»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
»


19-1-18 ΕφΘεσ 1516/17 : Πληση ακιντου - Βρη -  Ευθνη πωλητ - Αποζημωση. Περπτωση μεταββασης  ακιντου, που απ παραδρομ παραλεφθηκε απ την πωλτρια  η μνεα στο συμβλαιο της δη υπρχουσας κατ το χρνο της πλησης, πρξης  τακτοποησης  και αναλογισμο αποζημωσης οικοπδων της  Πολεοδομας. Η εναγομνη που παρβη την αναληφθεσα υποχρωση της να παραδσει στους ενγοντες το πωλομενο ακνητο της, ελεθερο απ κθε υποχρωση αποζημωσης παρδιων ιδιοκτητν, υποχρεοται να αποκαταστσει κθε ποσ που αυτο κατβαλαν ως αποζημωση στους δικαιοχους. Δεκτ η φεση. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

12-1-18 ΕφΛαρ 11/17 : Τρπεζες - Ευθνη - Μη μεση εκτλεση εντολς - ''Κορεμα καταθσεων'' - Ζημα. Σμβαση κατθεσης χρημτων σε Τρπεζα - ννοια εμβσματος. Μη μεση εκτλεση εντολς μεταφορς χρημτων απ τρπεζα της Κπρου σε κατστημα της διας στην Ελλδα, με συνπεια τη ζημα του εντολα, καθς μεσολβησε στο επμαχο χρονικ διστημα της καθυστρησης, κορεμα των καταθσεων - Εξαιτας λοιπν, της μη εμπρθεσμης εκτλεσης της μεταφορς αυτς και πστωσης του λογαριασμο του δικαιοχου πρτου ενγοντος και των λοιπν εναγντων - συνδικαιοχων δη του λογαριασμο, η οποα με βση τη σμβαση ταν μεσα εκτελεστα, η τρπεζα κατστη υπερμερη σχετικ με την εκτλεση αυτς μσα στον απαιτομενο χρνο, μετ την προδο του οποου η αποστολ των χρημτων δεν εξυπηρετε πλον καννα σκοπ (απ 1.11.2013 ο επμαχος λογαριασμς παυσε να προσφρει την δυναττητα μεταφορς κεφαλαων απ και προς την Κπρο) και η εναγομνη τρπεζα οφελει να αποκαταστσει κθε ζημα του εντολα πρτου ενγοντος και των λοιπν εναγντων ως συνδικαιοχων του λογαριασμο απ τη μη εκπλρωση της σμβασης.  Η ζημα συνσταται στο χρηματικ ποσ το οποο θα πιστνονταν στον κοιν λογαριασμ των εναγντων εν εχε εκτελεστε μεσα η εντολ και στους νομμους τκους υπερημερας.

12-1-18 ΔΕφΘεσ 548/17 : Δασικς εκτσεις - Αυθαρετες κατασκευς - Αποζημωση - Παρδοση - Κατεδφιση. Πρωτκολλο ειδικς αποζημωσης, με το οποο επιβλθηκε σε βρος του αιτοντος ειδικ αποζημωση, λγω διατρησης αυθαιρτων κατασκευν εντς δασικν εκτσεων που κηρχτηκαν ως αναδασωτες. Η οικειοθελς παρδοση απ τον αιτοντα,  προς κατεδφιση των αυθαιρτων κατασκευν, που γινε μλιστα πριν απ τη συζτηση της υπθεσης, αποστερε το προσβληθν πρωτκολλο επιβολς ειδικς αποζημωσης του νομμου ερεσματος του. Η κρση αυτ δεν αναιρεται απ το τι ο αιτν εξακολουθε να κατχει και να νμεται τις υπ κατεδφιση αυθαρετες κατασκευς, γιατ οι σχετικς διατξεις της παρ. 5 του ρθρου 114 του ν. 1892/1990 και 67Α του ν. 998/1979, απαιτον για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς ειδικς αποζημωσης μνο τη σνταξη απ το δασρχη πρωτοκλλου παρδοσης, το οποο εν προκειμνω δεν χει ανακληθε, εν εξλλου το Δημσιο δναται να αναλβει νομμως τη νομ και κατοχ των κατασκευν αυτν, προκειμνου να προχωρσει στην κατεδφιση τους. Η κρινμενη ατηση ακρωσης πρπει να γνει δεκτ.

12-1-18 ΔΠρΑθ Α17644/17 : ΚΕΔΕ - Βεβαιωμνες οφειλς - Προσθκη χρεν -  Πργραμμα πλειστηριασμο- Ανακοπ. Εσπραξη δημοσων εσδων - Βεβαιωμνες οφειλς  - ΚΕΔΕ - Κατσχεση ακιντου - Εναι δυνατν στο ποσ της οφειλς, για το οποο γινε η κατσχεση, να προστεθον και τα μετ την κατσχεση βεβαιωθντα χρη, υπ την προπθεση μως τι το πργραμμα πλειστηριασμο συντσσεται για την ικανοποηση της κριας οφειλς, για την οποα προηγθηκε η κατσχεση και συντχθηκε η σχετικ κθεση κατσχεσης, και τι τα προστιθμενα χρη στηρζονται σε νμιμο ττλο. Εξ αντιδιαστολς, συνγεται τι δεν επιτρπεται στο πργραμμα πλειστηριασμο να προστεθον χρη του καθο η εκτλεση προς το Δημσιο, τα οποα βεβαιθηκαν πριν απ την κατσχεση και δεν περιλφθηκαν στο ποσ της οφειλς για το οποο επιβλθηκε η κατσχεση. Εν προκειμνω, κρθηκε, στο πλασιο του προβαλλμενου λγου με το δικγραφο της ανακοπς και κατ’ αποδοχ αυτο, τι οι τσσερις οφειλς, συνολικο ποσο 14.123,12 ευρ, οι οποες βεβαιθηκαν μετ την επιβολ αναγκαστικς κατσχεσης, παρανμως θεωρθηκαν ως ποσ κριας οφειλς, για το οποο συντχθηκε το προσβαλλμενο πργραμμα αναγκαστικο πλειστηριασμο, το πργραμμα δε αυτ εναι νομικς πλημμελς και ακυρωτο. Πρπει να γνει δεκτ η κρινμενη ανακοπ.

12-1-18 ΔΕφΑθ 5043/17 : Ολυμπιακ ακνητα - ΦΜΑ - Φοροαπαλλαγς. φεση  - Παραδεκτ. Η υποχρωση καταβολς του 50% του οφειλομνου κατ την πρωτδικη απφαση φρου, ως προπθεση του παραδεκτο του ενδκου μσου της φεσης - Η εν λγω ρθμιση της § 3 του ρθρου 22 του ν. 3900/2010,  δεν αντκειται στο ρθρο 20 § 1 του Σ, οτε, στο ρθρο 6 § 1 της Ε.Σ.Δ.Α. Ολυμπιακ ακνητα - Με το ρθρο 13 παρ. 6 του Ν.2730/99 εισχθη κατ' εξαρεση απαλλαγ απ το ΦΜΑ των ακιντων που θα αποκτοσε η Οργανωτικ Επιτροπ Ολυμπιακν Αγνων με την παρδοσ τους απ τους φορες εκτλεσης αναδχους των ργων. Εν προκειμνω, η εκκαλοσα εταιρα - διδοχος της δημοτικς επιχερησης - απκτησε τα επμαχα ακνητα προκειμνου να κατασκευσει επ' αυτν τις εγκαταστσεις του Ολυμπιακο Χωριο Δημοσιογρφων και μετ την περτωση της κατασκευς τους να τις παραδσει στην ΟΕΟΑ ΑΕ. Δεδομνου τι δεν αμφισβητεται απ το Δημσιο τι τα μεταβιβασθντα ακνητα ναι μεν δεν αποτλεσαν ολυμπιακ εγκατσταση, χρησιμοποιηθεσα για τις ανγκες των ολυμπιακν αγνων, εφσον, λγω της χρσης του ως «Χωρι Τπου» δεν περιλαμβνονται στις κριες ολυμπιακς υποδομς, αλλ στις υποστηρικτικς  συμπληρωματικς εγκαταστσεις, πλην μως απαλλσσονται απ το ΦΜΑ, μη νμιμα απορρφθηκε με την εκκαλομενη απφαση ο σχετικς λγος της προσφυγς και πρπει να γνει δεκτ η φεση.

5-1-18 ΑρΠγος (Α2) 390/17 : Διαιτητικ απφαση – Γραμματας - Λγοι ακρωσης. Η διαιτητικ απφαση πρπει να περιλαμβνει και τα ονοματεπνυμα του επιδιαιτητ και των διαιτητν καθς και εκενων που λαβαν μρος στη διαιτητικ διαδικασα. Η παρλειψη αναγραφς τους επγεται ακυρτητα της αποφσεως. Η σμπραξη γραμματα στη διεξαγωγ της διαιτητικς διαδικασας δεν εναι υποχρεωτικ. Εφσον ο διαιτητς επιλξει για τη σνταξη των οικεων πρακτικν γραμματα, πρπει, σε περπτωση που δεν υπρχει σχετικ ρτρα στη συμφωνα περ διαιτησας, να γνωστοποισει την επιλογ του αυτ στα διδικα μρη κατ τρπο επαρκ. Η αναγραφ του ονοματεπωνμου του συμπρττοντος γραμματα διαιτητικς αποφσεως εναι αναγκαα κατ’ ανλογη εφαρμογ του ρθρου 892 παρ. 2 περ. α’ και χι περ. γ’ ΚΠολΔ. Η αντικατσταση του αιτιολογικο της προσβαλλμενης απφασης απ τον ρειο Πγο, συνσταται στην υπαγωγ των πραγματικν περιστατικν που δχεται η προσβαλλμενη απφαση σε λλο καννα δικαου, εφσον η υπαγωγ αυτ απολγει σε πρισμα με περιεχμενο μοιο προς το διατακτικ της απφασης. Πτε προκπτει δυσμενς δεδικασμνο απ τις αιτιολογες της απφασης. Εν προκειμνω αντικατσταση εσφαλμνου αιτιολογικο απφασης και απρριψη της αναρεσης κατ της υπ’ αριθμ. 724/11 αποφσεως του ΕφΑθηνν.

22-12-17  ΔιοικΠρΑθ 20239/17 : Δημσιο - Ευθνη απ παραλεψεις οργνων του - Αποζημωση. ννομο συμφρον. Αγωγ με ατημα να αναγνωρισθε η υποχρωση του εναγομνου Δμου να καταβλει στον ενγοντα χρηματικ ικανοποηση για την ηθικ βλβη, που, κατ τους ισχυρισμος του, υπστη απ παρνομες πρξεις και παραλεψεις των οργνων του Δμου. ννοια συναφν πρξεων. Χωρισμς δικογρφου. Η συνταγματικ διταξη του ρθρου 10 περ της υποχρωσης των οργνων του Δημοσου να απαντον αιτιολογημνα στις αναφορς/αιτματα για παροχ πληροφοριν και χοργηση εγγρφων - χει κριθε τι η ανωτρω συνταγματικ διταξη, δεν μπορε να αποτελσει, αυτοτελς, το νμιμο ρεισμα για υποχρωση της Διοικσεως να αποφανθε επ αιτματος του διοικομενου και δεν στοιχειοθετεται, ως εκ τοτου, παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας. Εν προκειμνω, ο ενγων ισχυρζεται τι προσεβλθη η προσωπικτητ του, κατ την ειδικτερη κφανσ της της κοινοχρησας και απολασεως των κοινν πραγμτων,  εξαιτας της παρνομης παρλειψης της Διοκησης να αποφανθε επ των καταγγελιν του - σχετικ με ζητματα καθαριτητας, αδσποτων κ.λ.π -,   επικαλομενος την ιδιτητ του ως πολτη και δημτη. Κρθηκε τι δεν υπρχε υποχρωση της Διοικσεως να αποφανθε επ των αιτημτων του, καθσον, μνο το γενικ ενδιαφρον του πολτη για την τρηση της νομιμτητας και την εφαρμογ των κειμνων διατξεων δεν καθιδρει ττοια υποχρωση. Κατ συνπεια, εκ της μη απαντσεως του εναγομνου Δμου στις αιτσεις του ενγοντος δεν στοιχειοθετεται παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας, και συνακλουθα, παρνομη, παρλειψη που δημιουργε αποζημιωτικ ευθνη του εναγομνου νομικο προσπου. Διατσσει το χωρισμ του αρχικο δικογρφου της αγωγς - Απορρπτει την αγωγ κατ το μρος που κρατε.

22-12-17 ΜονΠρΘεσ 12967/17 : ΚΕΔΕ - Κατσχεση εις χερας τρτου - Ανακοπ κατ δλωσης. Οφειλ απ φρο κληρονομας - Ταμειακ βεβαωση - Οι οφειλτες υπεισλθαν αυτοδικαως στη μισθωτικ σχση καταστματος που απκτησαν εκ διαθκης, ως κληρονμοι - Επιβολ απ το Δημσιο κατσχεσης εις χερας της μισθτριας εταιρας - ως τρτης - ποσο που φειλε μελλε να οφελει η μσθτρια εταιρα στις εκμισθτριες - οφειλτιδες του Δημοσου. Αρνητικ δλωση της καθς ενπιον του Ειρηνοδκη, με την οποα περιορστηκε σε μια γενικ ρνηση καταβολς οποιουδποτε ποσο στο ανακπτον Δημσιο, ισχυριζμενη τι υφσταται αμφισβτηση αναφορικ με το ιδιοκτησιακ καθεστς του ακιντου και επομνως αναφορικ με το πρσωπο των εκμισθωτν, αμφισβητντας στη συνχεια την παρξη οφειλς εκ μρους της προς τις οφειλτιδες του Δημοσου και προσθτως παρεμβανουσες. Οι ανακοπτμενες, μως, δηλσεις εναι αριστες και ως εκ τοτου ανακριβες, διτι το Δημσιο δεν δναται να ελγξει την αλθεια αναλθει της ρνησης καταβολς του κατασχεθντος ποσο. Επσης, απορρπτει τον ισχυρισμ της καθ ης περ αοριστας των κατασχετριων εγγρφων, ως ουσιαστικ αβσιμο. Δεκτς η Α και Β ανακοπς.

19-12-17 ΓνΝΣΚ 229/17 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10. Εναι επιτρεπτς, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (A' 90, ΚΕΔΕ), ο αυτεπγγελτος συμψηφισμς απαιτσεων της οφειλτιδας του Δημοσου με απαιτσεις του ιδου κατ' αυτς, μχρι το ψος που αυτς καλπτονται, εφσον οι προποθσεις του συμψηφισμο συντρεξαν πριν απ την υποβολ της ατησης για την υπαγωγ στο Ν. 3869/2010 -  (Εκκρεμε αποδοχ).

19-12-17 ΓνΑΠΔΠΧ 1/17 (Γνωμοδτηση) : Γνωστοποηση επεξεργασας προσωπικν δεδομνων στο πλασιο του Ηλεκτρονικο Εισιτηρου του ΟΑΣΑ.

19-12-17 ΕφΘεσ 547/17 : Δικριση εργατν και υπαλλλων. Σερβιτροι - Αμοιβ - Αποζημωση. Για τους αμειβμενους με ποσοστ σερβιτρους χει καθιερωθε ως καττατο ριο ημερομισθου το καττατο ριο ημερομισθου ανειδκευτου εργτη. Επσης, ο αμειβμενος με ποσοστ δεν δικαιοται αμοιβ για υπερεργασα, οτε αμοιβ για παρνομη υπερωριακ εργασα, παρ μνο την προβλεπμενη με το ρθρο 1 παρ. 2 του ν. 435/1976 αποζημωση, που εναι ση με το 100% του βασικο ημερομισθου. Η αποζημωση καταγγελας υπολογζεται με το μσο ρο των ποσοστν του τελευταου, προ της απολσεως, διμνου, αλλ δεν μπορε να εναι μικρτερη, απ την προκπτουσα, με βση το τεκμαρτ ημερομσθιο. Οι σερβιτροι και οι βοηθο σερβιτρων των επισιτιστικν καταστημτων εναι κατ την ιδιτητα τους εργατοτεχντες, εν μως χουν πτυχο των Σχολν Τουριστικς Εκπαδευσης και δη ΟΤΕΚ, το οποο πρπει να γνωστοποισουν στον εργοδτης τους, λγω του τυπικο αυτο προσντος αποκτον υπαλληλικ ιδιτητα.

8-12-17 ΣτΕ (Β') 1101/17 : Ατηση αναιρσεως - Παραδεκτ - ριο ποσο. Φορολογικ διαδικασα - Κυρσεις. Διαδικασα πτχευσης - Πτωχευτικ περιουσα - Πτωχευτικο πιστωτς. Η πτχευση οργαννεται σε δυο βασικ στδια.Το στδιο της προπαρασκευαστικς διαδικασας και εκενο που αφορ στη διαπστωση του παθητικο της περιουσας. Η αιτιολογα της αναιρεσιβαλλμενης απφασης, σμφωνα με την οποα,μετ την κρυξη της αναιρεσβλητης σε πτχευση, δεν ταν επιτρεπτ η λψη σε βρος της, των διασφαλιστικν των συμφερντων του Δημοσου, μτρων ( κατ το ρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2523/97), ταν νμιμη. Ο μοναδικς λγος αναιρσεως, με τον οποο προβλλονται τα  αντθετα, και ειδικτερα, τι σκοπς της λψης των μτρων στο πλασιο της πτωχευτικς διαδικασας εναι : ''να αποφευχθε ο κνδυνος , ο σνδικος της πτχευσης να ικανοποησει λλους πιστωτς της πτωχς εταιρας σε βρος των αξισεων του Δημοσου'', εναι απορριπτος ως αβσιμος. Απορρπτει. Ζητθηκε η αναρεση της 104/2012 απφασης του ΔιοικΠρΑθηνν.

1-12-17 ΜΕφΝαυπλου 333/17 : Αλληλχρεος λογαριασμς - ΓΟΣ - Ακυρτητα. Διαταγ πληρωμς - Ανακοπ - φεση.  Διαταγ πληρωμς απο οφειλμενο οριστικ κατλοιπο ανοιχτο αλληλχρεου λογαριασμο - Ανακοπ.  φεση της εκκαλοσας Τρπεζας κατ της υπ' αρ. 80/14 αποφσεως του ΜΠρΣπρτης, με την οποα ακυρθηκε η ανακοπτμενη διαταγ πληρωμς. Κρθηκε τι ο Γ.Ο.Σ. που προβλπει, τι οι τκοι υπολογζονται με βση τος 360  ημερν αντ 365  ημερν,  χει ως  αποτλεσμα τη  σημαντικ διατραξη  της ισορροπας των δικαιωμτων και υποχρεσεων των συμβαλλομνων εις βρος του καταναλωτ δανειολπτη και εγγυητ και, ως εκ τοτου, εναι παρνομος και κυρος κατ’ ρθρο 2 παρ. 6 εδ. α' Ν. 2251/1994, εν προσκροει και στην αρχ της διαφνειας. Συνγεται λοιπν, τι η  διαμρφωση της οφειλς των εφεσβλητων απ την επμαχη σμβαση εναι, κατ να τουλχιστον μρος, αποτλεσμα εφαρμογς παρνομης τακτικς. Επιπλον, το ακριβς ψος αυτς της παρνομης χρωσης, στην προκεμενη περπτωση, δεν μπορε να προσδιοριστε απ τους τηρομενους λογαριασμος και εγγραφς απ την εκκαλοσα στα αποσπσματα των λογαριασμν αυτν, με βση τα οποα εκδθηκε η ανακοπτμενη διαταγ πληρωμς, διτι δεν προκπτει απ αυτ, οτε το επιτκιο υπολογισμο των συμβατικν τκων, οτε των τκων υπερημερας, με αποτλεσμα η απατηση να καθσταται ανεκκαθριστη, κατ τη διταξη του ρθρου 624 παρ. 1 ΚΠολΔ. Απορρπτει την φεση ως κατ' ουσαν αβσιμη.

1-12-17 ΣτΕ (Στ') 2244/17 : Ανκληση συντελεσμνης απαλλοτρωσης- Αποκατσταση σεισμοπλκτων. Ανκληση συντελεσμνης αναγκαστικς απαλλοτρωσης ακιντου, το οποο περιλαμβνεται σε ευρτερη κταση, η οποα κηρχθηκε αναγκαστικς απαλλοτριωτα για αποκατσταση σεισμοπλκτων. Εφαρμογ Ν. 2882/01. Εν το απαλλοτριωθν ακνητο χρησιμοποιθηκε για το σκοπ για τον οποο απαλλοτριθηκε για λλο σκοπ δημσιας ωφλειας, ττε δεν εναι δυνατ η ανκληση της απαλλοτρωσης, ακμη και αν στη συνχεια παυσε, για οποιοδποτε λγο, να χρησιμοποιεται για το σκοπ αυτ για λλο σκοπ δημσιας ωφλειας. Εν προκειμνω, δεν συνγεται, πντως, τι εκδηλθηκε σαφς και ανενδοαστη βοληση της Διοικσεως να μη χρησιμοποιηθε το απαλλοτριωθν για το σκοπ για τον οποο απαλλοτριθηκε, για λλο σκοπ δημσιας ωφλειας. Εξλλου, σε περπτωση που απαλλοτριθηκε για τον διο σκοπ μεζων κταση, στην οποα περιλαμβνονται περισστερα ακνητα, προκειμνου να κριθε αν συγκεκριμνο απ τα ακνητα αυτ χρησιμοποιθηκε, λαμβνεται υπψη η φση του ργου και οι εκτελεσθεσες στη μεζονα κταση εργασες για την κατασκευ του και δεν απαιτεται αναγκαως η αξιοποηση του συγκεκριμνου ακιντου με την εκτλεση σε αυτ συγκεκριμνων εργασιν. Το γεγονς δε, τι το Δημσιο δεν απβαλε τελικς την αιτοσα απ το επμαχο ακνητο, δεν συνεπγεται υποχρωση των αρμδιων οργνων προς μερικ ρση της απαλλοτρωσης, εν, οτε και το ενδεχμενο να υπρχουν ακνητα, ως προς τα οποα ρθη η συντελεσθεσα ως νω απαλλοτρωση και επανλθαν αυτ στην κυριτητα των αρχικν ιδιοκτητν τους, γενν υποχρωση της Διοικσεως να ανακαλσει την απαλλοτρωση σε σχση και με το επμαχο ακνητο. Απορρπτεται και ο ισχυρισμς της αιτοσας περ προστασας της απ το ρθρο 17 του Σ. και το ρθρο 1 παρ.1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρπτει την κρινμενη ατηση.

1-12-17  ΣτΕ (Ε') 1965/17 : φεση ενπιον του ΣτΕ - Παραδεκτ. Εφαρμογ διατξεων παρ. 3 ρθρου 15 ν. 4446/2016, με το οποο αντικαταστθηκε το δετερο εδφιο της παρ. 1 του ρθρου 58 του π.δ. 18/1989, βσει του οποου,  η φεση επιτρπεται μνον ταν προβλλεται απ τον διδικο, με συγκεκριμνους ισχυρισμος, που περιχονται στο σχετικ δικγραφο, τι δεν υπρχει νομολογα του ΣτΕ τι υπρχει αντθεση της προσβαλλομνης αποφσεως προς τη νομολογα του ΣτΕ λλου Ανωττου Δικαστηρου. Ως ισχυρισμο αροντες το απαρδεκτο της φεσης, νοονται εκενοι που αναφρονται με τρπο συγκεκριμνο σε κριθν νομικ ζτημα, αναγμενο στην ερμηνεα των καννων δικαου που εφαρμσθηκαν απ την εκκαλομενη απφαση. Εν προκειμνω, ο ισχυρισμς του εκκαλοντος ανγεται στην εκτμηση  πραγματικν περιστατικν της συγκεκριμνης υπθεσης εκ μρους του δικσαντος Δικαστηρου και στην υπαγωγ των περιστατικν αυτν στον εφαρμοσθντα καννα δικαου και χι σε νομικ ζτημα. Απορρπτει την φεση ως απαρδεκτη.

27-11-17 ΔιοικΠρΘεσ 1430/17 : ΙΚΑ. ΕΤΕΑ . Συνταξιοχοι - Περικοπς. Αστικ ευθνη Δημοσου - Αποζημωση. Περικοπς στις κριες και επικουρικς συντξεις στο πλασιο των ''Μνημονων''. Ο ενγων συνταξιοχος του Ι.Κ.Α και του Ε.Τ.Ε.Α, επιδικει, να υποχρεωθον τα εναγμενα ΝΠ να του καταβλουν αποζημωση, κατ' επκληση των ρθρων 105 και 106 Εισ.Ν.Α.Κ.,  προς αποκατσταση της ζημας την οποα υπστη απ τις περικοπς που επιβλθηκαν στην κρια και επικουρικ σνταξη γρατος που ελμβανε απ αυτ, απ την 1.1.12 ως την 31.7.15, κατ' εφαρμογ των διατξεων των ν. 3863/2010, ν. 3986/2011, ν. 4024/2011, ν. 4051/2012 και ν. 4093/2012, κατ τους ισχυρισμος του, αντικεμενων στο Σνταγμα και στην ΕΣΔΑ. Αλυσιτελς προβλλεται ο ισχυρισμς του εναγομνου Ε.Τ.Ε.Α σχετικ με την υπ' αρ. 2287/15 απφαση της Ολ. του ΣτΕ με την οποα κρθηκε η αντισυνταγματικτητα των διατξεων των ν.4051 και 4093/12, οι οποες μως καθστανται ανσχυρες απ το χρνο δημοσευσης της απφασης του δικαστηρου  κι ως εκ τοτου, για σους συνταξιοχους δεν εχαν ασκσει αγωγ ως τον χρνο δημοσευσης της απφασης αυτς, η διαγνωσθεσα αντισυνταγματικτητα θα ισχει μνο για το μλλον. Κρση τι  οι περικοπς και οι μεισεις που επιβλθηκαν με τις επμαχες διατξεις των  ν. 3845/2010, ν. 3863/2010, ν. 3986/2011 και του ν. 4024/2011, δεν παραβιζουν το Σ. και την ΕΣΔΑ και συνεπς, η αγωγ κατ το μρος που θεμελινεται στην αντισυνταγματικτητα των διατξεων αυτν πρπει να απορριφθε ως νμω αβσιμη.Περαιτρω, το Δικαστριο λαμβνοντας υπψη τι οι περικοπς που επιβλθηκαν στην κρια και επικουρικ σνταξη γρατος που ελμβανε ο ενγων, με το ρθρο 6 του ν. 4051/2012,καθς και με το ρθρο 1ο του ν. 4093/2012, αντκεινται στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της Ε.Σ.Δ.Α., καθς οι μεισεις αυτς συνολικ κρινμενες με τις προαναφερμενες μεισεις που επιβλθηκαν με τους ανωτρω νμους και ενψει των οικογενειακν και οικονομικν υποχρεσεων του ενγοντος, οδηγον σε παραβαση του πυρνα του κοινωνικοασφαλιστικο του δικαιματος. Κρνει λοιπν, τι οι περικοπς εκ μρους των οργνων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και του Ε.Τ.Ε.Α, κατ' εφαρμογ των ως νω διατξεων που αντκεινται στο ΠΠΠ της ΕΣΔΑ εναι παρνομες κατ  το ρθρο 106 ΑΚ (ΕΙΣΝ) και αυτς δικαιοται να λβει αποζημωση για τη ζημα που υπστη. Αναβλλει την κδοση οριστικς απφασης και τσσει προθεσμα στα εναγμενα ταμεα να καθορσουν αναλυτικ τα ποσ των περικοπν της κριας και επικουρικς συντξεως του ενγοντος.

20-11-17 ΜονΠρΗρ 195/17 : ΔΕΗ - Διακοπ ρεματος. Διαρκες ννομες σχσεις - Προσωριν ρθμιση της κατστασης. Το ζτημα του παραδεκτο της ατησης για απαγρευση διακοπς της ηλεκτροδτησης και γενικς παροχν κοινς ωφλειας στο πλασιο ασφαλιστικν μτρων ρθμισης κατστασης. Στο πλασιο διαρκος ννομης σχσης, δναται να τεθε σε προσωριν λειτουργα η ννομη σχση απ την οποα απορρουν διαρκες παροχς, με τη μορφ της προσωρινς ρθμισης της κατστασης, τουλχιστον σε εκενες τις περιπτσεις που οι "προσωρινς" παροχς χουν περιορισμνη κταση σε σγκριση με εκενες που θα κριθον στο πλασιο της κριας δκης. Περπτωση παρνομης επμβασης σε μετρητ ρεματος/ρευματοκλοπς - κδοση εξ αυτο του λγου κτακτου λογαριασμο σε βρος της αιτοσας, η οποα και δεν τον πλρωσε - Διακοπ της σνδεσης του ρεματος. Δεν πιθανολογηθηκε ως βσιμος ο ισχυρισμς της αιτοσας τι το ακνητο ταν μισθωμνο κατ το επμαχο χρονικ διστημα. Κρση τι η ως νω ρευματοκλοπ συνβη πργματι απ υπαιτιτητα της αιτοσας και των συνιδιοκτητν του διαμερσματος και δη απ αμλει τους, οι οποοι, αν και φειλαν και μποροσαν, δεν φρντισαν να λβουν τα απαρατητα μτρα ασφλειας του μετρητ του διαμερσματος τους απ τις παρεμβσεις τρτων, εφσον αυτς πως η αιτοσα ομολογε ταν σε εξωτερικ σημεο της οικοδομς και εχε πρσβαση σε αυτν ο οποιοσδποτε. Απορρπτει την ατηση.

20-11-17 ΜονΠρΖακ 115/17 : Κατσχεση - Ανακοπ  - Προθεσμα - Επδοση επιταγς. Περπτωση επδοσης επιταγς προς εκτλεση προ της 1ης.1.16 - Εφαρμογ του ρθρου 954 παρ. 4 του ΚΠολΔ πριν την αντικατστασ του απ το ρθρο 1 ρθρο 8ο παρ. 2 του Ν.4335/15. Εν προκειμνω, απ την επομνη ημρα της κατθεσης της ανακοπς ως την ημρα του πλειστηριασμο δεν παρεμβλλονται πντε (5) πλρεις εργσιμες ημρες, πως επιβλλει με ποιν απαραδκτου της ανακοπς, η διταξη του ρθρου 954 παρ. 4 του ΚΠολΔ, η οποα – λγω της επδοσης της επιταγς προς εκτλεση προ της 1ης.1.2016 – τυγχνει εφαρμογς στην προκειμνη περπτωση πως σχυε πριν απ την αντικατστασ της απ το Ν. 4335/15 - Απορρπτει την ανακοπ ως απαρδεκτη.

10-11-17 ΠολΠρΑθ 1260/17 : ρση τραπεζικο απορρτου - Διενργεια ανκρισης για κακοργημα. Προσωπικ δεδομνα. Υποχρωση των πιστωτικν ιδρυμτων να συνεργζονται με τις αρχς που εναι υπεθυνες για την καταπολμηση του ξεπλματος βρμικου χρματος και γι' αυτ το λγο αρεται το απρρητο για την παροχ πληροφοριν που εναι αναγκαες για την ανχνευση κακουρηματικν πρξεων. Εν προκειμνω η τρπεζα, βασιζμενη στο γγραφο του Ειδικο Εφτη Ανακριτ, καλπιστα προβη στη γνωστοποηση των αιτομενων πληροφοριν, μετ απ ρση του τραπεζικο και χρηματιστηριακο απορρτου του ενγοντος και του τραπεζικο απορρτου της συζγου του που διατηροσε κοινος λογαριασμος με αυτν, εφσον κατ’ εντολ του ως νω δικαστικο λειτουργο ζητθηκαν οι χορηγηθεσες πληροφορες, λγω της διενργειας ανκρισης για τις πρξεις της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικ δραστηριτητα , εν η χοργηση των πληροφοριν αυτν  δεν αντκειται στις διατξεις περ προστασας του ατμου απ την επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα. Απορρπτει τις αγωγς.

3-11-17  ΕιρΛαγκαδ 10/17 : Επιχειρσεις ΟΤΑ - Προσωπικ ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου. Διαδοχικς συμβσεις εργασας ορισμνου χρνου, συναπτμενες με το Δημσιο, τους Ο.Τ.Α. και λους τους λοιπος φορες του ευρτερου δημσιου τομα, υπ το κρτος της ισχος των διατξεων του ρθρου 103 του Συντγματος και του ρθρου 21 του N. 2190/1994, δεν μπορον να μετατραπον σε συμβσεις αορστου χρνου, στω και αν αυτς καλπτουν πγιες και διαρκες ανγκες. Η εργασα που προσφρεται κατ παρβαση των διατξεων αυτν απαγορεεται απλυτα απ το νμο και ως ττοια δεν δημιουργε καμι αξωση  και ειδικτερα δεν δημιουργε αξωση οτε απ τον αδικαιολγητο πλουτισμ, αφο ττοιος πλουτισμς δεν προκπτει για τον εργοδτη (Ο.Τ.Α.), ενψει του τι αυτς (εργοδτης), στη θση του διατηρηθντος προσωπικο, παρ τις ως νω διατξεις, δεν θα προσελμβανε λλο με γκυρη σμβαση εργασας και δεν θα υποβαλλταν τσι αναγκαως στις δαπνες αμοιβς του, αφο μλιστα ρητ προβλπεται απ το νμο τι ακμη και τα ποσ που καταβλθηκαν στο προσωπικ που διατηρεται παρνομα καταλογζονται σε βρος των αρμοδων για την εκκαθριση των αποδοχν τους οργνων. Η νδικη αγωγ πρπει να απορριφθε ως νμω αβσιμη, τσο ως προς την κρια, σο και ως προς την επικουρικ βση της.

27-10-17 ΜονΠρΑθ 344/17 : Καταγγελα συμβσεως εργασας - Ακυρτητα - Μισθο υπερημερας - νσταση καταχρηστικτητας. Υπερημερα εργοδτη στην περπτωση που η καταγγελα της συμβσεως εργασας εναι κυρη. Το δικαωμα του εργαζομνου να αξισει μισθος υπερημερας υπκειται, πως κθε λλο δικαωμα, στους περιορισμος του ρθρου 281 ΑΚ. Εν προκειμνω κρθηκε τι η επ μακρ χρνο (οκταετα) καταβολ μισθν υπερημερας στον ενγοντα (το ψος των οποων ανρχεται στο ποσ των 1.435,09 ευρ μηνιαως, αρκετ υψηλ με βση τα σημεριν δεδομνα), επιφρει ιδιαιτρως δυσμενες συνπειες για την εναγομνη, η οποα επιφορτζεται με τη δαπνη ενς εργαζομνου, ο οποος δεν παρχει πλον τις υπηρεσες του, εις βρος των λοιπν εργαζομνων που παρχουν την εργασα τους και αμεβονται με μισθος κατ πολ χαμηλτερους. λλωστε, για την κατφαση της καταχρηστικτητας δεν εναι απαρατητο η σκηση του δικαιματος να προκαλε αφρητες δυσβστακτες συνπειες για τον υπχρεο, θτοντας σε κνδυνο την οικονομικ του υπσταση, αλλ αρκε να χει δυσμενες απλς επιπτσεις στα συμφροντ του. Απορρπτει την αγωγ ως ουσιαστικ αβσιμη.

20-10-17 ΔΕφΑθ 2979/17 : Φορολογα κληρονομας - Μετοχς - Τρπος προσδιορισμο φορολογικς αξας - Αντισυνταγματικτητα.  Με τη διταξη της παρ. 1 του ρθρου 12 του Ν. 3091/2002, με την οποα προστθηκε παρ. 4 στο ρθρο 12 του Κδικα Διατξεων Φορολογας Κληρονομιν (Ν. 2961/2001), παρασχθηκε στον Υπουργ των Οικονομικν, πως αναφρεται στην αιτιολογικ κθεση του ιδου νμου, νομοθετικ εξουσιοδτηση για «αντικειμενικ» προσδιορισμ της αξας, μεταξ λλων, των μη εισηγμνων στο χρηματιστριο μετοχν, στε να καθσταται εκ των προτρων ευχερς ο προσδιορισμς της φορολογητας επιβρυνσης απ τους φορολογομενους και να εδραιωθε το ασθημα εμπιστοσνης αυτν προς τις φορολογικς αρχς. μως, η εν λγω ρθμιση, με την οποα προβλπεται τι ο τρπος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των κληρονομουμνων μη εισηγμνων στο χρηματιστριο μετοχν, θα καθοριστε κατ’ εξουσιοδτηση, με την κδοση σχετικς υπουργικς απφασης εναι αντθετη προς τους ορισμος των συνταγματικν διατξεων (αρ.78 παρ. 1,2 και 43 του Σ.), γιατ καθιστ ανεπιτρπτως τον προσδιορισμ του αντικειμνου της φορολογας αντικεμενο νομοθετικς εξουσιοδτησης και εναι, ως εκ τοτου, ανσχυρη. Εν προκειμνω, το Δικαστριο κρνει τι μη νμιμα καταλογστηκε σε βρος του προσφεγοντος ο νδικος φρος. Δχεται την προσφυγ.

13-10-17 ΣτΕ (Ε') 1907/17 : Αιγιαλς - Λιμνες - Ιδιωτικ ακνητα - Απαλλοτρωση - ρση. Ζητεται η ακρωση αποφσεως του Νομρχη Αττικς περ καθορισμο χερσαας ζνης λιμνος Πρτο Ρφτη και β) η παρλειψη της Διοικσεως να επιληφθε του αιτματος περ ρσεως αφενς της μη συντελεσθεσας απαλλοτρωσης τμματος ακιντου ευρισκμενου εντς της παραλας Πρτο Ρφτη και αφετρου της δσμευσης που συνεπγεται ο χαρακτηρισμς τμματος του επμαχου ακιντου ως ευρισκμενου εντς της χερσαας ζνης λιμνος. O αιγιαλς και η παραλα περιλαμβνονται στα κοινχρηστα πργματα, τα οποα προορζονται για την μεση εξυπηρτηση δημσιου σκοπο. O καθορισμς της οριογραμμς του αιγιαλο και της παραλας επγεται την κρυξη ως αναγκαστικς απαλλοτριωτων τυχν ιδιωτικν ακιντων κειμνων εντς των καθοριζομνων ορων. Oι περιλαμβανμενοι στη χερσαα ζνη λιμνος χροι (αιγιαλς και συνεχμενοι παραλιακο) αποτελον κοινχρηστους χρους, προοριζμενους μνο για ργα και εγκαταστσεις που εξυπηρετον την εμπορικ, επιβατικ, ναυτιλιακ, τουριστικ και αλιευτικ κνηση και γενικτερα τις λειτουργικς ανγκες του λιμνος. Με την πρξη καθορισμο χερσαας ζνης λιμνος δεν κηρσσεται ταυτχρονα αναγκαστικ απαλλοτρωση των τυχν ευρισκμενων εντς αυτς ιδιωτικν ακιντων, αλλ απαιτεται η κδοση αυτοτελος διοικητικς πρξεως περ κηρξεως αυτς.Υποχρωση της Διοκησης να ρει την αναγκαστικ απαλλοτρωση σε περπτωση κρυξς της, αλλ μη συντλεσς της επ μακρ χρονικ διστημα, που υπερβανει τα ελογα ρια. Εν προκειμνω λοιπν, ακυρνει τη σιωπηρ ρνηση της Διοκησης να επιληφθε του αιτματος περ ρσεως της μη συντελεσθεσας απαλλοτρωσης τμματος ακιντου χαρακτηρισθντος ως ευρισκμενου εντς της παραλας Πρτο Ρφτη και της δσμευσης που συνεπγεται ο χαρακτηρισμς τμματος του επμαχου ακιντου ως ευρισκμενου εντς της χερσαας ζνης λιμνος. Δχεται εν μρει την υπ κρση ατηση.

6-10-17 ΣτΕ (Ολ) 2355/17 : ρος Υμηττο - Προστασα - Περιβαλλοντικο ροι. Οδηγα 2001/42. Ζητεται η ακρωση του απ 14.6.2011 π.δ. «Καθορισμς μτρων προστασας της περιοχς του ρους Υμηττο και των Μητροπολιτικν Πρκων Γουδ - Ιλισσων». Προβλλεται τι το προσβαλλμενο διταγμα εναι ακυρωτο, διτι εκδθηκε κατ παρβαση ουσιδους τπου της διαδικασας και, ειδικτερα, χωρς προηγομενη τρηση της διαδικασας Σ.Μ.Π.Ε. περιβαλλοντικο προελγχου. Οδηγα 2001/42 - Εκτμηση περιβαλλοντικν επιπτσεων. Απφαση του Δικαστηρου της ΕΕ της 10-9-15. Ενψει της εν λγω αποφσεως και λαμβανομνου υπ' ψη τι (α) με τις ρυθμσεις του προσβαλλομνου προεδρικο διατγματος προσδιορζονται ζνες προστασας και καθορζονται οι επιτρεπμενες χρσεις και οι ροι και περιορισμο δομσεως εντς και περιμετρικ του ορεινο γκου του Υμηττο, χωροθετονται δε δραστηριτητες που δνανται να υπγονται στην Α κατηγορα ργων της ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 και (β) το απ 31.8.1978 προεδρικ διταγμα, που τροποποιεται με το προσβαλλμενο διταγμα, δεν εχε υποβληθε σε εκτμηση περιβαλλοντικν επιπτσεων βσει της οδηγας 85/337 λλης κοινοτικς νομοθετικς διατξεως, ο προβαλλμενος λγος ακυρσεως πρπει να γνει δεκτς ως βσιμος, διτι, κατ παρβαση των επιταγν της οδηγας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και της 107017/2006 κοινς υπουργικς αποφσεως, το προσβαλλμενο προεδρικ διταγμα εκδθηκε χωρς τρηση της διαδικασας προηγουμνης στρατηγικς περιβαλλοντικς εκτιμσεως. Δχεται την ατηση κατ το μρος που αφορ τον αιτοντα Δμο.

29-9-17 ΜονΕφΑθ 39/17 : Νοσοκομεα - Προμθειες - Πληρωμ με ομλογα - PSI. Αδυναμα παροχς - Ανωτρα βα. Αγορ ιατρικο εξοπλισμο απ την προμηθετρια εφσιβλητη εταιρα και μεταπληση αυτο απ την εκκαλοσα εταιρα σε Δημσια Νοσοκομεα  - Πληρωμ της πωλτριας με ομλογα του Ελληνικο Δημοσου απ τα Νοσοκομεα - Οφειλ προς την προμηθετρια εταιρα λγω της καθυστρησης εκ μρους του Δημοσου να εξοφλσει τα χρη του εξαιτας ταμειακν δυσχερειν - Εφαρμογ PSI στους ομολογιοχους με συνπεια τη ζημα  της πωλτριας εκκαλοσας, η οποα αποφσισε να υπαγγει τις απαιτσεις της στη ρθμιση του ρθρου 27 του Ν.3867/10, εν για την εξασφλιση της ρευσττητς της αναγκστηκε να προβε σε πρσθετο τραπεζικ δανεισμ.  Τα εν λγω πραγματικ περιστατικ που επικαλεται η εκκαλοσα δεν μπορον να θεμελισουν την ννοια της αντερης βας, λλωστε στις χρηματικς ενοχς δεν νοεται επιγενμενη αδυναμα παροχς λγω ανωτρας βας και συνακλουθη απαλλαγ του οφειλτη. Εξλλου, η εκκαλοσα αγραζε τα προντα της εφεσβλητης και τα μεταπωλοσε με δικ της κνδυνο και στην ννοια του κινδνου εντασσταν και να μην πληρωθε απ τον αγοραστ, εν προκειμνω το Δημσιο. Απορρπτει την φεση.

22-9-17 ΕιρΠρου 3/17: Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10. Στοιχεα της ατησης υπαγωγς στο Ν. 3869/2010 - Προποθσεις υπαγωγς. Μεωση εισοδματος αιτοσας - Αδυναμα - λλειψη δλου. Ρθμιση των χρεν της με μηνιαες καταβολς επ πενταετα. Το δικαστριο κρινε τι η εκποηση της ακνητης περιουσας της αιτοσας εναι απρσφορη, καθς οι αντικειμενικς αξες εναι χαμηλς συγκριτικ με το ψος των οφειλν της και, λαμβνοντας υπψη την κρση που επικρατε στην αγορ ακιντων, τυχν ρευστοποησ τους δεν θα απφερε τον επιδιωκμενο σκοπ. Ορζει μηνιαες καταβολς για τη δισωση της κριας κατοικας μετ την πενταετα. Δεκτ η ατηση.

18-9-17 ΑρΠγος (Δ') 153/17 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10 - Δλος. Αναρεση - Λγοι. Η αναρεση κατ’ αποφσεως που εκδδεται κατ την εκοσια δικαιοδοσα, πως εναι και του ν. 3869/10, απευθνεται καθ’ λων που λαβαν μρος στη δκη, που εκδθηκε η προσβαλλομνη απφαση, χι μως με κρωση το απαρδεκτο αυτς. Το δικαστριο μπορε να επιβλει την κλτευσ τους. Στις αποφσεις που εκδδονται επ υποθσεων του ν. 3869/10 δεν επιτρπεται ανακοπ ερημοδικας και δεν ισχει η αρχ της διαδοχικς σκησης των ενδκων μσων. Η ννοια του δλου κατ’ ρθρο 1 ν. 3869/10. Δλος υφσταται ετε ο οφειλτης γνριζε κατ την ανληψη των χρεν τι εναι αμφβολη η εξυπηρτησ τους ενψει των εισοδημτων του και των εν γνει αναγκν του ετε απ υπαιτιτητα του βρθηκε μεταγενστερα σε κατσταση αδυναμας πληρωμν. Περπτωση ενδεχομνου δλου συντρχει ταν ο οφειλτης συμφωνε με ικαν αριθμ πιστωτικν ιδρυμτων την απλαυση μεγλου αριθμο τραπεζικν προντων προβλποντας ως ενδεχμενο τι ο υπερδανεισμς του με βση, τις υφιστμενες ευλγως αναμενμενες μελλοντικς οικονομικς του δυναττητες, σε συνδυασμ με το ψος των οφειλν του θα τον οδηγοσε σε κατσταση αδυναμας πληρωμν και παρ τατα αποδχθηκε το αποτλεσμα αυτ. Ο δλος εναι αριστη νομικ ννοια και ρα ελγχεται αναιρετικ η απφαση περ του αν τα γενμενα ανλεγκτα δεκτ απ αυτ περιστατικ υπγονται χι στη ννοι του. Εν προκειμνω κατ παρβαση του νμου η προσβαλλομνη κρινε τι απαιτεται για τη συνδρομ δλιας περιλευσης του υπερχρεωμνου οφειλτη σε αδυναμα πληρωμν μεσος δλος και ειδικτερα εξαπτηση εκ μρους του, ως δανειολπτη, των υπαλλλων του πιστωτικο ιδρματος απ το οποο δανειοδοτθηκε, αποκλεοντας τη συνδρομ αυτς (δλιας περιλευσης σε αδυναμα πληρωμν) σε περπτωση ενδεχμενου δλου παρλειψης των υπαλλλων των πιστωτικν ιδρυμτων να ενεργσουν ρευνα της πιστοληπτικς ικαντητας του δανειολπτη πριν απ τη χοργηση της πστωσης. Αναιρε την υπ’ αριθμ. 95/14 απφαση του ΜονΠρΡδου και παραπμπει την υπθεση για εκδκαση στο διο δικαστριο με λλη σνθεση.

8-9-17 Ειρ Αθ 4387/17 : Τρπεζες - Στεγαστικ δνεια - Επιτκιο - ΕΚΤ.  ΓΟΣ - Καταχρηστικτητα. Αδικαιολγητος πλουτισμς.  Σμβαση στεγαστικο δανεου με ρους περ σταθερο επιτοκου για τα πρτα δο τη κι πειτα κυμαινμενου επιτοκου, που θα εφρμοζε η Τρπεζα στα δνεια της διας κατηγορας - Κρση τι οι εν λγω ροι που δεν αποτλεσαν αντικεμενο διαπραγμτευσης με τον ενγοντα, εναι καταχρηστικο, καθς  επιτρπουν στην προμηθετρια Τρπεζα να προσδιορζει οποτεδποτε και μλιστα μονομερς το συμβατικ επιτκιο, παραβιζοντας την αρχ της διαφνειας που διαπνει το δκαιο προστασας του καταναλωτ. Συνεπεα της ακυρτητας των ανωτρων ρων, δημιουργεται κεν στην νδικη σμβαση ως προς τον τρπο αναπροσαρμογς του κυμαινμενου επιτοκου της - Με συμπληρωματικ ερμηνεα κρθηκε τι το επιτκιο θα πρεπε να αναπροσαρμζεται στην επδικη σμβαση με βση το επιτκιο της ΕΚΤ, καθς αποτελε το πιο σνηθες επιτκιο αναφορς στις συμβσεις στεγαστικν δανεων. Με τον τρπο αυτ λοιπν, αποδεχθηκε τι η Τρπεζα υποχρωνε τον ενγοντα να καταβλει υψηλτερες τοκοχρεωλυτικς δσεις απ αυτς που φειλε, αποκομζοντας τσι η δια παρνομο περιουσιακ φελος.Το ποσ λοιπν, που ο ενγων κατβαλε στην εναγμενη πλον των οφειλμενων σε αυτ, εξαιτας της μη ορθς αναπροσαρμογς του επιτοκου, υπολογζεται στα 19.095,97 Ευρ. Απρριψη της νστασης καταχρηστικς σκησης δικαιματος. Εν μρει δεκτ η αγωγ - Υποχρενει την εναγμενη Τρπεζα να καταβλει στον ενγοντα το ποσ των 19.095,97 ευρ, καθς και το ποσ των 200 ευρ για ηθικ βλβη.

8-9-17 ΑρΠγος (Γ') 183/17 : Αυθαρετες κατασκευς. Η κατασκευ κτσματος χωρς την απαιτομενη δεια της αρμδιας πολεοδομικς αρχς, εμππτει στην ννοια του αυθαιρτου, εφσον προηγηθε η διαπστωση και ο χαρακτηρισμς αυτο ως αυθαιρτου, κατπιν αυτοψας υπαλλλου της κατ τπον αρμδιας πολεοδομικς υπηρεσας, ο οποος συντσσει επ τπου σχετικ κθεση και η οποα υπκειται σε νσταση εκ μρους του θιγομνου, εντς της οριζμενης απ τις προαναφερμενες διατξεις προθεσμας. Κατ συνπεια οι ννομες συνπειες του αυθαρετου χαρακτρα ενς κτσματος, μεταξ των οποων και οι οριζμενες απ τη διταξη του ρθρου 17 αρ. 10 Ν. 1337/1983, δεν επρχονται αν δεν προηγηθε η παραπνω κθεση αυτοψας, η οποα συνιστ διαπιστωτικ ατομικ διοικητικ πρξη. Εν προκειμνω, αφο η σνταξη της παραπνω κθεσης αυτοψας λαβε χρα σε χρνο μεταγενστερο των επιδκων μεταβιβαστικν δικαιοπραξιν, οι τελευταες δεν πσχουν απ ακυρτητα. Απορρπτει ατηση για αναρεση της υπ’ αριθμ. 5705/2014 αποφσεως του Εφετεου Αθηνν.

6-9-17 ΜονΠρΛαμ 18/17 : Τρπεζες - Δνειο σε ελβετικ φργκο - Αλλαγ ισοτιμας. ΓΟΣ. Προστασα καταναλωτ. Στεγαστικ δνειο σε ελβετικ φργκο. λεγχος καταχρηστικτητας ΓΟΣ. Αρχ διαφνειας. Ατημα αναπροσαρμογς της δσης με βση το ρθρο 288 ΑΚ λγω ειδικν συνθηκν. Προστασα καταναλωτ με τις διατξεις του Ν. 2251/1994. Εν προκειμνω, κρθηκε τι η γενικ οικονομικ κρση, καθς και η μεταβολ της συναλλαγματικς ισοτιμας, δεν αποτελον γεγοντα κτακτα και απρβλεπτα ιδως στην ελληνικ οικονομα. Επσης,  αποδεχθηκε τι ο ενγων, κατ την υπογραφ της επδικης σμβασης, εχε ενημερωθε προσηκντως απ τους υπαλλλους της εναγομνης για τους ρους αυτς και γνριζε, κατ το κρσιμο χρνο, τι αναλαμβνει τον μεταγενστερα επελθντα συναλλακτικ κνδυνο της ανατροπς της ισοτιμας. Απορρπτει την αγωγ.

6-9-17 ΤρΕφΑθ 470/17 : Νοσοκομεο - Σμβαση προμθειας. Φση διαφορς - Δικαιοδοσα. Μεταγενστερη συμφωνα των συμβαλλμενων μερν για παρταση της συμβατικς διρκειας της διοικητικς σμβασης, που δεν προβλπεται απ τη διακρυξη και τη σμβαση που συνφθη βσει αυτς, δεν χει νομικ ρεισμα και ως εκ τοτου διαφορς που αναφονται στο πλασιο της πρσθετης αυτς συμφωνας δεν δνανται να χαρακτηριστον ως διοικητικς. Συμβσεις νοσοκομεου με απ’ ευθεας ανθεση,  αντιβανουσες σε διατξεις αναγκαστικο δικαου - Ακυρτητα συμβσεων - Αξισεις απ αδικαιολγητο πλουτισμ.  Οι επδικες συμβσεις δεν εναι διοικητικς κι ανκουν στη δικαιοδοσα των πολιτικν δικαστηρων. Δχεται την αγωγ.

6-9-17 ΤρΕφΠειρ 181/17 : Πτχευση - Δλια μεταββαση - Ανκληση. Μεταββαση ακιντων δη πτωχς εταιρας - Αγωγ ανκλησης - κατ' ρθρο 44 του ΠτωχΚωδ - των δικαιοπραξιν μεταββασης και επαναμεταββαση των ακιντων στην πτωχευτικ περιουσα. Νομιμοποηση πτωχς εταιρας στη δκη. Απ την εφαρμογ του δικαου της πτωχευτικς ανκλησης εξαιρεται, σμφωνα με το ρθρο 45 στοιχ. δ' του ΠτωχΚδ, κθε παροχ του οφειλτη, για την οποα ο αντισυμβαλλμενος κατβαλε μεσα ισοδναμη αντιπαροχ σε μετρητ. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε  τι η μεταββαση των ακιντων, λαβε χρα με δλο του νομμου εκπροσπου της δετερης εναγομνης και δη πτωχς, προκειμνου απ το τμημα της πλησης να εξοφληθον επιλεκτικ και προνομιακ οι απαιτσεις συγκεκριμνων μνο δανειστν της σε βρος των λοιπν δανειστν της.  Απορρπτει τις εφσεις.

30-8-17 Γν ΝΣΚ 163/17 : Ζητματα που προκπτουν απ τη διοικητικ εκτλεση σε σχση με την ατηση υπαγωγς του οφειλτη στις ρυθμσεις του Ν. 3869/10 -  Ειδικτερα τθεται το ερτημα, εν ασκε κποια επδραση η κατθεση ατησης απ τον οφειλτη για υπαγωγ στον ν. 3869/2010, κατ' ρθρο 4 αυτο, στις κατασχσεις εις χερας τρτου κατ' ρθρο 30 επ. του Κ.Ε.Δ.Ε., που χουν δη νομμως επιβληθε απ το Δημσιο σε βρος του οφειλτη κατ το χρνο κατθεσης της ατησης, πως επσης, εν ασκε επδραση στις ανωτρω νομμως επιβληθεσες κατασχσεις η κδοση προσωρινς διαταγς κατ' ρθρο 5 του ν.3869/10.

9-8-17 ΣτΕ (Β') 1628/17 : Ολυμπιακς εγκαταστσεις - Δμοι - Ειδικς φρος Ν. 3342/05. ΟΔΙΕ.  Ατηση αναρεσης του ΟΔΙΕ κατ της υπ’ αριθμ. 4431/2015 αποφσεως του ΔΕφΑθ, κατ το μρος που απρριψε την προσφυγ της αναιρεσεουσας κατ  αποφσεως του Δμου, με την οποα επιβλθηκε εις βρος της ο φρος του ν. 3342/2005, καθς και πρστιμο του ρθρου 19 του ν. 1080/1980. Με το ρθρο 7 του Ν.3342/05 επιβλθηκε ειδικς φρος υπρ των οικεων Ο.Τ.Α. εντς των διοικητικν ορων των οποων βρσκεται η ολυμπιακ εγκατσταση, σε ποσοστ δο τοις εκατ (2%) επ των εισπρξεων των καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος και των λοιπν εμπορικν χρσεων που λειτουργον στα Ολυμπιακ συγκροτματα.  Κρθηκε τι τo ρθρο 9 του ν. 3342/2005 δεν ορζει ποιες εγκαταστσεις περιλαμβνει το Ολυμπιακ Ιππικ Κντρο, αλλ, ορζει ποις απ τις εγκαταστσεις εντητες ολυμπιακν εγκαταστσεων που χρησιμοποιθηκαν στους Ολυμπιακος Αγνες του 2004 νοονται ως “Ολυμπιακ Συγκροτματα” για την εφαρμογ των διατξεων του νμου 3342/2005, μεταξ των οποων δεν περιλαμβνεται ο νος Ιππδρομος, του οποου κριος, κτοχος και νομας κατ τον κρσιμο χρνο εφρετο η αναιρεσεουσα. Ως εκ τοτου, για το λγο της εσφαλμνης ερμηνεας των διατξεων των ρθρων 7, 9 και 26 του ν. 3342/2005 και του -συνεπεα αυτς- χαρακτηρισμο του Νου Ιπποδρμου ως Ολυμπιακο Συγκροτματος για την επιβολ του επιδκου ειδικο φρου, η προσβαλλομνη απφαση πρπει να αναιρεθε. Δχεται την ατηση. [ Δες και την υπ' αρ. 4431/15 απφαση του ΔΕφΑθ ] 

9-8-17 ΑρχΠρΔεδΠρΧαρ (Γνωμ.) 3/17 : Γνωμοδτηση της Αρχς σχετικ με το ζτημα εν η ΚΥΑ 45231/20.04.2017, η οποα αφορ την υποχρωση των δικηγρων για αποδοχ μσων πληρωμς με κρτα (POS), εναι σμφωνη με τις διατξεις του ν. 2472/1997.

9-8-17 ΣτΕ (Δ') 150/17 : Αρχ προστασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα – Επεξεργασα δεδομνων διεθυνσης κατοικας απ εταιρα – Επιμτρηση προστμου. Ατηση ακυρσεως. Στο σμα των αποφσεων των συλλογικν διοικητικν οργνων, πως η ανεξρτητη Αρχ Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα (ΑΠΔΠΧ), δεν απαιτεται να αναφρονται τα ονματα και η γνμη των μελν που μειοψφησαν. Με νμιμη αιτιολογα η ΑΠΔΠΧ κρινε τι η αιτοσα εταιρεα προβη σε επεξεργασα των δεδομνων που αφοροσαν τη διεθυνση κατοικας του Λ.Φ. και διαββαση αυτν στην πρην σζυγ του, για τη δε στοιχειοθτηση της παρβασης δεν απαιτεται η επλευση βλβης του υποκειμνου των δεδομνων. Το γεγονς τι η πρην σζυγος του Λ.Φ., ενδεχομνως θα εχε δικαωμα να λβει γνση των περιουσιακν στοιχεων του κατπιν αιτματς της εισαγγελικς παραγγελας, δεν αναιρε την τλεση της παρβασης, διτι, πντως, ττοιο ατημα δεν υπρξε. Νομμως αιτιολογημνη η επιμτρηση του επδικου προστμου κατ' επκληση της βαρτητας της παρβασης, χωρς να απαιτεται εκ του νμου περαιτρω εξειδκευσ της, το δε επιλεγν πρστιμο ευρσκεται εγγς προς το καττερο ριο του δυναμνου να επιβληθε και επομνως δεν παρσταται δυσανλογο. Απορρπτει την ατηση ακρωσης.

4-8-17 ΣτΕ (Ολ) 1804/17 : Φαρμακεα - δεια - λειτουργα. Ατηση ακρωσης - ννομο συμφρον. Ζητεται η ακρωση της υπ’ αριθμ. Γ.5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 Υ.Α με ττλο «Ρυθμσεις επαγγλματος φαρμακοποιο – δρυση φαρμακεου». Προποθσεις, διαδικασα και κθε λλο θμα σχετικ με τη χοργηση δειας ιδρσεως φαρμακεου. Τα της ασκσεως του επαγγλματος του φαρμακοποιο, καθς και τα ζητματα λειτουργας και δεοντολογας ρυθμζονται με τυπικος νμους το πολ με προεδρικ διατγματα εκδιδμενα κατ’εξουσιοδτηση νμου. Εν προκειμνω το επδικο θμα δεν μποροσε να αποτελσει αντικεμενο ρυθμσεως με υπουργικ απφαση, διτι δεν παρχεται γι' αυτ νμιμη εξουσιοδτηση απ τη διταξη του ρθρου 2 παρ. Δ' υποπαργραφος Δ12, στοιχεο 18 του ν. 4336/2015 απ λλη διταξη νμου που να ρυθμζει το θμα αυτ στω και σε γενικ πλασιο και, κατ’ ακολουθαν,  ρυθμιζμενο πριν με διταξη νμου (το αντικατασταθν ρθρο 1 του ν. 1963/1991 και το καταργηθν ρθρο 6 του ν. 328/1976) θα μποροσε, επιτρεπτς, να ρυθμισθε μνο με κανονιστικ προεδρικ διταγμα, ερειδμενο επ νομμου νομοθετικς εξουσιοδοτσεως και μετ απ επεξεργασα αυτο απ το ΣτΕ. Αντθετη μειοψηφα. Δχεται την κρινμενη ατηση.

28-7-17 ΠολΠρΑθ 217/17 : Μποκοτζ - ννοια. Αναληθες διαδσεις - Ηθικ βλβη.  Μποκοτζ - Νμιμο μσο εργασιακο αγνα ως συνοδευτικ μτρο απεργας. Το υπ κρση, μως, μποκοτζ, αποδεχθηκε τι εκπορεεται απ τους εναγμενους, υποστηριζμενο, για να πεισθον οι καταναλωτς, απ την εκ μρους τους χρησιμοποηση σκοπμως αναληθν ανακοινσεων με συκοφαντικ περιεχμενο για την ενγουσα, ως επιχερηση - στχο. Οι δο συγκεκριμνες παρμετροι δε, τοι η δραση σε δη αμετακλτως κριθεσες ως παρνομες απεργες και η συνοδεα απ συκοφαντικος ισχυρισμος για την επιχειρηματικ οργνωση της ενγουσας, καθιστον την επμαχη πρακτικ συλλογικς κινητοποησης, επ τη βσει αξιολογικς στθμισης των συναφν αντικρουμενων εννμων συμφερντων υπ το πρσμα της αρχς της αναλογικτητας, εκτς των ορων θεμιτς σκησης των συνταγματικν δικαιωμτων των εναγμενων - εργαζμενων και συνδικαλιστικν τους σωματεων. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

21-7-17 ΣτΕ (Ολ) 1705/17 : ''ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ'' - Σχδιο επνδυσης - Τουρισμς. Περιβαλλοντικο ροι - NATURA 2000. Ατηση ακυρσεως. Ζητεται η ακρωση του απ 7.3.2016 προεδρικο διατγματος με ττλο «γκριση Ειδικο Σχεδου Χωρικς Ανπτυξης Στρατηγικς Επνδυσης «τανος Γαα», Δμου Σητεας. Κρθηκε τι τα προβαλλμενα περ πλημμλειας του προσβαλλομνου διατγματος, διτι δεν χουν θεσπισθε στχοι διατρησης και δεν χουν ληφθε τα αναγκαα θετικ μτρα προστασας των περιοχν που εντσσονται στο δκτυο Natura 2000, εναι απορριπτα ως αβσιμα. Περαιτρω, ο λγος ακυρσεως περ πλημμλειας του προσβαλλομνου διατγματος, διτι κατ την γκριση με αυτ του επιμχου ΕΣΧΑΣΕ δεν εχε εκδοθε το κατ το ρθρο 8 παρ. 7 του ν. 3937/2011 ΠΔ, με το οποο να καθορζονται τα ρια της ΕΖΔ (Ειδικ Ζνη Διαχερισης), εναι απορριπτος ως αλυσιτελς, εφσον δεν αμφισβητεται τι η περιοχ του εν λγω ΕΣΧΑΣΕ περιλαμβνεται εντς ΕΖΔ. Ειδικτερη ποψη Αντιπροδρου. Απορρπτει την ατηση.

20-7-17  ΣτΕ (Γ') 141/17 : Ατηση δκαιης ικανοποησης λγω υπρβασης της ελογης διρκειας δκης - Συνεκτιμμενα απ το δικαστριο κριτρια. Το ΣτΕ εκτιμντας το σνολο των περιστσεων της υπθεσης με βση τα νμιμα κριτρια, πως το γεγονς τι ο αιτν δεν συνβαλε με τη συμπεριφορ του στην καθυστρηση της εκδκασης της υπθεσης, τι δθηκαν συνολικ εννα αναβολς συζτησης, τι η υπθεση δεν ταν ιδιαιτρως πολπλοκη αν και το κρσιμο ζτημα επιλθηκε το πρτον με την επδικη απφαση και τι το διακβευμα της διαφορς ταν σημαντικ για τον αιτοντα, καθσον η υπθεση εχε ως αντικεμενο την κατταξ του σε θση δκιμου λιμενοφλακα, τοι αφοροσε την επαγγελματικ του αποκατσταση, κρνει τι το χρονικ διστημα που διρκεσε η εκδκαση της υπθεσης, δεν ικανοποιε τις απαιτσεις της «ελογης διρκειας» της δκης, απ την εν λγω δε καθυστρηση προκλθηκε στον αιτοντα ηθικ βλβη, πλην απ τη διταξη του ρθρου 58 του Ν. 4055/12 δεν προβλπεται η καταβολ τκων επ του επιδικαζμενου ποσο. Δχεται εν μρει την ατηση.

14-7-17 ΑρΠγος (Β1) 677/17 : Σμβαση εξαρτημνης εργασας - Μη καταβολ αποδοχν - Αποχρηση μισθωτο. Αποζημωση. Δικριση συμβσεως εξαρτημνης εργασας και παροχς ανεξαρττων υπηρεσιν. Αποχρηση μισθωτο απ την εργασα του λγω της εξακολουθητικς παραβσεως της εναγομνης να εκπληρσει την υποχρωση της περ καταβολς των αποδοχν του. Εν προκειμνω, το τι η καταρτισθεσα μεταξ των διαδκων σμβαση ταν εξαρτημνης εργασας (αορστου χρνου) και χι ανεξαρττων υπηρεσιν σμβαση ργου, πως η εναγομνη επικαλεται αβσιμα, συνγεται απ λα τα πραγματικ περιστατικ που αποδεχθηκαν (τοι ο ενγων τελοσε υπ τον λεγχο και τις οδηγες του ως προς τον τπο, τον τρπο και το χρνο παροχς της εργασας του, υπκειτο σε συγκεκριμνο ωρριο (οκτωρο), απασχολομενος ετε σε συγκεκριμνους χρους που του υπεδεκνυε η εναγομνη, ετε στα γραφεα της και δεν απασχολθηκε κατ τη διρκεια της εργασιακς του συμβσεως σε λλο εργοδτη). Δεν ασκε δε, επιρρο για τον ως νω χαρακτηρισμ της νδικης σχσεως ως συμβσεως εξαρτημνης εργασας το γεγονς τι ο ενγων εξδιδε αποδεξεις παροχς υπηρεσιν για την καταβολ του μισθο του. Κρθηκε τι μνη η μη καταβολ των δεδουλευμνων αποδοχν του μισθωτο, στω και μακροχρνια, δεν αρκε να θεμελισει την ννοια της βλαπτικς μεταβολς των ρων της σμβασης εργασας του, αν δεν συνδεται και με την πρθεση του εργοδτη να εξαναγκσει αυτν σε παρατηση προκειμνου να αποφγει την καταβολ σ’ αυτν της αποζημωσης απλυσης. Δεν διαπιστθηκε ττοια πρθεση της εναγομνης εργοδτριας και δεν θεμελινεται βλαπτικ μεταβολ των ρων της σμβασης εργασας του ενγοντος που ισοδυναμε με κτακτη καταγγελα της σμβασης αυτς. Αναιρε λοιπν την προσβαλλομνη απφαση κατ το μρος αυτ (τοι κατ το μρος που αφορ την αποζημωση απλυσης ποσο 10.500 ευρ).

7-7-17 ΕφΘεσ 1137/17 : ΚΤΕΛ - Οδηγο ιδιοκττες λεωφορεων - Κανονισμς προσωπικο - Πειθαρχικ παραπτματα. Ηθικ βλβη. Ο ενγων και δη εκκαλν τυγχνει ιδιοκττης λεωφορεου - που χει εκμισθσει στην α' εναγομνη - και ισχυρζεται τι αυτ, δια του δευτρου εναγομνου - Προδρου του ΔΣ, σκησε τσσερις αβσιμες πειθαρχικς διξεις σε βρος του, και δη παρανμως και χωρς την τρηση της προβλεπμενης απ τον χοντα ισχ νμου νω Κανονισμ διαδικασας. Αποδεχθηκε, τι η σκηση των συνεχμενων διξεων γινε με προφαν σκοπ την εκδκηση του βεναγομνου λγω της σκησης της αγωγς σε βρος της α εναγομνης, προς εκφοβισμ και σπλωση της προσωπικτητας του ενγοντος. Συνγεται, λοιπν, τι οι ενργειες και οι παραλεψεις του β ' εναγομνου - οργνου της α', εναι παρνομες, κατ την ννοια του ρθρου 914 ΑΚ και συνιστον αδικοπρακτικ προσβολ της προσωπικτητας του ενγοντος στην εκδλωση της επαγγελματικς και κοινωνικς του ζως - Εις ολκληρον ευθνη προς αποκατσταση της ηθικς βλβης του ενγοντος. Δεκτ η φεση ως προς τους α' και β' εφεσβλητους.

30-6-17 ΕλΣυν (Ολ) 243/17 : Νοσοκομεα  - Ειδικς λογαριασμς - Κονδλια. Λειτουργικ ξοδα - ννοια. Απογευματιν ιατρεα. Ο προβαλλμενος λγος αναρεσης τι τα απογευματιν ιατρεα δεν αποτελον αυτοτελ μονδα σε σχση με το νοσοκομεο, αλλ δραστηριτητα του νοσοκομεου, εντς του οποου λειτουργον, και συνεπς κατ’ εσφαλμνη ερμηνεα των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 9 του ν.2889/2001 κρθηκε τι οι διατξεις της κ.υ.α. ΔΥ5α/οικ.40927/01, κατ το μρος που επιτρπουν την κλυψη λειτουργικν δαπανν του νοσοκομεου απ τον Ε.Λ.Λ.ΑΠ.Ι., στερονται νομοθετικς εξουσιοδτησης και εναι αντισυνταγματικς και ανσχυρες, εναι αβσιμος και απορριπτος Ορθ, λοιπν, κρινε το Τμμα, κατ την πλειοψηφοσα γνμη, τι το ρθρο 2 περ. γ' της κ.υ.α. ΔΥ5/2001, κατ το μρος που αναφρει τι απ τα αποθεματικ του Ειδικο Λογαριασμο διατθενται κονδλια και για την κλυψη λειτουργικν αναγκν, εκτς του Ειδικο Λογαριασμο, «και των λοιπν τμημτων του Νοσοκομεου», κεται εκτς της νομοθετικς εξουσιοδτησης και κατ τοτο εναι μη εφαρμοστα ως αντισυνταγματικ. Κατ’ ακολουθαν, δεν εναι επιτρεπτ η κλυψη απ τα κονδλια του Ε.Λ.Λ.ΑΠ.Ι. καμας λειτουργικς δαπνης του Νοσοκομεου, στο οποο αυτς λειτουργε. Απορρπτει την ατηση.

23-6-17 ΣτΕ (Α') 1334/17 : ΤΑΥΤΕΚΩ - λλειμα Ταμεου τως ΤΑΠΙΛΤ  - Εγγυητικ ευθνη Τρπεζας. Μη δημοσιευθεσα κανονιστικ πρξη - Ατηση ακρωσης. Ζητεται η ακρωση απφασης του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, με την οποα το καθ ου Ταμεο αποφσισε την αποδοχ εγγυητικς ευθνης Τρπεζας για την κλυψη των ελλειμμτων του Κλδου Πρνοιας του τως ΤΑΠΙΛΤ. Με την προσβαλλμενη απφαση, επιβλλεται, κατ ουσαν, μονομερς στην αιτοσα Τραπεζα  η υποχρωση να καλψει δαπνη του καθ ου δημσιου ασφαλιστικο φορα, αντιστοιχοσα στις κοινωνικοασφαλιστικς παροχς που ο τελευταος χορηγε. Κρση τι η προσβαλλμενη, η οποα εναι διοικητικ πρξη, χει εκδοθε νευ νομοθετικο ερεσματος και εναι κανονιστικο περιεχομνου, για την οποα, μως, δεν χουν τηρηθε οι κατ το Σνταγμα και το νμο διατυπσεις δημοσιεσς της, κι ως εκ τοτου εναι και ανυπστατη. Λγω δε της μη δημοσευσης δεν χει κινηθε η προθεσμα για την σκηση αιτσεως ακυρσεως, επμενως δεν τθεται ζτημα εκπρθεσμης ασκσες της. Για λγους ασφλειας δικαου οι μη δημοσιευθεσες κανονιστικς πρξεις - παρτι δεν παργουν ννομες συνπειες - εναι ακυρωτες. Μλιστα, εν προκειμνω χει τχει εφαρμογς η επμαχη απφαση κι χει εκδοθε σχετικ πρξη, η οποα χει προσβληθε με αυτοτελες αιτσεις ακυρσεως. Ως εκ τοτου, η προσβαλλμενη με την υπ κρση ατηση απφαση του δ.σ. του καθ ου εναι ακυρωτα για λγους ασφλειας δικαου. Δχεται την ατηση. Απορρπτει τις παρεμβσεις.

23-6-17 ΣτΕ (Α) 1320/17 : Ανκληση οικοδομικς δειας - Ρυμοτομα.  Ευθνη Δμου - Αποζημωση. Ατηση αναιρσεως. Με την κρινομνη ατηση, ζητεται η αναρεση της 389/08 αποφσεως του ΔΕφΑθηνν. Διαφορ απ αποζημωση - κατ’ ρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ - και χρηματικ ικανοποηση για ζημες και ηθικ βλβη που υπστη απ παρνομη (κατ τους ισχυρισμος της αναιρεσεουσας), ανκληση οικοδομικς αδεας και τη διακοπ των οικοδομικν εργασιν σε ακνητο, ιδιοκτησας της, κεμενο εντς της περιφρειας του αναιρεσιβλτου Δμου. Κρθηκε τι εν ψει και της υπ' αριθμ. 3372/01 απφασης του ΣτΕ, η οποα δσμευε το δικσαν δικαστριο, ο Δμος δεν προβη νομμα στην ανκληση της οικοδομικς αδεας, καθς με την ανωτρω απφαση κρθηκε τι η ανκληση οικοδομικς αδεας λγω ασυμφωνας μεταξ του εγκεκριμνου ρυμοτομικο σχεδου και του εφαρμοσθντος στο δαφος δεν εναι, κατ νμο, επιτρεπτ πριν λβει χρα η ρση της ασυμφωνας με διρθωση τροποποηση του σχεδου. Πρπει να γνει δεκτ η κρινομνη ατηση.

19-6-17 Πρακτικ ΕλΣυν (ΟΛ)  9/10-5-17 : ΟΤΑ - Προσωπικ Ιδιωτικο Δικαου ορισμνου χρνου - Παρταση συμβσεων - Αντισυνταγματικτητα των ρθρων 16 ν.4429/2016 και 25 ν.4456/2017.γινε δεκτ ομφωνα τι η αυτοδκαιη παρταση, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 16 του ν. 4429/2016, των συμβσεων εργασας  ιδιωτικο δικαου οκτμηνης διρκειας του ρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ, για την κλυψη των αναγκν των Ο.Τ.Α. στον τομα της καθαριτητας, αντιβανει στο Σνταγμα και ειδικτερα στις αρχς της αξιοκρατας, της διαφνειας και της ιστητας, που διασφαλζονται με τους ρους του ρθρου 103 Σ. Κατ πλειοψηφα δε, αναφορικ με το ζτημα της καταβολς των αποδοχν των συμβασιοχων, γινε δεκτ τι με τη διταξη του ρθρου 25 του ν. 4456/2017, παραβιζεται ο συνταγματικ κατοχυρωμνος στο ρθρο 98 παρ. 1 εδ. α' του Συντγματος προληπτικς λεγχος, καθς οι  ανωτρω συμβσεις εργασας  που συνφθησαν κατ παρβαση, τσο του ρθρου 21 του ν. 2190/1994, σο και του ρθρου 5 του π.δ. 164/2004, εναι κυρες και απουσα γκυρου συμβατικο δεσμο εμποδζεται η σννομη εκταμευση του δημοτικο χρματος και η πληρωμ των σχετικν δαπανν εξ αυτς της αιτας, τσο ως ανττιμο της δη παρασχεθεσας εργασας, σο και της εργασας, η οποα πρκειται να παρασχεθε στο μλλον. Αντθετη μειοψηφα.

16-6-17  ΕφΘεσ 1219/17:    Επαγγελματικ μσθωση - Καταγγελα  - Κακ χρση - ννοια συμφωνημνης χρσης.  Λειτουργα ψητοπωλεου - συστματα εξαερισμο - επισκευαστικς εργασες. Αποδεχθηκε τι η επιχερηση στο ισγειο κατστημα τις οικοδομς, κανε απρσκοπτη, χωρς εναντωση, χρση. Επσης, καταδεικνεται πλρως, τι δεν συντρεχαν οι προποθσεις και τα αποτλεσμα της καταγγελας της μισθωτικς σχσης του ρθρου 594 ΑΚ, για κακ χρση του μσθιου. Η ενγουσα αποδχθηκε τη λειτουργα, στο μσθιο κατστημα, εμπορικς επιχερησης ψητοπωλεου, με το απαγωγικ σστημα εξαερισμο -που γινε, μετ απ προηγομενη σμφωνη γνμη της -και φειλε να προβε στις αναγκαες πρξεις, με τις οποες επρκειτο να εξασφαλισθε η συμφωνημνη χρση του μισθου. Ο εναγμενος απ την λλη πλευρ κατγγειλε τη μσθωση, καθς θερησε, τι η εξακολοθηση της μσθωσης κατστη δυσβστακτη για αυτν και γινε ασμφορη πλον η λειτουργα του καταστματος. Η αγωγ της εκμισθτριας πρεπε να απορριφθε ως ουσιαστικ αβσιμη, πως και  θα πρεπε να απορριφθε και η ασκηθεσα ανταγωγ αυτς, που ζητοσε την καταβολ αποζημισεως, εκ μρους του μισθωτ, εξαιτας της πρωρης, με αποκλειστικ υπαιτιτητα του, λσης της μσθωσης. Απορρπτει την φεση.

16-6-17  ΕφΘεσ 378/17 : φεση - Παρσταση δικηγρου - Παρλειψη κατθεσης γραμματου. Κατ την εκφνηση της υποθσεως εμφανσθηκε στο ακροατριο η δικηγρος και δλωσε τι παρσταται για λογαριασμ του εκκαλοντος και τι παραιτεται απ το δικγραφο φεσης, πλην μως, η ως νω δικηγρος δεν κατθεσε το σχετικ γραμμτιο προκαταβολς εισφορν και  ενσμων του ΔΣΘ, δλωσε δε στο ακροατριο τι δεν θα προσκομσει το εν λγω γραμμτιο. Η εκ μρους της παρλειψη καταθσεως του γραμματου προκαταβολς εισφορν δεν εμππτει στις τυπικς παραλεψεις που μπορον να αναπληρωθον σμφωνα με τη διταξη του ρθρου 227 ΚΠολΔ. Ο εκκαλν δεν παρστη νμιμα με δικηγρο ενπιον του παρντος Δικαστηρου. Συνεπς, ο εκκαλν, ο οποος, σημειωτον, δεν κατθεσε προτσεις, μη εκπροσωπομενος απ πληρεξοσιο δικηγρο, θεωρεται δικονομικς απν και πρπει να δικαστε ερμην και να απορριφθε η φεση του ως ανυποστρικτη.

16-6-17  ΕφΠειρ 120/17 : Τεχντες - Αμοιβ ανειδκευτου εργτη. Καταγγελα. Περπτωση βοηθο τεχντου μετλλου στον οποο ο εργοδτης κατβαλε αμοιβ ανειδικετου εργτη - Καταγγελα συμβσεως - Ακυρτητα. Ο εναγμενος - εργοδτης, εμφνιζε τυπικ τον ενγοντα στα γγραφα και τον πλρωνε με το καττατο ημερομσθιο του ανειδκευτου εργτη, το οποο υπολεπεται απ το αντστοιχο του βοηθο τεχντη, παρλο που καθλο το χρονικ διστημα της απασχλησς του στην επιχερησ του εκτελοσε καθκοντα βοηθο τεχντη. Αποδεχθηκε τι η εκκαλουμνη, η οποα δχθηκε τι ο ενγων προσλφθηκε και απασχολθηκε ως βοηθς τεχντη και χι ως ανειδκευτος εργτης και επεδκασε στον ενγοντα τις διαφορς των δεδουλευμνων αποδοχν του μεταξ δηλ. αυτν του βοηθο τεχντη και αυτν του ανειδκευτου εργτη με τις οποες αυτς αμεβονταν, εν επεδκασε και μισθος υπερημερας απ ττε που γινε η κυρη καταγγελα μχρι και το χρονικ σημεο που λαβε χρα η δετερη (γκυρη), δεν σφαλε. Απορρπτει την φεση.

9-6-17  ΠολΠρΑθ 717/17 : Αεροπορικ δυστχημα. Κατασκευαστικ σφλματα. Ευθνη απ πρστηση. Πτση αεροσκφους με συνπεια το θανσιμο τραυματισμ 115 επιβατν και του εξαμελος πληρματος.  Αγωγ αποζημωσης της αεροπορικς εταιρας κατ της κατασκευστριας εταιρας. Αγωγ ανατοκισμο. Η ενγουσα ισχριζεται τι η πτση του αεροσκφους οφελεται σε υπαιτιτητα της εναγομνης και ειδικτερα σε σοβαρτατα κατασκευαστικ σφλματα του αεροσκφους, τα οποα και γνριζε η εναγομνη. Αποδεχθηκε μως,  τι το επδικο ατχημα επλθε απ πρξεις και παραλεψεις των προστηθντων της ενγουσας, που δεν τρησαν τιις τυποποιημνες διαδικασες λειτουργας, πως αυτς επιβλλονται απ τα εγχειρδια λειτουργας της κατασκευστριας εταιρεας. Αναθερηση του εγχειριδου πτσεων για τον εν λγω τπο αεροσκφους. Απορρπτει την αγωγ ως κατ' ουσαν αβσιμη.

2-6-17 ΜονΠρΑθ 1002/17 : Δασικς εκτσεις - ννοια - Κτμα Βεκου. Δημσιο - Κυριτητα. κτακτη χρησικτησα. Κτμα Βεκου - Θση ''μορφη Εκκλησι'' - Ιδιοκτησιακ καθεστς στο εν λγω κτμα. ννοια και χαρακτηριστικ δασικς κτασης -τεκμριο κυριτητας Δημοσου - Αναδασωτες εκτσεις. Κτση κυριτητας επ δημοσων κτημτων με τις πρποθσεις της χρησικτησας. Δχεται την αγωγ. Αναγνωρζει στους ενγοντες τη συγκυριτητα.

2-6-17 ΜονΠρΠατρ 303/17 : Κεραες κινητς τηλεφωνας - Ακτινοβολα - Κνδυνος υγεας. Ασφαλιστικ μτρα. Προσωπικτητα. Εγκατσταση κεραας κινητς τηλεφωνας πλησον σχολεων και κατοικιν, με αποτλεσμα η ηλεκτρομαγνητικ ακτινοβολα που εκπμπεται απ αυτν να εναι επικνδυνη για την υγεα. Ατηση για προσωριν ρθμιση της κατστασης και ειδικτερα για να απαγορευτε προσωριν η λειτουργα της κεραας, λγω προσβολς  προσωπικτητας των αιτοντων. Ενψει της υφιστμενης επιστημονικς αβεβαιτητας τσο ως προς τα ρια ασφαλεας και τον βαθμ κινδνου απ την κθεση στην ηλεκτρομαγνητικ ακτινοβολα που εκπμπουν οι σταθμο κινητς τηλεφωνας σο και ως προς τις συνπειες που ενδχεται αυτ να προκαλε στο περιβλλον και στον ανθρπινο οργανισμ, δεν προκπτει στη συγκεκριμνη περπτωση τι διασφαλζεται η υγεα των προσπων στην ευρτερη περιοχ γρω απ τον επδικο σταθμ και ιδως εκενων που ανκουν σε ευπαθες ομδες πληθυσμο. Επειδ, λοιπν, η σωματικ και ψυχικ υγεα αποτελε το υπρτατο προστατευμενο αγαθ της προσωπικτητας του ατμου, πρπει η υπ κρση ατηση να γνει δεκτ και ως ουσιαστικ βσιμη.

26-5-17  ΕλΣυν (Ολ) 124/17Υπλογοι - Αθωση σε ποινικ δκη - Δσμευση δημοσιονομικο δικαστηρου. Το ζτημα της αυτονμησης της δημοσιονομικς δκης ναντι της ποινικς στην περπτωση που ο υπλογος αθωθηκε σε ποινικ δκη. Η δσμευση του Ελεγκτικο Συνεδρου απ τη αθωωτικ ποινικ απφαση συντρχει αποκλειστικ και μνο υπ την προπθεση τι τα πραγματικ περιστατικ για τα οποα διχθηκε ποινικ το προτεινμενο προς καταλογισμ πρσωπο, αλλ αθωθηκε, στω και λγω αμφιβολιν, ταυτζονται πλρως με αυτ στα οποα στηρζεται ο καταλογισμς του. Εν προκειμνω το Τμμα, κρνοντας τι δεν μπορε να αποστε απ την αθωωτικ κρση του ποινικο δικαστηρου δεν σφαλε, λγω της διαπιστωθεσας συνφειας μεταξ των πραγματικν περιστατικν και της συμπεριφορς που αποδδονταν στην ττε εκκαλοσα ως υπολγου στη δημοσιονομικ δκη, μ’ αυτ που αποτλεσαν την αντικειμενικ υπσταση των ποινικ κολσιμων πρξεων, για τις οποες αυτ αθωθηκε στην προηγηθεσα (δη ολοκληρωθεσα) ποινικ δκη, αφο εχε εφαρμογ, εν προκειμνω, η διταξη της παρ. 2 του ρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., η οποα υποχρενει το Δημοσιονομικ Δικαστριο να απσχει απ την διατπωση κρσεως που θα θετε εν αμφιβλω το αθωωτικ αποτλεσμα της οικεας ποινικς διαδικασας και θα παραβαζε, στην κρινμενη υπθεση, το τεκμριο 16 αθωτητας της ανωτρω. Aπορρπτει την ατηση αναρεσης.

22-5-17  ΣτΕ (Ολ) 711/17 : Διευθυντς σχολικν μονδων - Διαδικασα επιλογς. Συνταγματικτητα. Ζητεται η ακρωση της υπουργικς Φ.361.22/26/79840/Ε3/19.5.2015 αποφσεως  - Ν.4327/15 -  Διαδικασα επιλογς και τοποθετσεως διευθυντν σχολικν μονδων - συνταγματικς αρχς της ιστητας και της αξιοκρατας και ειδικτερα της ελεθερης προσβσεως και σταδιοδρομας κθε λληνα στις δημσιες θσεις κατ τον λγο της προσωπικς του αξας και ικαντητας (ρθρο 4 παρ. 1 και 4 και ρθρο 5 παρ. 1 του Σ.), της διαφνειας (ρθρο 103 παρ. 7 του Σ.),  καθς και του κρτους δικαου (ρθρο 25 παρ.1 του Σ.) . Κρθηκε τι κατ παρβαση των ανωτρω συνταγματικν αρχν, ανατθεται η εν λγω αρμοδιτητα στο σλλογο διδασκντων, στον οποο μετχουν (αδιακρτως) λοι οι υπηρετοντες στην οικεα σχολικ μονδα μνιμοι και αναπληρωματικο εκπαιδευτικο, και με την διαδικασα της μυστικς ψηφοφορας, εν η διοκηση των σχολικν μονδων της πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαιδεσεως, σμφωνα με τις αναφερθεσες συνταγματικς αρχς, πρπει να αναδεικνεται απ κατλληλο ργανο που συγκροτεται και λειτουργε με εχγγυα αξιοκρατας, αμεροληψας και αντικειμενικτητας και με διαφαν και αντικειμενικ διαδικασα. Αντκειται στο Σνταγμα και η λλειψη αιτιολογας της αξιολγησης. Κατ συνπεια η προσβαλλμενη υπουργικ απφαση κατ το μρος που με αυτν ρυθμζεται η επιλογ διευθυντν σχολικν μονδων εναι παρνομη, αφο στηρζεται στις διατξεις του ν. 4327/2015 που ρχονται σε αντθεση προς το Σνταγμα και δεν μπορον να εφαρμοσθον.Αντθετη μειοψηφα.

22-5-17  ΣτΕ (Ε) 907/17 : Ιχθυοκαλλιργειες - Χωροταξα - γκριση περιβαλλοντικν ρων . γκριση περιβαλλοντικν ρων για τη μετεγκατσταση - επκταση ιχθυοτροφικς μονδας - Ατηση ακυρσεως. Η θση στην οποα χωροθετθηκε η επδικη μονδα δεν βρσκεται εντς ζνης οικιστικο ελγχου περιοχς, η οποα να προβλπεται ως ζνη ανπτυξης υδατοκαλλιεργειν απ εγκεκριμνο χωροταξικ ρυθμιστικ σχδιο λλο μσο ευρτερου χωροταξικο σχεδιασμο, οτε εντς λλης ζνης ανπτυξης παραγωγικν δραστηριοττων. Επσης, το ζτημα της χωροθτησης της επδικης μονδας δεν μπορε να θεωρηθε τι ρυθμζεται απ τις διατξεις του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.(Ειδικ Πλασιο Χωροταξικο Σχεδιασμο και Αειφρου Ανπτυξης) για τις υδατοκαλλιργειες, με το οποο η επμαχη νσος χει συμπεριληφθε στις ιδιατερα αναπτυγμνες Π.Α.Υ., διτι, προεχντως, πως χει κριθε, το Ειδικ αυτ Πλασιο δεν σχυε κατ τον χρνο εκδσεως των προσβαλλμενων πρξεων. Δεκτ η ατηση.

18-5-17  Πρακτικ 2ης ειδικς συνεδρασης Ολ ΕλΣυνεδρου : Γνωμοδτηση, σμφωνα με το ρθρο 73 παρ. 2 του Συντγματος, στο προς ψφιση νομοσχδιο του Υπουργεου Οικονομικν με ττλο “Κεφλαιο … Συνταξιοδοτικς ρυθμσεις Δημοσου. ρθρο … Τροποποηση διατξεων ν.4387/2016".

12-5-17 ΕφΑθ 1611/17 : Δνειο σε ελβετικ φργκο - Αλλαγ ισοτιμας. Προστασα καταναλωτ - ΓΟΣ - Αρχ της διαφνειας. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς. Στεγαστικ δνειο σε ξνο νμισμα και συγκεκριμνα σε ελβετικ φργκο - υποχρωση σαφος ενημρωσης των δανειοληπτν για τους ενδεχμενους κινδνους - ΓΟΣ - λεγχος καταχρηστικτητας/ακυρτητας. Μεταβολ της συναλλαγματικς ισοτιμας - καθυστρηση πληρωμς των δσεων απ τους ανακπτοντες - καταγγελα και κλεσιμο του λογαριασμο - Διαταγ πληρωμς - απρριψη ανακοπς - σκηση φεσης. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι η εφεσβλητη τρπεζα δεν παρεχε στους ανακπτοντες - οι οποοι μλιστα δεν διθεταν ιδιατερες γνσεις αναφορικ με τους νομισματικος καννες - την κατλληλη ενημρωση σχετικ με τους οικονομικος κινδνους, που μπορον να προκψουν απ την ενδεχμενη αυξομεωση της συναλλαγματικς ισοτιμας και ως εκ τοτου παραβασε τον σχετικ ουσιδη ρο των Γ.Ο.Σ., που επηρεζει τις θεμελιδεις υποχρεσεις του οφειλτη, που προκπτουν απ την σμβαση, την οποα ο τελευταος δεν θα υπγραφε, εν εχε ενημερωθε για τις υποχρεσεις, που αναλμβανε και τις επιπτσεις, που θα εχε η μετατροπ του δανεου του απ ευρ σε ελβετικ φργκα. Δεκτ η φεση ως κατ ουσα βσιμη.

12-5-17 ΑρΠγος (Δ) 464/17 : Τροχαο ατχημα- Θνατος - Χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης - Προσδιορισμς  - Αρχ της αναλογικτητας. Αναρεση. Τροχαο ατχημα με μοτοποδλατο - παρνομη προσπραση μοτοποδηλτου απ αυτοκνητο, με συνπεια το θανσιμο τραυματισμ  του οδηγο και της επιβανουσας στο μοτοποδλατο - Υπαιτιτητα οδηγο του ζημιογνου αυτοκιντου και συνυπαιτιτητα 30% των θυμτων για το λγο τι δεν φοροσαν προστατευτικ κρνος. Επιδκαση ελογης χρηματικς ικανοποησης λογω ψυχικς οδνης στους συγγενες - προσδιορισμς των ποσν. Κρθηκε τι το Εφετεο με τα ποσ που καθρισε για τη χρηματικ ικανοποηση των αναιρεσειντων, λγω ψυχικς οδνης , παραβασε - με το να μην εφαρμσει - την αρχ της αναλογικτητας του ρθρου 25 παρ. 1 του Συντγματος και υπερβη τα ακραα ρια της διακριτικς του ευχρειας, καθσον τα επιδικασθντα ποσ, δεν τελον σε σχση ανεκτς αναλογας με την ψυχικ οδνη, που δχθηκε αυτ τι υπστησαν οι αναιρεσεοντες - ενγοντες, υπολεπονται δε και μλιστα καταφανς των συνθως επιδικαζομνων σε παρμοιες περιπτσεις, ποσν. Επομνως, ο πρτος λγος της αναιρσεως απ τον αρ. 1 του ρθρου 559 ΚΠολΔ, εναι βσιμος και πρπει να γνει δεκτς. Απορρπτει το δετερο λγο αναιρσεως περ λλειψης ειδικς και εμπεριστατωμνης αιτιολογας της προσβαλλμενης απφασης. Αναιρε εν μρει την υπ αριθμ. 6794/14 απφαση του ΜΕφΑθ και παραπμπει κατ το αναιρομενο μρος της για περαιτρω εκδκαση.

8-5-17 ΣτΕ (Β) 675/17 : Παραγραφ φορολογικν αξισεων - Σνταγμα. Ζτημα συνταγματικτητας των διατξεων των ρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009, 82 του ν. 3842/2010 - Περ παρτασης του χρνου παραγραφς φορολογικν αξισεων των οποων η ναρξη παραγραφς – πως εν προκειμνω  – ταν προγενστερη του προηγομενου της δημοσιεσεως - των κρσιμων διατξεων - οικονομικο τους. Αντθεση προς την απορρουσα απ την αρχ του κρτους δικαου αρχ της ασφλειας δικαου και στις διατξεις του ρθρου 78 παρ. 1 και 2 του Συντ. - μη νμιμη η κδοση του νδικου φλλου ελγχου. Ενψει, μως, του τι το ζτημα της συνταγματικτητας των ανωτρω διατξεων δεν χει κριθε με προηγομενη απφαση της Ολομελεας του ΣτΕ, το Τμμα κρνει τι η επλυση του εν λγω ζητματος πρπει να παραπεμφθε στην Ολομλεια του Δικαστηρου.

3-5-17 ΣτΕ (Ολ) 100/17Λειτουγα εμπορικν καταστημτων τις Κυριακς - Αντισυνταγματικτητα. Τουρισμς.  Zητεται η ακρωση της υπ αρ. Κ1-1119/7.7.2014 υπουργικς αποφσεως με ττλο «Ορισμς τριν τουριστικν περιοχν της Ελλδας, που επιτρπεται πιλοτικ για να (1) τος η προαιρετικ λειτουργα των εμπορικν καταστημτων και τις υπλοιπες Κυριακς πραν των αναφερομνων στην παρ. 1 του ρθρου 16 του ν. 4177/2013».  Κρθηκε τι προσβλλεται το κατοχυρωμνο στο Σνταγμα δικαωμα της επ σοις ροις ελεθερης ανπτυξης της προσωπικτητας και του δικαιματος των πσης φσεως εργαζομνων για ελεθερο χρνο και της απολασες του, ατομικ και απ κοινο με την οικογνει τους, ως τακτικ διλειμμα της εβδομαδιαας εργασας. Εν σχσει δε με τον τουρισμ, η εξουσιοδτηση του Ν.4254/14  αντιτθεται στην παρ. 2 ρθρου 43 του Συντ., καθσον η αναφορ σε «τρεις τουριστικς περιοχς», χωρς ειδικτερο και συγκεκριμνο προσδιορισμ εναι αριστη. Συνεπς, η βασισθεσα στην εξουσιοδτηση αυτ προσβαλλομνη υπουργικ απφαση εναι μη νμιμη. Ακυρνει την προσβαλλμενη απφαση.

21-4-17  ΑρΠγος (Ολ) 2/17 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10 - Χρος απ δνειο ΟΕΚ - Υπαγωγ.  Επλυση του γενικτερου ενδιαφροντος ερμηνευτικο ζητματος, αναφορικ με τα δνεια που χορηγονται απ τους Φορες Κοινωνικς Ασφαλσεως και την υπαγωγ τους στο ευνοκ ρυθμιστικ πλασιο του Ν.3869/10. Κρθηκε τι τα δνεια των Φ.Κ.Α. τα οποα εξαιρε, ο νμος 3869/10, εναι εκενα τα οποα χορηγονται, με αποφσεις των διοικητικν συμβουλων τους, ως "προσωπικ δνεια εκτκτων αναγκν" σε ασφαλισμνους και συνταξιοχους, καθς και στους υπαλλλους του "Φορα", προς αντιμετπιση εξδων σε περιπτσεις γμου, τοκετο, σοβαρς ασθνειας, θαντου, κτακτης στεγαστικς ανγκης. Συνεπς, απ τη σαφ διατπωση του νμου προκπτει τι τα στεγαστικ δνεια που χοργησε ο Οργανισμς Εργατικς Κατοικας (ΟΕΚ), στα δικαιματα και τις υποχρεσεις του οποου υποκαταστθηκε ο αναιρεσεων οργανισμς (ΟΑΕΔ), εφσον δεν καλπτουν κτακτες στεγαστικς ανγκες, δεν υπγονται στις εξαιρσεις του ρθρου 1§2 περ. γ’ ν. 3869/2010 (πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 20§15 ν. 4019/2011). Εν προκειμνω, ο αναιρεσεων οργανισμς (Ο.Α.Ε.Δ.), δεν εξαιρεται της εφαρμογς του ρθρου 1§2 ν. 3869/2010. Απορρπτει την ατηση αναρεσης.

13-4-17   ΜονΠρΙωαν 142/17 : Δημοτικς επιχειρσεις - Αποδοχς εργαζομνων - Μεισεις - Ν.4093/12. Ασφαλιστικ μτρα.  Με την υπ αριθμ. 41/14 απφαση του παρντος Δικαστηρου, κρθηκε τι οι εργαζμενοι στις Δημοτικς Επιχειρσεις δρευσης και Αποχτευσης δεν υπγονται στο ν. 4093/2012 και υποχρεθηκε η αιτοσα να αποδχεται προσωριν τις προσηκντως προσφερμενες υπηρεσες τους, με την καταβολ σε αυτος των μηνιαων αποδοχν τους πως αυτς διαμορφθηκαν την 31-12-2012. Η αιτοσα, μως, εκθτει τι το νομοθετικ καθεστς βσει του οποου εκδθηκε η ανωτρω απφαση, λλαξε με το νμο 4354/2015, ο οποος κατργησε τις διατξεις των νμων 4024/2011 και 4093/2012 και υπγαγε στις διατξεις του τους υπαλλλους των Δημοτικν Επιχειρσεων δρευσης και Αποχτευσης. Ζητ, λοιπν, να ανακληθε η υπ αριθμ. 41/2014 απφαση και να αρθε το ασφαλιστικ μτρο που εχε διαταχτε με αυτν. Κρθηκε τι η  ατηση τυγχνει απορριπτα για το μεν - πριν την επικαλομενη απ αυτν νομοθετικ μεταβολ - διστημα, επειδ κτι ττοιο θα ισοδυναμοσε με αναδρομικ ανκληση του ασφαλιστικο μτρου  (χωρς μλιστα ο νετερος νμος να χει αναδρομικ ισχ), κτι που απαγορεεται, εν για το μετ τη νομοθετικ μεταβολ διστημα τυγχνει απορριπτα, επειδ ελλεπει το απαρατητο ννομο συμφρον της αιτοσας για την ανκληση της απφασης αυτς, καθς δεν εναι απαρατητη η ανκληση του προσωρινο μτρου για τον προσδιορισμ των αποδοχν των εργαζομνων βσει του νετερου νμου, εν πργματι χει λβει χρα η νομοθετικ μεταβολ. Απορρπτει την ατηση.

13-4-17   ΔΕφΑθ 567/17 : Διαγωνισμο - Δημσια ργα - Κατακρωση - Ματαωση. Αδικοπραξα Δημοσου - Αποζημωση. Διαδικασα διενργειας διαγωνισμο για τη σναψη διοικητικς σμβασης - Ανακρυξη της εφεσιβλτου ως τελικο μειοδτη και κατακρωση του αποτελσματος του διαγωνισμο υπρ της - Απρριψη απ το ΕΣΡ του αιτματος για χοργηση πιστοποιητικο περ μη συνδρομς των ασυμββαστων των ρθρων 3 και 4 του Ν.3021/02, με συνπεια τη ματαωση του διαγωνισμο και την επανακρυξ του, κι εν τλει την εκτλεση του ργου απ λλη κατασκευαστικ εταιρα. Αδικοπρακτικ ευθνη του Δημοσου βσει των ρθρων 105-106ΕΝ. Το Δικαστριο κρνει τι υφσταται αιτιδης συνφεια μεταξ της μη χορηγσεως του νδικου πιστοποιητικο και της ζημας της εφεσβλητης και, συνεπς, το εκκαλον υπχει ευθνη προς αποκατσταση της, απορριπτμενων των αντιθτων λγων της εφσεως. Επιδκαση αποζημωσης που περιλαμβνει το διαφυγν κρδος της εφεσβλητης και χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης, καθς εθγη η επαγγελματικ φμη της εφεσβλητης.Απορρπτει την φεση.

13-4-17  ΜονΠρΘεσ 4995/17Πληση ακιντου - Προσμφωνο - Ποινικ ρτρα. Εκτλεση - Ανακοπ. Με την κρινμενη ανακοπ  ζητεται  η ακρωση  πρτου εκτελεστο απογρφου του προσυμφνου πλησης ακιντου και της επιταγς προς εκτλεση, με την οποα επιτσσεται να καταβλει η ανακπτουσα στην καθ ης η ανακοπ το ποσ των 5.000.000,00 ευρ ως απατηση απορρουσα απ κατπτωση ποινικς ρτρας βσει του ως νω προσυμφνου. Η καθ ης η ανακοπ επικαλεται τι βσει των συμφωνηθντων στο προσμφωνο κατπεσε υπρ αυτς ποινικ ρτρα λγω της μη κδοσης οικοδομικς δειας για την ανγερση κτσματος στο προς πληση ακνητο κατ τη διρκεια ισχος του προσυμφνου, απ υπαιτιτητα της ανακπτουσας αγορστριας. Αποδεχθηκε μως, τι η μη κδοση της απαιτομενης οικοδομικς δειας, η κδοση της οποας εχε τεθε ως αρεση που πρεπε να εχε πληρωθε στε να καταστε δυνατ η κατρτιση του οριστικο  συμβολαου πλησης, δεν οφελεται σε υπαιτιτητα της ανακπτουσας, διτι, η  κρωση  και  μεταγραφ της μεμονωμνης  πρξης εφαρμογς, λαβε χρα μλις 5 ημρες πριν την εκπνο της δεκμηνης συμφωνηθεσας μεταξ των διαδκων προθεσμας, χωρς η καθυστρηση αυτ να συνδεται με οποιαδποτε υπατια συμπεριφορ της ανακπτουσας, αφο αρμδια για να κινσει τις διαδικασες ταν η καθ ης η ανακοπ και χι η ανακπτουσα. Δεκτ η ανακοπ.

7-4-17  ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ-Α) 479/17 : Αναδασωτες εκτσεις - Πυρκας - Δασικ κταση - ννοια - Κυριτητα.   Με την κρινμενη ατηση, ζητεται η ακρωση διοικητικς πρξης με την οποα κηρχθηκε ως αναδασωτα κταση, η οποα κηκε απ πυρκαγι , κατ το μρος αυτς, που,σμφωνα με τους ισχυρισμος της αιτοσης, κηρσσεται αναδασωτα, επ της οποας προβλλει η αιτοσα δικαωμα κυριτητας σε ποσοστ 1/3 εξ αδιαιρτου. Δικριση των εκτσεων που την ημρα της πυρκαγις εχαν την μορφ δσους και των μη δασικν εκτσεων που ταν γεωργικς. Εν προκειμνω, προβλλεται, τι δεν αιτιολογεται νομμως ο δασικς χαρακτρας της επμαχης κτασης ως προς τη συνδρομ των ουσιαστικν προποθσεων, οι οποες απαιτονται για να θεωρηθε τι ορισμνη κταση χει δασικ μορφ. Προκπτει, τι τμμα της κτασης εναι μη δασικ. Περαιτρω, μως, απ την φωτοερμηνεα, προκπτει τι τα επιμρους τμματα της επμαχης κτασης, εχαν ανκαθεν τη μορφ του δσους το γεγονς δε αυτ αρκε, για την υπαγωγ τους στη δασικ νομοθεσα. Επομνως, η κρινμενη ατηση πρπει να γνει δεκτ εν μρει.

7-4-17   ΜονΕφΘεσ 552/17 : Σμβαση δικαιχρησης ορισμνου χρνου - Πρωρη καταγγελα - Αγωγ - Κονδλια. Αδικοπραξα - Επαγγελματικ φμη. Διαφορ απ σμβαση δικαιχρησης ορισμνου χρνου, με την οποα η ενγουσα  παραχρησε, με δικαιχρηση, σε καθνα απ τους εναγμενους το αποκλειστικ δικαωμα να εγκαθιστ κτηματομεσιτικ γραφεα συγκεκριμνου τπου και το δικαωμα χρσης των σημτων, της πολιτικς οδηγιν, της τεχνογνωσας και του συστματος ανπτυξης και λειτουργας τους  - εξδικη καταγγελα εκ μρους των εκκαλοντων - εναγομνων, πριν παρλθει ο ορισμνος χρνος της  σμβασης, για σπουδαο λγο , τοι την ρνηση της ενγουσας να προσαρμσει τους ρους της σμβασης στις νες οικονομικς συνθκες συρρκνωσης της κτηματαγορς και συνακλουθα της κατακρυφης πτσης των εσδων των εκκαλοντων-εναγομνων -  Ακολοθησε καταγγελα της σμβασης εκ μρους και της εφεσιβλτου - ενγουσας, λγω της εξδικης καταγγελας των εναγομνων κι επειδ κλονστηκε ανεπανρθωτα η εμπιστοσνη της ενγουσας προς καθνα απ αυτος, με αποτλεσμα να καταστε αδνατη η εξακολοθηση της συνεργασας. Κατ τη λση της σμβασης οι εναγμενοι εχαν χρη απναντι στην ενγουσα - Προσδιορισμς  και επιδκαση κονδυλων  απ το Εφετεο - ννοια δλης ημρας καταβολς. Δεν αποδεχθηκε προσβολ της προσωπικτητας της ενγουσας ως προς τη φμη και την επαγγελματικ της πστη, με τις αδικοπρακτικς πρξεις της εξβρισης και της συκοφαντικς δυσφμισης των φυσικν προσπων του δ.σ. αυτς. Συνεκδκαση εφσεων - Δεκτ κατ ουσαν η φεση των εκκαλοντων - εναγομνων. Δεκτ εν μρει η αγωγ ως προς την 1η και 3η των εναγομνων.

31-3-17    ΑρΠγος (Ολ) 1/17 : Απρρητο επικοινωνας - Αρχεα ηλεκτρονικν υπολογιστν. Αποδεικτικ στοιχεα. Πρξεις αθμιτου ανταγωνισμο. Ατηση αναρεσης. Η αναιρεσεουσα εχε ασκσει αγωγς κατ των αναιρεσιβλτων πρην εργαζομνων της για αποζημωση απ πρξεις αθμιτου ανταγωνισμο, στις οποες εχαν προβε οι τελευταοι σε βρος της, επικαλομενη (η αναιρεσεουσα) στοιχεα που εχε ανασρει απ τα προσωπικ αρχεα των εταιρικν ηλεκτρονικν υπολογιστν των αναιρεσιβλτων. Στο πρωτοβθμιο, αλλ και στο δευτεροβθμιο δικαστριο, κρθηκε τι τα ως νω στοιχεα - γγραφα, αποκτθηκαν κατ παρβαση του απορρτου των επικοινωνιν και συνιστον παρνομα αποδεικτικ μσα. Με την υπ κρση ατηση προβλλονται ως λγοι αναρεσης, η εσφαλμνη ερμηνεα του ρθρου 19 παρ. 1 του Σ. και η παρ το νμο μη λψη υπψη των ανωτρω στοιχεων. Κρση τι η αποκλυψη των κρσιμων δεδομνων, προκειμνου η αναιρεσεουσα να διασφαλισθε το δικαωμα της επιχειρηματικς ελευθερας της εναι καθ’ λα θεμιτ, η δε, κατ τα ρθρα 9 και 9 Α του Σ. και το ρθρο 8 της ΕΣΔΑ, επκληση των πρην υπαλλλων της αναιρεσεουσας των δικαιωμτων στην ιδιωτικ ζω και την προστασα των προσωπικν δεδομνων, εναι αθμιτη, αφο η σκησ τους προσβλλει δικαιματα της αναιρεσεουσας που υπερχουν προφανς. Ειδικτερα, τα δικαιματα της αναιρεσεουσας, που απορρουν απ το ρθρο 5 παρ.1 Σ. και η διασφλιση της εμπορικς πστης και του ελεθερου ανταγωνισμο, που η αποτελεσματικ υπερσπισ τους ενπιον δικαστηρου, επβαλε την απδειξη της αθμιτης και επιζμιας για την αναιρεσεουσα συμπεριφορς των αναιρεσιβλτων πρην υπαλλλων της. ρα η ανσυρση των κρισμων αρχεων απ τους εταιρικος υπολογιστς που αυτο χρησιμοποιοσαν και η χρση τους ενπιον του δικαστηρου ταν νμιμη. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση αναιρσεως.

24-3-17 ΜονΠρΑθ 60/17 : Επιμλεια τκνων - Διατροφ. Εναλλασμενη κατοικα. σκηση γονικς μριμνας. Το Δικαστριο ενψει και της θλησης του ανηλκου τκνου, την οποα οφελει να λβει υπψη του, κρνει εν προκειμνω τι η χρονικ κατανομ της γονικς μριμνας εναι η πιο ενδεδειγμνη λση. Η χρονικ τοι εναλλασσμενη σκηση κατανομς της επιμλειας εξασφαλζει τη συμμετοχ και των δο γονων στην ανατροφ του παιδιο και ενισχει τους δεσμος του ανηλκου με αμφτερους τους γονες του. Επιδκαση διατροφς στη μητρα του ποσο των 250 ευρ το μνα μχρι την τελεσιδικα της παροσας απφασης.

16-3-17 ΕλΣυν Ολ 244/17 :  Συντξεις Δημοσου - Εισφορ Αλληλεγγης - Συνταγματικτητα. Τθεται το ζτημα της συμβαττητας των ρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010  σε σχση με τα ρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντγματος, καθς και του ρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.Κρθηκε τι οι επμαχες διατξεις, καθ’ ο μρος επιβλθηκε με αυτς εισφορ αλληλεγγης στις συντξεις του Δημοσου, και συνακλουθα καθ’ ο μρος αυξθηκε με αυτς το ψος της επμαχης εισφορς για τους συνταξιοχους του Δημοσου εναι αντθετες προς τις απορρουσες απο το Σνταγμα αρχς. Αντθετη μειοψηφα. Κατ την κρατσασα γνμη, πρπει, ως χρονικ σημεο επλευσης των αποτελεσμτων της διγνωσης της αντθεσης των ανωτρω διατξεων με το Σνταγμα να ορισθε ο χρνος δημοσευσης της παροσας απφασης. Κρση περ μη καταβολς δικαστικο ενσμου σε αναγνωριστικ αγωγ ενπιον του ΕΣ. Αντθετη μειοψηφα.

16-3-17 ΜονΠρΦλρινας 27/17 : Σμβαση δανεου - ροι - Ελευθρωση εγγυητ. Διαταγ πληρωμς - Ανακοπ. νσταση ελευθρωσης εγγυητ σε σμβαση τραπεζικο δανεου - ρθρο 866 ΑΚ - παρατηση απ το σχετικ ευεργτημα - συνπειες. Εν προκειμνω δυνμει του επμαχου ρου της δανειακς σμβασης, ο ανακπτων παραιτεται της νστασης του ρθρου 866 ΑΚ, πλην μως, συμφωνεται και μλιστα αμσως μετ τη διατπωση της ανωτρω δλωσης παρατησης και κατ αντιδιαστολ αυτς, τι αυτς ελευθερνεται απ τη δοθεσα εγγηση εν η καθ ης δεν επιδιξει δικαστικ την απατηση της εντς τους απ το απαιτητ αυτς. Το Δικαστριο κρνει τι η ανωτρω δλωση παρατησης απ την ΑΚ 866 δεν αναιρε την ελευθρωση του εγγυητ απ την εγγηση. Δεδομνης της παρλευσης χρονικο διαστματος νω του τους απ τον χρνο του απαιτητο της επδικης απατησης ως την ναρξη δικαστικν ενεργειν της καθ ης προς το σκοπ βεβαωσης αυτς, η ενοχ απ την κρινμενη σμβαση εγγησης χει αποσβεσθε, δυνμει του σχετικο ρου της νδικης σμβασης δανεου. Δεκτ η ανακοπ.

9-3-17  ΑρΠγος  (Β2) 113/17 : ΔΕΥΑ - ΝΠΙΔ - Μνημνιο - Μεωση αποδοχν. Μη αναδρομικτητα νμων. Οι δημοτικς επιχειρσεις δρευσης και αποχτευσης συνιστον ΝΠΙΔ και διπονται απ τους καννες της ιδιωτικς οικονομας, δεν υπγονται στην κατηγορα των ΟΤΑ, οτε και στον ευρτερο δημσιο τομα. Περικοπς αποδοχν των εργαζομνων στις ΔΕΥΑ με το Μνημνιο. Μονομερς βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας. Η αναστολ της υπερβλλουσας μεωσης των αποδοχν απ 31-12-2012 ως 31-12-2016, η οποα προβλπεται απ την περπτωση 2 της υποπαραγρφου Γ1 του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012, καταλαμβνει τσο τους υπαλλλους του στενο δημσιου τομα, στους οποους η συγκεκριμνη διταξη εφαρμοζταν ευθως, σο και τους ενγοντες- εργαζμενους της επιχερησης, στους οποους ως 31-12-2012 η δια διταξη εφαρμοζταν αναλγως, εν απ την 1-1-2013 εφαρμζεται ευθως, με αποτλεσμα οι τελευταοι να χουν υποστε δη τις αντστοιχες μεισεις κατ 25% επ των καταβαλλμενων αποδοχν τους. Δεν μπορε να τχει αναδρομικς εφαρμογς η επμαχη διταξη, πρωτστως διτι χει εκδοθε τελεσδικη απφαση επ της κρινμενης διαφορς και δη αυτ εκκρεμε ενπιον του Δικαστηρου τοτου. Απορρπτει την αναρεση.


3-3-17  ΣτΕ (Ε) 2608/16 : Ρυμοτομα - Διαγρμματα εφαρμογς. Ατηση ακρωσης - Εκτελεσττητα πρξης. Διγραμμα εφαρμογς για τον ορισμ ρυμοτομικν και οικοδομικν γραμμν. Τα διαγρμματα εφαρμογς, που συντχθηκαν απ ιδιτες μηχανικος, με τα οποα γινε αππειρα μεταφορς στο δαφος της ρθμισης του εγκεκριμνου ρυμοτομικο σχεδου της πλης και τα οποα δεν συντχθηκαν δυνμει νομοθετικν διατξεων αλλ δυνμει εγκυκλου, αποτελον απλς τεχνικ βοθημα της υπηρεσας. Εν προκειμνω το προσβαλλμενο διγραμμα εφαρμογς, χει χαρακτρα επιβοηθητικ για την Διοκηση, προκειμνου να εκδοθον λλες εκτελεστς πρξεις και, συνεπς, δεν επγεται καθ’ εαυτ ννομες συνπειες για τους διοικουμνους. Ως εκ τοτου στερεται εκτελεσττητας και η κρινμενη ατηση καταυτο εναι απορριπτα ως απαρδεκτη.

24-2-17  ΣτΕ (Γ) 2841/16 : Πρσληψη δικηγρου σε Δμο - Διαδικασα επιλογς. Ατηση ακυρσεως - λγοι. Ατηση ακυρσεως με την οποα ζητεται η ακρωση πρξης της - επ πγιας αντιμισθας - πρσληψης δικηγρου σε Δμο, απ τον αιτοντα - συμμετχοντα στη διαδικασα επιλογς. Κατταξη υποψηφων απ πενταμελ Επιτροπ που αρχικ κρνει ποιοι απ τους υποψηφους χουν τα τυπικ προσντα κι πειτα καλε αυτος που τα πληρον σε προφορικ συνντευξη. Συνκτιμηση οικογενειακς και οικονομικς κατστασης υποψηφων. Κρθηκε απορριπτος λγος ακυρσεως ως προβαλλμενος νευ εννμου συμφροντος, περ παρλειψης στο κεμενο της επμαχης αποφσεως της Επιτροπς των ονομτων των μελν που πλειοψφησαν και αυτν που μειοψφησαν. Απορριπτος ως αβσιμος, ο λγος ακυρσεως με τον οποο ο αιτν προβλλει παρλειψη της Επιτροπς ως προς τη διαδικασα σγκρισης της παρεμβανουσας (η οποα και προσελφθη στη θση) και του αιτοντος βσει του κριτηρου της εξειδκευσης στο αντικεμενο απασχλησης. Επσης απορριπτος ο λγος ακυρσεως με τον οποο προβλλεται τι η Επιτροπ λαβε υπ ψιν στοιχεα που η παρεμβανουσα εχε υποβλει ενπιν της εκπροθσμως. Τλος, η επδικη κρση περ επιλογς της παρεμβανουσας αιτιολογεται νομμως, τα δε περ του αντιθτου προβαλλμενα εναι απορριπτα ως αβσιμα. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

21-2-17 ΑρΠγος(Α2)  532/16 : Σμβαση ργου - Προθεσμα αναρεσης - Δικαστικ ομολογα - Επιστροφ παραβλου ενδκων μσων - Λγοι αναρεσης. Το εμπρθεσμο της αναρεσης, ως προπθεση του παραδεκτο της, εξετζεται και αυτεπαγγλτως. Ο αναιρετικς λγος της περ. 11 ρθρου 559 ΚΠολΔ ιδρεται και ταν το δικαστριο της ουσας δεν λαβε υπψη δικαστικ ομολογα, που εχε επικαλεσθε νομμως ο διδικος για ισχυρισμ που ασκε ουσιδη επδραση στην κβαση της δκης, υπ την προπθεση τι το δικαστριο δχθηκε διαφορετικ πρισμα απ το αναφερμενο στη δικαστικ ομολογα. Δικαστικ ομολογα εναι μνο εκενη που αποσκοπε στην αποδοχ του αμφισβητουμνου και επιβλαβος για τον ομολογοντα γεγοντος και πρπει να εναι σαφς και συγκεκριμνη. Αν το νδικο μσο γνει δεκτ και εξαφανισθε εν λω εν μρει η απφαση, ο διδικος, που το σκησε, θεωρεται νικσας, δικαιομενος εντεθεν της επιστροφς του, ανεξαρττως αν η τελικ κρση του δικαστηρου επ της ουσας της υποθσεως εναι χι ευνοκτερη γι’ αυτν. Η διταξη του ρθρου 495 παρ. 4 ΚΠολΔ, αν και συστηματικς εντσσεται στο δικονομικ δκαιο, ελγχεται αναιρετικς με το λγο της περ. 1 ρθρου ΚΠολΔ, αφο το θεσπιζμενο δι’ αυτς, επ ποιν απαραδκτου για την σκηση των ενδκων μσων, παρβολο συνιστ προπθεση για την ουσιαστικ διερενηση της υποθσεως, της οποας η κβαση καθορζει και την τχη του κατατεθντος παραβλου. Εν προκειμνω εσφαλμνως η προσβαλλομνη απφαση, αν και κανε δεκτ την φεση, διταξε την εισαγωγ του παραβλου σκησς της στο δημσιο ταμεο. Αναιρε την υπ’ αριθμ. 6503/14 απφαση του ΕφΑθηνν, κρατε και δικζει.

10-2-17  ΜονΠρΘεσ 7088/16 : Ασφαλιστικ μτρα - Δικαστικ μεσεγγηση. Σμβαση ργου, που συνφθη μεταξ της αιτοσας επε, που χει χει ως αντικεμενο εργασιν την εμπορα αγροτικν προντων και κυρως την εξαγωγ ρυζιο και της καθ ης αε που δραστηριοποιεται στον τομα της ξρανσης, επεξεργασας και αποθκευσης ρυζιο, με την οποα (σμβαση) η αιτοσα ανθεσε στην καθς την ξρανση ποσοττων αναποφλοωτου ρυζιο που θα της παρδιδε εντς καθορισμνου χρονικο διαστματος - Διαφορ ως προς τον υπολογισμ του βρους της παραδοθεσας ποστητας ρυζιο - Παρακρτηση ποστητας ρυζιο απ την καθς. Πιθανολογθηκε τι υφσταται κνδυνος χειροτερεσεως και απλειας του ανωτρω προντος και δη πωλσεως του απ την καθης σε τρτους, εν συντρχει επεγουσα περπτωση για την λψη του αιτουμνου ασφαλιστικο μτρου της δικαστικς μεσεγγησης της ανωτρω ποστητας ρυζιο και ακολοθως, πρπει η νδικη ατηση να γνει δεκτ και ως κατ’ ουσαν βσιμη.

3-2-17  ΜονΠρΛαρ 234/16 : Εργατικ ατχημα - Τραυματισμς - Ευθνη εργαζομνου. Εργατικ ατχημα - ννοια - αξισεις. Εν προκειμνω, ο ενγων εργαζταν δυνμει συμβσεως εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου, στην εναγμενη αννυμη εταιρα που διατηρε επιχερηση εκκκισης βμβακος, ως βοηθς εκκοκιστ, με αντικεμενο εργασας το δσιμο του βαμβακιο σε μπλες με τη χρση συρμτων. Αποδεχθηκε τι το επδικο εργατικ ατχημα και ο σοβαρς τραυματισμς του ενγοντος, οφελονται στην αποκλειστικ υπαιτιτητα του διου, ο οποος δεν επδειξε την, επιβαλλμενη κατ αντικειμενικ κρση, προσοχ και επιμλεια, την οποα φειλε απ τις περιστσεις ως εργτης τεχντης. Ειδικτερα, απ επιπολαιτητα και απερισκεψα, αγνοντας τον κνδυνο για τη σωματικ του ακεραιτητα απ την πιθαντητα επαφς των κτω κρων του με τον εν λειτουργα κοχλα, προβη σε επικνδυνη ενργεια, μη προβλποντας το επελθν αποτλεσμα, εν δεν θα πρεπε να την επιχειρσει αλλ να ακολουθσει την προβλεπμενη διαδικασα, την οποα γνριζε. Εφσον δεν αποδεχθηκε οποιαδποτε αμελς συμπεριφορ της εναγομνης εργοδτριας εταιρας και των νομμων εκπροσωπν της, τελοσα σε αιτιδη συνφεια με το επδικο ατχημα, η κρινμενη αγωγ πρπει να απορριφθε ως ουσιαστικ αβσιμη.


27-1-17  ΜονΠρΘεσ 10456/16  : Προσμφωνο πλησης ακιντου - Ποινικ ρτρα. Εκτελεστ απγραφο - ρνηση συμβολαιογρφου - Αναλογικ τλη. Μετ την πρακτη λξη της διρκειας του προσυμφνου, η αιτοσα ζτησε απ το συντξαντα αυτ συμβολαιογρφο να προβε στην κδοση πρτου εκτελεστο απογρφου προκειμνου αυτ να επισπεσει αναγκαστικ εκτλεση κατ της αντισυμβαλλομνης της. ρνηση του συμβολαιογρφου, ο οποος πραν των αντιρρσεν του περ μη συνδρομς των νμιμων προποθσεων, επικαλεται πως η αιτοσα χει υποχρωση καταβολς αναλογικο τλους χαρτοσμου. Κρθηκε τι καθσον, η καταβολ αναλογικο τλους χαρτοσμου δεν προβλπεται για την κυρα σμβαση, αλλ εναι υποκεμενη μνο σε Φ.Μ.Α, και η νδικη παρεπμενη αυτς σμβαση συνομολγησης ποινικς ρτρας δεν υπκειται σε αναλογικ τλος χαρτοσμου, πως βσιμα υποστηρζεται απ την αιτοσα. Επσης, δεν συνγεται τι η μη υποβολ της παρεπμενης σμβασης στο ως νω τλος εξαρτται απ την κατρτιση μη, τελικ, της κριας σμβασης. Η υπ κρση ατηση ασφαλιστικν μτρων πρπει να γνει δεκτ και να διαταχθε ο συμβολαιογρφος να εκδσει και χορηγσει στην αιτοσα εκτελεστ απγραφο.

18-1-17  ΣτΕ (Ολ) 95/17:  δειες λειτουργας τηλεοπτικν σταθμν - Αρμοδιτητα - Ε.Σ.Ρ. Ζητεται η ακρωση της υπ αριθμ. 4297/1.3.2016 απφασης του Υπουργο Επικρατεας, η οποα εκδθηκε κατ επκληση, μεταξ λλων, του ν. 4339/2015 και ιδως του ρθρου 2Α αυτο, με την οποα ορσθηκε τι η αρμοδιτητα διενργειας της διαγωνιστικς διαδικασας, για τη χοργηση τεσσρων (4) αδειν παροχν περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας, ανατθεται στη Γενικ Γραμματεα Ενημρωσης και Επικοινωνας κι ρα στον Υπουργ, στον οποο κι χουν ανατεθε οι αρμοδιτητες της Γεν. Γραμματεας, παρακμπτωντας την αρμοδιτητα του ΕΣΡ. Κρθηκε κατ πλειοψηφα η αντισυνταγματικτητα των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 2Α του Ν.4339/15, οι οποες αντκεινται στο ρθρο 15 παρ. 2 του Συντγματος. Αντθετη μειοψηφα. Επσης, κρθηκε τι δεν ασκε επιρρο στο ννομο συμφρον της αιτοσης το νμιμο μη της λειτουργας της, οτε και το γεγονς τι κατ το χρνο εκδσεως της προσβαλλμενης πρξεως και της σκησης της αιτσεως δεν μποροσε να εναι ββαιο τι η αιτοσα θα συμμετεχε στη διαγωνιστικ διαδικασα. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση.

13-1-17 ΣτΕ  (Ε) 1869/16 : Πολεοδομα - Ξενοδοχειακς εγκαταστσεις. Αυθαρετη δμηση - Επιβολ προστμου. Λγοι φεσης. Αυθαρετες κατασκευς σε ξενοδοχειακ συγκρτημα - Επιβολ προστμου. λεγχος νομιμτητας και επρκειας της αιτιολογας της κθεσης αυτοψας και της απφασης της Επιτροπς Ενστσεων. Με τις διατξεις των ρθρων 2 και 3 του π.δ. 267/1998 θεσπστηκαν καννες για την εκτμηση της συμβατικς αξας των αυθαιρτων κτισμτων και κατασκευν και τον υπολογισμ των προστμων αν κατηγορα αυτν, οι διατξεις, μως, αυτς καταργθηκαν με το ρθρο 6 της 9732/27.2.2004 κοινς υπουργικς απφασης. Η εκκαλοσα αναφορικ με τη νομιμτητα της επιβολς του νδικου προστμου υποστριξε τι η προσβαλλμενη απφαση εναι ακυρωτα, διτι εφαρμοστες, εν προκειμνω, διατξεις ταν εκενες του π.δ. 267/1998 και χι της Κ.Υ.Α. 9732/2004, εν χει εκδοθε βσει ανεπαρκος αιτιολογας και κατ εσφαλμνη εκτμηση της τιμς ζνης του ακιντου. Παρθεση λγων εφσεως που δεν ρχονται σε αντθεση - κατ την ννοια της διταξης του ρθρου 12 του ν. 3900/2010 -, προς τη μνημονευμενη στη σκψη 6 της παροσας αποφσεως νομολογα του Δικαστηρου. Απορρπτει την φεση.

5-1-17  ΔΕφΑθ 2070/16 : Δμοι - Κατργηση και συγχνευση - Τλη καθαριτητας και φωτισμο πρην Δμων - Τρπος υπολογισμο. Προσφυγ. Εμπρθεσμη η σκηση της προσφυγς κατ εφαρμογ του ρθρου 66 του ΚΔΔ για τις διαφορς με φορολογικ χαρακτρα, πως εν προκειμνω. Κρθηκε τι ο τρπος υπολογισμο για το κρσιμο τος (2009) των καταλογισθντων σε βρος της προσφεγουσας (ΔΕΗ) ποσν για φρο ηλεκτροδοτομενων χρων και τλη καθαριτητας και φωτισμο εναι αυθαρετος και δεν βρσκει ρεισμα στο νμο. Ο διδικος Δμος προβη στον προσδιορισμ τους εφαρμζοντας το μσο του ισχοντος για κθε πρην Δμο συντελεστ επ του συνλου της δηλωθεσας επιπλον κτασης στεγασμνων και μη χρων, αθροζοντας στην συνχεια τα προκπτοντα δο ποσ, εν φειλε κατ νμο, να κατανεμει, μετ τη διενργεια ελγχου, την κταση αυτ, μεταξ των δο Δμων, και να υπολογσει τα νδικη τλη και φρο για το τμμα που ανκε στον κθε πρην Δμο, με βση τους συντελεστς που προβλεπαν οι ισχουσες κανονιστικς αποφσεις των Δημοτικν τους συμβουλων αντιστοχως. Ενψει των ανωτρω δεδομνων, πρπει να ακυρωθον ως νομικς πλημμελες οι προσβαλλμενες πρξεις. Δεκτ η προσφυγ.

22-12-16 ΔΕφΑθ 956/16 : Δημοτικ φορολογα - Πολεοδομικ ργα. Πρξη επιβολς εισφορς - Αποσβεστικ προθεσμα. Προσφυγ - Αρμοδιτητα. Οι υποθσεις που αφορον την επιβολ της τακτικς εισφορς σε χρμα του ρθρου 9 του ν. 1337/1983 απ το Δμο σε βρος των ιδιοκτητν ακιντων εκτς σχεδου, τα οποα εντσσονται σε περιοχ εντς σχεδου πλεως, προκειμνου να συμβλουν στη δαπνη κατασκευς των βασικν κοινοχρστων πολεοδομικν ργων περιλαμβνονται στις εν γνει φορολογικς διαφορς, για τις οποες επιφυλσσεται η εξαιρετικ καθ λην αρμοδιτητα του διοικητικο εφετεου (αρ.6 παρ. 2 του ΚΔΔ). Κρσιμος χρνος για τον προσδιορισμ της αξας των ακιντων προκειμνου να εκδοθε η πρξη επιβολς της εισφορς. Σε πενταετ αποσβεστικ προθεσμα υπκειται η επιβολη της επδικης εισφορς. Αλλαγ επωνυμας και δρας της προσφεγουσας εταιρας - ισχυρισμο της Δημοτικς αρχς περ ατελσφορων προσπαθειν των οργνων της προς ανερεση της προσφεγουσας, οι οποοι και απορρφθηκαν ως αβσιμοι. Κρθηκε τι το δικαωμα της καθ ης δημοτικς αρχς να επιβλει την νδικη εισφορ εχε απωλεσθε την 1/1/2011, τοι μετ την εκπνο της πενταετος αποσβεστικς προθεσμας στις 31/12/2010. Δεκτ η προσφυγ.

22-12-16 ΜονΠρΘεσ 6890/16 : ΕΠΕ - Διορισμς προσωρινς διοκησης - Λση. Προσωριν διοκηση ΕΠΕ - ρθρο 69 ΑΚ. Εν προκειμνω η αιτοσα, μτοχος της εταιρας περιορισμνης ευθνης,ζητε να διορισθε προσωριν διοκηση της εταιρας διτι, αφενς, δεν υφσταται πλον διοκηση λγω διαταρξεως των σχσεων της αιτοσας και του διαχειριστ, οι οποοι αδυνατον να συνεννοηθον μεταξ τους , αφετρου τα συμφροντα του τελευταου συγκροονται με αυτ της εταιρας. Η αιτοσα σωρεει αντικειμενικ τις δο βσεις για το διορισμ προσωρινς διοκησης κατ ρθρο 69ΑΚ, τοι για πλασματικ λλειψη διοκησης και σγκρουση συμφερντων του διαχειριστ με τα συμφροντα του νομικο προσπου - δεν διατσσεται χωρισμς των αντιφασκουσν αυτν δο βσεων διτι η πρτη εξ αυτν εναι απορριπτα ως μη νμιμη. Δεκτ εν μρει η ατηση.

9-12-16  ΠολΠρΠειρ 619/16 : Δνειο σε ελβετικ φργκο. Αλλαγ ισοτιμας. ΓΟΣ - Ακυρτητα. Παρβαση της αρχς της διαφνειας σε περπτωση αθτησης της υποχρωσης ενημρωσης του δανειολπτη. Καταχρηστικο ΓΟΣ - Αρχ της διαφνειας. Οι ΓΟΣ πρπει να εναι διατυπωμνοι με τρπο σαφ και κατανοητ. Ακυρτητα ΓΟΣ που προβλπει την εξφληση του δανεου αποκλειστικ σε ελβετικ φργκα σε ευρ με βση την ισοτιμα που ισχει κατ τον χρνο καταβολς. Για την απδοση του δανεου αναφορικ με την ισοτιμα, κρσιμος χρονος εναι ο χρνος χοργησης του δανεου. Πρπει η υπ κρση αγωγ να γνει δεκτ, ως βσιμη και κατ ουσαν κατ την τρτη επικουρικ της βση, με συνπεια οι καταβολς, που οι ενγοντες πραγματοποιον σε ευρ προς εκπλρωση των απορρεουσν απ τις επμαχες συμβσεις υποχρεσεν τους, να πρπει να υπολογζονται απ την εναγομνη σε ελβετικ φργκα, με βση τη μεταξ των δο νομισμτων συναλλαγματικ ισοτιμα που σχυε κατ την ημρα εκταμευσης των δανεων.

2-12-16 ΠΠολΘεσ 738/16 : Τρπεζες - Δνειο σε ελβετικ φργκο - Αλλαγ ισοτιμας - ροι σμβασης. Σναψη δανεου σε ελβετικ φργκο. Αγωγ για αναγνριση ακυρτητας της πρξης τροποποησης σμβασης στεγαστικο δανεου. Για το ορισμνο της εν λγω αγωγικς βσης, θα πρπει να προσβλλονται με αυτν συγκεκριμνα επιμρους κονδλια του τηρηθντος λογαριασμο. Επση, δεν μπορε να χαρακτηρισθε η χοργηση του δανεου αυτο ως επενδυτικ υπηρεσα, αφο σκοπς της νδικης σμβασης, ταν η λψη δανεου σε ξνο νμισμα με ευνοκος ρους, και χι η βλτιστη απδοση ορισμνου κεφαλαου. Κρση περ νομιμτητας των ρων της συμβσεως. Ο ρος ξνου νομσματος δεν προσκροει a priori στα χρηστ θη, πως απαιτε το ρθρο 178 ΑΚ, εν δε συντρχει οτε η προπθεση του ρθρου 179 ΑΚ περ δυσαναλογας παροχς - αντιπαροχς, αφο η ρτρα μετατροπς σε ξνο νμισμα, στην νδικη περπτωση, δεν ταν εξαρχς και per definitionem σε βρος της ενγουσας, αλλ η αξηση της οφειλμενης δσης επλθε μετ την ανατροπ της ισοτιμας ευρ - ελβετικο φργκου.
 

2017 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.