»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
»


29-5-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5974/58183/17 (ΦΕΚ-29-5-17) : Κατευθυντρια οδηγα διενργειας δειγματοληψας υπολειμμτων φυτοπροστατευτικν προιντων σε πρωτογεν τρφιμα φυτικς προλευσης

29-5-17     Κ.Υ.Α. 22435/1469/17 (ΦΕΚ-1865 Β/26-5-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 4229/395/13 (Β 318) κ.υ.α. με θμα : "Προυποθσεις δρυσης και λειτουργας των επιχειρσεων που δραστηριοποιονται με την εκτλεση κατεδαφιστικν ργων και εργασιν αφαρεσης αμιντου / και υλικν που περιχουν αμαντο απ κτρια, κατασκευς, συσκευς, εγκαταστσεις και πλοα, καθς επσης και με εργασες συντρησης, επικλυψης και εγκλεισμο αμιντου / και υλικν που περιχουν αμαντο"

29-5-17    ΥΠ.ΕΣ. 3841/29-5-17 : Εκδοση ημερσιου Χρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την ΓΓΠΠ κατ την αντιπυρικ περοδο 2017

29-5-17     Π.Δ. 48/17 (ΦΕΚ-77 Α/26-5-17) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 103/99 "Καννες και πρτυπα ασφαλεας για τα επιβατηγ πλοα σμφωνα με την Οδηγα 98/18/ΕΚ του Συμβουλου της 17ης Μαρτου 1998 ......

29-5-17     Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/10259/7471/17 (ΦΕΚ-1836 Β/25-5-17) : Καθορισμς τλους διαδρομς και τλους τερματικς εξυπηρτησης τους 2017 και ρυθμσεις απαλλαγν

29-5-17    Κ.Υ.Α. 37152/2620/17 (ΦΕΚ-1849 Β/26-5-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α/33824/2683/04 κ.υ.α. σχετικ με τα γγραφα κυκλοφορας οχημτων πως θεσπστηκαν με την οδηγα 1999/37/ΕΚ, ....

29-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/39260/17 (ΦΕΚ-1863 Β/26-5-17) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει26-5-17     ΥΠΕΕ 14346/25-5-17 : Σχετικ με διαχωρισμ διαμερσματος

 
26-5-17     ΥΠΕΕ 20258/25-5-17 : Αναθερηση επ' αριστον οικοδομικν αδειν βσει της παρ. 6 του ρθρου 29 του ν. 4067/12
 
26-5-17     ΥΠ.ΕΣ. 15407/19-5-17 : Συμβσεις κτω των ορων των ρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) ΚΑΙ 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν. 4412/16 (Α 147)
 
26-5-17     ΦΕΚ-1807 Β/25-5-17 :
Κ.Υ.Α. 6502/15/7/17 :  Καθορισμς του κοινο ειδικο ποσοστο θσεων, επ του συνολικο αριθμο εισακτων ιδιω¬τν στη Σχολ Αστυφυλκων, υποψφιων που συμμετχουν στις ειδικς πανελλαδικς εξετσεις των Ημερσιων Επαγγελματικν Λυκεων της παραγρφου 1 του ρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α 193), πως τροποποιθηκε και ισχει, καθς και των υποψφιων που συμμετχουν στις ειδικς πανελλαδικς εξετσεις των Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων και επιλγουν να διεκδικσουν θσεις απ το κοιν ειδικ ποσοστ.
ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/ΟΙΚ.15980/17 : Τροποποηση της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/ οικ.32041/15-12-2016 απφασης κατανομς της Υπουργο Διοικητικς Ανασυγκρτησης με θμα: «Απφαση κατανομς διοριστων της 2ΕΓ/2016 προκρυξης» (ΦΕΚ 4137/Β/2016, ΑΔΑ: 7ΡΦΘ465ΧΘΨ-ΔΩΟ).
 
26-5-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.32477/17 (ΦΕΚ-1811 Β/25-5-17) : Δοκιμαστικ εφαρμογ του ελγχου της οι¬κονομικς διαχερισης των μονδων ψυχικς υγεας που λειτουργον τα νομικ πρσωπα ιδιωτικο δικαου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικο χαρακτρα του ρ.11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α) απ ορκωτος ελεγκτς λογιστς [ρθρο 4Α ν. 2716/1999, πως προστθηκε με το ν. 4272/ 2014 (ΦΕΚ 145 Α)]. 

26-5-17     ΦΕΚ-1839 Β/25-5-17 :

Κ.Υ.Α. 16765/9/17 : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν απαιτ­σεων του Εθνικο Μητρου Ιδιωτικν Φορων Κοινωνικς Φροντδας, των προποθσεων και της διαδικασας ηλεκτρονικς εγγραφς των ιδι­ωτικν φορων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα, ζητημτων ενημρωσης του Μητρου, της διαδι­κασας χλησης απ τις αρμδιες υπηρεσες, ορ­γανωτικν και τεχνικν θεμτων απορρτου και πολιτικς ασφλειας της επεξεργασας των δεδο­μνων και κθε λλο θμα συναφς με την εφαρ­μογ του ρθρου 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22 Α’).

ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/23597/ΦΝ429/17 : Τροποποηση της με αριθμ. ΓΔΤΥ/οικ.3328/12-5-16 απφασης γκρισης του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ - 2016)

26-5-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.39789/26-5-17 : Ελεγχος ποιτητας υδτων κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας υδτων κολμβησης

26-5-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/758/ΟΙΚ.17259/26-5-17 : Αξιολγηση υπαλλλων σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4369/16

26-5-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1075/25-5-17 : Κοινοποηση των διατξεων της υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του ρθρου 46 του ν. 4456/17, σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των Οργανισμν Εγγεων Βελτισεων

26-5-17     ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 232/1/17 (ΦΕΚ-1815 Β/25-5-17) : Κανονισμς εκκαθρισης ασφαλιστικν επιχειρσεων σμφωνα με το ν. 4364/16, Μρος Τταρτο, Κεφλαιο Γ.

26-5-17     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/40112/ΔΕΠ/26-5-17 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την παρ. 2 ρθρου 102 ν. 4461/17

26-5-17     ΥΠ.ΕΣ. 36388/16/25-5-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τις επιλογς προισταμνων οργανικν μονδων στους ΟΤΑ α' βαθμο

26-5-17     ΥΠΕΚΑΚΑ Δ26/ΟΙΚ.24152/57/25-5-17 : Διαδικασες διακοπς καταβολς της εισοδηματικς ενσχυσης του Κοινωνικο Εισοδματος Αλληλεγγης (ΚΕΑ), επιστροφς αχρεωσττως καταβληθντων ποσν, ανκλησης ατησης και αναδρομικς καταβολς

26-5-17     ΦΕΚ-1819 Β/25-5-17 :

ΥΠΟΙΑΝ 58175/17 : Εγκριση αναπτυξιακο προγρμματος, ειδικο σκοπο, Νοτου Αιγαου 2017-2020 : στχοι, ξονες προτεραιτητας και σστημα διοκησης και διαχερισης

ΥΠΟΙΑΝ 57693/17 : Εγκριση αναπτυξιακο προγρμματος, ειδικο σκοπο, Βορεου Αιγαου 2017-2020 : στχοι, ξονες προτεραιτητας και σστημα διοκησης και διαχερισης25-5-17     ΥΠΕΚΑΚΑ 24135/458/25-5-17 : Διευκρινσεις επ της εφαρμογς της υποπαρ. 4 της παρ. 1 του ρθρου 19 "Συνδικαλιστικς δειες" του Ν. 4472/17

25-5-17    Π.Δ. 47/17 (ΦΕΚ-76 Α/24-5-17) : Τροποποηση των π.δ. 18/11 "Καθορισμς Ειδικοττων του Σματος Πληρωμτων του Πολεμικο Ναυτικο" (Α 44) και 9/13 "Καθορισμς Εξειδικεσεων του Σματος Πληρωμτων του Πολειμικο Ναυτικο" (Α 31)24-5-17     ΕΑΑΔΗΣΥ 2756/23-5-17 : Διευκρινσεις επ της Κατευθυντριας Οδηγας 12, ως προς τα Γραμμτια Σστασης Χρηματικς Παρακαταθκης

24-5-17     Κ.Υ.Α. Δ25/ΟΙΚ.22052/25/17 (ΦΕΚ-1801 Β/24-5-17) : Τροποποηση της κ.υ.α. με α.π. Δ23/οικ.14435-1135/16 "Καθορισμς ελχιστων προδιαγραφν λειτουργας των Κντρων Κοιντητας" (ΦΕΚ-854 Β/30-3-16)

24-5-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1184/56301/19-5-17 : Ασκηση διαχειριστικν πρξεων απ τις Περιφρειες της Χρας επ ακιντων κυριτητας Ελληνικο Δημοσου των οποων η διαχεριση ανκει στο Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων

24-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.38991/24-5-17 : Προσδιορισμς αναλογας εργαζομνων / ωφελουμνων αν τπο μονδας ψυχοκοινωνικς αποκατστασης που λειτουργον τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικο χαρακτρα

24-5-17     ΥΠΕΕ 156586/2798/17 (ΦΕΚ-1782 Β/23-5-17) : Καθορισμς του τρπου και της διαδικασας χοργησης της γκρισης γεωργικς εκμετλλευσης, των απαιτομενων δικαιολογητικν, των υποχρεσεων του δικαιοχου και κθε αναγκαα λεπτομρεια για την εφαρμογ των ρθρων 47 και 47Β του ν. 998/79 πως αντικαταστθηκαν με το ρθρο 36 του ν. 4280/14 και το ρθρο 12 του ν. 4315/14 αντστοιχα και τροποποιθηκαν με τα ρθρα 2 και 4 του ν. 4467/17

24-5-17     ΥΠΟΙΑΝ 57654/17 (ΦΕΚ-1781 Β/23-5-17) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων λειτουργας και διαχερισης του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων (ΚΗΔΜΗΣ) του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης

24-5-17     ΦΕΚ-1780 Β/23-5-17 :

ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 28763/17 : Θσπιση Κδικα Δεοντολογας Διαχειριστν Αφερεγγυτητας

ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 521/53656/17 : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα μοριοδτησης για τη μσθωση θαλσσιων και λιμνανω υδτινων εκτσεων της παρ. 4 του ρθρου 7 του ν. 4282/14

24-5-17      ΦΕΚ-1779 Β/23-5-17 :

ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 28762/17 : Κανονισμς λειτουργας των Πειθαρχικν Συμβουλων που προβλπονται στο π.δ. 133/16

ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 28761/17 : Κανονισμς λειτουργας της Επιτροπς Διαχερισης Αφερεγγυτητας23-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.38867/23-5-17 : Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν Παιδιν και Εφβων 2017

23-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.38872/23-5-17 : Πργραμμα Εμβολιασμν Ενηλκων 2017

23-5-17     ΥΠΕΘ 77728/Ν1/17 (ΦΕΚ-1773 Β/23-5-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 6117/Α5/13-1-17 υ.α. "Καθορισμς κριτηρων χοργησης επρκειας προσντων για τη διδασκαλα ξνης γλσσας σε κντρα ξνων γλωσσν" (ΦΕΚ-324 Β, διορθ.σφαλμ. στο Β 562)

23-5-17     ΥΠΕΕ 156582/2790/19-5-17 : Διαπιστωτικ πρξη εννοιολογικο προσδιορισμο και αντιστοχου δικρισης, των εκτσεων που υπχθησαν τελεσιδκων στις παρ. 6β 6γ του ρθρου 3 του ν. 998/79 ρυθμιζμενες με την παρ. 7 της ανωτρω διταξης, προ ισχος του ν. 4280/14

23-5-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 681/55638/22-5-17 : Οδηγες για την υλοποηση δρσεων του μελισσοκομικο προγρμματος για τη βελτωση των γενικν συνθηκν παραγωγς και εμπορας των προιντων μελισσοκομας για το τος 2017

23-5-17     ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 118/19-5-17 (ΦΕΚ-1764 Β/22-5-17) : Πλασιο για την δρυση και λειτουργα εταιρειν διαχερισης απαιτσεων απ δνεια και πιστσεις του ν. 4354/15 - Αντικατσταση της ΠΕΕ 95/27-5-16

23-5-17     ΦΕΚ-1763 Β/22-5-17 :

ΥΠΕΕ 19779/17 : Ρθμιση θεμτων για τη διαδικασα μετπτωσης χωρικν δεδομνων της ψηφιακς βσης του Εθνικο Κτηματολογου

Κ.Υ.Α. 1288/17 : Τροποποηση της αριθμ. 15523/30-8-16 απφασης .... "Αναγκαα συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των κανονισμν (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 και 882/04 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και εναρμνιση της Οδηγας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου" (Β' 1187/31-8-06)

23-5-17     ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΩΝ 135275/17 (ΦΕΚ-1751 Β/22-5-17) : Εγκριση γενικν καννων κοστολγησης και τιμολγησης υπηρεσιν δατος. Μθοδος και διαδικασες για την ανκτηση κστους των υπηρεσιν δατος στις διφορες χρσεις του

23-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.38152/17 (ΦΕΚ-1761 Β/22-5-17) : Διατξεις τρπου και διαδικασας καθορισμο ενδεικτικς τιμς λιανικς πλησης και αντατης νοσοκομειακς τιμς καθς και διθεσης για τα "μη συνταγογραφομενα φρμακα" (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)

23-5-17     K.Y.A. Φ.841/26/38463/Σ.7925/17 (ΦΕΚ-1762 Β/22-5-17) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδομτων κινδνου και ειδικν αποζημισεων που καταβλλονται στο στρατιωτικ προσωπικ των Ενπλων Δυνμεων22-5-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.34218/17 (ΦΕΚ-1729 Β/19-5-17) : Τροποποηση της αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/15 υ.α. "Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν καθς και κθε λλης λεπτομρειας σχετικ με τη διαδικασα χοργησης βεβαωσης σκησης επαγγλλματος στην ειδικτητα Διασστης - Πλρωμα Ασθενοφρου (ΦΕΚ-1486 Β)

22-5-17    ΥΠΕΘ Φ.821/74513/Η2/17 (ΦΕΚ-1742 Β/19-5-17) : Καθορισμς προσνων, ρων, κριτηρων, οργνων, τρπου επιλογς, διαδικασας απσπασης προσωπικο και διρκεια αυτς, στα Ευρωπαικ Σχολεα και στα σχολεα Διεθνν Οργανισμν

22-5-17    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2835.2/36279/19-5-17 : Μνιμη Οργανωτικ Εγκκλιος 1/17 - Διαδικασες απογραφικς τακτοποησης ειδν που διατθενται στις Υπηρεσες ΥΝΑΝΠ

22-5-17    ΕΦΚΑ Σ61/2/ΕΓΚ.24/22-5-17 : Εθνικ και Ανταποδοτικ Σνταξη

22-5-17    Π.Δ. 45/17 (ΦΕΚ-70 Α/19-5-17) : Οργανισμς Σχολς Μονμων Υπαξιωματικν Αεροπορας (ΣΜΥΑ)

22-5-17     Κ.Υ.Α. 8592/17 (ΦΕΚ-1750 Β/19-5-17) : Απλοστευση της διαδικασας ναρξης λειτουργας τουριστικν καταλυμτων

22-5-17     ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.35577/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ-1746 Β/19-5-17) : Κανονισμς Περιγραφικν Τιμολογων Εργασιν για δημσιες συμβσεις ργων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

22-5-17     Ν. 4472/17 (ΦΕΚ-74 Α/19-5-17) : Συνταξιοδοτικς διατξεις Δημοσου και τροποποηση διατξεων του ν. 4387/16, μτρα εφαρμογς των δημοσιονομικν στχων και μεταρρυθμσεων, μτρα κοινωνικς στριξης και εργασιακς ρυθμσεις, Μεσοπρθεσμο Πλασιο Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2018-2021 και λοιπς διατξεις19-5-17   ΚΥΑ Φ.80000/ΟΙΚ.21628/936/17 (ΦΕΚ 1721 Β/18-5-2017) : Προαιρετικ συνχιση της ασφλισης.

19-5-17   ΚΥΑ 16228/17 (ΦΕΚ 1723 Β/18-5-2017) : Απλοστευση και προτυποποηση των διοικητικν διαδικασιν γνωστοποησης λειτουργας Καταστημτων Υγειονομικο Ενδιαφροντος, Θετρων και Κινηματογρφων

19-5-17   ΚΥΑ Φ/Α.15/3/ΟΙΚ.55483/673/17 (ΦΕΚ 1722 Β/18-5-2017) : Καθορισμς ειδικτερων λεπτομερειν για τον προσδιορισμ, τη διαδικασα εσπραξης και απδοσης της εισφορς σε χρμα, του ρθρου 52 του ν. 3982/2011.

19-5-17   ΚΥΑ 22528/430/17 (ΦΕΚ 1721 Β/18-5-2017) : Καθιρωση της υποχρεωτικς καταβολς απ τους εργοδτες των αποδοχν των εργαζομνων στον ιδιωτικ τομα, μσω τραπεζικο λογαριασμο

19-5-17    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.ΕΦΚΑ/ΟΙΚ.22424/861/17 (ΦΕΚ 1720 Β/18-5-2017) : Κανονισμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργεας του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

19-5-17    ΚΥΑ 17/ΟΙΚ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417/17 (ΦΕΚ 1719 Β/18-5-2017) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου-Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης " Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως" τους 2017-2018, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-202018-5-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 956/53955/17-5-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ Ενιαας Ατησης Ενσχυσης (δλωση ΟΣΔΕ) για τη χοργηση βεβαωσης ΜΑΑΕ

18-5-17     ΥΠΟΙΑΝ ΔΠΠ/1071/18-5-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιβολ διοικητικν κυρσεων που αφορον τη μη επικλληση πινακδων με τον αριθμ μητρου της βσης δεδομνων του Υπ. Οικονομικν, σε δεξαμενς πρατηρων υγρν καυσμων

18-5-17    ΥΠΟΙΑΝ ΔΠΠ/1088/18-5-17 : Απντηση σε ερτημα περ επιβολς προστμου σε πρατρια που δεν διαθτουν ενιαα δεια λειτουργας με ολοκληρωμνο σστημα εισρον εκρον

18-5-17    ΟΑΕΔ 6/35966/17 : Συμπληρωματικ Δημσια Πρσκληση για το πργραμμα του Κοινωνικο Τουρισμο

18-5-17    ΥΠΕΘ Φ.1923/75406/9-5-17/Η2/17 (ΦΕΚ-1709 Β/18-5-17) : Περ σχολικο και διδακτικο τους και της αξιολγησης των μαθητν των Μειονοτικν Γυμνασων Θρκης

18-5-17     Κ.Υ.Α. Α2Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.35408/17 (ΦΕΚ-1693 Β/16-5-17) : Τροποποηση και συμπλρωση της αρ. Α2γ/οικ.43080/16 (Β 1919) κ.υ.α. "Χαρακτηρισμς ΠΕΔΥ - Περιφερειακν Ιατρεων, ΠΕΔΥ - Πολυδναμων Περιφερειακν Ιατρεων, ΠΕΔΥ - Ειδικν Περιφερειακν Ιατρεων και ΠΕΔΥ - Κντρων Υγεας ως Περιφερειακ Ιατρεα και Κντρα Υγεας προβληματικν και γονων περιοχν, για την παροχ οικονομικν κιντρων σε ιατρος υπηρεσας υπαθρου (υπχρεους και επ θητεα) που διορζονται σε αυτ"

18-5-17     Κ.Υ.Α. 51141/17 (ΦΕΚ-1698 Β/16-5-17) : Τροποποηση της αρ. πρωτ. 6542/20-1-16 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β 439) για τη διενργεια ανοικτο διεθνος διαγωνισμο για την παροχ ταχυδρομικν υπηρεσιν στο Ελληνικ Δημσιο

18-5-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1541/49475/5-5-17 : Λεπτομρειες εφαρμογς της με αριθμ. 609/16822/17 υ.α. "Θσπιση των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΚ) αριθμ. 1308/13, (ΕΕ) αριθμ. 2015/560 και (ΕΕ) αριθμ. 2015/561, σχετικ με τη διαχεριση των αδειν για νες αμπελοφυτεσεις" (ΦΕΚ-600 Β)

18-5-17     Κ.Υ.Α. 11317/3547/17 (ΦΕΚ-1643 Β/15-5-17) : Καθορισμς υπηρεσιν του ενταχθντος στον ΕΦΚΑ τ. ΕΤΑΑ οι οποες διατηρονται σε ισχ ως οργανικς μονδες του ΕΦΚΑ17-5-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/88/ΟΙΚ.16117/15-5-17 : Αποστολ στοιχεων απεργας

17-5-17     ΥΠΕΕ 23932/ΕΓΚ.1/16-5-17 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ του ν. 4412/16 σχετικ με τη διενργεια αρχιτεκτονικν διαγωνισμν

17-5-17     ΥΠΕΕ 156551/2731/16-5-17 : Διενργεια διανυκτερεσεων απ τους Δασικος Υπαλλλους

17-5-17     ΚΥΣΟΠ 58/17 (ΦΕΚ-1690 Β/16-5-17) : Εγκριση του Επικαιροποιημνου Σχεδου Εφαρμογς Δημοπρασιν ΝΟΜΕ16-5-17     ΥΠΟΙΑΝ 52625/17 (ΦΕΚ-1677 Β/16-5-17) : Τροποποηση της υ.α. Α2/718/14 (Β 2090) "Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προιντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙΕΠΠΥ)

16-5-17     K.Y.A. 52780/ΔΤΒΝ/894/ΤΜΔ/Φ.14.1/17 (ΦΕΚ-1682 Β/16-5-17) : Τροποποηση της κ.υ.α. υπ' αριθμ. 3329/89 (ΦΕΚ-132 Β) "Κανονισμο για την παραγωγς, αποθκευση και διθεση σε κατανλωση εκρηκτικν υλν"

16-5-17      Κ.Υ.Α. 53346/645/Φ.61/17 (ΦΕΚ-1668 Β/16-5-17) : Καθορισμς της διαδικασας εγκατστασης και λειτουργας των Κντρων Αποθκευσης και Διανομς (ΚΑΔ), σμφωνα με το ρθρο 8 του ν. 4302/14 (Α 225), και λοιπν συναφν θεμτων

16-5-17      ΥΠΥΜΕ ΔΟΥ/Ο/1860/17 (ΦΕΚ-1638 Β/15-5-17) : Διαδραστικ Εργαλεο Υπολογισμο Χιλιομετρικν Αποστσεων

16-5-17      ΥΠΕΘ Φ.151/80649/Α5/16-5-17 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ, τους 2017

16-5-17     ΥΠΕΚΑΚΑ 20680/814/15-5-17 : Οδηγες υπολογισμο προσαξησης συντξιμων αποδοχν βσει του κατ κεφαλν κοινωνικο πρου

16-5-17     ΥΠΟΙΑΝ 52635/17 (ΦΕΚ-1664 Β/15-5-17) : Τροποποηση υπουργικς απφασης 56885/14 (Β 3107) "Κδικας δεοντολογας για την προστασα του καταναλωτ κατ τις προσφορς, τις εκπτσεις και τις προωθητικς ενργειες"

16-5-17     Π.Δ. 42/17 (ΦΕΚ-68 Α/15-5-17) : Τροποποηση του π.δ. 56/16 (Α 91) "Φοτηση και Αξιολγηση των μαθητν του Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑΛ)"15-5-17     ΕΦΚΑ 22/15-5-17 : Σχετικ με τη χρση του προγρμματος Διαγεια

15-5-17      ΥΠΕΘ Φ1/79524/Δ1/17 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2017-2018 σε δημοτικ σχολεα της χρας - Α Φση

15-5-17      Κ.Υ.Α. 7888/17 (ΦΕΚ-1654 Β/15-5-17) : Απλοστευση πλαισου λειτουργας και χρσης κολυμβητικν δεξαμνων

15-5-17      ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - "Συνταξιοδοτικς διατξεις δημοσου και τροποποηση διατξεων του ν. 4387/16, Μτρα εφαρμογς των δημοσιονομικν στχων και μεταρρυθμσεων, Μτρα κοινωνικς στριξης και εργασιακς ρυθμσεις, Μεσοπρθεσμο πλασιο δημοσιονομικς στρατηγικς 2018-2021 και λοιπς διατξεις" - βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ με ττλο "ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ"

15-5-17     K.Y.A. ΔΔΠ0007378/0454Β/EΞ2017/17 (ΦΕΚ-1636 Β/12-5-17) : Καθορισμς ρων, προυποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν12-5-17     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2131.3/34369/12-5-17 : Αρχ της επαγγελματικς ελευθερας, κατργηση αδικαιολγητων περιορισμν στην πρσβαση και σκηση επαγγελμτων

12-5-17     K.Y.A. 20303/383/17 (ΦΕΚ-1623 Β/11-5-17) : Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν (ΕΜΦ) - Οργνωση, Λειτουργα και Καθορισμς Δικαιολογητικν Εγγραφς11-5-17     Κ.Υ.Α. 11863/3809/17 (ΦΕΚ-1599 Β/10-5-17) : Καθορισμς υπηρεσιν ενταχθντων στον ΕΦΚΑ Φορων, οι οποες διατηρονται σε ισχ ως οργανικς μονδες του ΕΦΚΑ

11-5-17     ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1066057/ΕΞ2017/3-5-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 2166/93 κατ τη μετατροπ ατομικς επιχερησης σε Ιδιωτικ Κεφαλαιουχικ Εταιρεα (ΙΚΕ)

11-5-17     ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Β/1062442/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-1606 Β/10-5-17) : Τπος Οριστικς Πρξης προσδιορισμο ΦΠΑ και Πρξης Επιβολς Προστμου10-5-17     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/17 (ΦΕΚ-1601 Β/10-5-17) : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν στο Δμο Σκοπλου, της ΠΕ Μαγνησας και Σπορδων

10-5-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1073/10-5-17 : Ρυθμσεις για τους αγρτες του ειδικο καθεσττος ΦΠΑ

10-5-17    Κ.Υ.Α. Δ23/ΟΙΚ.20171/1040/17 (ΦΕΚ-1602 Β/10-5-17) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς της συνχισης του προγρμματος Στγαση και Επαννταξη

10-5-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.35136/10-5-17 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα

10-5-17     ΥΠΕΕ ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/175577/17 (ΦΕΚ-1591  Β/9-5-17) : Τροποποηση της υ.α. υπ' αριθμ. Δ2/16570/05 "Κανονισμς Αδειν" (ΦΕΚ-1306 Β) 9-5-17     ΑΑΔΕ ΔΟΡΓ/Α1063470/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 1579 Β/9-5-2017)  : Κανονισμς Λειτουργας της Ανεξρητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.)

9-5-17     ΕΦΚΑ 221/9-5-17 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την "Αναγνριση προπηρεσας εκτς δημοσου τομα" των εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης κατ' εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4452/2017 και τη χοργηση βεβαισεων χρνου ασφλισης.

9-5-17    ΥΠΥΜΕ 24097/1751/8-5-17 :  Διευκρινσεις για τη διενργεια αρχικο περιοδικο τεχνικο ελγχου αντ επανελγχου.

9-5-17    ΕΑΑΔΗΣΥ 3015/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19/8-5-17 :  Συμβσεις κτω των ορων των ρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α147) "Δημσιες συμβσεις ργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ"8-5-17      ΕΟΠΥΥ 382/359/17 (ΦΕΚ-1571 Β/8-5-17) : Καθορισμς τιμν αποζημωσης στα παρεχμενα απ τον ΕΟΠΥΥ σκευσματα ειδικς διατροφς και επιθματα

8-5-17      ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1072/4-4-17 : Κοινοποηση της με αριθμ 287/16 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

8-5-17      ΦΕΚ-1557 Β/5-5-17 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.ΕΦΚΑ/15778/Δ9/5011/17 : Παρταση προθεσμιν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.21250/18242/Δ9/5746/17 : Παρταση προθεσμιν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (ΕΤΕΑΕΠ)

8-5-17      ΥΠ.ΕΣ. 14740/5-5-17 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικτητα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (COSME, 2014-2020) : Προθηση και Ανπτυξης Διακρατικν Θεματικν Τουριστικν Προιντων μσω των Πολιτιστικν και Δημιουργικν Βιομηχανιν (Πρσκληση υποβολς προτσεων)

8-5-17      ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.175067/17 (ΦΕΚ-1547 Β/5-5-17) : Εγκατσταση φωτοβολταικν σταθμν απ αυτοπαραγωγος με εφαρμογ ενεργειακο συμψηφισμο εικονικο ενεργειακο συμψηφισμο σμφωνα με το ρθρο 14Α του ν. 3468/06, πως ισχει

8-5-17       ΡΑΕ 239/2017/17 (ΦΕΚ-1549 Β/5-5-17) : Τροποποηση του Κδικα Διαχερισης του Εθνικο Συστματος Φυσικο Αερου (βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) 

8-5-17      ΥΠΕΘ Φ.251/74103/Α5/5-5-17 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες

8-5-17      ΥΠ.ΕΣ. 14741/5-5-17 : Συλλογ στοιχεων για παροχς και επιδματα υπαλλλων5-5-17      ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/Γ99/ΟΙΚ.18880/5-5-17 : Σχετικ με αποστολ αιτημτων για γκριση φαρμκων μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου στις Επιτροπς Φαρμκων Υψηλο Κστους ΕΟΠΥΥ

5-5-17      ΥΠΕΕ 3584/831/3-5-17 : Οριοθτηση οικισμν και οικιστικν πυκνσεων στους αναρτημνους Δασικος Χρτες

5-5-17      Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ-64 Α/4-5-17) : Κανονισμς εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν ενπιον της Αρχς Εξταξης Προδικαστικν Προσφυγν

5-5-17      ΥΠ.ΟΙΚ. 151274/2016/0092/17 (ΦΕΚ-1519 Β/4-5-17) : Χοργηση προκαταβολς σνταξης στα στελχη των Ενπλων Δυνμεων, των Σωμτων Ασφαλεας και του Πυροσβεστικο Σματος, που αποχωρον απ την Υπηρεσα λγω συνταξιοδτησης

5-5-17      ΕΛΑΣ 7001/2/1478-ΜΒ/17 (ΦΕΚ-1540 Β/4-5-17) : Καθορισμς τοπικς αρμοδιτητας περιφερειακν υπηρεσιν της Ελληνικς Αστυνομας

5-5-17      ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1066057/ΕΞ2017/3-5-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 2166/93 κατ τη μετατροπ ατομικς επιχερησης σε Ιδιωτικ Κεφαλαιουχικ Εταιρεα (ΙΚΕ)

5-5-17      K.Y.A. 21779/17 (ΦΕΚ-1544 Β/4-5-17) : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης δμησης - Περιβαλλοντικ ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α) και τροποποηση της αριθμ. 2254/13 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)", ΦΕΚ-2184 Β, πως ισχει4-5-17      ΥΠΕΕ 176052/4-5-17 : Οδηγες εφαρμογς της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497 (ΦΕΚ-253 Β) για τον καθορισμ κριτηρων, μεθοδολογας κατανομς αυτοσιου βιοντζελ

4-5-17      Π.Δ. 38/17 (ΦΕΚ-63 Α/4-5-17) : Κανονισμς Λειτουργας της Αρχς Εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν

4-5-17     ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1065927/ΕΞ2017/3-5-17 : Διανομ κερδν παρελθουσν χρσεων σε μλη του Διοικητικο Συμβουλου και στο προσωπικ αννυμης εταιρεας με απφαση κτακτης Γενικς Συνλευσης

4-5-17      ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.29145/ΕΓΚ.9/25-4-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με το ρθρο 53 παρ. 7 περ. θ (Γενικ ξοδα και εργολαβικ φελος) του ν. 4412/16 "Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4-5-17      ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Γ/1063261/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-1509 Β/3-5-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ/Γ/1130900/ΕΞ2016/16 απφασης του ΓΓΔΕ του Υπουργεου Οικονομικν "Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων αξιολγησης των υποψηφιοττων για την επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων επιπδου Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και Τμματος των υπηρεσιν της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν, καθς των Υπευθνων Αυτοτελν Γραφεων αυτς", πως ισχει

4-5-17     ΥΠΕΘΑ Φ.956.2/7/980829/Σ,1996/17 (ΦΕΚ-1497 Β/3-5-17) : Εγκριση Καταστατικο Οικοδομικο Συνεταιρισμο Μονμων Αξιωματικν Ελληνικο Στρατο (ΟΣΜΑΕΣ)

4-5-17      Ν. 4469/17 (ΦΕΚ-62 Α/3-5-17) : Εξωδικαστικς μηχανισμς ρθμισης οφειλν επιχειρσεων και λλες διατξεις3-5-17      ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1071/3-5-17 : Κοινοποηση των διατξεων των παραγρφων 1 και 2 του ρθρου 16 του ν. 4467/17

3-5-17      ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1070/28-4-17 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχ για το τος 2017

3-5-17      ΥΠΕΘ Φ.151/72400/Α5/3-5-17 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ (του ν. 4186/13 - ΦΕΚ-193 Α) τους 2017

3-5-17     ΥΠΕΘ Φ.251/72257/Α5/3-5-17 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημαικο τους 2017-2018

3-5-17      Κ.Υ.Α. Κ1/65286/17 (ΦΕΚ-1508 Β/3-5-17) : Τροποποηση της αριθμ. 2944/2014 κ.υ.α. "Σστημα Πιστοποησης Αρχικς Επαγγελματικς Κατρτισης των αποφοτων των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ)

3-5-17      Κ.Υ.Α. 155973/999/17 (ΦΕΚ-1491 Β/2-5-17) : Τροποποηση - συμπλρωση της 151585/323/17 (ΦΕΚ-347 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς ειδικο τλους για την σκηση αντιρρσεων της παρ. 1 του ρθρου 15 του ν. 3889/10 (ΦΕΚ-182 Α) κατ του περιεχομνου αναρτημνου δασικο χρτη"

3-5-17      ΦΕΚ-1492 Β/2-5-17 :

Κ.Υ.Α. 155096/268/17 : Παρταση προθεσμας υποβολς ατησης εγγραφς στα Περιφερειακ Μητρα "Φορων Εκμετλλευσης" και "Εμπρων" της κοινς υπουργικς απφασης 134627/5835/15

Κ.Υ.Α. 156157/2343/17 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπουργικς απφασης 117653/6833/14 αναπροσαρμογς ποσοστν του ψους καταβολς ανταλλγματος χρσης επ επιτρεπτν επεμβσεων σε δση, δασικς εκτσεις δημσιες εκτσεις των περιπτσεων α και β της παρ. 5 του ρθρου 3 του ν. 998/79, ως ισχει

3-5-17      ΕΦΚΑ Σ23/1/2-5-17 : Βοθημα Ανεργας των Αυτοτελς και Ανεξρτητα Απασχολουμνων2-5-17     ΕΦΚΑ 21/27-4-17 : Μεταββαση αρμοδιτητας γκρισης συμμετοχς του προσωπικο σε προγρμματα εκπαδευσης, ενημρωσης επιμρφωσης - Οδηγες σχετικ με την υποβολ αιτσεων σε πιστοποιημνα προγρμματα επιμρφωσης του ΙΝ.ΕΠ

2-5-17     ΕΦΚΑ 20/12-4-17 : Αρμοδιτητα υπογραφς αποφσεων μετακνησης

2-5-17     ΥΠΕΘΑ Φ.337.1/51/498660/Σ.2223/ΕΓΚ.14/2-5-17 : Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδαστν - τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ), Ικρων (ΣΙ), Αξιωματικν Σωμτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ) και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ), Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεμικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ), Πολεμικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)

2-5-17      ΥΠΟΙΑΝ 49313/2-5-17 : Μετατροπ Ατομικς Επιχερησης σε ΙΚΕ

2-5-17      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5/27617/17 (ΦΕΚ-1469 Β/28-4-17) : Αναθερηση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 ν. 3816/10 (ΦΕΚ-6 Α)

2-5-17      Ν. 4468/17 (ΦΕΚ-61 Α/28-4-17) : Σσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμα "Εθνικ Σστημα Διαπστευσης" και λλες διατξεις

2-5-17      ΦΕΚ-1490 Β/28-4-17 :

ΥΠΕΘ 65517/Δ2/17 : Λειτουργα Καλλιτεχνικν Γενικν Λυκεων

ΥΠΕΘ 65516/Δ2/17 : Τροποποηση και συμπλρωση της με αρ. πρωτ. 67798/δ2/21-4-16 υ.α. (Β 1342) με θμα "Λειτουργα Καλλιτεχνικν Γυμνασων" πως συμπληρθηκε και ισχει

2-5-17      ΥΠΕΚΑΚΑ Δ23/ΟΙΚ.17108/875/17 (ΦΕΚ-1474 Β/28-4-17) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων νταξης ωφελομενων Επιχειρησιακο Προγρμματος "Επισιτιστικς και Βασικς Υλικς Συνδρομς για το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας προς τους Απρους (ΤΕΒΑ/FEAD)28-7-17  ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 18022/ΕΓΚ.16/27-4-17 : Εφαρμογ των διατξεων της αριθ. 58114/22.12.2016 απφασης του Υπουργο Μεταναστευτικς Πολιτικς "Ανακαθορισμς αρμδιων αρχν κδοσης αδειν διαμονς που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν.4251/2014, πως ισχει".

28-4-17   ΚΥΑ 45231/17 (ΦΕΚ 1445 Β/27-04-2017) : Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/ 2016, (Α 240).

28-4-17 ΠΟΛ.1064/2017 (ΦΕΚ 1440 Β/27-4-2017) : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 63 του ν.4174/2013 (Ειδικ Διοικητικ Διαδικασα-Ενδικοφανς προσφυγ), καθορισμς λεπτομερειν για τη λειτουργα της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) , την εφαρμοστα διαδικασα και τον τρπο κδοσης των αποφσεων αυτς και ρθμιση ζητημτων καταβολς και αναστολς καταβολς του οφειλμενου ποσο σε περπτωση σκησης ενδικοφανο προσφυγς.27-4-17     ΥΠΕΕ 20777/26-4-17 : Αρμδια ργανα ελγχου κατασκευν εκκλησιαστικν ακιντων του ν. 590/77

27-4-17     ΕΕΕΠ 250/17 (ΦΕΚ-1409 Β/26-4-17) : Τροποποηση της με αριθμ 51/3/13 (Β 1147) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Τροποποηση και κωδικοποηση της με αριθμ 23/3/12 (Β 2952) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Ρυθμσεις θεμτων, τα οποα διπονται απ τον Κανονισμ Διεξαγωγς και Ελγχου Παιγνων ως προς την επιβολ διοικητικν κυρσεων, οι οποες επιβλλονται στην περπτωση παροχς υπηρεσιν τυχερν παιγνων που διεξγονται μσω του διαδικτου χωρς την προβλεπμενη δεια", πως ισχει

27-4-17      Κ.Υ.Α. 18485/17 (ΦΕΚ-1412 Β/26-4-17) : Καθορισμς των κατηγοριν και των προδιαγραφν των Πρσινων Σημωεων (ΠΣ), των Κντρων Ανακκλωσης, Εκπαδευσης και Διαλογς στην Πηγ (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιν Ανακκλωσης (ΓΑ) και των Κινητν Πρσινων Σημεων (ΚΙΠΣ), σμφωνα με το ρθρο 38 του ν. 4042/12, πως ισχει

27-4-17      ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1068/26-4-17 : Διαγραφ τλους επιτηδεματος οικ. ετν 2012 και 2013 σε νομικ πρσωπα που χουν κνει εκπρθεσμη διακοπ εργασιν

27-4-17      K.Y.A. 28611/3536/17 (ΦΕΚ-1430 Β/26-4-17) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 83674/10181/2-2-17 κ.υ.α. "Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 201726-4-17       ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2300/ΟΙΚ.13912/26-4-17 : Προκρυξη πλρωσης οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης των Υπουργεων, κατ' εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα (ν. 3528/2007), πως ισχει

26-4-17       ΦΕΚ-1415 Β/26-4-17 :

ΥΠ.ΕΣ. 12509/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 50891/07 (ΦΕΚ-1876 Β) απφασης του Υφυπουργο Εσωτερικν, Δημσιας Διοκησης και Αποκντρωσης με θμα "Οικονομικ Διοκηση και Διαχεριση των Δημοτικν και Κοινοτικν Κοινωφελν Επιχειρσεων του Κδικα Δμων και Κοινοττων (ν. 3463/06)"

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.37/ΟΙΚ.13093/17 : 2η τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.37/ΟΙΚ.613/12-01-15 (ΦΕΚ-19 Β) απφασης "Συγκρτηση Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου"

26-4-17      ΦΕΚ-1404 Β/25-4-17 :

ΥΠΟΙΑΝ 44204/ΕΥΘΥ316/17 : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. 69132/ΕΥΘΥ625/15 (ΦΕΚ-1451 Β/10-7-15) Υ.Α. για την αναδιρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος του ρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/14 και κατρτηση της υπ' αριθμ. 11447/01 κ.υ.α.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 117/17 : Καταβολ μερισμτων κατ το τος 2017 απ τα εποπτευμενα απ την Τρπεζα της Ελλδος πιστωτικ ιδρματα για την οικονομικ χρση του τους 2016

26-4-17      ΦΕΚ-1405 Β/25-4-17 :

ΥΠΕΘ 64379/Δ2/17 : Λειτουργα Μουσικν Σχολεων

ΕΕΑΕ 7/245/17 : Κανονισμς Ακροσεων της Ελληνιικς Επιτροπς Ατομικς Ενργειας (ΕΕΑΕ)

26-4-17      ΥΠΟΙΑΝ 47622/26-4-17 : Συμπληρωματικς οδηγες για την νταξη ργων στο εθνικ σκλος του ΠΔΕ 2017

26-4-17      ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.442/ΕΓΚ.15/26-4-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Νστου)

26-4-17      ΕΕΕΠ 253/3/17 (ΦΕΚ-1388 Β/24-4-17) : Κατταξη των παραβσεων της με αριθμ 130/2/14 απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο : "Ρθμιση Θεμτων Κανονισμο Διεξαγωγς και Ελγχου Ηλεκτρονικν Τεχνικν - Ψυχαγωγικν Παιγνων με Παιγνιομηχανματα", πως ισχει, σε Κατηγορες Σημαντικτητας, δυνμει της παρ. 5 του ρθρου 13 της με αριθμ 245/2/17 (Β 811) απφασης της ΕΕΕΠ

 26-4-17      ΦΕΚ-1403 Β/25-4-17 : /

ΥΠΕΘ Φ1/63691/Δ1/17 : Ρυθμσεις Ζωνν Εκπαιδευτικς Προτεραιτητας (ΖΕΠ) - Ιδρυση Τξεων Υποδοχς ΖΕΠ σε σχολικς μονδες ΠΕ

ΥΠΕΚΑΚΑ 13097/661/17 : Ρθμιση ληξιπρθεσμων και μη ληξιπρθεσμων οφειλν δικαιοχων εργατικς κατοικας στους οικισμος του τ. ΟΕΚ και επιμκυνση της διρκειας αποπληρωμς των ως νω οφειλν25-4-17      ΦΕΚ-1379 Β/24-4-17 :

Κ.Υ.Α. Δ11/Α/7362/5267/17 : Καθιρωση παραβλων για μετακινσεις υπαλλλων της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας που πραγματοποιονται για λογαριασμο τρτων

ΕΕΤΤ 804/1/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 721/2/14 απφασης της ΕΕΤΤ "Κανονισμς Ορων Χρσης Μεμονωμνων Ραδιοσυχνοττων Ζωνν Ραδιοσυχνοττων" (ΦΕΚ-1173 Β/26-6-14)

25-4-17      ΕΕΕΠ 253/2/17 (ΦΕΚ-1389 Β/24-4-17) : Κατταξη των παραβσεων του Κανονισμο Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο , σε κατηγορες Σημαντικτητας, δυνμει της παρ. 5 του ρθρου 13 της με αριθμ 245/2/14 απφασης της ΕΕΕΠ

25-4-17     Κ.Υ.Α. ΑΣ/17889/17 (ΦΕΚ-1384 Β/24-4-17) : Καθιρωση Παγκσμιας Ημρας Ελληνικς Γλσσας

25-4-17     ΕΕΕΠ 251/3/23-3-17 (ΦΕΚ-1371 Β/24-4-17) : Κατταξη των παραβσεων της με αριθμ 163/4Γ/15 (Β 1824) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο : "Ρθμιση θεμτων εμπορικς επικοινωνας τεχερν παιγνων", σε Κατηγορες Σημαντικτητας, δυνμει της παρ. 5 του ρθρου 13 της με αριθμ 245/2/17 (Β 811) απφασης της ΕΕΕΠ

25-4-17      ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Α/1057280/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-1391 Β/24-4-17) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΛ/Β/1189202/ΕΞ2016/16 απφασης του ΓΓΔΕ περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγηχων που θα διενεργηθοον κατ το τος 2017

25-4-17      K.Y.A. 920/17 (ΦΕΚ-1387 Β/24-4-17) : Ρθμιση διαδικασας προσδιορισμο εκκρεμν οικονομικν απαιτσεων που προκπτουν απ την αναβωση των συμβσεων εργασας μμισθης εντολς του προσωπικο της ΕΡΤ ΑΕ24-4-17       ΦΕΚ-1366 Β/21-4-17 :

  • ΒΟΥΛΗ 4750/3076/17 : Διεξαγωγ δομημνης συνντευξης κατ την επιλογ προισταμνων
  • ΥΠΕΕ 153394/919/17 : Καθορισμς, προσδιορισμς, τρπος και διαδικασα διρθωσης πρδηλων σφαλμτων στην κατρτιση και κρωση των δασικν χαρτν

24-4-17       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 558/39122/17 (ΦΕΚ-1340 Β/20-4-17) : Τροποποηση της αριθμ. 1332/93570/23-8-16 (Β 2848) απφασης του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων

24-4-17       ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1067/20-4-17 : Παροχ διευκρινσεων ως προς το τλος συνδρομητν σταθερς τηλεφωνας

24-4-17       ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10053/ΟΙΚ.16763/733/17 (ΦΕΚ-1341 Β/21-4-17) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους ασφαλισμνους της Περιφερειακς Υπηρεσας του ΕΦΚΑ - Α' Διεθυνση Ασφλισης Παροχν (ΤΣΠΕΑΘ) για τις γιορτς του Πσχα 201721-4-17      ΥΠΕΕ 153400/956/20-4-17 : Παρταση προθεσμας υποβολς αντιρρσεων20-4-17     ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10034/18282/566/20-4-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4387/16 για σους συνταξιοδοτονται σμφωνα με τις γενικς, ειδικς καταστατικς διατξεις του πρην ΟΓΑ, πως αυτς σχυαν κατ την νταξη του στον ΕΦΚΑ

20-4-17     ΥΠΕΕ 153393/918/12-4-17 : Οδηγες για περιοχς του αναρτημνου δασικο χρτη με ισχουσες πρξεις της διοκησης

20-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1066/13-4-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 254/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ

20-4-17     ΦΕΚ-1325 Β/19-4-17 :

  • ΠΟΛ.1056/17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 3091/02 (330 Α) για τον ειδικ φρο επ των ακιντων - απαιτομενα δικαιολογητικ και διαδικασα χοργησης των απαλλαγν
  • ΠΟΛ.1059/17 : Τπος και περιεχμενο της δλωσης ειδικο φρου επ των ακιντων και διαδικασα υποβολς αυτς


19-4-17     ΥΠ.ΕΣ. 12526/19-4-17 : Εκδηλσεις μνμης της γενοκτονας των Ελλνων του Πντου

19-4-17      ΥΠ.ΕΣ. 12524/19-4-17 : Εορτασμς των Εθνικν Αγνων και της Εθνικς Ανστασης κατ του ναζισμο και του φασισμο

19-4-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 1517/19-4-17 : Χρση μηχανημτων αποτρχωσης λιζερ (laser)

19-4-17     ΟΑΕΔ 28839/19-4-17 : Νος Κανονισμς Εκδκασης Ενδικοφανν Προσφυγν του ΟΑΕΔ18-4-17     ΦΕΚ-1307 Β/13-4-17 :

  • ΥΠΕΚΑΚΑ 16079/Δ9/5106/17 : Κατανομ, κριτρια και τρπος πλρωσης θσεων της Ειδικς Γραμματεας Κοινωνικς Ενταξης των Ρομ
  • ΥΠΕΚΑΚΑ 16072/310/17 : Καθορισμς της 1ης Μαου 2017, ως ημρας υποχρεωτικς αργας
  • Κ.Υ.Α. 5503/17 : Καθορισμς των επιτρεπμενων κατ' τος ημερν μετακινσεων του προσωπικο της Υπηρεσας Ασλου του Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς

18-4-17     ΥΠ.ΕΣ. 10967/30-3-17 : Υποβολ Τεχνικν Δελτων για την καταγραφ των αναγκν των παιδικν χαρν των ΟΤΑ

18-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1063/12-4-17 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 3161/31-1-17 κ.υ.α. ... που τροποποιοσε την οικ. 20622/15 κ.υ.α. για ενημρωση και παροχ σχετικν οδηγιν

18-4-17     Ν. 4467/17 (ΦΕΚ-56 Α/13-4-17) : Τροποποισεις διατξεων της δασικς νομοθεσας και λλες διατξεις13-4-17    ΕΦΚΑ Σ48/34/13-4-17 : Μηχανογραφικ τακτοποηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικ διστημα απ 1/1/2016 ως 31/5/2016

13-4-17    ΥΠΕΘ Φ.251/63675/Α5/13-4-17 : Πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου (ΓΕΛ) τους 2017

13-4-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1062/12-4-17 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της παραγραφου 3 του ρθρου 16 του ν. 4172/2013 καθς και ης ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β'145) σχετικ με τη μεωση του φρου εισοδματος.12-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1061/12-4-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 72 του ν.4446/2016 που αφορον στην κπτωση δαπανν μισθοδοσας με τη χρση ηλεκτρονικο μσου πληρωμς μσω παρχου υπηρεσιν /πληρωμν.

12-4-17    ΕΦΕΤ 4879/12-4-17 : Οδηγες εφαρμογς ΥΑ 14708/2007 "ροι, προποθσεις και διαδικασα υλοποησης υποχρεωτικς εκπαδευσης και κατρτισης προσωπικο των επιχειρσεων τροφμων και των Ελεγκτικν Αρχν και Φορων του Επισμου Ελγχου Τροφμων"

12-4-17   ΥΠΕΕ 174063/17 (ΦΕΚ 1242 Β/11-4-2017) : Κανονισμς Λειτουργας Καθεσττος Υποχρωσης Ενεργειακς Απδοσης

12-4-17   Π.Δ. 29/17 (ΦΕΚ 52 Α/11-4-2017) : Κρωση τροποποισεων της Διεθνος Σμβασης του 1969 τια την καταμτρηση της χωρητικτητας των πλοων, σμφωνα με την απφαση Α.1084(28)/10.12.2013 της Συνλευσης του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (ΙΜΟ)

12-4-17   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.7789/343/11-4-17 : Γνωστοποηση δημοσευσης Υπουργικς Απφασης και παροχ οδηγιν.

12-4-17   ΥΠΥΜΕ ΔΟΥ/Ο/1654/17 (ΦΕΚ 1254 Β/11-4-2017) : γκριση του Τεχνικο κανονισμο για τον Καθορισμ Εθνικν Απαιτσεων των συστημτων αντστροφης μτρησης σε φωτεινος σηματοδτες πεζν11-4-17      ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.379/ΕΓΚ.14/11-4-17 : Οδηγες για τη συμμετοχ των Δμων στην υλοποηση της δρσης : "Επιχορηγομενη Δορυφορικ Πρσβαση των Μνιμων Κατοκων των Απομακρυσμνων Περιοχν της Χρας στους Ελληνικος Τηλεοπτικος Σταθμος Ελεθερης Λψης"

11-4-17      ΥΠ.ΕΣ. 11635/10-4-17 : Σστημα αξιολγησης ν. 4369/16 - Αξιολγηση, Στοχοθεσα, Κοινωνικ λογοδοσα και συμμετοχ

11-4-17      ΥΠΕΘ 61048/Ε2/17 (ΦΕΚ-1239 Β/10-4-17) : Ρθμιση θεμτων πρσληψης αναπληρωτν και ωρομσθιων εκπαιδευτικν στις δομς της Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης

11-4-17      ΥΠ.ΜΕΤΑΝ.ΠΟΛΙΤ. 6154/17 (ΦΕΚ-1237 Β/10-4-17 : Παρταση ισχος της διαδικασας των διατξεων του ρθρου 60 παρ. 4 του ν. 4375/16 (Α 51)10-4-17     ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1054442/ΕΞ2017/6-4-17 : Οδηγες σχετικ με την καταχρηση του αφορολγητου αποθεματικο του ν. 3299/04 στο ντυπο Ν

10-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1049/17 (ΦΕΚ-1235 Β/7-4-17) : Ρθμιση ζητημτων σχετικ με τη Διαδικασα Αμοιβαου Διακανονισμο σμφωνα με τις διμερες Συμβσεις για την Αποφυγ της Διπλς Φορολογας του Εισοδματος7-4-17     ΥΠ.ΕΣ. 10677/28-3-17 : Παροχ απολογιστικν οικονομικν στοιχεων Δμων και Περιφερειν τους 2016 για λεγχο προυπολογισμν οικονομικο τους 2017

7-4-17     ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.17002/739/7-4-17 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ της διταξης της παρ. 9 του ρθρου 39 του ν. 4387/16

7-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1057/6-4-17 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 52 ως και 55 ν. 4172/13

7-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1055/5-4-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 149/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ περ απαλλαγς της κρατικς χρηματοδτησης των πολιτικν κομμτων απ τλη χαρτοσμου

7-4-17     Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.14573/359/17 (ΦΕΚ-1224 Β/7-4-17) : Ανθεση οργνωσης και λειτιουργας Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους

7-4-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α1/13/ΟΙΚ.12383/6-4-17 : Εφαρμογ και παρακολοθηση της συμμετοχς των φλων στα συλλογικ ργανα της διοκησης. Καταχριση συλλογικν οργνων των φορων στην ηλεκτρονικ εφαρμογ παρακολοθησης.

7-4-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΟΙΚ.27349/6-4-17 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της εορταστικς περιδου του Πσχα

7-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1054/5-4-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 22/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ

7-4-17     ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.19875/ΦΝ393/17 (ΦΕΚ-1218 Β/6-4-17) : Καθορισμς εξαιρσεων απ την απαγρευση διλευσης στο παρπλευρο και εναλλακτικ οδικ δκτυο των αυτοκινητοδρμων και οδν ταχεας κυκλοφορας

7-4-17     ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ31/117057/73894/2761/1731/17 (ΦΕΚ-1220 Β/6-4-17) : Θεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μουσεων και Μνημεων του Κρτους κατ τη θεριν περοδο 20176-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1053/4-4-17 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της εγκυκλου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ.1130/16

6-4-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1052/4-4-17 : Εκδοση πιστωτικο τιμολογου, για διαφορς που σχετζονται με τον ΦΠΑ

6-4-17     ΕΦΚΑ 119/6-4-17 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2017 σε εργατοτεχντες οικοδμους

6-4-17     ΥΠΕΘ 59950/Ζ2/6-4-17 : Οδηγες σχετικ με την υλοποηση και την εφαρμογ των περιεχμενων στο ρθρο 20 του ν. 4452/17 (Α 17) διατξεων, που αφορον στις κατηγορες προσωπικο ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων της Χρας

6-4-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.26958/6-4-17 : Αποστολ στοιχεων ποιτητας νερο ανθρπινης κατανλωσης της τριετας 2014, 2015 και 2016 για ενημρωση της Ευρωπαικς Επιτροπς

6-4-17     ΥΠΕΚΑΚΑ 15726/605/5-4-17 : Οδηγες υπολογισμο συντξιμων αποδοχν βσει της μεταβολς του μσου ετσιου γενικο Δεκτη Τιμν Καταναλωτ της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

6-4-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/19010/6-3-17 : Εγκεκριμνα σκευσματα για την καταπολμηση των κουνουπιν

6-4-17      ΥΠΥΜΕ 18753/1020/5-4-17 : Μεταφορ βρεφν και νηπων σε καθσματα ενηλκων

6-4-17      Κ.Υ.Α. 3073/124/17 (ΦΕΚ-1217 Β/6-4-17) : Κλυψη των Συνδικαλιστικν Οργανσεων, σμφωνα με την υποπερ. εε περ. β της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/13

6-4-17      ΦΕΚ-1203 Β/5-4-17 :

ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛ.ΕΝΗΜ. 23729/489/Φ1/17 : Παρταση προθεσμας υποβολς δλωσης κεραιοσυστημτων ραδιοφωνικν σταθμν

Κ.Υ.Α.  834/17 : Επιχορηγομενη δορυφορικ πρσβαση των μνιμων κατοκων των απομακρυσμνων περιοχν της χρας στους ελληνικος τηλεοπτικος στθαμος ελεθερης λψης5-4-17      Π.Δ. 26/17 (ΦΕΚ-48 Α/5-4-17) : Συγκρτηση και λειτουργα Δημσιων Στρατιωτικν Ταμεων στο Στρατ Ξηρς

5-4-17      ΥΠΕΘ 43087/Θ2/4-4-17 (ΦΕΚ-1183 Β/4-4-17) : Προσαξηση αριθμο απουσιν στα Μουσουλμανικ Ιεροσπουδαστρια Θρκης

5-4-17       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1050/17 (ΦΕΚ-1201 Β/5-4-17) : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω εκδλωσης ντονων βροχοπτσεων στις 6 και 7-9-16 στο Δημ .... της ΠΕ Μεσσηνας της Περιφρειας Πελοποννσου

5-4-17       ΥΠΕΚΑΚΑ Δ22/ΟΙΚ.11828/293/17 (ΦΕΚ-1157 Β/4-4-17) : Καθορισμς προυποθσεων για δεια δρυσης και λειτουργας Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης (Βρεφικν - Παιδικν - Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων) απ φορες ιδιωτικο δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα

5-4-17      Ν. 4465/17 (ΦΕΚ-47 Α/4-4-17) : Ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 23ης Ιουλου 2014 για τη συγκρισιμτητα των τελν που συνδονται με λογαριασμος πληρωμν, την αλλαγ λογαριασμο πληρωμν και την πρσβαση σε λογαριασμος πληρωμν με βασικ χαρακτηριστικ και λλες διατξεις

5-4-17       Ν. 4464/17 (ΦΕΚ-46 Α/4-4-17) : Κρωση της Συμφωνας - Πλαισου για εταιρικ σχση και συνεργασα μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και των Κρατν - Μελν της, αφενς, και της Μογγολας, αφετρου και λλες διατξεις (Αρθρο δετερο : Τροποποηση διατξεων του ν. 3528/07 και του ν. 3584/07 // Αρθρο τρτο : Τροποποηση διατξεων του ν. 4369/16 // Αρθρο πμτπο : Τροποποηση του ν. 4178/13 // Αρθρο κτο : Τροποποηση διατξεων ν. 4270/14)

5-4-17        ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.7-2.1/25174/3-4-17 : Επικαιροποηση Μητρου Ιατρν για την κδοση Ιατρικο Πιστοποιητικο Ναυτικν προς ναυτολγηση

5-4-17         Κ.Υ.Α. 3493/37001/17 (ΦΕΚ-1189 Β/4-4-17) : Καθορισμς αποζημισεων των ανταποκριτν του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ)4-4-17        ΥΠΕΘ 53476/ΓΔ4/17 (ΦΕΚ-1171 Β/4-4-17) : Επιλογ δετερης ξνης γλσσας και συγκρτηση τμημτων

4-4-17         ΥΠ.ΟΙΚ. 2/27840/0026/4-4-17 : Παροχ οδηγιν επ των διατξεων του ρθρου 26 του ν. 4270/14

4-4-17         Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/6044/2016/Α325/17 (ΦΕΚ-1155 Β/3-4-17) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τους ανεμοστρβιλους του Σεπτεμβρου 2016 και του Οκτωβρου 2016 σε  περιοχς της ΠΕ Ηλεας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας

4-4-17        ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΤΑ - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου οργνωσης και λειτουργας των Δημοτικν Επιχειρσεων Υδρευσης Αποχτευσης (ΔΕΥΑ) - Ρυθμσεις σχετικς με την οργνωση, τη λειτουργα, τα οικονομικ και το προσωπικ των ΟΤΑ - Ευρωπαικο Ομιλοι Εδαφικς Συνεργασας και λλες διατξεις"

4-4-17        ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1051/17 (ΦΕΚ-1148 Β/3-4-17) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν" , πως ισχει3-4-17        ΥΠΥΜΕ Α1/ΟΙΚ.24275/867/3-4-17 : Δημοσευση του ν. 4441/16 και της υπ' αριθμ. Α1/ΟΙΚ.18764/670 (Β 1065) κ.υ.α.

3-4-17        ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/286/506611/31-3-17 : Παρταση της προθεσμας καταβολς ασφαλιστικν εισφορν τους 2016 των ασφαλισμνων του τ.ΕΤΑΑ

3-4-17         ΥΠΕΘ-ΥΠΕΕ-ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. 57071/Θ1/3-4-17 : Διαδικασα αδειοδτησης για τη χοργηση δειας δμησης σε μουσουλμανικος χρους προσευχς / λατρεας της Θρκης (τεμνη - τεκδες - μεστζιτ - τζεμ / τζεμεβ)

3-4-17         ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/ΟΙΚ.11755/3-4-17 : Π.Δ. 69/16 - Αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα

3-4-17         Κ.Υ.Α. 543/34450/17 (ΦΕΚ-1145 Β/3-4-17) : Πολυλειτουργικ Αγροκτματα

3-4-17          ΥΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/17 (ΦΕΚ-1115 Β/31-3-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.14/2929/5544/Δ1/12-1-17 υ.α. (ΦΕΚ-324 Β) με θμα "Επκταση του προγρμματος "Σχολικ Γεματα"

3-4-17        Κ.Υ.Α. 174111/525/17 (ΦΕΚ-1139 Β/31-3-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κ.υ.α. .... σχετικ με τη μεωση των εθνικν εκπομπν ορισμνων ατμοσφαιρικν ρπων, την τροποποηση της οδηγας 2003/35/ΕΚ και την κατργηση της οδηγας 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 14ης Δεκεμβρου 2016

3-4-17         Π.Δ. 23/17 (ΦΕΚ-43 Α/31-3-17) : Τροποποηση π.δ. 17/99 "Περ οργανσεως και λειτουργας της Διπλωματικς Ακαδημας του Υπουργεου Εξωτερικν"

3-4-17        ΥΠΟΙΑΝ 129/2016/17 (ΦΕΚ-1138 Β/31-3-17) : Απορρυπαντικ και ειδικ δεια λειτουργας μονδας παραγωγς / και συσκευασας απορρυπαντικν και προιντων καθαρισμο31-3-17       ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/ΟΙΚ.14224/430/31-3-17 :  Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την εφαρμογ των παρ. 3 και 4 του ρθρου 36 του ν. 4387/16

31-3-17       ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.15545/668/31-3-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 95 του ν. 4461/17 (Α 38)

31-3-17       ΟΑΕΔ 5/24946/31-3-17  : Δημσια Πρσκληση - Πργραμμα διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις τους 2017

31-3-17       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/24112/ΔΕΠ.31-3-17 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2α του ρθρου 8 του ν. 4387/16 (Α 85) . Προσδιορισμς συντξιμων αποδοχν και σχετικν κρατσεων δημοσων λειτουργν και υπαλλλων

31-3-17       ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 3602/31-3-17 : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν ΠΑΣΧΑ 2017

31-3-17       ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚ/ΑΧΜΑΕ/Φ55/30224/54173/2922/956/17 (ΦΕΚ-1100 Β/30-3-17) : Καθορισμς αρχαιολογικν χρων, μνημεων και ιστορικν τπων αν την επικρτεια που εξαιρονται της παραχρησης της απλς χρσης αιγιαλο, παραλαας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν για την σκηση δραστηριοττων που εξυπηρετον τους λουμενους την αναψυχ του κοινο (ρθρο 13 του ν. 2971/01)

31-3-17       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.24036/28-3-17 : Εκδοση βεβαωσης σκησης επαγγλματος με προσκμιση βεβαωσης περτωσης σπουδν

31-3-17      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1046/17 (ΦΕΚ-1108 Β/30-3-17) : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν, λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω εκδλωσης ντονων βροχοπτσεων στις 6, 7 και 8-9-2016 στον Δμο Πργου, της ΠΕ Ηλεας, της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας

31-3-17      Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/105228/6195/726/185/17 (ΦΕΚ-1109 Β/30-3-17) : Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρονικο συστματος εποπτεας αθλητικν εγκαταστσεων

31-3-17      N. 4463/17 (ΦΕΚ-42 Α/30-3-17) : Μτρα μεωσης του κστους εγκατστασης υψρρυθμων ηλεκτρονικν επικοινωνιν - Εναρμνιση της νομοθεσας στην Οδηγα 2014/61/ΕΕ και λλες διατξεις30-3-17      ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.23609/Φ.ΕΓΚ.8/30-3-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με το ρθρο 49 παρ. 2 περ. β (πρδρομες εργασες) του ν. 4412/16 "Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

30-3-17       Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/22323/2017/17 (ΦΕΚ 1088 Β/29-3-2017): Χοργηση κτακτης οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν Πσχα 2017.

30-3-17      ΕΦΕΤ 3823/ΕΓΚ.1/24-3-17 : Εφαρμογ της κ.υ.α. 14708/07 "ροι, προποθσεις και διαδικασα υλοποησης υποχρεωτικς εκπαδευσης και κατρτισης προσωπικο των επιχειρσεων τροφμων και των Ελεγκτικν Αρχν και Φορων του Επισμου Ελγχου Τροφμων"

30-3-17      ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.23608/Φ.ΕΓΚ.7/30-3-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με το ρθρο 86 παρ. 6 του ν. 4412/16 "Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

30-3-17       ΟΑΕΔ 4/17 : Δημσια Πρσκληση Νο 4/2017 για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα Επιχοργησης επιχειρσεων και γενικ εργοδοτν για την απασχληση 10.000 δικαιοχων "Επιταγς Επαννταξης στην αγορ εργασας"

30-3-17       ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1048477/ΕΞ2017/28-3-17 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Α/1035092/ΕΞ2017/3-3-17 απφασης Διοικητ Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων "Καθορισμς ποσοτν απομεωσης ενεργειακν προιντων, ροι και προυποθσεις για την αναγνριση των απωλειν αυτν"29-3-17        ΥΠΟΙΑΝ 32790/392/Φ.15/17 (ΦΕΚ-1061 Β/28-3-17) : Απλοστευση πλαισου σκησης μεταποιητικν και συναφν δραστηριοττων τροφμων και ποτν και προτυποποηση των διοικητικν διαδικασιν γνωστοποησης λειτουργας

29-3-17       ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./30/4674/17 (ΦΕΚ-1058 Β/28-3-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./135/ΟΙΚ.209/29-12-16 απφασης κατανομς με θμα "Απφαση κατανομς διακριθντων αθλητν κατηγορας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ2016" (ΦΕΚ-32 Β/16-1-17)

29-3-17       Ν. 4462/17 (ΦΕΚ-39 Α/28-3-17) : Κρωση του Μνημονου Κατανησης μεταξ του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και του Υπουργεου Βιομηχανας και Ενργειας της Κυβρνησης της Δημοκρατας του Αζερμπαιτζν για Συνεργασα στον Τομα των Ανανεσιμων Πηγν και της Ενεργειακς Αποδοτικτητας και λλες διατξεις (Αρθρο δετερο : Τροποποισεις - προσθκες στο ν. 3889/10 (Α 182))

29-3-17       Ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α/28-3-17) : Μεταρρθμιση της Διοικητικς Οργνωσης των υπηρεσιν ψυχικς υγεας, Κντρα Εμπειρογνωμοσνης σπνιων και πολπλοκων νοσημτων, τροποποηση συνταξιοδοτικν ρυθμσεων του ν. 4387/16

29-3-17       K.Y.A. A1/OIK.18764/670/17 (ΦΕΚ-1065 Β/28-3-17) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα χοργησης αδειν κυκλοφορας φορτηγν ιδιωτικς χρσης (ΦΙΧ) αγροτικν αυτοκιντων28-3-17       ΕΦΚΑ 19/28-3-17 : Ενταξη στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτν του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - Απασχολομενοι σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα

28-3-17       ΕΦΚΑ 18/28-3-17 : Ενταξη στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτν του τ. ΕΤΑΑ - Τομας ΤΣΑΥ - Απασχολομενοι σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα

28-3-17       ΣΕΠΕ 27116/9-2-17 : Υποχρεσεις των Δμων για την προστασα της Ασφλειας και Υγεας των εργαζομνων

28-3-17       ΕΦΚΑ 17/28-3-17 : Ασφλιση στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) προσπων, που παρχουν υπηρεσα με σμβαση απ την οποα προκπτει υποχρωσης κδοσης Δελτου Παροχς Υπηρεσιν - ΔΠΥ

28-3-17       Κ.Υ.Α. 6199/267/17 (ΦΕΚ-1030 Β/27-3-17) : Κατρτιση προγρμματος διαμονς παιδιν χαμηλμισθων εργαζομνων και ανργων σε κατασκηνσεις

28-3-17       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.19569/17 (ΦΕΚ-1033 Β/27-3-17) : Ελεγχος της οικονομικς διαχερισης των μονδων ψυχικς υγεας που λειτουργον τα νομικ πρσωπα ιδιωτικο δικαου (νπιδ) μη κερδοσκοπικο χαρακτρα του ρθρου 11 του ν. 2716/99 (ΦΕΚ-96 Α) απ ορκωτος λογιστς (ρθρο 4Α ν. 2716/99, πως προστθηκε με το ν. 4272/14 (ΦΕΚ-145 Α)

28-3-17       ΑΑΔΕ ΔΣΣ/Α/1045585/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-1053 Β/27-3-17) : Στρατηγικ Σχδιο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

28-3-17       ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1036/17 (ΦΕΚ-1023 Β/27-3-17) : Πργραμμα ελγχου επιχειρσεων, που τηρον διπλογραφικ βιβλα του ν. 4308/14 (ΦΕΚ-251 Α), για φορολογικ τη που αρχζουν απ 1ης Ιανουαρου 2014

28-3-17        ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1046636/22-3-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1019676/ΕΞ2017/22-2-17 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Καθορισμς των ρων, προυποθσεων, δικαιολογητικν και διαδικασας απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης αυτοκιντων που παραλαμβνονται απ πολτεκνους γονες και γονες με τρα τκαν" (ΦΕΚ-538 Β)

28-3-17       ΥΠΟΙΑΝ 36396/28-3-17 : Εγκκλιος οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2017 και τον προγραμματισμ δαπανν ΠΔΕ 2018-2020

28-3-17       ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 14363/ΕΓΚ.13/28-3-17 : Εφαρμογ των διατξεων της αριθμ. 58114/16 απφασης του Υπουργο Μεταναστευτικς Πολιτικς "Ανακαθορισμς αρμδιων αρχν κδοσης αδειν διαμονς που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 4251/14, πως ισχει"

28-3-17        ΥΠ.ΕΣ. 9759/28-3-17 :   Συλλογ στοιχεων για τα τομα που εργστηκαν εργζονται σε ΝΠΔΔ, Ιδρματα και Συνδσμους Δμων, λγω συμπερληψς τους σε προσωρινς πνακες επιτυχντων, σμφωνα με το ρθρο 21 παρ. 4 του ν. 3584/07

28-3-17       ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1048/28-3-17 : Χοργηση φορολογικν πιστοποιητικν μετ τη μονομερ ανκληση ανκκλητης πληρεξουσιτητας, η οποα χορηγθηκε με προσμφωνο για την κατρτιση οριστικο συμβολαου αγοραπωλησας ακιντου με αυτοσμβαση27-3-17     ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Δ/1046606/24-3-17 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/1026126/ΕΞ2017/27-1-17 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Εφαρμογ του ειδικο καθεσττος τελωνειακς αποταμευσης" (ΦΕΚ-810 Β/2017) και παροχ οδηγιν Β/

27-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1047/24-3-17 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 2016
27-3-17     ΥΠΟΙΑΝ-ΓΓΕ 36246/27-3-17 : Εντατικοποηση ελγχων στην αγορ κατ την πασχαλιν περοδο
27-3-17      ΕΦΚΑ 16/24-3-17 : Διαββαση του Πνακα Α
27-3-17      ΦΕΚ-1017 Β/24-3-17 :
ΠΟΛ.1033/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν λγω των ντονων καιρικν φαινομνων που εκδηλθηκαν στις περιοχς του Δμου Ανδραβδας - Κυλλνης
ΠΟΛ.1032/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν λγω των ντονων καιρικν φαινομνων που εκδηλθηκαν στις περιοχς του Δμου Σπρτης, του Δμου της Ανατολικς Μνης, του Δμου Ευρτα και του Δμου Μονεμβσιας της ΠΕ Λακωνας

27-3-17      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΟΙΚ.18092/17 (ΦΕΚ-1005 Β/24-3-17) : Οροι και προυποθσεις λειτουργας Τραπεζν Ομφαλοπλακλουντιακο Αματος (ΟπΑ)
27-3-17      ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1035092/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-1000 Β/24-3-17) : Καθορισμς ποσοστν απομεωσης ενεργειακν προιντων, ροι και προυποθσεις για την αναγνριση των απωλειν αυτν
27-3-17      Κ.Υ.Α. 11620/591/17 (ΦΕΚ-1019 Β/24-3-17) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση της Α δσης του προγρμματος "Βοθεια στο Σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2017 - 31-12-2017
27-3-17     ΒΟΥΛΗ 3768/2453/17 (ΦΕΚ-1021 Β/24-3-17) : Εξειδκευση συνφειας ττλων σπουδν, επαγγελματικς εμπειρας και  καθορισμς ειδικτερων γνσεων και απαιτσεων, για την επιλογ σε θση προισταμνου Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και οργανικν μονδων αντστοιχου επιπδου της Βουλς των Ελλνων
27-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 8437/17 (ΦΕΚ-1022 Β/24-3-17) : Εξφληση υποχρεσεων των Δμων απ δικαστικς αποφσεις και διαταγς πληρωμς

24-3-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/ΟΙΚ.14226/431/24-3-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/16 για την παρλληλη ασφλιση
24-3-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1045/24-3-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 13 του ν. 4172/13, πως αντικαταστθηκε με την παρ. 1 του ρθρου 99 του ν. 4446/16 (Α 240) για την παροχ σε εδος εταιρικο οχματος
24-3-17    ΥΠΟΙΑΝ 34291/ΔΤΒΝ514/ΤΜ.Δ/Φ.17/22-3-17 : Εντολ διενργειας ελγχου ειδν πυροτεχνας ενψει των εορτν του Πσχα
24-3-17    ΥΠΕΕ 153407/447/17 (ΦΕΚ-981 Β/23-3-17) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/81

23-3-17    ΥΠΕΘ 51163/Δ3/23-3-17 : Μεταθσεις Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικ τος 2016-2017
23-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 9276/23-3-17 : Αναζτηση στοιχεων για τη καθυστρηση καταβολς δεδουλευμνων σε εργαζμενους στον τομα καθαριτητας των Δμων
23-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 9257/23-3-17 : Συλλογ στοιχεων για τα τομα που εργστηκαν εργζονται στους φορες Τοπικς Αυτοδιοκησης, λγω συμπερληψς τους σε προσωρινος πνακες επιτυχντων, σμφωνα με το ρθρο 21 παρ. 4 του ν. 3584/07
23-3-17    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.21656/Φ.ΕΓΚ.6/23-3-17 : Δημοσευση υπουργικς απφασης σχετικ με το Κεντρικ Ηλεκτρονικ Σστημα Κληρσεων για "απευθεας αναθσεις" Δημοσων Συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν, του ρθρου 118 του ν. 4412/16
23-3-17      ΦΕΚ-970 Β/22-3-17 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1038/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν λγω των ντονων καιρικν φαινομνων (ανεμοστρβιλου, ισχυρς χαλαζπτωσης - πλημμρας) που εκδηλθηκαν στις 8-9-16 στο Δημο Πηνειου της ΠΕ Ηλεας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1039/17 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν λγω των πλημμυρικν φαινομνων που εκδηλθηκαν στις 06, 7 και 08 -9-16 στο Δμο Ηλιδας της ΠΕ Ηλεας, της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας

23-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1043/22-3-17 : Οδηγες συμπλρωσης ντυπου Ε3/ (Κατσταση οικονομικν στοιχεων απ επιχειρηματικ δραστηριτητα) και κατστασης φορολογικς αναμρφωσης φορολογικο τους 2016
23-3-17      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/20951/ΔΕΠ/20-10-16 : Παρχονται πληροφορες αναφορικ με τη διατρηση μη των πλασματικν μισθολογικν κλιμακων που χορηγθηκαν σε υπαλλλους που ενπιπταν στις ειδικτητες της παρ. 1 του ρθρου 4 του ν. 3660/08 και στη συνχεια μετατχθηκαν σε κατηγορα που δεν εμππτει στα ΒΑΕ
23-3-17     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1040/17 (ΦΕΚ-973 Β/22-03-17) : Παρταση της προθεσμας ηλεκτρονικς υποβολς των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975
23-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΟΙΚ.14340/17 (ΦΕΚ-951 Β/22-3-17) : Αναγνριση Κντρων Τοποθτησης Ειδικν Αορτικν Βαλβδων διαδερμικ διακορυφαα σε Νοσοκομεα και Ιδιωτικς Κλινικς
23-3-17      ΦΕΚ-969 Β/22-3-17 :
ΥΠΟΙΑΝ 31619/17  : Κδικας Καταναλωτικς Δεοντολογας για το Ηλεκτρονικ Εμπριο
Κ.Υ.Α. 1191/17 : Καθορισμς του χρνου, τρπου υπολογισμο της διαδικασας παρακρτησης και απδοσης της κρτησης 0,06% υπρ της Αρχς Εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν (ΑΕΠΠ), καθς και των λοιπν λεπτομερειν εφαρμογς της παρ. 3, του ρθρου 350 του ν. 4412/16 (Α 147)

23-3-17     ΟΑΕΔ 22574/23-3-17 : Ανοιχτ πρσκληση για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων και γενικ εργοδοτν για την απασχληση 10.000 δικαιοχων "Επιταγς Επαννταξης στην αγορ εργασας"
23-3-17     Ν. 4460/17 (ΦΕΚ-37 Α/22-3-17) : Κρωση της Τεχνικς Διευθτησης μεταξ των Σουηδικν Ενπλων Δυνμεων και του Υπουργεου Εθνικς Αμυνας της Ελληνικς Δημοκρατας για τη Συνεργασα των Σουηδικν Ενπλων Δυνμεων με το Ελληνικ Πολεμικ Ναυτικ στον Τομα Ανταλλαγς και Εκπαδευσης των Ειδικν Δυνμεων και λλες διατξεις (... Αρθρο τρτο: Τροποποηση διατξεων του ν. 4446/16)
23-3-17     ΑΑΔΕ Δ/ΟΡΓ/Α/1036960/17 (ΦΕΚ-968 Β/22-3-17) : Οργανισμς της Ανεξρτησης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ)

22-3-17     ΒΟΥΛΗ 3266/2166/17 (ΦΕΚ-941 Β/21-3-17) : Εξειδκευση κατηγοριν δικαιοχων και επιδματος των εδ. 6 και 7 της παρ. 5 του ρθρου 164Δ του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β-ΦΕΚ-51 Α/1997)
22-3-17     ΦΕΚ-943 Β/21-3-17:
ΠΟΛ.1023/17 : Παραδσεις αγαθν και παροχς υπηρεσιν νευ ανταλλγματος απ υποκεμενους στο φρο στο πλασιο αντιμετπισης της προσφυγικς κρσης
ΠΟΛ.1026/17 : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει

22-3-17     K.Y.A. 30733/17 (ΦΕΚ-940 Β/21-3-17) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων ργων ΠΔΕ τους 2017
22-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 9032/21-3-17 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της υπ' αριθμ. 331/16 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
22-3-17     Κ.Υ.Α. 102/30226/17 (ΦΕΚ-944 Β/21-3-17) : Τροποποηση της αριθμ. 7101/156653/17-12-13 απφασης .... "Καθορισμς υπχρεων αλιευτικν σκαφν, διαδικασιν και ειδικν δικαιολογητικν χοργησης οικονομικς ενσχυσης για την προμθεια και θση σε παραγωγικ λειτουργα, συσκευν ηλεκτρονικς καταγραφς και διαββασης πληροφοριν (ERS)"
22-3-17     Π.Δ. 21/17 (ΦΕΚ-35 Α/21-3-17) : Ιδρυση Διευθνσεων Προμηθειν και Ιστορας Ελληνικς Αστυνομας και Υπηρεσας Μη Στελεχωμνων Αεροσκαφν - Τροποποηση π.δ/των 178/14, 14/01 και 584/85

21-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1041/20-3-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ογδου ρθρου του ρθρου 1 του ν. 4335/15 (ΦΕΚ-87 Α), με το οποο τροποποιθηκε το γδοο βιβλο (Αναγκαστικ εκτλεση, ρθρα 904 ως 1054 ) του Κδικα Πολιτικς Δικονομας (π.δ. 503/85)
21-3-17     ΥΠΕΘ 47205/Α3/20-3-17 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Γενικν Λυκεων που θα συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις του σχολικο τους 2016-2017
21-3-17    ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.278/ΕΓΚ.12/21-3-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Πλης)
21-3-17    ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.277/ΕΓΚ.11/21-3-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Φαρσλων)
21-3-17    ΑΑΔΕ Δ/ΕΙΣΠΡ/Ε/1042495/ΕΞ2017/20-3-17 : Ανρτηση στο πληροφοριακ σστημα της Φορολογικς Διοκησης προσκλσεων πιστωτν στο πλασιο της κτακτης διαδικασας ειδικς διαχερισης (ρθρα 68 επ. ν. 4307/14)
21-3-17    ΥΠΕΘ 47200/Α3/20-3-17 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ημερησων και Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολικο τους 2016-2017
21-3-17    ΥΠΥΜΕ ΦΑ3/7106/448/21-3-17 : Περ οπσθιεων πλευρικν παραθρων φορτηγν αυτοκιντων
21-3-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1042/20-3-17 : Επιβολ Φρου Συγκντρωσης Κεφαλαου σε πρξεις μετατροπς ατομικν επιχειρσεων σε κεφαλαιουχικς εταιρεες
21-3-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.21572/21-3-17: Σχετικ με τον τπο της βεβαωσης σκησης επαγγλματος υγεας
21-3-17    Π.Δ. 20/17 (ΦΕΚ-34 Α/20-3-17) : Καθορισμς των προυποθσεων σκησης επαγγλματος Τεχνολγου Ιατρικν Εργαστηρων
21-3-17    ΥΠΟΙΑΝ 31637/17 (ΦΕΚ-928 Β/20-3-17) : Πρτυπα καταστατικ για τις εταιρικς μορφς ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

20-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 8323/15-3-17 : Διαγραφ προστμων των περιφερειακν και δημοτικν συνδυασμν και υποψηφων στις Αυτοδιοικητικς εκλογς του τους 2010, λγω μη δημοσιοποησης των εκλογικν εσδων και δαπανν στην Κεντρικ Βση Δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν
20-3-17    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.15299/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ-900 Β/17-3-17) : Κεντρικ Ηλεκτρονικ Σστημα Κληρσεων για Δημσιες Συμβσεις ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν
20-3-17    Π.Δ. 19/17 (ΦΕΚ-33 Α/17-3-17) : Εγγραφ της υπθεσης στο ηλεκτρονικ πινκιο, καταχριση της διταξης στο ηλεκτρονικ βιβλο διατξεων και ηλεκτρονικ ενημρωση των διαδκων, κατ το ρθρο 237 του Κδικα Πολιτικς Δικονομας

17-3-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/10124/3162/17 (ΦΕΚ-881 Β/16-3-17) : Εκτλεση και διεκπεραωση εργασιν επ θεμτων παροχν και εσδων απ το ΝΑΤ των ενταχθντων στο ΕΤΕΑΕΠ πρην ΚΕΑΝ, ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ
17-3-17     ΕΦΚΑ Τ01/652/6/16-3-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 13 του ν. 4387/16 και παροχ οδηγιν σχετικ με το αντατο ριο καταβολς των συντξεων
17-3-17    ΕΦΚΑ Τ01/648/2/16-3-17 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ της εγκ. 17/16 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετ την κδοση της Γνωμοδτησης του ΝΣΚ με αριθμ. 328/16
17-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 2132/17-3-17 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμεετπιση κινδνων λγω των δασικν πυρκαγιν κατ την αντιπυρικ περοδο 2017
17-3-17    Κ.Υ.Α. 6660/137/17 (ΦΕΚ-878 Β/16-3-17) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για τη διατρηση θσεων εργασας σε ξενοδοχειακς επιχειρσεις κατ τη χειμεριν περοδο
17-3-17    ΥΠΕΕ 11258/17 (ΦΕΚ-873 Β/16-3-17) : Εξειδκευση περιεχομνου Περιφερειακν Σχεδων για την Προσαρμογ στην Κλιματικ Αλλαγ (ΠεΣΠΚΑ), σμφωνα με το ρθρο 43 του ν. 4414/16 (Α 149)
17-3-17    Κ.Υ.Α. 410/28408/17 (ΦΕΚ-880 Β/16-3-17) : Καθορισμς ψους μισθματος για τη χρση των βοσκλησιμων γαιν, κατ τη μεταβατικ περοδο μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης
17-3-17    Κ.Υ.Α. 11134/17 (ΦΕΚ-867 Β/16-3-17) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/22-12-14 κ.υ.α. "Καθορισμς ειδικτερων ζητημτων σχετικ με τη διαδικασα καθορισμο του γκου εισδοχς πολιτν τρτων χωρν και τη διαδικασα μετκλησης για εξαρτημνη εργασα, εποχικ απασχληση, απασχληση αλιεργατν και υψηλς ειδκευσης"

16-3-17     ΕΦΚΑ 15/16-3-17 : Αναπροσαρμογ ασφαλιστικν εισφορν Κλδου σνταξης μισθωτν απ 1-1-2017 ως 1-1-2020 κατ' εφαρμογ του ρθρου 38 του ν. 4387/16
16-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 8032/10-3-17 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2017 ως 31-3-2017 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2016 ως 31-12-2016
16-3-17     ΦΕΚ-821 Β/15-3-17:
ΥΠΕΕ 151364/675/17 : Διθεση καυσξυλων για κλυψη ατομικν αναγκν των κατοκων
ΥΠΕΕ 151363/674/17 : Καθορισμς τμματος διθεσης τεχνικς ξυλεας πρωτογενος παραγωγς για ατομικς ανγκες των κατοκων

16-3-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/14155/16-3-17 : Λειτουργα ιδ. κλινικς σε κτριο αυτοτελς και ανεξρτητο

15-3-17    ΕΦΚΑ 14/15-3-17 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) κατ το τος 2017
15-3-17     ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/12298/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.5/14-3-17 : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμνενων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2017
15-3-17    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1039149/ΕΞ2017/3-3-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 121Α του ν. 2960/01 - Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1019140/ΕΞ2017/25-1-17 Κ.Υ.Α. "Οροι και προυποθσεις αναλογικς καταβολς του τλους ταξινμησης επιβατικν αυτοκιντων που παραλαμβνονται με χρηματοδοτικ μσθωση μσθωση επιστροφς αυτο και ρθμιση θεμτων ταξινμησης"
15-3-17    ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Δ/1026126/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-810 Β/14-3-17) : Εφαρμογ του ειδικο καθεσττος τελωνειακς αποταμευσης
15-3-17    Κ.Υ.Α. 140424/17 (ΦΕΚ-814 Β/14-3-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 146896/14 κ.υ.α. (Β 2878 και Β 3142/2014), πως τροποποιεθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/15 κ.υ.α. (Β 1435) και την υπ' αριθμ. οικ. 170766/16 κ.υ.α. (Β 69) καθς και της υπ' αριθμ. 145026/14 κ.υ.α. (Β 31), πως τροποποιθηκε με την υπ' αριθμ. 145893/14 κ.υ.α. (Β 1212)
15-3-17    ΥΠΕΘ Φ.253.1/40818/Α5/17 (ΦΕΚΙ-815 Β/14-3-17) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2017-2018
15-3-17    ΒΟΥΛΗ 3148/2091/17 (ΦΕΚ-816 Β/14-3-17) : Δαπνες μετακνησης Βουλευτν, υπαλλλων και λοιπν προσπων στο πλασιο αποστολς του Κοινοβουλου, εντς και εκτς Επικρτειας

14-3-17     Κ.Υ.Α. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.11361/17 (ΦΕΚ-772 Β/13-3-17) : Τροποποισεις της υπ' αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.75888/2-9-14 (ΦΕΚ-2377 Β) κ.υ.α. "Ενταξη διαδικασιν αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας στα ΚΕΠ που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)"
14-3-17     ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1037687/ΕΞ2017/8-3-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/1005862/ΕΞ2017/13-1-17 (ΦΕΚ-39 Β) ΑΥΟ "Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/ΕΞ2015/16-12-15 (ΦΕΚ-2785 Β) ΑΥΟ "Καθορισμς ρων και διατυπσεων για την επιβολ ειδικο φρου κατανλωσης, την παρακολοθηση και τον λεγχο των προιντων των ρθρων 90 και 92 του ν. 2960/01 - Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/99 (ΦΕΚ-1872 Β) ΑΥΟ "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ"

13-3-17     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/25/ΟΙΚ.8467/10-3-17 : Τροποποισεις στα ρθρα 18 και 19 ν. 4440/16 (Α 224)
13-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 4364/10-3-17 : Αυτοδκαιη παρταση συμβσεων προσωπικο καθαριτητας
13-3-17     ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1035885/ΕΞ2017/3-3-17 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4419/16 (174 Α)
13-3-17     ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Α/1036488/ΕΞ2017/10-3-17 : Απφαση ΔΕΕ στην υπθεση c-198/15 - Κλση 87.13 - Εννοια του ρου "ανπηροι"
13-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1035/3-3-17 : Χρνος απδοσης οφειλμενων τελν χαρτοσμου επ δανεων κινομενων ως τρεχομενων δοσοληπτικν λογαριασμν
13-3-17    ΑΑΔΕ 30/003/000/768/8-3-17 : Αποστολ Σχεδου Επισμου Ελγχου στους τομες αρμοδιτητας του Τμματος Αλκολης και Ποτν με Αλκολη της Διεθυνσης Αλκολης και Τροφμων για το τος 2017
13-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.19018/13-3-17 : Συστσεις για την συμμετοχ παιδιν προσφγων / μεταναστν σε εκπαιδευτικς δραστηριτητες στα σχολεα
13-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.18846/13-3-17 : Χρση μηχανημτων αποτρχωσης λειζερ (laser)
13-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1037/9-3-17 : Απαλλαγ απ το τλος επιτηδεματος των αλιων ειδικο κατ αποκοπ καθεσττος ΦΠΑ, κατ τα πρτα πντε (5) τη απ την ημερομηνα τρησης βιβλων και νταξς τους στο κανονικ καθεστς ΦΠΑ
13-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α4Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.10790/13-2-17 : Εφαρμογ του ν. 4419/16 (ΦΕΚ-174 Α) εθνικ μτρο προσαρμογς της Οδηγας 2014/40/ΕΕ για τα προιντα καπνο και λλα συναφ προιντα αναφορικ με χρση και κατανλωση αυτν
13-3-17     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2131.5/17998/9-3-17 : Εκδοση προσωρινς δειας χειριστ ταχπλοου σκφους
13-3-17     ΥΠΑ Δ3/Γ/5650/1948/17 (ΦΕΚ-769 Β/10-3-17) : Τροποποηση Κανονισμο Πυρασφλειας για αεροδρμια - ελικοδρμια και πεδα προσγεισεων αεροσκαφν
13-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/68702/15/9-3-17 : Προσωριν ανθεση καθηκντων Διευθυντν - τριν ΔΙΕΚ αρμοδιτητος Υπουργεου Υγεας ν. 4186/13

10-3-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1034/17 (ΦΕΚ-759 Β/9-3-17) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, φορολογικο τους 2016, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που υποβλλονται με αυτ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

9-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 7517/9-3-17 : Εορτασμς της Εθνικς Επετεου της 25ης Μαρτου 1821
9-3-17     ΥΠΥΜΕ ΔΜ/5538/ΕΓΚ.4/7-3-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη χοργηση προσωρινν αδειν λειτουργας σε υφιστμενα και ιδρυομενα Συνεργεα Επισκευς και Συντρησης Μηχανημτων Εργων (ΣΕΣΜΕ)
9-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Β/86513/2016/9-3-17 : Νοσοκομειακς Επιτροπς Ιατρικς των Μεταγγσεων
9-3-17     ΕΦΚΑ 13/9-3-17 : Παρταση χοργησης των συνταξιοδοτικν παροχν που ληξαν κατ τη διρκεια αναμονς των ασφαλισμνων προς εξτασ τους απ τις υγειονομικς επιτροπς ΚΕΠΑ
9-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 4904/7-3-17 : Απασχληση των ΠΕ Θεατρολγων

8-3-17      ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1031/7-3-17 : Κοινοποηση της με αριθμ 324/16 γνωμοδτησης της Α Τακτικς Ολομλειας του ΝΣΚ
8-3-17      ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 4471/8-3-17 : Περ της τρησης της νομοθεσας για τη διαφημιστικ δαπνη
8-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 1332/21-2-17 : Διαββαση εγκυκλου ΓΛΚ σχετικ με την παροχ οδηγιν για επλυση του ζητματος που χει προκψει αναφορικ με αχρεωσττως καταβληθεσες αποδοχς σε περιπτσεις ανκλησης πρξεων διορισμο, λγω χρσης πλαστν δικαιολογητικν
8-3-17    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ....57925/4055/424/292/1-3-17 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ α και β βαθμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτν, για την γκριση θσεων Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (ΠΦΑ) στο πλασιο των Προργαμμτων Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), περιδου 2017-2018
8-3-17     ΕΦΚΑ 12/8-3-17 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας στους αναβτες ιπποδρομιν
8-3-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1030/17 (ΦΕΚ-720 Β/8-3-17) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2016 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ' αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
8-3-17    ΥΠΕΕ 151362/673/17 (ΦΕΚ-707 Β/7-3-17) : Τιμς ανθεσης υλοτομικν εργασιν και λοιπν εργασιν συγκρομιδς
8-3-17    ΕΦΚΑ 11/7-3-17 : Εισφορς κατηγοριν Ελευθρων Επαγγελματιν - Αυτοαπασχολομενων οι οποοι, με το προγενστερο του Ν. 4387/16 καθεστς, υπγονταν στην ασφλιση Φορων Κοινωνικς Ασφλισης πλην ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ

7-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 7207/ΕΓΚ.10/7-3-17 : Οδηγες για την υποβολ αιτημτων επιχοργησης των Δμων και Περιφερειν της Χρας στα πλασια του ργου "πργραμμα πρληψης και αντιμετπισης ζημιν και καταστροφν που προκαλονται απ θεομηνες στους ΟΤΑ α και β βαθμο". Καθορισμς κριτηρων και κατανομς πιστσεων
7-3-17    ΦΕΚ-683 Β/6-3-17 :
Κ.Υ.Α. Φ.151/35408/Α5/17 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ-258 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς οργνων, τρπου και διαδικασας διαπστωσης σοβαρν παθσεων υποψηφων για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση"
Κ.Υ.Α. Φ.151/35413/Α5/17 : Σσταση και συγκρτηση επιτροπς εξτασης ενστσεων υποψηφων με σοβαρς παθσεις για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σεε ποσοστ 5%

7-3-17    Π.Δ. 14/17 (ΦΕΚ-28 Α/6-3-17) : Διαδικασας Εσωτερικς Αξιολγησης των Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ)
7-3-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.10554/465/7-3-17 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους ανασφλιστους υπερλικες
7-3-17    ΥΠΕΘ 33120/ΓΔ4/17 (ΦΕΚ-681 Β/6-3-17) : Εκδρομς - Εκπαιδευτικς επισκψεις μαθητν και μαθητριν Δημσιων και Ιδιωτικν σχολεων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης εντς και εκτς της χρας

6-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 130181/5941/6-3-17 : Αλλαγ στη σνθεση των Επιτροπν Πολιτογρφησης
6-3-17    ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Β/1032953/ΕΞ2017/1-3-17 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την υπ' αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Β/1176336/ΕΞ2016/1-12-16 ΑΥΟ - Σστημα εγγεγραμμνων εξαγωγων REX - ΦΕΚ-4119 Β/21-12-16
6-3-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/ΟΙΚ.7513/3-3-17 : Ν. 4369/16 (ΦΕΚ-33 Α) - Μρος Β - Σστημα Αξιολγησης - Αξιολγηση, Στοχοθεσα, Κοινωνικ λογοδοσα και συμμετοχ
6-3-17    ΦΕΚ-671 Β/3-3-17 :
ΥΠΟΙΑΝ  22311/17 : Κατανομ πιστσεων Προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2017 στις Περιφρειες
ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/55164/Δ.15.957/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20-10-16 υ.α. (Β 3455) "Καθορισμς ποσοστο εισφορς και ασφαλιστικν κατηγοριν στους αυτοτελς απασχολομενους ασφαλισμνους Τομων Πρνοιας που δεν υπγονται σε ασφαλιστικ κατηγορα"

6-3-17    Π.Δ. 12/17 (ΦΕΚ-26 Α/3-3-17) : Καθορισμς ανταποδοτικν τελν και εσπραξη πρων του Γεωτεχνικο Επιμελητηρου Ελλδος (ΓΕΩΤΕΕ)
6-3-17    ΥΠΟΙΑΝ 23451/ΕΥΣΣΑ493/17 (ΦΕΚ-677 Β/3-3-17) : Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων τεχνικς βοθειας, διαδικασας δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας
6-3-17     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 609/16822/17 (ΦΕΚ-600 Β/24-2-17) : Θσπιση των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΚ) αριθμ. 1308/13, (ΕΕ) αριθμ. 2015/560 και (ΕΕ) αριθμ. 2015/561, σχετικ με τη διαχεριση των αδειν για νες αμπελοφυτεσεις

3-3-17    Π.Δ. 13/17 (ΦΕΚ-27 Α/3-3-17) : Τροποποηση διατξεων του Κεφαλαου Β του π.δ. 170/96 "Κανονισμς Κατταξης δοκμων Πυροσβεστν και μεταθσεων του πυροσβεστικο προσωπικο του Πυροσβεστικο Σματος" (Α 131)
3-3-17    ΥΠΕΕ 151375/752/3-3-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την υ.α. με ττλο "Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν χραξης, σμανσης, δινοιξης και συντρησης των ορειβατικν - πεζοπορικν μονοπατιν"
3-3-17   ΥΠΕΘ Φ.151/36055/Α5/3-3-17 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημαικ τος 2016-2017 και το ακαδημαικ τος 2017-2018
3-3-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1029/2-3-17 : Φορολογικ μεταχεριση μισθωμτων που καταβλλονται για τη χρση δικαιωμτων (franchising)
3-3-17    ΦΕΚ-664 Β/2-3-17 :
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/16456/ΔΛΔ/17 : Χοργηση χρηματικν προκαταβολν σε προμηθευτς ηλεκτρικς ενργειας ναντι των ληξιπρθεσμων οφειλν και λοιπν οφειλν της εκστοτε τρχουσας χρσης των Φορων της Γενικς Κυβρνησης
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/16459/ΔΛΔ/17 : Χοργηση χρηματικς προκαταβολς στη ΔΕΗ ΑΕ ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων, οικονομικο τους 2017, για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος φορων της Κεντρικς Διοκησης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1024/17 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (χιονοπτσεις) που εκδηλθηκαν απ τις 6-1-2017 και μχρι τις 12-1-2017 στο Δμο Αλονσου της ΠΕ Μαγνησας και Σπορδων

3-3-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.10976/17 (ΦΕΚ-662 Β/2-3-17) : Πλασιο οργνωσης και λειτουργας του Γραφεου Προστασας Δικαιωμτων Ληπτν / ριν Υπηρεσιν Υγεας των Νοσοκομεων του ΕΣΥ
3-3-17    Π.Δ. 11/17 (ΦΕΚ-25 Α/2-3-17) : Ιδρυση νων Πυροσβεστικν Υπηρεσιν και αναδιρθρωση υφιστμενων Πυροσβεστικν Σταθμν και Υπηρεσιν εντς Αερολιμνων
3-3-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/149/ΟΙΚ.7282/2-3-17 : Αξιολγηση και εξορθολογισμς των κλδων Δημοσου Τομα

2-3-17    ΟΑΕΔ 16435/2-3-17 : Εγγεγραμμνοι νεργοι στο μητρο του ΟΑΕΔ και συμμετοχ σε προγρμματα εκπαδευσης επαγγελματικς κατρτισης - νες ρυθμσεις βσει του ρθρου 56 του ν. 4430/16
2-3-17   Κ.Υ.Α. 7977/167/17 (ΦΕΚ-661 Β/2-3-17) : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. 462/17 απφασης των Υπουργν Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης σχετικ με τον καθορισμ αριθμο μαθητν της Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ - Μεταλυκειακ τος - τξη Μαθητεας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποοι θα πραγματοποισουν Μαθητεα - Πρακτικ Ασκηση στο Δημσιο Τομα, κατ το σχολικ τος 2016-2017 (Β 16)
2-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 6608/1-3-17 : Π.Δ. 69/16 - Αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα
2-3-17    N. 4456/17 (ΦΕΚ-24 Α/1-3-17) : Συμπληρωματικ μτρα εφαμρογς του Κανονισμο (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/14 περ ευρωπαικν πολιτικν κομμτων και ιδρυμτων, μτρα επιτχυνσης του κυβερνητικο ργου αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις

1-3-17    ΥΠ.ΕΣ. 4900/17-2-17 : Επικαιροποηση οικονομικν στοιχεων Δμων, Περιφερειν και Νομικν Προσπων Τ.Α. στις Βσεις Δεδομνων του ΥΠΕΣ στο πλασιο διαββασς τους απ το ΥΠΕΣ στην Ελληνικ Στατιστικ Υπηρεσα (ΕΛΣΤΑΤ)
1-3-17    ΕΦΚΑ Σ62/5/ΕΓΚ.10/28-2-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 16 του ν. 4387/16
1-3-17    ΕΦΚΑ Σ60/3/ΕΓΚ.9/28-2-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α)
1-3-17     ΕΛΑΣ 6005/1/120-Β/28-2-17 : Εγκκλιος διαταγ - Καθιρωση διευκολνσεων προσωπικο Ελληνικς Αστυνομας
1-3-17     Π.Δ. 10/17 (ΦΕΚ-23 Α/1-3-17) : Κδικας Καταναλωτικς Δεοντολογας
1-3-17     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.11858/15-2-17 : Ηλεκτρονικ Συνταγογρφηση σε ανασφλιστους
1-3-17     ΥΠ.ΕΣ. 5378/16-2-17 : Αρμοδιτητες των Οικονομικν Επιτροπν των Δμων αναφορικ με τη συγκρτηση αρμοδων Επιτροπν διεξαγωγς δημοπρασιν - αξιολγησης προσφορν
1-3-17     ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.9522/428/28-2-17 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους αναβτες ιπποδρομιν, μαθητευμενους αναβτες και προπονητς δρομνων ππων
1-3-17     ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1025/17 (ΦΕΚ-618 Β/28-2-17) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2016

28-2-17    ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.403/Α321/17 (ΦΕΚ-613 Β/24-2-17) : Καθορισμς ελχιστων υποχρεωτικν απαιτσεων για τη σνταξη μελετν επισκευς / ενσχυσης καθς και της διαδικασας γκρισης - κδοσης των σχετικν αδειν επισκευς / ενσχυσης χωρς χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς, των δημσιων σχολικν συγκροτημτων με φροντα οργανισμ απ οπλισμνο σκυρδεμα, τα οποα χουν υποστε βλβες απ το σεισμ της 26ης Ιανουαρου 2014 και βρσκονται εντς των διοικητικν ορων του Δμου Κεφαλονις
28-2-17   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 397/18235/17 (ΦΕΚ-601 Β/24-2-17) : Αρμδια Αρχ, διαδικασα και δικαιολογητικ αναγνρισης των Οργανσεων Παραγωγν (ΟΠ) και των Ενσεων τους (ΕΟΠ), καθς και των Ομδων Παραγωγν (Ομ.Π.)
28-2-17      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1027/23-2-17 (ΦΕΚ-614 Β/24-2-17) : Παρταση της προθεσμας ηλεκτρονικς υποβολς των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/75
28-2-17    ΥΠ.ΕΣ. 5951/ΕΓΚ.9/24-2-17 : Εφαρμογ ν. 4442/16 (ΦΕΚ-230 Α) - Κεφλαιο Ζ' "Απλοστευση πλαισου Λειτουργας Καταστημτων Υγειονομικο Ενδιαφροντος, θετρων και κινηματογρφων" κατ τη μεταβατικ περοδο

24-2-17    ΕΦΚΑ 266647/ΕΓΚ.7/21-2-17 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας με μειωμνες προυποθσεις για το απ 01/03/2017 - 28/02/2018 χρονικ διστημα σε ασφαλιμνους του πρην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παρταση ασφαλιστικς κλυψης ανργων
24-2-17    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2333.12-5/11293/13-2-17 : Διαδικασα και απαιτομενα δικαιολογητικ για την κδοση / επανκδοση της δειας εγκατστασης και λειτουργας τηλεπικοινωνιακο σταθμο πλοου
24-2-17    ΥΠΕΘ 31658/Ε1/24-2-17 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων μετθεσης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
24-2-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1028/22-2-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τις απαλλαγς απ τον φρο ασφαλστρων
24-2-17    Ν. 4455/17 (ΦΕΚ-22 Α/23-2-17) : Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν, Εθνικ Μητρο Ιδιωτικν Φορων Κοινωνικς Φροντδας και λλες διατξεις
24-2-17    Π.Δ. 9/17 (ΦΕΚ-21 Α/23-2-17) : Τροποποηση του π.δ/τος 5/15 "Πρσθετες διαδικασες ελγχου, ροι και προυποθσεις για τη δρομολγηση επιβατηγν (Ε/Γ), επιβατηγν - οχηματαγωγν (Ε/Γ-ο/Γ) πλοων μετ τη συμπλρωση της προβλεπμενης στις οικεες διατξεις ηλικας" (Α 4)

23-2-17   ΥΠΟΙΑΝ - ΓΓΒ 22451/70/Φ.9.2/22-2-17 : Διατξεις σχετικ με τους ανελκυστρες - Αρμοδιτητες Δμων και Περιφερειν
23-2-17   ΥΠΕΘ 30611/Ε1/23-2-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ αιτσεων μετθεσης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
23-2-17    ΥΠΟΙΑΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 23145/13-2-17 : Εντατικοποηση ελγχων για το επμενο χρονικ διστημα (Σαρακοστ)
23-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 8539/475/22-2-17 : Γνωστοποηση διατξεων σχετικ με αποζημωση ΕΦΚΑ για παρεχμενες υπηρεσες προς τρτους
23-2-17    ΥΠΥΜΕ 7558/135/Φ1/17 (ΦΕΚ-550 Β/22-2-17) : Τρηση, λειτουργα και επικαιροποηση πληροφοριακο συστματος χιλιομετρικν αποστσεων απ τη Διεθυνση Οδικν Υποδομν (π.δ. 109/14 (Α 176), πως ισχει).

22-2-17   ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1019676/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-538 Β/22-2-17) : Καθορισμς των ρων, προυποθσεων, δικαιολογητικν και διαδικασας απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης αυτοκιντων που παραλαμβνονται απ πολτεκνους και γονες με τρα τκνα
22-2-17    ΟΑΕΔ 14330/22-2-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 3/17 προς ιδιωτικς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ ως εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 10.000 ανργων ηλικας νω των 50 ετν
22-2-17    ΟΑΕΔ 14325/22-2-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 2/17 προς ιδιωτικς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ νω των εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 5.000 ανργων που βρσκονται σε μειονεκτικ και ιδιατερα μειονεκτικ θση, ηλικας νω των 50 ετν
22-2-17    ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ Γ36/04/97/21-2-17 : Επιστροφ εισπραχθεισν απαιτσεων ΚΕΑΟ λγω τελεσδικης αποβολς απ πνακα κατταξης, πτωχευτικς διανομς κ.α.
22-2-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/3689/21-2-17 : Ιδρυση, λειτουργα και νταξη Μονδων Ιατρικς Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς σε ιδιωτικς κλινικς

21-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Δ24Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.7921/178/21-2-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/16
21-2-17    ΥΠ.ΕΣ. 5720/21-2-17 : Πληροφορες για στοιχεα μεταφορς μαθητν
21-2-17    Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚΦ/Γ/1019140/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-502 Β/20-2-17) : Οροι και προυποθσεις αναλογικς καταβολς του τλους ταξινμησης επιβατικν αυτοκιντων που παραλαμβνονται με χρηματοδοτικ μσθωση μσθωση επιστροφς αυτο και ρθμιση θεμτων ταξινμησης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-2-17    ΥΠΕΘ Φ.251/28322/Α5/20-2-17 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του ν. 3699/08, στις πανελλαδικς εξετσεις τους 2017, για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση
21-2-17    ΥΠΕΘ Φ.251/28321/Α5/20-2-17 : Υποβολ ατησης - δλωσης υποψηφων για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ τους 2017
21-2-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1022/17 (ΦΕΚ-492 Β/20-2-17) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/75 (ΦΕΚ-77 Α/22-4-75) φορολογικν ετν 2017 και μετ, υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου και καθορισμς δικαιολογητικν
21-2-17    Κ.Υ.Α. 26385/17 (ΦΕΚ-491 Β/20-2-17) : Πλασιο Ποιτητας Μαθητεας
21-2-17   ΦΕΚ-490 Β/20-2-17 :
ΥΠΕΘ 26412/17 : Πλασιο Ποιτητας Προγραμμτων Σπουδν της ΕΕΚ
Κ.Υ.Α. 26381/17 : Υλοποηση Μεταλυκειακο Ετους - Τξη Μαθητεας αρμοδιτητας ΥΠΠΕΘ
21-2-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.7559/327/20-2-17 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ, στους μακροχρνια νεργους και στους ασφαλισμνους που εμππτουν στις διατξεις του ν. 4254/14 (Α 85)

20-2-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.164/ΕΓΚ.8/17-2-17 : Κατρτιση Μητρων Αρρνων γεννθντων το τος 2016
20-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.11321/59554/2170/17 (ΦΕΚ-4569 Β/30-12-16) : Εισφορς κατηγοριν αυτοαπασχολομενων και ελεθερων επαγγελματιν, οι οποοι με το προγενστερο του ν. 4387/16 καθεστς υπγονταν στην ασφλιση λλων φορων κριας ασφλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ
20-2-17    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1025336/ΕΞ2017/17-2-17 : Κοινοποηση νων πρσθετων εθνικν κωδικν φορολογας για το φυσικ αριο
20-2-17    Κ.Υ.Α. 83674/10181/17 (ΦΕΚ-470 Β/17-2-17) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2017
20-2-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.12710/17-2-17 : Μεταφορ κενν οργανικν θσεων των ΕΠΑΣ βοηθν Νοσηλευτν του Ν. 3475/06 στα ΔΙΕΚ αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας του ν. 4186/13
20-2-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/87810/16/17-2-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την προυπθεση της κατοχς πιστοποιημνης εκπαιδευτικς επρκειας για τη μετταξη νοσηλευτν που υπηρετον σε Νοσοκομεα που λειτουργον ΔΙΕΚ αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας ν. 4186/13, στα αντστοιχα ΔΙΕΚ σμφωνα με την αριθμ. Γ4α/ΓΠ/55004/15/16 κ.υ.α. (ΦΕΚ-2049 Β)
20-2-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/9941/17  (ΦΕΚ-479 Β/17-2-17) : Εγκριση του θετικο καταλγους του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει
20-2-17    Κ.Υ.Α. 2816/2017/17 (ΦΕΚ-480 Β/17-2-17) : Καθορισμς ημερομηνας ναρξης της κδοσης των αδειν διαμονς ενιαου τπου πολιτν τρτων χωρν με τη μορφ του αυτοτελος γραφεου
20-2-17    Κ.Υ.Α. 5743/125/17 (ΦΕΚ-472 Β/17-2-17) : Τροποποηση της με αριθμ. οικ. 20405/373/16 κ.υ.α. "Υλοποηση της Πιλιτικς Τξης Μαθητεας" (Β 1371)
20-2-17    Κ.Υ.Α. 21608/Η1/17 (ΦΕΚ-473 Β/17-2-17) : Κανονισμς προγραμμτων χοργησης υποτροφιν ΙΚΥ σε Ελληνες ερευνητς - υποψηφους διδκτορες και μεταδιδκτορες - του Ευρωπαικο Πανεπιστημιακο Ινστιτοτου της Φλωρεντας (ΕΠΙΦ) - Οικονομικς παροχς
20-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 3153/195/17 (ΦΕΚ-474 Β/17-2-17) : Καθορισμς ρων, προυποθσεων, διαδικασας και μεθδου υπολογισμο της χρεομενης αξας των παραχωρομενων και των προς παραχρηση κατοικιν σε οικισμος του τ.ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ) σε λη την Επικρτεια, για τις οποες δεν χει εκδοθε ττλος οριστικς παραχρησης
20-2-17    ΥΠΥΜΕ Γ456/ΟΙΚ.8061/487/17 (ΦΕΚ-476 Β/17-2-17) : Υποχρωση εφοδιασμο των ΦΔΧ αυτοκιντων και των ειδικν τουριστικν λεωφορεων ΔΧ με ηλεκτρονικ αναγνσιμο σμα (ΗΑΣ), καθς και καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησς τους

17-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.3807/16-2-17 : Πρακτικ σκηση καταρτιζομνων των Δημοσων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) του ν. 4186/13, αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας
17-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1021/17 (ΦΕΚ-455 Β/16-2-17) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες χιονοπτσεις) που εκδηλθηκαν στο Δμο Κμης - Αλιβερου της ΠΕ Ευβοας
17-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.10508/10-2-17 : Εγκριση λειτουργας "χρου αιμοληψας" εκτς διαγνωστικο εργαστηρου
17-2-17   ΥΠΥΜΕ 86813/6572/16-2-17 : Εφαρμογ της αριθμ. 334/16 γνωμοδτησης ΝΣΚ (Αν για την επιβολ των κυρσεων της περπτωσης (і) της παραγρφου 4 του ρθρου 5 της υπ' αριθμ. 3326/212/2015 Κ.Υ.Α. απαιτεται η διαπστωση αναιτιολγητης μη αποστολς προς το Υπουργεο Υποδομν και Δικτων μχρι τη 12η βραδιν της ημρας διενργειας του ελγχου, αθροιστικ, λων των κατ νμο απαιτομενων δεδομνων , εν οι κυρσεις αυτς μπορον να επιβληθον και στην περπτωση που χει αποσταλε κποιο μνο απ τα παραπνω δεδομνα) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
17-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1020/17 (ΦΕΚ-457 Β/16-2-17) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν στο Δμο Σκοπλου της ΠΕ Μαγνησας και Σπορδων
17-2-17   ΥΠΟΙΑΝ 17730/17 (ΦΕΚ-453 Β/16-2-17) : Ρυθμσεις ειδικτερων λεπτομερειν σχετικ με τη διενργεια ελγχου και τον τρπο επιβολς προστμου απ τα αρμδια ελεγκτικ ργανα, κατ τη διαπστωση της παρβασης σε εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 66 του ν. 4446/16 (Α 240)

16-2-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/ΟΙΚ.5464/16-2-17 : Π.Δ.69/16 - Αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα
16-2-17   ΥΠΕΘ 26586/Ε2/16-2-17 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2016-2017
16-2-17   ΥΠΕΘ 26587/Ε1/16-2-17 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2016-2017
16-2-17   ΥΠ.ΕΣ. 2491/8-2-17 : Ενημρωση σχετικ με οδηγες συμπλρωσης των Πρτυπων Τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων ργου νω και κτω των ορων του ν. 4412/16
16-2-17   Κ.Υ.Α. 140055/17 (ΦΕΚ-428 Β/15-2-17) : Τεχνικς προδιαγραφς σνταξης του περιεχομνου του φακλου οριοθτησης κατ' εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 2 του ν. 4258/14- Διευκρινσεις για την εφαρμογ της διαδικασας οριοθτησης
16-2-17   ΟΑΕΔ 3412/75/16 (ΦΕΚ-4568 Β/30-12-17) : Τροποποηση της με αριθμ. 635/16 απφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ-1708 Β) πως τροποποιθηκε και ισχει
16-2-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ.-ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ/8789/6-2-17 : Οδηγες σχετικ με την αποστολ εγγρφων για δημοσευση στο Φλλο της Εφημερδας της Κυβερνσεως (ΦΕΚ)
16-2-17   ΑΑΔΕ ΓΔΤΕΦΚ/1023621/ΕΞ2017/15-2-17 : Οδηγες αναφορικ με την υποβολ του παραστατικο της Αιτσεωςν Διθεσης Ενσμων Ταινιν (ΑΔΕΤ)
16-2-17   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 7642/ΕΓΚ.7/15-2-17 : Οδηγες για τη λψη βιομετερικν δεδομνων στο πλασιο της διαδικασας κδοσης ηλεκτρονικς δειας διαμονς με την μορφ του αυτοτελος εγγρφου
16-2-17   K.Y.A. 4932/17 (ΦΕΚ-441 Β/15-2-17) : Ρθμιση θεμτων τεχνικο και λεπτομερειακο χαρακτρα για την δρυση και λειτουργα κντρων αποτφρωσης οστν νεκρν
16-2-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1167/0026/5-1-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ως προς την παρ. 2 "Δικαιολογητικ Δαπανν") : Παροχ οδηγιν (Τακτοποιητικς ενργειες οικονομικο τους 2016 / Δικαιολογητικ δαπανν / Ανθεση αρμοδιοττων περιφερειακν υπηρεσιν Υπουργεων και ΑΑ / Ασκηση αρμοδιοττων Κριου Διατκτη / Ασκηση αρμοδιοττων Δευτερεοντος Διατκτη)
16-2-17   Ν. 4452/17 (ΦΕΚ-17 Α/15-2-17) : Ρθμιση θεμτων του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδας και λλες διατξεις
16-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.11601/17 (ΦΕΚ-445 Β/15-2-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Γ5(α)/οικ.90552/16 υ.α. (Β 3890) "Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων", πως ισχει
16-2-17   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.11315/Φ.ΕΓΚ.3/15-2-17 : Ελεγχος Δημοσων Συμβσεων

15-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ.-ΥΠΕΚΑΚΑ 153734/2016/0092/10-2-17 : Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 2 και 7 του ν. 4387/16
15-2-17   Κ.Υ.Α. 4441/17 (ΦΕΚ-406 Β/14-2-17) : Ρθμιση θεμτων για τη διενργεια ελγχων στο πλασιο παρακολοθησης της εφαρμογς των διατξεων του Κδικα Μεταναστευτικς και Κοινωνικς Ενταξης (ν. 4251/14)
15-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Δ/ΔΦ/8.5/ΓΠ/ΟΙΚ.11771/15-2-17 : Νο Βιβλιριο Υγεας του Παιδιο. Διαχεριση θεμτων που σχετζονται με την διανομ και διθεση του Βιβλιαρου Υγεας του Παιδιο (ΒΥΠ) σε αρμδιους φορες και οικογνειες
15-2-17   ΥΠΥΜΕ 358/Δ13/17 (ΦΕΚ-424 Β/14-2-17) : Καθορισμς ελαχστων υποχρεωτικν απαιτσεων για τη σνταξη μελετν αποκατστασης κτιρων, που χουν υποστε βλβες απ ανεμοστρβιλο και χαλαζπτωση, και την κδοση των σχετικν αδειν επισκευς σε νμιμα οριοθετημνες ως πληγεσες περιοχς
15-2-17   ΥΠΥΜΕ Δ1/Δ/2140/398/17 (ΦΕΚ-422 Β/14-2-17) : Υποχρωση υποβολς Εντπου 731 απ επιβανοντες σε αεροσκφη ιδιωτικς χρσης
15-2-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1010/17 (ΦΕΚ-410 Β/14-2-17) : Απαλλαγ απ τον ΦΠΑ της παρδοσης αγαθν και παροχς υπηρεσιν που πραγματοποιονται προς τους διεθνες οργανισμος που εδρεουν σε τρτη χρα
15-2-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 153726/2016/0092/10-2-17 : Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 12 και 16 του ν. 4387/16
15-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ.-ΥΠΕΚΑΚΑ 153731/2016/0092/10-2-17 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 8 του ν. 4387/16
15-2-17   ΦΕΚ-417 Β/14-2-17 :
Κ.Υ.Α. 2669/129/17 : Προσδιορισμς της διαδικασας μεταφορς των μεταβιβαζμενων πρων για τη χρηματοδτηση του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2017 / 31-12-2017
Κ.Υ.Α. 5375/121/17 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης στους ανργους της ναυπηγοεπισκευαστικς ζνης


14-2-17    Κ.Υ.Α. 176/13383/17 (ΦΕΚ-418 Β/14-2-17) : Ρυθμσεις για την ειδικ εισφορ στο κρας υπρ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
14-2-17     ΦΕΚ-397 Β/13-2-17 : (προστθεται το ντυπο της Δλωσης Απδοσης Τλους Συνδρομητν Σταθερς Τηλεφωνας, ως συνημμνο υπδειγμα) στην ΠΟΛ.1184/16 (ΦΕΚ 4087 Β/20-12-2016) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του τλους συνδρομητν σταθερς τηλεφωνας επ της αξας κθε λογαριασμο, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 55 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94), καθς και της διαδικασας επιβολς και απδοσης αυτο.
14-2-17   ΥΠ.ΕΣ. 4966/ΕΓΚ.6/8-2-17 : Ανρτηση στον ειδικ διαδικτυακ τπο του Υπουργεου Εσωτερικν των πινκων αποτπωσης του προσωπικο που προσλαμβνεται για την κλυψη κατεπειγουσν πρσκαιρων αναγκν με μγιστη διρκεια σμβασης τους δο / τρεις μνες καθς και του εργατικο / τεχνικο προσωπικο για απασχληση ως και 5 ημερομσθια / μνα
14-2-17   ΕΦΚΑ 6/14-2-17 : Ενταξη στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) των Μισθωτν του τ. ΕΤΑΑ - Τομας ΤΣΜΕΔΕ - Απασχολομενοι σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα
14-2-17  Κ.Υ.Α. 4872/105/17 (ΦΕΚ-398 Β/13-2-17) : Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμνς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2017 και 2018
14-2-17  ΦΕΚ-399 Β/13-2-17 :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 110/17 : Ουσιδης, αποκλειστικς και εμπιστευτικς χαρακτρας των πληροφοριν και συχντητα δημοσιοποησης βσει του ρθρου 432 παρ. 1 και 2 και του ρθρου 433 του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 575/13
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 111/17 : Ερμηνεα των διαφρων περιστσεων, που να δρυμα θεωρεται τι τελε σε κατστασης αφερεγγυτητας επαπειλομενης αφερεγγυτητας για την εφαρμογ της υποχρωσης μεσης ενημρωσης της Τρπεζας της Ελλδος απ το διοικητικ συμβολιο του ιδρματος, σμφωνα με τα οριζμενα στην παρ. 1 του εσωτερικο ρθρου 81 του ρθρου 2 του ν. 4335/15
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 112/17 : Υποβολ εποπτικν αναφορν χρηματοοικονομικς πληροφρησης απ πιστωτικ ιδρματα σμφωνα με τον Κανονισμ (ΕΕ) 2015/534 της ΕΚΤ

14-2-17   Ν. 4451/17 (ΦΕΚ-16 Α/13-2-17) : Τροποποηση του Κδικα του Οργανισμο του Υπουργεου Εξωτερικν και λοιπς διατξεις
14-2-17   ΥΠΕΘ Κ1/1380/17 (ΦΕΚ-396 Β/13-2-17) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς εκπαιδευτικο προσωπικο στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (ΣΔΕ) του ν. 4186/13 (Α 193) για το σχολικ τος 2016-2017
14-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/6220/13-2-17 : Διευκρινσεις επ της παρακολοθησης της ραδιενργειας στο νερ ανθρπινης κατανλωσης

13-2-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ24Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.6425/139/13-2-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 68 του ν. 4445/16
13-2-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1021482/ΕΞ2017/9-2-17 : Κοινοποηση της με αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1014291/ΕΞ2017/30-1-17 ΑΥΟ "Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚ/Φ/1188105/ΕΞ2016/22-12-16 (ΦΕΚ-4241 Β) ΑΥΟ "Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα"
13-2-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α6Β/ΓΠ/ΟΙΚ.10919/13-2-17 : Προσβασιμτητα σε λους τους φορες Υγεας της χρας των ατμων με αναπηρα και εμποδιζμενων ατμων
13-2-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/87/ΟΙΚ.4867/13-2-17 : Ενημρωση για την κδοση της υπ' αριθμ. 237/16 Γνωμοδτησης του Ε Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
(1. Σε περπτωση που απ την περιλευση προσφυγς υπαλλλου στο Συμβολιο της Επικρατεας κατ πειθαρχικς απφασης που επιβλλει την ποιν της οριστικς πασης, η εκτλεση της οποας χει ανασταλε σμφωνα με τις διατξεις του εδαφου α' της παρ. 5 του ρθρου 142 του Υ. Κ., πως το ανωτρω ρθρο χει αντικατασταθε με τις διατξεις του ρθρου δευτρου του ν. 4057/2012, χουν παρλθει οκτ μνες χωρς την εκδκαση της, υποχρεοται η υπηρεσα να εκτελσει την ποιν της οριστικς πασης και σε περπτωση θετικς απντησης, απ ποια ημερομηνα καθσταται εκτελεστ η ποιν.
2. Σε περπτωση που εκκρεμε ενπιον του Συμβουλου της Επικρατεας η εκδκαση της προσφυγς υπαλλλου κατ απφασης του Δευτεροβαθμου Πειθαρχικο Συμβουλου που επιβλλει την ποιν της οριστικς πασης, προσφυγ η οποα ασκθηκε υπ την ισχ των διατξεων της περ. β' της παρ. 2 του ρθρου 142 του Υ.Κ., πως το ανωτρω ρθρο χει αντικατασταθε με τις διατξεις του ρθρου δευτρου του ν. 4057/2012, χει ο υπλληλος δικαωμα παρατησης)

13-2-17   ΥΠΕΕ 226/10-2-17 : Διευκρινσεις σχετικ με τα απαιτομενα δικαιολογητικ των παρ. 1γ και 2ιδ του ρθ.3 του ν. 4030/11 (ΦΕΚ-249 Α/25-11-11)
13-2-17   Κ.Υ.Α. 4122/92/17 (ΦΕΚ-391 Β/10-2-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 15323/624/6-9-10 κ.υ.α. με ττλο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση και κατρτιση 10.000 δικαιοχων "επιταγς επαννταξης στην αγορ εργασας" και καθορισμς του τπου, της μορφς και του περιεχομνου της "επιταγς επαννταξης στην αγορ εργασας"" (Β 1398), πως χει τροποποιηθε με την υπ' αριθμ. 1573/86/27-1-11 (Β 623) μοι της
13-2-17   ΥΠΕΘΑ Φ.071/514425/Σ.43/17 (ΦΕΚ-370 Β/10-2-17) : Τροποποηση του Οργανισμο και του Κανονισμο Λειτουργας της Σχολς Υπαξιωματικν Διοικητικν (ΣΥΔ) και του Κανονισμο Οργνωσης και Λειτουργας της Σχολς Τεχνικν Υπαξιωματικν Αεροπορας (ΣΤΥΑ)
13-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/10205/ΔΛΔ/17 (ΦΕΚ-394 Β/10-2-17) : Ανοιγμα τραπεζικν λογαριασμν του Ελληνικο Δημοσου στην Τρπεζα της Ελλδος, καθορισμς κνησης αυτν και δημιουργα λογαριασμο στο λογιστικ σχδιο της Κεντρικς Διοκησης
13-2-17   Π.Δ. 8/17 (ΦΕΚ-15 Α/10-2-17) : Τροποποηση του π.δ/τος 46/16 "Αξιολγηση των μαθητν του Γενικο Λυκεου" (Α 74)

10-2-17  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με την ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ -->
ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (10/02/2017)
10-2-17  Κ.Υ.Α. 6155/17 (ΦΕΚ-364 Β/9-2-17) : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α) και τροποποηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του ν. 4178/13 ..., πως ισχει
10-2-17  Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/33296/30202/17 (ΦΕΚ-362 Β/9-2-17) : Αναπροσαρμογ των παραβλων υποβολς ατησης συμμετοχς και νστασης για διαδικασες αρμοδιτητας του ΑΣΕΠ, που προβλπονται απ τις διατξεις του ν. 2190/94, πως ισχει
10-2-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 2242.5/5568/17 (ΦΕΚ-355 Β/9-2-17) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Πορθμεων Εσωτερικο, τους 2016

9-2-17 ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Α1019512/ΕΞ2017/3-2-17 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/Β/30-12-2016/ΑΔΑ : 7ΦΗΝΗ-2Η3) Απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων με θμα "Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ των υποστηρικτικν της διασφησης εισαγωγς εγγρφων-Τρηση αρχεου".
9-2-17 Π.Δ. 6/17 (ΦΕΚ 13 Α/9-2-2017) : Τροποποηση των διατξεων του π.δ. 76/2008 "Κρωση του Οργανισμο της Σχολς Μονμων Υπαξιωματικν του Στρατο Ξηρς" (118/25-6-2008, τ.Α')
9-2-17 Π.Δ. 7/17 (ΦΕΚ 14 Α/9-2-2017) : Αναδιταξη-αναδιοργνωση, σσταση και λειτουργα περιφερειακν υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας.
9-2-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 3462/2/17 (ΦΕΚ 344 Β/8-2-2017) : Μορφ, περιεχμενο εντπων και ηλεκτρονικν εφαρμογν Δελτων Ελγχου Σματος Επιθερησης Εργασας (Σ.ΕΠ.Ε.)
9-2-17 ΥΠ.ΕΣ. 41035/16/7-2-17 : Απασχληση των ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικν Λειτουργν και ΠΕ Θεατρολγων
9-2-17 ΥΠ.ΕΣ. 627/2-2-17 : Ενημρωση σχετικ με κδοση πρτυπων τευχν διακηρξεων ργων σμφωνα με τις διατξεις του ν.4412/2016 (Α' 147)
9-2-17 ΥΠ.ΕΣ. 1002/2-2-17 : Ενημρωση σχετικ με κδοση πρτυπων τευχν διακηρξεων μελετν σμφωνα με τις διατξεις του ν.4412/2016 (Α147).
9-2-17 ΕΦΚΑ 22/ΕΓΚ.5/8-2-17 : νταξη των μισθωτν του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ' εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4387/2016.
9-2-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 5833/215/9-2-17 : Διεκπεραωση διαδικασιν παροχς υπηρεσιν προστασας και πρληψης μσων της διαδικτυακς πλης "Ψηφιακν Υπηρεσιν Μιας Στσης-Απλ" του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης : https://aplo.yeka.gr-Υποβολ κθεσης δραστηριοττων  παρχων υπηρεσιν προστασας και πρληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ,  μεμονωμνοι τεχνικο ασφλειας και ιατρο εργασας)
9-2-17 ΥΠΕΣ 2180/2-2-17 : Ενημρωση σχετικ με οδηγες συμπλρωσης των Πρτυπων Τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων μελετν νω και κτω των ορων του ν.4412/2016(Α147).
9-2-17 Κ.Υ.Α. 151585/323/17 (ΦΕΚ 347 Β/8-2-2017) : Καθορισμς ειδικο τλους για την σκηση αντιρρσεων της παραγρφου 1 του ρθρου 15 του ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατ του περιεχομνου αναρτημνου δασικο χρτη.
8-2-17   ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 73/17 (ΦΕΚ-293 Β/7-2-17) : Κδικας Δεοντολογας Ιατρικς Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς
8-2-17   ΦΕΚ-324 Β/8-2-17 :
ΥΠΕΘ 6117/Α5/17 : Καθορισμς κριτηρων χοργησης επρκειας προσντων για τη διδασκαλα ξνης γλσσας σε κντρα ξνων γλωσσν
ΥΠΕΘ Φ.14/2929/5544/Δ1/17 : Επκταση του προγρμματος "Σχολικ Γεματα"

8-2-17   K.Y.A. 619/146296/16 (ΦΕΚ-4562 Β/30-12-16) : Κανονισμς Κρατικν Οικονομικν Ενισχσεων

7-2-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.5547/248/7-2-17 : Οδηγες για την εφαρμογ της διταξης της παρ. 9 του ρθρου 39 του ν. 4387/16
7-2-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/ΟΙΚ.3824/17 (ΦΕΚ-272 Β/6-2-17) : Καθορισμς των δικαιολογητικν - εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 25 του ν. 4440/16 "Ενιαο Σστημα Κινητικτητας στη Δημσια Διοκηση και την Τοπικ Αυτοδιοκηση, υποχρεσεις των προσπων που διορζονταιθ στις θσεις τωνρθρων 6 και 8 του ν. 4369/16, ασυμββαστα και πρληψη των πειρπτσεων σγκρουσης συμφερντων και λοιπς διατξεις" (Α 224)
7-2-17   ΥΠ.ΕΣ. 3948/6-2-17 : Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2017 στους ΟΤΑ α και β βαθμο και στα ΝΠΙΔ αυτν
7-2-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1019/3-2-17 : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ των διατξεων της ΠΟΛ. 1163/16 (ΦΕΚ-3779 Β) απφασης ΓΓΔΕ
7-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/9854/ΔΠΓΚ/6-2-17 : Διευκρινσεις σχετικ με θματα πιστσεων για το διορισμ υπαλλλων

6-2-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1017119/ΕΞ2017/2-2-17 : Κοινοποηση της παρ. 1 ρθρου 103 του ν. 4446/16 (ΦΕΚ-240 Α) - Τροποποηση ρθρου 39 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ-265 Α) - Λειτουργα επιχειρσεων ναυπγησης και επισκευς πλοων ως Ελεθερα Τελωνειακ Συγκροτματα
6-2-17   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 4253/128/Φ320/17 (ΦΕΚ-262 Β/3-2-17) : Κανονισμς λειτουργας σταθμν ασυρμτου ζνης συχνοττων πολιτν (CB)

3-2-17   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.182/Α321/17 (ΦΕΚ-251 Β/2-2-17) : Προθεσμες χοργησης στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των κτιρων που χουν πληγε απ σεισμος, πυρκαγις και κατολισθσεις που λαβαν χρα απ το τος 2006 μχρι και το 2011
3-2-17   ΥΠΥΜΕ Α/76222/5119/17 (ΦΕΚ-243 Β/2-2-17) : Καθορισμς κατηγοριν δικαιοχων φυσικν και νομικν προσπων για ταξινμηση και θση σε κυκλοφορα Λεωφορεων Ιδιωτικς Χρσης (ΛΙΧ) αυτοκιντων
3-2-17   ΥΠ.ΕΣ. 3720/3-2-17 : Οδηγες για την περπτωση εσφαλμνης συμπλρωσης του Πνακα 2 της υπ' αριθμ. 25/40703/16-12-16 Εγκυκλου, αναφορικ με τον προγραμματισμ προσλψεων τακτικο προσωπικο για τις ανταποδοτικς υπηρεσες των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ / ΝΠΙΔ αυτν
3-2-17   ΕΦΚΑ 18/ΕΓΚ.4/2-2-17 : Ασφλιση στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) - κατ' εφαρμογ των διατξεων του ν. 4387/16 - Μελν Εταιρειν Συνεταιρισμν και Μελν Διοικητικο Συμβουλου Ανωνμων Εταιρειν Αγροτικν Συνεταιρισμν, για τις αμοιβς που λαμβνουν, ετε στα πλασια εξαρτημνης εργασας, ετε με την ιδιτητα του μλους ΔΣ
3-2-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/2819/13-1-17 : Τηλεχειρισμς απ τη Γφυρα Μηχανν Πρωσης Ελληνικν Εμπορικν Πλοων
3-2-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1017/31-1-17 : Στατιστικ κατφλια τους 2017 για την υποβολ δλωσης intrastat
3-2-17   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1016093/ΕΞ2017/1-2-17 : Κοινοποηση λεπτομερειν για την εφαρμογ σχετικς νομοθεσας αναφορικ με το θεσμ του εγκεκριμνου εμπρου στον τομα των νωπν οπωροκηπευτικν
3-2-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1016062/ΕΞ2017/1-2-17 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος που αποκτον οι σχολικς επιτροπς και οι σχολικς εφορεες μειονοτικν σχολεων
3-2-17   Κ.Υ.Α. 3161/17 (ΦΕΚ-253 Β/2-2-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 20622/17-6-15 (Β 1198) απφασης συμψηφισμο οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα σμφωνα με το ρθρο 79 του ν. 4316/14 (Α 270)

2-2-17  ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1015698/ΕΞ2017/31-1-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 5 του ν.δ. 1146/72 κατ τη μεταββαση ευρεθντος αυτοκιντου οχματος σε ασφαλιστικ εταιρεα για το οποο χει προηγουμνως καταβληθε αποζημωση λγω κλοπς
2-2-17  ΥΠΥΜΕ ΔΜ/ΟΙΚ.765/17 (ΦΕΚ-242 Β/2-2-17)  : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη χοργηση προσωρινν αδειν λειτουργας σε υφιστμενα και ιδρυμενα Συνεργεα Επισκευς και Συντρησης Μηχανημτων Εργων (ΣΕΣΜΕ)
2-2-17  ΥΠΕΕ 151964/506/2-2-17 : Υλοποηση του Ειδικο Πρληψης Λαθρουλοτομιν τους 2017
2-2-17  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/3694/1-2-17 : Εναρξη δηλσεων τους 2016 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων κατ' εφαρμογ του ρθρου 10Β Διαγεια
2-2-17   Π.Δ. 5/17 (ΦΕΚ-10 Α/1-2-17) : Προσαρμογ διατξεων του π.δ. 272/85 "Οργνωση και αρμοδιτητες του Νομικο Προσπου Δημοσου Δικαου με την επωνυμα "Επιτροπ Εγχριας Περιουσας Κυθρων και Αντικυθρων" (Α101), πως ισχει, σε αυτς του ν. 3852/10
2-2-17   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.7676/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.2/2-2-17 : Εγκριση  κανονισμο Ασφλειας Φραγμτων - Διοικητικ Αρχ Φραγμτων
2-2-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1014291/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-240 Β/1-2-17) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1188105/ΕΞ2016/22-12-16 (ΦΕΚ-4241 Β) ΑΥΟ "Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα"

1-2-17   ΥΠΕΘ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/17 (ΦΕΚ-225 Β/31-1-17)  : α) Διαδικασα συγκρτησης των εκλεκτορικν σωμτων των ΑΕΙ, ρθμιση θεμτων εκλογς και εξλιξης καθηγητν κα υπηρετοντων λεκτρων, ανανωσης και μονιμοποησης των επ θητεα επκουρων καθηγητν, ελγχου νομιμτητας των διαδικασιν αυτν και λλων θεμτων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4009/11 (Α 195),. πως ισχει, και του ρθρου 4 του ν. 4405/16 (Α 129) β) Ανπτυξη και λειτουργα ηλεκτρονικο συστματος ολοκληρωμνης διαχερισης διαδικασιν εκλογς και εξλιξης καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων, ανανωσης και μονιμοποησης των επ θητεα επκουρων καθηγητν, καθς και κατρτισης και τρησης μητρων εσωτερικν και εξωτερικν μελν
1-2-17   ΥΠΟΙΑΝ -ΓΓΕΠΚ 89/31-1-17 : Εφαρμογ ρθρου 66 ν. 4446/16 για την υποχρωση ενημρωσης του καταναλωτ σχετικ με την αποδοχη μη μσων πληρωμς με κρτα
1-2-17   ΥΠΕΘ Φ.251/15392/Α5/31-1-17 : Ενημρωση υποψηφων (μαθητν και αποφοτων) σχετικ με τη λειτουργα των Στρατιωτικν Σχολν για το ακαδημαικ τος 2017-2018
1-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.671/Δ15.12/31-1-17 : Γνωστοποηση ρυθμσεων των ρθρων 28 και 56 του ν. 4445/16
1-2-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Δ23/ΟΙΚ.61006/4703/16 (ΦΕΚ-4548 Β/30-12-16) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς της συνχισης του προγρμματος Στγαση και Επαννταξη
1-2-17    ΦΕΚ-218 Β/31-1-17 :
Κ.Υ.Α. 2231.2-13/6087/17 : Τροποποηση - συμπλρωση του Κανονισμο σπουδν Σχολν Πλοιρχων και Μηχανικν (Π-Μ) των Ακαδημιν - Εμπορικο Ναυτικο (ΚΣ/ΑΕΝ)
Κ.Υ.Α. 2231.2-11/6090/17 : Τροποποηση - συμπλρωση του Εσωτερικο Κανονισμο των Ακαδημιν Εμπορικο Ναυτικο  (ΕΚ/ΑΕΝ)

1-2-17    ΦΕΚ-226 Β/31-1-17 :
ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/7/222/17 : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/122/29875/16 απφασης "Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Εσωτερικν τους 2017"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1015/17 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (χιονοπτσεις - παγετς) που εκδηλθηκαν στους Δμους Σαμοθρκης, Σουφλου, Διδυμοτεχου, Ορεστιδας και του Δημοτικο Διαμερσματος Φερν του Δμου Αλεξανδροπολης


31-1-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.6765/30-1-17 : Εκδοση βεβαωσης σκησης επαγγλματος με προσκμιση βεβαωσης περτωσης σπουδν
31-1-17   ΥΠΥΜΕ 7185/539/31-1-17 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 14 ως και 20 του Ν. 4439/16 "Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2017/94/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2014 για την ανπτυξη υποδομν εναλλακτικν καυσμων, απλοποηση διαδικασας αδειοδτησης και λλες διατξεις πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας και λοιπς διατξεις" (ΦΕΚ-222 Α)
31-1-17  ΥΠΕΚΑΚΑ 3439/Δ9.1168/17 (ΦΕΚ-219 Β/31-1-17) : Παρταση της προθεσμας της περπτωσης η) του ρθρου 4 της υπ' αριθμ. πρωτ. 29502/85/14 (ΦΕΚ-2390 Β) απφασης "Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/13 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας (ΦΕΚ-449 Β), περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπλρθηκε με την υπ' αριθμ. 28153/126/13 απφαση του (ΦΕΚ-2163 Β)", πως τροποποιθηκε με την υπ'αριθμ. πρωτ. 49327/10705/17 (ΦΕΚ-3456 Β) απφασ του, για το τος 2017
31-1-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1014192/ΕΞ2017/30-1-17 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1189980/ΕΞ2016/29-12-16 απφασης ΓΓΔΕ "Διαδικασα καταβολς ΦΠΑ για αυτοκνητα οχματα καινορια και μεταχειρισμνα που παραλαμβνονται απ δικαιοχα απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης πρσωπα κατπιν μεταβιβασς τους απ τις εταιρεες εμπορας αυτοκιντων"
31-1-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.89/ΕΓΚ.4/30-1-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Λαμιων)
31-1-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.90/ΕΓΚ.5/30-1-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Βλου)
31-1-17   ΥΠΕΕ 151344/165/17 (ΦΕΚ-206 Β/30-1-17) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν χραξης, σμανσης, δινοιξης και συντρησης των ορειβατικν - πεζοδρομικν μονοπατιν
31-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 3535/Δ9.1215/17 (ΦΕΚ-212 Β/30-1-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. 49223/Δ9.13322/15 υ.α. "Μεταββαση αρμοδιοττων του Υπουργο Εργασας... στο Γ.Γ. του Υπουργεου Εργασας ...., στον Ειδικ Γραμματα του ΣΕΠΕ ...."
31-1-17    Κ.Υ.Α. 2231.2-6/6966/17 (ΦΕΚ-213 Β/30-1-17) : Τροποποηση κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν / Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικ τος 2016-2017
31-1-17   ΥΠΕΘ Φ.12/9691/Δ4/17 (ΦΕΚ-210 Β/30-1-17) : Χοργηση αντιστοιχας επαγγελματικν δικαιωμτων των κατχων ττλων ειδικοττων που αποκτθηκαν στο πλασιο της Δευτεροβθμιας Επαγγελματικς Εκπαδευσης με τα αντστοιχα επαγγελματικ δικαιματα κατχων αντστοιχων ττλων ειδικοττων προυφιστμενων αντστοιχων συστημτων εκπαδευσης και κατρτισης που χουν δη απονεμηθε με π.δ/τα : α) του ρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/92 (Α 18) και β) του ρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/10 (Α 163), καθς και γ) με την, κατ περπτωση, κατ το χρνο κτσης του ττλου, ισχουσα νομοθεσα εκστου καθ' λην αρμδιου Υπουργεου

30-1-17   ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1013443/ΕΞ2017/26-1-17 : Σχετικ με την πληρωμ Δηλσεων Ειδικο Φρου Κατανλωσης (ΔΕΦΚ), στις περιπτσεις εφοδιασμο πλοων και αεροσκαφν καθς και στις περιπτσεις αποστολς αλκοολοχων προιντων στη Δωδεκνησο
30-1-17  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1014/26-1-17 : Εφαρμογ μη των διατξεων του ρθρου 63 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ), "περ της σκησης ενδικοφανος προσφυγς", σε περιπτσεις αμφισβτησης πρξεων της Φορολογικς Διοκησης που αφορον τλη κυκλοφορας
30-1-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/ΟΙΚ.2819/27-1-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ενημρωση στοιχεων απογεγραμμνων Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου
30-1-17   Κ.Υ.Α. 12195/144688/16 (ΦΕΚ-4541 Β/30-12-16) : Εγκριση τροποποησης του Κανονισμο Κατστασης Προσωπικο του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ) - ΝΠΙΔ

27-1-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.83/ΕΓΚ.2/27-1-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων
27-1-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.84/ΕΓΚ.3/27-1-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων
27-1-17   ΕΦΚΑ Γ36/04/42/27-1-17 : Διευκρινσεις επ της διαδικασας διασφλισης οφειλς για τη μεταββαση ακιντων οφειλετν που χουν υπαχθε σε καθεστς ρθμισης
27-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΟΔ/Α/4026384/ΕΞ2016/17 (ΦΕΚ-166 Β/26-1-17) : Ανανωση της ισχος της απφασης της επιστροφς του ΕΦΚ (Ειδικο Φρου Κατανλωσης) στους δικαιοχους απ την χρησιμοποηση πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων, το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
27-1-17   ΥΠ.ΕΣ. 2585/17 (ΦΕΚ-179 Β/26-1-17) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2017 (α δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων
27-1-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1010515/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-176 Β/26-1-17) : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2017
27-1-17   ΥΠ.ΕΣ. 74088/Φ.700.8/ΠΔ.8/16/17 (ΦΕΚ-165 Β/26-1-17) : Μτρα και μσα πυροπροστασας εμπορικν καταστημτων

26-1-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1013/23-1-17 : Καταβολ αναλογικο τλους χαρτοσμου επ μισθωμτων ακιντων στις περιπτσεις που εκμισθωτς τυγχνουν οι Ιερς Μονς του Αγου Ορους
26-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/14537/ΔΕΠ/13-5-16 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την ορθ μισθολογικ κατταξη και εξλιξη του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, που απασχολεται στο Δημσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθς και των αναπληρωτν εκπαιδευτικν και ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του ρθρου πρτου του ν. 4093/12
26-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 1592/58/17 (ΦΕΚ-157 Β/25-1-17) : Ειδικς Κατλογος ιατρν του ρθρου 16 παρ. 2 του "Κδικα Νμων για την Υγεα και την Ασφλεια των εργαζομνων" (ΚΝΥΑΕ), που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 3850/10 "Κρωση του Κδικα νμων για την υγεα και την ασφλεια των εργαζομνων" (ΦΕΚ-84 Α) πως αυτ συμπληρθηκε και ισχει
26-1-17   Κ.Υ.Α. Φ.900/ΑΔ.6345/Σ.1727/17 (ΦΕΚ-131 Β/25-1-17) : Ρυθμσεις για τη διθεση μετεωρολογικν δεδομνων και προιντων, καθς και την παροχ υπηρεσιν απ την Εθνικ Μετεωρολογικ Υπηρεσα (ΕΜΥ)
26-1-17   ΕΦΚΑ 3/25-1-17 : Καννες υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν Αυτοαπασχολομενων Κλδου Κριας Ασφλισης Αγροτν (ΟΓΑ) απ 1-1-2017
26-1-17   ΕΦΚΑ 2/25-1-17 : Προθεσμα καταβολς εισφορν Ελεθερων Επαγγελματιν και Αυτοαπασχολομενων απ 1-1-2017
26-1-17   ΦΕΚ-151 Β/25-1-17 :
ΥΠΕΘ Φ.253/6396/Α5/17 : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/15 (ΦΕΚ-995 Β) υ.α.
Κ.Υ.Α. Α1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.3385/17 : Εξουσιοδτηση της Ειδικς Επιτροπς εξτασης θεμτων που προκπτουν απ την εφαρμογ του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας


26-1-17   ΥΠΟΙΑΝ 5312/17 (ΦΕΚ-121 Β/24-1-17) : Παρταση διαδικασας αξιολγησης και ελγχου των προβλεπμενων δικαιολογητικν και διαδικασα ανανωσης των επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν
26-1-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1002/17 (ΦΕΚ-114 Β/24-1-17) : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1005/15 απφασης ΓΓΔΕ περ του πιστοποιητικο του ρθρου 54Α του ν. 4174/13
26-1-17   ΒΟΥΛΗ 231/108/17 (ΦΕΚ 3 Α/20-1-2017-ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ) : Απφαση της Ολομλειας της Βουλς "Για την τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς -Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ 106 Α'/24.6.1987) και Μρος Β' (ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997), πως ισχου.
26-1-17   Κ.Υ.Α. 2242.7-2.1/5625/17 (ΦΕΚ-159 Β/25-1-17) : Τροποποηση - Συμπλρωση του Κανονισμο για την εφαρμογ απαιτσεων της Σμβασης Ναυτικς Εργασας, 2006 της Διεθνος Οργνωσης Εργασας
26-1-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/2369/24-1-17 : Επσπευση ενεργειν απ τους υπχρεους φορες για τη διθεση και περαιτρω χρση των ανοικτν δεδομνων σε εφαρμογ του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α)

25-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1005/17 (ΦΕΚ-145 Α/25-1-17) : Καθορισμς δαπανν για τις οποες απαιτεται η χρση ηλεκτρονικν μσων
25-1-17    ΥΠΑ ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541/16 (ΦΕΚ-4527 Β/30-12-16) : Κανονισμς Εκπαιδευτικν Κντρων και αδειοδτησης χειριστν Συστημτων Μη Επανδρωμνων Αεροσκαφν - ΣμηΕΑ
25-1-17    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1010732/ΕΞ2017/23-1-17 : Χρνος απκτησης εισοδματος επιχορηγσεων που εισπρττουν νομικ πρσωπα νομικς ονττητες απ φορες Γενικς Κυβρνησης
25-1-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1012/23-1-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την παρακρτηση φρου σε περπτωση διανομς κερδν ημδαπν νομικν προσπων και νομικν οντοττων τα οποα διατηρον και κλδο τα κρδη του οποου απαλλσσονται της φορολογας εισοδματος
25-1-17   ΥΠΟΙΑΝ 7264/17 (ΦΕΚ-125 Β/24-1-17) : Τροποποηση της Α2/797/14 (Β 2398) υ.α. "Ρθμιση θεμτων σχετικ με τον τρπο, τον τπο και τη διαδικασα επιβολς των προστμων που επιβλλονται απ τα ελεγκτικ ργανα κατ τη διαπστωση παρβασης, σε εφαρμογ των διατξεων του ν. 4264/14, πως ισχει, αναπροσαρμογ των ποσν και κθε λλη λεπτομρεια"
25-1-17     ΦΕΚ-4515 Β/30-12-16 :
ΥΠΕΘ Φ.151/220830/Α5/16 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.151/20049/2007/β6 (ΦΕΚ-272 Β) "Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση αποφοτων δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες του εδαφου α της παρ. 4 του ρθρου 2 του ν. 2525/987 ...."
ΥΠΟΙΑΝ 137954/16 : Ρυθμσεις για την παροχ Κεντρικν και Επικουρικν δραστηριοττων αγορν προμηθειν και γενικν υπηρεσιν απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1β του ρθρου 41 του ν. 4412/16

25-1-17    ΦΕΚ-8 Α/24-1-17 :
ΠΥΣ 3/17 : Τροποποηση της 38/15 ΠΥΣ για τη "Σσταση και λειτουργα του Κυβερνητικο Συμβουλου Κοινωνικς Πολιτικς (ΚΥΣΚΟΙΠ)
ΠΥΣ 4/17 : Τροποποηση της 37/15 ΠΥΣ "Ανασσταση του Κυβερνητικο Συμβουλου για την Οικονομικ Πολιτικ
ΠΥΣ 5/17 : Τροποποηση της 4/12 ΠΥΣ "Σσταση του Κυβερνητικο Συμβουλου για τη μεταρρθμιση της δημσιας διοκησης, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ" (ΥΟΔΔ 64), πως αυτ τροποποιθηκε .....

25-1-17    Ν. 4449/17 (ΦΕΚ-7 A/24-1-17) : Υποχρεωτικς λεγχος των ετσιων και των ενοποιημνων χρηματοοικονομικν καταστσεων, δημσια εποπτεα επ του ελεγκτικο ργου και λοιπς διατξεις
25-1-17   Κ.Υ.Α. ΓΔ5/ΟΙΚ.2961-10/17 (ΦΕΚ-128 Β/24-1-17) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης

24-1-17   ΥΠΟΙΑΝ 45/20-1-17 : Εφαρμογ ρθρου 114 του ν. 4446/16 για τις ενδιμεσες εκπτσεις
24-1-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1011/19-1-17 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση ΑΦΜ σε υπηκους τρτων χωρν που παραμνουν στη χρα, υπ καθεστς αναβολς απομκρυνσης παρταη επιστροφς οικειοθελος αναχρησης
24-1-17   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.2934/24-1-17 : Σχετικ με διαδικασες Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς
24-1-17   ΕΑΑΔΗΣΥ 516/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18/23-1-17 : Οδηγες συμπλρωσης των προτπων τευχν διακρυξης ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων ργου, νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16, με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ
24-1-17   ΦΕΚ-4504 Β/30-12-16 :
ΥΠΕΚΑΚΑ 58039/3275/16 : Διαββαση στο Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Εισφορν (ΚΕΑΟ) των ληξιπρθεσμων οφειλν των Φορων Κοινωνικν Ασφλισης
Κ.Υ.Α. Φ.80000/ΟΙΚ.59076/15729/16 : Διρθρωση των οργανικν μονδων του Νομικο Προσπου Ιδιωτικο Δικαου με την επωνυμα "ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" (ΤΜΕΔΕ) ΝΠΙΔ

24-1-17  ΡΑΕ 621/16/17 (ΦΕΚ-83 Β/20-1-17) : Σχετικ με τις αριθμητικς τιμς των συντελεστν της μεθοδολογας επιμερισμο του Ειδικο Τλους του ρθρου 143 παρ. 3 περ. γ του ν. 4001/11, πως ισχει, για το ημερολογιακ τος 2017
24-1-17   ΟΑΕΔ 4747/23-1-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 1/2017 σε εγγεγραμμνους ανργους στα Μητρα Ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε δμους της χρας (επιβλποντες φορες) συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 24.251 θσεις πλρους απασχλησης -- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12Η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
24-1-17   ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/ΕΓΚ.1/20-1-17 : Ενιαοι καννες υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν Ελευθρων Επαγγελματιν και Αυτοαπασχολομενων απ 01/01/2017
24-1-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1010042/ΕΞ2017/23-1-17 : Κοινοποηση του ρθρου 118 του ν. 4446/16 (ΦΕΚ-240 Α/22-12-16) - Διατρηση μεωσης συντελεστν ΦΠΑ σε ορισμνα νησι
24-1-17  ΚΥΑ 8001/5/76-ΡΚΔ/17 (ΦΕΚ-88 Β/20-1-17) : Επανακαθορισμς του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος της Πγιας Προκαταβολς της Ελληνικς Αστυνομας Ε.Φ. 07-410
24-1-17  ΥΠΥΜΕ Γ456/ΟΙΚ.80321/5437/16 (ΦΕΚ-4493 Β/30-12-16) : Τροποποηση της αριθμ. Γ456/34931/3345/13 απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων "Καθιρωση του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων ΔΧ καθς και ο καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης και ανανωσης αυτν" (ΦΕΚ-2257 Β) πως ισχει

23-1-17 ΥΠΥΜΕ Α84445/5661/16/23-1-17 : Περ της συμπλρωσης στοιχεων στο ντυπο δειας κυκλοφορας μοτοσικλτας.

 

23-1-17 ΥΠΥΜΕ Γ6/4507/628/23-1-17 : Δημοσευση κ.υ.α. για τον καθ' οδν λεγχο οχημτων που διενεργο διεθνες μεταφορς ευπαθν τροφωμν.

23-1-17 ΥΠΕΕ 151907/357/20-1-17 : Περ της διαδικασας γνωμοδτησης των δασικν υπηρεσιν για την κδοση απφασης γκρισης περιβαλλοντικν ρων (ΑΕΠΟ) σε εππεδο Υπουργο.

23-1-17 ΥΠΕΘ 10275/Ε2/23-1-17 : Ενημρωση σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 31 του Ν.4440/2016 (Φ.Ε.Κ. 224 τ.Α'/2-12-2016)  αναφορικ με τη χοργηση δειας ασθενεας τκνων στους μνιμους εκπαιδευτικος Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.

23-1-17 ΕΑΑΔΗΣΥ 16/20-1-17 : Οδηγες συμπλρωσης των Προτπων Τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων μελετν, νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/2016, με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ βσει βλτιστης σχσης ποιτητας-τιμς, σμφωνα με τισ διατξεις του ν. 4412/2016.

20-1-17 ΕΦΚΑ Γ36/04/34/20-1-17 : Διασφλιση οφειλς για μεταββαση ακιντων οφειλετν που χουν υπαχθε σε καθεστς ρθμισης.

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.2460/106/20-1-17 : Οδηγες για την εφαρμογ της διταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν.4387/2016

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. ΑΤ10/Φ.551020/54076/874/17 (ΦΕΚ 60 Β/19-1-2017) : γκριση καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης Αστικν Συγκοινωνιν Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. -Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. - Ν.Π.Ι.Δ.)

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ..Φ.80000/ΟΙΚ.60298/1472/16 (ΦΕΚ 4483 Β/30-12-2016) : Προθεσμα καταβολς, απ 1.1.2017, των ασφαλιστικν εισφορν ασφαλισμνων,ελευθρων επαγγελματιν και εμμσθων, οι οποοι ως την ναρξη ισχος του ν.4387/2016 υπγονταν στην ασφλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ

20-1-17 Κ.Υ.Α 69693/16 (ΦΕΚ 4485 Β/30-12-2016) : Καθορισμς ανταποδοτικν τελν για τη διαδικασα ισοτιμας ττλων σπουδν καταργημνων φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτησης της ημεδαπς φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της αλλοδαπς, με εξαρεση αυτν της αντατης εκπαδευσης.

20-1-17 ΔΤΔ/Α1184721/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 4488 Β/30-12-2016) : Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ των υποστηρικτικν της διασφησης εισαγωγς εγγρφων-Τρηση αρχεου.

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.ΕΦΚΑ/ΟΙΚ.59522/2205/16 (ΦΕΚ 4486 Β/30-12-2016) : Κανονισμμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

20-1-17 ΥΠΥΜΕ Α3/72526/8975/19-1-17 : Πληροφορες σχετικ με τον λεγχο γνησιτητας και την ανταλαγ αδειν οδγησης.

19-1-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1009/19-1-17 : Παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ των διατξεων του Κεφαλαου Α του Πμπτου Μρους "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας Υλης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)

19-1-17  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.60872/16292/17 (ΦΕΚ-55 Β/18-1-17) : Παση απ 1-1-2017 της λειτουργας των εντασσμενων στο Ενιαο Ταμεο Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν "ΕΤΕΑΕΠ" Ταμεων, Τομων, κλδων και λογαριασμν

19-1-17  ΥΠΟΙΑΝ 129176/6-12-16 : Παροχ οδηγιν για τον τρπο αντιμετπισης επενδυτικν σχεδων των νμων 3299/04 και 3908/11 με πιστοποιημνες δαπνες, μεταγενστερες του αιτματος ελγχου

19-1-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/ΟΙΚ.4121/19-1-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ της Υ.Α. "Τρπος κατρτισης, οργνωσης και λειτουργας της Λστας χειρουργεου"

19-1-17   ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.170687/19-1-17 : Εγκκλιος για την εφαρμογ της υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.181851/9-8-16 Υ.Α. "Ανρτηση Οριστικο Πνακα με τον επιμερισμ των ποσν απ σταθμος ΑΠΕ σε μα περισστερες Δημοτικς Τοπικς Κοιντητες, για τα τη 2010-2014, ..."

19-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 61621/Δ5/2643/17 (ΦΕΚ-56 Β/18-1-17) : Τρηση και λειτουργα του Γενικο Μητρου Φορων Κοινωνικς Αλληλγγυας Οικονομας του ν. 4430/16 (ΦΕΚ-205 Α/31-10-16) "Κοινωνικ και Αλληλγγυα Οικονομα και ανπτυξη των φορων της και λλες διατξεις"

19-1-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1008198/16-1-17 : Κοινοποηση της αριθ. 249/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ για τη φορολγηση του αποθεματικο αννυμης εταιρεας, το οποο σχηματσθηκε κατ τις διατξεις του ν. 2238/94 και, μετ τη μετατροπ της εταιρεας αυτς σε Εταιρεα Επενδσεων σε Ακνητη Περιουσα (ΑΕΕΑΠ) μεταφρθηκε ως αποθεματικ στα δια κεφλαια της τελευταας, χωρς να διανεμηθε κεφαλαιοποιηθε, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 31 του ν. 2778/99

19-1-17    Κ.Υ.Α. 39402/17 (ΦΕΚ-48 Β/18-1-17) : Μεωση ποσοστο χρηματοδτησης του Λογαριασμο Εξυγανσης των ΟΤΑ

19-1-17  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/99988/0004/16 (ΦΕΚ-4480 Β/30-12-16) : Εξειδκευση και καθορισμς των αρμοδιοττων των Δημοσιονομικν Υπηρεσιν Εποπτεας και Ελγχου (ΔΥΕΕ)

19-1-17    ΦΕΚ-4471 Β/30-12-16 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1191/16 : Ορισμς του τπου και του περιεχομμνου του ειδικο στοιχεου της παρ. 3 του ρθρου 41 του κδικα ΦΠΑ

ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 58114/16 : Ανακαθορισμς αρμδιων αρχν κδοσης αδειν διαμονς που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 4251/14, πως ισχει

19-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 1060/Δ9/341/17 (ΦΕΚ-59 Β/18-1-17) : Ρθμιση θεμτων εφαρμογς των ρθρων 7 και 8 του ν. 4445/16

18-1-17    Κ.Υ.Α. 2/3872/ΔΠΓΚ/17 (ΦΕΚ-54 Β/18-1-17) : Εκκαθριση εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης

18-1-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1(Δ)/ΓΠ/88445/16/18-17-17 : Ερμηνεα της ννοιας "Φυσικ μεταλλικ νρο προερχμενο απ την μα και την αυτ πηγ" απ το Δικαστριο της ΕΕ
18-1-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1007/18-1-17 : Φορολογικ  μεταχεριση των αμοιβν που καταβλλονται για τις υπηρεσες της περ. δ' της παρ. 1 του ρθρου 62 του ν. 4172/13, οι οποες παρχονται στην Ελλδα απ μνιμη εγκατσταση αλλοδαπν νομικν προσπων και νομικν οντοττων με δρα σε κρτος-μλος της ΕΕ του Ευρωπαικο Οικονομικο Χρου
18-1-17  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/17 (ΦΕΚ-43 Β/17-1-17) : Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας υποβολς δηλσεων και ρθμιση λοιπν θεμτων εφαρμογς των διατξεων του Κεφ. Α του Μρους Πμπτου "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας Υλης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)

18-1-17   Π.Δ. 1/17 (ΦΕΚ-2 Α/17-1-17) : Οργανισμς της Εθνικς Υπηρεσας Πληροφοριν (ΕΥΠ)

18-1-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΒ4Γ/Γ55/2/ΟΙΚ.2107/18-1-17 : Διευκρινιστικς οδηγες σχετικ με προμηθευτς σκευασμτων ειδικς διατροφς

18-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1005862/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-39 Β/17-1-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/ΕΞ2015/16-12-15 (ΦΕΚ-2785 Β) ΑΥΟ "Καθορισμς ρων και διατυπσεων για την επιβολ ειδικο φρου κατανλωσης, την παρακολοθηση και τον λεγχο των προιντων των ρθρων 90 και 92 του ν. 2960/01 - Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ-1872 Β) ΑΥΟ "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας εγκεκριμνου προμηθευτ"

17-1-17  ΥΠ.ΕΣ. 1385/ΕΓΚ.1/16-1-17 : Επικαιροποηση του Υποτομα "S1313 ΟΤΑ" του Μητρου Φορων Γενικς Κυβρνησης της ΕΛΣΤΑΤ

17-1-17  ΥΠ.ΕΣ. 604/4-1-17 : Παρταση μχρι τις 30-6-17 η εκτλεση συμβσεων μεταφορς μαθητν Α' βθμιας και Β'βθμιας εκπαδευσης δημοσων σχολεων

17-1-17 ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.11321/ΟΙΚ.45947/1757/16 (ΦΕΚ-4458 Β/30-12-16) : Αναπροσαρμογ ασφαλιστικν εισφορν Κλδου Σνταξης μισθωτν απ 1-1-2017 ως την 1-1-2020

17-1-17 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ/ΟΡΓ/Δ/1186555/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4447 Β/30-12-16) : Πιστοποιητικ και βεβαισεις που εκδδουν οι ΔΟΥ

16-1-17  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :

1. Πεδο εφαρμογς
2. Διατκτες
3. Προστμενοι οικονομικν υπηρεσιν
4. Ορισμο
5. Διαδικασα ανληψης υποχρεσεων (ρθρο 4 ΠΔ 80/2016)
6. Μητρο δεσμεσεων (ρθρο 8 ΠΔ 80/2016)
7. Ανατροπ αναλψεων (ρθρο 4 παρ. 2 ΠΔ 80/2016)
8. Ειδικς κατηγορες δαπανν (ρθρα 2 παρ. 3 και 9 ΠΔ 80/2016) 9. Τμηματικς πληρωμς (ρθρο 6 ΠΔ 80/2016)
10. Ενημρωση των υπηρεσιν για τα υπλοιπα των πιστσεων (ρθρο 7 ΠΔ 80/2016)
11. Υποχρεσεις υπηρεσιν-ευθνες οργνων (ρθρα 25, 26 και 66 Ν 4270/2014, ρθρα 11 και 12 ΠΔ 80/2016)

 

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ --> ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (16/01/2017)

 

16-1-17   Κ.Υ.Α. Γ6/357/31/17 (ΦΕΚ-25 Β/16-1-17) : Διοικητικ κρωση για παρβαση της νομοθεσας σχετικ με τον ειδικ εξοπλισμ με τον οποο μεταφρονται διεθνν ευπαθ τρφιμα

16-1-17  ΕΑΑΔΗΣΥ 174/11-1-17 : Δημοσευση στην ΕτΚ των προτπων τεχυν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων μελετν νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ βσει βλτιστης σχσης ποιτητας - τιμς, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4412/16

16-1-17  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/ΟΙΚ.32768/16 (ΦΕΚ-4434 Β/30-12-16) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου των Εντπων Εκθεσης Αξιολγησης σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4369/16

16-1-17  ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΕ/ΟΙΚ.2287/16 (ΦΕΚ-4420 Β/30-12-16) : Εγκριση Κανονισμο Ασφλειας Φραγμτων - Διοικητικ Αρχ Φραγμτων

16-1-17  Ν. 4448/17 (ΦΕΚ-1 Α/13-1-17) : Κρωση του Μνημονου Κατανησης για Συνεργασα στον τομα του Τουρισμο μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας καιτης Κυβρνησης της Αραβικς Δημοκρατας της Αιγπτου και λλες διατξεις (βλ. ρθρο τρτο : παρταση προθεσμας παρ. 6 ρθρου 66 ν. 4409/16 σχετικ με την υποβολ δηλσεων περιουσιακς κατστασης του τους 2016 και των δηλσεων οικονομικν συμφερντων)

13-1-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.2736/13-1-17 : Εμβολιασμο ενηλκων που εργζονται σε Δομς Φιλοξενας Προσφγων - Μεταναστν

13-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/3664/ΔΠΓΚ/13-1-17 : Διευκρινσεις επ ερωτημτων αναφορικ με την εκτλεση δαπανν προυπολογισμο τους 2017 για εργοδοτικς εισφορς και αποδσεις σε ασφαλιστικος οργανισμος

13-1-17    ΦΕΚ-4421 Β/30-12-16 :

Κ.Υ.Α. Φ.11321/ΟΙΚ.61134/2205/16 : Καθορισμς καννων και διαδικασιν περιοδικς δλωσης και καταβολς των ασφαλιστικν εισφορν των προσπων της παρ. 1 του ρθρου 4 του ν. 4387/16 (Α 85)

ΥΠΕΚΑΚΑ 49426/1751/16 : Τρπος διθεσης και διαδικασας απδοσης της εισφορς του ρθρου 102 του ν. 4387/16, τους 2016

13-1-17   ΥΠΥΜΕ ΔΜ/ΟΙΚ.766/ΕΓΚ.1/11-1-17 : Βεβαωση τελν χρσης μηχανημτων ργων

13-1-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1000637/ΕΞ2017/2-1-17 : Παροχ διευκρινσεων για την ιδιτητα του κατ' επγγελμα αγρτη σμφωνα με την περ.1 του ρθρου 65 του ν. 4389/16

13-1-17  ΑΑΔΕ  ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1004674/ΕΞ2017/12-1-17 : Αναφορικ με τη διαδικασα ατελος μεταββασης αυτοκιντων οχημτων που χουν παραληφθε στα πλααια των διπλωματικν προξενικν σχσεων

13-1-17 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1004570/ΕΞ2017/5-1-17 : Χαρακτηρισμς εισοδματος απ την εκμσθωση του δικαιματος εκμετλλευσης κυλικεων, σε κτρια που στεγζονται Δημσιες Υπηρεσες

13-1-17  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1003/4-1-17 : Φορολογικ μεταχεριση επιστρεφμενου κεφαλαου εταιρεας

13-1-17 ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1004599/ΕΓΞ2017/12-1-17 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/ 1189059/εξ2016/22-12-16 απφασης ΓΓΔΕ αναφορικ με τους ρους, προυποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα παραλαβς αλκοολοχων ποτν και καπνικν προιντων με απαλλαγ απ τις δασμοφορολογικς επιβαρνσεις στα πλασια των διπλωματικν και προξενικν σχσεων

13-1-17   ΥΠΥΜΕ 68572/5263/16/12-1-17 : Διαδικασα χοργησης προθεσμας για την αποκατσταση σοβαρν ελλεψεων κατ τον τεχνικ λεγχο οχημτων στα ΚΤΕΟ
13-1-17   ΦΕΚ-17 Β/12-1-17 :
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1757/0026/17 : Καθορισμς δικαιολογητικν για την καταβολ αποζημωσης για υπερωριακ, νυχτεριν, Κυριακν και εξαιρσιμων ημερν εργασα
ΥΠΕΕ 151341/49/17 : Απαγρευση θρας σε λη την Ελλδα λγω δυσμενν καιρικν συνθηκν

13-1-17   Κ.Υ.Α. 462/6/17 (ΦΕΚ-16 Β/12-1-17) : Καθορισμς αριθμο μαθητν της Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατργισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ-Μεταλυκειακ τος - τξη Μαθητεας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποοι θα πραγματοποισουν Μαθητεα-Πρακτικ Ασκηση στο Δημσιο Τομα, κατ το σχολικ τος 2016-2017
13-1-17    Κ.Υ.Α. 53585/3013/17 (ΦΕΚ-14 Β/12-1-17) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για την χρηματοδτηση λειτουργας των Προγραμμτων "Βοθεια στο σπτι" για τα χρονικ διαστματα απ 1-10-14 ως 31-12-15 και απ 1-10-13 ως 30-9-14
12-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.61647/2212/11-1-17 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 9 του ρθρου 38 του ν. 4387/16, πως ισχει μετ την αντικατσταση του δευτρου εδαφου αυτς με το ρθρο 27 του ν. 4445/16 (Α 236)
12-1-17   Κ.Υ.Α. Φ.80000/ΟΙΚ.61362/16406/16 (ΦΕΚ-4412 Β/30-12-16) : Διρθρωση των οργανικν μονδων του Ναυτικο Απομαχικο Ταμεου (ΝΑΤ) (ΝΠΔΔ)
12-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1004/4-1-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 102 του ν. 4446/16 (Α 240)
12-1-17   ΦΕΚ-4394 Β/30-12-16 :

Κ.Υ.Α. 41648/16 : Τρπος σνταξης του ισολογισμο, του προυπολογισμο και του απολογισμο εσδων και εξδων των πολιτικν κομμτων και των συνασπισμν κομμτων που λαμβνουν κρατικ, τακτικ και εκλογικ χρηματοδτηση
ΥΠΕΚΑΚΑ 605628/1398/16 : Καθορισμς ψους Δρου εορτν Χριστουγννων 2015 - Ν. Ετους 2016 των Εφημεριδοπωλν λης της Χρας

12-1-17   Κ.Υ.Α. 126856/17 (ΦΕΚ-11 Β/11-1-17) : Ορισμς αρμδιων φορων για την παρακολοθηση της ποιτητας των θαλσσιων υδτων και καθορισμς των υποχρεσεων τους, σμφωνα με το ρθρο 19, παρ. 1 (περ. στ) του ν. 3983/11 (Α 144)
12-1-17   ΦΕΚ-4396 Β/30-12-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1203/16  : Διαδικασα απαλλαγς απ το φρο προστιθμενης αξας κατ την παρδοση αγαθν προς εξαγωγ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΙΠΑΕΕ/1189600/ΕΞ2016/16 : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων και ερευνν που θα διενεργηθον κατ το τος 2017, απ τις ΥΕΔΔΕ

11-1-17    ΥΠΕΕ 151342/50/11-1-17 : Απαγρευση θρας σε λη την Ελλδα λγω δυσμενν καιρικν συνθηκνς
11-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1003184/ΕΞ2017/11-1-17 : Δασμολογικ κατταξη οχημτων ειδικν χρσεων

11-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1171898/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4370 Β/30-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1111872/ΕΞ2016/16 Α.Υ.Ο "Οροι, προυποθσεις, διατυπσεις και διαδικασας για την παραλαβ και κατεργασα, απ τα οξοποιεα, πρτων υλν για την παραγωγ ξυδιο οι οποες, ετε αυτοσιες ετε κατπιν κατεργασας, υπκειντα σε ΕΦΚ, ως και την απαλλαγ τους απ τον ΕΦΚ" και τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/99 (Β 1872) α.υ.ο. "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ"
11-1-17     ΦΕΚ-4330 Β/30-12-16 :
Κ.Υ.Α. 61501/3398/16 : Προσδιορισμς της βσης υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν ασφαλισμνων στον ΟΓΑ απ 1-1-2017
ΥΠΕΚΑΚΑ 61502/3399/16 : Προσδιορισμς της βσης υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν αυτοπασχολομενων και ελεθερων επαγγελματιν απ 1-1-2017

11-1-17  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4020/142742/16 (ΦΕΚ-4362 Β/30-12-16) : Εφαρμογ Προγρμματος Επιζωτιολογικς Διερενησης της Γρπης των Πτηνν
11-1-17  ΒΟΥΛΗ 115/46/17 (ΦΕΚ-9 Β/10-1-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 15900/11326/16 (ΦΕΚ-3408 Β) απφασης παρτασης και καθορισμο προθεσμιν προετοιμασας και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β, ΦΕΚ-51 Α/1997), πως ισχει
11-1-17  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1001/17 (ΦΕΚ-8 Β/10-1-17) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2017
10-1-17    Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/29994/25122/16 (ΦΕΚ-4347 Β/30-12-16) : Τροποποηση απφασης περ επιβολς Τλους παροχς Συνδρομς σε Ατομα με Αναπηρα και Μειωμνη Κινητικτητα (Τλος ΑμεΑ) καθς και καθιρωση διαδικασας χρωσης, εσπραξης, διαχερισης, ελγχου και παρακολοθησης αυτο
10-1-17  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1199/16 (ΦΕΚ-4344 Β/30-12-16) : Τπος και περιεχμενο της "Δλωσης Αποθεμτων Μετταξης" - Εντυπο 012 ΦΠΑ
10-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 50763/1047/4-11-16 :  Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 12 του ν. 4356/15 (Α 181) "Σμφωνο συμβωσης, σκηση δικαιωμτων, ποινικ και λλες διατξεις" σε θματα εργασας
10-1-17  ΕΑΑΔΗΣΥ 105/9-1-17 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως των προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων ργων νω των ορων και κτω των ορων του ρθρου 5 του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4412/16
10-1-17  ΕΑΑΔΗΣΥ 179/16 (ΦΕΚ-4327 Β/30-12-16) : Εκδοση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων μελετν νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ βσει βλτιστης σχσης ποιτητας - τιμς, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4412/16
10-1-17   Κ.Υ.Α. 62952/5384/16 (ΦΕΚ-4326 Β/30-12-16) : Εγκριση Εθνικο Σχεδου
Διαχερισης Επικνδυνων Αποβλτων (ΕΣΔΕΑ), σμφωνα με το ρθρο 31 του ν. 4342/15 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-1-17  ΦΕΚ-4325 Β/30-12-16 :
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 8/773/16 : Τροποποηση του Κανονισμο Εκκαθρισης Συναλλαγν επ Κινητν Αξιν σε Λογιστικ Μορφ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/773/16 : Εγκριση τροποποησης του Κανονισμο Χρηματιστηρου Αθηνν
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 10/773/16 : Διαπραγματεσιμοι ΟΣΕΚΑ, τροποποηση της απφασης 3/645/13 του Δ.Σ, της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς και λλα θματα

9-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1367/0026/9-1-17 : Ορισμς Δευτερεοντος Διατκτη
9-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ - ΣΕΠΕ 21130/29-12-16 : Ενημρωση εργοδοτν και εργαζομνων σχετικ με την πρληψη της εποχικς γρπης
9-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/57604/15285/16 (ΦΕΚ-4318 Β/30-12-16) : Οργανωτικ δομ, αποστολ, αρμοδιτητες και στελχωση του Οργανισμο Γεωργικν Ασφαλσεων (ΟΓΑ) (ΝΠΔΔ)
9-1-17  Κ.Υ.Α. 141447/16 (ΦΕΚ-4319 Β/30-12-16) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους 2016, χρηματοδτηση του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων τους 2017 και ρθμιση σχετικν θεμτων
9-1-17     ΦΕΚ-3 Β/5-1-17 :
ΥΠΕΚΑΚΑ   Φ.80000/ΟΙΚ.60871/16291/17 : Παση απ 1-1-2017 της λειτουργας των εντασσομνων στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης ΕΦΚΑ φορων, κλδων, τομων και λογαριασμν
ΥΠΕΚΑΚΑ   ΑΤ10/Φ.51010/ΟΙΚ.58121/9288/17 : Τροποποηση της υ.α. αριθμ. ΑΤ10/Φ.51010/ΟΙΚ.38916/678/ (ΦΕΚ-3556 Β/4-11-16), "Τροποποηση της υ.α. αριθμ. Φ.51010/οικ.1893/15/23-1-15 (ΦΕΚ-178 Β) "Εκδοση Κανονισμο Δεοντολογας και Καλν Πρακτικν λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης"

5-1-17  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/2100/172/8/3/17 (ΦΕΚ-2 Β/4-1-17) : Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρονικο συστματος εποπτεας αθλητικν εγκαταστσεων
5-1-17 Κ.Υ.Α. 1/1/17 (ΦΕΚ-1 Β/4-1-17) : Τροποποηση της κ.υ.α. 43942/4026/16 - Οργνωση και λειτουργα Ηλεκτρονικο Μητρου Αποβλτων (ΗΜΑ), σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 42 του ν. 4042/12 (Α 24), πως ισχει
5-1-17   ΦΕΚ-4295 Β/30-12-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1189980/ΕΞ2016 : Διαδικασα καταβολς ΦΠΑ για αυτοκνητα οχματα καινοργια και μεταχειρισμνα που παραλαμβνονται απ δικαιοχα απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης πρσωπα κατπιν μεταββασης τους απ τις εταιρεες εμπορας αυτοκιντων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1189059/ΕΞ2016/16 : Οροι, προυποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα παραλαβς αλκοολοχων ποτν και καπνικν προιντων με απαλλαγ απ τις δασμοφορολογικς επιβαρνσεις στα πλασια των διπλωματικν και προξενικν σχσεων

4-1-17  Κ.Υ.Α. Φ.80000/55949/14809/16 (ΦΕΚ-4288 Β/30-12-16) : Διρθρωση των οργανικν μονδων του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (ΕΤΕΑΕΠ)(ΝΠΔΔ)
4-1-17   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.6116/Α321/16 (ΦΕΚ-4283 Β/30-12-16) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων που χουν πληγε απ ανεμοστρβιλο
4-1-17  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.61689/2215/30-12-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 38 και της παρ. 5 του ρθρου 40 του ν. 4387/16 (Α 85)
4-1-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.60304/1473/23-12-16 : Υπαγωγ μισθωτν στην ασφλιση του ΙΚΑ
4-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1000554/ΕΞ2017/29-12-16 : Οδηγας αναφορικ με την υποβολ της ετσιας καττασης παραληπτν υγραερου απ τις εταιρεες εμπορας υγραερων
4-1-17 ΥΠ.ΟΙΚ.-ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/1000496/ΕΞ2017/3-1-17 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Α/1186607/ΕΞ2016/20-12-16 Απφαση ΓΓΔΕ με θμα "Τροποποηση της αριθμ. "ΕΦΚ/5036589/ΕΞ2011/11 ΑΥΟ "Οροι και προυποθσεις που διπουν τη διαδικασα βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ και των λοιπν φορολογικν επιβρνσεων του φυσικο αερου των περιπτ. ιζ και ιη της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01, κατ την παρδοση αυτο προς κατανλωση"
4-1-17    ΥΠΕΕ 151171/4/3-1-17 : Περιοχς ρθρου 23 παρ. 2α και 2β του ν. 3889/10
3-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/416/ΔΕΠ/3-1-17 : Παροχ οδηγιν για επλυση του ζητματος που χει προκψει αναφορικ με αχρεωσττως καταβληθεσες αποδοχς σε περιπτσεις ανκλησης πρξεων διορισμο, λγω χρσης πλαστν δικαιολογητικν
3-1-17    ΥΠ.ΕΣ. 37192/30-12-16 : Προαγωγς υπαλλλων στους ΟΤΑ Α και Β βαθμο
3-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1205/16 (ΦΕΚ-4271 Β/30-12-16) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2017 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα
3-1-17     ΦΕΚ-4270 Β/30-12-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001883/ΕΞ2016/ΧΠ2532/16 : Παρταση του προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας της οικονομας σμφωνα με το ν. 3723/08
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Β/1189202/ΕΞ2016 : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2017

2-1-17   ΥΠ.ΕΣ. 131/2-1-17 : Εκδηλσεις για την 27η Ιανουαρου, ημρα μνμης των Ελλνων Εβραων μαρτρων και ηρων του Ολοκαυτματος
2-1-17  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α6Α/ΓΠ/ΟΙΚ.111/30-12-16 : Καθορισμς διαδικασας δωρες μελτης, παροχς τεχνικν υπηρεσιν εκτλεσης δημσιου ργου σε φορες εποπτευμενους απ το Υπουργεο Υγεας
2-1-17 Κ.Υ.Α. 221893/Β1/16 (ΦΕΚ-4268 Β/30-12-16) : Καθορισμς αποζημωσης των απασχολουμνων στις πανελλαδικς εξετσεις Γενικν Λυκεων και Επαγγελματικν Λυκεων και γενικ των ασχολουμνων με τις εισιτριες εξετσεις των ειδικν κατηγοριν και των διαδικασιν επιλογς των εισαγομνων στην τριτοβθμια εκπαδευση καθς και των Αναβαθμολογητν των γραπτν - δοκιμων των προαγωγικν και απολυτηρων εξετσεων ΓΕΛ
2-1-17  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.1/2-1-17 : Αναφορικ με την παροχ υπηρεσιν ψυχικς υγεας σε πρσφυγες - μετανστες απ μονδες ψυχικς υγεας (Κντρα Ημρας, Κινητς Μονδες Ψυχικς Υγεας) που λειτουργον φορες του ρθρου 11 του ν. 2716/99 (ΦΕΚ-96 Α/17-5-99)
2-1-17 ΕΑΑΔΗΣΥ 182/16 (ΦΕΚ-4269 Β/30-12-16) : Εκδοση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων ργου νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης της πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4412/16
2-1-17  ΠΥΣ 27/16 (ΦΕΚ-243 Α/30-12-16) : Παρταση της ισχος της 33/06 ΠΥΣ "Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα"
2-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Α/1186607/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4263 Β/30-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ/5036589/ΕΞ2011/11 ΑΥΟ "Οροι και προυποθσεις που διπουν τη διαδικασα βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ και των λοιπν φορολογικν επιβαρνσεων του φυσικο αερου των περιπτσεων ιζ και ιη της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01, κατ την παρδοση αυτο προς κατανλωση" (Β 2154)
2-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1190743/ΕΞ2016/29-12-16 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Α/1171303/ΕΞ2016/24-11-16 απφασης ΓΓΔΕ
30-12-16    ΥΠΕΚΑΚΑ 2763/30-12-16 : Οδηγες για το μεταβατικ διστημα δημιουργας του Ενιαου Μητρου Ασφαλισμνων του ΕΦΚΑ
30-12-16 ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.61691/2216/30-12-16 : Χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας απ τον ΕΦΚΑ μχρι 28-2-17
30-12-16  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.61676/2213/30-12-16 : Απογραφ στο Μητρο εργοδοτν - εισφερντων ΕΦΚΑ, υπχρεος, διαδικασα απογραφς κ.α. απ 01/01/2017
30-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/100018/0026/30-12-16 : Κοινοποηση διατξεων σχετικ με την ανληψη υποχρεσεων απ τους διατκτες και παροχ οδηγιν
30-12-16   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.61327/1484/30-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 39,40 και 98 του ν. 4387/16 - Καθορισμς ασφαλιστικν εισφορν των ελευθρων επαγγελματιν, αυτοαπασχολομενων και αγροτν απ 1-1-2017
30-12-16   ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.188535/30-12-16 : Εγκκλιος για την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 28 του ν. 4447/16, αναφορικ με την υπογραφ Συμβσεων Λειτουργικς Ενσχυσης σταθμν ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
30-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1190234/ΕΞ2016/30-12-16 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/1188105/ΕΞ2016/22-12-16 ΑΥΟ "Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα
30-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1204/29-12-16 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4446/16 (ΦΕΚ-240 Α/22-12-16) "Πτωχευτικς Κδικας, Διοικητικ Δικαιοσνη, Τλη - Παρβολα, Οικειοθελς αποκλυψη φορολογητας λης παρελθντων ετν, Ηλεκτρονικς συναλλαγς, Τροποποισεις του ν. 4270/14
30-12-16   Κ.Υ.Α. Φ.30316/53666/1924/16 (ΦΕΚ-4248 Β/29-12-16) : Καταβολ μερισμτων Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (ΜΤΠΥ) τους 2017 και τελευταου τριμνου 2016
30-12-16    ΦΕΚ-4250 Β/29-12-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1193/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντοντα καιρικ φαινμενα (πλημμρες, καταλισθσεις, κλπ.) που πληξαν την 9-9-2016 τις Τοπικς Κοιντητες α) Στιμγκας, β) Ελληνοχωρου, γ) Ταρσινν, δ) Κρηνν, ε) Ευαγγελιστρας, στ) Πουλτσας, ζ) Κοκκωνου, η) Χαλκεου και θ) Σουληναρου, του Δμου Βλου - Βχας της ΠΕ Κορινθας της Περιφρειας Πελοποννσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1194/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτατκων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (βροχπτωση - χαλαζπτωση) την 28 και 29 Νοεμβρου 2016 σε λες τις Δημοτικς Εντητες του Δμου Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου
ΡΑΕ 618/16 : Τροποποηση του Κδικα Συναλλαγν Ηλεκτρικς Ενργειας ... Τροποποηση του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας .... Τροποποηση του Κδικα  Συναλλαγν Δημοπρασιν Προθεσμιακν Προιντων Ηλεκτρικς Ενργειας

30-12-16    Π.Δ. 133/16 (ΦΕΚ-242 Α/29-12-16) : Ρθμιση του επαγγλματος του διαχειριστ αφερεγγυτητας
30-12-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1190212/ΕΚ2016/30-12-16 : Κοινοποηση του ρθρου 73 του ν. 4375/16 και της ΠΟΛ. 1180/16 απφασης ΓΓΔΕ
30-12-16    ΦΕΚ-4217 Β/28-12-16 :
Κ.Υ.Α. 77/16 : Τροποποηση της απφασης ΑΧΣ 316/10 (ΦΕΚ-501 Β) "Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στον τομα της ποιτητας καυσμων προς την οδηγα 2009/30/ΕΚ" με σκοοπ τη μεταφορ στο εθνικ δκαιο των διατξεων της οδηγας (ΕΕ) 2015/1513 που αφορον την τροποποηση των ρθρων της οδηγας 98/70/ΕΚ σχετικ με την ποιτητα των καυσμων βενζνης και ντζελ. εκτς των ρθρων 7α και 7ε αυτς
Κ.Υ.Α. 76/16 : Πετρλαιο εσωτερικς κασης (DIESEL)  που χρησιμοποιεται ως κασιμο κινητρων - Απαιτσεις και μθοδοι δοκιμν

30-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/99237/ΔΠΓΚ/16 (ΦΕΚ-4252 Β/29-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2/82445/δπγκ/15 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Στοχοθεσα - Πργραμμα εκτλεσης προυπολογισμο - Παρακολοθηση εκτλεσης" (Β 2934)
29-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1188105/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4241 Β/29-12-16) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα
29-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1189860/ΕΞ2016/29-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ν. 4447/16 (ΦΕΚ-241 Α)
29-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Β/1189833/ΕΞ2016/29-12-16 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Β/1176336/ΕΞ2016/16 ΑΥΟ σχετικ με το Σστημα Εγγεγραμμνων Εξαγωγων (REX) - Καθορισμς αρμοδιτητας για τη χοργηση του αριθμο Εγγεγραμμνου Εξαγωγα
29-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1189746/ΕΞ2016/29-12-16 : Κοινοποηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΓ/1175671/ΕΞ2016/1-12-16 απφασης ΓΓΔΕ με θμα "Τροποποηση του ρθρου 23 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14-4-03 ΑΥΟΟ "Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια , καπνικ, κασιμα κλπ."
29-12-16    ΙΚΑ Σ78/48/27-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του ν. 4316/14 σε εργαζμενους συνταξιοχους λγω αναπηρας (περιχεται και η αριθ. Φ.11221/13237/199/2015/7-12-16 εγκκλιος του ΥΠΕΚΑΚΑ : Σχετικ με την απασχληση συνταξιοχων αναπηρας)
29-12-16  ΥΠΥΜΕ ΓΔΤΥ/ΟΙΚ.3863/23-12-16 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως Απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν για τη μετθεση του χρνου ναρξης του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ 2016) και τον ορισμ μεταβατικν ρυθμσεων για την εφαρμογ του
29-12-16   ΥΠΕΘ 220647/Δ2/16 (ΦΕΚ-4227 Β/28-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 129287/γ2/11 υ.α. με θμα "Εκδρομς - Μετακινσεις μαθητν Δημοσων και Ιδιωτικν Σχολεων ΔΕ εντς και εκτς της χρας"
29-12-16    ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.5978/Α321/16 (ΦΕΚ-4225 Β/28-12-16) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση και επισκευ κτιρων πληγντων απ τις πλημμρες α) της 22ας και 26ης Σεπτεμβρου 2015 σε περιοχς του Δμου Κασσνδρας της ΠΕ Χαλκιδικς β) στις 20 και 21 Μαου 2016 σε περιοχς της ΠΕ Λρισας και την πλημμρα γ) στις 25 Ιουνου 2016 σε περιοχς ΠΕ Αρκαδας
29-12-16   ΦΕΚ-4221 Β/28-12-16 :
ΥΠΕΚΑΚΑ Δ9/ΟΙΚ.59221/15798/16 : Σσταση του Πειθαρχικο Συμβουλου του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)
ΥΠΕΚΑΚΑ Δ9/ΟΙΚ.59223/15800/16 : Συγκρτηση του Υπηρεσιακο Συμβουλου του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (ΕΤΕΑΕΠ)
ΥΠΕΚΑΚΑ Δ9/ΟΙΚ.59225/15802/16 : Συγκρτηση του Υπηρεσιακο Συμβουλου του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)
ΥΠΕΚΑΚΑ Δ9/ΟΙΚ.59222/15799/16 : Σσταση του Πειθαρχικο Συμβουλου του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (ΕΤΕΑΕΠ)
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 5957/16 : Εκ νου παρταση του Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν Υγεας (ΠΠΥΥ) του τους 2010 και των Προγραμμτων Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (ΠΠΥΦΥ) των ετν 2011, 2012, 2013 και 2014
29-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29-12-16 : Εκτλεση προυπολογισμο οικονομικο τους 2017
29-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1187347/ΕΞ2016/22-12-16 : Κοινοποηση απφασης ΓΓΔΕ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1151455/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-3836 Β) "Διαδικασα, ροι και προυποθσεις καθορισμο της δασμολογηας αξας εμπορευμτων σμφωνα με το ρθρο 74 παρ.3 καν. 952/13" - Εφεδρικ μθοδος διαμρφωσης της δασμολογητας αξας
29-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1202/22-12-16 : Κοινοποηση της 6/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της περ. δ' της παρ. 2 του ρθρου 7 του ν. 3888/10
29-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1201/28-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 47 του ν. 4410/16 σχετικ με το ειδικ καθεστς ΦΠΑ αγροτν του ρθρου 41 του Κδικα ΦΠΑ, και παροχ σχετικν διευκρινσεων
29-12-16   ΥΠ.ΕΣ. 41488/21-12-16 : Διευκρινσεις ως προς το πεδο εφαρμογς της διταξης του ρθρου 63 του ν. 4430/16 (ΦΕΚ-205 Α/31-10-16)
28-12-16   ΕΑΑΔΗΣΥ 6510/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 17/28-12-16 : Ενσχυση συμμετοχς των Μικρομεσαων Επιχειρσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασες ανθεσης δημοσων συμβσεων
28-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1188975/ΕΞ2016/28-12-16 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Β/1182030/ΕΞ2016 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν "Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης στα εισαγμενα απ τρτες χρες, προερχμενα απ λλα Κρτη - Μλη της ΕΕ εγχωρως παραγμενα προιντα της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, των διαδικασιν παραγωγς εκτς καθεσττος αναστολς, παραλαβς απ λλα Κρτη - Μλη, επιβολς του Φρου Κατανλωσης και ΦΠΑ, παρακολοθησης και ελγχου αυτν
28-12-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1200/27-12-16 : Φορολογικ μεταχεριση ζημιν που προκπτουν στην αλλοδαπ με βση τις διατξεις της παρ. 4 του ρθρου 27 του ν. 4172/13, πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με τις διατξεις του ρθρου 124 του ν. 4446/16 (Α 240)
28-12-16    ΦΕΚ.4215 Β/27-12-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/98971/ΔΠΓΚ/16 : Εκτλεση Κρατικο Προυπλογισμο - ανακατανομ πιστσεων
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΕ(Α)/ΟΙΚ.97012/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Γ5(α)/οικ.90552/16 υ.α. (Β 3890) "Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων

28-12-16  Κ.Υ.Α. ΕΑΠ/2003683/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4194 Β/27-12-16) : Τροποποηση της αριθμ. 2/37345/0004/10 απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν (Β 784)
28-12-16 ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.58192/2153/16 (ΦΕΚ-4214 Β/27-12-16) : Εγκριση Καταστατικο του Νομικο Προσπου Ιδιωτικο Δικαου με την επωνυμα "Ταμεο Μηχανικν Εργοληπτν Δημοσων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ-ΝΠΙΔ)
27-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1187/16 (ΦΕΚ-4172 Β/23-12-16) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (πλημμρες, κατολισθσεις) στις 26 και 27 Νοεμβρου 2016 στο Δμο Ζακνθου της ΠΕ Ζακνθου
27-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1182030/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4173  Β/23-12-16) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης στα εισαγμενα απ τρτες χρες, προερχμενα απ λλα Κρτη - Μλη της ΕΕ εγχωρως παραγμενα προιντα της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, των διαδικασιν παραγωγς εκτς καθεσττος αναστολς, παραλαβς απ λλα Κρτη - Μλη, επιβολς του Φρου Κατανλωσης και ΦΠΑ, παρακολοθησης και ελγχου αυτν
27-12-16 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/6/ΟΙΚ.33116/23-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 40 του ν. 4440/16 "Ενιαο σστημα Κινητικτητας στη Δημσιας Διοκηση και την Τοπικ Αυτοδιοκηση, υποχρεσεις των προσπων που διορζονται στις θσεις των ρθρων 6 και 8 του ν. 4369/16, ασυμββαστα και πρληψη των περιπτσεων σγκρουσης συμφερντων και λοιπς διατξεις" (Α 224)
27-12-16   ΦΕΚ-4171 Β/23-12-16 :
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4204/136049/16 : Ανκτηση αχρεωσττως παρατπως καταβληθντων ποσν και οφειλν Οικονομικο Ετους 2016, μσω συμψηφισμο, στο πλασιο των καθεσττων στριξης που εφαρμζεται το Ολοκληρωμνο Σστημα Διαχερισης και Ελγχου
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 11579/138688/16 : Εγκριση Επιχειρησιακς Συλλογικς Σμβασης Εργασας (ΕΣΣΕ) τους 2016 των τακτικν υπαλλλων του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ) - ΝΠΙΔ

27-12-16 Κ.Υ.Α. 217890/ΓΓ4/16 (ΦΕΚ-4176 Β/23-12-16) : Υλοποηση Πιλοτικς Τξης Μαθητεας στην Περιφρεια Κρτης
27-12-16  ΥΠ.ΕΣ. 40031/15-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων του προεδρικο διατγματος 80/16, περ ανληψης υποχρεσεων απ τους διατκτες
27-12-16  ΥΠ.ΕΣ. 41985/23-12-16 : Αναδιοργνωση Αποκεντωμνων Διοικσεων με το ν. 4446/16
27-12-16  ΥΠΥΜΕΤ Α3/84335/10300/27-12-16 : Εκπαιδευτικ οχματα κατηγορας C και CE
27-12-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.56714/Δ15.1008/23-12-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 26 του ν. 4445/16
27-12-16  ΥΠ.ΜΕΤΑΝ.ΠΟΛΙΤ. 52865/ΕΓΚ.26/23-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13Α του ν. 4251/14
27-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1197/22-12-16 : Φορολογικ μεταχεριση των δαπανν που καταβλλονται σε φυσικ νομικ πρσωπο νομικ ονττητα που εναι φορολογικς κτοικος σε κρτος μη συνεργσιμο που υπκειται σε προνομιακ φορολογικ καθεστς, με βση τις διατξεις της περπτωσης ιγ του ρθρου 23 του ν. 4172/13, πως ισχουν
27-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1188103/ΕΞ20016/23-12-16 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος που αποκτ Αννυμη Εταιρεα απ την παραχρηση του δικαιματος εκμετλλευσης Σταθμν Εξυπηρτησης Αυτοκινητιστν μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
27-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1198/23-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 61 του ν.4438/16 (Α 220/28-11-16) σχετικ με τα φορολογικ κνητα των μετασχηματισμν εταιρειν που προβλπονται απ τα ρθρα 52 ως και 55 του ν. 4172/13, πως ισχει
27-12-16   Ν. 4447/16 (ΦΕΚ-241 Α/23-12-16) : Χωρικς σχεδιασμς - Βισιμη ανπτυξη και λλες διατξεις
23-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ80000/ΟΙΚ.59606/2172/23-12-16 :  Επιδομα Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) για το τος 2017
23-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ Φ.80000/ΟΙΚ.60273/2197/23-12-16 : Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 2,7,27 παρ. 2 α & β του ν.4387/2016
23-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ Φ.80000/ΟΙΚ.60271/2195/23-12-16 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 28 του ν. 4387/2016
23-12-16 ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/60258/1471/23-12-16 : Γνωστοποηση των διατξεων του αρ. 14 και 33 του ν.4387/2016, σε συνδυασμ με την ΥΑ οικ. 26083/887/ 9ΦΕΚ Β 1605/2016).
23-12-16 ΥΠΕΘ 221126/Ε1/23-12-16 : Πρσκληση μνιμων εκπαιευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων απσπασης για ορισμ Συντονιστ Εκπαδευσης Προσφγων (ΣΕΠ) στο κντρο φιλοξενας προσφγων Οινοφτων για το διδακτικ τος 2016-2017
23-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1196/22-12-16 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της Εγκυκλου 1012668/590/198/0014 πολ.1250/1998
23-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1195/23-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 36 του ν.4389/2016 (Α' 94) για τη δικαστικ εκπροσπηση της Ανεξρητητης Αρχς Δημοσων Εσδων, τη νομικ και δικαστικ υποστριξη αυτς και την οργνωση και λειτουργα του Ειδικο Νομικο γραφεου Δημοσων Εσδων (ΕΝΓΔΕ).
23-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.60272/2196/23-12-16 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 12 και 16 του ν.4387/2016
23-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/99070/0026/23-12-16 : Ανατροπς και αναλψεις υποχρεσεων.
23-12-16  ΥΠ.ΕΣ. 41635/22-12-16 : Ευρωπακ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες, 2014-2020": Επιδτηση Αδελφοποισεων Πλεων, Δικτων Πλεων, ργων για την Ευρωπακ Μνμη και των Οργανσεων της Κοινωνας των Πολιτν (Προθεσμα: 1η Μαρτου 2017).
23-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 138857-23-12-16 : Αναδρομικ διαγραφ επιχειρσεων απ το Γ.Ε.Μ.Η. βσει των διατξεων του Ν.4443/2016 που τροποποιον το Ν.3419/2005.
23-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1192/20-12-16 : Λψη μτρων σε περπτωση υπνοιας καταδολευσης (ρθρο 49 παρ. 3 του Κ.Φ.Δ.)
23-12-16 Ν. 4446/16 : Πτωχευτικς Κδικας, Διοικητικ Δικαιοσνη, Τλη-Παρβολα, Οικειοθελς αποκλυψη φορολογητας λης παρελθντων ετν, Ηλεκτρονικς συναλλαγς, Τροποποισεις του ν.4270/2014 και λοιπς διατξεις.

22-12-16 ΥΠΥΜΕ Α72390/4875/22-12-16 : Περ της συμπλρωσης στοιχεων στο ντυπο δειας κυκλοφορας Ιδιωτικς Χρσης αυτοκιντων ειδικ διασκευασμνων για κινητικ ανπηρους.
22-12-16 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/ΟΙΚ.32731/21-12-16 : Δικαωμα υπογραφς "με εντολ Περιφερειρχη"-ρθρο 37 του Ν.44440/2016 (ΦΕΞ 224Α').
22-12-16 Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/ΟΙΚ.32096/16 (ΦΕΚ 4123 Β/21-12-2016) : Διεξαγωγ δομημνης συνντευξης κατ την επιλογ προστμενων.
21-12-16 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 23132/16 (ΦΕΚ 4110 Β/21-12-2016) : Κατργηση της υπ'αριθμ. 11240/14.06.2016 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο "Τροποποηση της υπ'αριθμ. 21185/13.10.2014 απφασης Υπουργο Τουρισμο" Κατταξη σε κατηγορες με σστημα κλειδιν και καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν των ενοικιαζμενων επιπλωμνων δωματων-διαμερισμτων (ΕΕΔΔ)" (Β' 2840)", πως τροποποιθηκε και ισχει.",(Β' 1739).
21-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80020/ΟΙΚ.59590/Δ15.1006/21-12-16 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμνους του ΕΤΑΑ
21-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.10070/ΟΙΚ.59667/2173/20-12-16 : Γνωστοποηση διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α'85), πως τροποποιθηκαν με τις διατξεις των παρ. 4,5,6 και 7 του ρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α'183)
21-12-16 ΙΚΑ 48/16 : Αντικατσταση των στοιχεων επικοινωνας των εγγρφων και των λογτυπων με τα να στοιχεα και το νο λογτυπο του ΕΦΚΑ.
21-12-16 ΥΠΥΜΕ Α75391/5075/20-12-16 : Αποστολ αποσπσματοσ Φ.Ε.Κ. (Τεχος Β' 3413)-Παροχ διευκρινσεων περ της διενργειας της ειδικς θεωρητικς εξτασης για την ειδικ δεια οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντου.
21-12-16 ΕΑΔΗΣΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : Υποδειγμα τευχων διακρυξης ανοικτς διαδικασας με ηλεκτονικ τρπο.
21-12-16 ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υπδειγμα τευχν διακρυξης ανοικτς διαγωνιστικς διαδικασας με ηλεκτρονικ τρπο.
21-12-16 ΕΑΑΔΗΣΥ 6356/20-12-16 : Ανρτηση στην ιστοσελδα της Αρχς υποδειγμτων διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για την ανθεση δημοσων συμβσεων προμηθειν και γενικν υπηρεσιν.
20-12-16 Κ.Υ.Α. 124456/0092/16 (ΦΕΚ 4074 Β/19-12-2016) : Μεταφορ αρμοδιτητας πληρωμς συντξεων του Δημοσου στον ΕΦΚΑ.
20-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/16 (ΦΕΚ 4086 Β/20-12-2016) : Διαδικασα απαλλαγς ΦΠΑ των παραδσεων αγαθν και παροχς υπηρεσιν στο πλασιο αντιμετπισης της προσφυγικς κρσης.
20-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Δ1180878/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 4088 Β/20-12-2016) : Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ πληρωμ τελωνειακν οφειλν.
20-12-16 Κ.Υ.Α ΔΤΔ/Α1181957/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 4092 Β/20-12-2016) : Τελωνειακς διαδικασες για τις ταχυδρομικς αποστολς μσω του Φορα Παροχς Καθολικς Υπηρεσας.
20-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 133583/14-12-16 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ διατξεων του νμου 4399/2016 "Θεσμικ πλασιο για τη σσταση καθεσττων Ενισχσεων Ιδιωτικν Επενδσεων για την περιφερειακ και οικονομικ ανπτυξη της χρας-Σσταση Αναπτυξιακο Συμβουλο υκαι λλες διατξεις". (Υποβολ αιτημτων ελγχου επενδσεων, Τμηματικ Καταβολ των Ενισχσεων, Λειτουργα Γνωμοδοτικν Επιτροπν).
20-12-16 ΥΠ.ΕΣ. 40979/19-12-16 : Ευρωπακ Πρωτοβουλα Αστικς Καινοτμες Δρσεις: Δετερη πρσκληση υποβολς προτσεων για Μετανστες, Πρσφυγες, Κυκλικ Οικονομα και Κινητικτητα.
20-12-16 Ν. 4445/16 (ΦΕΚ 236 Α/19-12-2016) : Εθνικς Μηχανισμς Συντονισμο, Παρακολοθησης και Αξιολγησης των Πολιτικν Κοινωνικς νταξης και Κοινωνικς Συνοχς, ρυθμσεις για την κοινωνικ αλληλεγγη και εφαρμοστικς διατξεις του ν.4387/2016 (Α' 85) και λλες διατξεις.
19-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 146834/0092/19-12-16 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεωντου ρθρου 13 του ν. 4387/16 (Α 85)
19-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 142036/0092/19-12-16 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2α του ρθρου 8 του ν. 4387/16 (Α 85) - Προσδιορισμς συντξιμων αποδοχν και σχετικν κρατσεων δημοσων λειτουργν και υπαλλλων
19-12-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/ΟΙΚ.58770/1442/19-12-16 : Εφαρμογ του ρθρου 36 του ν. 4387/16 σε ασφαλισμνους του ΕΤΑΑ
19-12-16  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/ΟΙΚ.32342/19-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4440/16 "Ενιαο Σστημα Κινητικτητας στη Δημσια Διοκηση και την Τοπικ Αυτοδιοκηση, υποχρεσεις των προσπων που διορζονται στις θσεις των ρθρων 6 και 8 του ν. 4369/16, ασυμββαστα και πρληψη των περιπτσεων σγκρουσης συμφερντων και λοιπς διατξεις" (Α224)
19-12-16    ΥΠΥΜΕ Α3/76783/9550/19-12-16 : Τροποποηση των κωδικν του Παρ. Ι του π.δ. 51/12 (101 Α) λγω προσαρμογς της Οδηγας 2015/653/ΕΕ στο ελληνικ δκαιο
19-12-16    ΙΚΑ Α42/6/19-12-16 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν ταξ, τους 2016
19-12-16    ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 12320/19-12-16 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016-Παρταση χρνου κατθεσης δικαιολογητικν
19-12-16   ΙΚΑ Ε40/879/19-12-16 : Περοδοι υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικν περιδων απ 01/2017 ως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017
19-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3910/3-11-16 : Σφργιση αποστακτικν μηχανημτων των αποσταγματοποιν
19-12-16  ΙΚΑ Ε41/442/ΕΓΚ.47/19-12-16 : Αποδεικτικ ασφαλιστικς ενημερτητας για μεταββαση ακιντου σσταση εμπργματου δικαιματος επ' αυτο
19-12-16 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Εθνικς Μηχανισμς Συντονισμο, Παρακολοθησης και Αξιολγησης των Πολιτικν Κοινωνικς Ενταξης και Κοινωνικς Συνοχς, ρυθμσεις για την κοινωνικ αλληλεγγη και εφαρμοστικς διατξεις του ν. 4387/16 (Α 85) και λλες διατξεις
16-12-16 ΥΠ.ΕΣ. 40703/ΕΓΚ.25/16-12-16 : Προγραμματισμς προσλψεων τακτικο προσωπικο ανταποδοτικν υπηρεσιν ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτν και τακτικο προσωπικο του κλδου ΔΕ Τηλεφωνητν στους ΟΤΑ
16-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣΥΠ/158709/ΕΞ2016/ΕΜΠ/16 (ΦΕΚ-4034 Β/16-12-16) : Διαδικασα ελγχου της περιουσιακς καττασης των υπαλλλων της ΓΓΔΕ του Υπουργεου Οικονομικν
16-12-16   ΥΠΥΜΕ 84603/6441/16-12-16 : Εφαρμογ στα ΚΤΕΟ της Χρας της υπ' αριθμ. 74919/4049/16 (Β 3974 Β) υ.α. : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441) υ.α. "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση", αναφορικ με την εγκατσταση συστματος αντιεμπλοκς κατ την πδηση (ΣΑΠ)
16-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1190/15-12-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 288/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ (φορολογικ μεταχεριση των αποδοχν των δικαστικν λειτουργν)
16-12-16 Κ.Υ.Α. Φ.ΕΦΚΑ/51852/1841/16 (ΦΕΚ-4026 Β/15-12-16) : Καθορισμς ημερομηνιν καταβολς των συντξεων του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)
16-12-16  Π.Δ. 131/16 (ΦΕΚ-235 Α/16-12-16) : Σσταση Διεθυνσης Ελγχου, Εκκαθρισης και Πληρωμς Δαπανν στη Γενικ Διεθυνση Οικονομικν και Επιτελικου Σχεδιασμο του Υπουργεου Εσωτερικν (πρην Υπουργεο Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη) - Μεταβολ αρμοδιοττων και κατργηση οργανικς μονδας της Γενικς Διεθυνσης Οικονομικν και Επιτελικο Σχεδιασμο
16-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1189/14-12-16 : Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προυποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο
16-12-16   ΙΚΑ Π06/55/13-12-16 : Χοργηση επιδματος ασθενεας με συνυπολογισμ χρνου ασφλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΤΑΞΥ
16-12-16  ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.187934/15-12-16 : Για την εφαρμογ της υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.181851/9-8-16 Υ.Α. "Ανρτηση οριστικο πνακα με τον επιμερισμ των ποσν απ σταθμος ΑΠΕ σε μα περισστερες Δημοτικς Τοπικς Κοιντητες, για τα τη 2010-2014, ..."
16-12-16  ΥΠΕΘ 215647/Δ2/15-12-16 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2016-2017
16-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Α/1183726/ΕΞ2016/13-12-16 : Οδηγες αναφορικ με τη δυναττητα πλησης προιντων υποκεμενων σε ΕΦΚ μεταξ αποθηκευτν με σκοπ την εξαγωγ αυτν χωρς φυσικ διακνηση μεταξ φορολογικν αποθηκν
15-12-16 ΕΑΑΔΗΣΥ 6187/13-12-16 : Τροποποισεις των νμων 4412/16 "Δημσιες συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" (Α 147) και 4013/11 "Σσταση Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων και Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων, κλπ." (Α 204)
15-12-16  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.94803/15-12-16 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τις διατξεις των ρθρων 44 και 45 του ν.4440/16
15-12-16  ΥΠ.ΕΣ. 36829/13-12-16 : Εισηγητς στα υπηρεσιακ συμβολια των ΟΤΑ Α βαθμο σμφωνα με τις μεταβατικς διατξεις του ρθρου 30 του ν. 4369/16 πως ισχει
15-12-16  ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/72602/ΦΝ429/16 (ΦΕΚ-4007 Β/14-12-16) : Τροποποηση της με αριθμ. ΓΔΤΥ/οικ.3328/12-5-16 απφασης γκρισης του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ 2016)
15-12-16 K.Y.A. 111482/0092/16 (ΦΕΚ-4005 Β/14-12-16) : Ασφαλιστικς εισφορς ασφαλισμνου και εργοδτη
15-12-16   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ " Χωρικς Σχεδιασμς - Βισιμη Ανπτυξη"
14-12-16   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (Νομοθετικς και λλες μεταβολς που ενσωματθηκαν στην τελευταα ηλεκτρονικ κδοση), σχετικ με :
1. ντυπο Ε8 «Γνωστοποηση πραγματοποιηθεσας υπερωριακς απασχλησης» του πληροφοριακο συστματος ΕΡΓΑΝΗ.
2. Ολοκληρωμνο πληροφοριακ σστημα του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ).
3. Αποδοχς μουσικν.
4. Αποδοχς υπαλλλων κατηγορας ΔΕ χωρς το τυπικ προσν της κατηγορας τους.
5. Ττλοι σπουδν της αλλοδαπς.
6. Συνφεια μεταπτυχιακν ττλων.
7. Οικονομικ αποτελσματα απ την αναγνριση μεταπτυχιακν ττλων κατ τη διετα 2016-2017.
8. Εργαζμενοι με βση προσωρινος πνακες κατταξης.
9. Μετταξη σε αντερη κατηγορα και προσωπικ διαφορ.
10. Επαναφερθντες υπλληλοι της Δημοτικς Αστυνομας και προσωπικ διαφορ.
11. Μισθολογικ κατταξη υπαλλλων ΙΔΟΧ.
12. Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.
13. Αναπλρωση προσταμνων και επδομα θσης.
14. Δημοτικ Αστυνομα και επδομα θσης.
15. Παιδικο σταθμο και επδομα θσης.
16. Διαγεια.
17. Ειδικ Βιβλο Υπερωριν.
18. Δημοσιογρφοι.
19. Αποδοχς προσωπικο των ανωνμων εταιρειν.
20. Αμοιβς μελν του διοικητικο συμβουλου των ΔΕΥΑ με πλρη απασχληση.
21. Ατομικ εδη προστασας σε εργαζμενους των ΔΕΥΑ.
22. Αντατο ριο ημερν εκτς δρας.
23. Παραγραφ της εφπαξ αποζημωσης του ρθρου 204 του Ν 3584/2007.
24. Εφπαξ αποζημωση υπαλλλων που μεταφρθηκαν απ δημοτικς επιχειρσεις.
25. δεια με αποδοχς για ασθνεια ανλικων τκνων.
26. Επαγγελματικ ισοδυναμα ττλων σπουδν.
27. Κινητικτητα.
28. Κλυμα μετταξης σε αντερη κατηγορα.
29. Ασφλιση μονμων υπαλλλων των δμων απ 01/01/2017.
30. Ασφλιση δικηγρων με πγια αντιμισθα.
31. Ασφαλιστικς εισφορς μηχανικν.
32. νταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ.
33. Ασφλιση ειδικν συμβολων και συνεργατν απ 01/01/2017.
34. Αναστολ καταβολς της σνταξης.
35. Αναγνριση χρνου συντξιμης υπηρεσας.
36. Υπολογισμς της σνταξης.
37. Εθνικ σνταξη.
38. Ανταποδοτικ σνταξη.
39. Οικογενειακ παροχ.
40. Καττατο και αντατο ριο σνταξης.
41. Απασχληση συνταξιοχων απ 13/05/2016 και μετ.
42. Εφπαξ παροχ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ... ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (13/12/2016)

14-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/9-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων της ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν, Οικονομικν και Εργασας οικ. 32476/20-10-16 (ΦΕΚ-3588 Β/4-11-16) και παροχ σχετικν οδηγιν
14-12-16 ΥΠΟΑ ...417404/27837/2286/512/14-12-16 : Αδειες λειτουργας αθλητικν εγκαταστσεων - Παρταση προθεσμας των παρ. 2, 4 και 5 του ρθρου 16 της ΚΥΑ 46596/22-11-04 (ΦΕΚ-1793 Β/6-12-04), πως ισχει
14-12-16 Κ.Υ.Α. 3736/137702/16 (ΦΕΚ-3986 Β/13-12-16) : Τροποποηση της αριθμ. 2202/75660/1-7-16 κ.υ.α. (Β 2082 και 2204), καθορισμς των Δμων και Συνδσμων Δμων που χρηματοδοτονται για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισης τους και γκριση διθεσης και κατανομ των σχετικν πιστσεων για το τος 2016
14-12-16 ΥΠΥΜΕ Α/83521/5619/13-12-16 : Παροχ διευκρινσεων σχεετικ με την εφαρμογ του ρθρου 9 του ΠΔ 116/04 (Α 81)
14-12-16  ΦΕΚ-3985 Β/13-12-16 : 
Κ.Υ.Α. 8002/32/227-Α/16 : Επδομα αυξημνης επιχειρησιακς ετοιμτητας στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας
ΥΠΕΕ  147797/2746/16 : Καθορισμς ειδικο τλους για την σκηση αντιρρσεων της παρ. 1 του ρθρου 15 του Ν. 3889/10 (ΦΕΚ-182 Α) κατ του περιεχομνου αναρτημνου δασικο χρτη
14-12-16    ΙΚΑ 46/13-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του ν. 4325/15 αναφορικ με την Υπαγωγ , απ 1-6-15, των ασφαλισμνων και συνταξιοχων του ειδικο λογ/σμο, "Κεφλαιο Επικουρικς Σνταξης Προσωπικο ΕΒΖ" του ΤΑΥΕΒΖ στην ασφλιση του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)
14-12-16    ΟΓΑ 9/13-12-16 : Α) Κατ' εξαρεση απασχληση στην αγροτικ οικονομα πολιτν τρτων χωρν που παραμνουν στην χρα υπ καθεστς αναβολς απομκρυνσης, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 58 του ν. 4384/16 (ΦΕΚ-78 Α) και Β) Προυποθσεις πρσβασης στην απασχληση των αναγνωρισμνων απ την ελληνικ πολιτεα ως δικαιοχων διεθνος προστασας, των αιτοντων διεθν προστασα και των προσπων στους οποους χει χορηγηθε καθεστς παραμονς για ανθρωπιστικος λγους στην Ελλδα, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 68 ως και 71 του ν. 4375/16
14-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1181343/ΕΞ2016/9-12-16 : Διευκρινσεις αναφορικ με την παρδοση αγαθν προς εξαγωγς (παρδειγμα 9 της εγκυκλου ΔΤΔ/Α/1068392/ΕΞ/26-4-16)
14-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1186/9-12-16 : Συμπληρωματικς πνακας περιοχν εφαρμογς προγρμματος δακοκτονας κατ το ελαιοκομικ τος 2016-2017
14-12-16  ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/15/ΟΙΚ.49279/14-12-16 : Οδηγες σχετικ με γνωματεσεις
14-12-16  Ν. 4442/16 (ΦΕΚ-230 Β/7-12-16) - Επανεκτπωση λγω παρλειψης αποστολς παραρτημτων - Νο θεσμικ πλασιο για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας και λλες διατξεις
14-12-16   ΥΠΥΜΕ 82193/2369/16 (ΦΕΚ-3989 Β/13-12-16) : Τροποποηση της με αριθμ. οικ. Α/49536/4711/10-12-12 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων (Β 3357)
14-12-16  ΥΠΕΘ 210616/Ε2/16 (ΦΕΚ-3988 Β/13-12-16) : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 112158/Ε2/16 (ΦΕΚ-2133 Β) υ.α. "Πρσκληση υποψφιων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης κλδων Γενικς Εκπαδευσης (πλην Μουσικν) για νταξη στους πνακες αναπληρωτν και ωρομσθων εκπαιδευτικν και πρσληψη ως προσωρινν αναπληρωτν και ωρομσθιων εκπαιδευτικν σχολικο τους 2016-2017"
13-12-16  ΥΠ.ΕΣ. 39953/12-12-16 : Αποστολ οικονομικν στοιχεων των ΟΤΑ Α και Β βαθμο και των νομικν τους προσπων
13-12-16 Κ.Υ.Α. 6.15107/5.12840/16 (ΦΕΚ-3975 Β/12-12-16) : Προθηση της απασχλησης ανργων μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στους Δμους της χρας, συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, με συγχρηματοδτηση απ πρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδτηση απ εθνικος πρους, στο πλασιο του ν. 4152/13 ως ισχει
13-12-16 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Πτωχευτικς κδικας, Διοικητικ Δικαιοσνη, Τλη - Παρβολα, Οικειοθελς αποκλυψη αδλωτων εισοδημτων, Ηλεκτρονικς συναλλαγς, Τροποποισεις του ν. 4270/14 και λοιπς διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ "ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"
13-12-16    ΥΠΥΜ 74919/4049/16 (ΦΕΚ-3974 Β/12-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/11-4-06) υ.α. "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση", πως ισχει
13-12-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/95592/0026/8-12-16 : Ανθεση αρμοδιοττων των ρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/14 στις ΔΥΕΕ
13-12-16   ΙΚΑ Π51/22/17-11-16 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7/12/16) : 1. Ανακεφαλαωση οδηγιν διαχερισης αιτημτων πιστοποησης αναπηρας προς αποφυγ εκ νου εισαγωγς τους σε Υγειονομικ Επιτροπ ΚΕΠΑ για συμπλρωση εκδοθεσας γνωμτευσης σε ισχ - 2. Κρση επ' αριστον της διρκειας αναπηρας, ταν η κρια πθηση του αιτοντος υπγεται στις παθσεις του Πνακα της με αρ. Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 (ΦΕΚ-2906 Β/18-11-13) Υπουργικς Απφασης
13-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1185/9-12-16 : Ελεγχος παραγραφμενων υποθσεων Φορολογας Κεφαλαου
12-12-16  ΙΚΑ Γ99/1/133/12-12-16 : Καταβολ Δωροσμου Χριστουγννων 2016 σε εργατοτεχντες οικοδμους
12-12-16 ΥΠΕΚΑΑ Φ.21250/51971/1847/16 (ΦΕΚ-3965 Β/12-12-16) : Καθορισμς ημερομηνας καταβολς των συντξεων μηνς Ιανουαρου 2017 του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης (ΕΤΕΑ)
12-12-16   ΟΑΕΕ 32/8-12-16 : Εξαρεση απ την ασφλιση του ΟΑΕΕ προσπων που θτουν σε προσωριν ακινησα το ιδικτητο ΦΔΧ ΕΔΧ χημ τους
12-12-16   Κ.Υ.Α. 78/16 (ΦΕΚ-3957 Β/9-12-16) : Διαδικασες δειγματοληψας, εξτασης και γνωμοδτησης περ της κανονικτητας μη δειγμτων υγραερου
12-12-16  Κ.Υ.Α. 52/16 (ΦΕΚ-3953 Β/9-12-16) : Υγρ προιντα πετρελαου - Μεθυλεστρες λιπαρν οξων ως βιοκασιμα και ως βιορευστ - Απαιτσεις και μθοδοι δοκιμς
12-12-16  ΕΕΤΤ 786/03Β/16 (ΦΕΚ-3949 Β/9-12-16) : Κανονισμς διαδικασας τακτικς συλλογς στοιχεων για την Αγορ Ηλεκτρονικν Επικοινωνιν στην Ελλδα
12-12-16   Κ.Υ.Α. 128/16 (ΦΕΚ-3958 Β/9-12-16) : Εναρμνιση της Ελληνικς Νομοθεσας προς την Οδηγα (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 11ης Μαου 2016 "σχετικ με τη μεωση της περιεκτικτητας ορισμνων υγρν καυσμων σε θεο"
12-12-16  ΟΑΕΔ 97417/12-12-16 : Δημσια Πρσκληση 13/16 σε μακροχρνια εγγεγραμμνους ανργου στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης μακροχρνια ανργων στο "Ειδικ Πργραμμα Απασχλησης 4.000 μακροχρνια ανργων στο δημσιο τομα της υγεας, του ρθρου 64 του Ν. 4430/16"
12-12-16   N. 4443/16 (ΦΕΚ 232 Α/9-12-2016): Ι) Ενσωμτωση της Οδηγας 2000/43/ΕΚ περ εφαρμογς της αρχς της σης μεταχερισης προσπων ασχτως φυλετικς εθνοτικς τους καταγωγς, της Οδηγας 2000/78/ΕΚ για τη διαμρφωση γενικο πλαισου για την ση μεταχεριση στην απασχληση και την εργασα και της Οδηγας 2014/54/ ΕΕ περ μτρων που διευκολνουν την σκηση των δικαιωμτων των εργαζομνων στο πλασιο της ελεθερης κυκλοφορας των εργαζομνων, II) λψη αναγκαων μτρων συμμρφωσης με τα ρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμο 596/2014 για την κατχρηση της αγορς και την κατργηση της Οδηγας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και των Οδηγιν της Επιτροπς 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμτωση της Οδηγας 2014/57/ΕΕ περ ποινικν κυρσεων για την κα¬τχρηση αγορς και της εκτελεστικς Οδηγας 2015/2392, III) ενσωμτωση της Οδηγας 2014/62 σχετικ με την προστασα του ευρ και λλων νομισμτων απ την παραχραξη και την κιβδηλεα μσω του ποινικο δικαου και για την αντικατσταση της απφασης - πλαισου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλου και IV) Σσταση Εθνικο Μηχανισμο Διερενησης /Περιστατικν Αυθαιρεσας στα σματα ασφαλεας και τους υπαλλλους των  καταστημτων κρτησης και λλες διατξεις.
12-12-16  ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.187480/16 (ΦΕΚ-3955 Β/9-12-16) : Μεθοδολογα υπολογισμο της ειδικς τιμς αγορς τεχνολογιν ανανεσιμων πηγν ενργειας και συμπαραγωγς ηλεκτρισμο και θερμτητας υψηλς απδοσης, κριτρια και περιορισμο χοργησης της προσαξησης ανπτυξης ετοιμτητας συμμετοχς στην αγορ και διαδικασα χοργησς της, καθς και διαδικασα απομεωσης της λειτουργικς ενσχυσης για τους σταθμος που χουν λβει επενδυτικ ενσχυση κατεφαρμογ των ρθρων 3, 5, και 6 του ν. 4414/16
9-12-16   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1/ΓΠ/ΟΙΚ.93041/9-12-16 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της εορταστικς περιδου των Χριστουγννων και της Πρωτοχρονις
9-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1183/7-12-16 : Πρσθετες διευκρινσεις αναφορικ με την υποβολ των δηλσεων των μετασχηματιζμενων επιχειρσεων με βση τις διατξεις του ν. 2166/93 μετ την κδοση του αριθμ. ΔΕΑΦ/Β/1107932/ΕΞ2015/7-8-16 εγγρφου μας
9-12-16  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2062/132509/16 (ΦΕΚ-3938 Β/7-12-16) : Μορφ, περιεχμενο, διαδικασα καταγραφς και τρηση Εθνικο Μητρου Αγροτικν Συνεταιρισμν, Κλαδικν Αγροτικν Συνεταιρισμν, Κλαδικν Εθνικν Αγροτικν Συνεταιρισμν, Αγροτικν Εταιρικν Συμπρξεων και Ταμεου Αγροτικς Συνεταιριστικς Εκπαδευσης, διαδικασα εγγραφς και τακτικν ετσιων δηλσεων και κριτρια αξιολγησς τους
9-12-16  Κ.Υ.Α. 56914/1033/16 (ΦΕΚ-3942 Β/8-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 55932/1016/16 κ.υ.α. με θμα "Ειδικ πργραμμα απασχλησης 4.000 μακροχρνια ανργων στον δημσιο τομα της υγεας" (Β 3888)
8-12-16 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/ΟΙΚ.31389/8-12-16 : Π.Δ. 69/16 - Αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα
8-12-16   ΥΠ.ΕΣ. 38387/8-12-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια : Διλογος και ανταλλαγ καλν πρακτικν για την Ανοχ και τον Αμοιβαο Σεβασμ
8-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1182/7-12-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 26/16 γνωμοδτησης του Β Τμματος του ΝΣΚ - Διαδικασα διρθωσης ΦΑΠ ετν 2011-2013 για εκτς αντικειμενικο συστματος οικπεδα του Δμου Νας Μκρης Αττικς
8-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1181/6-12-16 : Παροχ διευκρινσεων για τις διατξεις των ρθρων 48 παρ. 6 και 72 παργραφος 40 του ΚΦΕ, πως προστθηκαν με το ρθρο 8 του ν. 4378/16 σχετικ ε το κοιν φορολογικ καθεστς το οποο ισχει για τις μητρικς και τις θυγατρικς εταιρεες διαφορετικν κρατν-μελν
8-12-16   Ν. 4442/16 (ΦΕΚ-230 Α/7-12-16) : Νο θεσμικ πλασιο για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας και λλες διατξεις
8-12-16    Π.Δ. 129/16 (ΦΕΚ-229 Α/7-12-16) : Προσαρμογ στο εθνικ δκαιο της Οδηγας ΕΕ 2015/565 της Επιτροπς της 8ης Απριλου 2015 για την τροποποηση της οδηγας 2006/86/ΕΚ και της οδηγας ΕΕ 2015/566 της Επιτροπς της 8ης Απριλου 2015 σχετικ με την εφαρμογ της Οδηγας 2004/23/ΕΚ, καθς και τροποποηση του π.δ. 26/08
8-12-16    Π.Δ. 128/16 (ΦΕΚ-228 Α/7-12-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την Οδηγα 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρου 2014 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου περ της διαθεσιμτητας στην αγορ και του ελγχου των εκρηκτικν υλν εμπορικς χρσης (αναδιατπωση)
8-12-16   Κ.Υ.Α. 127402/1487/Φ.15/16 (ΦΕΚ-3924 Β/7-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθ. Φ.15/4187/266/12 (Β 1275) κ.υ.α. "Καθορισμς Πρτυπων Περιβαλλοντικν Δεσμεσεων (ΠΠΔ), κατ κλδο δραστηριτητας στην Αδεια Εγκατστασης - Λειτουργας, για τις δραστηριτητες που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς του ν. 3982/11 και κατατσσονται στην Β κατηγορα του Αρθρου 1 του ν. 4014/11
8-12-16    ΥΠΟΙΑΝ 7428/1829/16 (ΦΕΚ-3925 Β/7-12-16) : Σσταση Ταμεου  Χαρτοφυλακου με την επωνυμα "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΑΕΣΥΜ)
8-12-16    ΟΓΑ 8/6-12-16 : Επδομα Κοινωνικς Αλληλεγγης Ανασφλιστων Υπερηλκων (Η εγκκλιος αυτ αντικαθιστ την αριθμ. 7/16 εγκκλιο ΟΓΑ)
7-12-16    ΥΠΟΙΑΝ Φ.15/ΟΙΚ.129941/1502/7-12-16 : Εγκκλιος περ την κδοση αδειν λειτουργας αποθηκν φαρμκων
7-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/94847/0026/7-12-16 : Απορρφηση πιστσεων τρχοντος οικονομικο τους
7-12-16    ΙΚΑ 45/6-12-16 : Α. Παρακρτηση εισφορς 0,20 ευρ υπρ του λογαριασμο κοινωνικς πολιτικς του ΟΑΕΔ / Β. Απαλλαγ απ την κρτηση υπρ υγειονομικς περθαλψης του εξωιδρυματικο επιδματος απ 1-12-2016 και εφεξς / Γ. Διευκρινσεις σε σχση με την παρακρτηση εισφορς κλδου ασθναςι συνταξιοχων ασφαλισμνων στον ΕΟΠΥΥ και παρλληλα ασφαλισμνων σε φορες ασθνειας που χουν διατηρσεις αυτοτλεια - Φορες εκτς ΕΟΠΥΥ
7-12-16    ΙΚΑ 44/6-12-16 : Ασφλιση Πωλητν Λαικν Λαχεων μετ την 1-5-2014 ημερομηνα ισχος της σμβασης παραχρησης του αποκλειστικο δικαιματος παραγωγς, λειτουργας, κυκλοφορας, προβολς και διαχερισης των Κρατικν Λαικν Λαχεων σε ιδιτη
7-12-16    Κ.Υ.Α. 77932/16 (ΦΕΚ-3922 Β/6-12-16) : Τροποποηση του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος της Πγιας Προκαταβολς του Πυροσβστικο Σματος
7-12-16   Π.Δ. 127/16 (ΦΕΚ-226 Α/6-12-16) : Προσντα, προυποθσεις, κωλματα κατταξης και διαδικασα για την εισαγωγ στη Σχολ Ανθυποπυραγν της Πυροσβεστικς Ακαδημας πτυχιοχων Ανωττων Εκπαιδευτικν και Τεχνολογικν Ιδρυμτων, στερα απ κατατακτριες εξετσεις
7-12-16  Ν. 4441/16 (ΦΕΚ-227 Α/6-12-16) : Απλοποηση διαδικασιν σστασης επιχειρσεων, ρση κανονιστικν εμποδων στον ανταγωνισμ και λοιπς διατξεις
7-12-16  ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ209/12 (ΦΕΚ-3920 Β/6-12-16) : Σσταση επιτροπς επιχειρησιακο σχεδιασμο με ττλο "Επιτροπ καταπολμησης του λαθρεμπορου στα προιντα που υπκειντα σε ΕΦΚ
7-12-16  ΥΠΕΘ 208496/Γ1/7-12-16 : Τροποποηση ημερομηνα διεξαγωγς εκλογς ανδειξη των αιρετν εκπροσπων των μονμων και με σχση εργασας ΙΔΑΧ υπαλλλων στο ΚΥΣΔΙΠ της Γενικς Γραμματεας του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων μετ την κδοση της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-16 (ΦΕΚ-3794 Β/25-11-16) απφασης της Υπουργο Διοικητικς Ανασυγκρτησης
7-12-16    ΥΠΕΘ 208628/Γ2/7-12-16 : Ημερομηνα και προυποθσεις διεξαγωγς της εκλογς για την ανδειξη των αιρετν εκπροσπων, των μονμων και με σχση εργασας ΙΔΑΧ υπαλλλων, για το Υπηρεσιακ Συμβολιο της Διεθυνσης Ανθπινου Δυναμικο Τομων Ερευνας και Τεχνολογας / Δια Βου Μθησης και Νας Γενις, του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων
6-12-16    ΥΠ.ΕΣ. 39208/6-12-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα Εδαφικς Συνεργασας URBACT III : Πρσκληση υποβολς προτσεων για Καλς Πρακτικς
5-12-16  ΟΑΕΔ 95302/2-12-16 : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν
5-12-16     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/84/ΟΙΚ.31079/2-12-16 : Υπενθυμιστικ εγκκλιος για την αποστολ στοιχεων για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-1-2017 ως 31-12-2018
5-12-16   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/85/ΟΙΚ.31077/2-12-16 : Ορισμς μελν του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου
5-12-16    ΙΚΑ ΤΟ1/652/148/2-12-16 : Χοργηση σνταξης λγω παρλληλης ασφλισης
5-12-16    Κ.Υ.Α. 55932/1016/16 (ΦΕΚ-3888 Β/2-12-16) : Ειδικ πργραμμα απασχλησης 4.000 μακροχρνια ανργων στο δημσιο τομα της υγεας
5-12-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.90552/16 (ΦΕΚ-3890 Β/2-12-16) : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
5-12-16   Ν. 4440/16 (ΦΕΚ-224 Α/2-12-16) : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας στη Δημσια Διοκηση και την Τοπικ Αυτοδιοκηση, υποχρεσεις των προσπων που διορζονται στις θσεις των ρθρων 6 και 8 του ν. 4369/16, ασυμββμαστα και πρληψη των περιπτσεων σγκρουσης συμφερντων και λοιπς διατξεις
2-12-16    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1176/ΟΙΚ.30933/2-12-16 : Τροποποηση της απφασης σχετικ με τη διαδικασα εκλογς των εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ συμβολια
2-12-16    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/563/ΟΙΚ.30936/2-12-16 : Μεταβολ του φορα διορισμο των περιλαμβανομνων σε οριστικος πνακες διοριστων κατπιν κδοσης απφασης κατανομς του Υπουργο Διοικητικς Ανασυγκρτησης σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 32 του ν. 4369/16 (Α 33)
2-12-16    Κ.Υ.Α. 2986/16 (ΦΕΚ-3885 Β/2-12-16) : Προσδιορισμς των λειτουργικν μορφν και κατηγοριν των τουριστικν καταλυμτων και λοιπν τουριστικν εγκαταστσεων που εντσσονται σε προγρμματα αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
2-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 127711/2-12-16 : Διενργεια ελγχων κατ τη περοδο των εορτν Χριστουγννων και Πρωτοχρονις
2-12-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2058/112158/1-12-16  : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 4 παρ. 2α του ν. 4061/12, πως προστθηκε με το ρθρο 37 παρ. 2β του ν. 4235/14
2-12-16    ΥΠΟΙΑΝ 16550/16 (ΦΕΚ-3860 Β/1-12-16) : Προκρυξη δρσης : "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν
1-12-16    ΥΠ.ΕΣ. 31785/ΕΓΚ.24/1-12-16 : Πλημμλειες στην εκλογικ διαδικασα για την ανδειξη αιρετν μελν των Συμβουλων Επιλογς Προισταμνων και των Υπηρεσιακν Συμβουλων τω Περιφερειν απ μη νμιμη συμμετοχ υπαλλλων
1-12-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.48653/1865/30-11-16 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 13 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α) και παροχ οδηγιν σχετικ με το αντατο ριο καταβολς της σνταξης
1-12-16    ΥΠ.Υ.ΜΕΤ. 80068/6228/1-12-16 : Διαδικασα διενργειας στα ιδιωτικ ΚΤΕΟ εκπρθεσμου τεχνικο ελγχου στις 3 Δεκεμβρου 2016
1-12-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1151455/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-3836 Β/30-11-16) : Διαδικασα, ροι και προυποθσεις καθορισμο της δασμολογητας αξας εμπορευμτων σμφωνα με το ρθρο 74 παρ. 3 καν. 952/13
1-12-16     ΥΠΕΕ 148587/6214/1-12-16 : Ερμηνεα ως προς τον τπο του βιβλου απογραφς της ξυλεας και των προιντων ξυλεας των κωδικν του Παραρτματος του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 995/10
1-12-16      Κ.Υ.Α. Β/7/ΟΙΚ.49566/2797/16 (ΦΕΚ-3853 Β/30-11-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Β/7/35889/2582/14 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας "Προυποθσεις και διαδικασα συμψηφισμο επιστροφν Φρου Προστιθμενης Αξας και Φρου Εισοδματος με οφειλς στους Οργανισμος Κοινωνικς Ασφλισης" (Β 2795)
1-12-16     Ν. 4439/16 (ΦΕΚ-222 Β/30-11-16) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2014 για την ανπτυξη υποδομν εναλλακτικν καυσμων, απλοποηση διαδικασας αδειοδτησης και λλες διατξεις πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας και λοιπς διατξεις

 

2017 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.