»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


19-12-14       ΥΠ.ΕΣ. 49625/14 (ΦΕΚ-3406 Β/18-12-14) : Τροποποιηση της υπ' αριθμ. 219/95 (ΦΕΚ-79 Β) υ.α. "Καθορισμς Αποφασιστικν συλλογικν και Μονομελν Οργνων Διοκησης του Κντρου Ερευνν για θματα Ιστητας" πως ισχει σμερα
19-12-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 47852/2416/14 (ΦΕΚ-3408 Β/18-12-14) :  Καθορισμς των δικαιολογητικν και του ειδικο εντπου της ατησης - υπεθυνης δλωσης που καταθτουν οι προστατευμενοι του ν. 2643/98 (Α 220) στην Επιτροπ του ρθρου 9 του διου νμου, εφσον υποβλλουν υποψηφιτητα για διορισμ σε θσεις εργασας δημοσων υπηρεσιν ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
19-12-14      ΙΚΑ 67/19-12-14 : Εφαρμογ της παρ. 2β του ρθρου 1 του Ν. 4250/14 για τη διενργεια δειγματοληπτικο ελγχου
19-12-14      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 14153/161087/18-12-14 : Εφαρμογ του ρθρου 95 του Καν. 528/12 του ΕΚ και του Συμβουλου της 22ας Μαου 2012 σχετικ με τη διθεση στην αγορ και τη χρση βιοκτνων, πως τροποποιθηκε με τον Καν. Νο 334/2014, στα βιοκτνα .....
19-12-14     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.75345/Φ50ΓΕΝ/ΕΓΚ.29/10-12-14 : Αιτματα γκρισης δσμευσης πστωσης - επιχοργησης για ργα Νομικν Προσπων που εποπτεονται απ τη Γεν.Γραμματεα Υποδομν
19-12-14     ΥΠΥΜΕΔΙ 74660/6660/19-12-14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.23/55821/6047/05 εγκυκλου της Γενικς δ/ντριας Μεταφορν του τως Υπουργεου Μεταφορν και Επικοινωνιν (τεχνικς λεγχος οχημτων)
19-12-14     ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 75068/19-12-14 : Περιοδικς λεγχος Μτρων και Σταθμν και λεγχος συστημτων παρακολοθησης εισρον εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων
19-12-14      ΥΠΑΙΘ 207553/Θ2/19-12-14 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκκλησιαστικς Εκπαδευσης σχ. τους 2014-2015
18-12-14    ΟΑΕΕ 28/18-12-14 : Επιλογ κατταξης σε καττερη ασφαλιστικ κατηγορα
18-12-14     ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 68720/14 (ΦΕΚ-3393 Β/17-12-14) : Εφαρμογ Ενιαου Προγρμματος Προμηθειν (ΕΠΠ) τους 2014
18-12-14     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 816/156798/14 (ΦΕΚ-3385 Β/17-12-14) : Λεπτομρειες εφαρμογς του θεσμο του "κτηνιτρου εκτροφς" στις κτηνοτροφικς εκμεταλλεσεις, για την εφαρμογ του ρθρου 60 και της παραγρφου 8 του ρθρου 62 του Ν. 4235/14
18-12-14     ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 64515/14 (ΦΕΚ-3381 Β/17-12-14) : Εκχρηση αρμοδιοττων διαχερισης για πρξεις των Περιφερειακν Επιχειρησιακν Προγραμμτων της προγραμματικς περιδου 2007-2013 στους Ενδιμεσους Φορες Διαχερισης πρξεων κρατικν ενισχσεων της υπουργικς απφασης με αριθμ. 35562/ΕΥΣ4729/30-7-08
18-12-14       Ν. 4313/14 (ΦΕΚ-261 Α/17-12-14) : Ρυθμσεις θεμτων Μεταφορν, Τηλεπικοινωνιν και Δημοσων Εργων και λλες διατξεις
18-12-14        Π.Ν.Π. 17/17-12-14 (ΦΕΚ-262 Α/17-12-14) : Εγκριση του Σχεδου της δετερης Σμβασης Τροποποησης της Κριας Σμβασης Χρηματοδοτικς Διευκλυνσης μεταξ του Ευρωπαικο Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθεντητας (ΕΤΧΣ) της Ελληνικς Δημοκρατας, του Ελληνικο Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας (ΤΧΣ) και της Τρπεζας της Ελλδος
17-12-14 ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣγ/οικ.74794/Φ.2.2.1/ΕΓΚ.28/15-12-14 : Δημοσευση υπουργικς απφασης μεταββασης αρμοδιοττων Προσταμνης Αρχς στις συμβσεις δημοσων ργων αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων.
17-12-14  ΥΠΕΚΑ 56289/14 (ΦΕΚ 3383 Β/17-12-2014) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 49439/16-9-2013 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «γκριση τεχνικν προδιαγραφν και κανονισμο προεκτιμμενων αμοιβν της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετν κτηματογρφησης για τη δημιουργα Εθνικο Κτηματολογου στο υπλοιπο της χρας» (Β2362), πως ισχει»
17-12-14 ΥΠΑΙΘ. 201573/Γ1/14 (ΦΕΚ 3375 Β/16-12-2014) : Κανονισμς Προμηθειν και Υπηρεσιν του Εθνικο Οργανισμο Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
17-12-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1γ/ΓΠ/36831/14 (ΦΕΚ 3373 Β/16-12-2014) : ροι λειτουργας επιχειρσεων εμπορας, ενοικασης και πλησης μεταχειρισμνων ειδν ιματισμο, νδυσης και υπδησης.
17-12-14 ΥΠ.ΥΓ. 108477/14 (ΦΕΚ 3376 Β/16-12-2014) : γκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του Ν. 3816/2010, πως τροποποιθηκε και ισχει.
17-12-14 ΥΠΕΣ 130181/30821/ΕΓΚ.56/16-12-14 : Προσθκη της δειας διαμονς δετερης γενις στους ττλους οριστικς διαμονς που γνονται αποδεκτο προκειμνου για την πολιτογρφηση αλλοδαπν.
17-12-14  ΥΠΕΚΑ 114790/1584/17-12-14 : Προσαρμογ των τευχν Δημοπρτησης (Διακρυξη τπου Β και ΕΣΥ) και της Σμβασης αναδχου στις ρυθμσεις των Ν. 4250/2014 (αρθ. 1, παρ. 2-φωτοαντγραφα δικαιολογητικν), Ν 4278/2014 (αρθ. 59- κατργηση καττατων ορων) του Ν 4281/2014 (αρθ. 157-εγγυητικ συμμετοχ κ.λπ.) και του Π.Δ. 100/2014 για τα ργα των Μ 125Β και Μ226.1 του ΠΑΑ 2007-2014 "Αλξανδρος Μπαλτατζς".
17-12-14 ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.74793/ΦΝ439.4/ΕΓΚ.27/15-12-14 : Δημοσευση υπουργικς απφασης περ αποφαινομνων και γνωμοδοτοντων οργνων της Γενικς Γραμματεας Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν Μεταφορν και Δικτων, κατ την ανθεση και εκτλεση συμβσεων μελετν και συναφν υπηρεσιν.
17-12-14 ΥΠΕΚΑ 118577/5233/17-12-14 : Διεθνς Σμβαση CITES- Επικαιροποηση του ισχοντος Θεσμικο πλαισου, που αφορ στην τροποποηση (αντικατσταση του Παραρτματος) του Καν. (ΕΚ) 338/97.
17-12-14  ΕΟΠΥΥ ΔΑ2Δ/ΟΙΚ.44331/17-12-14 :  Εκτλεση Κοστολογημνων ιατρικν εξετσεων απ το Εθνικο Κντρο ρευνασ Φυσικν Επιστημν "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και απδοση δαπνης στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ.
17-12-14  ΥΠ.ΕΣ. 49618-12-12-14 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την "στριξη δρσεων ενημρωσης σχετικ με την κοιν γεωργικ πολιτικ (ΚΓΠ)" για το τος 2015.
17-12-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1257/12-12-14 : Συντελεστς ΦΠΑ, κλτσας με διαβθμιση πεσης στις οποες περιλαμβνονται οι κλτσες φλεβτιδας.
17-12-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1256/12-12-14 : Συντελεστς ΦΠΑ,  α. αποστειρωμνου διαλματος φυσιολογικο ορο. β. αποστερωμνου διαλματος θαλασσινο νερο.
16-12-14      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1258/15-12-14 : Κοινοποηση των διατξεων των ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν 31143/20-8-14 (ΦΕΚ-2263 β) και 44337/18-11-14 (ΦΕΚ-3095 Β) και παροχ σχετικν οδηγιν
16-12-14     ΥΠΥΜΕΔΙ Α/70731/5389/16-12-14 :  Αντιμετπιση εξντλησης αποθματος εντπων αδειν κυκλοφορας οχημτων - Υπενθμιση περ χοργησης Υπηρεσιακν Αντιγρφων
16-12-14     ΥΠ.ΕΣ. 49373/15-12-14 : Διατρηση ΑΦΜ Δημοτικν και περιφερειακν συνδυασμν
16-12-14       Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.45626/1830/14 (ΦΕΚ-3367 Β/16-12-14) : Καθορισμς πστωσης και κατανομς αυτς σε κθε ΚΤΕΛ που ανκει στην Πανελλαδικ Ομοσποδνα Αυτοκινητιστν Υπεραστικν Συγκοινωνιν (ΠΟΑΥΣ), για την κλυψη της δαπνης που προκαλεται απ τη μεταφορ με μειωμνο εισιτριο των πολυτκνων οικονομικο τους 2014
15-12-14       ΥΠΕΚΑ 6706/3-12-14 : Ορισμς Ενεργειακν Υπευθνων στα κτρια του δημοσου και ευρτερου δημοσου τομα - Εφαρμογ ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008
15-12-14        ΥΠ.ΕΣ. 54915/11-12-14 : Παροχ πληροφοριν μετ την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4251/14 
15-12-14      Κ.Υ.Α. 56366/4351/14 (ΦΕΚ-3339 Β/12-12-14) : Καθορισμς απαιτσεων (προδιαγραφν) για εργασες επεξεργασας στο πλασιο της μηχανικς - βιολογικς επεξεργασας των σμμεικτων αστικν αποβλτων και καθορισμς χαρακτηριστικν των παραγμενων υλικν ανλογα με τις χρσεις τους, σμφωνα με το εδφιο β της παρ. 1 του ρθρου 38 του Ν. 4042/12 (Α 24)
15-12-14      ΦΕΚ-3347 Β/12-12-14 : 
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΚΠ/ΟΙΚ.134/14 : Τροποποηση και προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Η/Μ Εργασιν - Η/Μ Εγκαταστσεις Εργων Οδοποιας - Εγκαταστσεις Φωτισμο Οδν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10035/18679/304/14 : Επιλογ ασφαλιστικο φορα μεταξ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ "νων" ασφαλισμνων σμφωνα με τις διατξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ρθρου πρτου του Κεφ. Α του Ν. 4254/14
15-12-14     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5746/157266/14 (ΦΕΚ-3351 Β/12-12-14 : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 1308/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, σον αφορ την αναγνριση των Οργανσεων Παραγωγν και Ενσεων Οργανσεων Παραγωγν στον τομα του ελαιολδου και των επιτραπζιων ελιν
15-12-14    ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 45/14 (ΦΕΚ-3350 Β/12-12-14) : Επανεκπαδευση και επαναπιστοποηση γνσεων των (αντ)ασφαλιστικν διαμεσολαβητν
15-12-14     Ν.4312/14 (ΦΕΚ-260 Α/12-12-14) : Ρθμιση δεσμευμνων κατασχεμνων χρηματικν απαιτσεων και μετρητν και λλες διατξεις
15-12-14      Ν. 4311/14 (ΦΕΚ-259 Α/12-12-14) : Κρωση του Κρατικο Προυπολογισμο και των προυπολογισμν ορισμνων ειδικν ταμεων και υπηρεσιν οικονομικο τους 2015
12-12-14      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1255/11-12-14 : Υποβολ εκπρθεσμων τροποποιητικν φορολογικν δηλσεων
12-12-14     ΥΠ.ΕΣ. 48260/9-12-14 : Ψφιση και επικρωση προυπολογισμο τους 2015
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1252/10-12-14 : Αναγραφ του ΦΠΑ στο φορολογικ στοιχεο που εκδδεται κατ την παρδοση αγαθν στο εσωτερικ της χρας με αναστολ καταβολς του ΦΠΑ, κατπιν χοργησης δειας αναστολς καταβολς ΦΠΑ κατ την εισαγωγ, σμφωνα με το ρθρο 29.4.α. του ν. 2960/01
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1253/10-12-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 10 του ρθρου 1 του ν. 4281/14 (ΦΕΚ-160 Α), σχετικ με την αντιστροφ της υποχρωσης στην περπτωση τεχνικν ργων για λογαριασμ του δημοσου, ΟΤΑ και λοιπν οργανισμν δημοσου δικαου
12-12-14    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/95266/ΔΕΠ/11-12-14 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 86 του Ν. 4307/14
12-12-14    ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. - ΓΓΕ 71072/12-12-14 : Εντατικοποηση ελγχων στην αγορ κατ τις εορτς των Χριστουγννων και του Νου Ετους
12-12-14    ΥΠ.ΕΣ. 48633/ΕΓΚ.55/10-12-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με θματα του Ολοκληρωμνου Πλαισου Δρσης (ΟΠΔ) τους 2015
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1254/11-12-14 : Παση της ισχος της με αριθμ. ΠΟΛ.1218/14 εγκυκλου ΓΓΔΕ σχετικ με την υποβολ και διαββαση ενδικοφανν προσφυγν κατ πρξεων διοικητικο προσδιορισμο ΕΝΦΙΑ (ν. 4223/13) στη Διεθυνση Επλυσης Διαφορν
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1164337/ΕΞ2014/11-12-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεωντης παρ. 1 του ρθρου 19 του ΚΦΔ (ν. 4174/13)
12-12-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10053/42313/1664/14 (ΦΕΚ-3343 Β/12-12-14) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους, ασφαλισμνους του Λογαριασμο Ανεργας Προσωπικο Ημερησων Εφημερδων Αθηνν και Θεσσαλονκης του Κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ για τις γιορτς των Χριστουγννων 2014 και του νου τους 2015
12-12-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5711/156198/14 (ΦΕΚ-3336 Β/11-12-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 266355/09 (ΦΕΚ-594 Β/2009) κ.α. των Υπουργν Οικονομας και Οικονομικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων για την ενσωμτωση των διατξεων του Καν. 1308/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και του Καν (ΕΕ ) 499/14 της Επιτροπς
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. 5143/14 (ΦΕΚ-3335 Β/11-12-14) : Καθορισμς του τρπου υπολογισμο, της διαδικασας παρακρτησης και απδοσης της κρτησης υπρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθς και των λοιπν λεπτομερειν εφαρμογς της παραγ. 3 , του ρθρου 4 του Ν. 4013/11 (Α 204) πως ισχει
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1229/14 (ΦΕΚ-3329 Β/11-12-14) : Τροποποηση διατξεων των ΑΥΟ ΠΟΛ. 1075/95 και ΠΟΛ.1155/95
12-12-14     ΥΠΑΙΘ 202155/Α3/11-12-14 : Καταχριση στοιχεων μαθητν που παρακολουθον τη Β Ομδα μαθημτων στη Γ' τξη Ημερσιου επαγγελματικο Λυκεου και Δ' τξη Εσπερινο Επαγγελματικο Λυκεου για το σχολικ τος 2014-2015
12-12-14   ΥΠΑΙΘ 202158/Α3/11-12-14 : Καταχριση στοιχεων μαθητν Γ' τξης Ημερσιου Γενικο Λυκεου και Δ' τξης Εσπερινο Γενικο Λυκεου για το σχολικ τος 2014-2015
11-12-14 ΥΠΑΙΘ 202152/Α3/11-12-14 : Καταχριση στοιχεων μαθητν που παρακολουθον την Α' Ομδα μαθημτων στη Γ' τξη Ημερησου Επαγγελματικο Λυκεου και Δ' τξη Εσπερινο Επαγγελματικο Λυκεου για το σχολικ τος 2014-2015.
11-12-14  ΙΚΑ 66/9-12-14 : Αναγνριση στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / και του ΕΤΕΑ ( τ. ΕΤΕΑΜ ) χρνου απασχλησης σε προγρμματα απκτησης εργασιακς εμπειρας σχολικν φυλκων, κατ’ εφαρμογ του Ν.4281/2014
11-12-14 ΥΠΕΚΑ 56279/14 (ΦΕΚ 3317 Β/10-12-2014) : Καθορισμς αστικς και αγροτικς περιοχς για τις μελτες κτηματογρφησης που εκτελονται σμφωνα με τις τεχνικς προδιαγραφς που ορστηκαν με την υπ' αριθμ. 556/09/17-10-2012 απφαση του Διοικητικο Συμβουλου του Οργανισμο Κτηματολογου και Χαρτογραφσεων Ελλδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) (Β' 3370)
11-12-14 ΥΠ.ΟΙΚ. . 2/89277/ΔΠΔΑ/14 (ΦΕΚ 3316 Β/10-12-2014) : Καθορισμς διαδικασας παραγραφς των ανεξφλητων χρηματικν παρακαταθηκν που υπγονται στις ρυθμσεις της παρ. 1 του ρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α 143) περ παραγραφς και ρυθμσεις των σχετικν θεμτων.
11-12-14 ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΚΠ/ΟΙΚ.154/ΕΓΚ.26/11-12-14 : Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν.
11-12-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 46755/847/11-12-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της παραγραφου 1 του ρθρου 55 του Ν.4310/2014 (Α' 258).
11-12-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1391/111876/5-12-14 : Τροποποηση της υπ'αριθμ. 161486/10-03-2014 Εγκυκλου ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν. 4014/2011, ως προς την προθεσμα της παρ. 5.
11-12-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Β4/632291/4979/10-12-14 : Μεταββαση φορτηγν αυτοκιντων και συμβσεων χρηματοδοτικς μσθωσης (leasing) φορτηγν λγω λψης μτρων εξυγανσης πιστωτικν ιδρυμτων-Καταχριση στο βιβλιριο μεταβολν του Ν.Δ. 1146/1972
11-12-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Γ4/30596/2511/8-12-14 : Απαλλαγς απ το τλος αδεας οχματος.
10-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1251/5-12-14 : Συμπληρωματικς οδηγες και διευκρινσεις σχετικ με τον υπολογισμ του φρου υπεραξας απ μεταββαση με επαχθ αιτα ακνητης περιουσας
10-12-14     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου Ιωννη Θεοδρου σχετικ με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ :
1. Αποδοχς υπαλλλων των ΔΕΥΑ
2. Κατταξη γενικν διευθυντν των ΔΕΥΑ
3. Προληπτικς λεγχος σε αναδρομικς αποδοχς
4. Εφπαξ αποζημωση αποχωροντων υπαλλλων
5. Εξοδα κνησης στο εξωτερικ (VISA)
6. Τιμολγια ελευθρων επαγγελματιν
7. Πρωττυπα δικαιολογητικ χρηματικν ενταλμτων
8. Καταλογισμς για χρηματικ εντλματα θεωρηθντα απ τον Επτροπο του Ελεγκτικο Συνεδρου
9. Απ' ευθεας ανθεση μετ απ πρχειρο διαγωνισμ 
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (10/12/2014) 
10-12-14      ΥΠ.ΕΣ. 63975/9-12-14 : Παροχ πρσθετων διευκρινσεων σχετικ με την αριθμ. 53821/14 υ.α. (ΦΕΚ-2962 Β)
10-12-14    ΥΠΕΚΑ 117653/6833/14 (ΦΕΚ-3302 Β/9-12-14) : Αναπροσαρμογ του ψους καταβολς ανταλλγματος χρσης επ επιτρεπτν επεμβσεων σε δση, δασικς εκτσεις δημσιες εκτσεις των περιπτσεων α και β της παρ. 5 του ρθρου 3 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ-289 Α/29-12-79), ως ισχει
10-12-14     ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 11.1/6343/14 (ΦΕΚ-3295 Β/9-12-14) : Γενικς Κανονισμς Λειτουργας Δομν Φιλοξενας υπηκων τρτων χωρν που λειτουργον με μριμνα της Υπηρεσας Πρτης Υποδοχς
10-12-14     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/4876/14 (ΦΕΚ-3299 Β/9-12-14 ) : Εγκριση του Γενικο Κανονισμο Λιμνων αριθμ. 57 "Συμπλρωση διταξης του Γενικο Κανονισμο Λιμνων αριθμ. 17"
10-12-14    ΥΠΥΜΕΔΙ 63583/5960/9-12-14 : Αδειες λειτουργας πρατηρων που χουν ενταχθε στην δρση "Εκσυγχρονισμς Πρατηρων καυσμων"
10-12-14     ΙΚΑ Ε40/877/9-12-14 : Τροποποηση οδηγιν σχετικ με την ασφλιση δημοσων, δημοτικν και κοινοτικν υπαλλλων, οι οποοι παρλληλα απασχολονται σε εργασα υπακτα στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 3863/10
10-12-14     Κ.Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.21906/14 (ΦΕΚ-3304 Β/9-12-14) : Ενσχυση για επιχειρσεις τομων και υποτομων που εκτθενται σε σημαντικ κνδυνο διαρρος νθρακα, λγω του κστους δικαιωμτων του συστματος εμπορας δικαιωμτων εκπομπς αερων θερμοκηπου της ΕΕ που μετακυλεται στις τιμς ηλεκτρικς ενργειας ....
10-12-14      Κ.Υ.Α. 6959/154894/14 (ΦΕΚ-3287 Β/9-12-14) : Εγκριση συμπληρωματικο προγρμματος οικονομικν αποζημισεων και ενισχσεων, που προκπτουν απ τηνε πιβολ κτηνιατρικν μτρων εξυγανσης του ζωικο κεφαλαου, για το τος 2014
10-12-14    Κ.Υ.Α. 4.33669/5.23618/14 (ΦΕΚ-3303 Β/9-12-14)  : Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, για την καταβολς πληρωμν ωφελουμνων και παρχων και την κλυψη του κστους του ΤΠ και Δ απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της δρσης "Επιταγ επαγγελματικς κατρτισης φορτοεκφορτωτν ξηρς - λιμνος"
9-12-14    ΥΠΑΙΘ 199665/Θ1/9-12-14 : Ερμηνευτικ εγκκλιος των διατξεων του Ν. 4301/14 (ΦΕΚ-223 Α)
9-12-14     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1736/152666/2-12-14 : Εφαρμογ κ.υ.α. με θμα την χρηματοδτηση των Δμων για τη διαχεριση των αδσποτων ζων συντροφις
9-12-14      ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 12044/2ΗΔΚΒΠ662/Φ.24/31-10-14 : Εισαγωγ δομικν προιντων που εμππτουν στις διατξεις του κανονισμο (ΕΕ) 305/2011 - Εισαγωγ τσιμντου
9-12-14      Κ.Υ.Α. 12997/145/Φ.15/14 (ΦΕΚ-3284 Β/8-12-14) : Απλοστευση της αδειοδτησης για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας - Επκταση απαλλαγς πιστοποιητικο ενεργητικς πυροπροστασας
9-12-14     ΙΚΑ Γ99/1/213/8-12-14 : Καταβολ Δωροσμου Χριστουγννων 2014 σε εργατοτεχντες οικοδμους
9-12-14      Ν. 4310/14 (ΦΕΚ-258 Α/8-12-14) : Ερευνα, Τεχνολογικ Ανπτυξης και Καινοτομα και λλες διατξεις
8-12-14     ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/ΟΙΚ.31792/8-12-14 : Ελεγχος γνησιτητας δικαιολογητικν
8-12-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΣΤΕΠ/Γ/5028321/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-3278 Β/5-12-14) : Καθιρωση Ελγχων Διαδικασας
8-12-14    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/87196/0026/5-12-14 : Εκτλεση προυπολογισμο
8-12-14    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 42443/10506/14 (ΦΕΚ-3257 Β/4-12-14) : Ορισμς δευτερευντων διατακτν των πιστσεων του Προυπολογισμο του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) ειδικς φορας 33/120 "δαπνες ΣΕΠΕ"
8-12-14   ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 12625/1/14 (ΦΕΚ-3258 Β/4-12-14) : Ηλεκτρονικ διακνηση εγγρφων απ και προς τον Οργανισμς Βιομηχανικς Ιδιοκτησας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονικ κατθεση ατησης καταχρισης σχεδου υποδεγματος
8-12-14     ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 96430/14 (ΦΕΚ-3262 Β/4-12-14) : Καθορισμς του τπου, του χρνου συγκλσεως και κθε λλης λεπτομρειας σχετικ με την λειτουργα της Επιτροπς του Ν. 4297/14 (Α 215)
8-12-14     ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 64465/14 (ΦΕΚ-3268 Β/5-12-14) : Παρταση των ΕΠΠ 2007-ΠΙΣΤ. 2007 και 2008, ΕΠΠ 2008-ΠΙΣΤ. 2008 και 2009 - ΠΙΣΤ 2009 και 2010, ΕΠΠ 2010 - ΠΙΣΤ.2010 και 2011, ΕΠΠ 2011 - ΠΙΣΤ.2011 και 2012 , ΕΠΠ 2012 - ΠΙΣΤ 2012 και 2013, ΕΠΠ 2013-ΠΙΣΤ. 2013 μχρι 31-12-2015 για υπογραφ σμβασης
8-12-14    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 214.1/12989/4-12-14 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 5 του ρθρου 6 του ν. 4150/13 (Α 102)
8-12-14    Π.Δ. 169/14 (ΦΕΚ-255 Α/5-12-14) : Ρθμιση θεμτων αδειν αστυνομικο προσωπικο, κατ τροποποηση του Π.δ/τος 27/86 (Α 11)
8-12-14     Π.Ν.Π. 5/5-12-14 (ΦΕΚ-257 Α/5-12-14) : Ρυθμσεις για την αντιμετπιση των εξαιρετικ επειγουσν και απρβλεπτων αναγκν της Αννυμης Εταιρεας με την επωνυμα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ"
8-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1247/14 (ΦΕΚ-3268 Β/5-12-14) : Διαδικασα χοργησης απαλλαγν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) για τα σεισμπληκτα ακνητα των νομν Φθιτιδας και Φωκδας για τα τη 2014 και 2015
5-12-14     ΥΠΥΜΕΔΙ ΦΑ2/67407/4378/5-12-14 : Περ καθισμτων σχολικν λεωφορεων
5-12-14      ΕΤΕΑ 222715/5-12-14 : Αναγνριση χρνου απασχλησης σχολικν φυλκων ως συντξιμου χρνου
5-12-14      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/93470/0026/5-12-14 : Απορρφηση πιστσεων τρχοντος οικονομικο τους
5-12-14      Κ.Υ.Α. 1711/150664/14 (ΦΕΚ-3249 Β/4-12-14) : Καθορισμς των προυποθσεων επιχοργησης των Δμων, των Συνδσμων Δμων για τη δημιουργα και λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις, για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισης των αδσποτων ζων συντροφις και του ψους, της διαδικασας και των προυποθσεων καταβολς της οικονομικς ενσχυσης
5-12-14     ΥΠ.ΕΣ. 43735/31-10-14 : Κοινοποηση Συλλογικν Συμβσεων Εργασας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ
5-12-14     ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.105795/5-12-14 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της εορταστικς περιδου των Χριστουγννων και της Πρωτοχρονις
5-12-14      ΥΠ.ΕΣ. 46853/1-12-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη διαδικασα ανρτησης των επικυρωμνων προυπολογισμν τους 2015 στις ηλεκτρονικς βσεις δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν
5-12-14     ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/14/ΟΙΚ.31516/5-12-14 : Βραχυπρθεσμο πργραμμα πρακτικς σκησης ERASMUS for public administration
4-12-14     ΙΚΑ 33520/4-12-14 : Χοργηση εξδων κηδεας στους δικαιοχους του Τομα Ασφαλισμνων Δημοσου (ΟΑΠΔ) και του Τομα Ασφαλισμνων Δημοτικν και Κοινοτικν Υπαλλλων (ΤΥΔΚΥ), μσω ΟΠΣ-ΙΚΑ
4-12-14       ΥΠ.ΕΣ. 47457/ΕΓΚ.54/4-12-14 : Πργραμμα εθελοντικς κινητικτητας - Παρταση
4-12-14    ΥΠΑΙΘ 196608/Δ3/4-12-14 : Μεταθσεις Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικ τος 2015/2016
4-12-14    ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.42.Α/247/ΟΙΚ.31144/3-12-14 : Αποστολ στοιχεων
3-12-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1249/1-12-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την τρηση νομτυπων διαδικασιν κοινοποησης α) των πρξεων προσδιορισμο φρου και των λοιπν εγγρφων και πρξεων που πτονται των διαδικασιν ελγχου β) της ατομικς ειδοποησης καταβολς οφειλς - υπερημερας των ρθρων 47 του ν. 4174/13 και 7 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ), γ) της ατομικς ειδοποησης του ρθρου 4 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ)
3-12-14    ΕΤΕΑ 220812/3-12-14 : Αναγνριση χρνου απασχλησης σχολικν φυλκων ως συντξιμου χρνου
3-12-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.43562/Δ15/978/3-12-14 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων της περ. 3Δ της υποπαρ. ΙΑ2 παρ. ΙΑ του ρθρου πρτου του ν. 4254/14 (Α 85) και των παρ. 5 και 6 του ρθρου 220 του ν. 4281/14 (Α 160)
3-12-14    Κ.Υ.Α. 42156/2955/14 (ΦΕΚ-3234 Β/2-12-14) : Καταβολ συντξεων μηνς Ιανουαρου 2015
3-12-14      Κ.Υ.Α. 147070/14 (ΦΕΚ-3224 Β/2-12-14) : Τροποποηση του ρθρου 2 της 19652/1906/1999 κ.υ.α. "Προσδιορισμς των νερν που υφστανται νιτρορπανση γεωργικς προλευσης - Κατλογος ευπρσβλητων ζωνν, σμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αντστοιχα του ρθρου 4 της υπ' αριθμ. 16190/1335/1997 κ.υ.α." (Β 519), πως αυτ τροποποιθηκε και ισχει
3-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΟΔ/Α/4009444/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-3227 Β/2-12-14) : Τροποποηση της αρ. Δ5Α/1123655/ΕΞ2013/6-8-2013 ΑΥΟ σχετικ με την ανθεση εσπραξης δημοσων εσδων σε Φορες Εσπραξης, μσω των υπηρεσιν της εταιρεας Διατραπεζικ Συστματα ΑΕ (ΔΙΑΣ ΑΕ)
3-12-14     ΕΕΕΠ 130/2/14 (ΦΕΚ-3225 Β/2-12-14) : Ρθμιση θεμτων Κανονισμο Διεξαγωγς και Ελγχου Ηλεκτρονικν Τεχνικν - Ψυχαγωνικν Παιγνων με Παιγνιομηχανματα
3-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1248/2-12-14 : Απαιτομενα παραστατικ για τη χοργηση απαλλαγν μεισεων απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) τους 2014
2-12-14      ΟΑΕΔ 103328/2-12-14 : Δημσια Πρσκληση 11/14 προς Ιδιωτικς Επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη ανργων ηλικας 25-66 ετν"
2-12-14       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 13413/152622/2-12-14 : Ερωτσεις και απαντσεις σχετικ με την κατρτιση και την πιστοποηση γνσεων ορθολογικς χρσης των γεωργικν φαρμκων
2-12-14      Κ.Υ.Α. 10566/14 (ΦΕΚ-3223 Β/2-12-14) : Διαδικασα χοργησης ταξιδιωτικν εγγρφων σε δικαιοχους διεθνος προστασας, καθς και στους αιτοντες διεθν προστασα
2-12-14     ΥΠΕΚΑ 976/26-11-14 : Νος Οργανισμς Υπουργεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς (ΦΕΚ-167 Α/28-8-14) και συνδρομ στο ργο των θεματικν Διευθυνσεων του ΥΠΕΚΑ
2-12-14      ΥΠΕΚΑ 42989/1-12-14 : Παρταση κδοσης οικοδομικν αδειν - αδειν δμησης (ρθρο 11 παρ. 1 και 2 του ν. 4258/14)
2-12-14      ΥΠ.ΟΙΚ. 46894/1-12-14 : Υποβολ Οικονομικν Στοιχεων Γ' τριμνου 2014 των Νομικν Προσπων Τοπικς Αυτοδιοκησης
2-12-14     ΥΠΥΜΕΔΙ Γ4/22601/1815/1-12-14 : Οδικ Βοθεια Οχημτων - ΣΕΚΑΜ - Κοινοποηση κυα Οικ. 26640/2298/14 (Β 1302) - Να ντυπα διαδικασιν
2-12-14      Π.Δ. 167/14 (ΦΕΚ-252 Α/1-12-14) : Τροποποηση του π.δ. 114/10 "Καθιρωση διαδικασας αναγνρισης σε αλλοδαπος και ανιθαγενες του καθεσττος του πρσφυγη δικαιοχου επικουρικς προστασας σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2005/85/ΕΚ του Συμβουλου "σχετικ με τις ελχιστες προδιαγραφς για τις διαδικασες με τις οποες τα κρτη μλη χορηγον και ανακαλον το καθεστς του πρσφυγα"
2-12-14      Κ.Υ.Α. 4.31879/ΟΙΚ.3.1604/14 (ΦΕΚ-3172 Β/26-11-14) : Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα τους 2014-2015
2-12-14       ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.363/Α321/14 (ΦΕΚ-3180 Β/26-11-14) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση και επισκευ κτιρων πληγντων απ πλημμρες ...... --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
2-12-14      ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 040/2014/14 (ΦΕΚ-3212 Β/28-11-14) : Κρωση Κανονισμο Λειτουργας Λιμενικν Αρχν
2-12-14      Κ.Υ.Α. 45883/14 (ΦΕΚ-3216 Β/28-11-14) : Ρυθμσεις οφειλν φορων Γενικς Κυβρνησης προς τη ΔΕΗ ΑΕ
2-12-14      ΥΠΕΚΑ 52780/14 (ΦΕΚ-3177 Β/26-11-14) : Ακνητα αγροτικν περιοχν που περιλαμβνονται στον επαναπροσδιορισμ της θσης και των ορων των γεωτεμαχων κατ την παρ. 1 του ρθρου 19Α του ν. 2664/98 (Α 275)
1-12-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 405/152086/1-12-14 : Διενργεια δειγματοληπτικο ελγχου, σε εφαρμογ της παρ. 2β του ρθρου 1 του ν. 4250/14
1-12-14      ΙΚΑ 64/28-11-14 : Σχετικ με την ασφλιση δημοσων, δημοτικν και κοινοτικν υπαλλλων, οι οποοι παρλληλα απασχολονται σε εργασα υπακτα στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 3863/10
1-12-14    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91788/ΔΠΓΚ/1-12-14 : Εκδοση απφασης διατκτη για την κατανομ των πιστσεων του Προυπολογισμο οικονομικο τους 2015 του οικεου φορα σε επιμρους κωδικος αριθμος εξδων
1-12-14    ΥΠ.ΥΓ. Α6/ΓΠ/ΟΙΚ.103516/14 (ΦΕΚ-3206 Β/28-11-14) : Τεχνικς προδιαγραφς για την δημιουργα ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας
1-12-14    ΥΠΥΜΕΔΙ Γ5/56621/4539/28-11-14 : Ν. 3446/06 - Ελεγχοι σε χρο φορτου οχματος σφραγισμνο απ τελωνειακ αρχ
1-12-14   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91617/0026/28-11-14 : Απορρφηση πιστσεων τρχοντοσ οικονομικο τους
1-12-14   ΥΠ.ΕΣ. 46561/28-11-14 : Υποβολ στοιχεων σχετικ με το πργραμμα εθελοντικς κινητικτητας
1-12-14    ΥΠΑΙΘ 193646/ΓΔ5/28-11-14 : Τροποποηση εγκυκλων μεταθσεων εκπαιδευτικν Α/θμιας και Β/θμιας εκπαδευσης σχολικο τους 2014-15 και παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων μετθεσης
1-12-14     ΦΕΚ-3191 Β/27-11-14 : 
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ.  4113.288/03/14 : Περιπτσεις στις οποες απαιτεται η συμπλρωση Δλωσης Ασφλειας μεταξ πλοου και λιμενικς εγκατστασης της Επικρτειας μεταξ ενς υπ ελληνικ σημαα υπχρεου πλοου με λλα πλοα και λιμενικς εγκατατσεις, καθς και καθορισμς του χρνου υποχρεωτικς τρησης του αρχεου Δηλσεων Ασφλειας
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ.  4113.319/02/14 : Καθορισμς των προυποθσεων και της διαδικασας για την αναθερηση των εγκεκριμνων μελετν αξιολγησης ασφλειας και σχεδων ασφλειας πλοων, λιμενικν εγκαταστσεων και λιμνων
1-12-14     ΦΕΚ-3198 Β/27-11-14 :
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ22/ΟΙΚ.40739/1703/14 : Παρταση προθεσμας για την αδειοδτηση Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικο μη χαρακτρα, σμφωνα με το ρθρο 14 της αριθμ. Π1γ/οικ.81551/07υ.α. (ΦΕΚ-1136 Β)
ΥΠΥΜΕΔΙ  ΔΝΣγ/ΟΙΚ.66189/ΦΝ439.4/14 : Αποφαινμενα και γνμωοδοτοντα ργανα της Γενικς Γραμματεας Υποδομν Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων κατ την ανθεση και εκτλεση συμβσεων μελετν και συναφν υπηρεσιν
1-12-14    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 611.22/14/3013/14 (ΦΕΚ-3199 Β/27-11-14) : Ενσωμτωση του Κδικα Διεθνν Προτπων και Συνιστμενων Πρακτικν για τη Διερενηση Ασφλειας σε να Ναυτικ Ατχημα να Ναυτικ Συμβν (Κδικας Διερενησης Ατυχημτων)
1-12-14     Κ.Υ.Α. 44189/14 (ΦΕΚ-3202 Β/28-11-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 18989/14 κ.υ.α., πως ισχει, των Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν περ καθορισμο τους ψους της ειδικς αποζημωσης και των οδοιπορικν εξδων των διοριζομνων εποπτν, εφρων, αντιπροσπων της δικαστικς αρχς κλπ. για τη διενργεια των δημοτικν και περιφερειακνε κλογν της 18ης Μαου 2014 και των επαναληπτικν της 25ης Μαου 2014 και των εκλογν για την ανδειξη των μελν του ευρωπαικο κοινοβουλου της 25ης Μαου 2014, καθς και τρπου καταβολς τους
1-12-14     ΕΠ.ΚΕΦ. 19/697/14 (ΦΕΚ-3195 Β/27-11-14) : Εγκριση αναθερησης του Κανονισμο Χρηματιστηρου Αθηνν --> βλ. μετ την εδοσο στη ΝΟΜΟΤΛΕΙΑ
1-12-14     ΕΠ.ΚΕΦ.  18/697/14 (ΦΕΚ-3194 Β/27-11-14) : Εγκριση του Κανονισμο Εκκαθρισης Συναλλαγν επ Παραγγων --> βλ. μετ την εδοσο στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
28-11-14   IKA 62/26-11-14 : α) Κοινοποηση διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 18 του ν. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α/8-11-14) - β) Διευκρινσεις για το ψος της μηνιαας αποζημωσης των ιατρν του Ειδικο Σματος που εξακολουθον, κατπιν επιλογς τους, να συμμετχουν στις Υγειονομικς Επιτροπς ΚΕ.Π.Α.
28-11-14 ΙΚΑ  63/28-11-14 : νταξη απ 1/12/2013 των ασφαλισμνων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α -Ε.Τ.Α.Μ. -Απεικνιση ασφαλιστικν στοιχεων στην Α.Π.Δ. μσω του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγμενων στην ασφλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. -Καταβολ ασφαλιστικν εισφορν που αναλογον.
28-11-14  ΟΑΣΠ 2428/27-11-14 : Σγκληση Συντονιστικν Οργνων για Σεισμ, προσεισμικ & μετασεισμικ, σε ετσια βση.
27-11-14      Κ.Υ.Α. 12684/92/14 (ΦΕΚ-3181 Β/27-11-14) : Απλοστευση της αδειοδτησης για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας - Κατργηση δειας λειτουργας μεταποιητικν δραστηριοττων
27-11-14       ΦΕΚ-3169 Β/26-11-14 : 
Κ.Υ.Α. Δ28/34026/2522/14 : Ρθμιση επιμρους θεμτων εξυγανσης προνοιακν φορων, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικο χαρακτρα
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.11321/19937/1443/14 : Αναγνριση χρνου απασχλησης σε προγρμματα απκτησης εργασιακς εμπειρας σχολικν φυλκων
27-11-14     ΕΠ.ΚΕΦ. 20/697/14 (ΦΕΚ-3175 Β/26-11-14) : Τροποποηση της απφασης 3/304/04 (ΦΕΚ-901 Β) της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς "Κανονισμς Λειτουργας του Συστματος Αυλων Ττλων"
27-11-14     ΕΕΕΠ 131/2/14 (ΦΕΚ-3170 Β/26-11-14) : Εγκριση Ειδικο Κανονισμο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης
27-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1246/24-11-14 : ΦΠΑ στην παρδοση αεροσκφους μισθωμνου σε ελληνικ αεροπορικ εταιρεα, ταν πωλητς και αγοραστς δεν εναι εγκατεστημνοι στην Ελλδα
27-11-14    ΥΠ.ΥΓ. Α2Γ/ΓΠ/13471/24-11-14 : Συμμετοχ στο πργραμμα εφημεριν ιατρν υπηρεσας υπαθρου
26-11-14    ΕΕΕΠ 129/2/14 (ΦΕΚ-3162 Β/25-11-14) : Α. Κανονισμς εφαρμογς μτρων για την καταπολμηση της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας απ τα Υπχρεα Πρσωπα, στην αγορ υπηρεσιν τυχερν παιγνων. Β. Τροποποηση διατξεων της με αριθμ 2167/09 κ.υ.α. με ττλο "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗς ΟΠΑΠ Α.Ε" ....
26-11-14     ΦΕΚ-3164 Β/25-11-14 : 
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 41510/Δ9/8587/14 : Παρταση προθεσμιν διεξαγωγς των εκλογν ανδειξης αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο Υπαλλλων Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 41726/8654/14 : Παρταση προθεσμιν διεξαγωγς των εκλογν ανδειξης αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Κοιν Υπηρεσιακ Συμβολιο ΕΙΚ και ΚΕΑΤ
26-11-14    ΦΕΚ-3163 Β/25-11-14 : 
ΥΠΑΙΘ   187388/Η2/3164Ε/14 (ΦΕΚ-3163 Β/25-11-14) : Προυποθσεις και διαδικασα εξομοωσης των αποφοτων της Ειδικς Παιδαγωγικς Ακαδημας Θεσσαλονκης (ΕΠΑΘ) προς τους πτυχιοχους των Παιδαγωγικν Τμημτων ΑΕΙ
ΕΕΕΠ   129/3/14 : Τροποποηση της με αριθμ Τ/6736/03 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με τον ττλο "Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο"
26-11-14    Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΔ / ΤΣΠΕΠΑΟ / 29520 / 532 / 22 / 1 / 14 (ΦΕΚ-3161 Β/25-11-14 : Εγκριση πρσληψης Πτυχιοχων Φυσικν Αγωγς (ΠΦΑ) με σκοπ την στελχωση των ΟΤΑ καιτ ων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν που υλοποιον Προγρμματα Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ) περιδου 2014-2015
26-11-14       ΦΕΚ-3159 Β/25-11-14 : 
Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/35271/22536/14 : Καθορισμς τλους διαδρομς και τλους τερματικς εξυπηρτησης και ρυθμσεις απαλλαγν
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 13461/Γ4-1013/14 : Τροποποηση της απφασης 1291/Γ4-75/31-1-14 (ΦΕΚ-277 Β/10-2-14) με θμα : "Εγκριση, προκρυξη, ανθεση και κατανομ των δαπανν διενργειας της ρευνας Οδικν Εμπορευματικν Μεταφορν, με περοδο αναφορς το δ' τρμηνο του 2013 και τα α, β και γ τρμηνα του 2014, γκριση χρησιμοποησης στατιστικν οργνων και καθορισμς αμοιβς τους για το 2014
26-11-14      ΕΟΠΥΥ 41586/25-11-14 : Αναγνριση, κδοση και αποζημωση διασυνοριακν συνταγν κατ' εφαρμογ της Οδηγας 2011/24/ΕΕ και της Εκτελεστικς Οδηγας 2012/52/ΕΕ
26-11-14     ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2057/ΟΙΚ.30264/24-11-14 : Επιλογ προισταμνων σμφωνα με τις διαταξεις του Υπαλληλικο Κδικα (ν. 3528/07), πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ν. 4275/14 (Α 149) - "Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/07) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις" - Εκδοση της αριθ,. 1ΓΔ/2014 Προκρυξης πλρωσης οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης των Υπουργεων
25-11-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ23/ΟΙΚ.41155/3090/13-11-14 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα
25-11-14     ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 15/14 (ΦΕΚ-3149 Β/24-11-14) : Εγκρισης της υπ' αριθμ. 15/14 Πυροσβεστικς Διταξης με θμα : Προδιαγραφς μελτης, σχεδασης και εγκατστασης των φορητν, μνιμων και λοιπν προληπτικν και κατασταλτικν μτρων και μσων της ισχουσας νομοθεσας πυροπροστασας"
25-11-14        ΥΠΥΜΕΔΙ  33692/2202/14 (ΦΕΚ-3134 Β/21-11-14) : Καθορισμς διαδικασας και τεχνικν απαιτσεων για την γκριση κυκλοφορας μεμονωμνων οχημτων ιδιατερης κατασκευς
25-11-14      ΕΠ.ΚΕΦ. 12/697/14 (ΦΕΚ-3136 Β/21-11-14) : Πληροφοριακ δελτο που πρπει να δημοσιεεται στις περιπτσεις προσφορς κινητν αξιν της περπτωσης η της παρ. 3 του ρθρου 1 του ν. 3401/05
25-11-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 20981/1441/14 (ΦΕΚ-3147 Β/24-11-14) : Τροποποηση τηςυπ' αριθμ. οικ. 9837/98/12 υ.α. (Β 2276) με θμα : "Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων σχετικ με τη λειτουργα του ΕΤΕΑ"
25-11-14      Ν. 4308/14 (ΦΕΚ-251 Α/24-11-14) : Ελληνικ Λογιστικ Πρτυπα, συναφες ρυθμσεις και λλες διατξεις  --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-11-14      Κ.Υ.Α. 40019/604/14 (ΦΕΚ-3145 Β/24-11-14) : Επιχοργηση ξενοδοχειακν επιχειρσεων για τη διατρηση θσεων εργασας 2013-2014
24-11-14       ΕΕΕΠ 127/4/14 (ΦΕΚ-3125 Β/20-11-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 108/2/14 (Β 1727) απφασης με ττλο "Ρθμιση θεμτων εμπορικς επικοινωνας τυχερν παιγνων"
24-11-14       ΥΠ.ΕΣ. 130181/25843/14 (ΦΕΚ-3142 Β/21-11-14) : Προσθκη της δειας διαμονς δετερης γενις στους ττλους οριστικς διαμονς που γνονται αποδεκτο προκειμνου για την πολιτογρφηση αλλοδαπν
21-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1245/14 (ΦΕΚ-3128 Β/21-11-14) : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1236/14 (ΦΕΚ-3033 Β) "Ειδικ θματα εφαρμογς της ρθμισης οφειλν στη φορολογικ διοκηση του ρθρου 51 του Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14)
21-11-14    Κ.Υ.Α. 58211/14 (ΦΕΚ-3119 Β/20-11-14) : Ορισμς των κριτηρων νταξης που απαιτονται κατ την εξταση αιτημτωνο οικογενειακς επαννωσης
21-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/85252/0026/14 (ΦΕΚ-3115 Β/20-11-14) : Καθορισμς δικαιολογητικν για την πληρωμ ειδικς επιδτησης κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας καταναλωτν μσω των προμηθευτν ηλεκτρικς ενργειας (ρθρο 1 της αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/ΟΙΚ.238/3-1-14 κ.υ.α. (Β 5)
21-11-14     ΥΠ.ΕΣ. 45226/ΕΓΚ.53/20-11-14 : Ελεγχος προυπολογισμν οικονομικο τους 2015 των δμων, των περιφερειν και των νομικν τους προσπων
21-11-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Α/5026766/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-3120 Β/20-11-14) : Απλουστευμνες διαδικασες εισαγωγς και εξαγωγς της ηλεκτρικς ενργειας
21-11-14     Π.Δ. 166/14 (ΦΕΚ-250 Β/20-11-14) : Ενσωμτωση της Οδηγας 2013/38/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 12ης Αυγοστου 2013, τροποποηση του π.δ. 16/11 "Ελεγχος των πλοων απ το κρτος λιμνα" (Α 36) και του π.δ. 159/06 "Ιδρυση Σχολς Επιθεωρητν Ασφαλεας Πλοων" (Α 168)
20-11-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 673/141426/14 (ΦΕΚ-3109 Β/19-11-14) : Υποδεγματα εντπων για την εφαρμογ των ρθρων 1 ως 36 του Ν. 4235/14 (Α 32) στον τομα των τροφμων
20-11-14     ΦΕΚ-3108 Β/19-11-14 :
ΡΑΕ 608/14 : Καθορισμς αριθμητικν τιμν του Αναμενμενου Ρυθμο μεταβολς παραγωγς υπ ΑΡΠ αν τεχνολογα μονδων
ΡΑΕ 593/14 : Εγκριση των Δηλσεων Εκπροσπησης Μετρητ Φορτου και των Δηλσεων Πασης Εκπροσπησης Μετρητ Φορτου του Διαχειριστ Ελληνικο Δικτου Διανομς Ηλεκτρικς Ενργειας
20-11-14     ΦΕΚ-3107 Β/19-11-14 :
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 56885/14 : Κδικας δεοντολογας για την προστασα του καταναλωτ κατ τις προσφορς, τις εκπτσεις και τις προωθητικς ενργειες
ΥΠΥΜΕΔΙ 64010/5841/14 : Τροποποηση της 20794/2222/12 (ΦΕΚ-1466 Β) υ.α. "Καθορισμς των ρων και προυποθσεων της ορθς λειτουργας των Δημοσων ΚΤΕΟ"
20-11-14     ΦΕΚ-3102 Β/18-11-14 : 
ΥΠΥΜΕΔΙ 64008/5839/14 : Τροποποηση της Φ50/48597/5875/09 (ΦΕΚ Β 1975) υ.α. "Οροι και προυποθσεις για τη χοργηση αδειν δρυσης και λειτουργας Ιδιωτικν Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΙΚΤΕΟ)
ΥΠΥΜΕΔΙ 64009/5840/14 : Τροποποηση των αποφσεων καθορισμο των τεχνικν προδιαγραφν των αυτομτων γραμμν ελγχου Ιδιωτικν ΚΤΕΟ
20-11-14     ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/479/26839/14 (ΦΕΚ-3101 Β/18-11-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/14 απφασης "Κατανομ προσωπικο τους 2014 στο Υπουργεο Εσωτερικν" (Β 2896)
20-11-14      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5032/139433/14 (ΦΕΚ-3103 Β/18-11-14) : Τροποποηση της αριθμ. 1415/28732/13 (ΦΕΚ-574 Β) απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Καθορισμς προωθομενων ειδν, ποικιλιν δενδροκηπευτικν καλλιεργειν και λοιπν δραστηριοττων"
20-11-14     ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 66935/Φ.701.22/20-11-14 : Κατηγοριοποηση μονδων φροντδας, προσχολικς αγωγς και διαπαιδαγγησης στις διατξεις του Π.Δ. 71/88 πως ισχει -->βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-11-14      ΥΠ.ΥΓ. 97740/7-11-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παροχ οδηγιν σχετικ με τις πληροφορες που παρχει το Εθνικ Σημεο Επαφς στο πλασιο της Διαασυνοριακς Υγειονομικς Περθαλψης
20-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1241/18-11-14 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε με μριμνα του Δημοσου ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2014-2015
20-11-14   ΥΠΥΜΕΔΙ Γ450/ΟΙΚ.67628/5187/19-11-14 : Αποδοχ της με αριθμ. 255/14 γνωμοδτησης του Γ' τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
19-11-14      ΥΠ.ΕΣ. 44366/19-11-14 : Ρθμιση οφειλν προς δμους και τα νομικ πρσωπα δημοσου δικαου αυτν
19-11-14    ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣ/Β/67785/ΦΝ464/ΕΓΚ.25/19-11-14 : Δημοσευση της Κατευθυντριας Οδηγας 5 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων σχετικ με τον ν. 4281/14
19-11-14     ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.100237/18-11-14 : Εμβολιασμς πορων και ανασφλιστων πολιτν
19-11-14    ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΙΠΥ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ9/16/ΟΙΚ.29486/17-11-14 : Ημρα ατομν με Αναπηρα - 3η Δεκεμβρου 2014
19-11-14      ΦΕΚ-3095 Β/18-11-14 :
Κ.Υ.Α. 44337/14 : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα και τροποποηση της υπ' αριθμ. 31143/11-8-14 (Β 2263) μοιας απφασης
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 75794/14 : Χοργηση δειας λειτουργας φορα κατρτισης διαμεσολαβητν
19-11-14      Κ.Υ.Α. Φ.10034/18408/465/14 (ΦΕΚ-3094 Β/18-11-14) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.10034/14323/372/8-8-14 (ΦΕΚ-2274 Β) κ.υ.α. "Τροποποηση της αριθμ. Φ.10034/2196/59/14 (ΦΕΚ-760 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς Προγραμμτων και Αριθμο Δικαιοχων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2014"
19-11-14      ΦΕΚ-3093 Β/18-11-14 :
Κ.Υ.Α. 2/88371/ΔΕΠ/14 : Καταβολ αναπροσαρμοσμνων αποδοχν και συνξεων, καθς και διαφορς αποδοχν και συντξεων προς τα στελχη των Ενπλων Δυνμεων, της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο Σματος και του Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς, εν ενεργεα και συνταξιοχους
Κ.Υ.Α. 2/88380/ΔΕΠ/14 : Καταβολ διαφορν αποδοχν και συντξεων στους δικαστικος Λετιουργος και στα μλη του κριου προσωπικο του Νομικο Συμβουλου του Κρτους, εν ενεργεα και συνταξιοχους λων των βαθμδων
19-11-14     ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 54247/14 (ΦΕΚ-3090 Β/17-11-14) : 1η τροποποηση της υπ' αριθμ. 20283/3-5-12 υ.α. (ΦΕΚ-1518 Β/4-5-12) "Καθορισμς διαδικασιν "Διοικητικν Ελγχων" στα επενδυτικ σχδια παραγωγς ηλεκτρισμο συνολικς ισχος ως 150Kw, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 9 εδφιο 3 παρ. α του Π.Δ. 33/11 (ΦΕΚ-83 Α)
19-11-14    Κ.Υ.Α. 6686/14 (ΦΕΚ-3086 Β/17-11-14) : Χωροθτηση σταθμν διοδων και καθορισμς τελν διοδων στην Εγνατα Οδ και στους καθτους ξονες αυτς
19-11-14    ΦΕΚ-3087 Β/17-11-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1239/14 : Συμπλρωση και τροποποηση της ΠΟΛ.1047/14 Απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων "Καθορισμς οργνου της Φορολογικς διοκησης για την αποδοχ και εκκαθριση εκπρθεσμων τροποποιητικν δηλσεων φρου ακνητης περιουσας (ΦΑΠ) φυσικν προσπων, και ορισμς διαδικασας"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1240/14 : Τπος και περιεχμενο δλωσης - πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου ακνητης περιουσας ετν 2010 ως και 2013
19-11-14    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.-ΤΠΔΥ 53761/6174/14 : Ασφλιση προσλαμβανμενων για πρτη φορ απ 1-1-2011 στους ΟΤΑ υπαλλλων και εκλεγμενων για πρτη φορ απ 12-11-2012 και μετ Δημρχων
19-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 59008/14-11-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη διθεση πλρους ασφλειας ασθνειας που προβλπεται ως απαρατητη γενικ προυπθεση του δικαιματος διαμονς (ρθρο 6 περ. ε του Κδικα Μετανστευσης και Κοινωνικς Ενταξης)
19-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 43507/7-11-14 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
19-11-14    ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/62/ΟΙΚ.29458/18-11-14 : Ενημρωση για την κδοση της υπ' αριθμ. 391/13 γνωμοδτησης του Ε τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους σχετικ με θματα αυτοδκαιης αργας
19-11-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 20056/18-11-14 : Ενημρωση εργοδοτν και εργαζομνων σχετικ με τον αιμορραγικ πυρετ απ τον ι Ebola
19-11-14    ΥΠΑΙΘ 186525/Ε1/18-11-14 : Συμπληρωματικ εγκκλιος μεταθσεων εκπαιδευτικν Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2014-2015
19-11-14    Π.Δ. 164/14 (ΦΕΚ-248 Α/17-11-14) : Τροποποηση του π.δ. 28/09 "Απαιτσεις υγειονομικο ελγχου για τα ζα υδατοκαλλιργειας και τα προιντα τους και μτρα για την πρληψη και την καταπολμηση ορισμνων ασθενειν των υδρβιων ζων, σε συμμρφωση με τις Οδηγες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπς της ΕΕ (Α 46), πως ισχει, σε συμμρφωση προς την εκτελεστικ Οδηγα 2014/22/ΕΕ της Επιτροπς
17-11-14     ΦΕΚ-3075 Β/14-11-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Φ/5026218/ΕΞ2014/14 : Τροποποηση της αριθμ. Δ19Α/5030435/23-7-12 απφασης του Υπουργο Οικονομικν "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας για τη διαδικασα απλουστευμνης διασφησης και δειας εκτελωνισμο στον οριζμενο απ τον εξαγωγα τπο"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1235/14 : Διαδικασα κπτωσης του ΦΠΑ εισρον των υποκεμενων στο φρο προσπων που δραστηριοποιονται ως εγκεκριμνοι αποθηκευτς αλκολης και αλκοολοχων ποτν και διαθτουν περισστερες απ μα φορολογικς αποθκες
17-11-14     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.667/14 (ΦΕΚ-3068 Β/14-11-14) : Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς των ακλουθων Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν :
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 : Λιθορριπς επ γεωυφασμτων για την προστασα κοτης και πρανν
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 : Γεωυφσματα στραγγιστηρων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 : Αποστραγγσεις επιφανειν με γεωσυνθετικ φλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 : Επστρωση προστασας / στρση φλτρου συνθετικν μεμβρανν στεγανοποησης με αμμοχαλικδες διαβαθμισμνο υλικ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08/05-03-04:2009 : Επνδυση λιμνοδεξαμενν και ΧΥΤΑ με μεμβρνες πολυαιθυλενου (HDPE)
17-11-14      ΥΠΕΚΑ Φ.14/02/19398/2927/14 (ΦΕΚ-3071 Β/14-11-14) : Προκρυξη της δρσης "Αντικατσταση συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες" που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
17-11-14     ΙΚΑ Τ01/681/2/13-11-14 : Δυναττητα διακοπς της προαιρετικς ασφλισης στο ΕΤΕΑ των αυτοαπασχολομενων ηλεκτρολγων ασφαλισμνων στο τ. ΤΕΑΗΕ-τ.ΕΤΕΑΜ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
17-11-14     Ν.  4307/14 (ΦΕΚ-246 Α/15-11-14) : Ενσωμτωση στο ελληνικ δκαιο α) της Απφασης - Πλασιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλου της 27ης Νοεμβρου 2008, πως τροποποιθηκε με την Απφαση - Πλασιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2009, σχετικ με την εφαρμογ της αρχς της αμοιβαας αναγνρισης σε ποινικς αποφσεις, οι οποες επιβλλουν ποινς στερητικς της ελευθερας μτρα στερητικ της ελευθερας, για το σκοπ της εκτλεσς τους στην Ευρωπαικ Ενωση (Μρος Α) , β) της Απφασης - Πλασιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλου της 27ης Νοεμβρου 2008, πως τροποποιθηκε με την Απφαση - Πλασιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλου της 26η Φεβρουαρου 2009, σχετικ με την εφαρμογ της αρχς της αμοιβας αναγνρισης σε ποινικς αποφσεις που προβλπουν την αναστολ εκτλεσης της ποινς απλυση υπ ρους, με σκοπ την επιτρηση των μτρων αναστολς και των εναλλακτικν κυρσεων στην Ευρωπακ Ενωση (Μρος Β) γ) της Απφασης - Πλασιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλου της 23ης Οκτωβρου 2009, σχετικ με την εφαρμογ, μεταξ των κρατν - μελν της Ευρωπαικς Ενωσης, της αρχς της αμοιβαας ανανγρισης στις αποφσεις περ μτρων επιτρησης εναλλακτικ προς την προσωριν κρτηση (Μρος Γ) και λλες διατξεις
17-11-14    K.Y.A. 3627.11/04/14 (ΦΕΚ-3056 Β/13-11-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 3627.11/10/13/28-3-13 κ.υ.α. (Β 2285) με ττλο "Επιδτηση Πρακτικς Ασκησης Πρωτοετν σπουδαστν ΑΕΝ επ πλοου, ετν 2011-2013"
14-11-14     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣ/Β/66655/ΦΝ444.1/ΕΓΚ.23/14-11-14 :  Προσαρμογ των διακηρξεων δημοπρτησης συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β στις ρυθμσεις των ν. 4250/14, 4278/14 και 4281/14
14-11-14      ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣ/Β/65022/ΦΝ444.1/ΕΓΚ.24/14-11-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τις διαδικασες Περιβαλλοντικς Αδειοδτησης ργων Β κατηγορας, στις περιπτσεις που πρκειται να τροποποιηθον, επεκταθον εκσυγχρονιστον
14-11-14    Π.Δ. 163/14 (ΦΕΚ-245 Α/13-11-14) : Αποδοχ τροποποισεων της Διεθνος Σμβασης "Περ των Διεθνν Κανονισμν προς Αποφυγν Συγκροσεως εν θαλσση, 1972", η οποα κυρθηκε με το Ν.Δ. 93/74 και τροποποιθηκε ....
14-11-14    ΥΠΥΜΕΔΙ 60754/4002/13-11-14 : Συμπλρωση της εγκυκλου με αρ. πρωτ. οικ. 59986/3939/15-10-14 με θμα : "Περιορισμο ταξινμησης οχημτων λγω εφαρμογς των διατξεων της οδηγας 2007/46/ΕΚ, και του κανονισμο 661/2009 του ΕΚ και του συμβουλου της 13ης Ιουλου 2009
14-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1238/13-11-14 : Συγκρτηση και σγκληση επιτροπν
13-11-14   Κ.Υ.Α. 32967/2384/14 (ΦΕΚ-3052 Β/12-11-14) : Μεταφορ ποσο στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2013 - 30-9-2014
13-11-14   ΥΠΑΙΘ Φ.251/183146/Α5/13-11-14 : Ενημρωση υποψηφων (μαθητν και αποφοτων) σχετικ με τη λειτουργα των Στρατιωτικν Σχολν για το ακαδημαικ τος 2015-2016
13-11-14    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10023/ΟΙΚ.40279/1582/12-11-14 : Γνωστοποση των διατξεων του ρθρου 61 ν. 4277/14
13-11-14    ΥΠ.ΥΓ. Γ3Γ/ΟΙΚ.96176/14 (ΦΕΚ-3040 Β/11-11-14) : Μτρα Ελγχου των Δαπανν Ιδιωτικν Κλινικν
13-11-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1237/11-11-14 : Οδηγες για τη συμπλρωση της δλωσης στοιχεων ακιντων (ντυπο Ε9) απ την 1η Ιανουαρου 2014
12-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 50566/15-10-14 : Χοργηση δειας διαμονς σε ιδιοκττες ακιντων
12-11-14      ΥΠ.ΕΣ. 47168/18-9-14 : Υποβολ αιτσεων χοργησης ανανωσης δειας διαμονς σε ιδιοκττες ακιντων στην ελλδα (ρθρου 20Β, ν. 4251/14)
12-11-14     ΥΠ.ΟΙΚ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Δ/1149136/ΕΞ2014/10-11-14 : Κοινοποηση και οδηγες εφαρμογς της με αριθμ. Β7/35889/2582/16-10-14 (ΦΕΚ-2795 β) κ.α. του Υφυπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας
12-11-14    ΣΕΠΕ 186/11-11-14 : Συγκρτηση (ΠΔ 113/14), λειτουργικτητα, κατευθνσεις ελεγκτικν και λοιπν δρσεων, νομιμτητα και απδοση ενεργειν
12-11-14    Κ.Υ.Α. 36919/569/14 (ΦΕΚ-3051 Β/12-11-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 31172/490/12-9-14 κ.υ.α. "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 5.000 ανργων ηλικας 25-66 ετν"
12-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 43188/10-11-14 : Προσαρμογ των διακηρξεων δημοπρτησης συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β στις ρυθμσεις των ν. 4250/14, 4278/14 και 4281/14
12-11-14     ΥΠ.ΕΣ. 43618/10-11-14 : Τρηση διατυπσεων δημοσιτητας κατ τη διαδικασα σναψης δημοσων συμβσεων
12-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 43736/11-11-14 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2014 ως 31-12-2014, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν
12-11-14    ΟΑΕΕ 27/11-11-14 : Να ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν
12-11-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/ΟΙΚ.28580/11-11-14 : Διενργεια δειγματοληπτικο ελγχου, σε εφαρμογ της υπαρ. 2β του ρθρου 1 του Ν. 4250/14
12-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 43179/5-11-14 : Ενημρωση σχετικ με το ν. 4281/14
11-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 54508/10-11-14 : Παροχ διευκρινσεων (χοργηση καθεσττος επ μακρν διαμνοντος)
11-11-14   ΕΠΑΘ 121/4/14 (ΦΕΚ-3024 Β/10-11-14) : Τροποποηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20-1-12 "Στοιχεα και πληροφορες που οφελουν να υποβλλουν σε περιοδικ βση στην Τρπεζα της Ελλδας τα εποπτευμενα ιδρματα για σκοπος σκησης εποπτεας - Καθορισμς προσπων που χουν ειδικ σχση με το πιστωτικ δρυμα
11-11-14   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/43456/0026/7-11-14 : Διθεση πιστσεων απ την Οικονομικ Επιτροπ
11-11-14     ΕΚΔΔΑ 10037/10-11-14 : Προυποθσεις και διαδικασα ηλεκτρονικς πρσβασης και λψης των βεβαισεων παρακολοθησης, των βεβαισεων υπρβασης του ορου απουσιν, των βεβαισεων κλυψης οδοιπορικν εξδων και των βεβαισεων πιστοποησης για τα επιμορφωτικ προγρμματα του ΕΚΔΔΑ
11-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1236/14 (ΦΕΚ-3033 Β/10-11-14) : Ειδικ θματα εφαρμογς της ρθμισης οφειλν στη φορολογικ διοκηση του ρθρου 51 του Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14)
10-11-14    ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/61/ΟΙΚ.28373/10-11-14 : Ενημρωση για την κδοση της υπ' αριθμ. 167/14 γνωμοδτησης του Ε Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους σχεετικ με θματα αδειν
10-11-14    ΥΠ.ΥΓ. 97740/7-11-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τις πληροφορες που παρχει το Εθνικ Σημεο Επαφς και τη συγκντρωση στοιχεων στο πλασιο της Διασυνοριακς Υγειονομικς Περθαλψης
10-11-14     ΙΚΑ 61/10-11-14 : Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4305/14
10-11-14   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/60778/0026/14 (ΦΕΚ-3015 Β/7-11-14) : Τροποποηση της αριθμ. 2/84882/0026/14 υ.α (Β 264)
10-11-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.  39703/2829/7-11-14 : Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4305/14
10-11-14   Κ.Υ.Α. 64108/5026/14 (ΦΕΚ-3005 Β/6-11-14) : Τροποποηση απφασς μας περ απσχισης Κλδου Συντρησης Τροχαου Υλικο της αννυμης εταιρεας "Οργανισμς Σιδηροδρμων Ελλδος" (ΟΣΕ) και απορρφησς απ την αννυμη εταιρεα "Ελληνικ Εταιρεα Συντρησης Σιδηροδρομικο Τροχαου Υλικο Αννυμη Εταιρεα" (ΕΕΣΣΤΥ) σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 24 του Ν. 4111/13 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-11-14    Κ.Υ.Α. 39892/ΓΔ1.2/14 (ΦΕΚ-3018 Β/7-11-14) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς του πιλοτικο προγρμματος Ελχιστο Εγγυημνο Εισδημα - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-14   Π.Δ. 160/14 (ΦΕΚ-242 Α/7-11-14) : Καθορισμς των προυποθσεων σκησης επαγγλματος Τεχνολγων Ραδιολγων - Ακτινολγων
7-11-14   ΥΠ.ΥΓ. 6185/7-11-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τις πληροφορες που παρχει το Εθνικ Σημεο Επαφς και τη συγκντρωση στοιχεων στο πλασιο της Διασυνοριακς Υγειονομικς Περθαλψης
7-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 43383/7-11-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
7-11-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1234/27-10-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Φορολογικ μεταχεριση πγιας μηνιαας αποζημωσης για δημιουργα και ενημρωση βιβλιοθκης και για συμμετοχ σε συνδρια κατπιν των Αποφσεων του ΣτΕ
7-11-14   ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.97258/6-11-14 : Οδηγες προς το ΕΚΑΒ για τον αιμορραγικ πυρετ Εμπολα
7-11-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/39/ΟΙΚ.28231/7-11-14 : Αποκλειστικ προθεσμα για τη σναψη συμβσεων μσθωσης ργου και για τις συμβσεις ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου
7-11-14   ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/97122/6-11-14 : Αντιφυματικς Εμβολιασμς - Φυματωση (Δλωση κρουσμτων)" 2014-2015
7-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 43259/7-11-14 : Αποτελσματα επεξεργασας ερωτηματολογων για υφιστμενη κατσταση ασρωμνων ληξιαρχικν πρξεων
7-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 43126/6-11-14 : Αποτελσματα επεξεργασας ερωτηματολογων για υφιστμενη κατσταση ψηφιοποιημνων ΛΠ
7-11-14    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22527/14 (ΦΕΚ-2997 Β/6-11-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ, 16655/22-12-06 απφασης Υπουργο Τουριστικς Ανπτυξης "Διαδικασα αναγνρισης ιαματικν φυσικν πρων" (ΦΕΚ-1932 Β) πως ισχει
6-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 83024/5-11-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης υ.α. για τα Πενταετ Επιχειρησιακ Προγρμματα και τα Ετσια Προγρμματα Δρσης των ΟΤΑ α ' βαθμο
6-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 83023/5-11-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης υ.α. σε ΦΕΚ για τα Πενταετ Επιχειρησιακ Προγρμματα και τα Ετσια Προγρμματα Δρσης των ΟΤΑ β' βαθμο
6-11-14   ΦΕΚ-2992 Β/5-11-14 :
Κ.Υ.Α. 2360/132394/14 : Καθορισμς των οργνων και της διαδικασας επιβολς κυρσεων και της διακοπς λειτουργας κτηνοτροφικν εγκαταστσεων σε εφαρμογ των ρθρων 10 και 11 του Ν. 4056/12 και πως αυτ τροποποιθηκε με το ρθρο 43 του Ν. 4235/14
Κ.Υ.Α. 930/133162/14 : Σσταση Μονδας Εσωτερικο Ελγχου στον ΕΛΓΑ - ΝΠΙΔ και Εγκριση τροποποησης των Κανονισμν α) Οργανωτικς Διρθρωσης και Λειτουργας των Υπηρεσιν και β) Κατστασης προσωπικο του ΕΛΓΑ
6-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 41179/14 (ΦΕΚ-2970 Β/4-11-14) : Περιεχμενο, δομ και τρπος υποβολς των Πενταετν Επιχειρησιακν Προγραμμτων των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) α βαθμο για τη δημοτικ περοδο 2014-2019
6-11-14   ΥΠΕΚΑ 115963/6070/14 (ΦΕΚ-2980 Β/4-11-14) : Εγκριση του "Οδηγο Εφαρμογς Υποδεγματος για την Εκτμηση της Αξας Δασικς Γης στην Ελλδα", για τον προσδιορισμ της αξας δσους, δασικς κτασης και των εκτσεων των περιπτσεων α' και β' της παρ. 5 του ρθρου 3 του Ν. 998/79, πως ισχει
6-11-14    Π.Δ. 159/14 (ΦΕΚ-241 Α/5-11-14) : Μερικ απασχληση των υπευθνων επιστημνων στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις παραγωγς και εμπορας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργομενων φυτικν ειδν και στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις εμπορας λιπασμτων
6-11-14    Κ.Υ.Α. 11935/134642/14 (ΦΕΚ-2958 Β/3-11-14) : Θσπιση των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο αριθμ. 882/04 του ΕΚ και του Συμβουλου, της 29ης Απριλου 2004, σχετικ με τις αρμδιες αρχς και τη διαδικασα επιθερησης και επαλθευσης της αποτελεσματικτητας των επισμων ελγχων στα φυτοπροστατευτικ προιντα και στα υπολεμματα φυτοφαρμκων πνω μσα σε φυτικ προιντα προιντα πρτης μεταποησης
6-11-14    ΥΠΑΙΘ 171118/Γ2/14 (ΦΕΚ-2986 Β/5-11-14) : Πιστοποηση της παιδαγωγικς και διδακτικς επρκειας με την κατοχ του πτυχου του τμματος Ιταλικς Γλσσας και Φιλολογας του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν (ΕΚΠΑ)
6-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 41964/4-11-14 : Ανρτηση Γνμης επ Σχεδων Π/Υ 2015 στην Ηλεκτρονικ Βση ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ
5-11-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1234/27-10-14  : Φορολογικ μεταχεριση πγιας μηνιαας αποζημωσης για δημιουργα και ενημρωση βιβλιοθκης και για συμμετοχ σε συνδρια κατπιν των Αποφσεων του Σ.τ.Ε.
5-11-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 3331.1/02/14/14 (ΦΕΚ 2964 Β/04-11-2014) : Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοκν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες.
5-11-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ,ΤΡ 8636/139418/5-11-14 : Εφαρμογ του π.δ. 145/2014 "Καθορισμς του προγρμματος, των φορων και της διρκειας της εκπαδευσης, που απαιτεται να διαθτει το απασχολομενο σε επιχειρσεις παραγωγς και εμπορας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργουμνων φυτικν ειδν και εμπορας λιπασματων προσωπικ, προκειμνου να θεωρεται ιστιμα εκπαιδευμνο με τον υπεθυνο επιστμονα των επιχειρσεων αυτν" (Α'235)
5-11-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.439/ΟΙΚ.64359/5039/5-11-2014 : Κατανοµ των αδειν Ε∆ΥΜ για το τος 2015.
5-11-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ. 11753/132494/14 (ΦΕΚ 2956 Β/03-11-2014) : Καθορισμς των συντελεστν των κριτηρων επιμτρησης διοικητικν κυρσεων για παραβσεις του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8).
5-11-14 ΚΥΑ Α58903/4608/14 (ΦΕΚ 2973 Β/04-11-2014) : ρση της επταξης της χρσης ακιντων και κινητν μσων της «Σταθερς Συγκοινωνες (ΣΤΑΣΥ)» και της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ».
5-11-14 ΚΥΑ 51738/14 (ΦΕΚ 2947 Β/03-11-2014) : Καθορισμς του ελχιστου αριθμο ημερομισθων ελχιστου χρονικο διαστματος ασφλισης αν ασφαλιστικ φορα, των αποδεικτικν στοιχεων για την ανανωση δειας διαμονς πολιτν τρτων χωρν καθς και ρθμιση λλων σχετικν θεμτων.
5-11-14 ΚΥΑ 115973/6088/14 (ΦΕΚ 2961 Β/03-11-2014) : Καθορισμς δικαιολογητικν για την κδοση: (Α) απφασης γκρισης επμβασης και (Β) πρξεως πληροφοριακο χαρακτρα.
5-11-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ7β/ΓΠ/69740/13/14 (ΦΕΚ 2962 Β/04-11-2014) : Τροποποηση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργικς Απφασης «Προποθσεις χοργησης δειας σκησης επαγγλματος Βοηθν Νοσηλευτν» (ΦΕΚ Β 1082).
5-11-14 ΚΥΑ 53821/14 (ΦΕΚ 2962 Β/4-11-2014) : Καθορισμς του συνλου των κινδνων και των καλυπτμενων παροχν για την κλυψη πλρους ασφλισης ασθνειας των πολιτν τρτων χωρν που αιτονται χοργηση ανανωση δειας διαμονς και ασφαλζονται σε ιδιωτικος ασφαλιστικος φορες
5-11-14 ΕΟΠΥΥ 38952/5-11-14 : Κοινοποηση Συλλογικς Σμβασης Προμθειας Φαρμκων
5-11-14  ΥΠ.ΥΓ Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.96458/5-11-14 : Πρληψη μετδοσης του ιο Ebola απ νεοεισερχμενος μετανστες χωρς νομιμοποιητικ γγραφα μσω παρνομων σημεων εισδου.
4-11-14   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22512/29-10-14 : Εσωτερικς Κανονισμς για την ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εγγρφων του Υπουργεου Τουρισμο
4-11-14    ΥΠΥΜΕΔΙ 61059/5415/4-11-14 : Ελεγχος σχολικν λεωφορεων απ Μικτ Κλιμκια Ελγχου (ΜΚΕ)
4-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 42365/27-10-14 : Καταγραφ στοιχεων Δημοτικν Λιμενικν Ταμεων
4-11-14    ΦΕΚ-2945 Β/3-11-14 :
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΠ/0001358/ΕΞ2014/ΔΚΠ228/14 : Τροποποηση της αριθμ. 16729/ΔΚΠ145/14-4-11 (ΦΕΚ-667 Β) κ.υ.α. "Εκκαθριση του ΝΠΔΔ με την επωνυμα Ειδικ Ταμεο Αντιμετπισης Εκτακτων Αναγκν (ΕΤΑΕΑ) και διθεση των πρων του" ...
Κ.Υ.Α. 32592/2328/14 : Προσδιορισμς του ψους χρηματοδτησης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2014-31-12-2015
Κ.Υ.Α.  Φ.3/6/ΟΙΚ.33225/2383/14 : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" κατ την περοδο απ 1-4-2013 ως 30-9-2013
ΥΠΕΚΑ  2618/14 : Εγκριση και εφαρμογ των Τεχνικν Οδηγιν ΤΕΕ για την Ενεργειακ Απδοση Κτιρων 
4-11-14   ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/2149/14 (ΦΕΚ-2946 Β/3-11-14 : Μετθεση ημερομηνας ναρξης χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμος μεταφορς μαθητν
4-11-14   ΕΕΤΤ 732/4/14 (ΦΕΚ-2940 Β/31-10-14) : Κανονισμς της Εθνικς Επιτροπς Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων αναφορικ με τον καθορισμ ρων και προυποθσεων παροχς πρσβασης, διασνδεσης υπηρεσιν ......
4-11-14    ΙΚΑ 32572/23-10-14 : Χοργηση βεβαισεων παρακρτησης εισφορν εμμσων μελν
4-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 151/17-10-14 : Συμμετοχ των Δμων και Περιφερειν της Χρας σε Πρωτοβουλοες της ΕΕ και του Συμβουλου της Ευρπης
4-11-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2996/132198/21-10-14 : Διασεριση νεκρν ζων λγω καταρροικο πυρετο
3-11-14    ΕΑΑΔΗΣΥ 4591/3-11-14 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6) : Προσαρμογ των διακηρξεων δημοπρτησης συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β στις ρυθμσεις των ν. 4250/14, 4278/14 και 4281/14
3-11-14   ΕΑΑΔΗΣΥ 4590/3-11-14 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5) : Ενημρωση επ του ν. 4281/14
3-11-14    ΙΚΑ 57/3-11-14 : Χοργηση Επιδματος Αεροθεραπεας για το τος 2014
3-11-14    ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.95662/3-11-14 : Ενσχυση επιπδου ετοιμτητας λιμνων της χρας για τον αιμορραγικ πυρετ Ebola
3-11-14    Π.Δ. 147/14 (ΦΕΚ-238 Α/31-10-14) : Καθεστς που διπει τους Αντατους Αξιωματικος των Ενπλων Δυνμεων, οι οποοοι διατηρον τον επτιμο ττλο τους
3-11-14   Κ.Υ.Α. 53969/14 (ΦΕΚ-2928 Β/30-10-14) : Καθορισμς ψους επνδυσης, αρμδιας υπηρεσας και δικαιολογητικν για την υπαγωγ στις διατξεις της παρ. Α του ρθρου 16 του ν. 4251/14 , καθς και του αριθμο των αδειν διαμονς φυσικν προσπων που εναι απαρατητες για την ερυθμη λειτουργα της επνδυσης
3-11-14   ΦΕΚ-2919 Β/30-10-14 :
Κ.Υ.Α. 2/76747/0022/14 : Καθορισμς του ανωττου αριθμο των επιτρεπμενων κατ' τος ημερν για τις μετακινσεις εκτς δρας για εκτλεση υπηρεσας εντς και εκτς Επικρτειας του τακτικο προσωπικο του ΕΟΤ, των υπηρετοντων στον ΕΟΤ απ λλες υπηρεσες, του προσωπικο ΕΟΤ απ λλες υπηρεσες, του προσωπικο ΕΟΤ με μμισθη εντολ, του Προδρου ΕΟΤ, των μελν του Δ.Σ. ΕΟΤ και των ειδικν συμβολων και συνεργατν τους
Κ.Υ.Α. Κ2/4946/14 : Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς αιτσεων, δικαιολογητικν και συνοδευτικν εγγρφων απ υπχρεα πρσωπα ενπιον του ΓΕΜΗ και διαχερισης αυτν. Καθορισμς του ψους και της διαδικασας, των ρων εσπραξης και απδοσης των τελν χοργησης αντιγρφων και αποσπασμτων, των παραστατικν καταβολς, της διαδικασας ελγχους τους, του τρπου κδοσης, θερησης και υπογραφς αντιγρφων, αποσπασμτων των πρξεων και στοιχεων που εμφανζονται στη μερδα πιστοποιητικν απ το ΓΕΜΗ

3-11-14    Κ.Υ.Α. 375/133799/14 (ΦΕΚ-2921 Β/30-10-14) : Τροποποηση της αριθμ. 307752/18-10-10 (ΦΕΚ-1865 Β) κ.υ.α. "Διεκπεραωση διοικητικν διαδικασιν και μσω των Κεντρικν Εξυπηρτησης Πολιτν ως Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης"
3-11-14    ΥΠΑΙΘ ΓΥ/11314/31-10-14 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2014-2015
3-11-14   ΥΠΑΙΘ ΓΥ/11315/31-10-14 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2014-2015
31-10-14   ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/2011/14 (ΦΕΚ-2899 Β/29-10-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Π1/1732/13 απφασης (ΦΕΚ-1869 Β/31-7-13), αναφορικ με τον πνακα ειδν
31-10-14   Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14) : Ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του δημσιου τομα, τροποποηση του ν. 3448/06 (Α 57), προσαρμογ της εθνικς νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, περαιτρω ενσχυση της διαφνειας, ρυθμσεις θεμτων Εισαγωγικο Διαγωνισμο ΕΣΔΔΑ και λλες διατξεις
31-10-14     ΥΠ.ΕΣ. 42377/31-10-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
31-10-14    ΕΟΠΥΥ 38425/31-10-14 : Σχετικ  με τη διαδικασα υποβολς λογαριασμν φαρμακεων
31-10-14   Κ.Υ.Α. 62941/1831/Φ111Α/14 (ΦΕΚ-2931 Β/30-10-14) : Τροποποηση απφασης καθορισμο ημερομηνιν διακοπς αναλογικν τηλεοπτικν εκπομπν και οριστικς πασης αναλογικν τηλεοπτικν εκπομπν
31-10-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/14 (ΦΕΚ-2896 Β/29-10-14) : Κατανομ προσωπικο τους 2014 στο Υπουργεο Εσωτερικν
31-10-14   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 21527/14 (ΦΕΚ-2905 Β/29-10-14) : Καθορισμς προδιαγραφν Γηπδων Γκολφ
30-10-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1004/135291/14 (ΦΕΚ-2918 Β/29-10-14) : Μορφ, περιεχμενα, διαδικασα καταγραφς και τρησης Εθνικο Μητρου Αγροτικν Συνεταιριστικν Οργανσεων και Διεπαγγελματικν Οργανσεων, διαδικασα εγγραφς τους στο Μητρο και κριτρια αξιολγησς τους
30-10-14   Κ.Υ.Α. 146896/14 (ΦΕΚ-2878 Β/27-10-14) : Κατηγορες αδειν χρσης και εκτλεσης ργων αξιοποησης των υδτων. Διαδικασα και ροι κδοσης των αδειν, περιεχμενο και διρκεια ισχος τους και λλες συναφες διατξεις
30-10-14  Π.Δ. 146/14 (ΦΕΚ-236 Α/29-10-14) : Ανακατανομ οργανικν θσεων δικαστικν λειτουργν των πολιτικν και ποινικν δικαστηρων της χρας
30-10-14  ΦΕΚ-235 Α/29-10-14 : 
Π.Δ. 144/14 : Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων του π.δ. 205/01 "Εγκριση, διθεση στην αγορ και λεγχος βιοκτνων προιντων, σε συμμρφωση προς την Οδηγα 98/8/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου", πως ισχει, σε συμμρφωση προς τις Οδηγες 2013/41/ΕΕ και 2013/44/ΕΕ της Επιτροπς
Π.Δ. 145/14 : Καθορισμς του προγρμματος, των φορων και της διρκειας της εκπαδευσης, που απαιτεται να διαθτει το απασχολομενο σε επιχειρσεις παραγωγς και εμπορας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργουμνων φυτικν ειδν και εμπορας λιπασμτων προσωπικ, προκειμνου να θεωρεται ιστιμα εκπαιδευμνο με τον υπεθυνο επιστμονα των επιχειρσεων αυτν"
30-10-14  ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/60/ΟΙΚ.25777/29-10-14 : Ενργειες για τη συγκρτηση των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Γ' Τμματος του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-1-2015 ως 31-12-2016
30-10-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-14 : Ενημρωση για την κδοση τηςυπ' αριθμ. 253/13 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
30-10-14   ΥΠΑΙΘ 175659/Α5/30-10-14 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2014-2015
29-10-14   K.Y.A. 919/131869/14 (ΦΕΚ-2889 Β/27-10-14) : Οργανισμς του Ελληνικο Γεωργικο Οργανισμο - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) - ΝΠΙΔ
29-10-14   Κ.Υ.Α. 947/134675/14 (ΦΕΚ-2888 Β/27-10-14) : Εγκριση δαπνης για το πργραμμα των γεωργικν στατιστικν τους 2014
29-10-14   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22145/14 (ΦΕΚ-2887 Β/27-10-14) : Παρταση προθεσμας και τροποποηση των δικαιολογητικν που προβλπονται στο ρθρο 13 του Ν. 4179/13 (ΦΕΚ-175 Α), πως ισχει, για την αδειοδτηση υφιστμενων χιονοδρομικν κντρων
27-10-14     ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του δημσιου τομα, τροποποηση του ν. 3448/06 (Α 57), προσαρμογ της εθνικς νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, περαιτρω ενσχυση της διαφνειας, ρυθμσεις θεμτων Εισαγωγικο Διαγωνισμο ΕΣΔΔΑ και λλες διατξεις
27-10-14   ΥΠΑΙΘ Φ.908/174462/Η/27-10-14 : Ημερομηνα και προυοθσεις διεξαγωγς εκλογς ανδειξης των αιρετν εκπροσπων των μονμων και με σχση εργασας ΙΔΑΧ υπαλλλων στο ΚΥΣΔΙΠ του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων
27-10-14    ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5025699/ΕΞ2014/27-10-14 : Διεξαγωγ εκ των υστρων ελγχων για τη δασμολογητα αξα
27-10-14    ΥΠ.ΕΣ. 41752/24-10-14 : Εορτασμς Εθνικς Αντστασης
27-10-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΚΠ/0011540/ΕΞ2014/16-9-14 : Αναγνριση του κληρονομικο δικαιματος του Δημοσου
27-10-14    ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24-10-14 : Εκδοση του ν. 4275/14 (Α 149) - "Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/07) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις
27-10-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 728/135191/24-10-14 : Παραγωγικ λειτουργα Ηλεκτρονικν Εφαρμογν του ΟΣΠΑ
27-10-14     ΕΟΦ Ο-379/12/14 (ΦΕΚ-2857 Β/23-10-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 0-833/18π/6-10-2008 απφασης ΔΣ/ΕΟΦ (ΦΕΚ-135 Β/24-1-2009) περ καθορισμο των Κατευθυντηρων Γραμμν της ΕΕ σχετικ με τις "Αρχς και τους Καννες Καλς Παραγωγς για τα Φρμακα και τα δοκιμαζμενα φρμακα ανθρπινης χρσης", πως ισχει
27-10-14   ΚΥΑ 50244/ΕΥΘΥ1125/14 (ΦΕΚ-2856 Β/23-10-14) : Ρυθμσεις για τη χρηματοδτηση του μη επιλξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτομενες πρξεις των επιχειρησιακν προγραμμτων του ΕΣΠΑ (Αντικατσταση κοινς υπουργικς απφασης 26931/ΕΥΘΥ580 (ΦΕΚ-1968 Β/2012)
27-10-14   Κ.Υ.Α. 4000/4/57-ΙΑ/14 (ΦΕΚ-2870 Β/24-10-14) : Ρθμιση της οργνωσης και λειτουργας συστματος εξωτερικο ελγχου των διαδικασιν απομκρυνσης των υπηκων τρτων χωρν
24-10-14   ΥΠΑΙΘ 166677/Γ2/14 (ΦΕΚ-2863 Β/23-10-14) : Καθορισμς της διδακτας - εξεταστας λης των μαθημτων Γενικς Παιδεας των Α και Β τξεων Επαγγελματικο Λυκεου για το σχολικ τος 2014-2015
24-10-14   Κ.Υ.Α. Κ4/14913/14 (ΦΕΚ-2868 Β/23-10-14) : Οροι, προυποθσεις, διαδικασα, τεχνικς προδιαγραφς και τεχνικ διαχεριση υποβολς εξ αποστσεως με ηλεκτρονικ μσα δλωσης κατθεσης σματος
24-10-14     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.658/ΕΓΚ.22/24-10-14 : Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς των ακλουθων Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009 - Υποδομ οδοφωτισμο / ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009 - Ιστο οδοφωτισμο και φωτιστικ σματα / ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009 - Εγκατσταση χαλβδινων λεβτων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 
24-10-14    ΙΚΑ Α30/472/31/20-10-14 : Προαιρετικ συνχιση της ασφλισης στον κλδο ασθενεας του διου φορα στις περιπτσεις χοργησης σνταξης με αναστολ καταβολς της στους τως υπαλλλους ΝΠΔΔ που υπγονται στο ειδικ συνταξιοδοτικ καθεστς του Ν. 3163/55 και του Ν. 4277/62 καθς και στους συνταξιοχους τως ΤΣΠ-ΑΤΕ
24-10-14    ΥΠΕΚΑ 42623/21-10-14 : Εγκριση και Αδεια Δμησης Εκκλησιαστικν Ακιντων
24-10-14    ΥΠ.ΔΗΜΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6785/24-10-14 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ χιονοπτσεις και παγετ περιδου 2014-2015  --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-10-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1233/20-10-14 : Διαδικασα επανακαθορισμο οριογραμμν αιγιαλο, παραλας και παλαιο αιγιαλο μετ την ισχ των διατξεων του ρθρου 11 του ν. 4281/14
24-10-14    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 21185/14 (ΦΕΚ-2840 Β/22-10-14) : Κατταξη σε κατηγορες με σστημα κλειδιν και καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν των ενοικιαζμενων επιπλωμνων δωματων - διαμερισμτων (ΕΕΔΔ)
24-10-14     ΦΕΚ-2853 Β/22-10-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ.  ΠΟΛ.1224/14 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1052/14 (389 Β) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων
ΥΠ.ΟΙΚ.  ΠΟΛ.1227/14 : Τπος της οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου κληρονομις, δωρες, γονικς παροχς, προκας και μεταββασης ακιντων
24-10-14     Κ.Υ.Α. 52500/14 (ΦΕΚ-2849 Β/22-10-14) : Διαδικασα λψης, τρησης και καταστροφς των βιομετρικν δεδομνων που εισγονται στις δειες διαμονς υπηκων τρτων χωρν που εκδδονται σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4018/11 (ΦΕΚ-215 Α)
24-10-14     Ν. 4304/14 (ΦΕΚ-234 Α/23-10-14) : Ελεγχος των οικονομικν και πολιτικν κομμτων και των αιρετν αντιπροσπων Βουλς και Ευρωπαικο Κοινοβουλου και λλες διατξεις
23-10-14    ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.93081/23-10-14 : Κρτα επιββασης εισερχομνων επιβατν σε διεθνες πτσεις στα Ελληνικ Αεροδρμια
23-10-14    ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.92940/23-10-14 : Αντιγριπικς εμβολιασμς για την εποχικ γρπη
23-10-14     ΟΑΕΕ 26/22-10-14 : Διαδικασα εγγραφς στον ΟΑΕΕ των υπχρεων προσπων που συμμετχουν σε εταιρεες συσταθεσες μσω της Υπηρεσας Μιας Στσης
23-10-14    ΥΠΑΙΘ 11434/14 (ΦΕΚ-2850 Β/22-10-14) : Καθορισμς ρων και διαδικασιν επιλογς δικαιοχων για τη χοργηση υποτροφιν του Ιδρματος Κρατικν Υποτροφιν (ακαδημαικ τος 2014-2015) για εκπνηση μεταδιδακτορικς ρευνας τμματος διδακτορικς διατριβς στη Νορβηγα, την Ισλανδα και το Λιχντενστιν με χρηματοδτηση απ πρους του Χρηματοδοτικο Μηχανισμο του Ευρωπαικο Οικονομικο χρου ....
23-10-14    ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.92962/23-10-14 : Γενικς κατευθνσεις - οδηγες για τον αιμορραγικ πυρετ Εμπολα προς τις Μονδες Υγεας (δημσιες και ιδιωτικς) της χρας
23-10-14     ΥΠ.ΕΣ. 38608/21-10-14 : Τλη χαρτοσμου επ των αμοιβν των αιρετν
23-10-14    ΙΚΑ Ε41/234/20-10-14 : Διενργεια ΕΔΚ και καταβολ δωροσμου
23-10-14     ΦΕΚ-2822 Β/21-10-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1221/14  Τροποποηση των αποφσεων ΠΟΛ.1103/13 και ΠΟΛ.1080/14 - Αρμδιο ργανο για τη χοργηση μεισεων στο κτακτο ειδικ τλος ακιντων (ΕΕΤΑ)
ΥΠΕΘΑ Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/14 : Ρθμιση Στρατολογικν Θεμτων
23-10-14     ΦΕΚ-2832 Β/22-10-14 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1232/14 : Διαδικασα χοργησης μεωσης του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) τους 2014 σε φυσικ πρσωπα για κριους χρους κενν και μη ηλεκτροδοτομενων κατοικιν και επαγγελματικν στεγν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1231/14 : Διαδικασα χοργησης εκπτσεων επ του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) σε φυσικ πρσωπα, τους 2014
22-10-14    ΦΕΚ-2815 Β/20-10-14 :
Κ.Υ.Α. Κ4/14620/14 : Εγκριση Κανονισμο Απονομς Ελληνικο Σματος στα Αλκοολοχα Ποτ
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8028/1/57-Γ/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 8028/1/34/27-8-2000 απφασης υπουργο Δημσιας Τξης "Διαδικασα προμηθειν και πληρωμς υλικοτεχνικο εξοπλισμο της Ελληνικς Αστυνομας, που εξαιρονται απ τις διατξεις του Ν. 2286/95 και βαρνουν τις πιστσεις των απορρτων δαπανν" (Β 1101)
22-10-14   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου Ιωννη Θεοδρου σχετικ με ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ :
1. Εφπαξ αποζημωση συνταξιοδοτομενων υπαλλλων
1.1. Προσωριν σνταξη
1.2. Μεταφερθντες απ δημοτικς επιχειρσεις
1.3. Προυπηρεσα στις εταιρεες ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ
1.4. Ειδικ βοθημα συνταξιοχων των ΔΕΥΑ
2. Επισκευ και συντρηση οχημτων
3. Προληπτικς λεγχος δαπανν
4. Επδομα θσης αναπληρωτν προισταμνων
5. Δημοσευση των πρξεων ανανωσης των συμβσεων εργασας
6. Ασφλιση δημρχων
7. Χαρτσημο αιρετν
8. Πληρεξοσιοι δικηγροι
9. Αποζημωση ληξιρχων, πρακτικογρφων και γραμματων ΝΠΔΔ
10. Εγγυητικ επιστολ για την εκτλεση δικαστικν αποφσεων σε βρος των ΟΤΑ
11. Αποζημωση μελν του διοικητικο συμβουλου των ΔΕΥΑ 
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (22/10/2014)
22-10-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.Α2/57892/3788/21-10-2014 : Μεταφρο μαθητν με υπεραστικ -ημιαστικ και τουριστικ λεωφορεα.
22-10-14 ΥΠΑΙΘ Φ.151/170610/Β6/21-10-14 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημακ τος 2015-2016.
22-10-14 ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 36503/115/14 (ΦΕΚ 2821 Β/21-10-2014) : Παρταση της προθεσμας του ρθρου 4,στοιχεο γ), περ. 1.ιι της υπ'αριθμ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ  Β' 2390/08-9-2014) απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας "Τροποποηση και συμπλρωση της υπ'αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απφασης του Υπυργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης αι Πρνοιας (ΦΕΚ β' 449/25.02.2013),  περ επανακαθορισμο των ρων και προποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την υπ'αριθμ. 28153/126/28-08-2013 απφασ του (ΦΕΚ Β' 2163/30.08.2013)', για το τος 2014.
22-10-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1230/14 (ΦΕΚ 2820 Β/21-10-14) : Τροποποηση της απφασης Δ33 5037619 εξ 2013/18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β) "Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο".
22-10-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Γ/5025180/ΕΞ2014/21-10-14 : Παροχ οδηγιν επ της Συμφωνας Σνδεσης μεταξ της Ευρωπακς νωσης και της Ευρωπακς Κοιντητας Ατομικς Ενργειας και των κρατν μελν τος,αφενς και της Γεωργας αφετρου.
22-10-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Γ5025171/ΕΞ2014/20-10-14 : Διευκρινσεις αναφορικ με την αντιμετπιση δυσλειτουργιν του μηχανογραφικο συστματος κατ τη διαμρφωση της φορολογητας αξας.
21-10-14     ΥΠ.ΕΣ. 40887/21-10-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
21-10-14    ΟΠΕΚΕΠΕ 146198/20-10-14 : Διαδικασα γκρισης πληρωμς του καθεσττος της ενιαας ενσχυσης του ττλου ΙΙΙ, των καθεσττων ενσχυσης του ττλου IV που εξαιρθηκαν εν λω εν μρει απ το καθεστς της ενιαας ενσχυσης (συνδεδεμνα καθεσττα), των μτρων στριξης του ρθρου 68 του Καν(ΕΚ) 73/2009, καθς και των ειδικν μτρων στριξης των μικρν  νησιν Αιγαου πελγους του Καν (ΕΚ) 1405/2006 για το τος αιτσεων 2014
21-10-14    Κ.Υ.Α. 6013/2/60/14 (ΦΕΚ-2818 Β/20-10-14) : Καθορισμς ψους πιστσεων και κατανομ τους στους Οργανισμος Αστικν και Υπεραστικν Συγκοινωνιν για την ελεθερη κυκλοφορα του Αστυνομικο, Πυροσβεστικο Προσωπικο, των Συνοριακν Φυλκων των Ειδικν Φρουρν των Πυροσβεστν Πενταετος Υποχρωσης με τις αστικς και υπεραστικς συγκοινωνες τους 2014
21-10-14     Κ.Υ.Α. 363.4/14/17598/14 (ΦΕΚ-2798 Β/17-10-14) : Καταβολ ημερσιας αποζημωσης στο προσωπικ Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) που υπηρετε στα περιπολικ, ναυαγοσωστικ και αντιρρυπαντικ πλοα / σκφη
21-10-14    ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6658/21-10-14 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-10-14       Π.Δ. 141/14 (ΦΕΚ-232 Α/20-10-14 : Προυποθσεις απκτησης αποδεικτικν ναυτικς ικαντητας και δικαιματα υπηρεσας στα πλοα και λλες διατξεις - Αντικατσταση Προεδρικο Διατγματος 243/98
21-10-14      ΥΠΑΙΘ 170025/ΣΤ4/20-10-14 : Εφαρμογ Διευθνσεων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
21-10-14     ΥΠΑΙΘ Φ.151/169925/Β6/20-10-14 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του Ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημαικ τος 2014-2015
21-10-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1220/6-10-14 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 171/14 Γνωμοδτησης Νομικο Συμβουλου του Κρτους αναφορικ με το χρνο παραγραφς βεβαιωμνης απαιτσεως του Δημοσου απ ανκτηση παρνομης κρατικς ενσχυσης
20-10-14       ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ελεγχος των οικονομικν των πολιτικν κομμτων και των αιρετν αντιπροσπων Βουλς και Ευρωπαικο Κοινοβουλου και λλες διατξεις
20-10-14      ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.91563/17-10-14 : Σοβαρς δηλητηρισεις απ κατανλωση γριων μανιταριν
20-10-14      ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4365/20-10-14 : Κατευθυντρια Οδηγα 4 - Τρηση διατυπσεων δημοσιτητας κατ τη διαδικασα σναψης δημοσων συμβσεων
20-10-14       ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/12/8/ΕΓΚ.21/20-10-14 : Δημοσευση υπουργικς απφασης "Προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Οικοδομικν Εργων" του Υπουργο ΥΠΟΜΕΔΙ
20-10-14     Κ.Υ.Α. 5301/4/16-ΣΤ/14 (ΦΕΚ-2796 Β/17-10-14) : Καθορισμς του αριθμο των Ομδων Αναγνρισης Θυμτων  Καταστροφν, των προσντων των μελν τους, του τρπου οργνωσης και λειτουργας τους, των Υπηρεσιν παροχς συνδρομς και διοικητικς τους υποστριξης καθς και κθε λλους σχετικο ζητματος
20-10-14     ΦΕΚ-2775 Β/16-10-14 :
Κ.Υ.Α. 1016/109/169-ΙΔ/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1016/109/169-γ απ 14-10-11 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Προστασας του Πολτη "Καθορισμς του εδους των ιατρικν εξετσεων, του περιεχομνου, της διρκειας και του κστους της βασικς και περιοδικς εκπαδευσης, καθς και των κριτηρων και της διαδικασας πιστοποησης της ικαντητας του προσωπικο των Ιδιωτικν Επιχειρσεων Παροχς Υπηρεσιν Ασφαλεας (ΙΕΠΥΑ) για οπλοφορα και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια" (ΦΕΚ-2457 Β)
Κ.Υ.Α. 6021/4/7-Γ/14 : Τπος του ειδικο δελτου ταυττητας δημοτικν αστυνομικν Ελληνικς Αστυνομας
20-10-14   ΥΠΑΙΘ 11790/14 (ΦΕΚ-2780 Β/16-10-14) : Κανονισμς Λειτουργας Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Δια Βου Μθησης (ΓΓΔΒΜ)
20-10-14      ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ27/ΟΙΚ.34481/1526/14 (ΦΕΚ-2792 Β/17-10-14) : Προυποθσεις δρυσης και λειτουργας Μονδων Προστασας Παιδιο απ Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου (Ιδρματα, Φιλανθρωπικ Σωματεα, Εκκλησιαστικ Ιδρματα, Οργανσεις προσπων και γενικ φορες μη υπαγμενους στο δημσιο τομα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα)
20-10-14      ΥΠΕΚΑ 116204/5707/17-10-14 : Περ της συνδρομς οριστικο και αμετκλητου χαρακτηρισμο εκτσεως
20-10-14      ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/59/ΟΙΚ.25777/17-10-14 : Ενργειες για τη συγκρτηση των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Γ' Τμματος του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-1-2015 ως 31-12-2016
20-10-14    Κ.Υ.Α. Β/7/35889/2532/14 (ΦΕΚ-2795 Β/17-10-14) : Προυποθσεις και διαδικασα συμψηφισμο επιστροφν Φρου Προστιθμενης Αξας και Φρου Εισοδματος με οφειλς στους Οργανισμος Κοινωνικς Ασφλισης
20-10-14     ΦΕΚ-2788 Β/17-10-14 :
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ.  4460/128277/14 : Συμπληρωματικ μτρα για την εφαρμογ του Κανονισμο 1308/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σον αφορ την αναγνριση των Οργανσεων Παραγωγν του Αμπελοοινικο τομα
Κ.Υ.Α. 8321.3/06/14 : Καθορισμς ψους του οικονομικο ανταλλγματος για την τοποθτηση και χρση πλωτς εξδρας, διαδικασα εσπραξης καθς και κθε λλο σχετικ θμα
20-10-14     Κ.Υ.Α. 8002/32/221-Α/14 (ΦΕΚ-2787 Β/17-10-14) : Επδομα αυξημνης επιχειρηματικς ετοιμτητας στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας
20-10-14    Ν. 4303/14 (ΦΕΚ-231 Α/17-10-14) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Επεγουσα ρθμιση για την αναπλρωση του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων λγω πρωρης λξης της θητεας του" (Α 136) και λλες διατξεις
17-10-14    ΥΠ.ΕΣ. 33000/14-10-14 : Αναπλρωση Γενικν Διευθυντν στους ΟΤΑ Α' βαθμο
17-10-14     ΕΟΠΥΥ 36438/17-10-14 : Σχετικ με την εφαρμογ της υπ' αριθμ. 62494/15-7-14 υ.α. (ΦΕΚ-1920 Β/16-7-14)
17-10-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1228/15-10-14 : Παροχ πρσθετων οδηγιν στο πλασιο χειρισμο των υποθσεων φορολογουμνων που αποστλλουν εμβσματα στο εξωτερικ κατ τα τη 2009-2011
17-10-14      ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17-10-14 : Καθορισμς δικαιολογητικν για την καταβολ της ενσχυσης σχετικ με τα προσωριν κτακτα μτρα στα ροδκινα - νεκταρνια, τος 2014
17-10-14      Κ.Υ.Α.  Υ9Α/87340/14 (ΦΕΚ-2774 Β/16-10-14) : Γενικς αρχς για τον υπολογισμ των εξδων που πρκειται να επιστραφον σε ασφαλισμνο στα πλασια της διασυνοριακς υγειονομικς περθαλψης (ρθρο 7 του Ν. 4213/13)
17-10-14     K.Y.A. 38581/14 (ΦΕΚ-2781 Β/16-10-14) : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2014
17-10-14    ΕΟΠΥΥ 36439/17-10-14 : Διευκρινιστικς οδηγες σχετικ με την υπ' αριθμ. πρ. Γ32/162/οικ.31524/4-9-14 εγκκλιο (αναφορικ με τη διαδικασα παρακρατσεων σε λογαριασμος φαρμακεων απ τον ΕΟΠΥΥ)
17-10-14     Π.Δ. ΔΥ8Β/ΓΠ/ΟΙΚ.88533/8-10-14 ; Θερηση σχεδων για τη δημιουργα Ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας (Μ.Η.Ν.)
17-10-14       Π.Δ. 140/14 (ΦΕΚ-230 Α/16-10-14) : Πειθαρχικ ευθνη των μελν της Εθνικς Επιτροπς Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων (ΕΕΤΤ) - Πειθαρχικ διαδικασα
16-10-14     ΥΠ.ΥΓ. Υ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.90729/15-10-14 : Τρηση Πληροφοριακο Συστματος Παρακολοθησης Μονδων Ψυχικς Υγεας και Ορισμς Εκπροσπων διαχερισης του Πληροφοριακο Συστματος
16-10-14    ΥΠ.ΥΓ. Υ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.90764/15-10-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τους επαγγελματες ψυχικς υγεας, οι οποοι πληρον τις προυποθσεις, προκειμνου να διενεργον θεραπευτικς πρξεις σε Μονδες ψυχικς Υγεας (ΝΠΙΔ), αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας
16-10-14    ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 51020/ΕΥΘΥ/1153/15-10-14 : Οδηγες για την ναρξη υλοποησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020
16-10-14   ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 81630/14 (ΦΕΚ-2755 Β/15-10-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 63021/12-7-12 (Β 2124) υ.α. "Προυποθσεις κρτησης στις Αγροτικς Φυλακς και στην Κεντρικ Αποθκη Υλικο Φυλακν (ΚΑΥΦ)
16-10-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 18151/124624/14 (ΦΕΚ-2749 Β/14-10-14) : Αναπροσαρμογ παραβλων εγγραφς, ανανωσης εγγραφς και προσφυγς κατ της διαγραφς των επιχειρσεων παραγωγς και εμπορας φυτικο πολλαπλασιαστικο υλικο στα αντστοιχα μητρα και προσφυγς κατ της απρριψης εγγραφς ποικιλας στον Εθνικ κατλογο
16-10-14      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1215/14 (ΦΕΚ-2739 Β/14-10-14) : Τπος και περιεχμενο της πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου κληρονομις, δωρες, γονικς παροχς και προκας
16-10-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.  Φ.51010/ΟΙΚ.19976/861/14 (ΦΕΚ-2751 Β/15-10-14) : Εκδοση Κανονισμο Δεοντολογας και Καλν Πρακτικν λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης
16-10-14     Π.Δ. 138/14 (ΦΕΚ-229 Α/15-10-14) : Πολιτικ Διθεσης Μετεωρολογικν Δεδομνων, Προιντων και Υπηρεσιν απ την Εθνικ Μετεωρολογικ Υπηρεσα (ΕΜΥ)
2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.