»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
»


26-5-17  ΕλΣυν (Ολ) 124/17Υπλογοι - Αθωση σε ποινικ δκη - Δσμευση δημοσιονομικο δικαστηρου. Το ζτημα της αυτονμησης της δημοσιονομικς δκης ναντι της ποινικς στην περπτωση που ο υπλογος αθωθηκε σε ποινικ δκη. Η δσμευση του Ελεγκτικο Συνεδρου απ τη αθωωτικ ποινικ απφαση συντρχει αποκλειστικ και μνο υπ την προπθεση τι τα πραγματικ περιστατικ για τα οποα διχθηκε ποινικ το προτεινμενο προς καταλογισμ πρσωπο, αλλ αθωθηκε, στω και λγω αμφιβολιν, ταυτζονται πλρως με αυτ στα οποα στηρζεται ο καταλογισμς του. Εν προκειμνω το Τμμα, κρνοντας τι δεν μπορε να αποστε απ την αθωωτικ κρση του ποινικο δικαστηρου δεν σφαλε, λγω της διαπιστωθεσας συνφειας μεταξ των πραγματικν περιστατικν και της συμπεριφορς που αποδδονταν στην ττε εκκαλοσα ως υπολγου στη δημοσιονομικ δκη, μ’ αυτ που αποτλεσαν την αντικειμενικ υπσταση των ποινικ κολσιμων πρξεων, για τις οποες αυτ αθωθηκε στην προηγηθεσα (δη ολοκληρωθεσα) ποινικ δκη, αφο εχε εφαρμογ, εν προκειμνω, η διταξη της παρ. 2 του ρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., η οποα υποχρενει το Δημοσιονομικ Δικαστριο να απσχει απ την διατπωση κρσεως που θα θετε εν αμφιβλω το αθωωτικ αποτλεσμα της οικεας ποινικς διαδικασας και θα παραβαζε, στην κρινμενη υπθεση, το τεκμριο 16 αθωτητας της ανωτρω. Aπορρπτει την ατηση αναρεσης.

22-5-17  ΣτΕ (Ολ) 711/17 : Διευθυντς σχολικν μονδων - Διαδικασα επιλογς. Συνταγματικτητα. Ζητεται η ακρωση της υπουργικς Φ.361.22/26/79840/Ε3/19.5.2015 αποφσεως  - Ν.4327/15 -  Διαδικασα επιλογς και τοποθετσεως διευθυντν σχολικν μονδων - συνταγματικς αρχς της ιστητας και της αξιοκρατας και ειδικτερα της ελεθερης προσβσεως και σταδιοδρομας κθε λληνα στις δημσιες θσεις κατ τον λγο της προσωπικς του αξας και ικαντητας (ρθρο 4 παρ. 1 και 4 και ρθρο 5 παρ. 1 του Σ.), της διαφνειας (ρθρο 103 παρ. 7 του Σ.),  καθς και του κρτους δικαου (ρθρο 25 παρ.1 του Σ.) . Κρθηκε τι κατ παρβαση των ανωτρω συνταγματικν αρχν, ανατθεται η εν λγω αρμοδιτητα στο σλλογο διδασκντων, στον οποο μετχουν (αδιακρτως) λοι οι υπηρετοντες στην οικεα σχολικ μονδα μνιμοι και αναπληρωματικο εκπαιδευτικο, και με την διαδικασα της μυστικς ψηφοφορας, εν η διοκηση των σχολικν μονδων της πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαιδεσεως, σμφωνα με τις αναφερθεσες συνταγματικς αρχς, πρπει να αναδεικνεται απ κατλληλο ργανο που συγκροτεται και λειτουργε με εχγγυα αξιοκρατας, αμεροληψας και αντικειμενικτητας και με διαφαν και αντικειμενικ διαδικασα. Αντκειται στο Σνταγμα και η λλειψη αιτιολογας της αξιολγησης. Κατ συνπεια η προσβαλλμενη υπουργικ απφαση κατ το μρος που με αυτν ρυθμζεται η επιλογ διευθυντν σχολικν μονδων εναι παρνομη, αφο στηρζεται στις διατξεις του ν. 4327/2015 που ρχονται σε αντθεση προς το Σνταγμα και δεν μπορον να εφαρμοσθον.Αντθετη μειοψηφα.

22-5-17  ΣτΕ (Ε) 907/17 : Ιχθυοκαλλιργειες - Χωροταξα - γκριση περιβαλλοντικν ρων . γκριση περιβαλλοντικν ρων για τη μετεγκατσταση - επκταση ιχθυοτροφικς μονδας - Ατηση ακυρσεως. Η θση στην οποα χωροθετθηκε η επδικη μονδα δεν βρσκεται εντς ζνης οικιστικο ελγχου περιοχς, η οποα να προβλπεται ως ζνη ανπτυξης υδατοκαλλιεργειν απ εγκεκριμνο χωροταξικ ρυθμιστικ σχδιο λλο μσο ευρτερου χωροταξικο σχεδιασμο, οτε εντς λλης ζνης ανπτυξης παραγωγικν δραστηριοττων. Επσης, το ζτημα της χωροθτησης της επδικης μονδας δεν μπορε να θεωρηθε τι ρυθμζεται απ τις διατξεις του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.(Ειδικ Πλασιο Χωροταξικο Σχεδιασμο και Αειφρου Ανπτυξης) για τις υδατοκαλλιργειες, με το οποο η επμαχη νσος χει συμπεριληφθε στις ιδιατερα αναπτυγμνες Π.Α.Υ., διτι, προεχντως, πως χει κριθε, το Ειδικ αυτ Πλασιο δεν σχυε κατ τον χρνο εκδσεως των προσβαλλμενων πρξεων. Δεκτ η ατηση.

18-5-17  Πρακτικ 2ης ειδικς συνεδρασης Ολ ΕλΣυνεδρου : Γνωμοδτηση, σμφωνα με το ρθρο 73 παρ. 2 του Συντγματος, στο προς ψφιση νομοσχδιο του Υπουργεου Οικονομικν με ττλο “Κεφλαιο … Συνταξιοδοτικς ρυθμσεις Δημοσου. ρθρο … Τροποποηση διατξεων ν.4387/2016".

12-5-17 ΕφΑθ 1611/17 : Δνειο σε ελβετικ φργκο - Αλλαγ ισοτιμας. Προστασα καταναλωτ - ΓΟΣ - Αρχ της διαφνειας. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς. Στεγαστικ δνειο σε ξνο νμισμα και συγκεκριμνα σε ελβετικ φργκο - υποχρωση σαφος ενημρωσης των δανειοληπτν για τους ενδεχμενους κινδνους - ΓΟΣ - λεγχος καταχρηστικτητας/ακυρτητας. Μεταβολ της συναλλαγματικς ισοτιμας - καθυστρηση πληρωμς των δσεων απ τους ανακπτοντες - καταγγελα και κλεσιμο του λογαριασμο - Διαταγ πληρωμς - απρριψη ανακοπς - σκηση φεσης. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι η εφεσβλητη τρπεζα δεν παρεχε στους ανακπτοντες - οι οποοι μλιστα δεν διθεταν ιδιατερες γνσεις αναφορικ με τους νομισματικος καννες - την κατλληλη ενημρωση σχετικ με τους οικονομικος κινδνους, που μπορον να προκψουν απ την ενδεχμενη αυξομεωση της συναλλαγματικς ισοτιμας και ως εκ τοτου παραβασε τον σχετικ ουσιδη ρο των Γ.Ο.Σ., που επηρεζει τις θεμελιδεις υποχρεσεις του οφειλτη, που προκπτουν απ την σμβαση, την οποα ο τελευταος δεν θα υπγραφε, εν εχε ενημερωθε για τις υποχρεσεις, που αναλμβανε και τις επιπτσεις, που θα εχε η μετατροπ του δανεου του απ ευρ σε ελβετικ φργκα. Δεκτ η φεση ως κατ ουσα βσιμη.

12-5-17 ΑρΠγος (Δ) 464/17 : Τροχαο ατχημα- Θνατος - Χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης - Προσδιορισμς  - Αρχ της αναλογικτητας. Αναρεση. Τροχαο ατχημα με μοτοποδλατο - παρνομη προσπραση μοτοποδηλτου απ αυτοκνητο, με συνπεια το θανσιμο τραυματισμ  του οδηγο και της επιβανουσας στο μοτοποδλατο - Υπαιτιτητα οδηγο του ζημιογνου αυτοκιντου και συνυπαιτιτητα 30% των θυμτων για το λγο τι δεν φοροσαν προστατευτικ κρνος. Επιδκαση ελογης χρηματικς ικανοποησης λογω ψυχικς οδνης στους συγγενες - προσδιορισμς των ποσν. Κρθηκε τι το Εφετεο με τα ποσ που καθρισε για τη χρηματικ ικανοποηση των αναιρεσειντων, λγω ψυχικς οδνης , παραβασε - με το να μην εφαρμσει - την αρχ της αναλογικτητας του ρθρου 25 παρ. 1 του Συντγματος και υπερβη τα ακραα ρια της διακριτικς του ευχρειας, καθσον τα επιδικασθντα ποσ, δεν τελον σε σχση ανεκτς αναλογας με την ψυχικ οδνη, που δχθηκε αυτ τι υπστησαν οι αναιρεσεοντες - ενγοντες, υπολεπονται δε και μλιστα καταφανς των συνθως επιδικαζομνων σε παρμοιες περιπτσεις, ποσν. Επομνως, ο πρτος λγος της αναιρσεως απ τον αρ. 1 του ρθρου 559 ΚΠολΔ, εναι βσιμος και πρπει να γνει δεκτς. Απορρπτει το δετερο λγο αναιρσεως περ λλειψης ειδικς και εμπεριστατωμνης αιτιολογας της προσβαλλμενης απφασης. Αναιρε εν μρει την υπ αριθμ. 6794/14 απφαση του ΜΕφΑθ και παραπμπει κατ το αναιρομενο μρος της για περαιτρω εκδκαση.

8-5-17 ΣτΕ (Β) 675/17 : Παραγραφ φορολογικν αξισεων - Σνταγμα. Ζτημα συνταγματικτητας των διατξεων των ρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009, 82 του ν. 3842/2010 - Περ παρτασης του χρνου παραγραφς φορολογικν αξισεων των οποων η ναρξη παραγραφς – πως εν προκειμνω  – ταν προγενστερη του προηγομενου της δημοσιεσεως - των κρσιμων διατξεων - οικονομικο τους. Αντθεση προς την απορρουσα απ την αρχ του κρτους δικαου αρχ της ασφλειας δικαου και στις διατξεις του ρθρου 78 παρ. 1 και 2 του Συντ. - μη νμιμη η κδοση του νδικου φλλου ελγχου. Ενψει, μως, του τι το ζτημα της συνταγματικτητας των ανωτρω διατξεων δεν χει κριθε με προηγομενη απφαση της Ολομελεας του ΣτΕ, το Τμμα κρνει τι η επλυση του εν λγω ζητματος πρπει να παραπεμφθε στην Ολομλεια του Δικαστηρου.

3-5-17 ΣτΕ (Ολ) 100/17Λειτουγα εμπορικν καταστημτων τις Κυριακς - Αντισυνταγματικτητα. Τουρισμς.  Zητεται η ακρωση της υπ αρ. Κ1-1119/7.7.2014 υπουργικς αποφσεως με ττλο «Ορισμς τριν τουριστικν περιοχν της Ελλδας, που επιτρπεται πιλοτικ για να (1) τος η προαιρετικ λειτουργα των εμπορικν καταστημτων και τις υπλοιπες Κυριακς πραν των αναφερομνων στην παρ. 1 του ρθρου 16 του ν. 4177/2013».  Κρθηκε τι προσβλλεται το κατοχυρωμνο στο Σνταγμα δικαωμα της επ σοις ροις ελεθερης ανπτυξης της προσωπικτητας και του δικαιματος των πσης φσεως εργαζομνων για ελεθερο χρνο και της απολασες του, ατομικ και απ κοινο με την οικογνει τους, ως τακτικ διλειμμα της εβδομαδιαας εργασας. Εν σχσει δε με τον τουρισμ, η εξουσιοδτηση του Ν.4254/14  αντιτθεται στην παρ. 2 ρθρου 43 του Συντ., καθσον η αναφορ σε «τρεις τουριστικς περιοχς», χωρς ειδικτερο και συγκεκριμνο προσδιορισμ εναι αριστη. Συνεπς, η βασισθεσα στην εξουσιοδτηση αυτ προσβαλλομνη υπουργικ απφαση εναι μη νμιμη. Ακυρνει την προσβαλλμενη απφαση.

21-4-17  ΑρΠγος (Ολ) 2/17 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10 - Χρος απ δνειο ΟΕΚ - Υπαγωγ.  Επλυση του γενικτερου ενδιαφροντος ερμηνευτικο ζητματος, αναφορικ με τα δνεια που χορηγονται απ τους Φορες Κοινωνικς Ασφαλσεως και την υπαγωγ τους στο ευνοκ ρυθμιστικ πλασιο του Ν.3869/10. Κρθηκε τι τα δνεια των Φ.Κ.Α. τα οποα εξαιρε, ο νμος 3869/10, εναι εκενα τα οποα χορηγονται, με αποφσεις των διοικητικν συμβουλων τους, ως "προσωπικ δνεια εκτκτων αναγκν" σε ασφαλισμνους και συνταξιοχους, καθς και στους υπαλλλους του "Φορα", προς αντιμετπιση εξδων σε περιπτσεις γμου, τοκετο, σοβαρς ασθνειας, θαντου, κτακτης στεγαστικς ανγκης. Συνεπς, απ τη σαφ διατπωση του νμου προκπτει τι τα στεγαστικ δνεια που χοργησε ο Οργανισμς Εργατικς Κατοικας (ΟΕΚ), στα δικαιματα και τις υποχρεσεις του οποου υποκαταστθηκε ο αναιρεσεων οργανισμς (ΟΑΕΔ), εφσον δεν καλπτουν κτακτες στεγαστικς ανγκες, δεν υπγονται στις εξαιρσεις του ρθρου 1§2 περ. γ’ ν. 3869/2010 (πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 20§15 ν. 4019/2011). Εν προκειμνω, ο αναιρεσεων οργανισμς (Ο.Α.Ε.Δ.), δεν εξαιρεται της εφαρμογς του ρθρου 1§2 ν. 3869/2010. Απορρπτει την ατηση αναρεσης.

13-4-17   ΜονΠρΙωαν 142/17 : Δημοτικς επιχειρσεις - Αποδοχς εργαζομνων - Μεισεις - Ν.4093/12. Ασφαλιστικ μτρα.  Με την υπ αριθμ. 41/14 απφαση του παρντος Δικαστηρου, κρθηκε τι οι εργαζμενοι στις Δημοτικς Επιχειρσεις δρευσης και Αποχτευσης δεν υπγονται στο ν. 4093/2012 και υποχρεθηκε η αιτοσα να αποδχεται προσωριν τις προσηκντως προσφερμενες υπηρεσες τους, με την καταβολ σε αυτος των μηνιαων αποδοχν τους πως αυτς διαμορφθηκαν την 31-12-2012. Η αιτοσα, μως, εκθτει τι το νομοθετικ καθεστς βσει του οποου εκδθηκε η ανωτρω απφαση, λλαξε με το νμο 4354/2015, ο οποος κατργησε τις διατξεις των νμων 4024/2011 και 4093/2012 και υπγαγε στις διατξεις του τους υπαλλλους των Δημοτικν Επιχειρσεων δρευσης και Αποχτευσης. Ζητ, λοιπν, να ανακληθε η υπ αριθμ. 41/2014 απφαση και να αρθε το ασφαλιστικ μτρο που εχε διαταχτε με αυτν. Κρθηκε τι η  ατηση τυγχνει απορριπτα για το μεν - πριν την επικαλομενη απ αυτν νομοθετικ μεταβολ - διστημα, επειδ κτι ττοιο θα ισοδυναμοσε με αναδρομικ ανκληση του ασφαλιστικο μτρου  (χωρς μλιστα ο νετερος νμος να χει αναδρομικ ισχ), κτι που απαγορεεται, εν για το μετ τη νομοθετικ μεταβολ διστημα τυγχνει απορριπτα, επειδ ελλεπει το απαρατητο ννομο συμφρον της αιτοσας για την ανκληση της απφασης αυτς, καθς δεν εναι απαρατητη η ανκληση του προσωρινο μτρου για τον προσδιορισμ των αποδοχν των εργαζομνων βσει του νετερου νμου, εν πργματι χει λβει χρα η νομοθετικ μεταβολ. Απορρπτει την ατηση.

13-4-17   ΔΕφΑθ 567/17 : Διαγωνισμο - Δημσια ργα - Κατακρωση - Ματαωση. Αδικοπραξα Δημοσου - Αποζημωση. Διαδικασα διενργειας διαγωνισμο για τη σναψη διοικητικς σμβασης - Ανακρυξη της εφεσιβλτου ως τελικο μειοδτη και κατακρωση του αποτελσματος του διαγωνισμο υπρ της - Απρριψη απ το ΕΣΡ του αιτματος για χοργηση πιστοποιητικο περ μη συνδρομς των ασυμββαστων των ρθρων 3 και 4 του Ν.3021/02, με συνπεια τη ματαωση του διαγωνισμο και την επανακρυξ του, κι εν τλει την εκτλεση του ργου απ λλη κατασκευαστικ εταιρα. Αδικοπρακτικ ευθνη του Δημοσου βσει των ρθρων 105-106ΕΝ. Το Δικαστριο κρνει τι υφσταται αιτιδης συνφεια μεταξ της μη χορηγσεως του νδικου πιστοποιητικο και της ζημας της εφεσβλητης και, συνεπς, το εκκαλον υπχει ευθνη προς αποκατσταση της, απορριπτμενων των αντιθτων λγων της εφσεως. Επιδκαση αποζημωσης που περιλαμβνει το διαφυγν κρδος της εφεσβλητης και χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης, καθς εθγη η επαγγελματικ φμη της εφεσβλητης.Απορρπτει την φεση.

13-4-17  ΜονΠρΘεσ 4995/17Πληση ακιντου - Προσμφωνο - Ποινικ ρτρα. Εκτλεση - Ανακοπ. Με την κρινμενη ανακοπ  ζητεται  η ακρωση  πρτου εκτελεστο απογρφου του προσυμφνου πλησης ακιντου και της επιταγς προς εκτλεση, με την οποα επιτσσεται να καταβλει η ανακπτουσα στην καθ ης η ανακοπ το ποσ των 5.000.000,00 ευρ ως απατηση απορρουσα απ κατπτωση ποινικς ρτρας βσει του ως νω προσυμφνου. Η καθ ης η ανακοπ επικαλεται τι βσει των συμφωνηθντων στο προσμφωνο κατπεσε υπρ αυτς ποινικ ρτρα λγω της μη κδοσης οικοδομικς δειας για την ανγερση κτσματος στο προς πληση ακνητο κατ τη διρκεια ισχος του προσυμφνου, απ υπαιτιτητα της ανακπτουσας αγορστριας. Αποδεχθηκε μως, τι η μη κδοση της απαιτομενης οικοδομικς δειας, η κδοση της οποας εχε τεθε ως αρεση που πρεπε να εχε πληρωθε στε να καταστε δυνατ η κατρτιση του οριστικο  συμβολαου πλησης, δεν οφελεται σε υπαιτιτητα της ανακπτουσας, διτι, η  κρωση  και  μεταγραφ της μεμονωμνης  πρξης εφαρμογς, λαβε χρα μλις 5 ημρες πριν την εκπνο της δεκμηνης συμφωνηθεσας μεταξ των διαδκων προθεσμας, χωρς η καθυστρηση αυτ να συνδεται με οποιαδποτε υπατια συμπεριφορ της ανακπτουσας, αφο αρμδια για να κινσει τις διαδικασες ταν η καθ ης η ανακοπ και χι η ανακπτουσα. Δεκτ η ανακοπ.

7-4-17  ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ-Α) 479/17 : Αναδασωτες εκτσεις - Πυρκας - Δασικ κταση - ννοια - Κυριτητα.   Με την κρινμενη ατηση, ζητεται η ακρωση διοικητικς πρξης με την οποα κηρχθηκε ως αναδασωτα κταση, η οποα κηκε απ πυρκαγι , κατ το μρος αυτς, που,σμφωνα με τους ισχυρισμος της αιτοσης, κηρσσεται αναδασωτα, επ της οποας προβλλει η αιτοσα δικαωμα κυριτητας σε ποσοστ 1/3 εξ αδιαιρτου. Δικριση των εκτσεων που την ημρα της πυρκαγις εχαν την μορφ δσους και των μη δασικν εκτσεων που ταν γεωργικς. Εν προκειμνω, προβλλεται, τι δεν αιτιολογεται νομμως ο δασικς χαρακτρας της επμαχης κτασης ως προς τη συνδρομ των ουσιαστικν προποθσεων, οι οποες απαιτονται για να θεωρηθε τι ορισμνη κταση χει δασικ μορφ. Προκπτει, τι τμμα της κτασης εναι μη δασικ. Περαιτρω, μως, απ την φωτοερμηνεα, προκπτει τι τα επιμρους τμματα της επμαχης κτασης, εχαν ανκαθεν τη μορφ του δσους το γεγονς δε αυτ αρκε, για την υπαγωγ τους στη δασικ νομοθεσα. Επομνως, η κρινμενη ατηση πρπει να γνει δεκτ εν μρει.

7-4-17   ΜονΕφΘεσ 552/17 : Σμβαση δικαιχρησης ορισμνου χρνου - Πρωρη καταγγελα - Αγωγ - Κονδλια. Αδικοπραξα - Επαγγελματικ φμη. Διαφορ απ σμβαση δικαιχρησης ορισμνου χρνου, με την οποα η ενγουσα  παραχρησε, με δικαιχρηση, σε καθνα απ τους εναγμενους το αποκλειστικ δικαωμα να εγκαθιστ κτηματομεσιτικ γραφεα συγκεκριμνου τπου και το δικαωμα χρσης των σημτων, της πολιτικς οδηγιν, της τεχνογνωσας και του συστματος ανπτυξης και λειτουργας τους  - εξδικη καταγγελα εκ μρους των εκκαλοντων - εναγομνων, πριν παρλθει ο ορισμνος χρνος της  σμβασης, για σπουδαο λγο , τοι την ρνηση της ενγουσας να προσαρμσει τους ρους της σμβασης στις νες οικονομικς συνθκες συρρκνωσης της κτηματαγορς και συνακλουθα της κατακρυφης πτσης των εσδων των εκκαλοντων-εναγομνων -  Ακολοθησε καταγγελα της σμβασης εκ μρους και της εφεσιβλτου - ενγουσας, λγω της εξδικης καταγγελας των εναγομνων κι επειδ κλονστηκε ανεπανρθωτα η εμπιστοσνη της ενγουσας προς καθνα απ αυτος, με αποτλεσμα να καταστε αδνατη η εξακολοθηση της συνεργασας. Κατ τη λση της σμβασης οι εναγμενοι εχαν χρη απναντι στην ενγουσα - Προσδιορισμς  και επιδκαση κονδυλων  απ το Εφετεο - ννοια δλης ημρας καταβολς. Δεν αποδεχθηκε προσβολ της προσωπικτητας της ενγουσας ως προς τη φμη και την επαγγελματικ της πστη, με τις αδικοπρακτικς πρξεις της εξβρισης και της συκοφαντικς δυσφμισης των φυσικν προσπων του δ.σ. αυτς. Συνεκδκαση εφσεων - Δεκτ κατ ουσαν η φεση των εκκαλοντων - εναγομνων. Δεκτ εν μρει η αγωγ ως προς την 1η και 3η των εναγομνων.

31-3-17    ΑρΠγος (Ολ) 1/17 : Απρρητο επικοινωνας - Αρχεα ηλεκτρονικν υπολογιστν. Αποδεικτικ στοιχεα. Πρξεις αθμιτου ανταγωνισμο. Ατηση αναρεσης. Η αναιρεσεουσα εχε ασκσει αγωγς κατ των αναιρεσιβλτων πρην εργαζομνων της για αποζημωση απ πρξεις αθμιτου ανταγωνισμο, στις οποες εχαν προβε οι τελευταοι σε βρος της, επικαλομενη (η αναιρεσεουσα) στοιχεα που εχε ανασρει απ τα προσωπικ αρχεα των εταιρικν ηλεκτρονικν υπολογιστν των αναιρεσιβλτων. Στο πρωτοβθμιο, αλλ και στο δευτεροβθμιο δικαστριο, κρθηκε τι τα ως νω στοιχεα - γγραφα, αποκτθηκαν κατ παρβαση του απορρτου των επικοινωνιν και συνιστον παρνομα αποδεικτικ μσα. Με την υπ κρση ατηση προβλλονται ως λγοι αναρεσης, η εσφαλμνη ερμηνεα του ρθρου 19 παρ. 1 του Σ. και η παρ το νμο μη λψη υπψη των ανωτρω στοιχεων. Κρση τι η αποκλυψη των κρσιμων δεδομνων, προκειμνου η αναιρεσεουσα να διασφαλισθε το δικαωμα της επιχειρηματικς ελευθερας της εναι καθ’ λα θεμιτ, η δε, κατ τα ρθρα 9 και 9 Α του Σ. και το ρθρο 8 της ΕΣΔΑ, επκληση των πρην υπαλλλων της αναιρεσεουσας των δικαιωμτων στην ιδιωτικ ζω και την προστασα των προσωπικν δεδομνων, εναι αθμιτη, αφο η σκησ τους προσβλλει δικαιματα της αναιρεσεουσας που υπερχουν προφανς. Ειδικτερα, τα δικαιματα της αναιρεσεουσας, που απορρουν απ το ρθρο 5 παρ.1 Σ. και η διασφλιση της εμπορικς πστης και του ελεθερου ανταγωνισμο, που η αποτελεσματικ υπερσπισ τους ενπιον δικαστηρου, επβαλε την απδειξη της αθμιτης και επιζμιας για την αναιρεσεουσα συμπεριφορς των αναιρεσιβλτων πρην υπαλλλων της. ρα η ανσυρση των κρισμων αρχεων απ τους εταιρικος υπολογιστς που αυτο χρησιμοποιοσαν και η χρση τους ενπιον του δικαστηρου ταν νμιμη. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση αναιρσεως.

24-3-17 ΜονΠρΑθ 60/17 : Επιμλεια τκνων - Διατροφ. Εναλλασμενη κατοικα. σκηση γονικς μριμνας. Το Δικαστριο ενψει και της θλησης του ανηλκου τκνου, την οποα οφελει να λβει υπψη του, κρνει εν προκειμνω τι η χρονικ κατανομ της γονικς μριμνας εναι η πιο ενδεδειγμνη λση. Η χρονικ τοι εναλλασσμενη σκηση κατανομς της επιμλειας εξασφαλζει τη συμμετοχ και των δο γονων στην ανατροφ του παιδιο και ενισχει τους δεσμος του ανηλκου με αμφτερους τους γονες του. Επιδκαση διατροφς στη μητρα του ποσο των 250 ευρ το μνα μχρι την τελεσιδικα της παροσας απφασης.

16-3-17 ΕλΣυν Ολ 244/17 :  Συντξεις Δημοσου - Εισφορ Αλληλεγγης - Συνταγματικτητα. Τθεται το ζτημα της συμβαττητας των ρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010  σε σχση με τα ρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντγματος, καθς και του ρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.Κρθηκε τι οι επμαχες διατξεις, καθ’ ο μρος επιβλθηκε με αυτς εισφορ αλληλεγγης στις συντξεις του Δημοσου, και συνακλουθα καθ’ ο μρος αυξθηκε με αυτς το ψος της επμαχης εισφορς για τους συνταξιοχους του Δημοσου εναι αντθετες προς τις απορρουσες απο το Σνταγμα αρχς. Αντθετη μειοψηφα. Κατ την κρατσασα γνμη, πρπει, ως χρονικ σημεο επλευσης των αποτελεσμτων της διγνωσης της αντθεσης των ανωτρω διατξεων με το Σνταγμα να ορισθε ο χρνος δημοσευσης της παροσας απφασης. Κρση περ μη καταβολς δικαστικο ενσμου σε αναγνωριστικ αγωγ ενπιον του ΕΣ. Αντθετη μειοψηφα.

16-3-17 ΜονΠρΦλρινας 27/17 : Σμβαση δανεου - ροι - Ελευθρωση εγγυητ. Διαταγ πληρωμς - Ανακοπ. νσταση ελευθρωσης εγγυητ σε σμβαση τραπεζικο δανεου - ρθρο 866 ΑΚ - παρατηση απ το σχετικ ευεργτημα - συνπειες. Εν προκειμνω δυνμει του επμαχου ρου της δανειακς σμβασης, ο ανακπτων παραιτεται της νστασης του ρθρου 866 ΑΚ, πλην μως, συμφωνεται και μλιστα αμσως μετ τη διατπωση της ανωτρω δλωσης παρατησης και κατ αντιδιαστολ αυτς, τι αυτς ελευθερνεται απ τη δοθεσα εγγηση εν η καθ ης δεν επιδιξει δικαστικ την απατηση της εντς τους απ το απαιτητ αυτς. Το Δικαστριο κρνει τι η ανωτρω δλωση παρατησης απ την ΑΚ 866 δεν αναιρε την ελευθρωση του εγγυητ απ την εγγηση. Δεδομνης της παρλευσης χρονικο διαστματος νω του τους απ τον χρνο του απαιτητο της επδικης απατησης ως την ναρξη δικαστικν ενεργειν της καθ ης προς το σκοπ βεβαωσης αυτς, η ενοχ απ την κρινμενη σμβαση εγγησης χει αποσβεσθε, δυνμει του σχετικο ρου της νδικης σμβασης δανεου. Δεκτ η ανακοπ.

9-3-17  ΑρΠγος  (Β2) 113/17 : ΔΕΥΑ - ΝΠΙΔ - Μνημνιο - Μεωση αποδοχν. Μη αναδρομικτητα νμων. Οι δημοτικς επιχειρσεις δρευσης και αποχτευσης συνιστον ΝΠΙΔ και διπονται απ τους καννες της ιδιωτικς οικονομας, δεν υπγονται στην κατηγορα των ΟΤΑ, οτε και στον ευρτερο δημσιο τομα. Περικοπς αποδοχν των εργαζομνων στις ΔΕΥΑ με το Μνημνιο. Μονομερς βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας. Η αναστολ της υπερβλλουσας μεωσης των αποδοχν απ 31-12-2012 ως 31-12-2016, η οποα προβλπεται απ την περπτωση 2 της υποπαραγρφου Γ1 του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012, καταλαμβνει τσο τους υπαλλλους του στενο δημσιου τομα, στους οποους η συγκεκριμνη διταξη εφαρμοζταν ευθως, σο και τους ενγοντες- εργαζμενους της επιχερησης, στους οποους ως 31-12-2012 η δια διταξη εφαρμοζταν αναλγως, εν απ την 1-1-2013 εφαρμζεται ευθως, με αποτλεσμα οι τελευταοι να χουν υποστε δη τις αντστοιχες μεισεις κατ 25% επ των καταβαλλμενων αποδοχν τους. Δεν μπορε να τχει αναδρομικς εφαρμογς η επμαχη διταξη, πρωτστως διτι χει εκδοθε τελεσδικη απφαση επ της κρινμενης διαφορς και δη αυτ εκκρεμε ενπιον του Δικαστηρου τοτου. Απορρπτει την αναρεση.


3-3-17  ΣτΕ (Ε) 2608/16 : Ρυμοτομα - Διαγρμματα εφαρμογς. Ατηση ακρωσης - Εκτελεσττητα πρξης. Διγραμμα εφαρμογς για τον ορισμ ρυμοτομικν και οικοδομικν γραμμν. Τα διαγρμματα εφαρμογς, που συντχθηκαν απ ιδιτες μηχανικος, με τα οποα γινε αππειρα μεταφορς στο δαφος της ρθμισης του εγκεκριμνου ρυμοτομικο σχεδου της πλης και τα οποα δεν συντχθηκαν δυνμει νομοθετικν διατξεων αλλ δυνμει εγκυκλου, αποτελον απλς τεχνικ βοθημα της υπηρεσας. Εν προκειμνω το προσβαλλμενο διγραμμα εφαρμογς, χει χαρακτρα επιβοηθητικ για την Διοκηση, προκειμνου να εκδοθον λλες εκτελεστς πρξεις και, συνεπς, δεν επγεται καθ’ εαυτ ννομες συνπειες για τους διοικουμνους. Ως εκ τοτου στερεται εκτελεσττητας και η κρινμενη ατηση καταυτο εναι απορριπτα ως απαρδεκτη.

24-2-17  ΣτΕ (Γ) 2841/16 : Πρσληψη δικηγρου σε Δμο - Διαδικασα επιλογς. Ατηση ακυρσεως - λγοι. Ατηση ακυρσεως με την οποα ζητεται η ακρωση πρξης της - επ πγιας αντιμισθας - πρσληψης δικηγρου σε Δμο, απ τον αιτοντα - συμμετχοντα στη διαδικασα επιλογς. Κατταξη υποψηφων απ πενταμελ Επιτροπ που αρχικ κρνει ποιοι απ τους υποψηφους χουν τα τυπικ προσντα κι πειτα καλε αυτος που τα πληρον σε προφορικ συνντευξη. Συνκτιμηση οικογενειακς και οικονομικς κατστασης υποψηφων. Κρθηκε απορριπτος λγος ακυρσεως ως προβαλλμενος νευ εννμου συμφροντος, περ παρλειψης στο κεμενο της επμαχης αποφσεως της Επιτροπς των ονομτων των μελν που πλειοψφησαν και αυτν που μειοψφησαν. Απορριπτος ως αβσιμος, ο λγος ακυρσεως με τον οποο ο αιτν προβλλει παρλειψη της Επιτροπς ως προς τη διαδικασα σγκρισης της παρεμβανουσας (η οποα και προσελφθη στη θση) και του αιτοντος βσει του κριτηρου της εξειδκευσης στο αντικεμενο απασχλησης. Επσης απορριπτος ο λγος ακυρσεως με τον οποο προβλλεται τι η Επιτροπ λαβε υπ ψιν στοιχεα που η παρεμβανουσα εχε υποβλει ενπιν της εκπροθσμως. Τλος, η επδικη κρση περ επιλογς της παρεμβανουσας αιτιολογεται νομμως, τα δε περ του αντιθτου προβαλλμενα εναι απορριπτα ως αβσιμα. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

21-2-17 ΑρΠγος(Α2)  532/16 : Σμβαση ργου - Προθεσμα αναρεσης - Δικαστικ ομολογα - Επιστροφ παραβλου ενδκων μσων - Λγοι αναρεσης. Το εμπρθεσμο της αναρεσης, ως προπθεση του παραδεκτο της, εξετζεται και αυτεπαγγλτως. Ο αναιρετικς λγος της περ. 11 ρθρου 559 ΚΠολΔ ιδρεται και ταν το δικαστριο της ουσας δεν λαβε υπψη δικαστικ ομολογα, που εχε επικαλεσθε νομμως ο διδικος για ισχυρισμ που ασκε ουσιδη επδραση στην κβαση της δκης, υπ την προπθεση τι το δικαστριο δχθηκε διαφορετικ πρισμα απ το αναφερμενο στη δικαστικ ομολογα. Δικαστικ ομολογα εναι μνο εκενη που αποσκοπε στην αποδοχ του αμφισβητουμνου και επιβλαβος για τον ομολογοντα γεγοντος και πρπει να εναι σαφς και συγκεκριμνη. Αν το νδικο μσο γνει δεκτ και εξαφανισθε εν λω εν μρει η απφαση, ο διδικος, που το σκησε, θεωρεται νικσας, δικαιομενος εντεθεν της επιστροφς του, ανεξαρττως αν η τελικ κρση του δικαστηρου επ της ουσας της υποθσεως εναι χι ευνοκτερη γι’ αυτν. Η διταξη του ρθρου 495 παρ. 4 ΚΠολΔ, αν και συστηματικς εντσσεται στο δικονομικ δκαιο, ελγχεται αναιρετικς με το λγο της περ. 1 ρθρου ΚΠολΔ, αφο το θεσπιζμενο δι’ αυτς, επ ποιν απαραδκτου για την σκηση των ενδκων μσων, παρβολο συνιστ προπθεση για την ουσιαστικ διερενηση της υποθσεως, της οποας η κβαση καθορζει και την τχη του κατατεθντος παραβλου. Εν προκειμνω εσφαλμνως η προσβαλλομνη απφαση, αν και κανε δεκτ την φεση, διταξε την εισαγωγ του παραβλου σκησς της στο δημσιο ταμεο. Αναιρε την υπ’ αριθμ. 6503/14 απφαση του ΕφΑθηνν, κρατε και δικζει.

10-2-17  ΜονΠρΘεσ 7088/16 : Ασφαλιστικ μτρα - Δικαστικ μεσεγγηση. Σμβαση ργου, που συνφθη μεταξ της αιτοσας επε, που χει χει ως αντικεμενο εργασιν την εμπορα αγροτικν προντων και κυρως την εξαγωγ ρυζιο και της καθ ης αε που δραστηριοποιεται στον τομα της ξρανσης, επεξεργασας και αποθκευσης ρυζιο, με την οποα (σμβαση) η αιτοσα ανθεσε στην καθς την ξρανση ποσοττων αναποφλοωτου ρυζιο που θα της παρδιδε εντς καθορισμνου χρονικο διαστματος - Διαφορ ως προς τον υπολογισμ του βρους της παραδοθεσας ποστητας ρυζιο - Παρακρτηση ποστητας ρυζιο απ την καθς. Πιθανολογθηκε τι υφσταται κνδυνος χειροτερεσεως και απλειας του ανωτρω προντος και δη πωλσεως του απ την καθης σε τρτους, εν συντρχει επεγουσα περπτωση για την λψη του αιτουμνου ασφαλιστικο μτρου της δικαστικς μεσεγγησης της ανωτρω ποστητας ρυζιο και ακολοθως, πρπει η νδικη ατηση να γνει δεκτ και ως κατ’ ουσαν βσιμη.

3-2-17  ΜονΠρΛαρ 234/16 : Εργατικ ατχημα - Τραυματισμς - Ευθνη εργαζομνου. Εργατικ ατχημα - ννοια - αξισεις. Εν προκειμνω, ο ενγων εργαζταν δυνμει συμβσεως εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου, στην εναγμενη αννυμη εταιρα που διατηρε επιχερηση εκκκισης βμβακος, ως βοηθς εκκοκιστ, με αντικεμενο εργασας το δσιμο του βαμβακιο σε μπλες με τη χρση συρμτων. Αποδεχθηκε τι το επδικο εργατικ ατχημα και ο σοβαρς τραυματισμς του ενγοντος, οφελονται στην αποκλειστικ υπαιτιτητα του διου, ο οποος δεν επδειξε την, επιβαλλμενη κατ αντικειμενικ κρση, προσοχ και επιμλεια, την οποα φειλε απ τις περιστσεις ως εργτης τεχντης. Ειδικτερα, απ επιπολαιτητα και απερισκεψα, αγνοντας τον κνδυνο για τη σωματικ του ακεραιτητα απ την πιθαντητα επαφς των κτω κρων του με τον εν λειτουργα κοχλα, προβη σε επικνδυνη ενργεια, μη προβλποντας το επελθν αποτλεσμα, εν δεν θα πρεπε να την επιχειρσει αλλ να ακολουθσει την προβλεπμενη διαδικασα, την οποα γνριζε. Εφσον δεν αποδεχθηκε οποιαδποτε αμελς συμπεριφορ της εναγομνης εργοδτριας εταιρας και των νομμων εκπροσωπν της, τελοσα σε αιτιδη συνφεια με το επδικο ατχημα, η κρινμενη αγωγ πρπει να απορριφθε ως ουσιαστικ αβσιμη.


27-1-17  ΜονΠρΘεσ 10456/16  : Προσμφωνο πλησης ακιντου - Ποινικ ρτρα. Εκτελεστ απγραφο - ρνηση συμβολαιογρφου - Αναλογικ τλη. Μετ την πρακτη λξη της διρκειας του προσυμφνου, η αιτοσα ζτησε απ το συντξαντα αυτ συμβολαιογρφο να προβε στην κδοση πρτου εκτελεστο απογρφου προκειμνου αυτ να επισπεσει αναγκαστικ εκτλεση κατ της αντισυμβαλλομνης της. ρνηση του συμβολαιογρφου, ο οποος πραν των αντιρρσεν του περ μη συνδρομς των νμιμων προποθσεων, επικαλεται πως η αιτοσα χει υποχρωση καταβολς αναλογικο τλους χαρτοσμου. Κρθηκε τι καθσον, η καταβολ αναλογικο τλους χαρτοσμου δεν προβλπεται για την κυρα σμβαση, αλλ εναι υποκεμενη μνο σε Φ.Μ.Α, και η νδικη παρεπμενη αυτς σμβαση συνομολγησης ποινικς ρτρας δεν υπκειται σε αναλογικ τλος χαρτοσμου, πως βσιμα υποστηρζεται απ την αιτοσα. Επσης, δεν συνγεται τι η μη υποβολ της παρεπμενης σμβασης στο ως νω τλος εξαρτται απ την κατρτιση μη, τελικ, της κριας σμβασης. Η υπ κρση ατηση ασφαλιστικν μτρων πρπει να γνει δεκτ και να διαταχθε ο συμβολαιογρφος να εκδσει και χορηγσει στην αιτοσα εκτελεστ απγραφο.

18-1-17  ΣτΕ (Ολ) 95/17:  δειες λειτουργας τηλεοπτικν σταθμν - Αρμοδιτητα - Ε.Σ.Ρ. Ζητεται η ακρωση της υπ αριθμ. 4297/1.3.2016 απφασης του Υπουργο Επικρατεας, η οποα εκδθηκε κατ επκληση, μεταξ λλων, του ν. 4339/2015 και ιδως του ρθρου 2Α αυτο, με την οποα ορσθηκε τι η αρμοδιτητα διενργειας της διαγωνιστικς διαδικασας, για τη χοργηση τεσσρων (4) αδειν παροχν περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας, ανατθεται στη Γενικ Γραμματεα Ενημρωσης και Επικοινωνας κι ρα στον Υπουργ, στον οποο κι χουν ανατεθε οι αρμοδιτητες της Γεν. Γραμματεας, παρακμπτωντας την αρμοδιτητα του ΕΣΡ. Κρθηκε κατ πλειοψηφα η αντισυνταγματικτητα των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 2Α του Ν.4339/15, οι οποες αντκεινται στο ρθρο 15 παρ. 2 του Συντγματος. Αντθετη μειοψηφα. Επσης, κρθηκε τι δεν ασκε επιρρο στο ννομο συμφρον της αιτοσης το νμιμο μη της λειτουργας της, οτε και το γεγονς τι κατ το χρνο εκδσεως της προσβαλλμενης πρξεως και της σκησης της αιτσεως δεν μποροσε να εναι ββαιο τι η αιτοσα θα συμμετεχε στη διαγωνιστικ διαδικασα. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση.

13-1-17 ΣτΕ  (Ε) 1869/16 : Πολεοδομα - Ξενοδοχειακς εγκαταστσεις. Αυθαρετη δμηση - Επιβολ προστμου. Λγοι φεσης. Αυθαρετες κατασκευς σε ξενοδοχειακ συγκρτημα - Επιβολ προστμου. λεγχος νομιμτητας και επρκειας της αιτιολογας της κθεσης αυτοψας και της απφασης της Επιτροπς Ενστσεων. Με τις διατξεις των ρθρων 2 και 3 του π.δ. 267/1998 θεσπστηκαν καννες για την εκτμηση της συμβατικς αξας των αυθαιρτων κτισμτων και κατασκευν και τον υπολογισμ των προστμων αν κατηγορα αυτν, οι διατξεις, μως, αυτς καταργθηκαν με το ρθρο 6 της 9732/27.2.2004 κοινς υπουργικς απφασης. Η εκκαλοσα αναφορικ με τη νομιμτητα της επιβολς του νδικου προστμου υποστριξε τι η προσβαλλμενη απφαση εναι ακυρωτα, διτι εφαρμοστες, εν προκειμνω, διατξεις ταν εκενες του π.δ. 267/1998 και χι της Κ.Υ.Α. 9732/2004, εν χει εκδοθε βσει ανεπαρκος αιτιολογας και κατ εσφαλμνη εκτμηση της τιμς ζνης του ακιντου. Παρθεση λγων εφσεως που δεν ρχονται σε αντθεση - κατ την ννοια της διταξης του ρθρου 12 του ν. 3900/2010 -, προς τη μνημονευμενη στη σκψη 6 της παροσας αποφσεως νομολογα του Δικαστηρου. Απορρπτει την φεση.

5-1-17  ΔΕφΑθ 2070/16 : Δμοι - Κατργηση και συγχνευση - Τλη καθαριτητας και φωτισμο πρην Δμων - Τρπος υπολογισμο. Προσφυγ. Εμπρθεσμη η σκηση της προσφυγς κατ εφαρμογ του ρθρου 66 του ΚΔΔ για τις διαφορς με φορολογικ χαρακτρα, πως εν προκειμνω. Κρθηκε τι ο τρπος υπολογισμο για το κρσιμο τος (2009) των καταλογισθντων σε βρος της προσφεγουσας (ΔΕΗ) ποσν για φρο ηλεκτροδοτομενων χρων και τλη καθαριτητας και φωτισμο εναι αυθαρετος και δεν βρσκει ρεισμα στο νμο. Ο διδικος Δμος προβη στον προσδιορισμ τους εφαρμζοντας το μσο του ισχοντος για κθε πρην Δμο συντελεστ επ του συνλου της δηλωθεσας επιπλον κτασης στεγασμνων και μη χρων, αθροζοντας στην συνχεια τα προκπτοντα δο ποσ, εν φειλε κατ νμο, να κατανεμει, μετ τη διενργεια ελγχου, την κταση αυτ, μεταξ των δο Δμων, και να υπολογσει τα νδικη τλη και φρο για το τμμα που ανκε στον κθε πρην Δμο, με βση τους συντελεστς που προβλεπαν οι ισχουσες κανονιστικς αποφσεις των Δημοτικν τους συμβουλων αντιστοχως. Ενψει των ανωτρω δεδομνων, πρπει να ακυρωθον ως νομικς πλημμελες οι προσβαλλμενες πρξεις. Δεκτ η προσφυγ.

22-12-16 ΔΕφΑθ 956/16 : Δημοτικ φορολογα - Πολεοδομικ ργα. Πρξη επιβολς εισφορς - Αποσβεστικ προθεσμα. Προσφυγ - Αρμοδιτητα. Οι υποθσεις που αφορον την επιβολ της τακτικς εισφορς σε χρμα του ρθρου 9 του ν. 1337/1983 απ το Δμο σε βρος των ιδιοκτητν ακιντων εκτς σχεδου, τα οποα εντσσονται σε περιοχ εντς σχεδου πλεως, προκειμνου να συμβλουν στη δαπνη κατασκευς των βασικν κοινοχρστων πολεοδομικν ργων περιλαμβνονται στις εν γνει φορολογικς διαφορς, για τις οποες επιφυλσσεται η εξαιρετικ καθ λην αρμοδιτητα του διοικητικο εφετεου (αρ.6 παρ. 2 του ΚΔΔ). Κρσιμος χρνος για τον προσδιορισμ της αξας των ακιντων προκειμνου να εκδοθε η πρξη επιβολς της εισφορς. Σε πενταετ αποσβεστικ προθεσμα υπκειται η επιβολη της επδικης εισφορς. Αλλαγ επωνυμας και δρας της προσφεγουσας εταιρας - ισχυρισμο της Δημοτικς αρχς περ ατελσφορων προσπαθειν των οργνων της προς ανερεση της προσφεγουσας, οι οποοι και απορρφθηκαν ως αβσιμοι. Κρθηκε τι το δικαωμα της καθ ης δημοτικς αρχς να επιβλει την νδικη εισφορ εχε απωλεσθε την 1/1/2011, τοι μετ την εκπνο της πενταετος αποσβεστικς προθεσμας στις 31/12/2010. Δεκτ η προσφυγ.

22-12-16 ΜονΠρΘεσ 6890/16 : ΕΠΕ - Διορισμς προσωρινς διοκησης - Λση. Προσωριν διοκηση ΕΠΕ - ρθρο 69 ΑΚ. Εν προκειμνω η αιτοσα, μτοχος της εταιρας περιορισμνης ευθνης,ζητε να διορισθε προσωριν διοκηση της εταιρας διτι, αφενς, δεν υφσταται πλον διοκηση λγω διαταρξεως των σχσεων της αιτοσας και του διαχειριστ, οι οποοι αδυνατον να συνεννοηθον μεταξ τους , αφετρου τα συμφροντα του τελευταου συγκροονται με αυτ της εταιρας. Η αιτοσα σωρεει αντικειμενικ τις δο βσεις για το διορισμ προσωρινς διοκησης κατ ρθρο 69ΑΚ, τοι για πλασματικ λλειψη διοκησης και σγκρουση συμφερντων του διαχειριστ με τα συμφροντα του νομικο προσπου - δεν διατσσεται χωρισμς των αντιφασκουσν αυτν δο βσεων διτι η πρτη εξ αυτν εναι απορριπτα ως μη νμιμη. Δεκτ εν μρει η ατηση.

9-12-16  ΠολΠρΠειρ 619/16 : Δνειο σε ελβετικ φργκο. Αλλαγ ισοτιμας. ΓΟΣ - Ακυρτητα. Παρβαση της αρχς της διαφνειας σε περπτωση αθτησης της υποχρωσης ενημρωσης του δανειολπτη. Καταχρηστικο ΓΟΣ - Αρχ της διαφνειας. Οι ΓΟΣ πρπει να εναι διατυπωμνοι με τρπο σαφ και κατανοητ. Ακυρτητα ΓΟΣ που προβλπει την εξφληση του δανεου αποκλειστικ σε ελβετικ φργκα σε ευρ με βση την ισοτιμα που ισχει κατ τον χρνο καταβολς. Για την απδοση του δανεου αναφορικ με την ισοτιμα, κρσιμος χρονος εναι ο χρνος χοργησης του δανεου. Πρπει η υπ κρση αγωγ να γνει δεκτ, ως βσιμη και κατ ουσαν κατ την τρτη επικουρικ της βση, με συνπεια οι καταβολς, που οι ενγοντες πραγματοποιον σε ευρ προς εκπλρωση των απορρεουσν απ τις επμαχες συμβσεις υποχρεσεν τους, να πρπει να υπολογζονται απ την εναγομνη σε ελβετικ φργκα, με βση τη μεταξ των δο νομισμτων συναλλαγματικ ισοτιμα που σχυε κατ την ημρα εκταμευσης των δανεων.

2-12-16 ΠΠολΘεσ 738/16 : Τρπεζες - Δνειο σε ελβετικ φργκο - Αλλαγ ισοτιμας - ροι σμβασης. Σναψη δανεου σε ελβετικ φργκο. Αγωγ για αναγνριση ακυρτητας της πρξης τροποποησης σμβασης στεγαστικο δανεου. Για το ορισμνο της εν λγω αγωγικς βσης, θα πρπει να προσβλλονται με αυτν συγκεκριμνα επιμρους κονδλια του τηρηθντος λογαριασμο. Επση, δεν μπορε να χαρακτηρισθε η χοργηση του δανεου αυτο ως επενδυτικ υπηρεσα, αφο σκοπς της νδικης σμβασης, ταν η λψη δανεου σε ξνο νμισμα με ευνοκος ρους, και χι η βλτιστη απδοση ορισμνου κεφαλαου. Κρση περ νομιμτητας των ρων της συμβσεως. Ο ρος ξνου νομσματος δεν προσκροει a priori στα χρηστ θη, πως απαιτε το ρθρο 178 ΑΚ, εν δε συντρχει οτε η προπθεση του ρθρου 179 ΑΚ περ δυσαναλογας παροχς - αντιπαροχς, αφο η ρτρα μετατροπς σε ξνο νμισμα, στην νδικη περπτωση, δεν ταν εξαρχς και per definitionem σε βρος της ενγουσας, αλλ η αξηση της οφειλμενης δσης επλθε μετ την ανατροπ της ισοτιμας ευρ - ελβετικο φργκου.
 

2017 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.