»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


10-2-17  ΜονΠρΘεσ 7088/16 : Ασφαλιστικ μτρα - Δικαστικ μεσεγγηση. Σμβαση ργου, που συνφθη μεταξ της αιτοσας επε, που χει χει ως αντικεμενο εργασιν την εμπορα αγροτικν προντων και κυρως την εξαγωγ ρυζιο και της καθ' ης αε που δραστηριοποιεται στον τομα της ξρανσης, επεξεργασας και αποθκευσης ρυζιο, με την οποα (σμβαση) η αιτοσα ανθεσε στην καθς την ξρανση ποσοττων αναποφλοωτου ρυζιο που θα της παρδιδε εντς καθορισμνου χρονικο διαστματος - Διαφορ ως προς τον υπολογισμ του βρους της παραδοθεσας ποστητας ρυζιο - Παρακρτηση ποστητας ρυζιο απ την καθς. Πιθανολογθηκε τι υφσταται κνδυνος χειροτερεσεως και απλειας του ανωτρω προντος και δη πωλσεως του απ την καθης σε τρτους, εν συντρχει επεγουσα περπτωση για την λψη του αιτουμνου ασφαλιστικο μτρου της δικαστικς μεσεγγησης της ανωτρω ποστητας ρυζιο και ακολοθως, πρπει η νδικη ατηση να γνει δεκτ και ως κατ’ ουσαν βσιμη.

3-2-17  ΜονΠρΛαρ 234/16 : Εργατικ ατχημα - Τραυματισμς - Ευθνη εργαζομνου. Εργατικ ατχημα - ννοια - αξισεις. Εν προκειμνω, ο ενγων εργαζταν δυνμει συμβσεως εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου, στην εναγμενη αννυμη εταιρα που διατηρε επιχερηση εκκκισης βμβακος, ως βοηθς εκκοκιστ, με αντικεμενο εργασας το δσιμο του βαμβακιο σε μπλες με τη χρση συρμτων. Αποδεχθηκε τι το επδικο εργατικ ατχημα και ο σοβαρς τραυματισμς του ενγοντος, οφελονται στην αποκλειστικ υπαιτιτητα του διου, ο οποος δεν επδειξε την, επιβαλλμενη κατ' αντικειμενικ κρση, προσοχ και επιμλεια, την οποα φειλε απ τις περιστσεις ως εργτης τεχντης. Ειδικτερα, απ επιπολαιτητα και απερισκεψα, αγνοντας τον κνδυνο για τη σωματικ του ακεραιτητα απ την πιθαντητα επαφς των κτω κρων του με τον εν λειτουργα κοχλα, προβη σε επικνδυνη ενργεια, μη προβλποντας το επελθν αποτλεσμα, εν δεν θα πρεπε να την επιχειρσει αλλ να ακολουθσει την προβλεπμενη διαδικασα, την οποα γνριζε. Εφσον δεν αποδεχθηκε οποιαδποτε αμελς συμπεριφορ της εναγομνης εργοδτριας εταιρας και των νομμων εκπροσωπν της, τελοσα σε αιτιδη συνφεια με το επδικο ατχημα, η κρινμενη αγωγ πρπει να απορριφθε ως ουσιαστικ αβσιμη.


27-1-17  ΜονΠρΘεσ 10456/16  : Προσμφωνο πλησης ακιντου - Ποινικ ρτρα. Εκτελεστ απγραφο - ρνηση συμβολαιογρφου - Αναλογικ τλη. Μετ την πρακτη λξη της διρκειας του προσυμφνου, η αιτοσα ζτησε απ το συντξαντα αυτ συμβολαιογρφο να προβε στην κδοση πρτου εκτελεστο απογρφου προκειμνου αυτ να επισπεσει αναγκαστικ εκτλεση κατ της αντισυμβαλλομνης της. ρνηση του συμβολαιογρφου, ο οποος πραν των αντιρρσεν του περ μη συνδρομς των νμιμων προποθσεων, επικαλεται πως η αιτοσα χει υποχρωση καταβολς αναλογικο τλους χαρτοσμου. Κρθηκε τι καθσον, η καταβολ αναλογικο τλους χαρτοσμου δεν προβλπεται για την κυρα σμβαση, αλλ εναι υποκεμενη μνο σε Φ.Μ.Α, και η νδικη παρεπμενη αυτς σμβαση συνομολγησης ποινικς ρτρας δεν υπκειται σε αναλογικ τλος χαρτοσμου, πως βσιμα υποστηρζεται απ την αιτοσα. Επσης, δεν συνγεται τι η μη υποβολ της παρεπμενης σμβασης στο ως νω τλος εξαρτται απ την κατρτιση μη, τελικ, της κριας σμβασης. Η υπ κρση ατηση ασφαλιστικν μτρων πρπει να γνει δεκτ και να διαταχθε ο συμβολαιογρφος να εκδσει και χορηγσει στην αιτοσα εκτελεστ απγραφο.

18-1-17 
ΣτΕ (Ολ) 95/17:  δειες λειτουργας τηλεοπτικν σταθμν - Αρμοδιτητα - Ε.Σ.Ρ. Ζητεται η ακρωση της υπ' αριθμ. 4297/1.3.2016 απφασης του Υπουργο Επικρατεας, η οποα εκδθηκε κατ' επκληση, μεταξ λλων, του ν. 4339/2015 και ιδως του ρθρου 2Α αυτο, με την οποα ορσθηκε τι η αρμοδιτητα διενργειας της διαγωνιστικς διαδικασας, για τη χοργηση τεσσρων (4) αδειν παροχν περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας, ανατθεται στη Γενικ Γραμματεα Ενημρωσης και Επικοινωνας κι ρα στον Υπουργ, στον οποο κι χουν ανατεθε οι αρμοδιτητες της Γεν. Γραμματεας, παρακμπτωντας την αρμοδιτητα του ΕΣΡ. Κρθηκε κατ πλειοψηφα η αντισυνταγματικτητα των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 2Α του Ν.4339/15, οι οποες αντκεινται στο ρθρο 15 παρ. 2 του Συντγματος. Αντθετη μειοψηφα. Επσης, κρθηκε τι δεν ασκε επιρρο στο ννομο συμφρον της αιτοσης το νμιμο μη της λειτουργας της, οτε και το γεγονς τι κατ το χρνο εκδσεως της προσβαλλμενης πρξεως και της σκησης της αιτσεως δεν μποροσε να εναι ββαιο τι η αιτοσα θα συμμετεχε στη διαγωνιστικ διαδικασα. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση.

13-1-17 ΣτΕ  (Ε') 1869/16 : Πολεοδομα - Ξενοδοχειακς εγκαταστσεις. Αυθαρετη δμηση - Επιβολ προστμου. Λγοι φεσης. Αυθαρετες κατασκευς σε ξενοδοχειακ συγκρτημα - Επιβολ προστμου. λεγχος νομιμτητας και επρκειας της αιτιολογας της κθεσης αυτοψας και της απφασης της Επιτροπς Ενστσεων. Με τις διατξεις των ρθρων 2 και 3 του π.δ. 267/1998 θεσπστηκαν καννες για την εκτμηση της συμβατικς αξας των αυθαιρτων κτισμτων και κατασκευν και τον υπολογισμ των προστμων αν κατηγορα αυτν, οι διατξεις, μως, αυτς καταργθηκαν με το ρθρο 6 της 9732/27.2.2004 κοινς υπουργικς απφασης. Η εκκαλοσα αναφορικ με τη νομιμτητα της επιβολς του νδικου προστμου υποστριξε τι η προσβαλλμενη απφαση εναι ακυρωτα, διτι εφαρμοστες, εν προκειμνω, διατξεις ταν εκενες του π.δ. 267/1998 και χι της Κ.Υ.Α. 9732/2004, εν χει εκδοθε βσει ανεπαρκος αιτιολογας και κατ' εσφαλμνη εκτμηση της τιμς ζνης του ακιντου. Παρθεση λγων εφσεως που δεν ρχονται σε αντθεση - κατ την ννοια της διταξης του ρθρου 12 του ν. 3900/2010 -, προς τη μνημονευμενη στη σκψη 6 της παροσας αποφσεως νομολογα του Δικαστηρου. Απορρπτει την φεση.

5-1-17  ΔΕφΑθ 2070/16 : Δμοι - Κατργηση και συγχνευση - Τλη καθαριτητας και φωτισμο πρην Δμων - Τρπος υπολογισμο. Προσφυγ. Εμπρθεσμη η σκηση της προσφυγς κατ' εφαρμογ του ρθρου 66 του ΚΔΔ για τις διαφορς με φορολογικ χαρακτρα, πως εν προκειμνω. Κρθηκε τι ο τρπος υπολογισμο για το κρσιμο τος (2009) των καταλογισθντων σε βρος της προσφεγουσας (ΔΕΗ) ποσν για φρο ηλεκτροδοτομενων χρων και τλη καθαριτητας και φωτισμο εναι αυθαρετος και δεν βρσκει ρεισμα στο νμο. Ο διδικος Δμος προβη στον προσδιορισμ τους εφαρμζοντας το μσο του ισχοντος για κθε πρην Δμο συντελεστ επ του συνλου της δηλωθεσας επιπλον κτασης στεγασμνων και μη χρων, αθροζοντας στην συνχεια τα προκπτοντα δο ποσ, εν φειλε κατ νμο, να κατανεμει, μετ τη διενργεια ελγχου, την κταση αυτ, μεταξ των δο Δμων, και να υπολογσει τα νδικη τλη και φρο για το τμμα που ανκε στον κθε πρην Δμο, με βση τους συντελεστς που προβλεπαν οι ισχουσες κανονιστικς αποφσεις των Δημοτικν τους συμβουλων αντιστοχως. Ενψει των ανωτρω δεδομνων, πρπει να ακυρωθον ως νομικς πλημμελες οι προσβαλλμενες πρξεις. Δεκτ η προσφυγ.

22-12-16 ΔΕφΑθ 956/16 : Δημοτικ φορολογα - Πολεοδομικ ργα. Πρξη επιβολς εισφορς - Αποσβεστικ προθεσμα. Προσφυγ - Αρμοδιτητα. Οι υποθσεις που αφορον την επιβολ της τακτικς εισφορς σε χρμα του ρθρου 9 του ν. 1337/1983 απ το Δμο σε βρος των ιδιοκτητν ακιντων εκτς σχεδου, τα οποα εντσσονται σε περιοχ εντς σχεδου πλεως, προκειμνου να συμβλουν στη δαπνη κατασκευς των βασικν κοινοχρστων πολεοδομικν ργων περιλαμβνονται στις εν γνει φορολογικς διαφορς, για τις οποες επιφυλσσεται η εξαιρετικ καθ' λην αρμοδιτητα του διοικητικο εφετεου (αρ.6 παρ. 2 του ΚΔΔ). Κρσιμος χρνος για τον προσδιορισμ της αξας των ακιντων προκειμνου να εκδοθε η πρξη επιβολς της εισφορς. Σε πενταετ αποσβεστικ προθεσμα υπκειται η επιβολη της επδικης εισφορς. Αλλαγ επωνυμας και δρας της προσφεγουσας εταιρας - ισχυρισμο της Δημοτικς αρχς περ ατελσφορων προσπαθειν των οργνων της προς ανερεση της προσφεγουσας, οι οποοι και απορρφθηκαν ως αβσιμοι. Κρθηκε τι το δικαωμα της καθ' ης δημοτικς αρχς να επιβλει την νδικη εισφορ εχε απωλεσθε την 1/1/2011, τοι μετ την εκπνο της πενταετος αποσβεστικς προθεσμας στις 31/12/2010. Δεκτ η προσφυγ.

22-12-16 ΜονΠρΘεσ 6890/16 : ΕΠΕ - Διορισμς προσωρινς διοκησης - Λση. Προσωριν διοκηση ΕΠΕ - ρθρο 69 ΑΚ. Εν προκειμνω η αιτοσα, μτοχος της εταιρας περιορισμνης ευθνης,ζητε να διορισθε προσωριν διοκηση της εταιρας διτι, αφενς, δεν υφσταται πλον διοκηση λγω διαταρξεως των σχσεων της αιτοσας και του διαχειριστ, οι οποοι αδυνατον να συνεννοηθον μεταξ τους , αφετρου τα συμφροντα του τελευταου συγκροονται με αυτ της εταιρας. Η αιτοσα σωρεει αντικειμενικ τις δο βσεις για το διορισμ προσωρινς διοκησης κατ' ρθρο 69ΑΚ, τοι για πλασματικ λλειψη διοκησης και σγκρουση συμφερντων του διαχειριστ με τα συμφροντα του νομικο προσπου - δεν διατσσεται χωρισμς των αντιφασκουσν αυτν δο βσεων διτι η πρτη εξ αυτν εναι απορριπτα ως μη νμιμη. Δεκτ εν μρει η ατηση.

9-12-16  ΠολΠρΠειρ 619/16 : Δνειο σε ελβετικ φργκο. Αλλαγ ισοτιμας. ΓΟΣ - Ακυρτητα. Παρβαση της αρχς της διαφνειας σε περπτωση αθτησης της υποχρωσης ενημρωσης του δανειολπτη. Καταχρηστικο ΓΟΣ - Αρχ της διαφνειας. Οι ΓΟΣ πρπει να εναι διατυπωμνοι με τρπο σαφ και κατανοητ. Ακυρτητα ΓΟΣ που προβλπει την εξφληση του δανεου αποκλειστικ σε ελβετικ φργκα σε ευρ με βση την ισοτιμα που ισχει κατ τον χρνο καταβολς. Για την απδοση του δανεου αναφορικ με την ισοτιμα, κρσιμος χρονος εναι ο χρνος χοργησης του δανεου. Πρπει η υπ κρση αγωγ να γνει δεκτ, ως βσιμη και κατ' ουσαν κατ την τρτη επικουρικ της βση, με συνπεια οι καταβολς, που οι ενγοντες πραγματοποιον σε ευρ προς εκπλρωση των απορρεουσν απ τις επμαχες συμβσεις υποχρεσεν τους, να πρπει να υπολογζονται απ την εναγομνη σε ελβετικ φργκα, με βση τη μεταξ των δο νομισμτων συναλλαγματικ ισοτιμα που σχυε κατ την ημρα εκταμευσης των δανεων.

2-12-16 ΠΠολΘεσ 738/16 : Τρπεζες - Δνειο σε ελβετικ φργκο - Αλλαγ ισοτιμας - ροι σμβασης. Σναψη δανεου σε ελβετικ φργκο. Αγωγ για αναγνριση ακυρτητας της πρξης τροποποησης σμβασης στεγαστικο δανεου. Για το ορισμνο της εν λγω αγωγικς βσης, θα πρπει να προσβλλονται με αυτν συγκεκριμνα επιμρους κονδλια του τηρηθντος λογαριασμο. Επση, δεν μπορε να χαρακτηρισθε η χοργηση του δανεου αυτο ως επενδυτικ υπηρεσα, αφο σκοπς της νδικης σμβασης, ταν η λψη δανεου σε ξνο νμισμα με ευνοκος ρους, και χι η βλτιστη απδοση ορισμνου κεφαλαου. Κρση περ νομιμτητας των ρων της συμβσεως. Ο ρος ξνου νομσματος δεν προσκροει a priori στα χρηστ θη, πως απαιτε το ρθρο 178 ΑΚ, εν δε συντρχει οτε η προπθεση του ρθρου 179 ΑΚ περ δυσαναλογας παροχς - αντιπαροχς, αφο η ρτρα μετατροπς σε ξνο νμισμα, στην νδικη περπτωση, δεν ταν εξαρχς και per definitionem σε βρος της ενγουσας, αλλ η αξηση της οφειλμενης δσης επλθε μετ την ανατροπ της ισοτιμας ευρ - ελβετικο φργκου.

25-11-16  ΜονΠρΘεσ 5302/16 : Καταγγελα συμβσεως εργασας - Αποζημωση. Μεταββαση επιχερησης - ννοια. Κατ το χρνο καταγγελας της εργασιακς σμβασης ο ενγων εχε εργασθε συνεχς στον διο εργοδτη (ενψει των μεταβιβσεων της επιχερησης και της εντεθεν διαδοχς, του εναγομνου στην εργασιακ σχση) επ 33 τη περπου και εχε συμπληρσει τις νμιμες προποθσεις για συνταξιοδτηση απ το ΙΚΑ. Επσης, στις 12-11-2012, ημερομηνα δημοσευσης του ν.4093/2012, εχε συμπληρσει στην υπηρεσα του διου εργοδτη περισστερα απ 28 τη εργασας. Δικαιοται λοιπν, να λβει ως αποζημωση το 40% της αποζημωσης που θα δικαιονταν σμφωνα με τις διατξεις, που σχυαν κατ τον κρσιμο χρνο της λσης της εργασιακς του σμβασης, για την περπτωση απροειδοποητης καταγγελας της σμβασης εργασας απ τον εργοδτη. Το πρωτοβθμιο Δικαστριο εσφαλμνα εφρμοσε το νμο, εκτμησε τις αποδεξεις και απρριψε την αγωγ. Η φεση θα πρπει να γνει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη.

18-11-16 ΣτΕ (Β') 1898/16 :ΕΝΦΙΑ - Αντικειμενικς αξες - Αναπροσαρμογ - Παραλεψεις Διοικσεως. ννομο συμφρον αιτουσν. Ζητεται η ακρωση κανονιστικν πρξεων της Γεν. Γραμ. Δημοσων Εσδων, οι οποες εξειδικεουν τους ορισμος του ν. 4223/2013 και ρυθμζουν ειδικτερα ζητματα επιβολς του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2015, ο οποος παρανμως , κατ τους ισχυρισμος των αιτουσν, υπολογζεται βσει των αντικειμενικν αξιν που καθορστηκαν με την πλον ανεπκαιρη 1020564/487/OOΤΥ/Δ/2007 υπουργικ απφαση. Κρθηκε ως προς την α' αιτοσα τι το στοιχεο που προσκμισε (αντγραφο της πρξης διοικητικο προσδιορισμο του φρου εισοδματος για το φορολογικ τος 2014) εναι λως απρσφορο και ανεπαρκς για να θεμελισει το ννομο συμφρον της, με την ιδιτητα της κυρας των ακιντων. Επσης, η β' αιτοσα, δεν επικαλεται αυτοτελ βλβη,αλλ η προβαλλμενη βλβη της, προρχεται κατ' ουσαν απ την εφαρμογ της προαναφερμενης υπουργικς απφασης του 2007, συνεπεα της παρλειψης της Διοκησης να προβε σε αναπροσαρμογ των αντικειμενικν αξιν των ακιντων της χρας. Η εν λγω παρλειψη ακυρθηκε με την απφαση 4446/2015 της Ολ του ΣτΕ, χι μως αναδρομικ απ το χρνο της συντλεσης της, που εναι οπωσδποτε προγενστερος της 1.1.2015. Κρθηκε τι απαραδκτως, δχως να χει ννομο συμφρον, ασκθηκε η υπ κρση ατηση και απ τη δετερη αιτοσα.Απορρπτει την ατηση.

9-11-16  ΠολΠρΑθ 334/16 : Δνεια σε ελβετικ φργκο - ΓΟΣ - Προστασα καταναλωτν. Συλλογικ αγωγ. Δανειακς συμβσεις σε ελβετικ φργκο - ΓΟΣ - Αρχ της διαφνειας - Κρση τι βσει των κριτηρων του ν. 2251/1994 και της Οδηγας 93/13/ΕΟΚ,υπρχε αδιαφνεια και δη αοριστα ως προς τις οικονομικς συνπειες της επδικης ρτρας της συναλλαγματικς ισοτιμας, στε να διαψευστον οι τυπικς και δικαιολογημνες προσδοκες κθε μσου δανειολπτη, τι, δηλαδ, καταβλ­λοντος τις συμφωνηθεσες δσεις ανελλιπς, το ποσ της οφειλς θα μεινεται και δεν θα αυξνεται λγω μεταβολς της συναλλαγματικς ισοτιμας ευρ και ελβετικο φργκου. Η ακυρτητα των επμαχων αδιαφανν ΓΟΣ δεν επιδρ στο κρος ολκληρων των δανειακν συμβσεων, αλλ εναι μερικ με αποτλεσμα να καταλεπεται κεν σε αυτς. Το κεν δε αυτ καλπτεται κατ το αρ. 200 ΑΚ κι ως εκ τοτου πρπει να συμπληρωθε στε, να αναγνωριστε τι η οφειλ αποπληρωμς των δανεων απ τους δανειολπτες ετε σε φργκα ετε σε ευρ, υπολογζεται βσει της συναλλαγματικς ισοτιμας της τιμς αγορς του φργκου προς την αξα του ευρ, η οποα σχυε κατ τον χρνο εκταμευσης του δανεου. Κατπιν τοτων πρπει να γνει δεκτς και ως ουσιαστικ βσιμος ο σχετικς ισχυρισμς των εναγντων περ καταχρηστικτητας αυτν των ρων και συνακλουθα περ απλειψης τους απ τις επδικες δανειακς συμβσεις. Δεκτ η αγωγ ως προς την κρια βση της.

2-11-16  ΜονΠρΘεσ 4799/16 : ΝΠΔΔ - Σμβαση ργου - Αμοιβ - κδοση διαταγς πληρωμς  -Δικαιοδοσα. γγραφα. Αξωση αμοιβς απ σμβαση παροχς, προς  ΝΠΔΔ, υπηρεσιν καθαριτητας των κτιριακν του εγκαταστσεων. Διοικητικς συμβσεις - Δικαιοδοσα. Διαταγ πληρωμς - ανακοπ. Η απ τον αρμδιο πολιτικ δικαστ κδοση διαταγς πληρωμς εναι δυνατ και για απαιτσεις απ υποκεμενη σχση, υπαγμενη στη δικαιοδοσα των διοικητικν δικαστηρων, πως η σμβαση δημοσου ργου, που συνιστ στην προκειμνη περπτωση την υποκεμενη σχση της απαιτσεως της εκκαλοσας - καθ' ης η ανακοπ, επ τη βσει της οποας εκδθηκε η ανακοπτμενη διαταγ πληρωμς. Αποδεικτικ γγραφα της κατρτισης σμβασης ργου που αποτελε και την αιτα της χρηματικς απατησης - δεν συντρχει εν προκειμνω η εκ του ρθρου 623 ΚΠολΔ απαιτομενη προπθεση της απδειξης της απατησης απ δημσια ιδιωτικ γγραφα, φροντα την υπογραφ του καθ ' ου η ατηση προς κδοση διαταγς πληρωμς, εσφαλμνα εκδθηκε η ανακοπτμενη διαταγ πληρωμς. Δεκτ η φεση.

1-11-16  ΜονΠρΘεσ 26/16 :
Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν. 3869/10. ννοια δλου. φεση. Οι αιτοντες εφσον λαβαν υπψη τους το ενδεχμενο της μη εξυπηρτησης των χρεν τους και το αποδχθηκαν, ενργησαν δολως, κατ' ρθρο 1 παρ. 1 εδ. β' του ν. 3869/2010, αφο συνβαλαν αποφασιστικ με την επιγενμενη, τοι μετ την ανληψη των δανειακν τους υποχρεσεων, συμπεριφορ τους στην πρκληση της μνιμης αδυναμας πληρωμς των ληξιπρθεσμων χρηματικν τους οφειλν. Κατ’ ακολουθα των ανωτρω περιλθαν δολως σε αδυναμα πληρωμς των ληξιπρθεσμων οφειλν τους προς τις τρπεζες και συνεπς δεν εμππτουν στην ννοια των ντιμων και καλπιστων υπερχρεωμνων οφειλετν, οι οποοι τυγχνουν προστασας απ το ν. 3869/2010. Απορρπτει την φεση ως ουσα αβσιμη.

21-10-16 
ΣτΕ (Ε') 1603/16 : Ακνητα - Ζνες πρασνου - Περιορισμο δμησης - Αποζημωση ιδιοκτητν. Ατηση ακυρσεως. Οι αιτοντες επικαλομενοι το ρθρο 17 Συντ., του ρθρου 1 ΠΠΠ της ΕΣΔΑ και του ρθρου 22 παρ. 1 του ν. 1650/1986, υπβαλαν ατησ προς τους Υπουργος ΠΕΚΑ και Οικονομικν με την οποα ζτησαν ν' αποζημιωθον, λγω του εξαιρετικ επαχθος χαρακτρα των περιορισμν και των απαγορεσεων που υφστανται οι ιδιοκτησες τους απ την νταξ τους στη ζνη πρασνου και την απαγρευση κθε εδους δμησης. Στη συνχεια, η παρλειψη της Διοικσεως, εν προκειμνω του Υπουργο ΠΕΚΑ και του Υπουργο Οικονομικν, να εκφρει κρση περ του εν συντρχουν οι προποθσεις εφαρμογς του ρθρου 22 παρ. 1 του ν. 1650/1996 στην επδικη περπτωση εναι αυτοτελς προσβλητ με ατηση ακυρσεως. Λγω μως της σπουδαιτητας του ζητματος, και ενψει εν μρει διαφορετικς νομολογας του Α Τμματος (ΣτΕ 4283/2013, 3899/2014), το Τμμα κρνει τι η υπθεση πρπει να παραπεμφθε στην επταμελ σνθεση αυτο.

14-10-16
ΔιοικΕφΑθ 984/16 : Δασικς εκτσεις - Αυθαρετα κτσματα - Κατεδφιση - Αναστολ. Ατηση ακυρσεως. Η επδικη κταση, αν και δασικ (κατ τα τη 1937 και 1945), κατ το τμμα αυτς που πριν απ το τος 1975 απλεσε νομμως, με την ανγερση της αποθκης και την εξαρεση απ την κατεδφιση της υπρχουσας οικοδομς, το δασικ χαρακτρα, δεν διπεται απ τις διατξεις της δασικς νομοθεσας. Κατπιν τοτου, η προσβαλλμενη απφαση, κατ το μρος που διατχθηκε η κατεδφιση των παραπνω κτισμτων, υφισταμνων νομμως στην κταση αυτ, δεν παρσταται νομμως αιτιολογημνη. Ακολοθως, αβασμως προβλλεται απ την Διοκηση τι δεν αναστλλεται η κατεδφιση της οικοδομς που νομιμοποιθηκε με τον α.ν. 410/1968, καθσον αυτ βρσκεται σε κταση που χει κηρυχθε αναδασωτα (υπ' αριθμ. 108424/13-9-1934 απφαση του Υπουργο Γεωργας).Πρπει να γνει δεκτ η ατηση ακρωσης, κατ το μρος που με την προσβαλλμενη απφαση διατχθηκε η κατεδφιση τους και να ακυρωθε η προσβαλλμενη απφαση κατ το μρος αυτ.

7-10-16
ΣτΕ (Ε') 1682/16 : Μονδες διαχερισης επικνδυνων αποβλτων - Περιβαλλοντικο ροι - Αδειοδτηση ργων, Μια μονδα διαχερισης επικινδνων αποβλτων, ακμη και εν διαθτει γκριση περιβαλλοντικν ρων εκδοθεσα υπ το καθεστς του ν. 1650/1986, πως τροποποιθηκε με τον ν. 3010/2002, εφσον δεν εχε λβει και την ειδικ δεια για τη διαχεριση επικινδνων αποβλτων της κ.υ.α. ΗΠ 13588/725/2006, δεν δναται να λειτουργσει υπ το καθεστς των νμων 4014/2011 και 4042/2012 μνο με την παλαιτερη περιβαλλοντικ αδειοδτηση και την προβλεπμενη στο ρθρο 36 του ν. 4042/2012 δεια λειτουργας. Και τοτο διτι ορισμνες απ τις προποθσεις που απαιτονται κατ νμον για την αδειοδτηση μιας ττοιας μονδας, οι επιπτσεις της οποας ενδχεται να εναι ιδιαιτρως σημαντικς, δεν εχαν αποτελσει αντικεμενο ελγχου και αξιολογσεως στο στδιο της εγκρσεως περιβαλλοντικν ρων κατ τον ν. 1650/1986, οτε προβλπεται ο λεγχς τους κατ τη χοργηση της αδεας λειτουργας του ρθρου 36 του ν. 4042/2012. - δεια διαχερισης της κ.υ.α. ΗΠ 13588/725/2006 και προποθσεις. - Εν προκειμνω εφσον, με τις προβλεπμενες στην γκριση περιβαλλοντικν ρων ΕΤΜΕ με τις εκδιδμενες δυνμει του ρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4014/2011 ΤΕΠΕΜ, δεν δνανται να μεταβληθον ουσιωδς τα χαρακτηριστικ του ργου, διτι η ουσιδης τροποποηση προποθτει να περιβαλλοντικ αδειοδτηση, σμφωνα με τις ισχουσες κατ τον κρσιμο εν προκειμνω χρνο της εκδσεως της προσβαλλομνης πρξεως διατξεις, η προσβαλλμενη πρξη δεν εναι νμιμη. Η κρινμενη ατηση πρπει να γνει δεκτ.

30-9-16
ΔΕφΤριπλεως Α302/16 : Αυθαρετη δμηση - Κατεδφιση - Ν.4014/11 - Συνταγματικτητα. Οι ρυθμσεις του ρθρου 24 του Ν. 4014/2011, χουν ως συνπεια να ανατρπεται και σε κθε περπτωση να νοθεεται ο επιβαλλμενος απ το ρθρο 24 του Συντ. ορθολογικς πολεοδομικς σχεδιασμς, δεδομνου τι η αναστολ επιβολς κυρσεων που προβλπεται απ τον εν λγω νμο, επρχεται με μνη την υποβολ ατησης του ενδιαφερομνου και των σχετικν δικαιολογητικν και την καταβολ του οριζμενου στο νμο ποσο ειδικο προστμου, χωρς την ειδικ για κθε αυθαρετο κρση αρμδιου οργνου της Διοκησης. Εν προκειμνω, η Διοκηση παρλειψε την οφειλμενη νμιμη ενργεια της κατεδφισης της επμαχης οικοδομς με την προδο πρακτης της προθεσμας των δκα (10) ημερν απ την κδοση της απφασης της Επιτροπς Εξτασης Ενστσεων Αυθαιρτων, κατ' ρθρο 4 παρ. 4 του ΠΔ 267/1998. Η παρλειψη της εν λγω οφειλμενης νμιμης ενργειας της Διοκησης συντελστηκε εκ νου με την προδο πρακτου τριμνου απ την υποβολ της σχετικς ατησης της αιτοσας. Η οικοδομ τελοσε σε καθεστς προσωρινς αναστολς απ την κατεδφιση, λγω υποβολς δλωσης υπαγωγς της στο ρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4014/2011, δοθντος τι η διταξη αυτ δεν καταλαμβνει κατασκευς πως η επμαχη και τι υπγαγε την οικοδομ της στις ρυθμσεις του ρθρου 24 του Ν. 4014/2011, οι οποες μως εναι ανσχυρες ως αντισυνταγματικς. Η κρινμενη ατηση ακυρσεως πρπει να γνει δεκτ.

23-9-16 
ΑρΠγος (Γ') 453/16 : Απαλλοτρωση τμματος ακιντου - Συγκυριτητα  - Αποβολ απ τη νομ -  Κοινχρηστοι χροι. Απαλλοτρωση για λγους δημσιας ωφλειας τμματος - μνο - ακιντου συγκυριτητας των αναιρεσιβλτων - αποβολ και κατληψη ενς λλου τμματος του διου ακιντου απο το Δημσιο για την εγκατσταση των τεχνικν εταιριν κατασκευς του ργου. Αγωγ απδοσης της νομς απ τους συγκυρους - ισχυρισμς Δημοσου περ κοινχρηστου χρου - Ν.1337/83 αρ.36 παρ. 4 - περιορισμς της κυριτητας συνιστμενος στη μη δυναττητα οικοδομσης και χι στη δυναττητα φυσικς εξουσασης του κυρου. Απορρπτει τους αναιρετικος λγους. Ζητματα ννομου συμφροντος. Απαρδεκτη η συζτηση ως προς τον α' αναιρεσβλητο. Απορρπτει την ατηση ως προς τους β' και γ' αναιρεσιβλτους.

16-9-16 
ΕιρΝαυπλου 95/16 : Πραγματικ δουλεα αντλσεως δατος - σσταση - με δικαιοπραξα και με κτακτη χρησικτσια - απσβεση. Εμπργματες αγωγς - πιστοποιητικ ΕΝΦΙΑ. Αγωγ ομολογσεως δουλεας του κυρου του δεσπζοντος ακιντου κατ των συγκυρων του δουλεοντος ακιντου. Λγος απσβεσης της πραγματικς δουλεας η εικοσαετς αχρησα, η οποα αρχζει απ την τελευταα σκηση. Δεν αποτελε ειδικ διαδικαστικ προπθεση για την εμπργματη αγωγ η προσκμιση πιστοποιητικο ΕΝΦΙΑ. Οι εναγμενοι προσβαλαν τη δουλεα αντλσεως δατος του δεσπζοντος ακιντου με συνπεια η ενγουσα και η δικαιοπροχος της να μην χουν κνει χρση της δουλεας για χρονικ διστημα νω της εικοσαετας. Απσβεση της δουλεας με εικοσαετ αχρησα. Απορρπτει την αγωγ.

12-9-16
ΜΕφΚρτης 19/16 : Εμπργματη αγωγ - Πιστοποιητικ ΕΝΦΙΑ - Παραδεκτ συζτησης. Δεν θα μποροσε μια καθαρ φορολογικο χαρακτρα διταξη, πως αυτ του ΕΝΦΙΑ, που δεν αφορ στην προστασα των συναλλασσομνων σε σχση με τα ακνητα δεν επιδικει την παροχ δικαστικς προστασας, να αποτελε ειδικ διαδικαστικ προπθεση μιας εμπργματης αγωγς και προαπαιτομενο προκειμνου να εκδοθε απφαση επ της ουσας. Αντισυνταγματικ η θσπιση υποχρωσης προσκμισης πιστοποιητικο ΕΝΦΙΑ, ως ρου παραδεκτο της συζτησης. Απορρπτει την φεση.

2-9-16
ΣτΕ (Β') 1623/16 : Φορολογικς κυρσεις - Παραγραφ - Παρταση - ΚΒΣ - Πρστιμα. Συνταγματικς αρχς. Στο πλασο της επιβαλλμενης, απ τη συνταγματικ αρχ της ασφλειας του δικαου, σαφνειας και προβλεψιμτητας των ρυθμσεων περ της προθεσμας παραγραφς και της στενς ερμηνεας, των εξαιρετικο χαρακτρα ρυθμσεων περ παρατσεως αυτς για τον καταλογισμ παραβσεων των καννων της φορολογικς νομοθεσας και περαιτρω, για την επιβολ στον παραβτη σχετικν κυρσεων, πως τα πρστιμα για παραβσεις των διατξεων του Κ.Β.Σ., δεν μπορε να θεωρηθε τι η κατ την παργραφο 5 του ρθρου 9 του ν. 2523/1997 ανλογη εφαρμογ των περ παραγραφς διατξεων που ισχουν στη φορολογα εισοδματος, αφορ και σε διατξεις περ παρατσεως της προθεσμας παραγραφς, οι οποες ουδλως αναφρονται σε επιβολ κυρσεων, πως τα πρστιμα για τις παραβσεις του Κ.Β.Σ.. Συνεπς, μη νομμως κρινε το δκασαν διοικητικ εφετεο τι η εφαρμοστα κατ' ρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2523/1997 δεκαετς παραγραφ της παρ. 4 του ρθρου 84 του ΚΦΕ, παρετθη αρχικς με το ρθρο 12 παρ. 7 του ν. 3888/2010 και στη συνχεια με τις παρ. 2 του ρθρου 18 του ν. 4002/2011 και 1 του δετερου ρθρου του ν. 4098/2012 ως τις 31-12-2013. Δχεται την ατηση αναρεσης.

29-8-16
MονΠρΠατρν 43/16Ακυρτητα συμβσεως εργασας - Βλαπτικ μεταβολ - Επσχεση εργασας. Αδικαιολγητος πλουτισμς. κυρη σμβαση εργασας υπρχει και ταν ο εργαζμενος σε επιχερηση υγειονομικο ενδιαφροντος δεν χει βιβλιριο υγεας – επσχεση εργασας επ κυρης συμβσεως εργασας δεν νοεται – επσης στην περπτωση κυρης συμβσεως η επιδκαση ωφλειας κατ τις διατξεις περ αδικαιολογτου πλουτισμο προποθτει την πραγματικ απασχληση του μισθωτο. Συνεπια της επισχσεως εργασας και αποχς του εργαζομνου εναι η λση της κυρης συμβσεως. Η αγωγ πρπει να γνει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη ως προς την τρτη των εναγντων.

11-8-16 
ΣτΕ (Ολ) 1468/16 : Δικαστικο - Εισαγγελικο λειτουργο - Δλωση περιουσιακς κατστασης. Εξαρεση. Κρση τι η προσβαλλμενη απφαση (ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 ΚΥΑ) καθορζει το περιεχμενο των εντπων της δλωσης περιουσιακς κατστασης και της δλωσης οικονομικν συμφερντων που πρπει να υποβλουν λοι οι κατ το ρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3213/2003 υπχρεοι, πλην εκενων που αναφρονται στις περιπτσεις α ως και κδ, κζ, λα ως και μγ, με, μστ και μζ της εν λγω παραγρφου, μεταξ των οποων περιλαμβνονται οι δικαστικο και εισαγγελικο λειτουργο. Συνεπς, η προσβαλλμενη απφαση δεν χει δαφος εφαρμογς στους δικαστικος και εισαγγελικος λειτουργος, ως προς τους οποους το ζτημα του περιεχομνου των ανωτρω εντπων ρυθμζεται αποκλειστικς απ την 12244/24.9.2015 απφαση της Προδρου της Βουλς, η οποα ισχει. Aπορρπτει την κρινμενη ατηση.

29-7-16 
ΕιρΑθ 2011/16 : Ασφλιση ζως - Κλυψη νοσηλεων. ΓΟΣ - Καταχρηστικτητα. Ευθνη ασφαλιστικο πρκτορα - Πρστηση. Ασφαλιστικ σμβαση - κλυψη εξδων νοσηλεας - ρος συμβσεως σμφωνα με τον οποο η κλυψη των νοσοκομειακν παροχν μπορε να μετατραπε σε απεροριστη υπ την προπθεση τι ο ασφαλισμνος δεν νοσηλευτε επ μα τετραετα απ την ναρξη της ασφαλιστικς του κλυψης. ρνηση της ασφαλιστικς εταιρας να καλψει απεριορστως τα ξοδα νοσηλεας της ενγουσας, ερειδμενη στη μα και μνο μρας νοσηλεα της το 1997, δηλαδ πριν την εκπνο της τετραετας απ την ναρξη της ισχος του ασφαλιστριου συμβολαου της το 1993. Κρση τι ο εν λγω ρος εναι σαφς και ορισμνος κι ως εκ τοτου δεν εναι ακυρωτος. Προκπτει ευθνη της ασφαλιστικς πρκτορα (τρτης εναγομνης), η οποα επδειξε αμλεια κατ την σκηση των καθηκντων της, αφο διαβεβαωνε και επιπλαια καθησχαζε την ενγουσα τι θα καλυφθον λα τα ξοδα της, με συνπεια τη ζημα της ενγουσας, που θα μποροσε να εχε εισαχθ σε δημσιο νοσοκομεο. Αδικοπραξα - Ευθνη απ πρστηση, εις ολκληρον της εταιρας και του ασφαλιστικο πρκτορα. Αποκατσταση ηθικς βλβης. Στα ξοδα που καταβλει ο ασφαλισμνος για τη νοσηλεα του συμπεριλαμβνεται και ο ΦΠΑ που επιβλλεται επ' αυτν. Δεκτ εν μρει η αγωγ ως προς την πρτη και τρτη των εναγομνων.

29-7-16 
ΣτΕ (Ολ) 1466/16 : Αποχ δικηγρων  - Υπρβαση των ορων του επιτρεπμενου χρνου. Οι αποφσεις των δικηγορικν συλλγων που κηρσσουν αποχ των μελν τους απ την σκηση των καθηκντων τους συνιστον νμιμο μσο δρσης των συλλγων και δεν αντκεινται στο Σνταγμα. Υπκεινται μως σε περιορισμος που ερεδονται στο Σνταγμα και την ΕΣΔΑ και ειδικτερα στα ρθρα 5 παρ.1, 20 παρ.1, 25 παρ. 1 και 3 του Συντγματος, πως και στο ρθρο 6 της ΕΣΔΑ, καθς οι περιορισμο αυτο επιβλλονται απ τη φση της δικαιοδοτικς λειτουργας ως μας απ τις τρεις κρατικς εξουσες, η οποα δεν νοεται να παραλει σε να κρτος. Κρση τι ο συνολικς χρνος αποχς, ο οποος εναι μεγαλτερος των τεσσρων μηνν, χει υπερβε κατ πολ τον επιτρεπμενο βραχ χρνο αποχς και αυτ ανεξαρττως του περιοριστικο πλαισου διενργειας διαδικαστικν πρξεων κατ τη διρκεια της αποχς. Πρπει η κρινμενη ατηση να γνει δεκτ και να ακυρωθε η απ 6.5.2016 απφαση του Διοικητικο Συμβουλου του ΔΣΑ περ αποχς των δικηγρων Αθηνν ως 14.5.2016.

25-7-16 
ΜονΠρΑθ 1022/16: Απεργα. Επχειρηση που χει αναλβει τις εργασες καθαρισμο λεοφωρεων της εταιρας ''Οδικς Συγκοινωνες Α.Ε.'' - Απεργα εργαζομνων - αιτματα. Κρση τι η εταιρα εναι ιδιωτικ επιχερηση κι ως εκ τοτου η μη τρηση της τετραμερης προθεσμας προειδοποησης, η μη διθεση προσωπικο ασφαλεας και η μη κλση της ενγουσας σε δημσιο διλογο δεν καθιστ την απεργα παρνομη, καθς οι ανωτρω διατυπσεις αφορον τους φορες δημσιας ωφλειας. Απορρπτει την αγωγ.

15-7-16
ΜονΠρΑθ 411/16 : ΝΠΙΔ - Ε.ΚΕ.ΒΙ - Καθολικ διαδοχ απ Ε.Ι.Π - Μεταββαση επιχερησης - Απολσεις - Ακυρτητα. Κατργηση του Ε.ΚΕ.ΒΙ με το ν.4250/14 και καθολικ διαδοχ του απ το Ελληνικ δρυμα Πολιτισμο με αυτοδκαιη κατργηση των συμβσεων εργασας του Ε.ΚΕ.ΒΙ. Αγωγ απ εργαζμενη που απολθηκε, η οποα ισχυρζεται τι η διαδοχ του Ε.ΚΕ.ΒΙ απ το Ε.Ι.Π συνιστ μεταββαση επιχερησης και αιτθηκε να αναγνωριστε η ακυρτητα της απολσες της. Κρθηκε τι πρκειται για καθολκη διαδοχ - με την κατργηση του Ε.ΚΕ.ΒΙ δια νμου - κι ως εκ τοτου το σνολο των δικαιωμτων και των υποχρεσεων του Ε.ΚΕ.ΒΙ μεταβιβστηκαν στο Ε.Ι.Π. Συνεπς λαβε χρα μεταββαση επιχερησης και η λση της σμβασης εργασας της ενγουσας εναι κυρη. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

6-7-16  
ΕλΣυν (ΕλΟλ) 476/16 :  Επδομα Κοινωνικς Αλληλεγγης  (ΕΚΑΣ). Εισοδηματικ κριτρια. Κρθηκε τι η αναιρεσεουσα εχε εισδημα απ ακνητα ψους 6.650,00 ευρ και απ αυτοτελς φορολογομενα ποσ (πολεμικ σνταξη) ψους 4.825,39 ευρ και, συνεπς, το συνολικ ετσιο ατομικ καθαρ εισδημ της, στερα απ την προβλεπμενη απ το νμο κπτωση εισοδματος λγω αναπηρας (ψους 1.900,00 ευρ), ανρχονταν στο ποσ των 9.575,39 ευρ. Το ποσ δε αυτ υπερβαινε το τιθμενο, ριο των 8.360,00 ευρ και συνεπς δεν εχε δικαωμα απολψεως του ΕΚΑΣ. Η υπ κρση ατηση πρπει να απορριφθε.

22-6-16 
ΜΠρΑθ 664/16 : Επσχεση εργασας - Κμψη της αρχς μη ευθνης των διοικοντων ΑΕ - Αδικοπραξα. Επδειξη εγγρφων - Φορολογικ απρρητο. Oι ενγοντες σκησαν το δικαωμα της επσχεσης εργασας τους με δλωση προς την πρτη εναγομνη - εργοδτρια, η οποα εχε την απατηση απ τους εργαζμενους να παρχουν την εργασα τους χωρς να πληρνονται, εν η δια να συνεχζει τη δραστηριτητ της απο την οποα να εισπρττει οικονομικ φελος. Συνδρομ των προποθσεων για την σκηση του δικαιματος της επσχεσης, αξινοντας απ την εργοδτρια εταιρα δεδουλευμνες αποδοχς. Εν προκειμνω συντρχει περπτωση αδικοπραξας των εναγομνων - διοικοντων της ΑΕ, διτι υπρχει πτασμα, οπτε υφσταται προσωπικ ευθνη κατ τη διταξη του ρθρου 914 ΑΚ. Ως εκ τοτου κμπτεται η αρχ της μη ευθνης των διοικοντων αννυμη εταιρεα. Eπδειξη εγγρφων - απαρδεκτο το ατημα των εναγομνων περ επιδεξεως εγγρφων που αφορ στα εκκαθαριστικ σημειματα των εργαζομνων για το κρσιμο φορολογικ τος, προκειμνου να διαπιστωθε, εν αυτο εχαν εργαστε και σε λλους εργοδτες - φορολογικ απρρητο. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

13-6-16  
Γν ΝΣΚ 122/16 : ΕΤΑΑ - Ελεθεροι επαγγελματες  - Δυναττητα υπαγωγς σε καττερη ασφαλιστικ κατηγορα. Ν.4331/15 - Δυναττητα υποβολς αιτσεως προς το ΕΤΑΑ για την υπαγωγ σε καττερη της υποχρεωτικς ασφαλιστικ κατηγορα - Αναδρομικ κατργηση του επμαχου ρθρου 39 του ν. 4331/2015 (απ το Ν.4337/15) επιβλθηκε απ τους θεσμος προκειμνου να επαναφρει τις εισφορς των ασφαλισμνων στο πρτερο στδιο του ν.3986/2011. Τθεται λοιπν το ζτημα εν μετ την κατργηση του ρθρου 39 του ν.4331/2015 - απ ττε που σχυσε - απ το ρθρο 21 παρ. 3 του ν.4337/2015 υποχρεοται η διοκηση του Ε.Τ.Α.Α. να ανακαλσει τις σχετικς πρξεις που εκδθηκαν σε εφαρμογ του καταργηθντος ρθρου. Το ΝΣΚ απντησε τι η διοκηση του Ε.Τ.Α.Α. δεν υποχρεοται να ανακαλσει μεσα σες διοικητικς πρξεις εκδθηκαν υπ την ισχ του ρθρου 39 του ν.4331/2015, δναται μως να τις ανακαλσει μνο εφσον το αρμδιο ργανο του Ε.Τ.Α.Α. κρνει αιτιολογημνα κατ τρπο ειδικ και δικαστικ ελγξιμο τι η ανκληση γνεται για λγους δημοσου συμφροντος επαρκς προσδιοριζομνου.

7-6-16 
ΑρΠγος (Β2) 248/16 : Καταγγελα συμβσεως εργασας - Υπηρεσιακ εξλιξη υπαλλλου  - Παρλειψη προαγωγς - Αξισεις. Η, κατ παρβαση των αρχν της καλς πστεως, παρλειψη προαγωγς του υπαλλλου παρχει σ' αυτν τη δυναττητα να ζητσει, με αγωγ, την αναγνριση του δικαιματς του για προαγωγ απ ορισμνο χρονικ σημεο και μετπειτα. Σε περπτωση τελεσδικης αναγνωρσεως του εν λγω δικαιματος, η προαγωγ του υπαλλλου λογζεται, κατ πλσμα δικαου, τι χει πραγματοποιηθε απ ττε που πρεπε να εχε γνει. Ως εκ τοτου, ο εργαζμενος μπορε να αξισει και την καταβολ των οικονομικν διαφορν, τις οποες θα απολμβανε, αν εχε προαχθε κανονικ. Εν προκειμνω το Δικαστριο της ουσας, αν και με εν μρει εσφαλμνη αιτιολογα, διτι οι οφειλμενες, λγω μη εγκαρου προαγωγς, οικονομικς διαφορς, εχαν μεν αποζημιωτικ χαρακτρα, χι μως απ αδικοπραξα, αλλ απ αθτηση συμβατικς υποχρεσεως, κατληξε σε ορθ διατακτικ. Επσης, κρθηκε τι το Εφετεο ακμη και χωρς ειδικ παρπονο, εχε την εξουσα να ερευνσει τις προποθσεις της ακυρτητας της καταγγελας της συμβσεως εργασας. Απορρπτει την αναρεση.

27-5-16 
ΣτΕ (ΕΑ) 68/16 : Αποχ δικηγρων. Ατηση αναστολς - Ατηση ακυρσεως. Με την ατηση αυτ ο αιτν επιδικει να ανασταλε η εκτλεση αποφσεων του Δ.Σ. του ΔΣΑ που αφορον την συνχιση της αποχς των δικηγρων της Αθνας. H Επιτροπ κρνει τι η ατηση ακυρσεως δεν παρσταται προδλως βσιμη, λαμβανομνου υπψη τι οι προσβαλλμενες αποφσεις του Δ.Σ.Α. και της Ολομλειας των Προδρων των Δικηγορικν Συλλγων Ελλδας προσδιορζουν συγκεκριμνο χρνο αποχς λλωστε, δεν μπορε να θεωρηθε πρδηλο τι ο συνολικς χρνος διρκειας της αποχς απ την ναρξη αυτς μχρι και τις 15.4.2016 υπερβανει το επιτρεπμενο απ τις διατξεις του Συντγματος και της Ευρωπακς Σμβασης Δικαιωμτων του Ανθρπου (Ε.Σ.Δ.Α.) βραχ χρονικ διστημα. H κρινμενη ατηση αναστολς πρπει να απορριφθε.

20-5-16
ΣτΕ (Ε') 376/16 : Αιγιαλς - Επανακαθορισμς ορων. Ζητεται η ακρωση πρακτικο Επιτροπς Καθορισμο των οριογραμμν αιγιαλο-παραλας και παλαιο αιγιαλο του ν. 2971/2001, με το οποο απορρφθηκε ατηση των αιτοντων για τον επανακαθορισμ των οριογραμμν.H απρριψη του αιτματος των αιτοντων απ την αρμδια Επιτροπ στηρζεται στις διατξεις του ν. 2971/2001 και αιτιολογεται νομμως και επαρκς, οι δε λγοι ακυρσεως με τους οποους πλττονται η νομιμτητα και η επρκεια της αιτιολογας του προσβαλλμενου, καθς και οι συναφες ισχυρισμο με τους οποους προβλλεται τι η Επιτροπ δεν λαβε υπψη τα στοιχεα των ρθρων 9 και 5 παρ. 4 του ν. 2971/2001, πως τη γεωμορφολογα του εδφους, την παρξη αυτοφυος βλστησης, την παρξη των κατασκευν απ το τος 1970, την παρξη βρχων, τη χρση των κατασκευν κατ το απτατο παρελθν μπροστ απ το τοιχο ως χρου τοποθτησης σκαφν, τα οποα αποδεικνουν, κατ τα προβαλλμενα απ τους αιτοντες, τη διβρωση της ακτς και το σφλμα του αρχικο καθορισμο, εναι απορριπτοι ως αβσιμοι. Η κρινμενη ατηση πρπει να απορριφθε. 

13-5-16 
ΜονΠρΑθ 1325/16 : Ασφαλιστικ μτρα νομς. Aτηση προσωρινς ρθμισης της νομς - Στοιχεα ορισμνου. Προσωριν ρθμιση της νομς επ λειτουργοσας μονδας ιχθυοκαλλιργειας. Απδοση της νομς επ των αναγκαων για τη λειτουργα της μονδας κινητν πραγμτων και της κατοχς επ της οριοθετημνης θαλσσιας κτασης.

27-4-16 
ΣτΕ (Β') 888/16 : Φορολογα εισοδματος -ΚΒΣ - Ελεθεροι επαγγελματες - Πρστιμο. Παραγραφ - Παρταση χρνου παραγραφς. Ατηση αναρεσης. Κρθηκε τι η ατηση, καθ' ο μρος στρφεται αυτοτελς κατ της 677/2015 εν μρει οριστικς και εν μρει προδικαστικς απφασης του ΔΕφΑθ, εναι απορριπτα ως απαρδεκτη, καθς οι προδικαστικς αποφσεις των διοικ.δικαστηρων δεν υπκεινται σε ατηση αναιρσεως οτε κατ τις οριστικς διατξεις τους. Οι ελεθεροι επαγγελματες, πως οι δικηγροι, υποχρεονται προς κδοση ΑΠΥ για κθε παροχ υπηρεσιν προς το κοιν. Διενργεια ελγχου στα βιβλα και στοιχεα επιτηδευματα - δυναττητα επανλεγχου για την δια χρση. Επιβολ προστμου λγω παραβσεων του ΚΒΣ. Ζητματα παραγραφς. Σμφωνα με το ρθρο 78 παρ. 2 του Συντγματος, φρος λλο οποιοδποτε οικονομικ βρος δεν μπορε να επιβληθε με νμο αναδρομικς ισχος που εκτενεται πρα απ το οικονομικ τος το προηγομενο εκενου κατ το οποο επιβλθηκε.πως χει παγως κριθε, ο νομοθτης δναται να παρατενει τον χρνο παραγραφς της αξωσης του Δημοσου προς βεβαωση και επιβολ φρου, στην περπτωση που ο αρχικ προβλεπμενος χρνος, εντς του οποου μποροσε ν' ασκσει την αξωσ του αυτ, δεν εχε ακμη συμπληρωθε κατ την ναρξη ισχος του νετερου νμου - Προποθσεις. Εν προκειμνω λοιπν, μη νομμως κρινε το δικσαν διοικητικ εφετεο τι η δεκαετς παραγραφ, παραταθεσα αρχικς με το ρθρο 12 παρ. 7 του ν. 3888/2010, παρατθηκε περαιτρω με την παρ. 2 του ρθρου 18 του ν. 4002/2011 και την παρ. 1 του δετερου ρθρου του ν. 4098/2012. Εν ψει, μως, της σπουδαιτητας των ζητημτων που ανακπτουν στην κρινμενη υπθεση, το Τμμα κρνει τι αυτ πρπει να παραπεμφθε στην επταμελ σνθεση του Τμματος.

27-4-16 
ΜΕφΘεσ 494/16 : Δικηγροι με πγια αντιμισθα -  κυρη σμβαση - Καταγγελα - Αποζημωση. Εν προκειμνω ο εκκαλν προσελφθη απ το εφεσβλητο Κοινωφελς δρυμα με σμβαση μμισθης εντολς για να προσφρει τις νομικς του υπηρεσες ως δικηγρος. Κρθηκε τι η επμαχη σμβαση ταν κυρη και ττοια παρμεινε μχρι και τη λση της το 2013, καθς : α) μχρι το 2012 ταν κυρη, ως αντικεμενη στην απαγορευτικ διταξη του Οργανισμο του εν λγω Ιδρματος, ο οποος δεν προβλεπε τη θση νομικο συμβολου και β) για το χρονικ διστημα που λαβε χρα η πρβλεψη αντστοιχης θσεως νομικο συμβολου (με την κδοση νομοθετικο διατγματος) και μχρι την καταγγελα της σμβασης, αυτ ταν και πλι κυρη για το λγο τι το εναγμενο νομικ πρσωπο του δημσιου τομα δεν ακολοθησε την προβλπομενη απ το νμο διαδικασα προσλψεως δικηγρου. Στα πλασια της ανωτρω εργασιακς σχσεως μως, ο ενγων παρεχε συνεχς τις υπηρεσες του στο εναγμενο μχρι και τη (σιωπηρ) καταγγελα της κυρης συμβσεως του, η οποα λαβε χρα μετ απ την απαξιωτικ συμπεριφορ των νμιμων εκπροσπων του Ιδρματος στο πρσωπο του ενγοντος. Κρθηκε επσης, τι ο ενγων δικαιοται αποζημισεως βσει της απλς σχσεως εργασας του, καθς επιδικστηκε σε αυτν και χρηματικ ικανοποηση για την ανρθωση ηθικς βλβης την οποα υπστη απ την προσβολ της προσωπικτητς του. Δεκτ η φεση. Κρατε την υπθεση, δικζει στην ουσα της και δχεται εν μρει την αγωγ ως κατ' ουσα βσιμη.

15-4-16
ΣτΕ (Β') 884/16Φορολογητο εισδημα - Δηλωθν εισδημα - Καταθσεις σε τραπεζικ λογαριασμ - Εμβσματα - Τεκμαρτς δαπνες διαβωσης. Επ των προδικαστικν ερωτημτων που τθενται, το Δικαστριο απαντ ως ακολοθως : Α) Ποσ τραπεζικο λογαριασμο και αντστοιχου εμβσματος μπορε να λογισθε και να φορολογηθε ως εισδημα απ ελευθριο επγγελμα του δικαιοχου του λογαριασμο και χορηγσαντος την εντολ διενργειας του εμβσματος, εφσον δεν καλπτεται απ τα δηλωθντα εισοδματ του οτε απ λλη συγκεκριμνη και αρκοντως τεκμηριωμνη, ενψει των συνθηκν, πηγ αιτα, την οποα ετε αυτς επικαλεται, ετε εντοπζει η φορολογικ αρχ. Β) Η διταξη του εδαφου β της παρ. 3 του αρθρ. 48 του ν. 2238/1994 χει την ννοια τι εφαρμζεται, κατ’ αρχν και σε υπθεση στην οποα η επμαχη περιουσιακ προσαξηση γνωστης πηγς αιτας, που λογζεται ως φορολογητο εισδημα απ ελευθριο επγγελμα, προκπτει σε χρνο προγενστερο της 30.9.2010, χωρς να δημιουργεται απ την ννοια αυτ ζτημα αντισυνταγματικτητας. Γ) Κρσιμος εναι, κατ’ αρχν, χι ο χρνος διενργειας του εμβσματος, αλλ ετε ο χρνος της κατθεσης του επμαχου ποσο στον τραπεζικ λογαριασμ του δικαιοχου, μσω του οποου γινε το μβασμα, ετε ο προγενστερος αυτο χρνος κατ τον οποο προκπτει τι επλθε η αντστοιχη προσαξηση της περιουσας του. Δ) Τα ποσ των τεκμαρτν δαπανν διαβωσης και κτσης περιουσιακν στοιχεων αφαιρονται, κατ’ αρχν, απ το δηλωθν εισδημα του αντστοιχου οικονομικο τους. Παραπμπει την υπθεση στο Διοικητικ Εφετεο Αθηνν.

5-4-16
ΓνΝΣΚ 41/16 : Aκατσχετο τραπεζικν καταθσεων. Καταβολ αναδρομικν συντξεων. Ερωτται, απ το πιστωτικ δυμα, λαμβνοντας υπψη τι η παργραφος 2 του ρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε., πως σμερα ισχει, που ορζει το ακατσχετο των καταθσεων ατομικο κοινο λογαριασμο σε πιστωτικ ιδρματα μχρι του ποσο των 1.250 ευρ για κθε φυσικ πρσωπο και σε να μνο πιστωτικ δρυμα θεσπστηκε μετ την κδοση της υπ'αριθμ.384/2013 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (Τμμα A'), εν με την καταβολ των αναδρομικν αποδοχν σε τραπεζικ λογαριασμ, το πιστωτικ δρυμα εις χερας του οποου επιβλθηκε η κατσχεση, υποχρεοται να αναγγει το σνολο του ποσο σε μηνιαα καταβολ και να εφαρμσει την προστατευτικ ρτρα περ μηνιαας καταβαλλμενης σνταξης σε ,τι αφορ το ακατσχετο αυτς, κατ τις διατξεις του ρθρου 31 του ΚΕΔΕ. Κρθηκε τι η τρπεζα υποχρεοται να αναγγει το σνολο των ποσν - που καταβλθηκαν αναδρομικ - σε μηνιαα καταβολ και να εφαρμσει την προστατευτικ ρτρα της παρ. 2 του ρθρου 31 του ΚΕΔΕ, εφσον χει τηρηθε κι εκ μρους του δικαιοχου της ως νω προστασας η διαδικασα δλωσης γνωστοποησης για την παρξη ενς μοναδικο λογαριασμο του περιοδικς πστωσης μισθν, συντξεων και ασφαλιστικν βοηθημτων.

1-4-16 
ΜΕφΘεσ 219/16: Σμβαση εργασας - Μετατροπ σε μερικς απασχλησης - ρνηση εργαζομνου - Αναστολ εργασιακς σχσης.  Συνταγματικτητα Ν.4046/12 και ΠΥΣ 6/12. Πρταση του εργοδτη - επιχερησης φλαξης του ΑΠΘ, να μεισει το ωρριο εργασας απ οκτ σε ξι ρες, τοι να μετατραπον οι συμβσεις εργασας σε μερικς απασχλησης, διαφορετικ θα ταν αναγκαα η μετακνηση των εργαζομνων στη φλαξη λλης εγκατστασης. Ο ενγων αρνθηκε την ανωτρω πρταση της εναγομνης, εν η εργοδτρια επιχερηση τον κλεσε να προσκομσει την απαιτομενη απ το νμο δεια εργασας του. Η εν λγω πρταση δεν συνιστ δυσμεν μεταβολ των ρων εργασας. Η δλωση της επιχειρσεως τι οι υπηρεσες του μισθωτο θα γνουν αποδεκτς ταν προσκομσει την δεια, και μχρι ττε η εργασιακ σχση τελε σε αναστολ, δεν συνιστ καταγγελα της συμβσεως. Τλος, η αδυναμα προσκομσεως της αδεας λγω προηγομενης καταδκης του ενγοντος για παρνομη οπλοφορα, δεν μπορε να αποτελσει τη βση νμιμης αξωσης για αποδοχ των υπηρεσιν του μισθωτο απ την επιχερηση. Κρθηκε τι οι μεταβατικς (ως προς τη λξη των ΣΣΕ κλπ) διατξεις του Ν.4046/12 και της ΠΥΣ 6/12 δεν αντκεινται στο Σνταγμα (ρθρα 22 και 23).

24-3-16 
ΔΕφΑθ 5/16 : Φορολογα εισοδματος - Εμβσματα στο εξωτερικ. Προδικαστικ ερωτματα στο ΣτΕ. Προσαξηση περιουσας απ εμβσματα αποσταλντα στο εξωτερικ. Τα προδικαστικ ερωτματα που πρπει να υποβληθον προς επλυση στο Συμβολιο της Επικρατεας εναι τα εξς: Α) Εν η διταξη του ρθρου 15 παρ. Ν.3880/10 εναι διαδικαστικ στε να εφαρμζεται και για τα εμβσματα που απεστλησαν στο εξωτερικ πριν απ την ναρξη της ισχος της (30-9-10) εναι ουσιαστικ και εφαρμζεται απ τη δημοσευση της στην Εφημερδα της Κυβερνσεως. Β) Εν τα εμβσματα θεωρηθον προσαξηση της περιουσας και φορολογηθον ως εισδημα ελευθερων επαγγελμτων, ποιος θα εναι ο κρσιμος χρνος για τη φορολγησ τους. Γ) Στην περπτωση που η πρσοδος απ εμβσματα υπκειται σε φορολγηση, ως εισδημα απ ελευθρια επαγγλματα, εν, προκειμνου να κριθε αν καλπτεται εν λω εν μρει απ τα δηλωθντα εισοδματα των κρινμενων οικονομικν ετν, πρπει να χρησιμοποιηθε ολκληρο το δηλωθν κεφλαιο, να αφαιρεθον απ το κεφλαιο αυτ οι τεκμαρτς δαπνες των ρθρων 16 και 17. Πρπει να αναβληθε η κδοση οριστικς αποφσεως και να παραπεμφθε η υπθεση στο Συμβολιο της Επικρατεας, προκειμνου αυτ να αποφανθε επ των ανωτρω προδικαστικν ερωτημτων.

18-3-16 
ΣτΕ (Ολ) 166/16 : Φορολογα κληρονομιν  - Ακνητα υπ απαλλοτρωση. Συνταγματικτητα. Μτρο φοροδοτικς ικαντητας αποτελε η επαξηση της περιουσας απ κληρονομι. Περπτωση κληρονμου ακιντου που χει κηρυχθε υπ απαλλοτρωση - εφσον οι συνπειες της απαλλοτρωσης καθιστον αδνατη τη χρση εκμετλλευση του ακιντου, η επιβολ φρου ρχεται σε αντθεση με το Σνταγμα (ρθρο 4 παρ. 5), καθς η εν λγω απκτηση της κυριτητας δεν συνιστ αντστοιχα επαξηση φοροδοτικς ικαντητας. Κρθηκε τι οι διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 25Α παρ. 1 του ν. 3842/2010 και δ τσο το εδφιο α, που υπγει υποχρεωτικς σε φρο κληρονομας κατ τον χρνο θαντου του κληρονομουμνου κληρονομιαα ακνητα που χουν κηρυχθε απαλλοτριωτα, σο και το εδφιο (β), πο τσσει προθεσμα προς υποχρεωτικ υποβολ σχετικς φορολογικς δηλσεως στις υποθσεις στις οποες, εκ του νμου, εχε μετατεθε ο χρνος φορολογας, εναι μη εφαρμοστες, ως αντθετες στο Σνταγμα (ρθρα 4,17,78) και την ΕΣΔΑ. Δχεται την προσφυγ.

8-3-16 
ΜονΠρΘεσ 1610/16 : Αλληλχρεος λογαριασμς - ννοια. Εν προκειμνω εκτιμται τι δεν πρκειται για αλληλχρεο λογαριασμ αλλ για απλ δοσοληπτικ λογαριασμ μεταξ των διαδκων, αφο ρητ αναφρεται στην αγωγ τι η πρτη εναγομνη φερε την ιδιτητα της αγορστριας που παργγειλε και αγραζε εμπορεματα και εντεθεν της οφελτιδας του καταβλητου τιμματος που καταχωρονταν στο λογαριασμ, ο δε ενγων φερε την ιδιτητα του πωλητ και εντεθεν δανειστ του τιμματος. Οφειλτης σε βρος του οποου γνονταν οι χρεσεις στον επδικο λογαριασμ ταν μνο η πρτη εναγομνη και χι ο ενγων, εν πουθεν δεν αναφρεται οτε συνγεται κατ' εκτμηση απ το περιεχμενο της αγωγς, τι παρασχθηκε στα μρη η δυναττητα αμοιβαων χρεοπιστσεων και αποστολν και απ τις δο πλευρς, αντθετα ο ενγων ταν πντα πιστωτς και ποτ οφειλτης, η δε πρτη εναγομνη πντα οφειλτιδα και ποτ πισττρια. Επιπροσθτως, η αγωγ τυγχνει και ενεργητικ ανομιμοποητη ως προς τους 2° (ατομικ), 3η και 4η εναγομνους. Απορρπτει την αγωγ.

26-2-16 
ΣτΕ (Β') 112/16 : Tρπεζες - Φορολγηση αποθεματικν. Με την αναιρεσιβαλλομνη απφαση γινε δεκτ τι η φορολγηση των αποθεματικν της αναιρεσβλητης τραπεζικς εταιρας, τα οποα, πως δεν αμφισβητεται απ την φορολογικ αρχ, εχαν σχηματισθε προ του προηγουμνου της δημοσιεσεως του ν. 3513/2006 οικονομικο τους, εχρησε κατ παρβαση του ρθρου 78 παρ. 2 του Συντγματος, το οποο προβλπει τι οποο ορζει τι δεν μπορε να επιβληθε φρος με νμο αναδρομικς ισχος που εκτενεται πραν του προηγομενου οικονομικο τους απ εκενο που επιβλθηκε. Η κρση αυτ του δικσαντος Διοικητικο Εφετεου εναι νομμως αιτιολογημνη, σα δε περ του αντιθτου προβλλονται με την κρινομνη ατηση ως προς την συνταγματικτητα της ως νω διατξεως εναι αβσιμα και απορριπτα. Απορρπτει την υπ κρση ατηση.

19-2-16 
ΜονΠρΘεσ 1070/16 : Επενδυτικ προγρμματα- Ευθνη ασφαλιστικο συμβολου και εταιρας - Αδικοπραξα - Πρστηση. Καταβολ ασφαλστρων εκ μρους του ενγοντος στον ασφαλιστικ σμβουλο (1ο εναγμενο) για τη συμμετοχ του σε επενδυτικ πργραμμα της ασφαλιστικς εταιρας (2ης εναγομνης), χρηματικν ποσν που μως ο καθο ασφαλιστικς σμβουλος - προστηθες δεν απδιδε στην εταιρα. Αποδεχθηκε τι η παρνομη και απατηλ συμπεριφορ του 1ου εναγομνου λαβε χρα κατ κατχρηση της υπηρεσας που του ανατθηκε, δεδομνου τι η ζημιογνος συμπεριφορ του εκδηλθηκε καθ' υπρβαση των ορων των καθηκντων του ως προστηθντος της ασφ.εταιρας. παρξη αιτιδους συνδσμου μεταξ της υπηρεσας που ανθεσε στον 1ο των εναγομνων η δετερη απ αυτος και της ζημιογνου συμπεριφορς του. Επσης, κρθηκε τι ο ενγων ταν σε θση να αντιληφθε εγκαρως το ψευδ χαρακτρα των ισχυρισμν του ασφ. συμβολου και να περιορσει την περιουσιακ του ζημα. Επομνως, η ανωτρω αμελς συμπεριφορ του ενγοντος συντλεσε στην κταση της ζημας που υπστη. Εν κατακλεδι δχεται εν μρει την αγωγ, προσδιορζει την συνυπαιτιτητα του ενγοντος σε ποσοστ 50%, περιορζει αντστοιχα την ευθνη της 2ης εναγομνης και υποχρενει αμφτερους τους εναγομνους σε καταβολ αποζημωσης.

12-2-16 
ΣτΕ (Γ') 382/16 : Τοποθτηση προσταμνων Γενικν Διευθνσεων. Η απφαση περ τοποθτησης προσωρινν προσταμνων γενικν διευθνσεων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 5 του ν. 4275/2014 δεν συνιστ ανθεση καθηκντων προσταμνων για ορισμνο χρνο και κατπιν επιλογς, κατ την ννοια του ρθρου 1 παρ. 2 περ. στ του ν. 702/1977, πως ισχει, καθς, αφενς, η τοποθτηση αυτ εναι προσωριν και, αφετρου, η επιλογ των προς τοποθτηση υπαλλλων δεν γνεται κατπιν συγκριτικς ουσιαστικς αξιολγησς τους, αλλ βσει τυπικν κριτηρων. Στην προσβαλλμενη απφαση αναφρεται ρητς τι η τοποθτηση γνεται για το μεταβατικ διστημα μχρι την εφαρμογ του νου συστματος επιλογς προσταμνων. Τλος, κρθηκε τι η εκδκαση της υπ κρση διαφορς δεν ανκει στην αρμοδιτητα του ΣτΕ, αλλ του Διοικητικο Εφετεου. Παραπμπει την υπθεση στο ΔΕφΑθηνν.

12-2-16
ΣτΕ (Ολ) 218/16 : Μεταλλεα Κασσνδρας. Διοικητικς διαφορς - Ατηση ακρωσης.Κατργηση δκης. Κρθηκε τι επειδ η παραδεκτς προσβαλλμενη απφαση χει δη ακυρωθε με την υπ' αριθμ. 217/16 του ΣτΕ (Ολ) - με την οποα γινε δεκτ η ατηση ακρωσης κατ της ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/ 177642/1854/19.8.2015 απφασης του Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας (πως τροποποιθηκε με ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/180129/2486/24.8.2015) -, η παροσα δκη πρπει να κηρυχθε κατηργημνη.

3-2-16 
ΣτΕ (Ολ) 217/16 : Μεταλλεα Κασσνδρας - Εκμετλλευση. Διοικητικς διαφορς - Ατηση ακρωσης. Δεδικασμνο. Ατηση ακρωσης κατ της ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/ 177642/1854/19.8.2015 απφασης του Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας (πως τροποποιθηκε με ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/180129/2486/24.8.2015), με την οποα ανακλθηκαν αποφσεις που αφορον στην εκμετλλευση των μεταλλεων Κασσνδρας. Ειδικς οι διαφορς, οι οποες γενννται απ την προσβολ της εγκρσεως της τεχνικς μελτης που προβλπεται ως προπθεση για την ναρξη των μεταλλευτικν λατομικν εργασιν απ τα ρθρα 4, 101 και 102 του Κ.Μ.Λ.Ε., εναι ακυρωτικς και λγω της φσεως και της σπουδαιτητ τους, ανκουν στη δικαιοδοσα του ΣτΕ. Δεδικασμνο απ αποφσεις του ΣτΕ - Βσιμος ο λγος ακυρσεως περ παραβισεως του δεδικασμνου που απορρει απ την απφαση 3191/2015 του ΣτΕ. Κρθηκε τι το πρτο σκλος της αιτιολογας της προσβαλλομνης πρξεως (περ της μη υποβολς, εκ μρους της αιτοσης, της τεχνικς μελτης της μεταλλουργικς μονδας, ως προσαρτματος των προμνησθεισν εγκριτικν αποφσεων των μελετν των υποργων Σκουριν και Ολυμπιδας) δεν εναι νμιμο, πως βασμως προβλλεται με την κρινμενη ατηση, εφσον με την απφαση 3191/2015 του ΣτΕ (Ε') ακυρθηκε, εν συνεχεα, ως αορστως και πλημμελς αιτιολογημνη, η υπουργικ απφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/οικ.175135/1047/ 28.4.2015, με την οποα εχε επιστραφε στην αιτοσα η υποβληθεσα στις 22.12.2014 μελτη προσαρτματος, η δε ακρωση ανατρχει στον χρνο εκδσεως της εν λγω υπουργικς αποφσεως. Αντθετη μειοψηφα. Δχεται την ατηση.

3-2-16 
ΣτΕ (Ολ) 216/16 : Τ.Ε.Α - Ε.Α.Π.Α.Ε - Ταμεο Επαγγελματικς Ασφλισης Επικορησης Ασφαλιστν και Προσωπικο Ασφαλιστικν Επιχειρσεων. Δημσιο σστημα επικουρικς ασφαλσεως - υποχρεωτικ εισφορ. Ατηση ακρωσης. Ζητεται η ακρωση του εγγρφου με αριθ. πρωτ. Φ.51020/18460/303/19.9.2014 της Γεν. Διευθντριας Κοιν. Ασφλισης του Υπ. Εργασας, Κοιν. Ασφλισης και Πρνοιας προς την Εθνικ Αναλογιστικ Αρχ, με θμα «εισφορ εργοδοτν ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ», σμφωνα με το οποο η ελχιστη υποχρεωτικ εισφορ που ισχει για το υποχρεωτικ δημσιο σστημα επικουρικς ασφαλσεως ισχει και για το αιτον Ταμεο. Με το ν. 4254/2014 καταργθηκε απ 1.1.2015 η εισφορ επ των ασφαλστρων των ασφαλιστηρων συμβολαων, η οποα αποτελοσε και τον σημαντικτερο (απ πλευρς εσδων) προ του αιτοντος Ταμεου. Κρση τι εφσον το αιτον Ταμεο χει εξαιρεθε απ την νταξη στο ΕΤΕΑ και χει μετατραπε σε ν.π. ιδιωτικο δικαου υποχρεωτικς ασφαλσεως, δεν υπρχει δε ρητ διταξη για την εφαρμογ του ρθρου 5 του ν. 4225/2014 σ' αυτ την κατηγορα των ν.π.ι.δ., για την αναπλρωση του πρου που καταργθηκε, δεν εφαρμζεται η παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 4225/2014 που ορζει τον υπολογισμ της εισφορς του εργοδτη και του ασφαλισμνου για το ΕΤΕΑ. Αντθετη μειοψηφα. Επσης, κρθηκε τι η προσβαλλμενη πρξη, αν και εναι ανυπστατη, διτι δεν χει δημοσιευθε στην Εφημερδα της Κυβερνσεως, εναι ακυρωτα, για λγους ασφαλεας του δικαου, στε να διαπιστωθε το ανσχυρο αυτς. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση.

29-1-16
ΣτΕ (Γ') 4646/15 : Δημσιοι υπλληλοι - παρβαση καθκοντος. Θητεα Γενικο Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης - Λξη της θητεας του - Προσφυγ. Κατ την κρατσασα γνμη, δεν εναι καταρχν επιτρεπτ, μετ τη λξη της θητεας του Γενικο Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης, η συνχιση της αρμοδιτητς του να ασκε προσφυγς, ιδως, ενπιον του ΣτΕ κατ τελεσιδκων αποφσεων πειθαρχικν συμβουλων. Και εναι μεν ανεκτ η σκηση της εν λγω αρμοδιτητας απ Γενικ Επιθεωρητ του οποου ληξε η θητεα, μνον, μως, εφσον συντρχουν συνθκες λως εξαιρετικς, οι οποες καθιστον αδνατη την γκαιρη επιλογ νου ΓΕΔΔ και πντως χι πραν ενς ευλγου χρονικο διαστματος. H κρινμενη προσφυγ ασκθηκε αναρμοδως και πρπει, ως εκ τοτου, να απορριφθε ως απαρδεκτη. Αντθετη μειοψηφα. Παραπομπ του ζητματος στην Ολομλεια. λγω σπουδαιτητας.

22-1-16
ΣτΕ (Α') 4410/15 :  Πτση στρατιωτικο ελικοπτρου - Αστικ ευθνη Δημοσου - Αποζημωση. Αναρεση. Ζητεται η αναρεση της υπ' αριθμ. 3741/2013 αποφσεως του Διοικ.Εφ.Αθηνν. Πτση στρατιωτικο ελικοπτρου CHINOOK στην περιοχ Σιθωνας Χαλκιδικς - Ευθνη Δημοσου - προποθσεις. Κρθηκε τι σε περπτωση συνδρομς αλληλοδιαδχων ζημιογνων συμπεριφορν τα δικαστρια της ουσας πρπει να εξετζουν κθε παρνομη και ζημιογνο συμπεριφορ χι μνο αυτοτελς αλλ και σωρευτικς, δηλαδ να τις εκτιμσουν ως ενιαο σνολο και κατ πσο ταν ικανς και πρσφορες να επιφρουν το ζημιογνο αποτλεσμα. Η κρση του δικσαντος διοικ.εφετεου, τι οι διαπιστωθεσες πλημμλειες ταν τυπικς και δεν συνδονταν αιτιωδς προς την επελθοσα ζημα, δεν εναι ορθ, διτι, η φση των πλημμελειν ως τυπικν δεν αναιρε τον αιτιδη σνδεσμο μεταξ αυτν και της ζημας. Περαιτρω, η σχετικ κρση δεν εναι νομμως και επαρκς αιτιολογημνη, διτι το δικαστριο της ουσας δεν εξφερε κρση κατ πσο οι πλημμλειες αυτς σωρευτικ εκτιμμενες, ως αποτελοσες να ενιαο σνολο ταν ικανς να επιφρουν το ζημιογνο αποτλεσμα. Δχεται την κρινμενη ατηση. Αναιρε την 3741/2013 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν, στο οποο παραπμπει την υπθεση για να κρση.

15-1-16 
ΣτΕ (Στ') 3844/15 : Δημσια ργα - Οφειλ Ο.Τ.Α - Τκος υπερημερας λγω μη εξφλησης, αλλ και εκπρθεσμης εξφλησης λογαριασμν του ργου. Παραδεκτ η σκηση της ατησης - απορριπτος ο σχετικς ισχυρισμς κατ τον οποο η ατηση πρπει να απορριφθε διτι το ποσ του αντικειμνου της διαφορς εναι καττερο των 200.000 ευρ. χει κριθε τι το προνομιακ επιτκιο του 6% για τις οφειλς του Δημοσου δεν προσκροει στη συνταγματικ αρχ της ιστητας και στην ΕΣΔΑ. Οι εγκρινμενοι απ την διευθνουσα υπηρεσα λογαριασμο αποτελον την πιστοποηση για την πληρωμ των εργασιν που χουν εκτελεσθε. Οι διατξεις του π.δ. 166/2003 δεν υπερισχουν των διατξεων της νομοθεσας περ δημοσων ργων. Κρθηκε τι ο οφειλμενος στις αναιρεσβλητες τκος για την καθυστρηση εξφλησης των επμαχων λογαριασμν του ργου πρπει να υπολογισθε με βση το ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 166/2003 και απορρφθηκε ο σχετικς λγος αναιρσεως κατ τον οποο εφαρμοστο εναι το προβλεπμενο στο ρθρο 21 του Κδικα Νμων περ δικν του Δημοσου επιτκιο του 6%. Απορρπτει την ατηση.

11-1-16 
ΣτΕ (Ολ) 3373/15 : μμισθοι δικηγροι του ευρτερου Δημσιου τομα - μεωση αποδοχν - Συνταγματικτητα. Ατηση ακρωσης της ΚΥΑ οικ.2/844/0022/4.1.2013 με την οποα επεκτθηκε στους δικηγρους, που παρχουν υπηρεσες με σχση μμισθης εντολς στα ΝΠΙΔ που ανκουν στον ευρτερο Δημσιο τομα, το μισθολογικ καθεστς που προβλπει η ΚΥΑ 2/17132/0022/2012. Κρθηκε τι οι διατξεις της προσβαλλμενης ΚΥΑ υπαγορεονται απ σοβαρος λγους δημοσου συμφροντος κι ως εκ τοτου οι επμαχες ρυθμσεις δεν αντκεινται στα ρθρα 5 παργρ. 1 και 25 παργρ. 1 του Συντγματος, οτε και στο ρθρο 1 του ΠΠΠ και στην αρχ της αναλογικτητας. Επσης, με την κρινμενη ατηση προβλλεται τι η πληττμενη ρθμιση, κατ την οποα οι μμισθοι δικηγροι παρ’ Αρεω Πγω των ν.π.ι.δ. του ευρτερου δημσιου τομα λαμβνουν τον βασικ μισθ του Β βαθμο του ν. 4024/2011, παραβιζει την κατ’ ρθρο 4 παρ. 1 του Συντγματος αρχς της ιστητας, διτι, εν οι δικηγροι παρ’ Αρεω Πγω, πως οι αιτοντες, χουν εξαντλσει κθε περιθριο εξλιξης εντς της αντστοιχης δομς του δικηγορικο κλδου, περιορζονται στον βασικ μισθ του Β βαθμο της υπαλληλικς ιεραρχας, οι υπλληλοι του Δημοσου, παρ’ τι τελον υπ μοιες συνθκες, δνανται να εξελιχθον μχρι τον βαθμ Α και να λβουν τις αντστοιχες αποδοχς. Ο λγος αυτς εναι απορριπτος ως αβσιμος διτι οι δο κατηγορες, προδλως δεν τελον υπ τις αυτς μοιες συνθκες. Απορρπτει την ατηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.