ

ΥΠΕΕ 166656/410/18 : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/81

23-2-18   ΥΠΕΘ 20351/Ε2/18 (ΦΕΚ-617 Β/23-2-18) : Παρταση της μεταβατικς περιδου της παρ. 1 του ρθρου 9 του ν. 3848/10 (ΦΕΚ-71 Α) για τους διορισμος μνιμων εκπαιδευτικν στην πρωτοβθμια και στη δευτεροβθμια εκπαδευση

23-2-18   K.Y.A. 429/22087/18 (ΦΕΚ 594 Β/22-02-2018) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/39 της Επιτροπς (ΕΕ L 5 της 10.01.2017 σ. 1 ) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/40 της Επιτροπς (ΕΕ L 5 της 10.01.2017, σ. 11) σχετικ με την υλοποηση του Ευρωπακο Σχολικο Προγρμματος διανομς φροτων, λαχανικν και γλακτος.

23-2-18   ΕΚΔΔΑ 4302/18 (ΦΕΚ-606 Β/22-2-18) : Εγκριση Κανονισμο Σπουδν της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)

23-2-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/2/ΟΙΚ.7229/23-2-18 : Τροποποηση διταξης Κανονισμο Παροχν του ΕΟΠΥΥ

23-2-18   ΦΕΚ-612 Β/22-2-18 :

ΥΠ.ΕΣ. 4748/18 : Ειδικ Πργραμμα Ενσχυσης Δμων : Σκοπς, κριτρια νταξης, διαδικασα αξιολγησης καθς και κθε λλο σχετικ ζτημα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 133/18 : Κατργηση των Κεφαλαων Α, Β, Γ, Ε και ΣΤ και των Παραρτημτων Ι, III και IV της ΠΔ/ΤΕ 2614/ 7.4.2009 «Πλασιο ελγχου απ την Τρπεζα της Ελλδος της επρκειας ρευσττητας των πιστω¬τικν ιδρυμτων» (ΦΕΚ Β’ 801) και τροποποηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεα και πληροφο¬ρες που οφελουν να υποβλλουν σε περιοδικ βση στην Τρπεζα της Ελλδος τα εποπτευμενα ιδρματα για σκοπος σκησης εποπτεας - Καθο¬ρισμς προσπων που χουν ειδικ σχση με το πιστωτικ δρυμα» (ΦΕΚ Β’ 199).

23-2-18   Ν.4520/18 (ΦΕΚ-30 Α/22-2-18) : Μετεξλιξη του Οργανισμο Γεωργικν Ασφαλσεων σε Οργανισμ Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπς διατξεις22-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 1674/ΕΓΚ.8/21-2-18 : Συνεδραση δημοτικο συμβουλου με συμμετοχ προδρου δημοτικς τοπικς κοιντητας εκπροσπου τοπικς κοιντητας

22-2-18   ΥΠ.ΕΣ. - ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 4479/17

22-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1032/21-2-18 : Διευκρινσεις επ της ΠΟΛ.1028/17 σχετικ με τον φρο ασφαλστρων

22-2-18   ΑΑΔΕ ΔΣΣ/Α/1025708/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-571 Β/21-2-18) : Καθορισμς στχων τους 2018 για τις Υπηρεσες της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

22-2-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1026034/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-572 Β/21-2-18) : Καθορισμς των οργνων και της διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ που αναλογε στα προιντα των παρ. 4, 5 και 6 του ρθρου 73, του ν. 2960/01, που πρκειται να χρησιμοποιηθον διατθενται προς πληση χρησιμοποιονται ως κασιμα θρμανσης κινητρων

22-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/12647/18 (ΦΕΚ-574 Β/21-2-18) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1 , περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει21-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Ε/ΓΠ/75725/21-2-18 : Διαχεριση υγρν αποβλτων υγειονομικν μονδων

21-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.13274/18 (ΦΕΚ-548 Β/21-2-18) : Τροποποηση απφασης καθορισμο κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ

21-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 4902/14-2-18 : Εκπαδευση δημοτικν υπαλλλων στη διαδικασα των διμηνιαων εκλογικν αναθεωρσεων μσω του νου πληροφοριακο συστματος "Μητρου Πολιτν"

21-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Β)/ΓΠ/ΟΙΚ.14863/21-2-18 : Εγκκλιος σχετικ με το Ωρριο των Φαρμακεων και την εφαρμογ του ρθρου 257 του ν. 4512/18 (Α 5)

21-2-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1027358/ΕΞ2018/13-2-18 : Κοινοποηση των ρθρων 112 και 113 του ν. 4514/18 (ΦΕΚ-14 Α/30-1-18) σχετικ με τα τλη κυκλοφορας ΙΧΕ οχημτων που τελον υπ το ανασταλτικ καθεστς της προσωρινς εισαγωγς καθς και την τελωνειακ τακτοποηση - αποδσμευση αναπηρικν ΙΧΕ αυτοκιντων συνεπεα κληρονομικς διαδοχς αντστοιχα

21-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 4105/12-2-18 : Χοργηση βεβαωσης απδειξης εμπειρας σε ανταποδοτικς υπηρεσες καθαριτητας των ΟΤΑ α βαθμο, σμφωνα με το ρθρο 24 του ν. 4479/17

21-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1030/15-2-18 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την κδοση καταλογιστικν πρξεων φρων προστμων σε βρος πτωχν για παραβσεις της φορολογικς νομοθεσας

21-2-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1027318/ΕΞ2018/15-2-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποχρωση υποβολς μισθωτηρων συμβολαων σε περπτωση μετασχηματισμο επιχερησης που εκμισθνει ακνητα

21-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1028/16-2-18 : Κοινοποηση της Γνωμοδτησης υπ' αριθμ. 277/17 της Α' Τακτικς Ολομλειας του ΝΣΚ σχετικ με την επιβολ και ισχ μτρων αναγκαστικς εκτλεσης σε περπτωση θσης σε εκκαθριση πρωτοβθμιας δευτεροβθμιας συνεταιριστικς οργνωσης σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4384/16

21-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1029/15-2-18 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. στ' της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13 στις περιπτσεις που τα αντισυμβαλλμενα φυσικ νομικ πρσωπα νομικς ονττητες που λαμβνουν τις παρεχμενες υπηρεσες, χουν φορολογικ κατοικα μνιμη εγκατσταση στην αλλοδαπ

21-2-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2333.12-5/13395/20-2-18 : Εναρμνιση της Ελληνικς νομοθεσας προς την Οδηγα 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014 (ΕΕ L 153/22-5-14) σχετικ με την διαθεσιμτητα ραδιοεξοπλισμο στην αγορ και την κατργηση της Οδηγας 1999/5/ΕΚ

21-2-18   Ν. 4519/18 (ΦΕΚ-25 Α/20-2-18) : Φορες Διαχερισης Προστατευμενων Περιοχν και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

21-2-18   Π.Δ. 13/18 (ΦΕΚ-26 Α/20-2-18) : Οργανισμς Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς

21-2-18   Κ.Υ.Α. 18761/18 (ΦΕΚ-545 Β/20-2-18) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων ργων ΠΔΕ τους 2018

21-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 648/18 (ΦΕΚ-546 Β/20-2-18) : Καθορισμς διαδικασας, προυποθσεων και κριτηρων για την αξιολγηση και την επιλογ των μελν της Επιτροπς Αξιολγησης και Αποζημωσης Φαρμκων Ανθρπινης Χρσης20-2-18   Κ.Υ.Α. 19177/18 (ΦΕΚ-508 Β/16-2-18) : Καθορισμς των κατηγοριν προσωπικο που μπορον να λβουν αποζημωση επιββασης, παραμονς και εργασας σε πλωτ μσα, αποζημωση υποβρχιων εργασιν αποζημωση επιστημονικν καταδσεων και το ψος αυτν

20-2-18   ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1011619/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-484 Β/16-2-18) : Καθορισμς ποσν για το πγιο μηνιαο χοργημα στους συνοδος των σκλων ανιχνευτν τελωνειακν υπηρεσιν για την κλυψη των δαπανν εκπαδευσης, συντρησης, διαμονς και διατροφς των σκλων ανιχνευτν για το οικονομικ τος 2018

20-2-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1024/18 (ΦΕΚ-542 Β/16-2-18) : Καθορισμς των μη συνεργσιμων κρατν με βση τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 65 του ν. 4172/13 για το φορολογικ τος 2017

20-2-18   ΕΛΤΕ 144/10/18 (ΦΕΚ-526 Β/16-2-18) : Εγκριση μετφρασης στην ελληνικ γλσσα της αναθεωρημνης σειρς των Διεθνν Προτπων Ελγχου 700,701, 260, 570, 705, 706 και 720 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

20-2-18   Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ 36/18 (ΦΕΚ-533 Β/16-2-18) : Καθορισμς του ανταποδοτικο τλους που καταβλλουν οι πωλητς Λαικν Αγορν και καθορισμς ποσοστο απδοσης επ του ανταποδοτικο τλους προς τις Ομοσπονδες Πωλητν Λαικν Αγορν

20-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1025/12-2-18 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 114 του ν. 4514/18 (ΦΕΚ-14 Α)

20-2-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Α/1024011/ΕΞ2018/16-2-18 (ΦΕΚ-538 Β/16-2-18) : Τελωνειακς Απλουστεσεις - Απλουστευμνη διασφηση / Εγγραφ στις λογιστικς καταχωρσεις του διασαφιστ

20-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 4531/14-2-18 : Δημοσευση απφασης τους Μητρου Μελν Επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8(η) του ρθρου 221 του ν. 4412/16

20-2-18  ΥΠΕΚΑΚΑ  52246/3173/18 (ΦΕΚ-539 Β/16-2-18) : Ρυθμσεις αποπληρωμς οφειλν δανειοληπτν που χορηγθηκαν απ δια κεφλαια του καταργηθντος ΟΕΚ16-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 4632/16-2-18 : Χοργηση Μσων Ατομικς Προστασας στις καθαρστριες σχολικν μονδων

16-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.10568/222/16-2-18 : Παρχονται οδηγες σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4387/16 σε συνταξιοχους που εναι παρλληλα και δικαιοχοι πνευματικν δικαιωμτων

16-2-18  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.10572/223/16-2-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τον τρπο υπολογισμο της σνταξης των ασφαλισμνων του πρην ΝΑΤ, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 7 και 28 του ν. 4387/16

16-2-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.12480/ΦΝ466/ΕΓΚ.3/15-2-18 : Ενημρωση σχετικ με διατξεις του ν. 4412/16 (Α 147)

16-2-18   Κ.Υ.Α. 8774/15/Φ.350/18 (ΦΕΚ-430 Β/14-2-18) : Ορισμς εξεταστικς επιτροπς μιας Περιφρειας για τη διενργεια εξετσεων για πλεοντες περιφρειες

16-2-18   ΕΦΚΑ 237064/16-2-18 : Παρταση αδειν παραμονς πολιτν τρτων χωρν

16-2-18   ΕΦΚΑ 7/16-2-18 : Προσδιορισμς της βσης υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν Ελευθρων Επαγγελματιν, Αυτοαπασχολομενων και Αγροτν απ 01.01.2018

16-2-18   K.Y.A. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.171314/429/18 : Καθορισμς διαδικασας εγκατστασης και λειτουργας ηλεκτρομηχανολογικν εγκαταστσεων εντς λατομικν μεταλλευτικν χρων, στην περπτωση που προηγεται γκριση εκμετλλευσης

16-2-18   ΦΕΚ-480 Β/15-2-18 :

Κ.Υ.Α. ΔΑΠ/Φ.4.2/ΟΙΚ.171312/427/18 : Καθορισμς διαδικασας γκρισης της σκησης δραστηριοττων ερευνητικν εργασιν για τη διαπστωση κοιτασμτων μεταλλευτικν ορυκτν

Κ.Υ.Α. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.171311/426/18 : Καθορισμς διαδικασας σκησης δραστηριοττων ρευνας και εκμετλλευσης λατομεων σε ιδιωτικς εκτσεις καθς και εγκατστασης και λειτουργας ηλεκτρομηχανολογικν εγκαταστσεων επεξεργασας, εντς του λατομικο χρου, των εξορυσσμενων ορυκτν

16-2-18   Κ.Υ.Α. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.171313/428/18 (ΦΕΚ-479 Β/15-2-18) : Καθορισμς διαδικασας γκρισης της σκησης δραστηριοττων ρευνας και εκμετλλευσης λατομεων σε δημσιες και δημοτικς εκτσεις

16-2-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2.9/57/ΟΙΚ.6800/15-2-18 : Μεταβολ του φορα διορισμο των περιλαμβανομνων σε οριστικος πνακες διοριστων κατπιν κδοσης απφασης κατανομς του Υπουργο Διοικητικς Ανασυγκρτησης σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 32 του ν. 4369/16 (Α 33)15-2-18  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/1293/26-13-2-18 : Ερμηνευτικς οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 142 του Ν. 4495/17

15-2-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 159/16832/18 (ΦΕΚ-470 Β/14-2-18) : Καθορισμς υποδειγμτων εντπων δειας δρυσης και λειτουργας μονδων υδατοκαλλιργειας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

15-2-18   ΑΑΔΕ ΔΕΕΦ.Α.1025807/ΕΞ2018/12-2-18 : Παροχ πληροφοριν περ του φορολογικο χειρισμο, απ πλευρς ΦΠΑ, των μτρων δουσας επιμλειας του ν. 3691/08, που εφαρμζουν οι ΑΕΠΕΥ προς τους πελτες τους

15-2-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/18 (ΦΕΚ-474 Β/14-2-18) : Καθορισμς λεπτομερειν για την εφαρμογ των ρυθμσεων του ρθρου 36 του ν. 4508/17

15-2-18   ΥΠΕΕ 2307/18 (ΦΕΚ-439 Β/14-2-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-16 (ΦΕΚ-2471 Β/10-8-16) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/21-9-11 (Α 209)", ως προς την κατταξη ορισμνων ργων και δραστηριοττων της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομδων

15-2-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/2693/ΦΝ429/18 (ΦΕΚ-466 Β/14-2-18) : Τροποποηση της με αριθ. ΓΔΤΥ/οικ.3328/12-5-16 απφασης γκρισης του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

15-2-18   ΥΠΕΘΑ Φ.411/1/294483/Σ.797/18 (ΦΕΚ-468 Β/14-2-18) : Καθορισμς Συμβουλων Μεταθσεων των Κλδων των Ενπλων Δυνμεων. Εξειδκευση των κριτηρων και λοιπν θεμτων που αφορον στις τοποθετσεις, τις μεταθσεις και τις αποσπσεις των αξιωματικν, ανθυπασπιστν και υπαξιωματικν των Ενπλων Δυνμεων

15-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1026/12-2-18 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων αναφορικ με την επιβολ κυρσεων για παραβσεις του ρθρου 54 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ) και λοιπς περιπτσεις παραβσεων

15-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1027/12-2-18 : Τροποποηση του Πτωχευτικο Κδικα (ν. 3588/07-Α 153) με τους ν. 4446/16 (Α 240), ν. 4472/17 (Α 74), ν. 4491/17 (Α 152) και ν. 4512/18 (Α 5) : Επισμανση μεταβολν στη διαδικασα της πτχευσης και παροχ οδηγιν

15-2-18   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 3385/18 (ΦΕΚ-417 Β/14-2-18) : Κανονισμς λειτουργας Υπηρεσας Ασλου14-2-18  ΥΠΥΜΕ Β1/2261/53/13-2-18 : Απδειξη της κατλληλης οικονομικς επιφνειας για την κδοση δειας σκησης επαγγλματος

14-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.3376/73/14-2-18 : Γνωστοποηση ρθρου 20 του ν. 4488/17 - Αποσνδεση ασφλισης απ ιδιτητα

14-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.9290/183/14-2-18 : Διαδικασα εκκαθρισης ασφαλιστικν εισφορν προσπων που ασκον μη μισθωτ δραστηριτητα

14-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.9187/183/14-2-18  : Υπολογισμς Ειδικς Προσαξησης του πρην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

14-2-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ//189/222242/14-2-18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 80 του Ν. 4445/16 σχετικ με τις ημρες αργιν και διακοπν καθς και την απασχληση κατ τις Κυριακς, των καθηγητν Φροντιστηρων και Κντρων ξνων γλωσσν

14-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 31547/9662/13-2-18 : Σχετικ με την απδοση ΑΜΚΑ σε δικαιοχους διεθνος προστασας και αιτοντες συλο

14-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1023/12-2-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τις φορολογικς αποσβσεις των πγιων περιουσιακν στοιχεων επιχερησης που χουν αποκτηθε συνεπεα μεταββασης αυτς στο πλασιο εξυγανσς της

14-2-18   ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 1341/5-2-18 : Υπαγμενα πρσωπα στην ασφλιση του Οκου Νατου13-2-18   ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23/12-2-18 : Ειδικ θματα συμπλρωσης του Τυποποιημνου Εντπου Υπεθυνσης Δλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαικο Ενιαου Εγγρφου Σμβασης (ΕΕΕΣ)

13-2-18   ΥΠ.ΟΙΚ-ΥΠΕΚΑΚΑ 11750/0092/13-2-18 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 8,28, 35 και 48 του ν. 4387/16 (Α 85) και του ρθρου 16 του ν. 4488/17 (Α 137), κατ το μρος που οι διατξεις αυτς αφορον την αναζτηση στοιχεων ως προς τις αποδοχς που λαμβνονται υπψη για τον υπολογισμ της κριας και της επικουρικς σνταξης του μερσματος του ΜΠΤΥ και της εφπαξ παροχς των δημοσων υπαλλλων - λειτουργν

13-2-18   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.203/ΕΓΚ.7/13-2-18 : Κατρτιση Μητρου Αρρνων γεννηθντων το τος 201712-2-18   Κ.Υ.Α. ΡΟ/64/18 (ΦΕΚ-412 Β/12-2-18) : Καθορισμς των ρων, προυποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασιν για την προσωριν μετεγκατσταση ειδικν κοινωνικν ομδων - Βελτωση Συνθηκν Διαβωσης

12-2-18   ΕΦΚΑ Σ50/8/203632/9-2-18 : Ενταξη των τκνων που φοιτον στο "Μεταλυκειακ τος - τξη μαθητεας" στους δικαιοχους σνταξης λγω θαντου, στο πλασιο εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 12 του ν. 4387/16, πως συμπληρθηκε με τις διατξεις του ρθρου 1 του Ν. 4499/17

12-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3080/8-2-18 : Συμβσεις κτω των ορων των ρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν. 4412/16 (Α 147)

12-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3861/9-2-18 : Εκπαδευση δημοτικν υπαλλλων στη διαδικασα των διμηνιαων εκλογικν αναθεωρσεων μσω του νου πληροφοριακο συστματος "Μητρου Πολιτν"

12-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Β7/ΟΙΚ.7713/466/12-2-18 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ. 62134/4100/29-12-17 (Β 4640) υ.α. για την εξειδκευση των κριτηρων για τη ρθμιση οφειλν ως 50.000 ευρ κατ την παρ. 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/17

12-2-18   ΥΠ.ΕΣ. -ΕΛΑΣ. 6003/1/21-Ι/9-2-18 : Π.Δ. 6/18 "Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο" (Α 11)

12-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10035/ΟΙΚ.9242/189/6-2-18 : Απασχληση συνταξιοχων εικαστικν καλλιτεχνν

12-2-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 6.000/188/9-2-18 : Εφαρμογ του ρθρου 9 παρ. 7 ν. 2881/01 (Α 16) μετ τη θση σε ισχ των διατξεων του ν. 4389/16 (Α 94) 

12-2-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 158/16825/18 (ΦΕΚ-406 Β/9-2-18) : Καθορισμς της διαδικασας, του εδους και του περιεχομνου της πρξης παραχρησης της σναψης ννομης σχσης με τρτους ως προς το μσθιο και τις εγκαταστσεις πλωτν μονδων υδατοκαλλιργειας9-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 1147/ΕΓΚ.6/8-2-18 : Αποδοχ ατησης παρατησης απ το αξωμα του Προδρου Δημοτικο Συμβουλου (ρθρο 64 παρ. 7 του ν. 3852/10)

9-2-18  ΕΦΚΑ Τ01/652/15/9-2-18 : Προσαξηση ποσο σνταξης εργαζομνων συνταξιοχων - Τροποποηση οδηγιν

9-2-18   ΥΠΕΘ 207163/Γ1/27-11-17 : Διευκρινσεις σχετικ με θματα ΠΕΚ και ΓΑΚ

9-2-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1868/ΔΕΠ/8-2-18 : Αρση αναστολς της μισθολογικς εξλιξης της παρ. 2 του ρθρου 26 του Ν. 4354/15

9-2-18   Ν. 4517/18 (ΦΕΚ-22 Α/8-2-18) : Κρωση της πρξης ολοκλρωσης της Σμβασης Δωρες Εθνικς Τρπεζας της Ελλδος υπρ του Ελληνικο Δημοσου και του ΝΠΔΔ ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμς - Οφθαλμιατρεο Αθηνν - Πολυκλινικ" και λλες διατξεις

9-2-18   ΕΟΠΥΥ 4004/18 (ΦΕΚ-379 Β/8-2-18) : Καθορισμς αντατης αποδιδμενης τιμς, για προιντα που ανκουν στις κατηγορες των παρεχμενων ειδν του ρθρου 15 του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) (ΦΕΚ-3054 Β/18-11-12)8-2-18 ΥΠΥΜΕ 10239/110/6-2-18 : Σχση εργασας προσωπικο Ιδιωτικν ΚΤΕΟ

8-2-18 ΥΠΕΣ 3087/7-2-18  : Αποδοχ υπ' αριθ. 250/2017 Γνωμοδτησης Ν.Σ.Κ.

8-2-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1022/5-2-18  : Εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στην χοργηση και ανανωση  του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Φορτηγν Δημσιας  Χρσης (Φ.Δ.Χ.) και των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων Δ.Χ. (Τ.Λ.Δ.Χ.)

8-2-18 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1021217/ΕΞ2018/1-2-18 : Φορολογικ  μεταχεριση  των  αποζημισεων  για  ξοδα  κνησης  που καταβλλονται κατ την παροχ μισθωτς εργασας στην αλλοδαπ

8-2-18 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 12679/18 (ΦΕΚ 353 Β/07-02-2018) : Παρβολο για τις δειες παραγωγν και επαγγελματιν πωλητν υπαθριου εμπορου.

8-2-18 Κ.Υ.Α. 368/18 (ΦΕΚ 352 Β/07-02-2018) : δειες διαμονς πολιτν τρτων χωρν, οι οποοι εισρχονται στην Ελλδα για φοτηση σε Σχολς Εκπαδευσης χειριστν, μηχανικν και μελν πληρματος θαλμου επιβατν αεροσκαφν, οι οποες λειτουργον με γκριση της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας.

8-2-18 ΥΠΕΣ 2816/18 (ΦΕΚ 350 Β/07-02-2018) : Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου των στοιχεων, του χρνου και του τρπου ενημρωσης του Κμβου Διαλειτουργικτητας και των λοιπν βσεων δεδομνων οικονομικν στοιχεων ΟΤΑ που τηρονται στο Υπουργεο Εσωτερικν, καθς και κθε λλης απαρατητης λεπτομρειας.7-2-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 632/30-1-18 : Πρτυπα τεχη διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργου νω και κτω ορων που εξδωσε η Αρχ

7-2-18   Κ.Υ.Α. 8.1321/18 (ΦΕΚ 349 Β/07-02-2018) : Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, για την καταβολ πληρωμν παροχν και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα, στους Δμους, συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων.

7-2-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979/18 (ΦΕΚ 354 Β/07-02-2018) : Καθορισμς: α) των απαιτομενων αν ειδικτητα προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α28), λαμβνοντας υπψη ενδεχμενες εξειδικευμνες ανγκες για τη λειτουργα των φορων, β) της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων των υποψηφων και γ) των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασα πρσληψης για την κλυψη των αναγκν καθαριτητας του Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο και των εποπτευμενων απ αυτ φορων σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου γδοου του ν. 4506/2017 (Α/191).

7-2-18   Κ.Υ.Α. 1506/18 (ΦΕΚ 356 Β/07-02-2018) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν ανγερσης, μετατροπς και επκτασης κντρων Θαλασσοθεραπεας και διαδικασα χοργησης ειδικο σματος λειτουργας. νταξη της διαδικασας χοργησης ειδικο σματος λειτουργας σε κντρα θαλασσοθεραπεας στο σστημα διεκπεραωσης μσω των κντρων εξυπηρτησης πολιτν (Κ.Ε.Π.) που λειτουργον ως ενιαα κντρα εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.).

7-2-18   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/1499/ΕΓΚ.2/25-1-18 : Υπαγωγ ορισμνων περιπτσεων αιτοντων στις διατξεις πολιτογρφησης ομογενν

7-2-18   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/156/ΕΓΚ.5/6-2-18 : Οδηγες για λση γμου με συμβολαιογραφικ πρξη

7-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Β)/ΓΠ/ΟΙΚ.11091/7-2-18 : Εγκκλιος σχετικ με εκκρεμες αιτσεις για χοργηση δειας δρυσης φαρμακεων6-2-18   ΥΠΕΘ 20384/Ν1/6-2-18 : Διευκρινσεις αναφορικ με την απασχληση ιδιωτικν εκπαιδευτικν ( / και διδασκντων) σε πρσθετες εκπαιδευτικς δραστηριτητες

6-2-18   ΥΠΥΜΕ 9543/734/6-2-18 : Τρηση, ενημρωση και επικαιροποηση του ψηφιακο μητρου πρατηρων καυσμων της παρ. 5 του ρθρου 21 του Ν. 4439/16

6-2-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 1388/5-2-18 : Ενημρωση για πλρη εφαρμογ κεντρικο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων στους Φορες Γενικς Κυβρνησης - Υποχρεσεις των Φορων

6-2-18   ΥΠΕΘ 19484/Ν1/5-2-18 : Διαδικασα - δικαιολογητικ για χοργηση, τροποποηση και μεταββαση αδειν ιδιωτικν σχολεων

6-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1021/1-2-18 : Κοινοποηση της γνωμοδτησης υπ' αριθμ. 291/17 του Β τμματος του ΝΣΚ, αναφορικ με την εφαρμογ των μεταβατικν διατξεων της παραγρφου 35 τουρθρου 72 (πρην 66) του ΚΦΔ επ παραβσεων κδοσης εικονικν στοιχεων που η εικονικτητα του στοιχεου αφορ των χαρακτηρισμ της αναγραφεσας συναλλαγς, οι οποες διαπρχθηκαν μχρι τις 26-7-13 και μχρι την κατθεση του ν. 4337/15 (12-10-15) δεν εχαν εκδοθε οι οριστικς πρξεις επιβολς προστμων

6-2-18   ΕΦΚΑ 6/5-2-18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 12 του Ν. 4387/16 περ χοργησης σνταξης λγω θαντου, πως συμπληρθηκε με τις διατξεις του ρθρου 1 του Ν. 4499/17 -->βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ5-2-18   Κ.Υ.Α. 1915/18 (ΦΕΚ-304 Β/2-2-18) : Τροποποηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β 2703) κοινς υπουργικς απφασης, υπ’ αριθμ. 167563/ 2013 (Β 964) κοινς υπουργικς απφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β 135) υπουργικς απφασης, που χουν εκδοθε κατ εξουσιοδτηση του ν. 4014/2011 (Α 209), σε συμμρφωση με την Οδηγα 2014/52/ΕΕ «για την τροποποηση της οδηγας 2011/92/ΕΕ σχετικ με την εκτμηση των επιπτσεων ορισμνων σχεδων δημσιων και ιδιωτικν ργων στο περιβλλον» του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014

5-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3449/5-2-18 : Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2018 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμο και στα ΝΠΙΔ αυτν

5-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.10223/5-2-18 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τον υγειονομικ λεγχο μεταποιητικν δραστηριοττων αρμοδιτητας των Υγειονομικν Υπηρεσιν

5-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1020/1-2-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 266/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ (Στην περπτωση κατ την οποα τα ομαδικ ασφαλιστικ προγρμματα, περ των οποων εκδθηκε η υπ' αριθμ. 22/2017 γνωμοδτηση του ΝΣΚ (B' Τμματος), σε συνδυασμ προς την υπ' αριθμ. 25/2011 γνωμοδτηση της Ολομλειας του ΝΣΚ, δεν αποτελον ρο στη σμβαση εργασας μεταξ επιχερησης και εργαζομνου, οτε επιβλλεται η κατρτιση τους απ το νμο απ δεσμευτικ για τον εργοδτη Συλλογικ Σμβαση Εργασας (ΣΣΕ), τοι, εν δεν συντρχουν σωρευτικ οι προποθσεις που μνημονεονται στην παργραφο 17 περπτωση Α της 22/2017 γνωμοδτησης του ΝΣΚ και συγκεκριμνα δεν συντρχει η προπθεση υπ στοιχεο (γ) της περπτωσης αυτς, ερωτται αν η παροχ-ασφλισμα που καταβλθηκε προ της 23-1-2013, ημερομηνας ναρξης ισχος των διατξεων του ρθρου 7 παρ. 3 του ν. 4110/2013, και κατ το μρος που αντιστοιχε στα ασφλιστρα που χει καταβλει ο εργοδτης στο πλασιο των προγραμμτων αυτν, υπγεται χι στις κατηγορες του εισοδματος του ρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2238/1994 (ΚΦΕ) στις διατξεις περ δωρες)

5-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1019/2-2-18 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 398 του ν. 4512/18 (Α 5), με τις οποες προστθηκε παργραφος 50 στο ρθρο 72 του ν. 4174/13 (Α 170)

5-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 349/ΕΓΚ.4/1-2-18 : Ισχς των αποφσεων ορισμο αντιδημρχων στην περπτωση εκλογς νου δημρχου (ρθρο 60 του ν. 3852/10)

5-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3432/2-2-18 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 79Α του ν. 4412/16 (Α 147) στις διαδικασες σναψης δημοσων συμβσεων προμηθειν και παροχς γενικν υπηρεσιν

5-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1018/1-2-18 : Κοινοποηση της 215/17 γνωμοδτησης του Β Τμματος του ΝΣΚ - Προσδιορισμς φορολογητας αξας δασν

5-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 1940/18 (ΦΕΚ-310 Β/2-2-18) : Τροποποηση της αριθμ. 8440/11 (Β 318) υ.α. "Καθορισμς λειτουργας των σχολικν επιτροπν και ρθμιση οικονομικν θεμτων αυτν"

5-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1015/18 (ΦΕΚ-308 Β/2-2-18) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του φρου διαμονς της διαδικασας επιβολς και απδοσης αυτο, καθς και του περιεχομνου, της διαδικασας και του τρπου κδοσης του ειδικο στοιχεου - απδειξης εσπραξης φρου διαμονς, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 53 του ν. 4389/16

5-2-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1017570/ΕΞ2018/1-2-18 : Φορολογικ μεταχεριση χρηματικο ποσο που καταβλλεται δυνμει του ρθρου 1400 του Αστικο Κδικα (αξωση συμμετοχς στα αποκτματα)2-2-18   ΕΦΚΑ Σ93/1/169196/2-2-18 : Αντιμετπιση αιτσεων περ ανκλησης νμιμων επωφελν ατομικν διοικητικν πρξεων

2-2-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1017521/ΕΞ2018/1-2-18 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 13 του ν. 4172/13

2-2-18    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1017519/ΕΞ2018/1-2-18 : Φορολογικ μεταχεριση μισθωμτων που καταβλλονται για τη χρση δικαιωμτων (franchising)

2-2-18   ΑΑΕΔ ΔΕΑΦ/Β/1017482/ΕΞ2018/1-2-18 : Οι περιφερειακο συνδυασμο που καταρτζονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 121 του ν. 3852/10 δεν υποχρεονται, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13, σε υποβολ δλωσης φορολογας εισοδματος

2-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1017/1-2-18 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 404 και 405 (τροποποισεις διατξεων του ν.δ. 356/74 - ΚΕΔΕ) καθς και των ρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποισεις διαταξεων του Κδικα Πολιτικς Δικονομας και του Πτωχευτικο Κδικα) του ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α/17-1-18) και συναφ θματα

2-2-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/18 (ΦΕΚ-242 Β/1-2-18) : Τροποποηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Φ29/16027/10 απφασης του Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Εφαρμογ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου" (Β 1403) πως ισχει

2-2-18    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Δ/ΓΠ/91124/1-2-18 : Παρταση συμβσεων ειδικευμενων ιατρν στα Νοσηλευτικ Ιδρματα1-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.3672/18 (ΦΕΚ-231 Β/31-1-18) : Εκδοση καταλγου κωδικν της Διεθνος Στατιστικς Ταξινμησης Νσων και Συναφν Προβλημτων Υγεας

1-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 42260/2017/31-1-18 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 270/17 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

1-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3105/30-1-18 : Στελχωση των οργανικν μονδων των Δμων με μηχανικος

1-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/ΓΠ/9031/31-1-18 : Χρση καμπυλν ανπτυξης νου Βιβλιαρου Υγεας του Παιδιο

1-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/γπ/83211/1-2-18 : Σχετικ με διαδικασα παρακολοθησης ποιτητας νερο ανθρπινης κατανλωσης ως προς τις ραδιεινεργς ουσες που περιχει μετ απ την αξιολγηση των αποτελεσμτων μετρσεων δο ετν απ την ΕΕΑΕ

1-2-18   ΟΑΕΔ 7495/1-2-18 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 7 του ν. 1545/85 (Α 91), πως προστθησαν με το ρθρο 51 του ν. 4488/17 (Α 137)31-1-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΛΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - :

1. Υπαθριες αγορς

1.1. Λαικς αγορς

1.2. Αγορς καταναλωτν

1.3. Εμποροπανηγρεις

1.4. Χριστουγεννιτικες και Πασχαλινς αγορς

1.5. Κυριακτικες αγορς

1.6. Αλλες υπαθριες αγορς

1.7. Πωλητς υπαθριου εμπορου που εναι δικαιοχοι του προγρμματος "Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης"

2. Πρστιμα για παρνομη σκηση υπαθριου εμπορου

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΛΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (31/01/2018)

31-1-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 588/29-1-18 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 - : Συμβσεις κτω των ορων των ρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/16 (Α 147) "Δημσιες Συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ"

31-1-18   ΥΠΕΘ 14181/ΓΔ4/26-1-18 : Διαββαση εγκυκλου εφαρμογς ρθρου 245 ν. 4512/18

31-1-18   ΑΑΔΕ-ΑΧΣ 30/003/000/4521/30-1-18 : Απφαση του Αντατου Χημικο Συμβουλου (ΑΧΣ) με αριθμ. 99/2017

31-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1016/25-1-18 : Στατιστικ κατφλια τους 2018 για την υποβολ δλωσης intrastat

31-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ2Β/ΟΙΚ.8809/31-1-18 : Απαγρευση καπνσματος - εφαρμογ της Αντικαπνιστικς Νομοθεσας

31-1-18   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 868/18 (ΦΕΚ-201 Β/30-1-18) : Διρκεια ισχος δελτων αιτοντων διεθν προστασα

31-1-18   Ν. 4514/18 (ΦΕΚ-14 Α/30-1-18) : Αγορς χρηματοπιστωτικν μσων και λλες διατξεις

31-1-18   ΕΟΠΥΥ 2077/18 (ΦΕΚ-211 Β/30-1-18) : Καθορισμς αντατης αποδιδμενης τιμς αποζημωσης των προιντων που ανκουν στις κατηγορες παρεχμενων ειδν πρσθετης περθαλψης του ρθρου 15 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ-3054 Β/18-11-12)

31-1-18   Κ.Υ.Α. Ζ/480/18 (ΦΕΚ-219 Β/30-1-18) : Καθορισμς : α) των απαιτομενων προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του ρθρου 21 του ν. 2190/94 (Α 28), λαμβνοντας υπψη ενδεχμενες εξειδικευμνες ανγκες για τη λειτουργα των φορων, β) της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων των υποψηφων και γ) τωναπαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασα πρσληψης για την κλυψη των αναγκν καθαριτητας του Υπουργεου Ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου γδοου του ν. 4506/17 (Α 191)30-1-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1014370/ΕΞ2018/30-1-18 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1009468/ΕΞ2018/18-1-18 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ, για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων του τους 2018

30-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1014/29-1-18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 47 του ν. 4172/13, πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με την παρ. 2 του ρθρου 99 του ν. 4446/16

30-1-18   ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Γ/1014288/26-1-18 : Οδηγες προς τις ΔΟΥ που υπγονται στον προυπολογισμ του ειδ.Φορα 9006-231 για τη μηνιαα αποστολ στοιχεων απλρωτων υποχρεσεων 2018

30-1-18   Π.Δ. 7/18 (ΦΕΚ-12 Α/29-1-18) : Εναρμνιση νομοθεσας με οδηγα (ΕΕ) 2015/2302 σχετικ με τα οργανωμνα ταξδια και τους συνδεδεμνου ταξιδιωτικος διακανονισμος (ΕΕ L326/11-12-15)

30-1-18   ΥΠΕΕ 165796/288/30-1-18 : Εγκκλιος εφαρμογς των αριθμ. 131759/3479/15 κ.υ.α. με ττλο "Ιδρυση Δασικν Φυτωρων" και αριθμ. κ.υ.α. 163478/2903/17 "Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. 131759/3479/15 κ.υ.α. με ττλο "Ιδρυση δασικν φυτωρων"

30-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/ΟΙΚ.7710/29-1-18 : Εγκριση για την επιλογ εκπαιδευτν για διδασκαλα μαθημτων στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας

30-1-18   ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Γ/1014105/ΕΞ2018/29-1-18 : Οδηγες προς τους Δευτερεοντες Διατκτες των Ειδικν Αποκεντρωμνων Υπηρεσιν της ΑΑΔΕ για τη μηνιαα αποστολ στοιχεων απλρωτων υποχρεσεων 2018

30-1-18   Κ.Υ.Α. 4718/Δ1/1428/18 (ΦΕΚ-196 Β/29-1-18) : Καθορισμς : α) των απαιτομενων προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του ρθρου 21 του ν. 2190/94 (Α 28), β) της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων των υποψηφων, γ) των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασ πρσληψης για την κλυψη των αναγκν φλαξης του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης, και των εποπτευομνων απ αυτ φορων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου ογδου του ν. 4506/17 (Α 191)29-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 7703/18 (ΦΕΚ-188 Β/26-1-18) : Κατανομ πιστσεων προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2018 στις Περιφρειες

29-1-18  ΥΠ.ΕΣ.-ΑΠΣ 5531/Φ.704.45/29-1-18 : Δημοσευση κ.υ.α. αναφορικ με το καθορισμ της διαδικασας εγκατστασης και λειτουργας των Κντρων Αποθκευσης και Διανομς (ΚΑΔ)

29-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10042/ΟΙΚ.5472/128/29-1-18 : Γνωστοποηση της διταξης της παρ. 13 του ρθρου 39 του ν. 4387/16

29-1-18   ΕΦΚΑ 143091/ΕΓΚ.5/29-1-18 : Επκταση των παροχν μητρτητας στις παρνθετες, τεκμαιρμενες μητρες και στις γυνακες που υιοθετον τκνο

29-1-18   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 2155/26-1-18 : Διπραξη σοβαρο εγκλματος και οι συνπεις της στη χοργηση και ανκληση του καθεσττος διεθνος προστασας, καθς και στη χοργηση δειας διαμονς ενιαου τπου (ΑΔΕΤ)

29-1-18   Κ.Υ.Α. 2822.10/4885/2018/18 (ΦΕΚ-180 Β/26-1-18) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδματος γραφεου σε στελχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τθενται σε υπηρεσα γραφεου λγω παθματος κατ την εκτλεση διατεταγμνης υπηρεσας και νεκα αυτς

29-1-18    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.6703/ΦΝ466/ΕΓΚ.2/26-1-18 : Δημοσευση απφασης του Μητρου μελν επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του ρθρου 221 του ν. 4412/16

29-1-18    ΦΕΚ-181 Β/26-1-18 :

ΥΠΕΘ 7155/Δ3/18 : Τροποποηση υ.α. με αριθμ πρωτ. 160043/Δ3/17 "Καρορισμς διακεκομμνου ωραρου εργασας οδηγν αυτοκιντων και συνοδν μαθητν ΣΜΕΑΕ"

Κ.Υ.Α. ΔΕΠΕΑ/ΟΙΚ.170472/18 : Τροποποηση της ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/17 κ.υ.α. "Εγκριση Κανονισμο Ενεργειακς Απδοσης Κτιρων"

29-1-18    ΥΠΕΚΑΚΑ 3589/Δ9/1/1028/18 (ΦΕΚ-185 Β/26-1-18) : Παρταση της προθεσμας της περπτωσης η) του ρθρου 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 29502/85/ 01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας «Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθ. 5072/6/25.02.2013 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας (ΦΕΚ Β'449/25.02.2013), περ επανακαθορισμο των ρων και προποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρ¬μοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/ 28-08-2013 απφαση του (ΦΕΚ Β' 2163/ 30.08.2013)», πως τροποποιθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β' 3456/23-12-2014) απφασ του, για το τος 2018.26-1-18    ΦΕΚ-184 Β/26-1-18 :

ΥΠ.ΕΣ. 2513/4/8-Α/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2513/2/218-ιδ/11 υ.α. "Διαδικασα χοργησης αδειν κυκλοφορας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας μοτοποδηλτων" (Β 1917)

Κ.Υ.Α. Φ.841/5/10485/Σ.613/18 : Καθορισμς επιδματος αναπηρας αξιωματικν και ανθυπασπιστν πολεμικς διαθεσιμτητας πολεμικς αποστρατεας και υπαξιωματικν πολεμικς αεροπορας

26-1-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠΙΚ.ΕΝΗΜ. 949/25-1-18 : Υποχρωση κατρτισης προγρμματος επικοινωνιακς προβολς και διαφημιστικς δαπνης τους 2018 και υποβολ εκθσεων απολογισμο τους 2017 των σχετικν επικοινωνιακν δρσεων

26-1-18   ΥΠΕΘ 13963/ΓΔ4/26-1-18 : Ενημρωση σχολικν μονδων σχετικ με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-18 (Β 120) υ.α.

26-1-18   ΥΠ.ΕΣ. 2573/ΕΓΚ.3/26-1-18 : Διευκρινσεις σχετικ με περιγρμματα θσεων εργασας

26-1-18   ΕΕΤΣ 27/18 (ΦΕΚ-147  Β/25-1-18) : Καθορισμς μηνιαου ορου μεταφορς κεφαλαων προς το εξωτερικ αν δρυμα πληρωμν σμφωνα με τη διταξη της παρ. 5.α. του ρθρου πρτου της απ 18-7-15 ΠΝΠ (Α 184), πως ισχει

26-1-18   Π.Δ. 6/18 (ΦΕΚ-11 Α/25-1-18) : Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο25-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.3686/18 (ΦΕΚ-114 Β/23-1-18) : Εκδοση Καταλγου Κωδικν της Ελληνικς Ταξινμησης Ιατρικν Πρξεων

25-1-18   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 15/2/18 (ΦΕΚ-122 Β/24-1-18) : Κδικας Δεοντολογας του Ελληνικο Δημοσιονομικο Συμβουλου

25-1-18   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 1052/18 (ΦΕΚ-124 Β/24-1-18) : Καθορισμς του αριθμο των επιλεγομνων απ τους υποψηφους για φοτηση στα τμματα μετεκπαδευσης μισθωτν του Υπουργεου Υουρισμο, κατ ξενοδοχεο μονδα τουριστικς επιχερησης

25-1-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1009468/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-125 Β/24-1-18) : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2018

25-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1012/18 (ΦΕΚ-126 Β/24-1-18) : Καθορισμς ζητημτων προθεσμιν, καταβολς, αρμοδιοττων και κθε αναγκαου θματος για την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 398 του ν. 4512/18 (Α 5), ως προς την μεωση των προστμων των πρσθετων φρων

25-1-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με - ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ - :

1. Ακνητα μη υποκεμενα στο ΤΑΠ 

2. Βεβαωση μη οφειλς ΤΑΠ

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ (25/01/2018)24-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1013/22-1-18 : Απαλλαγ απ τον ΕΝΦΙΑ σεισμπληκτων κτισμτων που βρσκονται στο Δμο Λσβου και τη νσο Κω

24-1-18   ΥΠΕΘ Φ.7/ΦΜ/12095/Δ1/24-1-18 : Οδηγες για τον εορτασμ της θρησκευτικς εορτς των Τριν Ιεραρχν

24-1-18   Κ.Υ.Α. 6002/18/10-Α/18 (ΦΕΚ-94 Β/23-1-18) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδματος γραφεου λγω ανικαντητας νεκα παθματος στην υπηρεσα που καταβλλεται στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας

24-1-18   ΥΠΥΜΕ Δ13/Ο/1372/18 (ΦΕΚ-85 Β/23-1-18) : Εγκριση της Τεχνικς Οδηγας για τη χρση αναλμποντος φωτεινο σηματοδτη ενς πεδου σε διαβσεις πεζν

24-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.96606/18 (ΦΕΚ-86 Β/23-1-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Υ7α/ΓΠ/Οικ.28799/12 υ.α. "Καθορισμς εξειδκευσης στην επεμβατικ ακτινολογα (ΦΕΚ 1020 Β)"

24-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.4044/18 (ΦΕΚ-116 Β/23-1-18) : Καθορισμς κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ

24-1-18   ΥΠΥΜΕ 93543/4756/17 (ΦΕΚ-4856 Β/29-12-17) : Τροποποηση και συμπλρωση της υ.α. ΦΑ1/59683/3936/15 (Β 2733) "Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση υγραερου (LPG) για την κνηση αυτοκιντων οχημτων και ροι και προυποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας αυτν"

24-1-18   ΥΠΕΘ 10645/ΓΔ4/18 (ΦΕΚ-120 Β/23-1-18) : Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης23-1-18    Κ.Υ.Α. 1557/18 (ΦΕΚ-118 Β/23-1-18) : Μεωση ποσοστο χρηματοδτησης του Λογαριασμο Εξυγανσης των ΟΤΑ

23-1-18   Ν. 4513/18 (ΦΕΚ-9 Α/23-1-18) : Ενεργειακς Κοιντητες και λλες διατξεις

23-1-18    Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/637/οικ.2613/18 (ΦΕΚ 79 Β/22-1-2018) : Καθορισμς: α) των απαιτομενων προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), λαμβνοντας υπψη ενδε¬χμενες εξειδικευμνες ανγκες για τη λειτουρ¬γα των φορων, β) της προθεσμας και του τρ¬που υποβολς των αιτσεων των υποψηφων και γ) των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασα πρ¬σληψης για την κλυψη των αναγκν καθαρι¬τητας των Υπουργεων, των εποπτευμενων απ αυτ φορων και των ανεξρτητων αρχν σμ¬φωνα με τις διατξεις του ρθρου γδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191).

23-1-18   ΕΦΚΑ 4/22-1-18 : Προσωριν σνταξη για αιτσεις που υποβλλονται ηλεκτρονικ. Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2 του Ν. 4499/17

23-1-18    ΥΠΟΙΑΝ Φ.15/ΟΙΚ.7184/110/22-1-18 : Εγκκλιος για την αδειοδτηση βιομηχανικν εγκαταστσεων παραγωγς ισοτπων - ραδιοφαρμκων22-1-18   K.Y.A. 70977/Φ.536.5/18 (ΦΕΚ-76 Β/22-1-18) : Καθορισμς αποζημωσης του προσωπικο που διδσκει στις Σχολς της Πυροσβεστικς Ακαδημας

22-1-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/12/3607/18 (ΦΕΚ-65 Β/19-1-18) : Καθορισμς των ειδικτερων προυποθσεων συμμετοχς, των κριτηρων , του οργνου και της διαδικασας επιλογς των υπαλλλων στα προγρμματα του Ινστιτοτου Επιμρφωσης

22-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΕΟΘ/Γ/0000647/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-77 Β/22-1-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 010010/11 απφασης (ΦΕΚ-2503 Β/4-11-11) "Χοργηση δειας στην ΟΠΑΠ ΑΕ για τα 35.000 παιγνιομηχανματα του ρθρου 39 του ν. 4002/11

22-1-18   ΥΠΕΕ 165792/225/19-1-18 : Οδηγες ομαδοποησης αντιρρσεων και διαδικασες εξτασς τους απ τι ΕΠΕΑ

22-1-18   ΕΟΠΥΥ 2308/18-1-18 : Σχετικ με φρμακα που εξετζονται απ τις Επιτροπς Φαρμκων Εξωτερικο και Υψηλο Κστους

22-1-18   ΕΦΚΑ 3/22-1-18 : Προαιρετικ συνχιση της ασφλισης στον ΕΦΚΑ

22-1-18    ΟΑΕΔ 4426/22-1-18 : Δημσια πρσκληση Νο 2/2018 προς εποχικς ξενοδοχειακς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης εποχικν ξενοδοχειακν επιχειρσεων για τη διατρηση θσεων εργασας κατ τη χειμεριν περοδο 2017-2018

22-1-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ-4841 Β/29-12-17) : Κατρτιση, τρηση και λειτουργα του Μητρου μελν επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8(η) του ρθρου 221 του ν. 4412/16

22-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1001/18 (ΦΕΚ-67 Β/19-1-18) : Τεχνικς προδιαγραφς Αυτνομων Δημοσιονομικν Μονδων (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημτων

22-1-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 134/17/18 (ΦΕΚ-66 Β/19-1-18) : Αναθερηση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων μελετν νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ βσει βλτιστης σχσης ποιτητας - τιμς

22-1-18   Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ-7 Α/22-1-18) : Οργανισμς Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο

22-1-18  Κ.Υ.Α. Φ.840/2/8277/Σ.82/18 (ΦΕΚ-71 Β/19-1-18) : Καθορισμς αποζημισεων προσωπικο που διδσκει στις Στρατιωτικς Σχολς και τα Κντρα Εκπαδευσης των Ενπλων Δυνμεων

22-1-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/3116/19-1-18 : Διευκρινιστικς Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 40 του ν. 4495/17 (απαιτομενα δικαιολογητικ για χοργηση οικοδομικς δειας)19-1-18  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 366/138268/17 (ΦΕΚ-4831 Β/29-12-17) : Εγγραφ στο Ενιαο Μητρο Εμπρων Αγροτικν Προντων, Εφοδων και Εισρον του ν. 3955/2011 (Α' 89).

19-1-18   ΥΠΥΜΕ 87858/87/17/19-1-18 : Περ μη δυναττητας ορισμο του διου φυσικο προσπου ως τεχνικς Δ/ντς συγχρνως σε περισστερα του ενς Ιδιωτικ ΚΤΕΟ

19-1-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/2709/19-1-18 : Εναρξη δηλσεων τους 2017 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων κατ' εφαρμογ του ρθρου 10Β Διαγεια

19-1-18   Κ.Υ.Α. 139788/434/Φ.350/18 (ΦΕΚ-4767 Β/29-12-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Οικ. 9030/589/ΦΓ/9.6.4(Γ)/13 "Καθορισμς παραβλου για την κδοση των αδειν και τη συμμετοχ στις εξετσεις για την σκηση της επαγγελματικς δραστηριτητας της εκτλεσης, συντρησης, επισκευς και επιτρησης της λειτουργας ψυκτικν εγκαταστσεων, καθς και υπολογισμς της αποζημωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν σμφωνα με το ρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/11 και το ν. 4024/11"

19-1-18   ΦΕΚ-64 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. 2/4424/0004/18 : Σσταση Συντονιστικο Οργνου Καταπολμησης Φορολογικο Εγκλματος

ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Β/1007967/ΕΞ2018/18 : Τπος της Πορισματικς Εκθεσης του ρθρου 392 του ν. 4512/18 (Α 5) "Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος οικονομικς προσαρμογς και λλες διατξεις

19-1-18   ΦΕΚ-63 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. ΔΕΛ/Β/1008397/ΕΞ2018/18 : Επιστροφ υποθσεων της ΑΑΔΕ στις αρμδιες Εισαγγελικς και Δικαστικς Αρχς κατ' εφαρμογ των διατξεων ρθρου 389 του ν. 4512/18 (Α 5) "Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος οικονομικς Προσαρμογς και λλες διατξεις"

Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1011/18 : Τρπος προσδιορισμο εμπορικς αξας του ακιντου που κατσχεται εκπλειστηριζεται σμφωνα με τον Κδικα Εισπραξης Δημοσων Εσδων (ν.δ. 356/74), καθορισμς του αρμδιου οργνου προσδιορισμο της αξας αυτς, της αμοιβς και του τρπου πληρωμς αυτο καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος

19-1-18   K.Y.A. Φ.61/5542/72/18 (ΦΕΚ-62 Β/18-1-18) : Καθορισμς της διαδικασας εγκατστασης και λειτουργας των Κντρων Αποθκευσης και Διανομς, σμφωνα με το ρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/16 (Α 230), και λοιπν συναφν θεμτων

19-1-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 171/18 (ΦΕΚ-61 Β/18-1-18) : Περιορισμς του αριθμο των προς παροχ δικαιωμτων χρσης ραδιοσυχνοττων επγειας ψηφιακς ραδιοφωνικς ευρυεκπομπς εθνικς και περιφερειακς κλυψης και καθορισμς του εδους της διαγωνιστικς διαδικασας

19-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 5540/71Φ15/18-1-18 (ΦΕΚ-60 Β/18-1-18) : Τροποποηση της απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης και  Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας υπ' αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/12 (Β 158) "Καθορισμς τπου, δικαιολογητικν και διαδικασας για την εγκατσταση και τη λειτουργα των μεταποιητικν δραστηριοττων του ν. 3982/11 (ΦΕΚ-143 Α), την τροποποηση και την ανανωση των αδειν και την προθεσμα για μεταφορ τεχνικ ανασυγκρτηση" και τροποποηση της απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης υπ' αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/17 (Β 1061) "Απλοστευση πλαισου σκησης μεταποιητικν και συναφν δραστηριοττων τροφμων και ποτν και προτυποποηση των διοικητικν διαδικασιν γνωστοποησης λειτουργας"

19-1-18   ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 77/18 (ΦΕΚ-58 Β/18-1-18) : Εγκριση σχεδου εφαρμογς δημοπρασιν ΝΟΜΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

19-1-18   ΦΕΚ-57 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. Δ12/ΓΠ/ΟΙΚ.2738/36/18 : Πιλοτικ πργραμμα εφαρμογς διαδικασας απονομς προνοιακν παροχν σε χρμα, σε τομα με αναπηρα

Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.Δ22/11/2705/58/18 : Καθορισμς της διαδικασας χοργησης επιδματος παιδιο

19-1-18   ΦΕΚ-55 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. 170/18 : Εκχρηση φσματος επγειας ψηφιακς ραδιοφωνικς ευρυεκπομπς στην "Ελληνικ Ραδιοφωνα, Τηλεραση Αννυμη Εταιρεα (ΕΡΤ ΑΕ)

Κ.Υ.Α. 2915/783/18 : Μεταφορ των αρμοδιοττων των συντξεων του Δημσιου Τομα

19-1-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠΙΚ.ΕΝΗΜΕΡ. 169/18 (ΦΕΚ-54 Β/18-1-18) : Χρτης Συχνοττων Επγειας Ψηφιακς Ραδιοφωνικς Ευρυεκπομπς --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

19-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/3149/18-1-18 (ΦΕΚ-53 Β/18-1-18) : Τροποποηση (2η) της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/40426/5-7-16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, "Καννες παραπομς διαγνωστικν εξετσεων" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ18-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/42263/0026/2017/18-1-18 : Κοινοποηση δικαστικν αποφσεων στον Γενικ Επτροπο Επικρατεας του Ελεγκτικο Συνεδρου απ τις Δημοσιονομικς Υπηρεσες Ελγχου και Εποπτεας (ΔΥΕΕ)

18-1-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 44281/18 (ΦΕΚ-4807 Β/29-12-17) : Σστημα Πιστοποησης Ελεγκτικς Επρκειας

18-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1010/16-1-18 : Παροχ συμπληρωματικν διευκρινσεων σχετικ με το ειδικ καθεστς ΦΠΑ αγροτν του ρθρου 41 του κδικα ΦΠΑ

18-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1009/16-1-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 74 του ν. 4509/17 (ΦΕΚ-201 Α/22-12-17) που αφορον σε θματα ΦΠΑ

18-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 6030/18-1-18 : Οδηγες εφαρμογς της υπ’ αριθμ. 133473 (Β’ 4309) Κοινς Υπουργικς Απφασης «Συμπλρωση και τροποποηση της υπ’ αριθμ. 45231/2017 απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν, «Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)” (Β’ 1445))

18-1-18   Κ.Υ.Α. 1023/18 (ΦΕΚ-42 Β/17-1-18) : Καθορισμς των ρων λειτουργας του συστματος καταγραφς των περιβαλλοντικν επιδσεων των επιχειρσεων που δραστηριοποιονται στην Εφοδιαστικ

18-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/3497/18 (ΦΕΚ-41 Β/17-1-18) : Ηλεκτρονικ σστημα διαχερισης νοσηλειν και διαγνωστικν εξετσεων σε δευτεροβθμιες δομς υγεας, σε πραγματικ χρνο

18-1-18   Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/96258/17/18 (ΦΕΚ-39 Β/17-1-18) : Καθορισμς του τρπου και της διαδικασας επιλογς οικογενειακν ιατρν προκειμνου να συμβληθον με τον Εθνικ Οργανισμ Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) καθς και του τρπου και του περιεχομνου των παρεχμενων υπηρεσιν

18-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 5338/18 (ΦΕΚ-40 Β/17-1-18) : Κωδικοποηση του ν. 2251/94 (Α 191) "Προστασα των Καταναλωτν" σε ενιαο κεμενο

18-1-18   Κ.Υ.Α. 8002/14/7-Β/18 (ΦΕΚ-38 Β/17-1-18) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδματος αναπηρας που καταβλλεται στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας και στο Πυροσβεστικ Προσωπικ

18-1-18   Ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α/17-1-18) : Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος Οικονομικς Προσαρμογς και λλες διατξεις17-1-18   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος Οικονομικς Προσαρμογς και λλες διατξεις

17-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 59354/985/17 (ΦΕΚ-4770 Β/29-12-17) : Καθορισμς αριθμο θσεων σε ΟΤΑ α' βαθμο (Υπουργεο Εσωτερικν), που πληρονται απ τομα που προστατεονται απ τον ν. 2643/98 και κατανομ των θσεων αυτν16-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52259/ΔΕΠ/19-7-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του Μρους ΣΤ' του ν.4472/2017 (A' 74) «Μισθολογικς ρυθμσεις ειδικν κατηγοριν λειτουργν και υπαλλλων του Δημοσου , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθς και των στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και αντιστοχων της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο και Λιμενικο Σματος-Ελληνικς Ακτοφυλακς».

16-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/60932/120/16-1-18 : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πυρκαγις της 1ης, 2ης και 3ης Ιουλου 2017 σε περιοχς του Δμου Ανατολικς Μνης της Περιφερειακς Εντητας Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου, καθς και της 3ης Αυγοστου 2017 σε περιοχς του Δμου Σαρωνικο και της 13ης Αυγοστου 2017 σε περιοχς των Δμων Μαραθνος και Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

16-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ28.15/Δ/1679/36/16-1-18 : Οριοθτηση περιοχν που επλγησαν απ: α) τις πλημμρες της 11ης Φεβρουαρου 2017 και της 26ης Οκτωβρου 2017 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Χανων της Περιφρειας Κρτης, β) την πλημμρα της 13ης Νοεμβρου 2017 στον Δμο Σμης της Περιφερειακς Εντητας Ρδου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου και γ) την πλημμρα της 15ης Νοεμβρου 2017 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς καθς και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια (εκτς επαγγελματικν χρσεων)

16-1-18   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/7/73204/16-1-18 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν ταξ, τους 2017

16-1-18   ΟΑΕΔ 1/3118/16-1-18 : Δημσια Πρσκληση 1/2018 για υποβολ αιτσεων στο πργραμμα επιχοργησης της πρτης πρσληψης μισθωτο -ων, απ αυτοαπασχολομενους νους και επιχειρσεις νων,  ηλικας ως 35 ετν

16-1-18   ΦΕΚ-4757 Β/29-12-17 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 62233/1664/17 : Καθορισμς ψους Δρου εορτν Πσχα 2016 των Εφημεριδοπωλν λης της Χρας

ΥΠΕΚΑΚΑ 61986/3269/17 : Εναρξη λειτουργας της ειδικς διαδικτυακς πλης για την ηλεκτρονικ υποβολ αιτσεων στο Γενικ Μητρο Φορων Κοινωνικς και Αλληλγγυας Οικονομας του ν. 4430/16

16-1-18   Κ.Υ.Α. Δ3(Α)/91512/18 (ΦΕΚ-25 Β/15-1-18) : Διατξεις για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1223/09 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 30ης Νοεμβρου 2009 και λλες διατξεις για τα καλλυντικ προιντα

16-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/1560/18 (ΦΕΚ-26 Β/15-1-18) : Τροποποηση της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/ΓΠ/37400/17 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, με θμα "Επιτρεπμενα ρια δαπαναν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για παροχ ιατροτεχνολογικν προιντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες / προμηθευτς, τους 2017" (Β 1752)

16-1-18   ΦΕΚ-28 Β/15-1-18 :

Κ.Υ.Α. 144/18 : Καθορισμς του ψους και του τρπου υπολογισμο και καταλογισμο του οικονομικο ανταλλγματος υπρ του Δημοσου για την παροχ συνδρομητικν τηλεοπτικν και ραδιοφωνικν υπηρεσιν

Κ.Υ.Α. ΔΔΠ/0000568/ΕΞ2018/1035Β/18 : Καθορισμς προτπου για σνταξη κθεσης προεκτμησης αξας ακιντων του ρθρου 15 του ν. 2882/01

16-1-18   Ν. 4511/18 (ΦΕΚ-2 Α/15-1-18) : Τροποποηση του ρθρου 5 της απ 24.12.1990 ΠΝΠ "Περ Μουσουλμνων Θρησκευτικν Λειτουργν" (Α 182) που κυρθηκε με το ρθρο μνο του ν. 1920/91 (Α 11)15-1-18   ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Β/Φ204/7/ΟΙΚ.1694/15-1-18 : Οδηγες προς παρχους νων κατηγοριν συμβσεων για τη χοργηση περθαλψης σε ασφαλισμνους Ευρωπαικν Φορων : α. Παροχ υγειονομικο υλικο και ιατροτεχνολογικν προιντων / β. Παροχ διαιτητικν τροφμων που προορζονται για ειδικος ιατρικος σκοπος / γ. Παροχ ακουστικν βαρηκοας, ορθοπεδικν και αναπνευστικν συσκευν

15-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 4495/15-1-18 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 79Α του ν. 4412/16 (Α 147) στις διαδικασες σναψης δημοσων συμβσεων προμηθειν και παροχς γενικν υπηρειν

15-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ26/13/ΟΙΚ.61620/848/17 (ΦΕΚ-4750 Β/29-12-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ23/οικ.17108/875 (Β 1474/2017) υ.α. με θμα : Καθορισμς ρων και προυποθσεων νταξης ωφελομενων Επιχειρησιακο Προγρμματος "Επισιτιστικς και Βασικς Υλικς Συνδρομς για το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας προς τους Απρους (ΤΕΒΑ/FEAD)"

15-1-18   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΩ ΤΩΝ 60.000 ΕΥΡΩ, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ12-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/2179/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-23 Β/12-1-18) : Στοχοθεσα - Πργραμμα εκτλεσης προυπολογισμο - Παρακολοθηση εκτλεσης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

12-1-18   Κ.Υ.Α. 61999/Φ.514.2/18 (ΦΕΚ-15 Β/11-1-18) : Καθορισμς ψους δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδματος γραφεου στο πυροσβεστικ προσωπικ που μετατσσεται σε υπηρεσα γραφεου λγω παθμαος κατ την υπηρεσα και νεκα αυτς

12-1-18   ΦΕΚ-4737 Β/29-12-17 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

ΡΑΕ 997/17 : Αναπροσαρμογ Τιμολογου Χρσης του Εθνικο Συστματος Φυσικο Αερου σμφωνα με τις διατξεις της 2ης Αναθερησης του Κανονισμο Τιμολγησης Βασικν Δραστηριοττων ΕΣΦΑ

ΡΑΕ 789/17 : Ρθμιση θεμτων Ασκομενων Δικηγρων στην ΡΑΕ

12-1-18   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/5/63345/12-1-18 : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια α) απ τις πλημμρες της 26ης Ιανουαρου 2015 σε περιοχς του Δμου Χου της Περιφερειακς Εντητας Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, β) απ τις πλημμρες της 28ης και 29ης Νοεμβρου 2016 σε περιοχς του Δμου Λσβου της Περιφερειακς Εντητας Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου και γ) απ τις πλημμρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρου 2017, σε περιοχς του Δμου Σαμοθρκης της Περιφερειακς Εντητας βρου της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης.

12-1-18   ΑΑΔΕ ΑΤΥΕΑΑΔΕ/1004952/ΕΞ2018/11-1-18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου δκατου του Ν. 4506/17

12-1-18    ΕΦΚΑ Σ60/3/60880/12-1-18 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με την επιστροφ διαφορν ποσν που παρακρατθηκαν υπρ υγειονομικς περθαλψης στις περιπτσεις θανντων συνταξιοχων 

12-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1008/10-1-18 : Διοικητικ Κωδικοποηση των διατξεων του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ)

12-1-18   ΥΠΥΜΕ Α/1039/38/11-1-18 : Αποστολ αποσπσματος ΦΕΚ (Τεχος Β 4587) - Παροχ διευκρινσεων περ του ιατρικο πιστοποιητικο της παρ. 4 του ρθρου 95 του ν. 4070/12

12-1-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1004815/ΕΞ2018/9-1-18 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1189221/ΕΞ2017/17 απφασης ΑΑΔΕ σχετικ με τροποποηση του ρθρου 23 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/03 ΑΥΟΟ "Τελωνειακς διαδικασας εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κλπ."

12-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1005/18 (ΦΕΚ-20 Β/11-1-18) : Καθορισμς της διαδικασας και των λοιπν απαιτομενων λεπτομερειν για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης που προβλπονται στις παρ. 1 και 2 του ρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/94 απφασης του Υπ.Οικονομικν απ τους πιστοποιημνους εκτιμητς εγγεγραμμνους στο Μητρο πιστοποιημνων εκτιμητν στο πεδο ακιντων του Υπ.Οικονομικν, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 46 του ν. 4509/17

12-1-18   Κ.Υ.Α. 526/10/17 (ΦΕΚ-17 Β/11-1-18) : Πργραμμα επιχοργησης της πρτης πρσληψης μισθωτο -ν απ αυτοαπασχολομενους νους και επιχειρσεις νων, ηλικας ως 35 ετν11-1-18   K.Y.A. 546/11/18 (ΦΕΚ-16 Β/11-1-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 55932/1016/16 (Β 3888) κ.υ.α. με θμα "Ειδικ πργραμμα απασχλησης 4.000 μακροχνια ανργων στο δημσιο τομα της υγεας" πως ισχει και ονομζεται : "Ειδικ πργραμμα απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/16 (Α 205) πως ισχει"

11-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/10-1-18 : Φορολογικ αντιμετπιση συντξεων, παροχν και λλων παρμοιων αμοιβν που καταβλλονται ναντι προηγομενων ανεξρτητων προσωπικν υπηρειν βσει Συμβσεων για την Αποφυγ της Διπλς Φορολογας

11-1-18    Κ.Υ.Α. ΔΙΔΚ/42291/17 (ΦΕΚ-4724 Β/29-12-17) : Οργνωση και λειτουργα του γραφεου του Γενικο Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης (ΓΕΔΔ)

11-1-18    ΥΠΕΕ 142569/17 (ΦΕΚ-4728 Β/29-12-17) : Εγκριση των προγραμμτων μτρων για την επτευξη τη διατρηση της καλς περιβαλλοντικς κατστασης στα θαλσσια δατα, σμφωνα με την παρ. 9 του ρθρου 12 του ν. 3983/11 (Α 144)

11-1-18    Κ.Υ.Α. 228536/18 (ΦΕΚ-12 Β/10-1-18) : Περιεχμενο και διαδικασες υλοποησης προγραμμτων επαγγελματικς κατρτισης Φορτοεκφορτωτν Λιμνα Ξηρς και προυποθσεις και διαδικασα πιστοποησης των δεξιοττων τους

11-1-18    ΦΕΚ-14 Β/10-1-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑΔ.15-16/Φ.51010/250/7/18 : Τροποποηση και συμπλρωση του ττλου και των διατξεων του ρθρου 10 της αρ. Φ.Επαγ.ασφ./οικ.16/9-4-03 (ΦΕΚ-462 Β/17-4-03) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Ασφαλσεων "Οροι λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης

ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ....../4675/407/10/18 : Τροποποηση της αριθμ, ..../13914/02 (ΦΕΚ-340 Β) υ.α. για την "Επανασσταση και Λειτουργα Ταμεου Αλληλοβοηθεας Υπαλλλων του Υπουργεου Πολιτισμο"

11-1-18    ΕΦΚΑ Τ01/652/2/11-1-18 : Οδηγες σχετικ με αιτσεις απονομς επικουρικς σνταξης λγω θαντου συνταξιοχου σε εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 96 του Ν. 4387/16

11-1-18    ΕΦΚΑ Σ48/4/49324/ΕΓΚ.2/10-1-18 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) κατ το τος 201810-1-18     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ : ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ, σχετικ με :

1. Εναρξη μισθολογικν αποτελεσμτων
2. Χρνος υπηρεσας για μισθολογικ κατταξη
3. Προσωπικ διαφορ
4. Τυπικ προσν

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ (10/01/2018)

10-1-18    ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

10-1-18   Κ.Υ.Α. 286/7/18 (ΦΕΚ-11 Β/9-1-18) : Παρταση του προγρμματος ειδικς επιδμησης ανεργας του ρθρου 33 του ν. 3762/09 πως ισχει

10-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1216/17 (ΦΕΚ-4721 Β/29-12-17) : Παρταση προθεσμας υποβολς δηλσεων στοιχεων ακιντων (Ε9) για ολικ μερικ καταστροφ ακιντων απ τα ντονα καιρικ φαινμενα της 15/11/2017 σε περιοχς της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

10-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10035/34505/948/29-12-17 : Μετατροπ αναπηρικς σνταξης σε σνταξη γρατος σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 1 του Ν. 612/77, πως ισχει9-1-18    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9-1-18 : Εκτλεση προυπολογισμο οικονομικο τους 2018

9-1-18    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.2/1/8-1-18 (ΦΕΚ-7 Β/8-1-18 : Αναθερηση του πνακα παθσεων για τις οποες η διρκεια αναπηρας των ασφαλισμνων καθορζεται επ' αριστον

9-1-18    K.Y.A. A3/75185/8916/18 (ΦΕΚ-9 Β/8-1-18) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2016/1106/ΕΕ της Επιτροπς της 7ης Ιουλου 2016 η οποα τροποποιε την Οδηγα 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για την δεια οδγησης

9-1-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1004/5-1-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 185/17 γν. του ΝΣΚ (... ο Γενικς Επιθεωρητς Δημσιας Διοκησης χει δικαωμα να ασκε νσταση προσφυγ κατ πειθαρχικν αποφσεων που αφορον υπαλλλους της ΑΑΔΕ και η αρχ οφελει να κοινοποιε σε αυτν τις εκδιδμενες σε βρος υπαλλλων της σχετικς πειθαρχικς αποφσεις ....)

9-1-18   ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ (Πηγ : ΕΑΑΔΗΣΥ)

9-1-18    ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/28/ΕΓΚ.1/8-1-18 : Οδηγες για ναρξη λειτουργας του Μητρου Πολιτν8-1-18   ΕΦΚΑ Τ01/652/1/8-1-18 : Οδηγες σχετικ με αιτσεις απονομς επικουρικς σνταξης λγω θαντου συνταξιοχου. Λγω θαντου συνταξιοχου σε εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 96 του Ν. 4387/16

8-1-18   ΥΠ.ΕΣ. 42676/28-12-17 : Εγκριση υποδειγμτων εντπων γνωστοποησης κατστασης σγκρουσης συμφερντων και προηγομενης εμπλοκς υποψηφων κατ την διεξαγωγ διαδικασιν σναψης συμβσεων

8-1-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦΔ/1192038/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-4700 Β/29-12-17) : Καθορισμς διαδικασας και στοιχεων : α) για την εκτμηση της πραγματικς κατστασης των μεταχειρισμνων επιβατικν αυτοκιντων, για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας, για την επιβολ του τλους ταξινμησης των επιβατικν αυτοκιντων της παρ. 5 του ρθρου 126 του ν. 2960/01 απ τις επιτροπς εμπειρογνωμνων της διας παραγρφου και β) για τον υπολογισμ του ιστορικο τλους ταξινμησης, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 7 του ρθρου 121 του ιδου νμου, πως ισχει

8-1-18   K.Y.A. 2/89947/ΔΕΦ/17 (ΦΕΚ-4704 Β/29-12-17) : Καθορισμς των προυποθσεων και ρθμιση των λεπτομερειν επιχοργησης των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων με σκοπ την εκπνηση μελετν για την ωρμανση και εκτλεση ργων υποδομς ργων γενικο συμφροντος σ' αυτος σε εφαρμογ του ρθρου 73 του ν. 4445/16 (ΦΕΚ-236 Α/19-12-16) (β δση)

8-1-18   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.5/18 (ΦΕΚ-3 Β/5-1-18) : Ημερομηνα ναρξης, μετπτωση δεδομνων, πολιτικ ασφλειας, ορισμς χρηστν πληροφοριακο συστματος μητρου πολιτν και καταχριση ληξιαρχικν γεγοντων σε ληξιαρχικ βιβλα κατ τη διρκεια μετπτωσης των δεδομνων στο "Μητρο Πολιτν"5-1-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/ΟΙΚ.772/4-1-18 : Ολομλειες Διευθνσεων και Τμημτων κατ τη διαδικασα καθορισμο, παρακολοθησης και αξιολγησης της στοχοθεσας - Σνθεση και Λειτουργα

5-1-18    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 4989/19-12-17 : Αναφορικ με την εξφληση τιμολογων απ συμβσεις προμηθειν δημσιων νοσοκομεων

5-1-18    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1001759/ΕΞ2018/3-1-18 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 31 του ν. 3986/11 σε χρους εγκατστασης μηχανημτων και μεταλλικν ιστν εταιρειν κινητν τηλεπικοινωνιν

5-1-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1222/17/18 (ΦΕΚ-1 Β/4-1-18) : Τροποποηση - συμπλρωση των αποφσεων του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β 3398) περ Αποδεικτικο Ενημερτητας και βεβαωσης οφειλς, ρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170), πως ισχουν.4-1-18    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ (04/01/2018)

4-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1003/3-1-18 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τις διατξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του ρθρου 49 του ν. 4509/17 (ΦΕΚ-201 Α/22-12-17) ως προς την επιβολ της επιεικστερης κρωσης κατ την κδοση πρξεων διορθωτικο προσδιορισμο φρου

4-1-18   ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 1/4-1-18 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 130060/27-11-17 (ΦΕΚ-4158 Β/29-11-17) ΚΥΑ που αφορον τον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων3-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1002/18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 45 του ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31-7-17) με τις οποες τροποποιθηκαν οι διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 79 του ν. 4316/14 (ΦΕΚ-270 Α/24-12-14)

3-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/93544/ΔΕΠ/2-1-18 : Παροχ οδηγιν (Περ επιφλαξης της επικεμενης ευθυγρμμισης του καθεσττος για το επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας με την αντστοιχη ευρωπακ νομοθεσα ως τις 31-12-14)

3-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.30316/54142/Δ15.934/17 (ΦΕΚ-4657 Β/29-12-17) : Καθορισμς τρπου καταβολς μερισμτων απ το ΜΤΠΥ για το τος 2018

3-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44542/1850/29-12-17 : Εφαρμογ του ρθρου 27 του ν. 4488/17 (ΦΕΚ-137 Α)2-1-18   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ.  Φ.80000/οικ.61057/170/Δ29.17/29-12-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Επδομα Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων 2018

2-1-18    ΥΠΥΜΕ 44/1/28-12-17 : Επικεμενη νομοθετικ ρθμιση παρτασης λειτουργας υπαιθρων σταθμν αυτοκιντων της παρ. 1 του ρθρου 19 του ν. 4313/14

2-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/81876/ΔΕΠ/28-12-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου δκατου του ν. 4490/17 (Α 150) "Μισθολογικς ρυθμσεις" και του ρθρου 31 του ν. 4494/17 (Α 165)

2-1-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 14063/137308/17 (ΦΕΚ-4639 Β/29-12-17) : Τροποποηση του π.δ. 365/02 "Μτρα προστασας κατ της εισαγωγς απ λλο κρτος μλος τρτη χρα στη χρα μσω αυτς σε λλο κρτος μλος της Κοιντητας οργανισμν επιβλαβν για τα φυτ τα φυτικ προιντα και κατ της εξπλωσς τους στο εσωτερικς της, σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2000/29/ΕΚ .....

2-1-18    ΦΕΚ-4642 Β/29-12-17

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1220/17 : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2018 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα

ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2056/140051/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1332/93570/16 (Β 2848) "Διαδικασα μσθωσης βοσκσιμων γαιν, συγκρτηση και λειτουργα επιτροπν ελγχου χωροταξικς ορθτητας της κατανομς δικαιωμτων χρσης της βοσκς, κατ την μεταβατικ περοδο μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης" απφασης του ΥΠΑΑΤ, πως τροποποιθηκε και ισχει

2-1-18    ΦΕΚ-4640 Β/29-12-17 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 62134/4100/17 : Εξειδκευση  των κριτηρων για τη διαμρφωση λσεων ρθμισης οφειλν προς τους φορες Κοινωνικς Αφλισης ως  50.000 ευρ κατ την παρ. 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/17, καθορισμς της μεθοδολογας για τον προσδιορισμ του ψους και του αριθμο των δσεων βσει αυτν, εξαρεση οφειλν απ τις λσεις ρθμισης και ρθμιση κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ αυτς

ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Β/1192636/ΕΞ2017/17 : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2018

2-1-18    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1223/17 (ΦΕΚ-4643 Β/29-12-17) : Εξειδκευση των κριτηρων για τη διαμρφωση λσεων ρθμισης οφειλν προς το Δημσιο ως 50.000 ευρ κατ την παργραφο 21 του ρθρου 15 τουν. 4469/17, καθορισμς της μεθοδολογας για τον προσδιορισμ του ψους και του αριθμο των δσεων βσει αυτν, εξαρεση οφειλν απ τις λσεις ρθμισης και ρθμιση κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ αυτς

2-1-18     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1219/17 (ΦΕΚ-4641 Β/29-12-17) : Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προυποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο.29-12-17 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5β/ΓΠ/οικ.96605/29-12-2017 : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 32 του ν. 4486/2017 ( ΦΕΚ Α' 115).

29-12-17  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1221/29-12-17 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 79 Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017)

29-12-17  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ Φ.80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29-12-17 :  «Παροχ οδηγιν σχετικ με την συνταξιοδτηση λγω γρατος ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις του ρθρου 17 παρ. 2 και του ρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016».

29-12-17 Κ.Υ.Α. Φ.80000/45219/1864/17 (ΦΕΚ 4591 Β/27-12-2017) : Ενιαος Πνακας Προσδιορισμο Ποσοστο Αναπηρας.

29-12-17 ΦΕΚ 4618 Β/28-12-2017

ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕφΚφΔ/1192035/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 4618 Β/28-12-2017) : Καθορισμς ποσοστν απομεωσης ανλογα με την ηλικα και την κατηγορα αμαξματος των μεταχειρισμνων επιβατικν αυτοκιντων.

ΑΑΔΕ 1214/17 (ΦΕΚ 4618 Β/28-12-2017) : Καθορισμς της διαδικασας και κθε αναγκαου θματος, για την εφαρμογ των παραγρφων 1 ως 3 του ρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α 201) ως προς την επιβολ της επιεικστερης κρωσης για φορολογικς παραβσεις.

29-12-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Δ24/12/ΓΠ/οικ.62527/1650/29-12-2017 : Διευκρινιστικ Εγκκλιος για την χοργηση Δελτων Μετακνησης ΑμεΑ για το τος 2017 στην Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονκης.

29-12-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29-12-2017 : Εφαρμογ διατξεων ρθρου 1 ν. 4499/2017

29-12-17 ΥΠΠΟΑ YΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/558576/27822/3786/867/ΕΓΚ.2/29-12-2017  : Κατηγοριοποηση και αδειοδτηση των αθλητικν εγκαταστσεων - ν.4479/2017 (Α' 94) «Τροποποισεις του ν.2725/1999 (Α' 121) και λλες διατξεις»

29-12-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1218/22-12-17 : Περ της επιβολς μη του προστμου της παρ. 4 του ρθρου 117 του ν.4387/2016 (85 Α')28-12-17 Κ.Υ.Α. 141951/17 (ΦΕΚ 4610 Β/28-12-2017) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους 2017, χρηματοδτηση του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων τους 2018 και ρθμιση σχετικν θεμτων

28-12-17 ΥΠΕΣ 44393/28-12-17  : Παρταση προθεσμας παροχς διοικητικς υποστριξης

28-12-17 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΔΔΑΔ/ΤΑ/Φ.1/26399/12-11-17 : Διαφλαξη αρχεων νοσηλευτικν ιδρυμτων

28-12-17 ΥΠΕΣ 44202/ΕΓΚ.42/27-12-17 : Στελχωση των οργανικν μονδων των δμων με μηχανικος

28-12-17 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/54/ΟΙΚ.44215/27-12-17 : Εφαρμογ των ρθρων γδοο, νατο και δκατο Ν.4506/17 (Α'191)

28-12-17 ΥΠΥΜΕ Α79574/5488/16 (ΦΕΚ 4587 Β/27-12-2017) : Ιατρικ πιστοποιητικ της παραγρφου 4 του ρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α'82) για τη χοργηση ανανωση ειδικς δειας οδγησης Επιβατιγο Δημοσας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντου και την οδγηση ολικς εκμισθωμνου Επιβατηγο Ιδιωτικς Χρσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκιντου κατ το ν.4093/2012 (Α' 222)

28-12-17 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1215/17 (ΦΕΚ 4594 Β/27-12-2017) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1189/14-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4076/2016) απφασης του Υπουργο Οικονομικν και της Υφυπουργο Οικονομικν "Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμασης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο.27-12-17 ΕΑΑΔΗΣΥ 7545/27-12-17 : ναρξη ισχος των διατξεων του Βιβλου IV του ν.4412/2016 για δημσιες συμβσεις ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν, με εκτιμμενη αξα σμβασης (χωρς ΦΠΑ) ση αντερη απ τα καττατα ρια των ρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016

27-12-17 ΥΠΕΣ 44123/ΕΓΚ.41/21-12-17 : Στελχωση των οργανικν μονδων των Περιφερειν με μηχανικος

27-12-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1217/21-12-17 : Κατργηση υποχρωσης θερησης του ειδικο βιβλου των μεταπωλητν του ρθρου 45 του Κδικα ΦΠΑ

27-12-17 Ν.4508/17 (ΦΕΚ 200 Α/22-12-17) : Αδειοδτηση διαστημικν δραστηριοττων-Καταχριση στο Εθνικ Μητρο Διαστημικν Αντικειμνων-δρυση Ελληνικο Διαστημικο Οργανισμο και λοιπς διατξεις.

27-12-17 N.4509/17 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) : Μτρα θεραπεας ατμων που απαλλσσονται απ την ποιν λγω ψυχικς διανοητικς διαταραχς και λλες διατξεις22-12-17 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/102/ΟΙΚ.43867/22-12-17 : ναρξη Β' κκλου Ενιαου Συστματος Κινητικτητας και οδηγες για την ολοκλρωση του Α' κκλου κινητικτητασ

22-12-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1213/21-12-17 : Παροχ διευκρινσεων επ των ΠΟΛ 1133/2015, 1147/2015 και 1136/2017 για τη θση σε αναγκαστικ ακινησα οχημτων για τα οποα δεν ολοκληρθηκε η διαδικασα μεταββασης

22-12-17 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1191444/ΕΞ2017/21-12-17 : Φορολογικ αντιμετπιση ληφθντος ασφαλσματος στο πλασιο προγρμματος εθελοσιας εξδου.

22-12-17 Κ.Υ.Α. 36363/4245/17 (ΦΕΚ 4520 Β/21-12-2017) : Τεχνικς προδιαγραφς των ειδικν συσκευν μτρησης ταχτητας των οδικν οχημτων.

22-12-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1212/21-12-17 :  Θση σε φορολογικ ακινησα επιβατικο οχματος αποβισαντος προσπου

22-12-17 Κ.Υ.Α. Φ.11321/οικ.58524/71/17 (ΦΕΚ 4553 Β/21-12-2017) : Αναπροσαρμογ ποσο και εισοδηματικν κριτηρων χοργησης Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (Ε.Κ.Α.Σ.) τους 2018.

22-12-17 ΕΑΑΔΗΣΥ 126/2017/17 (ΦΕΚ 4535 Β/21-12-2017) : κδοση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων μελετν νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/2016 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ.

22-12-17 ΕΑΑΔΗΣΥ 127/17 (ΦΕΚ 4534 Β/21-12-2017) : Αναθερηση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργου νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/2016 (A 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ.

22-12-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.52666/2084/22-12-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 44 του ν.4488/2017 (Α' 137)

22-12-17 ΕΦΚΑ 48/22-12-17 : νταξη και απεικνιση της ασφλισης των Ναυτικν στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (ΑΠΔ) κατ'εφαρμογ των διατξεων του Ν.4387/2016

22-12-17 ΦΕΚ 199 Α/21-12-17

Π.Υ.Σ. 25/17 : Παρταση ισχος της 33/2006 Π.Υ.Σ. "Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα".

Π.Υ.Σ. 26/17 : Ειδικ πρξη του Υπουργικο Συμβουλου για την υπαγωγ στις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και παροχ εξουσιοδτησης στα αρμδια ργανα για την κρυξη απαλλοτρισεων.

22-12-17 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/53/ΟΙΚ.43827/20-12-17 : Συμπλρωση πνακα για προγραμματισμ προσλψεων Προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου και συμβσεων μσθωσης ργου για το τος 2018

22-12-17 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ. 3854/137946/21-12-17 : Ζητματα ργων και Οργανισμν Εγγεων Βελτισεων (Ο.Ε.Β.)

22-12-17 ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/89142/Φ/ΕΓΚ.24/21-12-17 : γκριση υποδειγμτων εντπων γνωστοποησης κατστασης σγκρουσης συμφερντων και προηγομενης εμπλοκς υποψηφων κατ την διεξαγωγ διαδικασιν σναψης συμβσεων

22-12-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1211/20-12-17 : Παροχ οδηγιν για την αναγραφ του επιβαλλμενου, στη διθεση λεπτν πλαστικν σακουλν, περιβαλλοντικο τλους επ των εκδιδμενων παραστατικν πωλσεων.21-12-17   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4483/2017  :

1. Νομικ ρθμιση.
2. Προαιρετικ επιβολ του τλους.
3. Υπολογισμς του τλους.
4. Απδοση του τλους.
5. λεγχος επιχειρσεων απ τους δμους.
6. Παροχ στοιχεων στους ΟΤΑ.
7. Πρστιμα.
8. Ποινικς κυρσεις.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4483/2017 (21/12/2017)

21-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1210/20-12-17 : Δαπνες επιστημονικς και τεχνολογικς ρευνας ετν 2017 και επομνων

21-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/92381/0026/20-12-17 : Εκτλεση προυπολογισμο

21-12-17   ΥΠ.ΕΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 78898/Φ.701.2/15-12-17 : Δημοσευση νμου αναφορικ με την σκηση υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων και λλες διατξεις

21-12-17   ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Γ/1189816/ΕΞ2017/20-12-17 : Διευκρινσεις αναφορικ με την επιβολ των προληπτικν διασφαλιστικν του δημοσου συμφροντος μτρων της παρ. 5 του ρθρου 46 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ), στις περιπτσεις τελν χαρτοσμου

21-12-17    ΟΑΕΔ 91869/21-12-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 38 του ν. 4488/17 (ΦΕΚ-137 Α)

21-12-17   Κ.Υ.Α. 47201/17 (ΦΕΚ-4503 Β/20-12-17) : Συγκρτηση κινητν ομδων λψης βιομετρικν δεδομνων πολιτν τρτων χωρν που αδυνατον να προσλθουν αυτοπροσπως ενπιον της αρμδιας για τη λψη των βιομετρικν δεδομνων υπηρεσας

21-12-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1209/20-12-17 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν σχετικ με την υποβολ μηνυτριων αναφορν για τα εγκλματα φοροδιαφυγς στη φορολογα εισοδματος

21-12-17   Κ.Υ.Α. 132895/1752/17 (ΦΕΚ-4493 Β/20-12-17) : Καθορισμς αποζημωσης των επιθεωρητν που διενεργον επιθεωρσεις σμφωνα με το ρθρο 26 του ν. 3982/11

21-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/87526/17 (ΦΕΚ-4506 Β/20-12-17) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

21-12-17   K.Y.A. 2/92119/17 (ΦΕΚ-4505 Β/20-12-17) : Καθορισμς των κριτηρων, των ρων και των προυποθσεων διανομς ειδικο πρσθετου κοινωνικο μερσματος τους 2017 σε μνιμους κατοκους νησιωτικν περιοχν

21-12-17   ΒΟΥΛΗ 15030/9213/17 (ΦΕΚ-4511 Β/20-12-17) : Παρταση ισχος των συμβσεων χρηματοδοτικς μσθωσης αυτοκιντων ιδιωτικς χρσης απ Βουλευτς και Ελληνες Ευρωβουλευτς και ρθμιση συναφν θεμτων

21-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 43696/17 (ΦΕΚ-4512 Β/20-12-17) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2017 (στ δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων

21-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/92306/ΔΕΠ/18-12-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 43 του ν. 4484/17

21-12-17   ΑΑΔΕ ΔΙΠΑΕΕ/1189961/ΕΞ2017/20-12-17 : Παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ/158908/ΕΞ2017/ΕΜΠ/5-12-17 (ΦΕΚ-4383 Β) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων20-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1208/20-12-17 : Παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ της με αριθμ. ΔΕΛ/Β/1181829/ΕΞ2017/5-12-17 (Β 4314) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης αρχς Δημοσων Εσδων

20-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1207/20-12-17 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της ΠΟΛ.1172/17 εγκυκλου και παροχ οδηγιν για την αντιμετπιση εκκρεμν υποθσεων

20-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1205/15-12-17 : Θερηση αποδεξεων λιανικς πλησης ταξιδιωτν επιβατν κατοκων μη εγκατεστημνων στην Κοιντητα κατ την ξοδο τους απ την χρα μας με απευθεας μετβαση τους σε τρτη χρα κατ τις ημερομηνες 19 Οκτωβρου και 09 Νοεμβρου του 2017 

20-12-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 59635/1063/17 (ΦΕΚ-4487 Β/19-12-17) : Καθορισμς της 26ης Δεκεμβρου, ως ημρας υποχρεωτικς αργας

20-12-17   ΦΕΚ-4488 Β/19-12-17 :

Κ.Υ.Α. 212712/Κ4/17 (ΦΕΚ 4488 Β/19-12-2017) : Καθορισμς ρων, προποθσεων, τεχνικν θε¬μτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για τη χοργηση της προβλεπμενης στο αρ. 1 του ν. 4353/2015 (ΦΕΚ 173 Α') επιστολς-βεβαωσης, η οποα περιλαμβνει δλωση του αρμδιου Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων τι η ελληνικ Κυβρνηση χει συναινσει ως προς την παραμον των Ελλνων νων στο Μρος Υποδοχς (Αυστραλα).

ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/17 (ΦΕΚ 4488 Β/19-12-2017) : Καθορισμς τεχνολογιν και κατηγοριν σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντσσονται σε καθεστς στριξης με τη μορφ Λειτουργικς Ενσχυσης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν, χαρακτηρισμς των ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν ως τεχνολογικ ουδτερων μη και καθορισμς μεθοδολογας και διαδικασας επιμερισμο ισχος για συμμετοχ, στις ανταγωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθστανται σε χρες εντς του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου υπ την προπθεση ενεργο Διασυνοριακο Εμπορου ενργειας με αυτς, με βση την παρ. 2 του ρθρου 7 του ν.4414/2016.

20-12-17   Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835/17 (ΦΕΚ-4480 Β/19-12-17) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν αρμοδιτητας Υπουργεου Εθνικς Αμυνας / Γενικο Επιτελεου Εθνικς Αμυνας Β κλδου / Διεθυνσης Β4 (ΓΕΕΘΑ / Β ΚΛ/Β4 (ΔΝΣ)) και των αντστοιχων εντπων τους που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)

20-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/90897/20-12-17 : Ασκηση υγειονομικο ελγχου σε Επιχειρσεις Υγειονομικο Ενδιαφροντος που εντσσονται στο καθεστς γνωστοποησης

20-12-17   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/38595/ΕΓΚ.40/19-12-17 : Οδηγες για την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 13 του ν. 4018/11, πως τροποποιθηκε με το ρθρο 109 του ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α/28-3-17)

20-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1196/17 (ΦΕΚ-4486 Β/19-12-17) : Απσυρση απ τη χρση μοντλων ΦΗΜ που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ-497 Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ-1338 Β)

20-12-17   ΦΕΚ-4484 Β/19-12-17:

Κ.Υ.Α. Δ23/22246-1172/17 : Καταβολ κτακτης οικονομικς βοθειας στις οικογνειες σων χασαν τη ζω τους εξαιτας σεισμο λλων φυσικν φαινομνων

Κ.Υ.Α. Δ23/47558-2206/17 : Καταβολ κτακτης οικονομικς βοθειας στις οικογνειες σων χασαν τη ζω τους εξαιτας σεισμο λλων φυσικν φιανομνων

20-12-17   Κ.Υ.Α. 3767/17 (ΦΕΚ-4478 Β/19-12-17) : Εγκριση καταστατικο του Νομικο Προσπου Ιδιωτικο Δικαου με την επωνυμα : "Εθνικ Κντρο Οπτικοακουστικν Μσων και Επικοινωνας ΑΕ - ΕΚΟΜΕ ΑΕ

20-12-17   ΕΦΚΑ 47/15-12-17 : Ελχιστος χρνος ασφλισης για τον υπολογισμ των συντξιμων αποδοχν της ανταποδοτικς σνταξης κατ τις διατξεις του Ν. 4387/16. Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 6 του Ν. 4488/1719-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 43476/15-12-17 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με αποφοτους της ΚΣΤ εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)

19-12-17   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/1300/1644491/19-12-17 : Καταβολ Δωροσμου Χριστουγννων 2017 σε εργατοτεχντες οικοδμους

19-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.94517/19-12-17 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει των Εορτν

19-12-17   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/757/1640565/19-12-17 : Περοδοι υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικν περιδων απ 01/2018 ως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018

19-12-17   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.91224/ΦΝ466/ΕΓΚ.23/19-12-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του Ν. 4412/16 (Α 147)

19-12-17   ΥΠΕΘ 221297/Ε1/15-12-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  : Χοργηση συνδικαλιστικν αδειν με αποδοχς μελν Πρωτοβθμιων Συνδικαλιστικν Οργανσεων Εκπαιδευτικν

19-12-17   ΟΑΕΔ 3182/73/14-11-17 (ΦΕΚ-4418 Β/15-12-17) : Τροποποηση της με αριθμ 75/03/17 απφασης του ΔΣ του Οργανισμο (ΦΕΚ-342 Β) με την οποα εγκρθηκε η με αριθμ. 20/02/17 διατπωση γνμης της Επιτροπς του ΕΛΕΚΠ, αναφορικ με το ρθρο 4 "Δικαιοχοι ωφελομενοι και προυποθσεις συμμετοχς" παρ. 2 "Ωφελομενοι" των παρακτω δο (2) προγραμμτων Απασχλησης με διακριτικος ττλους : Α) "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ νω των εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 5.000 ανργων που βρσκονται σε μειονεκτικ και ιδιατερα μειονεκτικ θση, ηλικας νω των 50 ετν" και Β) "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ ως εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 10.000 ανργων ηλικας νω των 50 ετν"

19-12-17   Κ.Υ.Α. Α5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.92840/17 (ΦΕΚ-4450 Β/18-12-17) : Φιλοξενα υποδομν, υποστριξη και διαχεριση λειτουργας του ργου "Σστημα Διαχερισης και Επιχειρηματικς Ευφυας ΕΣΥ"

19-12-17   ΕΕΤΤ 838/13/17 (ΦΕΚ-4457 Β/18-12-17) : Κανονισμς Λειτουργας του "Συστματος Παρατηρητριο Τιμν Τηλεπικοινωνιακν και Ταχυδρομικν Προιντων Λιανικς" για τα τηλεπικοινωνιακ προιντα

19-12-17   ΕΦΚΑ Υ70/6/1639210/19-12-17 : Ισχς των γνωματεσεων των Υγειονομικν Επιτροπν του ΚΕ.Π.Α.

19-12-17   ΥΠΥΜΕ Α/91016/4951/14-12-17 : Περ των Επιβατηγν Δημσιας Χρσης αυτοκιντων Ειδικς Μσθωσης κατλληλα διασκευασμνων για τη μεταφορ Ατμων με Ειδικς Ανγκες (ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) κατ το ν. 4070/12 (Α 82)

19-12-17   Κ.Υ.Α. 60092/1013/17 (ΦΕΚ-4449 Β/18-12-17) : Χοργηση εφπαξ οικονομικς ενσχυσης ψους τετρακοσων ευρν (400,00 ευρ) αν μη επιδοτομενο νεργο ηλικας 18 ως 24 ετν18-12-17 Κ.Υ.Α. 41594/17 (ΦΕΚ 4422 Β/15-12-2017) : κδοση συμψηφιστικν ενταλμτων απ οργανισμος τοπικς αυτοδιοκησης πρτου και δετερου βαθμο και νομικ πρσωπα δημοσου δικαου αυτν.

18-12-17 ΑΑΔΕ 6/15-12-17 (ΦΕΚ 4441 Β/15-12-2017) : Διαδικασα μεταβολς της φορολογικς κατοικας κατ' εφαρμογ των διατξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013

18-12-17 Κ.Υ.Α. 2896/134128/17 (ΦΕΚ 4439 Β/15-12-2017) : Καθορισμς των Δμων και Συνδσμων Δμων που χρηματοδοτονται για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισς τους, καθς και του ψους χρηματοδτησης για το τος 2017

18-12-17 ΒΟΥΛΗ 14688/9021/17 (ΦΕΚ 194 Α/15-12-2017) :  Περ δημοσιεσεως στην Εφημερδα της Κυβερνσεως αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς "Για την τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β' (ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997) πως ισχει"

18-12-17 Κ.Υ.Α. 2/90964/17 (ΦΕΚ 4447 Β/15-12-2017) : Τροποποηση της υπ'αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοινς υπουργικς απφασης

18-12-17 ΠΟΛ.1200/17 (ΦΕΚ 4429 Β/15-12-2017) : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ 1163/2015 "Διαδικασα διορθσεων και χοργηση απαλλαγν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων, καθορισμς του αρμδιου οργνου", πως ισχει

18-12-17 ΦΕΚ 4430 Β/15-12-2017

ΥΠΕΕ 163481/2992/17 : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου των πιστοποιητικν που εκδδονται σμφωνα με την παραγρ. 4 του αρθρου 20 ν.3889/2010

ΥΠΕΕ 163993/2909/17 : Συμπλρωση της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β') "Καθορισμς θεμτων σχετικν με την παργραφο 1 εδφια β, γ, δ και ε του ρθρου 21 του ν.3889/2010 πως ισχει.

18-12-17 ΕΕΤΤ 837/1Β/17 (ΦΕΚ 4396 Β/14-12-2017) : Κανονισμς Παροχς Υπηρεσιν Εμπιστοσνης

18-12-17 ΥΠΕΘ 222240/Ε1/18-12-17 : Διευκλυνση μετακνησης εκπαιδευτικν που υπηρετον σε απομακρυσμνες νησιωτικς περιοχς για το σχολικ τος 2017-201815-12-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.11221/ΟΙΚ.45946/1892/15-12-17 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 23 του ν. 4488/17 (Α 137) - Απασχληση λγω ψυχικν παθσεων

15-12-17   ΥΠΕΘ Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/17 (ΦΕΚ-4358 Β/13-12-17) : Εντυπο ελγχου προδου μαθητν Δημοτικο σχολεου

15-12-17   ΕΛΤΕ 5/17 (ΦΕΚ-4352 Β/13-12-17) : Πργραμμα συνεχος εκπαδευσης των ορκωτν ελεγκτν λογιστν (ρθρο 12 ν. 4449/17)

15-12-17   Κ.Υ.Α. Γ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.92030/17 (ΦΕΚ-4413 Β/14-12-17) : Επιβολ παραβλων υπρ Πανελλνιου Ιατρικο Συλλγου και Ελληνικς Οδοντιατρικς Ομοσπονδας για τη χοργηση βεβαισεων και ττλων ειδικτητας ιατρν και οδοντιτρων

15-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.93380/14-12-17 : Διαδικασα εφαρμογς του ν. 4486/17 "Μεραρρθμιση της Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας, επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας και λλες διατξες" (ΦΕΚ-115 Α) - Διευκρινσεις για τον κατλογο Οικογενειακν Ιατρν και την διαδικασα εγγραφς σε Οικογενειακ Ιατρ και σε ΤΟΜΥ

15-12-17   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/ΟΙΚ.2449/Α325/17 (ΦΕΚ-4388 Β/14-12-17) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πυρκαγις της 1ης, 2ας και 3ης Ιουλου 2017 σε περιοχς του Δμου Ανατολικς Μνης της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου, καθς και της 3ης Αυγοστου 2017 σε περιοχς του Δμου Σαρωνικο και της 13ης Αυγοστου 2017 σε περιοχς των Δμων Μαραθνος και Ωρωπο της ΠΕ Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

15-12-17    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2791/129051/17 (ΦΕΚ-4350 Β/13-12-17) : Τροποποηση της αριθμ. 250744/03 απφασης ... "Τεχνικς Κανονισμς Ελγχου και Πιστοποησης σπρων προς σπορ κτηνοτροφικν φυτν" πως χει τροποποιηθε και ισχει .....

15-12-17    Κ.Υ.Α. 163478/2903/17 (ΦΕΚ-4357 Β/13-12-17) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. 131759/3479/15 κ.υ.α. (ΦΕΚ-2564 Β) με ττλο "Ιδρυση Δασικν Φυτωρων"14-12-17   ΦΕΚ-4385 Β/13-12-17 :

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1197/17 : Τπος Οριστικς Πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος και πρξης προστμου για φυσικ πρσωπα, που αφορον φορολογικ τη 2014 και επμενα

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1198/17 : Τπος Οριστικς Πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος και πρξης επιβολς προστμου (για νομικ πρσωπα - νομικς ονττητες) που αφορον φορολογικ τη που αρχζουν απ 1/1/2014 και μετ

14-12-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/42290/14-12-17 : Διθεση υπαλλλων του δημοσου και ευρτερου δημσιου τομα σε Γραφεα Βουλευτν και Κομμτων

14-12-17   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/83186/Φ.ΕΓΚ.22/14-12-17 : Ενημρωση για τη δημοσευση του ν. 4497/17 (Α 171) - Τροποποηση διατξεων του ν. 4412/16

14-12-17   ΥΠΥΜΕ Α/50967/2902/13-12-17 : Κοινοποηση απφασης ΦΕΚ (τ. Β/ 2641) , σχετικ με καθορισμ κομστρου ορισμνων διαδρομν με επιβατηγ δημσιας χρσης (ΕΔΧ) αυτοκνητα στην Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονκης

14-12-17   Π.Δ. 147/17 (ΦΕΚ-192 Α/13-12-17) : Οργανισμς του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης

14-12-17   ΑΑΔΕ ΔΙΠΑΕΕ/158908/ΕΞ2017/ΕΜΠ/17 (ΦΕΚ-4383 Β/13-12-17) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ/1189600/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4396 Β/2016) απφασης του ΓΓΔΕ περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2017, πως ισχει

14-12-17   Κ.Υ.Α. 135515/17 (ΦΕΚ-4384 Β/13-12-17) : Τροποποηση της αριθμ. 50244/ΕΥΘΥ1125 (ΦΕΚ Β 2856 /2014) κ.υ.α. σχετικ με "Ρυθμσεις για τη χρηματοδτηση του μη επιλξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτομενες πρξεις των επιχειρησιακν προγραμμτων του ΕΣΠΑ (Αντικατσταση κοινς υπουργικς απφασης 26931/ΕΥΘΥ5870 (ΦΕΚ 1968 Β/2012)"13-12-17  ΟΑΕΔ  89193/13-12-17 : Δημσια πρσκληση Νο 16/2017 σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε 34 δμους (επιβλποντες φορες) θλακες υψηλς ανεργας συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 7.180 θσεις πλρους απασχλησης (Β' κκλος)

13-12-17  ΥΠΕΘ Φ.7/219218/Δ1/13-12-17 : γκριση υλοποησης δρσης με ττλο « Η τσντα στο σχολεο»

13-12-17  ΦΕΚ 4329 Β/12-12-2017 :

Κ.Υ.Α ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3552/Α36/17 (ΦΕΚ 4329 Β/12-12-2017): Επιδτηση ενοικου/συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν στγασης κατοκων σε περιοχς που επλγησαν απ το σεισμ της 21ης Ιουλου 2017, στις νσους Κω και Κλυμνο, της Περιφρειας Νοτου Αιγαου.

Κ.Υ.Α ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32/17 (ΦΕΚ 4329 Β/12-12-2017): Τροποποηση της με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32/28.11.2017 απφασης σχετικ με τη διαδικασα χοργησης επιδματος προς πληγντα φυσικ πρσωπα και επιχειρσεις απ τις φυσικς καταστροφς των μηνν Σεπτεμβρου, Οκτωβρου και Νοεμβρου 2017 σμφωνα με το ρθρο 4 του ν. 4501/2017.

13-12-17 Ν.4506/17 (ΦΕΚ 191 Α/12-12-2017 ): Ανανωση - Τροποποηση - Κωδικοποηση της Σμ­βασης περ Παροχς Ειδικς δειας Εκμετλλευσης του αποκλειστικο δικαιματος του Ελληνικο Δη­μοσου στην πρσβαση και χρση της ονομαστικς θσης των 39ο ανατολικς επ της τροχις των τε­χνητν γεωστατικν δορυφρων της γης και των συσχετισμνων αυτς ραδιοσυχνοττων τηλεπικοι­νωνας δι της κατασκευς, εκτξευσης, λειτουργ­ας και εμπορικς εκμετλλευσης ενς συστματος δορυφορικν τηλεπικοινωνιν πανελλνιας και δι­ασυνοριακς εμβλειας υπ την επωνυμα ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και λλες διατξεις.12-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 27/ΕΓΚ.39/12-12-17 : Οδηγες σχετικ με τη διενργεια των συνεντεξεων

12-12-17   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

12-12-17   ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Β/1181829/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-4314 Β/11-12-17) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΛ/Β/1189202/ΕΞ2016/16 απφασης του ΓΓΔΕ περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2017, πως ισχει

12-12-17   Κ.Υ.Α. 3016/130578/17 (ΦΕΚ-4311 Β/11-12-17) : Εγκριση διθεσης, κατανομ πστωσης και λεπτομρειες εφαρμογς του προγρμματος "Δκτυο Γεωργικς Λογιστικς Πληροφρησης" της Ευρωπαικς Ενσης

12-12-17  Κ.Υ.Α. 133473/17 (ΦΕΚ-4309 Β/11-12-17) : Συμπλρωση και τροποποηση της αριθμ. 45231/17 απφασης Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν, "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16, (Α 240)" (Β 1445)

12-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Γ/57384/17 (ΦΕΚ-4293 Β/11-12-17) : Ορισμς Κντρων Αματος και Νοσοκομειακν Υπηρεσιν αιμοδοσας και προυποθσεις δρυσης και λειτουργας τους

12-12-17   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/1462/Α325/17 (ΦΕΚ-4306 Β/11-12-17) : Οριοθτηση περιοχν που επλγησαν απ : α) τις πλημμρες της 11ης Φεβρουαρου 2017 και της 26ης Οκτωβρου 2017 σε περιοχς της ΠΕ Χανων της Περιφρειας Κρτης β) την πλημμρα της 13ης Νοεμβρου 2017 στο Δμο Σμης της ΠΕ Ρδου της Περιφρειας Νοτου Αιταου και γ) την πλημμρα της 15ης Νοεμβρου 2017 σε περιοχς της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς καθς και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια (εκτς επαγγελματικν χρσεων)

12-12-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.6-8/86653/17 : Απευθεας κατταξη Αξιωματικν Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς ειδικτητας Υγειονομικο ειδικς κατηγορας προερχμενων απ ιδιτες Οδοντιτρους και Ψυχολγους

12-12-17   ΦΕΚ-4317 Β/11-12-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1181/17 : Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Ζνες Α' των οικισμν α) Επταλφου, β) Λιλαας και γ) Πολυδρσου, της Δημοτικς Εντητας Παρνασσο, του Δμου Δελφν, της Περιφερειακς Εντητας Φωκδος, της Περιφρειας Στερες Ελλδος

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/17 : Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Α και Γ ζνες της Δημοτικς Εντητας Φιλοθης του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Βορεου Τομα Αθηνν

ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Ε/1174909/ΕΞ2017/17 : Σσταση επιτροπς κατ τα οριζμενα στην περ. γ της παρ. 6 του ρθρου 177 του ν. 2960/01 "Εθνικς Τελωνειακς Κδικας" (ΦΕΚ-265 Α/22-11-01)

12-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/88548/17 (ΦΕΚ-4313 Β/11-12-17) : Καθορισμς διαδικασας εσπραξης με τη μορφ δσεων, των υπολειπμενων οφειλν απ clawback και rebate,  των παροχν προς τον ΕΟΠΥΥ

12-12-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.6-7/86692/17 (ΦΕΚ-4308 Β/11-12-17) : Απευθεας κατταξη αξιωματικν Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς ειδικτητας Υγειονομικο προερχμενων απ ιδιτες ιατρος

12-12-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/180/ΟΙΚ.42334/8-12-17 : Εφαρμογ του συστματος των Περιγραμμτων Θσεων Εργασας11-12-17   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  :

1. Δικαιοχοι.
2. Οφειλς που ρυθμζονται.
3. Υποβολ της ατησης του οφειλτη.
4. Περιεχμενο της ατησης και υποβλητα δικαιολογητικ.
5. Συντονιστς.
6. λεγχος της ατησης και διαδικασα διαπραγμτευσης.
7. Διορισμς εμπειρογνμονα.
8. Υποχρεωτικο καννες της αναδιρθρωσης των οφειλν.
9. Δεσμευτικτητα της σμβασης αναδιρθρωσης των οφειλν.
10. Επικρωση της σμβασης απ το δικαστριο.
11. Παραγραφ.
12. Αναστολ εκτελσεως.
13. Ανατροπ ακρωση της συμφωνας.
14. Ειδικο καννες για τις απαιτσεις του δημοσου και των φορων κοινωνικς ασφλισης.
15. Πιστωτς με απαιτσεις μικρο ψους.
16. Ειδικ διαδικασα για συνολικς οφειλς μχρι 50.000 ευρ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (11/12/2017)

11-12-17   ΕΟΠΥΥ ΔΑ3Β/113/ΟΙΚ.50199/11-12-17 : Τροποποηση οδηγιν εκκαθρισης για τις στγες υποστηριζμενης διαβωσης

11-12-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2213.6-1.3/88549/11-12-17 : Δημοσευση ν. 4504/17 (ΦΕΚ-184 Α) - Ενημρωση επ των αναθεωρημνων ορων αστικς ευθνης της Διεθνος Σμβασης για τον περιορισμ της ευθνης για ναυτικς απαιτσεις (Δ.Σ. LLMC 1976), πως τροποποιθηκε απ το πρωτκολλο 1996

11-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1199/6-12-17 : Αντιμετπιση υποθσεων φορολογας κεφαλαου για ακνητα που βρσκονται στο Δμο Ψυχικο

11-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 42412/ΕΓΚ.38/11-12-17 : Ενημρωση για τις ρυθμσεις του νου Πρτυπου Κανονισμο Λειτουργας Δημοτικν Παιδικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν

11-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 8878/8-12-17 : 2η Εκδοση Ειδικο Σχεδου Διαχερισης Ανθρωπνων Απωλειν

11-12-17   Ν. 4505/17 (ΦΕΚ-189 Α/8-12-17) : Ελληνικ Ινστιτοτο Βυζαντινν και Μεταβυζαντινν Σπουδν και λλες διατξεις

11-12-17  ΦΕΚ-4288 Β/8-12-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 99/17 : Τροποποηση του ρθρου 5 του Κδικα Τροφμων και Ποτν (απφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ-788 Β) πως ισχει και τροποποηση της απφασης ΑΧΣ 366/97 (ΦΕΚ-597 Β)

Κ.Υ.Α. 414/128412/17 : Τροποποηση της αριθμ. 619/146296/16 απφασης ... "Κανονισμς Κρατικν Οικονομικν Ενισχσεων" (Β 4562)

11-12-17  Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/85780/17 (ΦΕΚ-4287 Β/8-12-17) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν Χριστουγννων 2017

11-12-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2263.1-6/84381/17 (ΦΕΚ-4274 Β/7-12-17) : Καθιρωση τπου Βιβλου Απορριμμτων υπχρεων πλοων

11-12-17   ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 11559/11-12-17 : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 20178-12-17   ΥΠΕΘ 216182/Δ2/8-12-17 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2017-2018

8-12-17   ΥΠΥΜΕ 87663/84/7-12-17 : Επικεμενη νομοθετικ ρθμιση παρτασης της προθεσμας του ρθρου 25 του ν. 4439/16

8-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/89135/0026/8-12-17 : Απορρφηση πιστσεων τρχοντος οικονομικο τους

8-12-17   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ΟΙΚ.1685/Α321/17 (ΦΕΚ-4279 Β/7-12-17) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων πληγντων απ τις πλημμρες α) του Οκτωβρου 2016 σε περιοχς των ΠΕ Θεσπρωτας, Κεφαλληνας, Ηλεας, Αιτωλοακαρνανας και Πρβεζας β) του Νοεμβρου 2016 σε περιοχς της ΠΕ Ζακνθου

8-12-17   ΕΟΠΥΥ 49089/17 (ΦΕΚ-4281 Β/7-12-17) : Καθορισμς αντατης τιμς αποζημωσης των προιντων που ανκουν σε παρεχμενα εδη πρσθετης περθαλψης και θεραπευτικν μσων του ρθρου 15 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ-3054 Β/18-11-12)

8-12-17   ΕΦΚΑ 45/7-12-17 : Υπολογισμς ημερν των εργαζομνων σε Φροντιστρια και Κντρα Ξνων Γλωσσν

8-12-17   ΦΕΚ-4284 Β/7-12-17 :

ΑΑΔΕ ΔΣΣ/159238/ΕΞ2017/ΕΜΠ/17 : Καθορισμς διαδικασας αξιολγησης Οργανικν μονδων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) για την εφαρμογ της παρ. 4 του ρθρου 23 του ν. 4389/16

ΑΑΔΕ ΔΣΣ/159256/ΕΞ2017/ΕΜΠ/17 : Θσπιση διαδικασας βρβευσης των Οργανισμν μονδων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ)7-12-17   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ :

1. Ορισμο

2. Χρση του αιγιαλο και της παραλας

3. Παραχρηση του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο και παραλας

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (07/12/2017)

7-12-17  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1195/6-12-17 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την καταχριση της φορολογικς οφειλς της απατησης του φορολογομενου (της συζγου) πως προκπτει κατπιν κδοσης πρξεων διορθωτικο προσδιορισμο φρου

7-12-17   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/1279/1595212/7-12-17 : Επικουρικ ασφλιση των καταστηματαρχν Κρεοπωλν και των λοιπν κατηγοριν αυτοαπασχολομενων του τ. ΕΤΕΑ

7-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.91466/7-12-17 : Διενργεια δρσεων στην κοιντητα

7-12-17  Κ.Υ.Α. 128516/392/Φ.350/17 (ΦΕΚ-4260 Β/6-12-17) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. οικ. 7667/520/ Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14-6-2013 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς απαιτσεων για ανεξαρτησα, αμεροληψα και ικαντητα των μελν των εξεταστικν επιτροπν του ρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστματος εσωτερικο ελγχου των υπηρεσιν της παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικν επιτροπν, του τρπου και των αναγκαων υποδομν για τη διενργεια των εξετσεων, της εξεταστας λης, της διρκειας, του τρπου και του περιεχομνου της επιμρφωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν, του τπου και του περιεχομνου των εκδιδμενων αδειν καθς και του τρπου παρακολοθησης και υποστριξης των εξεταστικν επιτροπν απ τον Εθνικ Οργανισμ Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο για τις επαγγελματικς δραστηριτητες των τεχνικν ψυκτικν εγκαταστσεων» (Β1447) --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

7-12-17   ΕΕΤΤ 834/2/17 (ΦΕΚ-4262 Β/6-12-17) : Κανονισμς Γενικν Αδειν

7-12-17   Κ.Υ.Α. 133426/ΕΥΘΥ972/17 (ΦΕΚ-4273 Β/6-12-17) : Καθορισμς της διαδικασας , των οργνων και των κριτηρων επιλογς Προισταμνων οργανικν μονδων των Ειδικν Υπηρεσιν διαχερισης, ελγχου και συντονισμο του σχεδιασμο και της εφαρμογς των Προγραμμτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικς Υπηρεσας της Μονδας Οργνωσης της Διαχερισης των Αναπτυξιακν Προγραμμτων (ΜΟΔ) ΑΕ6-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1194/5-12-17 : Παροχ διευκρινσεων για την αντιμετπιση των εκκρεμν υποθσεων ελγχων μσω επεξεργασας τραπεζικν λογαριασμν, κατ' εφαρμογ των διατξεων της περ. α της παρ. 2 του ρθρου 68 του ν. 2238/94 περ συμπληρωματικν στοιχεων

6-12-17   Π.Δ. 144/17 (ΦΕΚ-186 Α/5-12-17) : Τροποποηση του π.δ. 18/15 "Κρωση του Διακλαδικο Κανονισμο Στολν του στρατιωτικο προσωπικο των ΕΔ" (Α 14)

6-12-17   ΦΕΚ-4242 Β/5-12-17 :

ΥΠ.ΤΟΥΡ. 21662/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 14129/15 απφασης ... "Καθορισμς Τεχνικν και Λειτουργικν Προδιαγραφν των οργανωμνων τουριστικν κατασκηνσεων" (Β 1476)

ΥΠ.ΤΟΥΡ. 21654/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 216/15 απφασης ... "Καθορισμς Τεχνικν και Λειτουργικν Προδιαγραφν και βαθμολογομενων κριτηρων για τα ξενοδοχεα και κατταξη αυτν σε κατηγορες αστρων" (Β 10), πως τροποποιθηκε ...

6-12-17   Π.Δ. 145/17 (ΦΕΚ-187 Α/5-12-17) : Καθορισμς των δικαιολογητικν περ χοργησης εφπαξ οικονομικς ενσχυσης του Ειδικο Λογαριασμο του Τομα Πρνοιας Αστυνομικν (Τ.Π.ΑΣ) του Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Πρνοιας Απασχολομενων στα Σματα Ασφαλεας (ΤΕΑΠΑΣΑ)

6-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1193/17 (ΦΕΚ-4252 Β/5-12-17) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες βροχοπτσεις, χαλαζοπτσεις κλπ.) στις 16-11-2017 στις ΤΚ Αγου Ιωννη, Αστεριο, Γλυκβρυσης, Γουβν της ΔΕ Ελους και στις ΤΚ Αγου Δημητρου, Απιδας, Νιτων της ΔΕ Νιτων του Δμου Ευρτα της ΠΕ Λακωνας

6-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/86995/0004/17 (ΦΕΚ-4251 Β/5-12-17) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων για την πραγματοποηση πρακτικς σκησης στη Μονδα Οικονομικς Ερευνας και Ανλυσης του Συμβουλου Οικονομικν Εμπειρογνωμνων (ΣΟΕ) του Υπουργεου Οικονομικν

6-12-17   Κ.Υ.Α. 41087/17 (ΦΕΚ-4249 Β/5-12-17) : Πρτυπος Κανονισμς Λειτουργας Δημοτικν Παιδικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν5-12-17   ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Ε/1176068/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-4227 Β/1-12-17) : Καθορισμς Περιγραμμτων θσεων εργασας της ΑΑΔΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

5-12-17   ΕΑΑΔΗΣΥ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

5-12-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.1/41834/4-12-17 : Καταχριση σε διαδικτυακ πλη στοιχεων για παρεχμενες διαδικασες στο πλασιο της συγκριτικς αξιολγησης ηλεκτρονικς διακυβρνησης για το τος

5-12-17  ΥΠΕΘ 212825/Ζ1/5-12-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4485/17 (Α 114)

5-12-17  Κ.Υ.Α. Δ26/ΟΙΚ.54796/531/17 (ΦΕΚ-4233 Β/4-12-17) : Κατανομ προυπολογισμο για τη χρηματοδοτικ περιδο 2018-2019, στο πλασιο του Επιχειρησιακο Προγρμματος Επισιτιστικς και Βασικς Υλικς Συνδρομς, το οποο χρηματοδοτεται απ το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας προς τους Απρους (ΤΕΒΑ)

5-12-17   ΒΟΥΛΗ 13724/8394/17 (ΦΕΚ-4226 Β/1-12-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 3266/2166/17 (ΦΕΚ-941 Β) απφασης περ εξειδκευσης κατηγοριν δικαιοχων και επιδματος των εδ. 6 και 7 της παρ. 5 του ρθρου 164Δ του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β- ΦΕΚ-51 Α/97) πως ισχει --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

5-12-17    ΦΕΚ-4225 Β/1-12-17 :

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1182/17 : Παρταση του χρνου υποβολς των δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριητας στις Δημοτικς Εντητες Νας Περμου και Μεγρων του Δμου Μεγαρων, στη Δημοτικ Εντητα Μαγολας του Δμου Ελευσνας και στη Δημοτικ Εντητα Μνδρας του Δμου Μνδρας - Ειδυλλας της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1184/17 : Διαδικασα εφαρμογς της υποβολς και ανταλλαγς των Εκθσεων αν Χρα (CbC Reporting)  σμφωνα με τις διατξεις των ν. 4170/13 (Α 163) και 4490/17 (Α 150)

5-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 25/ΕΓΚ.37/1-12-17 : Κτση ελληνικς ιθαγνειας λγω φοτησης σε σχολς μαθητεας του ΟΑΕΔ λλες σχολς εκτς ΥΠΠΕΘ - Κρσιμη η διαβθμισ τους

5-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1187/17 (ΦΕΚ-4232 Β/4-12-17) : Βραχυχρνια μσθωση ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο

5-12-17   ΦΕΚ-4235 Β/4-12-17 :

Κ.Υ.Α. Φ.ΕΦΚΑ/ΟΙΚ.53978/1994/17 : Καθορισμς ημερομηνιν καταβολς των συντξεων μηνς Ιανουαρου 2018 του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)

Κ.Υ.Α. 1249/17 : Δημοσευση Περιεχομνου και Στοιχεων Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ)4-12-17    Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/854/Α325/17 (ΦΕΚ-4224 Β/1-12-17) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια α) απ τις πλημμρες της 26ης Ιανουαρου 2015 σε περιοχς του Δμου Χου της ΠΕ Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, β) απ τις πλημμρες της 28ης και 29ης Νοεμβρου 2016 σε περιοχς του Δμου Λσωου της ΠΕ Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου και γ) απ τις πλημμρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρου 2017 σε περιοχς του Δμου Σαμοθρκης της ΠΕ Εβρου της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης

4-12-17    ΥΠΟΙΑΝ 129209/ΕΥΘΥ938/17 (ΦΕΚ-4190 Β/30-11-17) : Διαδικασα απσπασης μετακνησης προσωπικο στις Ειδικς Υπηρεσες του ν. 4314/147 κατ' εφαρμογ της περ. γ της παρ. 1 του ρθρου 34 του ν. 4314/14

4-12-17    ΦΕΚ-4208 Β/1-12-17 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 4525/17 : Παρταση των Προγραμμτων Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (Π.Π.ΥΦΥ) των ετν 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 4526/17 : Τροποποισεις εντς του προυπολογισμο του Προγρμματος Προμηθειν Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας του τους 2015 (πιστσεις 2016-2017) για τα Νοσοκομεα της 1ης, 2ης , 3ης, 4ης, 6ης, 7ης ΥΠΕ και για το Εθνικ Κντρο Αιμοδοσας σμφωνα με το Πνακα Τροποποησης ΠΠΥΥ 20151-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/87798/ΔΠΓΚ/1-12-17 : Κατανομ των πιστσεων Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2018 αν φορα και ειδικ φορα / τομα, σε αναλυτικ εππεδο και σε επιμρους Κωδικος Αριθμος Εξδων

1-12-17   ΥΠ.ΜΕΤΑΝ.ΠΟΛ. 262/ΕΓΚ.1/1-12-17 : Διενργεια προμηθειν Υπουργεου

1-12-17   Π.Δ. 143/17 (ΦΕΚ-185 Α/30-11-17) : Προδιαγραφς του Ευρωπαικο Οργανισμο για την Ασφλεια της Αεροναυτιλας (EUROCONTROL) για την εναρμνιση της Επιχειρησιακς Εναριας Κυκλοφορας (ΟΑΤ), βσει καννων πτσης με ργανα (IFR), εντς του ελεγχμενου Εναριου Χρου της Περιοχς της Συνδισκεψης της Ευρωπαικς Πολιτικς Αεροπορας (ECAC) - EUROAT -->  βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

1-12-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ24Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.50771/1173/31-10-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Χοργηση προνοιακο επιδματος σε συνταξιοχους Δημοσου που πσχουν απ παραπληγα - τετραπληγα και λαμβνουν παρλληλα και το Επδομα Ανικαντητας του ΠΔ 169/07

1-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 8039/14-11-17 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ χιονοπτσεις και παγετ

1-12-17   Κ.Υ.Α. 128799/17 (ΦΕΚ-4191 Β/30-11-17) : Καθορισμς ψους χρηματικο ποσο (παραβλου) για την υποβολ αιτσεων τροποποησης ρων της απφασης υπαγωγς και γκρισης μεταβολς στοιχεων επενδυτικν σχεδων που χουν υπαχθε στις διατξεις των νμων 4399/16, 3908/11 και 3299/04

1-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/17 (ΦΕΚ-4193 Β/30-11-17) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες βροχοπτσεις, πλημμρες, κατολισθσεις κλπ.) που εκδηλθηκαν απ 15-11-17 ως 17-11-17 στους Δμους Δου - Ολμπου, Κατερνης και Πδνας - Κολινδρο της ΠΕ Πιερας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας30-11-17   .... συνχεια της απ 28-11-17 ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ στις 23 & 24 Νοεμβρου 2017, ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" , σχετικ με :

.......
13. Διαδικασα αποσφργισης των προσφορν.
14. Κρση των αποτελεσμτων του διαγωνισμο.
15. Πρσκληση για την υποβολ δικαιολογητικν κατακρωσης.    
16. Κοινοποηση της κατακυρωτικς απφασης.
17. Διευκρινσεις επ της διακρυξης.
18. Υπογραφ προσφορς.
19. νσταση κατ της διακρυξης – Λοιπς ενστσεις.
20. Παρβολο προδικαστικς προσφυγς.
21. Απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
22. Τροποποηση συμβσεων.
23. Παραλαβ υπηρεσιν.
24. Δικαιολογητικ πληρωμς.
25. Κρτηση υπρ της ΑΕΠΠ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 23 & 24 /11/2017 (28/11/2017)

30-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1189/28-11-17 : Εφαρμογ διατξεων του Κδικα Τελν Χαρτοσμου στις πρξεις στις οποες συμβλλεται ιδιωτικ κεφαλαιουχικ εταιρεα

30-11-17   ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./668/1560611/30-11-17 : Αναστολ καταβολς τρεχουσν εισφορν και ρθμιση οφειλν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση ασκον δαρστηριτητα σε περιοχς της ΔΕ Μεγρων του Δμου Μεγρων, στη ΔΕ Νας Περμου του Δμου Μεγρων, στη ΔΕ Μαγολας του Δμου Ελευσνας και στη ΔΕ Μνδρας του Δμου Μνδδρας Ειδυλλας της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς και επλγησαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν στις 15-11-17

30-11-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/24/ΟΙΚ.41201/29-11-17 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με αποφοτους της ΚΣΤ' εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)

30-11-17  Ν. 4504/17 (ΦΕΚ-184 Α/29-11-17) : Δια βου εκπαδευση προσωπικο Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ενδυνμωση της διαφνειας και της αξιοκρατας σε θματα αρμοδιτητας του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ενσχυση της κοινωνικς συμμετοχς στην ακτοπλοα, θματα πολιτικο προσωπικο, συμπλρωση διατξεων για τα λιμενικ ργα και λλες διατξεις

30-11-17  ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Ε/1176065/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-4162 Β/29-11-17) : Καθορισμς των οργνων, των κριτηρων και της διαδικασας ελγχου καταλληλτητας και επρκειας των υπαλλλων της ΑΑΔΕ σμφωνα με το ρθρο 28 παρ. 1 και ρθρο 38 παρ. 5 του ν. 4389/16 (Α 94) και κατταξης σε Περιγρμματα θσεων εργασας

30-11-17   Κ.Υ.Α. 86979/17 (ΦΕΚ-4163 Β/29-11-17) : Τρηση ειδικο ακατσχετου επαγγελματικο λογαριασμο των υπαλλλων των πλειστηριασμν

30-11-17   ΦΕΚ-4158 Β/29-11-17 :

Κ.Υ.Α. 130060/17  : Απλοποιημνη διαδικασα ρθμισης οφειλν επιχειρσεων που δεν ξεπερνον συνολικ το ποσ των πενντα χιλιδων ευρ (50.000,00 €) στο πλασιο υπαγωγς τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικς Μηχανισμς Ρθμισης Οφειλν Επιχειρσεων και λλες διατξεις (Α 62)» .
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚΦ/Α/1177187/ΕΞ2017/17 : Τροποποηση της υπ' αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 1156/Β) «Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στις φορολογικς αποθκες και στις αποθκες τελωνειακς αποταμευσης ενεργειακν προντων. Απαιτσεις συμμρφωσης, λειτουργας, καταγραφς και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων. Χρονοδιγραμμα εφαρμογς, εδος και περιεχμενο των στοιχεων που παρχονται απ το σστημα αυτ», πως ισχει.

30-11-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/ΟΙΚ.41210/29-11-17 : Προγραμματισμς προσλψεων προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου και συμβσεων μσθωσης ργου για το τος 201829-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 41080/ΕΓΚ.36/29-11-17 : Ελεγχος προυπολογισμν οικονομικο τους 2018 των δμων, των περιφερειν και των νομικν τους προσπων

29-11-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Α/ΟΙΚ.88434/29-11-17 : Τρηση στοιχεων ολομερης λειτουργας Νοσοκομεων

29-11-17   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/ΟΙΚ.1720/Α32/17 (ΦΕΚ-4155 Β/28-11-17) : Διαδικασα χοργησης επιδματος προς πληγντα φυσικ πρσωπα και επιχειρσεις απ τις φυσικς καταστροφς των μηνν Σεπτεμβρου, Οκτωβρου και Νοεμβρου 2017, σμφωνα με το ρθρο 4 του ν.4501/17

29-11-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/86708/0026/28-11-17 : Ανατροπς και αναλψεις υποχρεσεων28-11-17  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ στις 23 & 24 Νοεμβρου 2017, ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" , σχετικ με :

1. ννοια των τεχνικν προδιαγραφν.
2. Κατρτιση και γκριση των τεχνικν προδιαγραφν.
3. Δημοσιεσεις στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
4. Δικαιομενοι συμμετοχς.
5. Λγοι αποκλεισμο απ δημσιες συμβσεις.
6. Αντγραφα δικαιολογητικν.
7. Επιστροφ εγγησης συμμετοχς.
8. Ποινικ μητρο.
9. Παραβσεις της εργατικς νομοθεσας.
10. Εθνικ Μητρο Παραγωγν.
11. Προθεσμα υποβολς προσφορν (συμβσεις κτω των ορων).
12. ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ
....... ακολουθον και τα εξς θματα τα οποα θα αναρτηθον σντομα :
13. Διαδικασα αποσφργισης των προσφορν.
14. Κρση των αποτελεσμτων του διαγωνισμο.
15. Πρσκληση για την υποβολ δικαιολογητικν κατακρωσης.    
16. Κοινοποηση της κατακυρωτικς απφασης.
17. Διευκρινσεις επ της διακρυξης.
18. Υπογραφ προσφορς.
19. νσταση κατ της διακρυξης – Λοιπς ενστσεις.
20. Παρβολο προδικαστικς προσφυγς.
21. Απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
22. Τροποποηση συμβσεων.
23. Παραλαβ υπηρεσιν.
24. Δικαιολογητικ πληρωμς.
25. Κρτηση υπρ της ΑΕΠΠ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 23 & 24 /11/2017 (28/11/2017)

28-11-17  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.46266/Δ15.760/28-11-17 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4488/17 , Α 137

28-11-17   ΦΕΚ-4122 Β/27-11-17 :

Κ.Υ.Α. 129228/17 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αριθμ. 108621/17-10-2016 κοινς Υπουργικς απφασης «Καθορισμς ειδικν ρων, προποθσεων, προδιαγραφν και περιορισμν για την υπαγωγ σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικν σχεδων του τομα της μεταποησης γεωργικν προντων, πως αυτς ορζεται στο σημεο 10 του ρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπς, αποκλειστικ στις περιπτσεις στις οποες η ενσχυση του επενδυτικο σχεδου καθορζεται με βση τις επιλξιμες δαπνες του επενδυτικο σχεδου» (Β’ 3410).

Κ.Υ.Α. 129229/17 : Καθορισμς των ειδν επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς των πολ μικρν, μικρν και μεσαων επιχειρσεων (ΜΜΕ), που μπορον να υπαχθον σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφν, πρσθετων ρων, περιορισμν και προποθσεων, καθς και κθε σχετικο θματος για την παροχ των ενισχσεων σε επενδυτικ σχδια του τομα αυτο.

28-11-17   ΥΠΟΙΑΝ 127660/17 (ΦΕΚ-4121 Β/27-11-17) : Ανθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθηκντων για σνταξη εισηγσεων σχετικν με την ολοκλρωση και ναρξη της παραγωγικς λειτουργας επενδυτικν σχεδων παραγωγς ηλεκτρισμο απ ηλιακ ενργεια που χουν υποβληθε στη Γενικ Διεθυνση Ιδιωτικν Επενδσεων και υπαχθε στις διατξεις του ν.3299/2004, και καθορισμς: της διαδικασας και των ρων ανθεσης των εν λγω καθηκντων, των προθεσμιν εντς των οποων πραγματοποιεται η σνταξη των εισηγσεων απ τα αρμδια στελχη της Μ.Ο.Δ Α.Ε, καθς και κθε λλης σχετικς λεπτομρειας.

28-11-17   ΕΣΡ 1/17 (ΦΕΚ-4123 Β/27-11-17) : Προκρυξη δημοπρασας για τη χοργηση επτ (7) αδειν παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας ενημερωτικο προγρμματος γενικο περιεχομνου

28-11-17  ΕΦΚΑ 4671/27-11-17 : Χοργηση του κοινωνικο μερσματος τους 201727-11-17 Ν.4503/17 (ΦΕΚ 183 Α/24-11-2017): Κρωση του Ισολογισμο του Κρτους του οικονομικο τους 2015.

27-11-17 Ν.4502/17 (ΦΕΚ 182 Α/24-11-2017): Κρωση του Απολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2015.

27-11-17 ΥΠΕΣ 22/ΕΓΚ.35/27-11-17 : Πλρωση τυπικν προποθσεων πολιτογρφησης απ διοικητικ υπλληλο διεθνος οργανισμο

27-11--17 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Δ1176201/ΕΞ2017/21-11-17 : Παροχ οδηγιν για την μηχανογραφικ συμπλρωση τελωνειακς διασφησης σχετικ με τα Ειδικ Καθεσττα πλην της Διαμετακμισης

27-11-17 ΕΦΚΑ 43/24-11-17 : Παρταση χοργησης των συνταξιοδοτικν παροχν που ληξαν κατ τη διρκεια αναπμονς των ασφαλισμνων προς εξτασ τους απ τις υγειονομικς επιτροπς ΚΕ.Π.Α.

27-11-17 Κ.Υ.Α. 2/85835/17 (ΦΕΚ 4115 Β/24-11-2017) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων διανομς του κοινωνικο μερσματος τους24-11-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1186/22-11-17 : Περ της οφειλς μη αυτοτελος προστμου σε περιπτσεις μη καταβολς τελν κυκλοφορας λγω κδοσης ειδοποιητηρων πληρωμς με μηδενικ αναγραφ τελν συνεπεα εσφαλμνης απεικνισης στο Πληροφορικ Σστημα Οχημτων

24-11-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.55441/2985/23-11-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 2 ν.4501/2017 (Α'178)

24-11-17 ΦΕΚ 4055 Β/22-11-2017 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 205372/2017/17 (ΦΕΚ 4055 Β/22-11-2017) : Καταβολ συντξεων μηνς Ιανουαρου 2018 στις 21-12-2017.

ΥΠΕΕ 162393/2678/17 (ΦΕΚ 4055 Β/22-11-2017) : Προσθκη στην με αριθμ 146776/2459/ 21.10.2016 απφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’) «Καθορισμς θεμτων σχετικν με την παργραφο 1 εδφια β ’, γ ’, δ’ και ε’ του ρθρου 21 το ν. 3889/2010 πως ισχει» .

24-11-17 Κ.Υ.Α. 79983/58/17 (ΦΕΚ 4103 Β/23-11-2017) : Καθορισμς των ρων διαμρφωσης και των λεπτομερειν κατασκευς εισδων και εξδων, ενιαων χωριστν, στους οποους συμπεριλαμβνονται και οι ροι απτμησης και κατασκευς πεζοδρομου για τα Κντρα Αποθκευσης και Διανομς που ιδρονται σε περιοχς εντς εγκεκριμνου σχεδου πλης.

24-11-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1185/22-11-17 : Κοινοποηση της υπ'αριθμ. 99/2017 γνωμοδτησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικ με τη βση επιβολς ΦΠΑ στην παροχ υπηρεσιν απ τους μισθους υποθηκοφλακες και παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ της

24-11-17 ΥΠΕΣ 40358/14-11-17 : Εξφληση υοχρεσεων των Δμων απ δικαστικς αποφσεις και διαταγς πληρωμς

24-11-17 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΚΠ/0017349/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 4069 Β/23-11-2017) : Καθορισμς του τρπου τρησης του Μητρου Δωρεν καθς και των στοιχεων και πρξεων που καταχωρζονται υποχρεωτικ σε αυτ.

24-11-17 ΠΔ 142/17 (ΦΕΚ 181 Α/23-11+2017) : Οργανισμς Υπουργεου Οικονομικν

24-11-17 ΠΔ 141/17 (ΦΕΚ 180 Α/23-11-2017) : Οργανισμς Υπουργεου Εσωτερικν

24-11-17 ΥΠΕΣ 40334/23-11-17 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκππαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2017 ως 31-12-2017, καθς και ριθμο μεταφερμενων μαθητν.23-11-17 ΥΠΕΣ 40187/23-11-17 : Εκπαδευση υπαλλλων στη χρση του νου πληροφοριακο συστματος "Μητρου Πολιτν"

23-11-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Δ26/13/ΟΙΚ.55440/540/23-11-17 : Διαδικασες επανενεργοποησης αιτσεων στις περιπτσεις μηνιαων ηλεκτρονικν διασταυρσεων για το Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης (ΚΕΑ)

23-11-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1183/21-11-17 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2017-2018

23-11-17 ΥΠΕΣ 37395/17 : Τροποποηση της υπ.αρ. 10595/31.3.2017 Υπουργικς Απφασης (ΑΔΑ:ΩΨΦΑ465ΧΘ7-363 "Συγκρτηση των Πειθαρχικν Συμβουλων στις Περιφρειες Στερες Ελλδας και Πελοποννσου", πως ισχει

23-11-17 ΥΠΕΣ 38968/22-11-17 : Τροποποηση της υπ.αρ. 15334/10.5.2017 Υπουργικς Απφασης (ΑΔΑ:ΩΡΑ3465ΧΘ7-0ΧΘ) "Συγκρτηση των Πειθαρχικν Συμβουλων στις Περιφρειες Θεσσαλς, Κρτης, Δυτικς Ελλδας και Ιονων Νσων", πως ισχει

23-11-17 ΥΠΕΘ 203876/Δ1/23-11-17 : Απαλλαγ απ εφημερα

23-11-17 ΥΠΕΘ 204300/Ε2/23-11-17 : Προθεσμα τροποποησης της ατησης-δλωσης υποψηφου εκπαιδευτικο, ως προς τις περιοχς προτμησης, με αφαρεση περιοχν, σχολικο τους 2017-2018.

23-11-17 Ν. 4501/17 (ΦΕΚ 178 Α/22-11-2017) : Διανομ Κοινωνικο Μερσματος και λλες διατξεις.22-11-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/39878/16-11-17 : Επ της εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4325/14 (ΦΕΚ-47 Α)

22-11-17   Ν. 4499/17 (ΦΕΚ-176 Α/21-11-17) : Συνταξιοδοτικς ρυθμσεις του ν. 4387/16, ρυθμσεις για την αγορ παιγνων, για την "Ελληνικ Καζνο Πρνηθας ΑΕ" και λλες διατξεις21-11-17   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/35816/ΕΓΚ.34/21-11-17 : Αδεια διαμονς για ανθρωπιστικος λγους στη διαδικασα πολιτογρφησης

21-11-17   ΕΟΠΥΥ 47205/21-11-17 : Κοινοποηση Συλλογικς Σμβασης Προμθειας Φαρμκων

21-11-17    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1173633/ΕΞ2017/20-11-17 : Φορολογικ μεταχεριση αποζημισεων ελεγκτν δμησης

21-11-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1179/20-11-17 : Παραλαβ και καταχρηση των δηλσεων - προεκτμηση ακιντων στις φορολογες κληρονομιν, δωρεν, γονικν παροχν και μεταββασης ακιντων 

21-11-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1178/20-11-17 : Φορολογικ μεταχεριση εισοδημτων ιατρν του ΕΣΥ απ απογευματιν ιατρεα νοσοκομεων του ΕΣΥ

21-11-17    ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1173193/ΕΞ2017/20-11-17 : Τροποποηση του με αριθμ. πρωτ. ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1082687/ΕΞ2017/29-5-17 "Οδηγες εκτλεσης προυπολογισμο της ΑΑΔΕ για το τος 2017" εγγρφου μας σχετικ με την υποβολ αιτημτων κλυψης δαπανν μετακινσεων

21-11-17    ΦΕΚ-4049 Β/20-11-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1173/17 : Καθορισμς των κρατν που χουν προνομιακ φορολογικ καθεστς με βση τις διατξεις των παρ. 6 και 7 του ρθρου 65 του ν. 4172/13 για τα φορολογικ τη 2016 και 2017

ΑΑΔΕ Δ.ΟΡΓ.Β/1170657/ΕΞ2017/17 : Καθορισμς θεμτων αναφορικ με την οργνωση, τη δομ και τη λειτουργα του Συντονιστικο Επιχειρησιακο Κντρου (ΣΕΚ) που συστθηκε με την παρ. 1 του ρθρου 6 του ν. 4410/16 (Α 141)

21-11-17   ΦΕΚ-4051 Β/20-11-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1176/17 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντοντες βροχοπτσεις και πλημμρες) που εκδηλθηκαν στις 13-11-2017 στο Δμο Σμης της ΠΕ Ρδου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1177/17 : Παρταση προθεσμιν υποβολς δηλσεων και καταβολς φρων, εισφορν, τελν, καθς και παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων καιρικν φαινομνων (ντονες βροχοπτσεις και πλημμρες) που εκδηλθηκαν στις 15-11-2017 στης ΔΕ Μεγρων του Δμου Μεγρων, στη ΔΕ Νας Περμου του Δμου Μεγαρνων, στη ΔΕ Μαγολας του Δμου Ελευσνας και στη ΔΕ Μνδρας του Δμου Μνδρας - Ειδυλλας της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

21-11-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.10/77059/17 (ΦΕΚ-4006 Β/17-11-17) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Μεσογειακν και Τουριστικν Επιβατηγν Πλοων, τους 201720-11-17   ΥΠΕΕ 382/17 (ΦΕΚ-4039 Β/17-11-17) : Διοικητικς κυρσεις Ελεγκτν Δμησης

20-11-17   ΥΠΕΘ 201238/Ε1/20-11-17 : Παρταση υποβολς αιτσεων μετθεσης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

20-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.49618/Δ15.831/20-11-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 16 του ν. 4488/17, σχετικ με την επικουρικ σνταξη του ΕΤΕΑΕΠ

20-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.21250/52109/Δ15.859/20-11-17 : Ρντες που λαμβνονται υπψη για τον υπολογισμ της επικουρικς σνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σμφωνα με την υ.α. οικ. 23123/785/16 (Β 1604)

20-11-17  ΟΑΕΔ 82044/20-11-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 15/2017 για υποβολ αιτσεων στο Πργραμμα Επιχοργησης Επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων ηλικας 30-49 ετν

20-11-17   ΦΕΚ-174 Α/17-11-17 :

Π.Δ. 138/17 : Τροποποηση του π.δ. 203/01 και σσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμα "Δημοτικ Λιμενικ Ταμεο Λρου"

Π.Δ. 139/17 : Τροποποηση - συμπλρωση του ν.δ. 683/60 "Περ εγκρσεως και θσεως εις εφαρμογν Κανονισμο Εσωτερικς Υπηρεσας επ Ελληνικν επιβατηγν πλοων πεντακοσων κοχ και νω" (Α 158), πως χει τροποποιηθε και ισχει

20-11-17   ΥΠΕΘ 188956/Θ2/17 (ΦΕΚ-4018 Β/17-11-17) : Τροποποηση - Συμπλρωση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02 "Καθορισμς των ειδικτερων καθηκντων και αρμοδιοττων των προισταμνων των περιφερειακν υπηρεσιν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης, των διευθυντν και υποδιευθυντν σχολικν μονδων και ΣΕΚ και των συλλγων διδασκντων" (ΦΕΚ-1340 Β) υ.α.

20-11-17  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.5/77056/17 (ΦΕΚ-4005 Β/17-11-17) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ακτοπλοικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2017

20-11-17   ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/ΟΙΚ.182365/17 (ΦΕΚ-4003 Β/17-11-17) : Εγκριση και εφαρμογ των Τεχνικν Οδηγιν ΤΕΕ για την Ενεργειακ Απδοση Κτιρων --> Βλ.μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

20-11-17   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.46847/20-11-17 : Σχετικ με διαδικασες Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς

20-11-17   ΕΦΚΑ 42/20-11-17 : Αυτεπγγελτη διαγραφ επιχειρσεων απ το ΓΕΜΗ, ταν ο πραγματικς χρνος διακοπς εργασιν εναι προγενστερος της 23-11-2016

20-11-17   ΕΟΠΥΥ 45786/17 (ΦΕΚ-4045 Β/17-11-17) : Καθορισμς τιμν αποζημωσης στα εγκεκριμνα απ τον ΕΟΠΥΥ σκευσματα ειδικς διατροφς και αναλσιμου υγειονομικο υλικο17-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1175/16-11-17 : Διευκρινσεις για θματα ελγχου προσαξησης περιουσας

17-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 39456/ΕΓΚ.33/17-11-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4483/17 "Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου οργνωσης και λειτουργας των Δημοτικν Επιχειρσεων Υδρευσης Αποχτευσης (ΔΕΥΑ) - Ρυθμσεις σχετικς με την οργνωση, τη λειτουργα, τα οικονομικ και το προσωπικ των ΟΤΑ - Ευρωπαικο Ομιλοι Εδαφικς Συνεργασας - Μητρο Πολιτν και λλες διατξεις

17-11-17  ΕΦΚΑ ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15-11-17 : Ασφαλιστικ ενημερτητα

17-11-17   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 109/122248/17-11-17 : Διευκρινιστικ εγκκλιος σε θματα εφαρμογς της διαδικασας κδοσης δειας διατρησης κτηνοτροφικν εγκαταστσεων

17-11-17   Ν. 4498/17 (ΦΕΚ-172 Α/16-11-17) : Εναρμνιση του ελληνικο δικαου με την Ευρωπαικ Οδηγα 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 4ης Νοεμβρου 2003 "σχετικ με ορισμνα στοιχεα της οργνωσης του χρνου εργασας" ως προς την οργνωση του χρνου εργασας των ιατρν και οδοντιτρων του ΕΣΥ - Ρυθμσεις θεμτων ιατρν ΕΣΥ και λλες διατξεις16-11-17   ΥΠΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1/16-11-17 : Διευκρινιστικς οδηγες για την εφαρμογ μεταβατικν διατξεων του ν. 4495/17

16-11-17   Κ.Υ.Α. 37348/619/17 (ΦΕΚ-3997 Β/16-11-17) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων ηλικας 30-49 ετν

16-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 38405/17 (ΦΕΚ-3993 Β/15-11-17) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2017 (ε δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων

16-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 21/ΕΓΚ.32/16-11-17 : Ερωτσεις σχετικ με την εξοικεωση του αιτοντος με την ελληνικ ιστορα και τον ελληνικ πολιτισμ

16-11-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.85651/16-11-17 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας μετ απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα

16-11-17   Κ.Υ.Α. 122853/ΕΥΘΥ874/17 (ΦΕΚ-3975 Β/14-11-17) : Σστημα και διαδικασα αξιολγησης προσωπικο των Ειδικν Υπηρεσιν του ν. 4314/14 (Α 265) και της Κεντρικς Υπηρεσας της ΜΟΔ ΑΕ

16-11-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2415.9/80227/17 (ΦΕΚ-3987 Β/15-11-17) : Κρωση του 81/2017 κανονισμο "Στολς, διακριτικ, διαμνημονεσεις, παρσημα και μετλλια του προσωπικο του Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς

16-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.45933/1891/6-10-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 29 του ν. 4488/17 (Α 137)

16-11-17   ΕΑΑΔΗΣΥ 6796/16-11-17 : Ενημρωση για τη δημοσευση του ν. 4497/17 - Τροποποηση διατξεων του ν. 4412/16

16-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1171065/ΕΞ2017/13-11-17 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1160668/ΕΞ2017/25-10-17 (Β 3862) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Τροποποηση της αριθμ. Φ.31/13/3-6-03 (Β 816) ΑΥΟΟ "Σσταση και λειτουργα φορολογικν αποθηκν κοινοτικν οχημτων"

16-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1174/16-11-17 : Φορολογικ μεταχεριση της υπεραξας απ μεταββαση κρατικν ομολγων και εντκων γραμματων του Ελληνικο Δημοσου που προκπτει κατ' εφαρμογ της ΥΑ 1332/17 (ΦΕΚ-3995 Β)15-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1170840/ΕΞ2017/13-11-17 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/1119744/ΕΞ2017/8-8-17 α.υ.ο. ¨Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την παραγωγ, την κατοχ, την παραλαβ, την αποστολ, την εισαγωγ και εξαγωγ απ εγκεκριμνους αποθηκευτς βιομηχανοποιημνων καπνν, του προιντος της περ. στ της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, πως τροποποιθηκε και ισχει, την επιβολ Φρου Κατανλωσης και ΦΠΑ, την παρακολοθηση και τον λεγχου αυτο"

15-11-17   ΥΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/9-11-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Πργραμμα στισης "Σχολικ Γεματα"

15-11-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1171/10-11-17 : Κοινοποηση της αριθμ. 59/17 γνωμοδτησης του Β τμματος του ΝΣΚ σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 84 του ν. 2238/94 και των διατξεων του ν. 2362/95, για την κπτωση του φρου που προκυψε και καταβλθηκε κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 34 του ν. 2238/94 για οικοδομικς επιχειρσεις

15-11-17   ΦΕΚ-3976 Β/14-11-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001695/ΕΞ2017/ΧΠ1917/17 : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/17 : Διαδικασες ηλεκτρονικς υποβολς δικαιολογητικν, κατθεσης ειδικο προστμου, προυποθσεις και λεγχος μεισεων ειδικο προστμου λγω εργασιν προσαρμογς, στατικς ενσχυσης και ενεργειακς αναβθμισης, για την υπαγωγ αυθαιρτων κατασκευν στον ν. 4495/17 "Ελεγχος και προστασα του Δομημνου Περιβλλοντος και λλες διατξεις", ανθεση διαχερισης και λειτουργας του πληροφοριακο συστματος υπαγωγς αυθαιρτων και καθορισμς ποσο ανταπδοσης και λοιπν υποχρεσεων του αρμδιου φορα διαχερισης του πληροφοριακο συστματος14-11-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/68056/8-11-17 : Χοργηση βεβαωσης καταλληλτητας βυτιοφρου οχματος μεταφορς νερο ανθρπινης κατανλωσης

14-11-17   ΥΠΕΘ. Φ.151/193255/Α5/9-11-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημαικ τος 2018-2019

14-11-17  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3630/120168/13-11-17 : Αποκατσταση λειτουργικτητας στραγγιστικν δικτων και πρληψη κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων

14-11-17  ΥΠΥΜΕ Α1/79048/67/14-11-17 : Παροχ διευκρινσεων για τη χοργηση ΦΙΧ σε πωλητς λαικν αγορν

14-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.46325/1905/14-11-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 28 του Ν. 4387/16 πως ισχει μετ την τροποποηση με το ρθρο 6 του ν. 4488/17

14-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44541/1849/14-11-17 : Γνωστοποηση του ρθρου 28 του ν. 4488/17 (ΦΕΚ-137 Α)

14-11-17   ΕΦΚΑ 41/13-11-17 : Ασφαλιστικ καθεστς μετχων πρην ΟΑΣΘ

14-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 8039/14-11-17 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ χιονοπτσεις και παγετ

14-11-17   ΥΠΥΜΕ Α/64339/3573/10-11-17 : Διευκρινσεις επ θεμτων αδειοδτησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης Ειδικς Μσθωσης ειδικ διασκευασμνων για τη μεταφορ ΑμεΑ (ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμεΑ) αυτοκιντων κατ τα οριζμενα στο ν. 4070/12 (Α 82), πως ισχει

14-11-17   K.Y.A. 193964/ΓΔ4/17 (ΦΕΚ-3974 Β/13-11-17) : Ιδρυση Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμς των σχολικν μονδων για το σχολικ τος 2017-2018 εντς των οποεων θα λειτουργον οι Δομς Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφγων (ΔΥΕΠ)

14-11-17    Ν. 4497/17 (ΦΕΚ-171 Α/13-11-17) : Ασκηση υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων, εκσυγχρονισμς της επιμελητηριακς νομοθεσας και λλες διατξεις13-11-17   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1169008/ΕΞ2017/3-11-17 : Πρακτικ εφαρμογ του κριτηρου του ρθρου 39 στοιχεο (α) του Ενωσιακο Τελωνειακο Κδικα - Καν. (ΕΕ) 952/2013, περ ιστορικο συμμρφωσης

13-11-17    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1168866/ΕΞ2017/7-11-17 : Οδηγες για τη χρση των εφεδρικν διαδικασιν

13-11-17   ΕΛ.ΑΣ. 7002/2/335-ΠΘ/17 (ΦΕΚ-3963 Β/10-11-17) : Σσταση οργανικν θσεων αστυφυλκων γενικν καθηκντων, κατργηση οργανικν θσεων ειδικν φρουρν

13-11-17    ΥΠΕΘ 191014/Ζ1/17 (ΦΕΚ-3969 Β/13-11-17) : Τροποποηση της αριθμ. 153348/ζ1/15-9-17 (Β 3255) υ.α. με θμα "Τρπος διεξαγωγς των εκλογικν διαδικασιν για την ανδειξη των μονοπρσωπων οργνων των ΑΕΙ και διαδικασα ορισμο και ανδειξης εκπροσπων των μελν ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των διοικητικν υπαλλλων και των φοιτητν στα συλλογικ ργανα των ΑΕΙ κατ την πρτη εφαρμογ του ν. 4485/17

13-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 50067/28/17 (ΦΕΚ-3952 Β/10-11-17) : Ηλεκτρονικ βση καταχρισης δεδομνων Τεχνικν Ασφαλεας και διαδικασα ανθεσης καθηκντων Τεχνικο Ασφαλεας μσω ΟΠΣ - ΣΕΠΕ

13-11-17   ΥΠΕΕ 161317/4830/8-11-17 : Διευκρινσεις αναφορικ με την υλοποηση του Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2017

13-11-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.49/2356/ΟΙΚ.38996/10-11-17 : Μεταβατικς Τοποθετσεις Προισταμνων στις νες οργανωτικς δομς, σμφωνα με το ρθρο 18 του ν. 4492/17

13-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1169/9-11-17 : Διευκρινσεις επ της ΠΟΛ.1097/17 ως προς την εσπραξη εφπαξ εισφορς για τη χοργηση δειας κυκλοφορας ΦΔΧ

13-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1168277/ΕΞ2017/9-11-17 : Φορολογικ μεταχεριση μηνιαας οικονομικς ενσχυσης (στεγαστικ επδομα) που καταβλλεται στο πλασιο προγρμματος στεγαστικς συνδρομς

13-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1165/17 (ΦΕΚ-3964 Β/10-11-17) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1110/17 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων που αφορ στη "α) Ρθμιση οφειλν βσει δηλσεων που υποβλλ&omic