»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


27-3-15  ΣτΕ (Ολ) 527/15Εκπαιδευτικο - Δευτεροβθμια εκπαδευση - Διορισμς - Ν.3848/10 - Σνταγμα. Αντισυνταγματικτητα των ρυθμσεων του Ν. 3848/2010 περ του διορισμο αναπληρωτν καθηγητν στη Δευτεροβθμια εκπαδευση. Κρθηκε τι η μεταβατικ διταξη του ρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010, κατ το μρος που προβλπει τι οι διορισμο μνιμων εκπαιδευτικν γνονται, κατ το χρνο που αυτ ισχει, σε ποσοστ 40% απ ενιαους πνακες αναπληρωτν με πραγματικ προπηρεσα, με αποτλεσμα τον περιορισμ των διορισμν απ τους πνακες διοριστων του διαγωνισμο του Α.Σ.Ε.Π., αντκειται στις αρχς της ιστητας και της αξιοκρατας (ρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 Συντγματος). Απαντ στο τεθν με το τρτο προδικαστικ ερτημα ζτημα. Παραπμπει την υπθεση στο Διοικητικ Εφετεο Αθηνν.

17-3-15  ΕιρΧαλκ 153/15 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10. Ο αιτν, πατρας ενς ανηλκου τκνου, εναι σμερα συνταξιοχος της ΔΕΗ, εν στο παρελθν και μχρι το 2010, ασκοσε παρλληλα το επγγελμα του μεστη. Υπ την ιδιτητα του μεστη εχε την εμπορικ ιδιτητα, την οποα και απλεσε με την παση του επαγγλματς του, το 2010. Εφσον, κατ το χρνο απλειας της εμπορικς του ιδιτητας, δεν εχε πασει κατ τρπο μνιμο και γενικ τις πληρωμς του μπορε να υπαχθε στις ρυθμσεις του ν. 3869/2010. Η σζυγος του αιτοντος εναι νεργη απ το 2011. Δχεται εν μρει την ατηση. Ρυθμζει τα χρη του αιτοντος με μηνιαες καταβολς προς τους πιστωτς του για μα πενταετα,  και εξαιρε την κρια κατοικα του απ την εκποηση, καθορζοντας  τη μηνιαα δση που θα καταβλλει για τη δισωση της κατοικας του, πντε (5) χρνια μετ τη δημοσευση της παροσας απφασης.

11-3-15  ΣτΕ (Ολ)  519/15Οργνωση Α.Ε.Ι - Ν. 4009/2011 - Συνταγματικτητα. Με την ατηση αυτ, ζητεται η ακρωση της Φ.122.1/908/144145/Β2/16.11.2012 αποφσεως του Υπουργο Παιδεας. Κρθηκε τι η παροχ εξουσιοδοτσεως για τη ρθμιση, με υπουργικ απφαση, ζητημτων εφαρμογς του καθιερομενου στο νμο εκλογικο συστματος, δεν αντκειται στο ρθρο 43 παρ. 2, εδφιο δετερο, του Συντγματος, στο μτρο που τα ζητματα που καταλεπονται προς ρθμιση με υπουργικ απφαση χουν χαρακτρα τεχνικν ζητημτων. Απορρπτει ως αβσιμο τον ισχυρισμ, κατ τον οποο οι ρυθμσεις του Ν. 4009/2011, πως αυτς ισχουν μετ το Ν. 4076/2012, με τις οποες προβλπεται η συμμετοχ «εξωτερικν» μελν στο Συμβολιο κθε Α.Ε.Ι. παραβιζουν την αρχ της πλρους αυτοδιοικσεως των ΑΕΙ. Ακολοθως, κρθηκε τι δεν υπρχει παρβαση της συνταγματικς αρχς της ιστητας, λγω μη εκλογιμτητας ως εξωτερικν μελν του Συμβουλου των εν ενεργεα καθηγητν Α.Ε.Ι. της ημεδαπς και των συνταξιοχων καθηγητν του ιδου Α.Ε.Ι. Απορριπτος, και ο ισχυρισμς περ περιορισμο του ρλου του Πρτανη. Τλος, κρθηκε τι το γεγονς της ψηφιοποησης της εκλογικς διαδικασας (επιστολικ και ηλεκτρονικ ψφος) αφενς, δεν απαγορεεται απ καμα συνταγματικ λλη υπερνομοθετικς ισχος διταξη και, αφετρου, αποσκοπε στην εξασφλιση της ασκσεως του εκλογικο δικαιματος, σε περπτωση που αυτ δεν μπορε να ασκηθε με την φυσικ παρουσα των ψηφοφρων. Απορρπτει την ατηση.

2-3-15 ΣτΕ (Β') 86/15 : Φορολογα ακνητης περιουσας - Αντικειμενικ αξα  - Δικαωμα προσφυγς - Συνταγματικτητα. Κρθηκε τι εφσον ο φορολογομενος ο υποκεμενος σε φρο ακνητης περιουσας, χει τη δυναττητα, κατ τις διατξεις των ρθρων 32 και 34 του ν. 3842/2010, ερμηνευμενες σε συνδυασμ με εκενες του ρθρου 4 της κατ’ εξουσιοδτηση του ρθρου 34 παρ.6 του νμου τοτου (ν. 3842/2010) εκδοθεσης ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν (Β 3573) [πως τροποποιθηκε με την ΠΟΛ.1188/30.7.2013 μοια (Β 1919)],να αμφισβητσει με προσφυγ του στο διοικητικ δικαστριο το ψος της αντικειμενικς αξας του βαρυνμενου με τον ως νω φρο ακιντου του, η ως νω ρθμιση δεν αντκειται στο Σνταγμα. Παραπμπει την υπθεση στο Διοικητικ Πρωτοδικεο Αθηνν.

20-2-15 ΣτΕ (Ολ) 239/15 : PSI - Δημσιο χρος - Ανταλλαγ ττλων Ελληνικο Δημοσου - Ομλογα ρθρου 27 Ν. 3867/2010 - Συνταγματικτητα. Ατηση ακρωσης ομολογιοχων προμηθευτν ιατρικν και φαρμακευτικν προντων κατ της Π.Υ.Σ. 5/24.2.2012. Κρθηκε τι οι επμαχες διατξεις του Ν. 4050/12 δεν αντιβανουν στο ρθρο 5 παρ.1 του Συντγματος, καθτι ευρισκμενη η χρα προ του κινδνου της στσης πληρωμν, η επιδωξη μιας επαναδιαπραγμτευσης μρους του δημοσου χρους, δεν αντιβανει στην αρχ της οικονομικς - συμβατικς ελευθερας. Αντθετη μειοψηφα. Μη αντθεση και στο ρθρο 21 παρ. 3 του Συντγματος, διτι οι προσβαλλμενες πρξεις δεν χουν μεσο αποτλεσμα τον περιορισμ των υπηρεσιν υγεας που παρχονται απ το Κρτος. Επσης, κρθηκε τι δεν προσβλλεται η αρχ της ιστητας (ρθρο 4. παρ. 1 του Σ.), καθς οτε ο διος ο νομοθτης, οτε το Υπουργικ Συμβολιο, υπεχρεοντο να εξαιρσουν απ την υπαγωγ στις επμαχες διατξεις τους ττλους που διετθησαν στους προμηθευτς φαρμκων. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει και το λγο ακυρσεως περ παραβισεως της αρχς της ιστητας στα δημσια βρη. Αντθετη μειοψηφα – δικαωμα καταβολς αποζημισεως στους ομολογιοχους δικαστικς προσδιοριζμενης. Κρση τι η περιουσιακ απλεια, ταν ιδιαιτρως σοβαρ, αλλ δεν προκπτει τι ταν απρσφορη υπρμετρη, ενψει του δημοσου συμφροντος, στε να κριθε απαγορευμνη απ τα ρθρα 17 παρ. 1, 25 παρ.1 του Συντγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Αντθετη μειοψηφα. Απορριπτος και ο λγος περ αντθεσης στο ρθρο 20 παρ. 1 του Συντγματος. Τλος, δεν συντρχει νμιμος λγος υποβολς στο ΔΕ προδικαστικο ερωτματος. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση.

16-2-15 ΣτΕ (Α') 3663/14 : Συντξεις υπαλλλων της Αγροτικς Τρπεζας -Περικοπς ν. 4024/11 - Συνταγματικτητα. Οι ενγοντες, πρην υπλληλοι της Αγροτικς Τρπεζας της Ελλδος και δη συνταξιοχοι, ως προς την επικουρικ τους σνταξη, ζητον, να υποχρεωθε το εναγμενο Ταμεο να τους καταβλει νομιμοτκως τα ποσ τα οποα προσδιορζουν στην αγωγ τους και τα οποα αντιστοιχον στη ζημα τους απ την περικοπ των επικουρικν τους συντξεων, κατ εφαρμογ των αντικειμνων, κατ τους ισχυρισμος τους, στο Σνταγμα και στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, διατξεων του ρθρου 2 του ν. 4024/2011. Κρθηκε ωστσο, τι το επδικο μτρο της περικοπς των συντξεων των εναγντων αποτελε μρος του προγρμματος δημοσιονομικς προσαρμογς και προωθσεως διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων της ελληνικς οικονομας, το οποο αποσκοπε τσο στην αντιμετπιση της μεσης ανγκης καλψεως οικονομικν αναγκν της Χρας, σο και στη βελτωση της μελλοντικς δημοσιονομικς και οικονομικς της καταστσεως, δηλαδ στην εξυπηρτηση σκοπν δημοσου συμφροντος. Κρση περ μη αντθεσης στο Σνταγμα και την ΕΣΔΑ. Αντθετη μειοψηφα. Παραπμπει την υπθεση στην Ολομλεια του ΣτΕ.

6-2-15  ΣτΕ (ΕΑ) 6/15 : Πολτεκνοι. Τριτοβθμια εκπαδευση - Φοιτητς - Μεταφορ θσεων εισαγωγς. Οι αιτοντες επιδικουν να ανασταλε η εκτλεση: α) της υπ' αριθμ. Φ1/161753/Β3/8.10.2014 και β) της υπ' αριθμ. Φ1/161748/Β3/8.10.2014 απφασης του Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων -  «Ρθμιση θεμτων για τη μεταφορ θσης εισαγωγς Πολυτκνων, Τριτκνων και Ειδικν Κατηγοριν» και «Ρθμιση θεμτων για τη μεταφορ θσης εισαγωγς με οικονομικ κριτρια του σχολικο τους 2013 - 2014 στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σμφωνα με το ρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …», καθ’ σον αφορον τη Σχολ Αρχιτεκτνων Μηχανικν του Ε.Μ.Π και το Τμμα Αρχιτεκτνων Μηχανικν του Α.Π.Θ. Μετ την κρωση των πινκων επιτυχντων στις εξετσεις πανελλαδικο επιπδου και την κδοση των υπουργικν αποφσεων, των οποων ζητεται η αναστολ εκτελσεως, υπεβλθησαν πολλς αιτσεις μεταφορς θσεων εισαγωγς στη Σχολ Αρχιτεκτνων Μηχανικν του ΕΜΠ και στο Τμμα Αρχιτεκτνων Μηχανικν του ΑΠΘ. Εν οι αιτσεις αυτς γνουν δεκτς, οι εγγραφς στην εν λγω Σχολ και Τμμα θα υπερβον σε μεγλο βαθμ τον αριθμ των εισακτων που καθορσθηκε. Η εν λγω αξηση εγγραφν εναι ικαν, να προκαλσει λγω υπερβσεως των εκπαιδευτικν δυνατοττων, υποβθμιση του εκπαιδευτικο ργου, τοι βλβη του δημοσου συμφροντος που θα εναι ανεπανρθωτη σε περπτωση ευδοκιμσεως της αιτσεως ακυρσεως. Κατ την κρση της Επιτροπς Αναστολν, προχει του συμφροντος των παρεμβαινντων η αποτροπ της ανεπανρθωτης βλβης της υποβθμισης του εκπαιδευτικο ργου των ακαδημακν μονδων, χριν προστασας του δημοσου συμφροντος. Δεκτ η ατηση.

3-2-15  ΕλΣυν  (ΙΙΙ) 2793/14: Σνταξη γαμης θυγατρας. Περπτωση γαμης θυγατρας που στις 31.12.2010 δεν εχε συμπληρσει το 50 τος της ηλικας της και σμφωνα με τις διατξεις της παρ.1 εδ. γ' του ρθρου 9 του ν.3865/2010, δεν θεμελινεται υπρ αυτς δικαωμα συντξεως ως γαμης θυγατρας αποβισαντος πολεμικο συνταξιοχου. Απορρπτεται ο προβαλλμενος λγος περ αντισυνταγματικτητας των ως νω διατξεων λγω αντιθσες τους προς την αρχ της ιστητας, αλλα και προς την παρ. 2 του ρθρου 21 του Συντγματος. Απορρπτει την φεση.

21-1-15 ΣτΕ (Ολ) 17/15 : Δημοτικ Αστυνομα - Μνημνιο - Διαθεσιμτητα - Συνταγματικτητα. Απορριπτος εναι ο προβαλλμενος λγος τι οι προσβαλλμενες υπουργικς αποφσεις στερονται νομμου ερεσματος, διτι νμιμο ρεισμ τους εναι η διταξη της περιπτσεως 4 της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012, πως ισχει μετ την αντικατστασ της με το ρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4172/2013. Απορρπτεται ακολοθως, τι αντκεινται ευθως στις διατξεις των ρθρων 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντγματος. Προβλλεται επσης τι οι προσβαλλμενες πρξεις προσκροουν ευθως στις απορρουσες απ το ρθρο 4 παρ. 1 του Συντγματος αρχς της ιστητας και της αξιοκρατας. Εν προκειμνω, μως, ο δημσιος σκοπς, του οποου η θεραπεα δικεται με τις επμαχες ρυθμσεις, εναι η εξασφλιση της πραγματοποισεως της κινητικτητος υπ ρους αξιοκρατας, τοι νας σκοπς θεμιτς, ο οποος δικαιολογε τη διαφορετικ μεταχεριση μεταξ των υπαλλλων που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα. Η μοριοδτηση λοιπν, εκενων των υπαλλλων που χουν διορισθε μσω ΑΣΕΠ και, μλιστα, κατ τρπο κλιμακωτ,  αποτελε αντικειμενικ κριτριο διαφοροποισεως. Τλος, τα προβαλλμενα περ αντθεσης στις διατξεις των ρθρων 70 παρ. 2 του Υπαλληλικο Κδικα και 76 παρ. 2 του Κδικα Κατστασης Δημοτικν Υπαλλλων παρστανται απορριπτα. Απορρπτει την κρινμενη ατηση.

21-1-15 ΣτΕ (Ολ) 16/15 : Δημοτικ Αστυνομα - Διαθεσιμτητα - Συνταγματικτητα. Εφ’ σον η θση σε διαθεσιμτητα των υπαλλλων της Δημοτικς Αστυνομας δεν συνιστ τοπικ υπθεση, δεν δναται να γνει δεκτ τι το μτρο αυτ θγει τη διοικητικ αυτοτλεια των Ο.Τ.Α., κατ παρβαση του ρθρου 102 παρ. 1 και 2 του Συντγματος. Περαιτρω, οι ρυθμσεις του ν. 4172/2013 περ καταργσεως της Δημοτικς Αστυνομας δεν προσκροουν οτε στη διταξη του ρθρου 103 του Συντγματος, διτι εν προκειμνω η κατργηση αυτ υπαγορεθηκε απ επιτακτικος δημοσιονομικος λγους. Εξ' λλου, προβλπεται και χει δη υλοποιηθε η απορρφηση του μεγαλτερου μρους των υπηρετοντων στην καταργουμνη Δημοτικ Αστυνομα σε συναφες υπηρεσες της ΕΛ.ΑΣ. Αντθετη μειοψηφα. Κρση τι υποβιβασμ συνιστ μνο η μετπτωση υπαλλλων σε θση καττερου βαθμο και χι η θση τους σε διαθεσιμτητα και τι η εγγηση της μονιμτητος προποθτει την παρξη νομοθετημνης θσεως. Ως προς την προβαλλμενη παραβαση του ρθρου 5 παρ. 1 και 22 παρ.1 του Συντγματος ο λγος παρσταται επσης απορριπτος ως αβσιμος. Περαιτρω, κρθηκε τι το καθεστς διαθεσιμτητας δεν αντκεινται οτε στις συνταγματικς αρχς της ιστητας και της αξιοκρατας, αλλ οτε και στην αρχ της προστατευμενης εμπιστοσνης. Τλος, κρθηκε τι η ννομη σχση δημοσου δικαου που συνδει τον υπλληλο με την υπηρεσα δεν αποτελε περιουσιακς φσεως αξωση και δεν υφσταται αντθεση με το ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

19-1-15  ΠολΠρΞνθης 23/14Τρπεζες  - Σμβαση στεγαστικο δανεου - ΓΟΣ. Η αντισυμβαλλμενη τρπεζα θεσε ως Γενικ ρο Συναλλαγν ρτρα ισοτιμας, η οποα κρθηκε απ το δικαστριο ως καταχρηστικ, συνεπς κυρη, με αποτλεσμα οι καταβολς που ο ενγων πραγματοποιε σε ευρ προς εκπλρωση των απορρεουσν απ την επδικη σμβαση υποχρεσεν του, να πρπει να υπολογζονται απ την εναγομνη τρπεζα σε ελβετικ φργκα, με βση τη μεταξ των δο νομισμτων συναλλαγματικ ισοτιμα που σχυε κατ την ημρα εκταμευσης του δανεου. Δεκτ η αγωγ.

9-1-15  ΣτΕ (Α') 3410/14 : ''Δκη Πιλτος'' - Περικοπς συντξεων - Δημσιο συμφρον - Συνταγματικτητα. Αγωγ κατ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  Οι επμαχες περικοπς στις κριες συντξεις που επλθαν δυνμει του ρθρου 2 του ν. 4024/2011, εναι οι τταρτες, κατ σειρ, περικοπς συντξεων  και εντσσονται, μαζ με εκενες του ν. 3986/2011, σε να ευρτερο πργραμμα, αφ’ ενς, για την αποκατσταση της δημοσιονομικς ισορροπας της Χρας και, αφ’ ετρου, σμφωνα με την επιταγ του ρθρου 22 παρ. 5 του Συντγματος, για τη μεταρρθμιση του ασφαλιστικο συστματος, χριν της βιωσιμτητς του. Επομνως, η θσπισ τους εξυπηρετε σκοπος δημοσου συμφροντος και χι, απλς, ταμειακ συμφρον του Δημοσου, τοτο δε προκπτει κι εκ του τι τα χρηματικ ποσ, κατ τα οποα περικπτονται οι συντξεις, δεν αποτελον σοδα του κρατικο προπολογισμο, αλλ παραμνουν στην περιουσα των οργανισμν κοινωνικς ασφλισης. Κρθηκε τι οι διατξεις του ρθρου 2 του ν. 4024/2011, δεν αντκεινται στο ρθρο 22 παρ. 5 του Συντγματος και στο ρθρο 17 αυτο, δεν παραβιζουν την αρχ της αναλογικτητας και δεν προσκροουν στο ρθρο 1 του Πρτου Προσθτου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ και τα περ του αντιθτου προβαλλμενα απ τους ενγοντες εναι αβσιμα. Αντθετη μειοψηφα. Παραπομπ στην Ολομλεια του Συμβουλου της Επικρατεας.

23-12-14 ΣτΕ (Ολ) 3802/14: Γενσημα φρμακα - Συνταγογρφηση - Συνταγματικτητα. Η παραγωγ και η κυκλοφορα των γενσημων φαρμκων υπκειται σε εγγυσεις ασφλειας αντστοιχες με εκενες που ισχουν για τα φρμακα αναφορς, ακριβς δε επειδ για λα τα φρμακα, επιβλλεται η συνεχς παρακολοθηση για τυχν ανεπιθμητες ενργειες και η συνεχς επανεκτμηση της σχσης κινδνου – οφλους. Τσο η συνταγογρφηση με δραστικ ουσα, σο και η υποκατσταση απ τον φαρμακοποι, χρησιμοποιονται στις περισστερες ευρωπακς χρες ως μσα, που εξυπηρετον την ορθολογικ χρση των φαρμκων και τον λεγχο της φαρμακευτικς δαπνης. Απορριπτος ως αβσιμος ο λγος, με τον οποο προβλλεται παρβαση των ρθρων 21 παρ. 3 και 5 παρ. 1 του Συντγματος, δεδομνου τι, η επμβαση στην επαγγελματικ ελευθερα των ιατρν, η οποα επρχεται με την ανωτρω ρθμιση, δεν υπερβανει προδλως το αναγκαο μτρο. Επσης, η ρθμιση, με την οποα εισγεται υποχρεωτικ, καταρχν, συνταγογρφηση με βση τη δραστικ ουσα, δεν προσκροει σε διατξεις του κοινοτικο δικαου και εναι απορριπτοι ως αβσιμοι οι περ του αντιθτου προβαλλμενοι λγοι ακυρσεως. Απορριπτος εναι και ο λγος τι ο καννας της συνταγογρφησης με βση τη δραστικ ουσα παραβιζει το ρθρο 4 του Συντγματος, καθς εξομοινει ανεπτρεπτα τους ιατρος με τους φαρμακοποιος, διτι με την προσβαλλομνη εισγονται δυο διακριτ μτρα για τον λεγχο της φαρμακευτικς δαπνης. Απορρπτει την ατηση στο σνολ της.

19-12-14 ΕιρΠατρν 269/14 : Τραπεζικο λογαριασμο - ακατσχετο - παρνομη αφαρεση απο λογαριασμ συντξεως για οφειλ απ δνειο - αποζημωση. Με την κρινμενη αγωγ της η ενγουσα ισχυρζεται τι η εναγμενη Τρπεζα προβη σε παρνομη αφαρεση απ λογαριασμ που διατηρε σ' αυτ και στην οποα κατατθετο η μηνιαα σνταξη της, το συνολικ ποσ των 398 ευρ, ναντι επικαλομενων ληξιπρθεσμων οφειλν της προς αυτν, παρτι γνριζε αφενς τι λο το ποσ αντιπροσπευε τη μηνιαα σνταξη της και το δρο του Πσχα, καθς και τι ο μεταξ τους συμβατικς ρος που επτρεπε την αφαρεση ταν μη νμιμος κατ την κταση που επτρεπε αυτ, σε ποσ που υπγεται στο ακατσχετο. Δχεται εν μρει την αγωγ και υποχρενει την εναγμενη τρπεζα να καταβλει το ποσ των 1.000 ευρ στην ενγουσα.

12-12-14 ΑρΠγος (Α2) 1751/14: Ελεθερη συμβωση - Αδικαιολγητος πλουτισμς. Στην εξγαμη συμβωση, για να γνει δεκτ η αξωση του αδικαιολγητου πλουτισμο πρπει να αναφρεται και να αποδεικνεται χι μνον η παρξη κοινωνας βου, αλλ και η ανταποδοτικ βση των εκατρωθεν συμβολν, τι δηλαδ εξ αφορμς αυτς δημιουργθηκε σνδεσμος εμπιστοσνης με ειδικτερο περιεχμενο την προσφορ υπηρεσιν παροχν απ τον ενγοντα σντροφο στον λλο και υπ την προπθεση συγκεκριμνου περιουσιακο ανταλλγματος μελλοντικο γμου και τι λγω περατσεως του συνδσμου εμπιστοσνης (λσης της συμβωσης ετε αυθαρετα εκ μρους του εναγμενου, ετε λγω θαντου), γεννθηκε η αξωση του αδικαιολογτου πλουτισμο, ετε για αιτα λξασα (ταν ο σνδεσμος εμπιστοσνης εχε στηριχθε στη μονιμτητ της), ετε για αιτα μη επακολουθσασα (ταν οι παροχς δνονταν με την πεποθηση μελλοντικο οικονομικο ανταλλγματος). Περαιτρω, εν η λση της ελεθερης συμβισεως οφελεται στο θνατο του πλουτσαντος προσπου, η ως νω αξωση εκ μρους του επιζντος συντρφου απευθνεται πλον κατ των κληρονμων του λλου για περιουσιακ στοιχεα που αποκτθηκαν απ την περιουσα του θανντος, καθσον τσο η απατηση σο και η υποχρωση απ αδικαιολγητο πλουτισμ εναι κληρονομητς. Αναιρε την υπ' αριθμ. 68/2012 απφαση του Εφετεου Δυτικς Μακεδονας. Παραπμπει προς περαιτρω εκδκαση στο διο δικαστριο, συγκροτομενο απ λλους δικαστς.

12-12-14 ΣτΕ (Β') 2078/14 : Φορολογα κληρονομας - Προσδιορισμς αγοραας αξας κληρονομιαων ακιντων. Με την ατηση της η αναιρεσεουσα επιδικει να αναιρεθε η υπ’ αριθμ. 2585/2011 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν. Προβλλεται τι η κρση του διοικητικο εφετεου στηρζεται σε εσφαλμνη ερμηνεα του ρθρου 10 του ν.δ. 118/1973, το οποο ορζει τι για τον προσδιορισμ της αγοραας αξας των κληρονομιαων ακιντων μπορε να λαμβνεται υπψη και κθε λλο πρσφορο μσο, που ασκε επδραση στη διαμρφωση της αγοραας αξας των κληρονομιαων ακιντων. Κατ την αιτοσα, ττοιο στοιχεο πρπει ν’ αποτελε και η αντικειμενικ αξα των κληρονομιαων ακιντων, στω και αν αυτ εντχθηκαν στο αντικειμενικ σστημα προσδιορισμο της αξας των μετ το θνατο του κληρονομουμνου, αλλ πριν απ την κδοση της πρξης προσδιορισμο του φρου.Επσης, ισχυρζεται τι ενψει της αρχς της ιστητας, της χρηστς διοκησης και της ενιαας εφαρμογς των επιβαλλμενων επ των ακιντων φρων, προκειμνου του προσδιορισμο φρου δεν μπορε να διαφοροποιεται η αξα του ακιντου ανλογα με το εν πρκειται για προσδιορισμ φρου φρου μεγλης ακνητης περιουσας. Απορρπτει τους ως νω ισχυρισμος της αιτοσας, πως και την ατηση στο σνολ της.

1-12-14  ΣτΕ (Ολ) 4003/14 : Φορολογα - Αντικειμενικ αξα ακιντων - Αναπροσαρμογ. Αντικειμενικ σστημα προσδιορισμο αξας ακιντων - Παρλειψη της Διοικσεως να προβε στην επιβαλλμενη απο το ρθρο 41 παρ. 1 του ν.1249/82 κδοση απφασης αναπροσαρμογς των αντικειμενικν αξιν των ακιντων της Χρας - Εξμηνη προθεσμα προκειμνου η Διοκηση να προβε στην νω οφειλμενη νμιμη ενργεια - Αναβολ κδοσης οριστικς απφασης. Κρση τι η Διοκηση, παρ την υποχρωσ της να προβε εντς διετας στην επανεκτμηση των καθορισμνων το τος 2007 αντικειμενικν αξιν των ακιντων, δεν προβη εντς της ως νω προθεσμας στις ενργειες για την ναρξη της διαδικασας ελγχου των αξιν αυτν, κατ παρβαση των οριζομνων στο ρθρο 41 του ν. 1249/1982. Το Δικαστριο, μως, εκτιμντας τις συνθκες της υπθεσης και σταθμζοντας αφ’ ενς τα ννομα συμφροντα των αιτοντων και αφ’ ετρου το ντονο δημσιο συμφρον, συνιστμενο στην αποφυγ αιφνδιας διαταραχς των φορολογικν εσδων του Κρτους, υπ τις παροσες δημοσιονομικς συνθκες, κρνει τι, κατ’ εφαρμογ της παραγρφου 3α του ρθρου 50 του π.δ. 18/1989, πρπει, αντ αναδρομικς ακυρσεως, να αναβληθε η κδοση οριστικς απφασης, προκειμνου να δοθε η δυναττητα στη Διοκηση να προβε στην νω οφειλμενη νμιμη ενργεια εντς εξμηνης προθεσμας απ την κοινοποηση της παροσας αποφσεως.

20-11-14 ΕιρΧαλανδρου 76/14 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10 - προποθσεις υπαγωγς. Ο αιτν προβη ορισμνες φορς στην παροχ εγγυσεως προς δνεια που εχαν λβει τα τκνα του, χωρς να εναι εταρος στην ΕΠΕ που διατηροσαν και χωρς να προκπτει εν γνει πρθεση βιοπορισμο, αφο ο αιτν εκπλρωσε το ηθικ του καθκον προς τα τκνα του και δεν προσδοκοσε περαιτρω αντλλαγμα. Επιπλον, δεν προκυψε η απ μρους του αιτοντος παροχ εγγυσεων και προς τρτα πρσωπα πραν των τκνων του, οπτε δεν προκυψε παρξη εμπορικς ιδιτητας στο πρσωπο του. Απορρπτει σχετικ νσταση των πιστωτριν. Συνεκδικζει τις αιτσεις του αιτοντος και της συζγου του (αιτοσας). Καθορζει τις μηνιαες καταβολς επ τετραετα του αιτοντος. Καθορζει μηδενικς μηνιαες καταβολς για την αιτοσα (σζυγο). Εξαιρε απ την εκποηση την κρια κατοικα των αιτοντων και καθορζει το ποσ της μηνιαας δσης για τη δισωση της κατοικας τους, η καταβολη της οποας θα ξεκινησει μετ την προδο της τετραετας.

14-11-14  ΣτΕ (Ολ) 3316/14 : ΣΔΟΕ - λεγχοι - Δσμευση τραπεζικν λογαριασμν και περιουσιακν στοιχεων - Αντισυνταγματικτητα. Παρμβαση. Η ατηση παραπμφθηκε στην Ολομλεια, με την υπ' αριθμ. 1032/13 απφαση του Δ' Τμηματος του ΣτΕ. Το κατ τη διταξη του ρθρου 30 παρ. 5 περ. ε του ν. 3296/2004 μτρο της δεσμεσεως των τραπεζικν λογαριασμν και οιουδποτε εδους περιουσιακν στοιχεων, στο πλασιο των εξουσιν του ΣΔΟΕ, συνεπγεται σοβαρ επμβαση σε συνταγματικς προστατευμενα αγαθ, καθς σο χρνο διαρκε η δσμευση το ελεγχμενο πρσωπο στερεται της δυναττητας χρσεως και διαθσεως των δεσμευθντων περιουσιακν στοιχεων του κι ως εκ τοτου υφσταται σοβαρ περιορισμ των περιουσιακν δικαιωμτων του και της οικονομικς και επαγγελματικς ελευθερας του, τοι αγαθν, των οποων η προστασα κατοχυρνεται με τις διατξεις των ρθρων 17 παρ.1 και 5 παρ.1 του Συντγματος. Ορζεται τι η δσμευση των τραπεζικν λογαριασμν και περιουσιακν στοιχεων επιβλλεται «σε ειδικς περιπτσεις διασφλισης συμφερντων του Δημοσου περιπτσεις οικονομικο εγκλματος και μεγλης κτασης φοροδιαφυγς και λαθρεμπορου». Με τη χρση αυτν των αορστων εννοιν καταλεπεται ευρτατο περιθριο διακριτικς ευχρειας στη Διοκηση. Περαιτρω, ο νομοθτης δεν θτει περιορισμ ως προς την κταση των περιουσιακν στοιχεων, τα οποα επιτρπεται να τθενται υπ δσμευση απ τη Διοκηση. Υπ τα ανωτρω δεδομνα, η διταξη του ρθρου 30 παρ. 5 περ. ε του ν. 3296/2004, ως χει, αντκειται στα ρθρα 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντγματος, πως και στο ρθρο 1 του Πρτου Προσθτου Πρωτοκλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση και η παρμβαση.

6-11-14  ΣτΕ (Ε') 3562/14 : Περιβλλον - δατα - Διαχεριση αποβλτων - Χωροθτηση. Με την ατηση ζητεται η ακρωση της τεκμαιρμενης σιωπηρς απρριψης της απ 9.3.2012 ατησης του Δμου Μαραθνα προς τους Υπουργος Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς, Εσωτερικν, Υγεας, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Πολιτισμο και Τουρισμο, με την οποα, ο αιτν Δμος ζτησε, ενψει νων δεδομνων την επανεξταση της χωροθτησης Ο.Ε.Δ.Α. στη θση «Μαρο Βουν» Γραμματικο Αττικς και την τροποποησ της, την ανκληση της υπ’ αριθμ. 136945/5.12.2003 Κ.Υ.Α..και της υπ’ αριθμ. 27081/7.7.2009 Κ.Υ.Α. Ενψει των εγγρφων με αντιφατικ στοιχεα ως προς την παρξη ρματος στην περιοχ υλοποησης του επμαχου ργου, επελφθη η αρμδια κατ νμο Ειδικ Γραμματεα Υδτων. Με τη γνωμοδτηση του Ειδικο Γραμματα Υδτων, η οποα στηρζεται κυρως στα συμπερσματα της σχετικς μελτης των καθηγητν του ΕΜΠ, διαπιστνεται τεκμηριωμνα η απουσα ρματος στην επμαχη περιοχ, καθς και η μη υδατοπεραττητα του εδφους. Ως εκ τοτου, δεν ανατρπεται ο αρχικς σχεδιασμς του ργου, οτε υπρχε υποχρωση της Διοικσεως να ληφθον λλα πρσθετα μτρα. Συνεπς, τα περ του αντιθτου προβαλλμενα με την κρινμενη ατηση πρπει να απορριφθον ως αβσιμα. Οι λοιπο λγοι ακυρσεως που αναφρονται σε ζητματα που προποθτουν την κρση περ παρανμου χωροθτησης του επμαχου ργου εναι ως εκ τοτου απορριπτοι. Απορρπτει την ατηση στο σνολ της.

24-10-14  ΣτΕ (Ολ) 3169/14  : Μνημνιο - Εκπαιδευτικο δευτεροβθμιας εκπαδευσης - Κατργηση θσεων - Διαθεσιμτητα. Ατηση ακυρσεως. Συνταγματικτητα. Κρθηκε τι οι επδικες ρυθμσεις του ρθρου 82 του ν. 4172/2013 και η συνακλουθη κατργηση ειδικοττων εκπαιδευτικο προσωπικο και αντστοιχων οργανικν θσεων, η οποα συνδεται με την αναδιρθρωση και τον ανακαθορισμ των πγιων αναγκν της δευτεροβθμιας επαγγελματικς εκπαδευσης, συνεπαγμενη τη θση σε διαθεσιμτητα των εκπαιδευτικν που υπηρετον στις καταργομενες θσεις, στηρζεται σε κριτρια συνδεμενα με τις λειτουργικς και οργανωτικς ανγκες της Διοικσεως και, ως εκ τοτου, δεν παραβιζει τις διατξεις περ μονιμτητας του ρθρου 103 του Συντγματος. Περαιτρω, η κατργηση συγκεκριμνων ειδικοττων, χριν εξυπηρετσεως του σκοπο δημοσου συμφροντος, αποτελε γενικ και αντικειμενικ κριτριο, το οποο δικαιολογε τη διαφορετικ μεταχεριση των εκπαιδευτικν δευτεροβθμιας εκπαδευσης των οποων οι ειδικτητες καταργονται, ναντι των λοιπν εκπαιδευτικν. Συνεπς, ο λγος με τον οποο προβλλεται παρβαση των αρχν της ιστητας και της αξιοκρατας πρπει να απορριφθε ως αβσιμος. Επσης, ο προβαλλμενος λγος, τι η κατργηση των επμαχων ειδικοττων αντκειται στο ρθρο 16 του Συντγματος και παραβιζει την αρχ της αναλογικτητας, απορρπτεται ως αβσιμος. Αντθετη μειοψηφα. Κρση περ μη αντθεσης στην αρχ της προστατευμενης εμπιστοσνης, αλλ και στο ρθρο 1 της ΕΣΔΑ. Απορρπτει την ατηση στο σνολ της, καθς και τις παρεμβσεις.

22-10-14  ΣτΕ (Ολ) 3174/14 : Φορολογικς αξισεις - παραγραφ.  Αντισυνταγματικ η παρταση της παραγραφς της διατξεως του ρθρου 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999. Κρθηκε τι διταξη νμου περ «παρατσεως» του χρνου παραγραφς φορολογικν αξισεων οι οποες ταν δη παραγεγραμμνες κατ τη δημοσευση του νμου αυτο και των οποων η ναρξη της παραγραφς εναι προγενστερη του προηγομενου της δημοσιεσεως οικονομικο τους, θα ταν ανσχυρη ως αντικεμενη στις συνταγματικς διατξεις των παρ. 1 και 2 του ρθρου 78. Η υπθεση παραπμφθηκε στην Ολομλεια απ το Β' Τμμα, με την υπ' αριθμ. 3936/13 απφασ του. Απορρπτει την ατηση.

17-10-14  ΣτΕ (Ολ) 3314/14 : Φαρμακεα - Ανκληση δειας. Ο αιτν φαρμακοποις καταδικσθηκε αμετακλτως σε φυλκιση δο ετν για το αδκημα της υπεξαιρσεως αντικειμνου ιδιατερα μεγλης αξας, αδκημα το οποο ετλεσε δι της ιδιοποισεως χρηματικν ποσν που ανκαν στα ταμειακ αποθματα του Συνεταιρισμο Φαρμακοποιν, κατ το χρονικ διστημα, κατ το οποο ταν ταμας και διαχειριστς. Κρθηκε τι συντρεχαν, πργματι, οι κατ νμο, προποθσεις για την ανκληση της αδεας ιδρσεως και λειτουργας φαρμακεου που του εχε χορηγηθε, ανεξαρττως του τι το ανωτρω αδκημα δεν ετελσθη στο πλασιο της, εν στεν εννοα, λειτουργας του φαρμακεου του. Τα περ του αντιθτου προβαλλμενα με την υπ κρση ατηση ως προς την ννοια και τη συνταγματικτητα των σχετικν διατξεων, εναι απορριπτα ως αβσιμα. Η υπθεση εισχθη προς συζτηση στην Ολομλεια κατπιν της 2606/2011 παραπεμπτικς αποφσεως του Δ’ Τμματος. Απορρπτει την ατηση.

10-10-14  ΣτΕ (Στ) 2705/14 : Μνημνιο - Περικοπς αποδοχν μελν Δ.Ε.Π ΑΕΙ - Ειδικ μισθολγιο - Συνταγματικτητα. Κρθηκε τι οι διατξεις του νμου 4093/2012, με τις οποες επλθαν περικοπς στους μισθος των μελν ΔΕΠ των ΑΕΙ δεν αντκεινται στο ρθρο 16 του Συντγματος, καθς ο νομοθτης, εκτιμντας τις εκστοτε συνθκες και λαμβνοντας υπψη τη δημοσιονομικ κατσταση του κρτους, μπορε να προβανει σε αναμρφωση του μισθολογου των δημοσων λειτουργν και υπαλλλων. Ως εκ τοτου, απορρφθηκε ο σχετικς λγος περ αντθεσης στο ρθρο 16 του Συντγματος ως αβσιμος. Μλιστα, ο χαρακτηρισμς των μελν ΔΕΠ, ως δημοσων λειτουργν, δεν επιβλλει τη μισθολογικ τους εξομοωση με τους δικαστικος λειτουργος με λλες κατηγορες λειτουργν υπαλλλων, οι οποοι ασκον αρμοδιτητες στεν συνδεδεμνες με τον πυρνα της κρατικς εξουσας. Επιπρσθετα, πληροται και η υποχρωση της «ιδιατερης μισθολογικς μεταχερισς» τους, εφσον οι αποδοχς τους προβλπονται απ «ειδικ μισθολγιο», ευνοκτερο ναντι του ενιαου μισθολογου των δημοσων υπαλλλων. Η επμαχη μεωση των αποδοχν των μελν ΔΕΠ δεν προσβλλει το δικαωμα απλαυσης της περιουσας και δεν θτει σε κνδυνο το εππεδο αξιοπρεπος διαβωσης τους. Συνεπς, δεν αντκειται στο ρθρο 17 του Συντγματος και στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της Ε.Σ.Δ.Α. Επσης, δεν αντκειται οτε στην κατ το ρθρο 25 § 1 εδ. δ του Συντγματος αρχ της αναλογικτητας. Καθς ελφθησαν υπψη τα αυξημνα τυπικ και ουσιαστικ προσντα των μελν του ΔΕΠ των ΑΕΙ και οι ιδιαιτερτητες της σκησης του λειτουργματς τους, οι επμαχες περικοπς εναι σμφωνες και με το ρθρο 4 § 1 και 5 του Συντγματος. Παραπμπει την υπθεση στην Ολομλεια.

9-10-14  ΜονΠρΘεσ 15970/14Σμβαση δανεου - τπος. Πολιτικ δκη  - απδειξη - μρτυρες - αδυναμα κτσης εγγρφου. Συμβσεις δανεου που καταρτστηκαν ατπως. Εν προκειμνω λγω ηθικς αδυναμας του ενγοντος απκτησης εγγρφου, επιτρπεται απ το Δικαστριο η εμμρτυρη απδειξη. Δεδομνης της πολυετος αδελφικς σχσης που διατηροσαν οι διδικοι, επ της οποας, εξλλου, συμφωνθηκε και η σναψη των επδικων συμβσεων, αφενς ο ενγων κρινε αδικαιολγητη την επιδωξη απ μρους του λψης αποδεικτικο εγγρφου και αφετρου δεν διανοθηκε να αμφισβητσει την αξιοπιστα των εναγομνων. Δχεται εν μρει την αγωγ.

1-10-14  ΣτΕ (Ολ) 2996/14 : Περιβλλον - προστασα - Περιοχ Υμηττο. Ζητεται απ τον αιτοντα Δμο κι χοντα ννομο συμφρον, η ακρωση του απ 14.6.2011 π.δ. «Καθορισμς μτρων προστασας της περιοχς του ρους Υμηττο και των Μητροπολιτικν Πρκων Γουδ-Ιλισσων». Κρθηκε τι οι διατξεις του ν. 3937/2011, τις οποες επικαλεται ο αιτν Δμος, δεν χουν εφαρμογ εν προκειμνω αφο το σχδιο του προσβαλλμενου διατγματος εχε διαβιβασθε στο Συμβολιο της Επικρατεας προς επεξεργασα στις 11.10.2010, δηλαδ πριν ακμη δημοσιευθε ο νμος αυτς. Ο καθορισμς ζνης Α του ορεινο γκου του Υμηττο και ο χαρακτηρισμς της ζνης αυτς ως «απλυτης προστασας της φσης και των μνημεων», δεν χει την ννοια του χαρακτηρισμο περιοχς ως απλυτης προστασας της φσης κατ το ρθρο 21 του ν. 1650/1986 κι ως εκ τοτου, δεν απαιτονταν η τρηση των προποθσεων και της διαδικασας του ρθρου 21 του ν. 1650/1986. Κρθηκε, τι η εξουσιοδοτικ διταξη του ρθρου 4 παρ.3 του Ν. 1515/85, κατ το μρος που προβλπει την πρταση του διατγματος μνο απ τον Υπουργο Περιβλλοντος, Χωροταξας και Δημοσων ργων, δεν ρχεται σε αντθεση προς το ρθρο 43 παρ. 2 εδ. α' του Συντγματος. Συνεπς, ο σχετικς λγος προβλλεται αβασμως. Επσης, κατ την κρατσασα γνμη, δεν απαιτονταν η τρηση των διαδικασιν που ορζονται στην οδηγα 2001/42/ΕΚ και στην Κ.Υ.Α. 107017/2006, αφο το σχδιο το θεσπισθν με το προσβαλλμενο διταγμα αποτελε εξειδκευση και εφαρμογ ρυθμιστικο σχεδου υπερκεμενου επιπδου (δηλαδ του ν. 1515/1985). Αντθετη μειοψηφα. Οι κρσεις του Δικαστηρου, ως προς την ννοια των διατξεων της οδηγας 2001/42/ΕΚ δεν εναι απαλλαγμνες αμφιβολιν και γι’ αυτ το λγο πρπει να διατυπωθε προς το Δικαστριο των Ευρωπακν Κοινοττων προδικαστικ ερτημα. Περπτωση καταφατικς αρνητικς απαντσεως του ΔΕΕ. Αναβλλει την οριστικ κρση επ της αιτσεως ακυρσεως και διατυπνει προς το ΔΕΕ επακριβς τα κρσιμα προδικαστικ ερωτματα.

30-9-14 ΕφΘεσ 1309/14 : Διαθκη -  θληση διαθτη - σσταση ιδρματος - αδυναμα εκπλρωσης - τρπος αξιοποησης της περιουσας - Ν.4182/13. Κρθηκε τι η εκπλρωση της βουλσεως της διαθτιδος εναι αδνατος, διτι αφενς μεν δεν εναι δυνατν να ανεγερθον με το σστημα της αντιπαροχς οι κτιριακς εγκαταστσεις του ιδρματος που αυτ επιθυμοσε, αφετρου δε το ποσ, το οποο θα προλθει απ την εκποηση της λοιπς ακνητης και της κινητς περιουσας της, δεν επαρκε για τον εξοπλισμ του ιδρματος και τις λοιπς λειτουργικς του ανγκες. Υπ τις κρατοσες συνθκες η βοληση της διαθτιδος μπορε να πραγματοποιηθε, εν ορισθε, ως τρπος επωφελστερης και ασφαλστερης αξιοποησης της περιουσας της, η μεταββαση των περιουσιακν στοιχεων που αυτ ρισε για τη δημιουργα του ιδρματος, κατ πλρες δικαωμα κυριτητος σε να νομμως λειτουργοντα φορα στην δια περιοχ που επιθυμοσε η διαθτις, ο οποος να επιδικει παρεμφερ σκοπ και ειδικτερα στο παρεμβανον σωματεο με την επωνυμα «Ελληνικ Παιδικ Χωρι». Εφαρμογ του Ν. 4182/13. Αναγνωρστηκε, επσης, τι η μεταβιβαζμενη περιουσα βαρνεται με την αμοιβ και τα ξοδα των εκτελεστν της διαθκης, η δε εκκαθριση τους θα διενεργηθε απ την αρμδια Διεθυνση Κοινωφελν Περιουσιν. Δεκτ η ατηση και οι παρεμβσεις.

22-9-14  ΣτΕ (ΤρΣυμβ ν.3068/02) 10/14 : Το Τριμελς Συμβολιο Συμμρφωσης του ν. 3068/2002 διαπιστνει μη συμμρφωση του Δημοσου προς τις 2193-2196/2014 αποφσεις της Ολομελεας του Συμβουλου της Επικρατεας. Ειδικτερα, με την κρινμενη ατηση, η αιτοσα δευτεροβθμια συνδικαλιστικ οργνωση «Πανελλνια Ομοσπονδα Αστυνομικν Υπαλλλων - Π.Ο.ΑΣ.Υ.», παραπονεται για τη μη συμμρφωση της διοικσεως και, συγκεκριμνα, του Υπουργεου Οικονομικν προς την 2194/2014 απφαση της Ολομελεας του Συμβουλου της Επικρατεας, με την οποα ακυρθηκε, η οικ. 2/83408/0022/ 14.11.2012 απφαση του Αν. Υπουργο Οικονομικν , καθ’ ο μρος καθορσθηκε ο χρνος και ο τρπος επιστροφς των ποσν που προκυψαν απ την αναδρομικ μεωση των αποδοχν των αστυνομικν υπαλλλων της Ελληνικς Αστυνομας, συνεπεα της οποας αυτο υποχρεθηκαν να επιστρψουν, ως αχρεωσττως καταβληθεσες, αποδοχς που εχαν δη εισπρξει. Καλεται το Υπουργεο Οικονομικν να συμμορφωθε προς την εν λγω απφαση εντς δο μηνν απ την κοινοποηση σε αυτ του σχετικο πρακτικο. 

15-9-14
  ΣτΕ (ΕπΑν) 307/14 : Λειτουργα καταστημτων τις Κυριακς - Ατηση αναστολς. Ατηση αναστολς εκτελσεως της υπ’ αριθμ. Κ1-1119/7.7.2014 αποφσεως του Υφυπουργο Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας με ττλο «Ορισμς τριν τουριστικν περιοχν της Ελλδας, που επιτρπεται πιλοτικ για να (1) τος προαιρετικ λειτουργα των εμπορικν καταστημτων και τις υπλοιπες Κυριακς, πραν των αναφερομνων στην παρ. 1 του ρθρου 16 του Ν. 4177/2013». Η Επιτροπ κρινε τι, η μεν ηθικ βλβη των αιτοντων η αναφερμενη στο δικαωμα του ελευθρου χρνου και της απολασες του απ κοινο με την οικογνει τους κατ την κοιν αργα της Κυριακς, καθς και στο δικαωμα στην σκηση της θρησκευτικς λατρεας, παρσταται αυτονοτως δυσεπανρθωτη. Η δε οικονομικ βλβη, πιθανολογεται επσης ως ανεπανρθωτη, πντως δυσχερς επανορθσιμη, απ τα προσκομισθντα απ αυτος στοιχεα και μελτες αρμοδων ερευνητικν φορων της Ελλδας και του εξωτερικο. Επσης, η ανγκη εξυπηρτησης του αυξημνου αριθμο των τουριστν της χρας και τις Κυριακς, δναται να καλυφθε με την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 16 του ν. 4177/2013, δυνμει της οποας ο Αντιπεριφερειρχης εξουσιοδοτεται να εκδσει απφαση για τον ορισμ περιοχν της περιφερεας του, στις οποες επιτρπεται η λειτουργα και τις Κυριακς καταστημτων μχρι 250 τ.μ. Δχεται τη κρινμενη ατηση και αναστλλει την εκτλεση της προσβαλλομνης αποφσεως μχρι την κδοση αποφσεως επ της αιτσεως ακυρσεως.

8-9-14  ΠολΠρΘεσ 15203/14 : Δκη πολιτικ - παραδεκτ συζτησης - προσκμιση πιστοποιητικο ΕΝ.Φ.Ι.Α - συνταγματικτητα. Κρθηκε αντισυνταγματικ η διταξη περ απαρδεκτου συζητσεως ενπιον δικαστηρου εμπργματης αγωγς λγω της μη προσκομσεως πιστοποιητικο ΕΝ.Φ.Ι.Α που προβλπεται απ το ρθρο 54α του ν.4174/2013. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

29-8-14 ΣυμβΠλημΑθ 2846/14 : Ποινικ προδικασα - Παρβαση υπερασπιστικν δικαιωμτων κατηγορουμνων για παρβαση καθκοντος. Το βολευμα κηρσσει την ακυρτητα των πρξεων εξτασης των αιτοντων ως κατηγορουμνων ενπιον του Πταισματοδκη με τις οποες τους χορηγθηκε προθεσμα προς απολογα και της εξαρτημνης απ αυτς μεταγενστερης υποβολς της διενεργηθεσας παραγγελας για προανκριση απ τον Πταισματοδκη προς τον Εισαγγελα Πλημμελειοδικν. Διατσσει τη διενργεια περαιτρω προανκρισης προκειμνου να επαναληφθον οι ανωτρω κυρες πρξεις, με τη λψη εκ νου απολογιν των αιτοντων ως κατηγορουμνων μετ την ανακονωση σε αυτος του κατηγορητηρου για παρβαση καθκοντος απ κοινο, προς το σκοπ νομτυπης περτωσης της προανκρισης. Δεκτ εν μρει η ατηση.

27-8-14
 Γνωμ ΝΣΚ 256/14 : Ετθη το ζητμα, ενψει, του ρθρου 9 του Συντγματος, που θεσπζει το συλο της κατοικας και δεν επιτρπει την ρευνα σε αυτν παρ μνον ταν υπρχει ρητ νομοθετικ πρβλεψη και πντοτε με την παρουσα εκπροσπου της δικαστικς αρχς, εν εναι επιτρεπτ και υπ ποιες προποθσεις η εσοδος οργνων της Φορολογικς Διοκησης στην κατοικα φορολογουμνου, για τη διενργεια φορολογικν ελγχων και ερευνν, βσει των διατξεων των ρθρων 25 και 40 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/2013, Α170], πως ισχουν σμερα. Το Νομικ Συμβολιο του Κρτους γνωμοδτησε, κατ πλειοψηφα (ψφοι 14 ναντι 10) τι η εσοδος οργνων της Φορολογικς Διοικσεως στην κατοικα φορολογουμνου (αμιγ μικτ), για τη διενργεια φορολογικν ελγχων, βσει διατξεων του ρθρου 25 και για τη διενργεια ερευνν βσει των διατξεων του ρθρου 40 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/2013, Α' 170), πως ισχουν, εναι επιτρεπτ, μετ τρηση των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας που προβλπουν οι διες διατξεις, με μνη την εντολ του αρμοδου εισαγγελα, τουτστιν χωρς την παρουσα εκπροσπου της δικαστικς εξουσας κατ τη διρκεια του ελγχου και των ερευνν.

1-8-14  ΕιρΘεσ 4726/14 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10.
Ατηση υπαγωγς στο Ν. 3869/10 - προποθσεις - αποδεχθηκε τι η αδυναμα εξυπηρτησης των οφειλν δεν οφελεται σε δλο του αιτοντος. Δεκτ η ατηση - καθορισμς των μηνιαων δσεων που θα καταβλλει ο αιτν στις καθς με βση το εισδημα του - εξαρεση απ την εκποηση των μετοχν κι ενς δικκλου του αιτοντος, καθς εκτιμθηκε τι η εκποηση αυτν δεν θα προκαλσει αγοραστικ ενδιαφρον, αλλ οτε και θα αποφρει καννα αξιλογο τμημα για την ικανοποηση των πιστωτν.

23-7-14  ΜονΠρΠειρ 2509/14 : Μισθσεις Δημοσου - Στγαση υπηρεσιν Δημοσου - μσθωμα. Στγαση ιατρεων του ΙΚΑ. Αντισυνταγματικτητα των νομοθετικν ρυθμσεων για την μονομερ μεωση των μισθωμτων στις μισθσεις για στγαση υπηρεσιν του Δημοσου (ρθρο 21 του ν. 4002/2011 και ρθρο 2 του ν.4081/2012) - Οι υπ κρση διατξεις αντιτιθμενες κατ' αρχς στις συνταγματικς αρχς της ιστητας και της οικονομικς ελευθερας, προσβλλουν και τα κεκτημνα ενοχικ δικαματα των εκμισθωτν, ενντια στο ρθρο 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ. Δεκτ η αγωγ. Υποχρενει το εναγμενο ΝΠΔΔ να καταβλει τα οφειλμενα μισθματα νομιμοτκως και κηρσσει την απφαση προσωριν εκτελεστ.

23-7-14 ΔΕφΑθ 419/14 : Αλλοδαπο - Αναστολ εκτλεσης απφασης επαναπροθησης. Με την κρινμενη ατηση, η αιτοσα αλλοδαπ, υπκοος Κνυας και μητρα τριν ανηλκων τκνων, ζητ την αναστολ εκτλεσης της απφασης επαναπροθησης αυτς και των τκνων της, λγω της ανεπανρθωτης βλβης που θα υποστον απ την μεση εκτλεση της, η οποα βλβη συνσταται για την δια, στην υποβολ της σε βασανιστρια (ακρωτηριασμς γεννητικν οργνων) και για τα τκνα της σε πιθαν αρπαγ αυτν απ εγκληματικ οργνωση. Το Δικαστριο κρινε, τι η εκτλεση της προσβαλλμενης απφασης, ενδχεται να προκαλσει στην αιτοσα και στα τκνα της, ανεπανρθωτη βλβη, συνιστμενη σε κθεση σε κνδυνο της σωματικς τους ακεραιτητας, ανεξαρττως απ το εν στην επδικη περπτωση στοιχειοθετεται η αναγνριση της αιτοσας και των τκνων της, ως προσφγων. Δεκτ η υπ κρση ατηση.

23-7-14 ΣτΕ (Ολ) 2307/14 : Μεωση καττατων ορων μισθν και ημερομισθων - Μνημνιο Συνεννησης – Zτημα συνταγματικτητας των διατξεων της ΠΥΣ 6/2012, με την οποα ρυθμζονται θματα σχσεων εργασας, συλλογικς αυτονομας και διαιτησας, καθς και των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 1 του Ν. 4046/12, κατ’ επκληση των οποων εκδθηκε η προσβαλλμενη ΠΥΣ. Κρθηκε ως συνταγματικ ανεκτς ο σκοπς του νομοθτη να προσαρμσει τους ρους εργασας στις οικονομικοκοινωνικς συνθκες που προκυψαν μετ την εκδλωση και ξυνση της δημοσιονομικς κρσης. Δεν αντιβανουν οι επμαχες διατξεις της ΠΥΣ 6/12 και του Ν. 4046/12, προς τα ρθρα 22 παρ.1 και 2, 23 του Συντγματος. Επσης, η μερικ κατργηση της μετενργειας των κανονιστικν ρων των ΣΣΕ και των διαιτητικν αποφσεων δεν αντκειται στο ρθρο 22 του Συντγματος. Απεναντας, οι διατξεις των παρ. 1 και 2 του ρθρου 3 της προσβαλλμενης ΠΥΣ, οι οποες προβλπουν την κατργηση της δυναττητας μονομερος προσφυγς στη διαιτησα, αντιβανουν στο ρθρο 22 παρ. 2 του Συντγματος κι ως εκ τοτου πρπει να ακυρωθον. Αντθετες μειοψηφες. Εν κατακλεδι, οι ρυθμσεις της ΠΥΣ 6/12, οι οποες δεν θγουν τον πυρνα των συνταγματικν δικαιωμτων, οτε παραβιζουν την αρχ της αναλογικτητας, δεν παραβιζουν οτε και το ρθρο 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ. Δχεται τις κρινμενες αιτσεις μνο κατ το μρος που αφορον τις διατξεις των παραγρφων 1, 2 και 4 του ρθρου 3 της ΠΥΣ 6/12. Απορρπτει κατ τα λοιπ τις αιτσεις.

23-7-14 ΑρΠγος (ΔιοικΟλ) 11/14 : Προτεινμενο σχδιο τροποποησης του Κδικα Πολιτικς Δικονομας. Απφαση της Διοικητικς Ολομλειας του Αρεου Πγου, που συνλθε σε Συμβολιο, προκειμνου τα μλη της ν’ ανταλλξουν απψεις επ του σχεδου για την τροποποηση του Κδικα Πολιτικς Δικονομας. Για την ασφαλ δε προσγγιση του Σχεδου ΚΠολΔ, η γνωμοδοτικο χαρακτρα αξιολγηση των προς τροποποηση διατξεων πραγματοποιεται κατ το αντστοιχο κεφλαιο του ισχοντος Κδικα.

17-7-14  ΜονΠρωτΑθ 2395/14 : Απεργιακς κινητοποισεις στο Δημσιο Τομα, απ την εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. 318/92, περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των Ν.Π.Δ.Δ. Αγωγ του Δημοσου κατ της ΑΔΕΔΥ. Απορρπτεται το κριο ατημα να υποχρεωθε η εναγομνη να διακψει την εξαγγελθεσα απεργα ως νμω αβσιμο, ενψει του τι το δκαιο μας δεν αναγνωρζει γενικ αξωση για πρξη παρλειψη σ’ αυτς τις περιπτσεις. Επσης, απορρπτει το τερο κριο αγωγικ ατημα να απαγορευθε κθε λλη αντστοιχη μελλοντικ απεργιακ κινητοποηση με το διο παρμοιο περιεχμενο. Δχεται ως βσιμο το λγο της υπ κρση αγωγς περ μη νομμης κρυξης της απεργας, καθς η απφαση δεν ελφθη - κατ παρβαση του ρθρου 30 παρ. 8 εδ.β' του Ν. 1264/82 - απ τη Γενικ Συνλευση (εν προκειμνω Συνδριο) της ΑΔΕΔΥ. 

9-7-14  ΣτΕ (Β') 2406/14 : Ηλεκτρικ ενργεια  (παραγωγ - διανομ - τιμολγηση) - ανανεσιμες πηγς ενργειας - ευρωπακ ενεργειακ πολιτικ - ειδικς λογαριασμς για την πληρωμ των παραγωγν ηλεκτρικς ενργειας απ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - λλειμμα λογαριασμο -επιβολ κτακτης ειδικς εισφορς αλληλεγγης - Προσφυγ - Συνταγματικτητα ρυθμσεων. Επιβολ κτακτης ειδικς εισφορς αλληλεγγης στους παραγωγος ηλεκτρικς ενργειας απ σταθμος ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ρθρο πρτο παρ. Ι.2 υποπαρ. 1 του ν. 4093/2012), η οποα υπολογζεται επ του τιμματος των πωλσεων ηλεκτρικς ενργειας. Κρθηκε τι δεν συνιστ ανταποδοτικ τλος, αλλ φρο, κατ την ννοια του ρθρου 78 του Συντγματος, με κτακτο χαρακτρα. Αντθετη μειοψηφα. Επσης, κρθηκε τι το νδικο βοθημα, με το οποο η αιτοσα αμφισβητε τη νομιμτητα της ατομικς πρξης επιβολς της πιο πνω εισφορς, τοι του εκκαθαριστικο σημειματος, συνιστ προσφυγ ουσας, για την εκδκαση της οποας εναι αρμδια τα τακτικ διοικητικ δικαστρια. Απορρπτει ως αβσιμα τα περ του αντιθτου υποστηριζμενα απ τη ΛΑΓΗΕ. Κρθηκε τι κατ την ννοια των συνταγματικν διατξεων (ρθρο 4 παρ.1 και 5 σε συνδυασμ με το 78 παρ. 1) ο φρος δεν αποκλεεται να βαρνει ορισμνο μνον κκλο προσπων πραγμτων, εφ’ σον πλττει ορισμνη φορολογητα λη. Ως εκ τοτου η επιβολ της νδικης εισφορς, δεν αντκειται στις συνταγματικς αρχς, αλλ οτε και στην Οδηγα 2009/28. Επσης, η κλυψη του ελλεμματος του επμαχου λογαριασμο, συνιστ σκοπ γενικτερου δημοσου συμφροντος. Απορρπτει τους λγους παρμβασης περ παρβασης της αρχς της δικαιολογημνης εμπιστοσνης, καθς και περ παρβασης των διατξεων των ρθρων 15, 16 και 17 του Χρτη Θεμελιωδν Δικαιωμτων της Ευρωπακς νωσης. Συνιστ ανεκτ κατ την ννοια του ρθρου 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ περιορισμ της περιουσας.  Τλος, η κρση περ του αν κρατικ μτρα ενσχυσης εναι συμβατ μη με την κοιν αγορ εμππτει στην αποκλειστικ αρμοδιτητα της Ευρωπακς Επιτροπς, η οποα ασκεται υπ τον λεγχο του δικαστ της νωσης, τα δε εθνικ δικαστρια δεν εναι αρμδια να αποφανονται επ ττοιου ζητματος. Απορρπτει την προσφυγ.

4-7-14  ΣτΕ (Ολ) 2190/14 : Φορολογικς διαφορς. Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθντων φρων - ναρξη τοκοφορας. Επιτκιο. Ατηση αναρεσης. Για αξισεις του φορολογουμνου προς επιδκαση τκων κατ την επιστροφ φρων αχρεωσττως καταβληθντων ισχουν οι ειδικς ρυθμσεις του ρθρου 3 του ν. 2120/1993 και του ρθρου 21 του Κδικα των νμων περ δικν του Δημοσου, εν δεν χουν εφαρμογ οι διατξεις των ρθρων 340 ως 346 και 910-911 του Αστικο Κδικα. Ως προς το ψος, του επιτοκου χουν εφαρμογ οι διατξεις του ρθρου 38 παρ.2 του ν. 1473/1984, πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 3 του ν. 2120/1993, ο δε χρνος ενρξεως της τοκοφορας, εν ψει της αντισυνταγματικτητας κατ το μρος αυτ των εν λγω διατξεων, ρυθμζεται απ την προγενστερη διταξη του ρθρου 21 του κ.δ. της 26.6/10.7.1944. Κατ την ννοια της τελευταας αυτς διατξεως, τκοι οφελονται απ την σκηση της προσφυγς, με την οποα υποβλλεται το ατημα για επιστροφ φρου που χει καταβληθε αχρεωσττως. Απορρπτει την ατηση του Δημοσου. Δχεται εν μρει την ατηση της εταιρας. [βλ. και ΣτΕ (Ολ) 2191/14]

4-7-14 AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ, για τη μεταββαση μετοχν του Ελληνικο Δημοσου, χωρς αντλλαγμα, στην αννυμη εταιρα ΤΑΙΠΕΔ, κατπιν αποφσεως της Διυπουργικς Επιτροπς Αναδιαρθρσεων και Αποκρατικοποισεων. Αιτσεις ακυρσεως - ννομο συμφρον. : 2179/14 [ΟΛΠ Α.Ε],  2180/14 [ΟΛΘ Α.Ε],  2181/14 [ΟΔΙΕ Α.Ε],  2182/14 [ΟΠΑΠ Α.Ε], 2183/14 [ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε],  2184/14 [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε],  2185/14 - 2186/14 [ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε],  2187/14 - 2188/14 - 2189/14 [ΔΕΠΑ Α.Ε]. Απορρπτει τις αιτσεις.

1-7-14  ΕιρΧαλκ 434/14  : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10.
Προποθσεις υπαγωγς στις διατξεις του ν. 3869/10 - αποκλεονται τα φυσικ πρσωπα που χουν την εμπορικ ιδιτητα - ο αιτν ασκοσε στο παρελθν το επγγελμα του εμπρου διατηρντας κατστημα, εν σμερα εναι νεργος - απορρπτεται απ το δικαστριο ο ισχυρισμς των καθν τι ο αιτν εχε την εμπορικ ιδιτητα κι ως εκ τοτου δεν μπορε να υπαχθε στο ν.3869/10, αφο προκυψε τι η γενικτητα και μονιμτητα της πασης πληρωμν λαβε χρα μετ τη διακοπ εργασιν του καταστματος του. Καθορισμς των μηνιαων δσεων του αιτοντος επ πενταετα - εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας του και καθορισμς των μηνιαων δσεων για τη δισωση αυτς μετ απ περοδο χριτος -  εξαρεση επσης απ την εκποηση και δετερου ακιντου που διαθτει ο αιτν (κατ ψιλ κυριτητα και σε ποσοστ 50%), αλλ και του αυτοκιντου του. Ορισμς νας δικασμου προκειμνου να ελεγχθε η τυχν μεταβολ των εισοδημτων του αιτοντος και ο ενδεχμενος καθορισμς νων μηνιαων δσεων. Δεκτ εν μρει η ατηση.

27-6-14  ΣτΕ (Ολ) 2194/142195/14 2196/14  : Αναδρομικς μεισεις αποδοχν των εν ενεργεα στρατιωτικν των ενπλων δυνμεων και των υπαλλλων των σωμτων ασφαλεας - Αντισυνταγματικτητα. Αιτσεις ακυρσεως, αντιστοχως,  της Πανελλνιας Ομοσπονδας Αστυνομικν Υπαλλλων, της Πανελλνιας Ομοσπονδας Αξιωματικν της ΕΛ.ΑΣ και του Προσωπικο του Λιμενικο Σματος, κατ της  υπ’ αριθμ. 2/83408/0022/14.11.2012 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν καθ' ο μρος δι αυτς καθορσθηκε ο χρνος και ο τρπος επιστροφς των "αχρεωσττως καταβληθντων" ποσν, που προκυψαν απ την αναδρομικ, απ 1-8-2012, μεωση των αποδοχν, με τις διατξεις των περιπτσεων 31 - 33 της υποπαραγρφου Γ1 της παραγρφου Γ του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012. Αντθεση προς την απορρουσα εμμσως απ τις διατξεις των ρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 Συντ. αρχ της ιδιατερης μισθολογικς μεταχειρσεως των στρατιωτικν, καθς και απ τις διατξεις των ρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4. Οι λγοι δημοσου συμφροντος που επικαλεται η Διοκηση προς δικαιολγηση των επμαχων περικοπν του ν. 4093/2012, οι οποοι συνστανται στην επτευξη των στχων του μεσοπρθεσμου προγρμματος, αν και δικαιολογον καταρχν, την λψη μτρων περιστολς των δημοσων δαπανν, περιοριζμενοι στην ανγκη μεισεως του μισθολογικο κστους του προσωπικο του Δημοσου για την κλυψη τμματος του δημοσιονομικο κενο του προγρμματος προσαρμογς, το οποο προκυψε, κυρως, λγω της αποτυχας εισπρξεως των προβλεπομνων φορολογικν εσδων και των ανεσπρακτων οφειλν παρελθντων ετν, δεν αρκον για να καταστσουν συνταγματικς ανεκτς τις συγκεκριμνες περικοπς. Και τοτο διτι, ανεξαρττως του τι το δημσιο συμφρον, για την εξυπηρτηση του οποου επεβλθησαν οι νες μεισεις, δεν ταν τσο ντονο σο εκενο που δικαιολογοσε την υιοθτηση των αρχικν μτρων των ν. 3833/2010 και 3845/2012 που ελφθησαν. Ειδικτερες γνμες. Δεκτς οι αιτσεις.

27-6-14  ΣτΕ (Ολ) 2114/14  : Οφειλς Δημοσου - Επιτκιο - Δημσιο συμφρον – Συνταγματικτητα. Ατηση αναρεσης του Ελληνικο Δημοσου κατ της υπ' αριθμ. 119/2004 απφασης του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν με την οποα κρθηκε αντθετη προς το Σνταγμα και την ΕΣΔΑ κι ως εκ τοτου μη εφαρμοστα η διταξη του ρθρου 21 του Κδικα Νμων περ δικν του Δημοσου. Με την υπ κρση ατηση προβλλεται τι το δικσαν δικαστριο εσφαλμνα ερμνευσε την ως νω διταξη και πλημμελς αιτιολγησε την κρση του σχετικ με το ψος του εφαρμοστου επιτοκου. Κρση τι απ τη διαφοροποηση του οριζμενου με τη διταξη του ρθρου 21 του Κδικα Νμων περ δικν του Δημοσου επιτοκου του 6%, σε σχση με το εκστοτε γενικς ισχον επιτκιο για τις οφειλς των ιδιωτν δεν τθεται ζτημα δεν τθεται ζτημα παραβασης των ρθρων 20 παρ. 1 του Συντγματος, 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., και 2 παρ. 3 περ. α, β,14 παρ. 1 του Διεθνος Συμφνου για τα ατομικ και πολιτικ δικαιματα. Επσης, δεν παραβιζεται η κατ’ ρθρο 4 του Συντγματος αρχ της ιστητας, εν, εξλλου, δεν παραβιζεται και το ρθρο 1 του Πρτου Προσθτου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ, εφσον συντρχουν λγοι δημοσου συμφροντος, πως η προστασα των δημοσων εσδων και η ομαλ λειτουργα του προπολογισμο του Κρτους. Δεκτ η ατηση αναρεσης. [βλ. και ΣτΕ (Ολ) 2115/14]

25-6-14 ΣτΕ (Ολ) 2192/14 : Μνημνιο - περικοπς στις αποδοχς και συντξεις στρατιωτικν ενπλων δυνμεων και σωμτων ασφαλεας - Αντισυνταγματικτητα. Οι αιτοσες ενσεις (Αποστρτων Αξιωματικν Στρατο, Ναυτικο και Αεροπορας) μετ’ εννμου συμφροντος ζητον την ακρωση της προσβαλλομνης υπουργικς αποφσεως (υπ’ αριθμ. 2/83408/0022/14.11.2012 απφασης του Υπουργο Οικονομικν), καθ μρος δι’ αυτς καθορζεται ο χρνος και τρπος επιστροφς των "αχρεωσττως καταβληθντων" ποσν συντξεων των απστρατων στρατιωτικν των ενπλων δυνμεων, που προκυψαν απ την αναδρομικ, απ 1-8-2012, μεωση των αποδοχν των εν ενεργεα στρατιωτικν των ενπλων δυνμεων. Οι συγκεκριμνες μεισεις των αποδοχν των στρατιωτικν των ενπλων δυνμεων και των σωμτων ασφαλεας, που επλθαν με τον νμο αυτ αποκλειστικ με βση να καθαρς αριθμητικ κριτριο, συνυπολογιζμενες με την πλρη κατργηση των επιδομτων εορτν και αδεας, τις υπλοιπες μεισεις που επεβλθησαν διαδοχικς στις αποδοχς των στρατιωτικν και τις αλλεπλληλες φορολογικς επιβαρνσεις, υπερβανουν, λγω του σωρευτικο τους αποτελσματος και της εκτσες τους, το ριο που θτουν οι συνταγματικς αρχς της αναλογικτητας και της ιστητας στα δημσια βρη. Οι λγοι δημοσου συμφροντος που επικαλεται η Διοκηση, αν και δικαιολογον κατ’ αρχν, την λψη μτρων περιστολς των δημοσων δαπανν, για την κλυψη τμματος του δημοσιονομικο κενο του προγρμματος προσαρμογς, το οποο προκυψε, κυρως, λγω της αποτυχας εισπρξεως των προβλεπομνων φορολογικν εσδων και των ανεσπρακτων οφειλν παρελθντων ετν, δεν αρκον για να καταστσουν συνταγματικς ανεκτς τις συγκεκριμνες περικοπς. Εν μρει δεκτ η ατηση.

25-6-14  ΣτΕ (Στ')  2080/14 : Εσπραξη δημοσων εσδων – ΚΕΔΕ – Κατσχεση εις χερας τρτου απαιτσεως οφειλτη του Δημοσου χωρς προηγομενη κοινοποηση της κθεσης κατσχεσης στον καθο η εκτλεση. Εκ της αναιρεσιβαλλομνης αποφσεως (υπ’ αρ. 1347/2011 αποφσεως του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν), επεβλθη εις χερας του Ι.Κ.Α. ως τρτου και επ της υπ’ αυτο χορηγουμνης στον αναιρεσβλητο μηνιαας συντξεως αναγκαστικ κατσχεση υπρ του Δημοσου για την ικανοποηση απαιτσεων τοτου ναντι του αναιρεσιβλτου. Κρθηκε τι οι διατξεις του ρθρου 30 του ΚΕΔΕ, απ τις οποες συνγεται τι, σε περπτωση κατασχσεως εις χερας τρτων απαιτσεως οφειλτη του Δημοσου, δεν απαιτεται η κοινοποηση στον τελευταο του κατασχετηρου εγγρφου, δεν αντκεινται στις διατξεις του ρθρου 20 παρ. 1 του Συντγματος σε λλες συνταγματικς διατξεις. Δεκτ η υπ κρση ατηση. Αναιρε την υπ’ αρ. 1347/2011 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν, στο οποο και παραπμπει την υπθεση για να νμιμη κρση.

25-6-14 ΣτΕ (Ολ)  2113/14 : Ολομερη λειτουργα νοσοκομεων ΕΣΥ - Συνταγματικτητα ρθμισης. Ο αιτν ιατρικς Σλλογος Αθηνν επιδικει να ακυρωθε η υπ’ αριθμ. Υ4α/147881/25.11.2010 απφαση των Υφυπουργν Οικονομικν και Υγεας και Κοινωνικς Αλληλεγγης και κθε λλη σχετικ πρξη παρλειψη της Διοικσεως. Κρθηκε απορριπτος ο λγος ακυρσεως με τον οποο προβλλεται τι οι ρυθμσεις που περιχονται στις διατξεις των ρθρων 2 παρ. 2 και 3, 3, 4 και 5 της προσβαλλμενης απφασης, χουν τεθε καθ’ υπρβαση της παρασχεθεσης νομοθετικς εξουσιοδοτσεως, κατ παρβαση του ρθρου 43 παρ. 2 του Συντγματος. Η - με τη διταξη της παρ. 6 του ρθρου 1 του ν. 3868/2010 - παροχ εξουσιοδοτσεως προς κδοση κοινς υπουργικς αποφσεως για τη ρθμιση των ρηθντων ειδικοτρων θεμτων δεν αντιβανει στο ρθρο 43 παρ. 2 εδ. β του Συντγματος, ο δε περ του αντιθτου λγος ακυρσεως εναι απορριπτος. Επσης, η διασφλιση της αναγκαας υλικοτεχνικς υποδομς των νοσοκομειακν μονδων αποτελε απαρατητη προπθεση για την ερυθμη και αποτελεσματικ λειτουργα τους, η πρσβαση των ασθενν στην ολομερη λειτουργα των ανηκντων στο ΕΣΥ νοσοκομεων με την καταβολ εκ μρους τους αμοιβς για τις παρεχμενες ιατρικς υπηρεσες δεν προσκροει στο ρθρο 21 παρ. 3 του Συντγματος, ο δε λγος ακυρσεως με τον οποο προβλλεται το αντθετο πρπει να απορριφθε ως αβσιμος. Η διαφοροποηση δε, ως προς τις αμοιβς των ιατρν του ΕΣΥ και των ιατρν-ελεθερων επαγγελματιν, την οποα επικαλεται ο αιτν, δεν συνιστ παραβαση της αρχς της ιστητας, που θεσπζεται στο ρθρο 4 παρ. 1 του Συντγματος. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

20-6-14   ΕιρΓαστονης 15/2014 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν. 3869/10. Ρθμιση των χρεν της αιτοσας με μηνιαες καταβολς επ πενταετα - εξαρεση κριας κατοικας αυτς απ την εκποηση - ρθμιση των δσεων επ δεκαετα για τη δισωση της κριας κατοικας της με περοδο χριτος. Δεκτ η ατηση.

13-6-14  ΣτΕ (Ολ) 1901/14 : Δημσια Ραδιοτηλεραση. Κατργηση ΕΡΤ ΑΕ. Ατηση ακρωσης. Ελευθερα κφρασης και πληροφρησης - απολσεις. Απρριψη της αιτσεως ακυρσεως κατ της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 αποφσεως του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ και του Υπουργο Οικονομικν «Κατργηση της δημσιας επιχερησης “Ελληνικ Ραδιοφωνα - Τηλεραση, Αννυμη Εταιρεα” (ΕΡΤ - A.E.)». Κρση τι εναι εσφαλμνη η εκδοχ τι απ το ρθρο 15 παρ. 2 του Συντγματος προκπτει τι επιβλλεται να υπρχει δημσια ραδιοτηλεραση. (Αντθετη μειοψηφα). Κρση τι για την κδοση της προσβαλλμενης πρξης δεν απαιτετο συνυπογραφ απ τον Υπουργ Διοικητικς Μεταρρθμισης. Απορρπτει επσης, το λγο ακρωσης, τι η προσβαλλμενη πρξη δεν εναι νμιμη, διτι δεν υφστατο εξουσιοδοτικ διταξη για την κδοσ της. Περαιτρω, τα προβαλλμενα τι η προσβαλλμενη πρξη στερεται αιτιολογας, εναι απορριπτα ως απαρδεκτα. Εναι απορριπτος ως αβσιμος ο λγος ακυρσεως, με τον οποο προβλλεται παρβαση της αρχς της αναλογικτητας (ρθρο 25 παρ. 1 του Συντγματος) και υποστηρζεται τι με την προσβαλλμενη πρξη επιδιχθηκε ο εξορθολογισμς της λειτουργας του παρχου δημσιας υπηρεσας ραδιοτηλερασης με το εξαιρετικ επαχθς για την ΕΡΤ Α.Ε., το προσωπικ της και το σνολο των Ελλνων πολιτν μτρο της κατργησης αυτο. (Αντθετη μειοψηφα). Η κατργηση της ΕΡΤ Α.Ε. δεν παραβιζει το ρθρο 10 της ΕΣΔΑ. Τλος, η ΕΡΤ Α.Ε. εξαιρετο απ την εφαρμογ, τσο της Οδηγας για τις ομαδικς απολσεις, σο και του ν. 1387/1983.

6-6-14  ΣτΕ (Ολ) 1507/14 Ομολογιοχοι Ελληνικο Δημοσου - Μνημνιο - Τροποποηση επιλξιμων ττλων και αντικατσταση αυτν. Με την ατηση ακρωσης οι αιτοντες επιδικουν να ακυρωθον: α) η υπ’ αριθμ. 5/24.2.2012 πρξη του Υπουργικο Συμβουλου, β) η υπ’ αριθμ. 10/9.3.2012 πρξη του Υπουργικο Συμβουλου, γ) η υπ’ αριθμ. 2/20964/0023Α/9.3.2012 απφαση του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν, δ) η απ 9.3.2012 πρξη του Διοικητ της Τρπεζας της Ελλδος και κθε λλη σχετικ πρξη παρλειψη της Διοικσεως. ννομο συμφρον αιτοντων. Κρση τι οι διατξεις του ν. 4050/2012, πως θεσπσθηκαν υπ λως εξαιρετικς περιστσεις,  δεν αντιβανουν, στο σνολ τους, στα ρθρα 5 και 25 παρ. 1 του Συντγματος σε αρχς Συντγματος, του Ευρωπακο Ενωσιακο Δικαου και της ΕΣΔΑ. Συνεπς, ο σχετικς λγος ακυρσεως πρπει να απορριφθε, ως αβσιμος – Αντθετη Μειοψηφα. Επσης απορρπτει το λγο περ παραβσεως της αρχς της ιστητας, διτι στην προκειμνη περπτωση της απροπτης εξλιξης του συνλου των πιστωτικν σχσεων που απορρουν απ τις διατξεις του ν. 2198/1994 τα φυσικ πρσωπα δεν δικαιονται, βσει της αρχς της ιστητας, προνομιακ μεταχεριση ναντι των λοιπν πιστωτν του Ελληνικο Δημοσου - Αντθετη Μειοψηφα. Κρση τι η ακρωση ττλου δεν εναι απαλλοτρωση κατ την ννοια του ρθρου 17 παρ. 2 του Συντγματος, τοι απαλλοτρωση πργματος που χει περιουσιακ αξα καθ’ αυτ, στε να εξαρτται η νομιμτητα της απαλλοτρωσης απ την καταβολ πλρους χρηματικς αποζημωσης. Συνεπς, απορρπτει το σχετικ λγο ακρωσης, ως αβσιμο - Αντθετη Μειοψηφα. Τλος, κρση του Δικαστηρου, τι η περιουσιακ απλεια των αιτοντων, που προκυψε απ την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4050/12, ως περιορισμς ενοχικο δικαιματος, ταν ιδιαιτρως σοβαρ, αλλ δεν προκπτει τι ταν απρσφορη μη αναγκαα υπρμετρη, στε να κριθε απαγορευμνη απ τα ρθρα 17 παρ. 1, 25 παρ. 1 του Συντγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, υπ τις δεδομνες, λως εξαιρετικς περιστσεις και χριν της δισωσης της οικονομας της Ελληνικς Δημοκρατας - Αντθετη Μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση.

30-5-14   ΣτΕ (Ολ) 1906/14 : Δημσιο - ΤΑΙΠΕΔ - Μεταββαση χωρς αντλλαγμα μετοχν ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΠΑ, ΟΛΠ, ΟΛΘ - Αντισυνταγματικτητα - Με την ατηση οι αιτοντες επιδικουν να ακυρωθε η υπ’ αριθ. 206/25.04.2012 απφαση της Διυπουργικς Επιτροπς Αναδιαρθρσεων και Αποκρατικοποισεων (ΦΕΚ Β' 1363) - ννομο συμφρον. λλειψη εννμου συμφροντος και απρριψη της ατησης των αιτοντων ως προς τις ΔΕΠΑ, ΟΛΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΘ. Συνδρομ, μως, εννμου συμφροντος ως προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η παροχ υπηρεσιν κοινς ωφελεας δεν συνιστ δραστηριτητα αναπσπαστη απ τον πυρνα της κρατικς εξουσας. Η αποξνωση του Ελληνικο Δημοσου απ την πλειοψηφα του μετοχικο κεφαλαου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., του οποου η διατρηση εναι αναγκαα – υπ το δεδομνο νομικ καθεστς – για να μη μετατραπε η δημσια επιχερηση σε ιδιωτικ, συνιστ παρβαση των ρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντγματος και για τον λγο αυτ, που βασμως προβλλεται, πρπει να γνει εν μρει δεκτ η κρινμενη ατηση και να ακυρωθε η προσβαλλομνη απφαση της ΔΕΑΑ κατ το μρος της, με το οποο μεταβιβζονται στο ΤΑΙΠΕΔ και οι τελευταες μετοχς της εταιρεας που χει στην κυριτητ του το Ελληνικ Δημσιο.

20-5-14
  ΜονΠρΑθ 1584/14 : Διαθεσιμτητα υπαλλλων, με την ειδικτητα των καθαριστν σε υπηρεσες του Δημοσου. Ακυρτητα της καταγγελας. Οι ενγοντες εργζονταν επ δκα και πλον τη ως καθαριστς με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου μερικς απασχλησης, στις υπηρεσες του Υπουργεου Οικονομικν. Δυνμει της υπ' αριθμ. Δ6Α 1139968 ΕΞ2013/16.9.2013 κοινς υπουργικς απφασης καταργθηκαν λες οι οργανικς θσεις του εν λγω προσωπικο και ως αποτλεσμα οι ενγοντες τθηκαν σε καθεστς οκτμηνης διαθεσιμτητας. Στην υπ κρση περπτωση, το εναγμενο - καθ' ου κατργησε λες τις οργανικς θσεις του εν λγω κλδου, μολοντι οι θσεις αυτς δεν πλεναζαν, αλλ ταν προδλως απαρατητες για την ερυθμη λειτουργα των υπηρεσιν, η δε αντικατσταση τους απ ιδιωτικ συνεργεα καθαρισμο καθιστ τοτο προφανς. Με βση τα ανωτρω, η θση τους σε διαθεσιμτητα αντκειται στο δημσιο συμφρον κρνεται δε αποκλνουσα απ την αρχ της αναλογικτητας. Η καταγγελα της σμβασης εργασας των εναγντων εναι κυρη. Περαιτρω το Δικαστριο κρνει τι αποδεχτηκαν εξαιρετικο λγοι, απ το γεγονς τι οι ενγοντες, στην συντριπτικ τους πλειοψηφα γυνακες, στερθηκαν την μοναδικ βση βιοπορισμο τους, εν, επιπλον, πολλς εξ αυτν εναι διαζευγμνες και χουν την ευθνη ανηλκων τκνων. Δχεται την αγωγ και υποχρενει το εναγμενο να αποδχεται τις υπηρεσες των εναγντων με τα δια καθκοντα.

15-5-14  ΣτΕ (Ολ)  376/14Μεταολυμπιακς χρσεις ργων. Επκταση υπερτοπικν πλων - κατ' εξαρεση ροι δομσεως και χρσεις - απαιτσεις εκ του Συντγματος και της Οδηγας 85/337 ΕΟΚ - Επιστημονικς μελτες. Με την ατηση αυτ ζητεται η ακρωση των εμπεριεχμενων στο ΦΕΚ Α 302/24.12.2003, υπ το νδυμα νμου (3207/03, αρθ. 6), πολεοδομικν ρυθμσεων που αφορον τον χρο του ΟΑΚΑ. Με το ΡΣΑ (Ν.1515/85) προβλφθηκε η δημιουργα υπερτοπικν πλων. Εν συνεχεα, με το Ν.2730/99, προστθηκε να κατηγορα υπερτοπικν πλων περιλαμβνουσα και περιοχς στις οποες χουν χωροθετηθε ργα, η κατασκευ και λειτουργα των οποων εχε κριθε αναγκαα για την τλεση των Ολυμπιακν Αγνων και περαιτρω για την εξυπηρτηση μεταολυμπιακν χρσεων τουρισμο - αναψυχς.  Δεν συνιστ κατ' αρχην ανεπτρεπτη κατ το Σνταγμα, μεταβολ του πολεοδομικο καθεσττος της περιοχς και δε συνιστ ανεπτρεπτη υποβθμιση των ρων διαβωσης. Η υποβληθεσα επιστημονικ μελτη, μως, συνταχθεσα μνο απ αρχιτκτονες-πολεοδμους και αντιμετωπζουσα αποκλειστικς τα πολεοδομικ ζητματα, τα δε περιβαλλοντικ με ιδιατερη συντομα και μλιστα μνο ως προς το αστικ περιβλλον, κρνεται τι δεν περιχει τα, κατ τους ορισμος της οδηγας 85/337/ΕΟΚ, αναγκαα στοιχεα. Ως εκ τοτου, οι διατξεις των ρθρων 6 παρ. 1 περ. α',β',γ' και 2 του Ν. 3207/03, εναι ανσχυρες ως θεσπιθεσες κατ παρβαση των ορισμν της οδηγας 85/337/ΕΟΚ, καθς δεν εχαν προηγηθε πλρεις επιστημονικς μελτες. Δχεται την ατηση και απορρπτει τις παρεμβσεις.

15-5-14
  ΣτΕ (Γ') 280/14 : Ειδικο φρουρο – Ελληνικ Αστυνομα - Διαγωνισμς - Δερματοστιξα (τατουζ) - Διαγραφ απ τους πνακες επιτυχντων. Μνη η παρξη δερματοστιξας δεν αποτελε λγο αποκλεισμο απ την σχετικ διαδικασα επιλογς, αλλ απαιτεται αυτ να εναι και με την ενδυμασα εξωτερικ εμφανς και επ πλον οι σχετικς απεικονσεις ως εκ του περιεχομνου τους ετε να αναιρον την επιβαλλμενη απ το Σνταγμα ουδετερτητα των υπαλλλων ετε να προκαλον κατ τρπο ο οποος δεν συνδει προς την ιδιτητα και τα καθκοντ τους. Το δικσαν, λοιπν, Διοικητικ Εφετεο κρινε ως μη νμιμη την διαγραφ του εφεσβλητου απ τον πνακα επιτυχντων ειδικν φρουρν, επειδ κρθηκε ακατλληλος λγω δερματοστιξας με βση την 7002/12/1-κγ/2008 υπουργικ απφαση. Ακυρνει ως μη νομμως αιτιολογημνη την παρλειψη προσλψεως του αιτοντος - εφεσβλητου, λγω διαπστωσης παρξης δερματοστιξας, και αναπμπει την υπθεση στη Διοκηση για να κρση.


9-5-14 ΜονΠρΧαλκδας 129/14: Ασφαλιστικ μτρα  - τρπεζες - επικεμενος κνδυνος - ννοια. Η αιτοσα τρπεζα επικαλεται επικεμενο κνδυνο και ζητε να διαταχθε ως ασφαλιστικ μτρο, η εγγραφ προσημεωσης υποθκης  επ του αναφερομνου στην υπ κρση ατηση ακιντου, λλως να διαταχθε η δικαστικ μεσεγγηση του επιδκου, εκθτοντας τι υφσταται απατηση σε βρος των καθ’ ων απ σμβαση δανεου. Δεν επικαλεται συγκεκριμνα περιστατικ επικεμενου κινδνου που να δικαιολογε το αιτομενο ασφαλιστικ μτρο και ειδικτερα δεν ισχυρζεται τι οι καθ' ων με σκοπ να ματαισουν την ικανοποηση των κατ' αυτν απαιτσεων με σκοπ να ικανοποισουν απαιτσεις τρτων κατ’ αυτν, προτθενται να προβον σε μεση εκποηση και ρευστοποηση του ανωτρω επιδκου, το οποο μεταββασαν στον ανλικο υι τους. Η επκληση απ την αιτοσα για τη θεμελωση του στοιχεου του κινδνου της επισφαλος οικονομικς κατστασης των καθ' ων δεν αρκε για να δικαιολογσει τη λψη του ασφαλιστικο μτρου. Απορρπτει την ατηση.

9-5-14  ΕφΘεσ 626/14 : Σμα - Προστασα. Η ενγουσα και δη εκκαλοσα ομρρυθμη εταιρεα, διατεινομνη, τι η εκ της παρανμου παρ του εναγομνου χρησιμοποισεως του σματος της, προκαλεται σγχυση στο καταναλωτικ κοιν, ζτησε να υποχρεωθε ο εναγμενος να πασει τη χρησιμοποηση του σματος της και να παραλεπει τη χρση του στο μλλον, πως και να της καταβλει, ως χρηματικ ικανοποηση, το ποσ των 20.000 ευρ. Το Εφετεο εξαφανζει την εκκαλουμνη απφαση - κρατ την υπθεση για να ερευνηθε η νδικη αγωγ, v’ απορριφθε αυτ ως μη νμιμη κατ το αναφερμενο στη χρηματικ, λγω ηθικς βλβης, ικανοποηση της εvαγoσης,  να γνει δε μερικ δεκτ κατ τα λοιπ και ως κατ’ ουσαν βσιμη και να υποχρεωθε ο εναγμενος, με την απειλ των αναφερομνων στο διατακτικ ποινν, να πασει και να μη κνει στο μλλον χρση του επμαχου σματος.

2-5-14  ΕιρΧαλανδρου 6/14 : Ασφαλιστικ μτρα. Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Αναστολ εκτλεσης ως την κδοση αποφσεως επ της αιτσεως του Ν.3869/10. Πιθανολογθηκε τι η αιτοσα, θα υποστε ουσιδη βλβη στα συμφροντα της αν συνεχιστε η διαδικασα της αναγκαστικς εκτλεσης σε βρος της και πλειστηριαστε η κρια κατοικα της και το αυτοκνητο της και αν δεν απαγορευτε η πραγματικ και νομικ μεταβολ της περιουσας της ως την κδοση απφασης επ της ατησης του ρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010. Πρπει να γνει δεκτ η υπ κρση ατηση ως βσιμη.

2-5-14  ΕιρΑθ 562/Φ1922/14 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα  - Ν.3869/10. Ρθμιση των οφειλν της αιτοσας - προσδιορισμς των μηνιαων καταβολν - εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας αυτς. Κρση περ μη εκποησης και των υπολοπων ακιντων - αγροκτημτων της, καθς και του αυτοκιντου της, αφο δεν κρθηκαν πρσφορα προς εκποηση.

7-4-14  ΣτΕ (Ολ) 1118/14 : Αυθαρετες κατασκευς. Δκη - ''Πιλτος''. Αντισυνταγματικτητα διατξεων του ρθρου 24 του ν. 4014/2011. Κρθηκαν αντισυνταγματικς οι ρυθμσεις του ρθρου 24 του ν. 4014/2011 περ αναστολς της επιβολς κυρσεων για την αυθαρετη δμηση, οι οποες κατ' ουσαν επιτρπουν την επ μακρν διατρηση κατασκευν που παραβιζουν τις εκστοτε ισχουσες πολεοδομικς διατξεις κι χουν δυσμενες περιβαλλοντικς συνπειες. Ως εκ τοτου οι εν λγω ρυθμσεις, κατ' εφαρμογ των οποων εκδθηκαν οι προσβαλλμενες αποφσεις, ρχονται σε αντθεση με το ρθρο 24 του Συντγματος. Ειδικτερες απψεις της μειοψηφας. Δεκτ η ατηση. Ακυρνει τις προσβαλλομενες πρξεις, την δεια οικοδομς και το σχετικ σμα συνχισης εργασιν, καθς δεν χουν νμιμο ρεισμα, αφο εκδθηκαν κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 24 του ν. 4014/11 (πως τροποποιθηκαν με το ν. 4030/11), οι οποες εναι ανσχυρες, ως αντισυνταγματικς.

7-4-14  ΣτΕ (Ε') 600/14ρση ρυμοτομικς απαλλοτρωσης. Με την υπ κρση ατηση, ζητεται η αναρεση αποφσεως του Διοικητικο Πρωτοδικεου Βλου, με την οποα γινε δεκτ προσφυγ των αναιρεσιβλτων και ακυρθηκε πρξη του Προσταμνου του Τμματος Πολεοδομικο Σχεδιασμο και Εφαρμογν της Διεθυνσης Περιβλλοντος και Χωροταξας της Περιφρειας Θεσσαλας, με την οποα εκδηλθηκε ρνηση της Διοικσεως να ρει ρυμοτομικ απαλλοτρωση που εχε επιβληθε σε ακνητ τους, εν εχε παρελθει μεγλο χρονικ διστημα απ την επιβολ της. Η συνταγματικς κατοχυρωμνη προστασα της ιδιοκτησας δεν επιτρπει την υπρμετρη κατ χρνο δσμευσ της, χωρς τη συντλεση της απαλλοτρωσης, βσει του ρθρου 24 του Συντγματος. Απρριψη ισχυρισμν του Δημοσου τι στο επδικο ακνητο υφστανται νμιμοι περιορισμο της κυριτητας, επειδ αυτ εμππτει εντς κηρυγμνου αρχαιολογικο χρου, και συγκεκριμνα τι πρκειται για χρο παλαιο λατομεου. Απορρπτει την ατηση αναρεσης.

4-4-14   ΔΕφΑθ 112/14Φαρμακεα - Σμβαση εκτλεσης συνταγν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Παρβαση κδοσης εικονικν συνταγν - Επιβολ κυρσεων.
Με την κρινμενη προσφυγ ζητεται παραδεκτς να ακυρωθε η Γ13/189/29-9-2011 απφαση του Διοικητ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποα γινε εν μρει δεκτ η απ 14-10-2010 ατηση του προσφεγοντος για την αναθερηση της Γ14/934/3-9-2010 απφασης του Διοικητ του καθο ασφαλιστικο οργανισμο και καταγγλθηκε οριστικς η σμβαση εκτλεσης συνταγν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που εχε συναφθε ανμεσα στον προσφεγοντα φαρμακοποι και το καθο, για παρβαση των διατξεων της φαρμακευτικς νομοθεσας. Κρθηκε τι ο προσφεγων φαρμακοποις υππεσε στις αποδιδμενες παραβσεις της εκτλεσης εικονικν συνταγν, ενεργντας κατ παρβαση του Κανονισμο Φαρμακευτικς Περθαλψης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κυρσεις. Προσωρινς αποκλεισμς του φαρμακεου του προσφεγοντος απ την εκτλεση των συνταγν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ξι μνες. Δεκτ εν μρει η προσφυγ.

3-4-14  ΣτΕ (ΕπΑν) 59/14 :  Μηνιαο ριο συνταγογρφησης αν ιατρ - ΕΟΠΥΥ -Γενσημα φρμακα - Περιορισμς της φαρμακευτικς δαπνης. Ατηση του Ιατρικο Συλλγου Αθηνν, που επιδικει να ανασταλε η εκτλεση: 1) της υπ’ αριθμ. οικ.3457/14.1.2014 απφασης του Υπουργο Υγεας, 2) της υπ’ αριθμ. 433/7.1.2014 απφασης του Προδρου του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και κθε λλης σχετικς πρξης της Διοικσεως. Κατ την κρση της Επιτροπς η προσβαλλμενη ρθμιση καθιερσεως του μηνιαου ορου 80%, παρ την ελογη, κατ’ αρχν, επιδωξη του Κρτους για περαιτρω μεωση της φαρμακευτικς δαπνης, ενψει της προβληματικς καταστσεως των οικονομικν του δεδομνων και των δυνατοττων του, δναται να οδηγσει σε υποβιβασμ του επιπδου παροχς των υπηρεσιν υγεας προς τους πολτες, ενψει των εμποδων που συνεπγεται η εφαρμογ του ως νω μτρου για τους θερποντες ιατρος στον τομα των φαρμκων. Κατπιν σταθμσεως αφ’ ενς του δημοσου συμφροντος που συνσταται στη μεωση της δημσιας δαπνης για την υγεα και αφ’ ετρου του δημοσου συμφροντος που επιβλλει την αποτροπ πιθανολογομενης βλβης της υγεας των πολιτν, η Επιτροπ κρνει τι συντρχει λγος να ανασταλε η εκτλεση των προσβαλλμενων πρξεων μχρι τη δημοσευση οριστικς αποφσεως του Δικαστηρου επ της εκκρεμος αιτσεως ακυρσεως.

2-4-14  ΣτΕ (Στ') 366/14 : Οφειλς προς το Δημσιο - Κατσχεση εις χερας τρτου - Μη κοινοποηση στον οφειλτη του Δημοσου της εκθσεως κατσχεσης - Ζτημα αντισυνταγματικτητας. Περπτωση παρακρτησης ποσο συντξεως γρατος απ λογαριασμ τραπζης του αναιρεσιβλτου, χωρς να του χει κοινοποιηθε η κθεση κατασχσεως. Τθεται ζτημα συνταγματικτητας για την παρλειψη κοινοποισεως στον οφειλτη του Δημοσου της κθεσης αναγκαστικς κατσχεσης εις χερας τρτου.Το Πρωτοβθμιο δικαστριο, πως και το Εφετεο, κριναν τι η κθεση αναγκαστικς κατασχσεως εις χερας τρτου και εις βρος οφειλτου του Δημοσου, πρπει να κοινοποιεται και στον καθ’ ο η εκτλεση, οτως στε αυτς να δυνηθε να στραφε με τα νδικα μσα που του παρχει ο νμος κατ της οικεας πρξεως, εφ’ σον ο οφειλτης επικαλεσθε το γεγονς της μη εγκαρου περιελεσεως εις γνση του του περιεχομνου αυτς. Εν ψει της σπουδαιτητας του ζητματος το Τμμα κρνει τι η υπθεση πρπει να παραπεμφθε στην επταμελ σνθεση προς επλυση.

2-4-14  ΣτΕ (Ολ) 1117/14 : PSI - Ομολογιοχοι - Ανταλλαγ ττλων κδοσης Ελληνικο Δημοσου - Μεωση δημσιου χρους. Ατηση ακρωσης - Προστασα περιουσας – Συνταγματικς αρχς της αναλογικτητας και ιστητας. Απρριψη ατησης ακρωσης κατ πρξεων που εκδθηκαν με ρεισμα τις διατξεις του ρθρου πρτου του Ν. 4050/12 και προβλπουν την ανταλλαγ ττλων εκδσεως εγγυσεως του Ελληνικο Δημοσου ιδιωτν πιστωτν, με νους ττλους, με σκοπ να μειωθε ο δημσιο χρος (PSI). ννομο συμφρον σωματεου, που χει συσταθε στη Γερμανα και εναι κτοχος ομολγου εκδσεως του Ελληνικο Δημοσου. Κρθηκε τι οι προσβαλλμενες πρξεις δεν αντκεινται στην αρχ της ιστητας, στα ρθρα 5 και 25 παρ. 1 Συντ. και στις αρχς του Ενωσιακο Δικαου και της ΕΣΔΑ (Αντθετη μειοψηφα). Επσης, οι εν λγω διατξεις του ν. 4050/2012 θεσπσθηκαν υπ λως εξαιρετικς περιστσεις, τοι προ του κινδνου στσης πληρωμν και κατρρευσης της εθνικς οικονομας λγω των ιδιαιτρως δυσμενν συνθηκν. Απρριψη και της αιτασης τι οι προσβαλλμενες πρξεις θγουν περιουσιακς φσεως δικαιματα που προστατεονται με το ρθρο 17 Συντγματος και το ρθρο 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ (Αντθετη μειοψηφα). Κρση τι δεν συντρχει νμιμος λγος υποβολς στο Δικαστριο της Ευρωπακς νωσης (ΔΕΕ) προδικαστικο ερωτματος επ των ζητημτων που τθενται με τις διατξεις του ν. 4046/2012 και του ν. 4050/2012, οτε λλωστε ζητεται τοτο απ τους αιτοντες (Αντθετη μειοψηφα). Τλος, αβασμως προβλλεται με την κρινμενη ατηση τι τα επμαχα ομλογα των αιτοντων εμππτουν στις προστατευτικς διατξεις της διεθνος συμφωνας Ελλδας και Γερμανας ''περ προαγωγς και αμοιβαας προστασας επενδυομνων κεφαλαων''και τι με τις προσβαλλμενες πρξεις παραβισθηκε το προβλεπμενο απ τις διατξεις αυτς δικαωμ τους για προηγομενη, δικαστικς καθοριζομνη, αποζημωση. Απρριψη της αιτσεως ακυρσεως.

31-3-14  ΣτΕ (Ολ) 1116/14 : PSI - Ομολογιοχοι - Ανταλλαγ ττλων κδοσης Ελληνικο Δημοσου - Μεωση δημσιου χρους. Ατηση ακρωσης - Προστασα της περιουσας - Αρχ αναλογικτητας και ιστητας - Συνταγματικτητα.
Απρριψη ατησης ακρωσης κατ πρξεων που εξεδθησαν σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου πρτου (παρ.1-11) του ν.4050/2012 «Καννες τροποποισεως ττλων, εκδσεως εγγυσεως του Ελληνικο Δημοσου, με συμφωνα των Ομολογιοχων» (Α63). Κρθηκε τι ο σκοπς των διατξεων του ρθρου πρτου του ν. 4050/2012, δεν αντκειται στα ρθρα 5 και 25 παρ. 1 Συντ. και στις Συνταγματικς αρχς, του Ενωσιακο Δικαου και της ΕΣΔΑ (Αντθετη μειοψηφα). Επσης, δεν θγονται, απ τις προσβαλλμενες πρξεις, τα περιουσιακς φσεως δικαιματα  (ρθρο 17 του Συντγματος και το ρθρο 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ) - Αντθετες μειοψηφες.

24-3-14  ΜονΠρΠρβεζας 117/14 : Σχολικο φλακες - Διαθεσιμτητα - Κατργηση θσεων - ρθρο 80 του ν.4172/13 - Αντισυνταγματικτητα.
Η θση σε διαθεσιμτητα σχολικν φυλκων λγω κατργησης των οργανικν τους θσεων, που επιτσσουν οι ρυθμσεις του ρθρου 80 του Ν.4172/13, χωρς να προηγηθε αντικειμενικ και αξιοκρατικ διαδικασα αξιλογησης, αντιστρατεονται τις αρχς της αναλογικτητας, της αξιοκρατας και της διοικητικς αυτοτλειας των ΟΤΑ, αλλ και την ΕΣΔΑ. Επσης, προσβλονται τα συνταγματικ κατοχυρωμνα δικαωματα (ρθρο 2 παρ.1, 4 παρ. 5, 22 παρ.1,4 και 106 παρ.1 του Συντ.) που επιβλλουν το σεβασμ και την προστασα της ανθρπινης αξιοπρπειας. Συνεπς, η ενργεια του εναγομνου Δμου να θσει σε διαθεσιμτητα τις ενγουσες συνιστ μονομερ βλαπτικ μεταβολ των εργασιακν τους ρων. Δχεται την αγωγ. Αναγνωρζει παρνομη και καταχρηστικ την νταξη των εναγουσν σε καθεστς διαθεσιμτητας και την περικοπ του μισθο τους. Υποχρενει τον εναγμενο Δμο να αποδχεται τις υπηρεσες τους με τους διους ρους και με την καταβολ των πλρων αποδοχν τους, πως σχυαν πριν τεθον σε καθεστς διαθεσιμτητας και καταδικζει αυτν σε χρηματικ ποιν ποσο εκατ (100.00) ευρ για κθε ημρα ρνησης αυτο να αποδχεται τις υπηρεσες εκστης των εναγουσν. Προσωριν εκτελεστ η απφαση.

20-3-14   ΣτΕ (Ολ) 986/14 : Πολτεκνοι - Εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση - Υπουργικ απφαση Φ.253/67430/Β6/15.6.2011 - Αντισυνταγματικτητα. Το ρθρο 2 παρ. 2 γ περπτωση ιι αα του ν. 2525/1995, πως ισχει μετ τις μεταβολς που επφερε το ρθρο 59 παρ. 11 του ν. 3966/2011, το οποο εισγαγε παρκκλιση απ το γενικ σστημα εισαγωγς στην τριτοβθμια εκπαδευση με την πρβλεψη της σστασης θσεων, οι οποες καταλαμβνονται μνο απ υποψφιους που χουν την ιδιτητα του μλους πολτεκνης οικογνειας, αντκειται στις αρχς της ιστητας και της αξιοκρατας, σμφωνα με τις οποες επιβλλεται η εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση με κριτρια αμιγς ακαδημακ, Αντθεση προς τα ρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 Συντ. Αντθετες μειοψηφες. Απρριψη της ατησης για την ακρωση της προσβαλλμενης υπουργικς απφασης που εκδθηκε με ρεισμα την παραπνω αντισυνταγματικ διταξη, καθ μρος ζητεται απ τους αιτοντες, τκνα πολυτκνων οικογενειν,  τοι κατ το μρος, που τθενται περιορισμο (γεωγραφικς, εισοδηματικς, ηλικιακς κ.λ.π.) στην διεκδκηση απ αυτος των επιπλον θσεων εισακτων ειδικν κατηγοριν. 

18-3-14
   ΣτΕ (Δ') 675/14 και 676/14 : Φαρμακεα. Ωρριο λειτουργας. Εφημερες - Περ καθορισμο των χρονικν ορων λειτουργας και του αριθμο των εφημερευντων φαρμακεων - Απφαση ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. οικ. 109282/7.10.2011 του Υπουργο Υγεας και Κοινωνικς Αλληλεγγης. Δλωση νταξης φαρμακοποιο στο «διευρυμνο» ωρριο λειτουργας - απρριψη απ το οικεο Φαρμακευτικ Σλλογο. Ατηση ακρωσης. Ο Φαρμακευτικς Σλλογος αποτελε ργανο διοικσεως νομικο προσπου δημοσου δικαου κι χει υποχρωση συμμορφσεως και εφαρμογς των καννων δικαου που καθορζουν τις αρμοδιτητς του και, συνεπς, και των διατξεων εκενων της ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ.109282/7.10.2011 υπουργικς αποφσεως. Δεκτς οι αιτσεις.

13-3-14  Γνωμ ΑρΠγου 1/14 : Διαδικασα ρσης του τραπεζικο απορρτου κατ την διενργεια φορολογικν ελγχων. Για την παροχ στοιχεων σε εντεταλμνους υπαλλλους του Υπουργεου Οικονομικν και την ρση του τραπεζικο απορρτου, ταν διενεργονται λεγχοι για τον προσδιορισμ, βεβαωση και εσπραξη εσδων του δημοσου, ακολουθεται η διαδικασα του ρθρου 15 παρ.3 του Ν. 4174/2013 και χι οι διατξεις του κατηργημνου πλον ρθρου 66 παρ.1 του Ν. 2238/1994, πως αυτς σχυαν μετ την συμπλρωσ τους με τις διατξεις του ρθρου 8 παρ.2 του Ν. 3943/2011.

10-3-14  ΣτΕ (Ολ) 520/14 : Ενιαο Τλος Ακιντων (Ε.Τ.ΑΚ.) - Απαλλαγς - Πολεοδομικ δσμευση ακιντου.Κρθηκε τι το νδικο οικπεδο,εξακολουθντας κατ το χρνο της φορολογας (2009) να εναι ρυμοτομικ δεσμευμνο ως κοινχρηστος χρος, και μλιστα επ ιδιατερα μακρ διστημα, παρ τη δικαστικ διγνωση της ρσης της σχετικς απαλλοτρωσς του και την επσης δικαστικ ακρωση της ρνησης της Διοκησης να προβε στον αντστοιχο πολεοδομικ αποχαρακτηρισμ του, εμππτει στην κατηγορα των ακιντων εκενων, των οποων η αναγκαστικ απαλλοτρωση χει οδηγσει, με ενργειες τις Διοικσεως, σε αδυναμα χρσης και κρπωσης, σμφωνα με τον προορισμ τους, και τα οποα, ως εκ τοτου, εξαιρονται απ το ενιαο τλος ακιντων και την κτακτη εισφορ των νμων 3634/2008 και 3808/2009, αντιστοχως.

4-3-14 ΣτΕ (Β')  761/14 : Επλυση ζητημτων σχετικν με την ερμηνεα διατξεων του Κδικα Διοικητικς Δικονομας, πως τροποποιθηκε με  το  ν. 3900/2010, μετ απ υποβολ προδικαστικν ερωτημτων.

28-2-14  ΑρΠγος (Δ') 30/14 : Αφλακτες σιδηροδρομικς διαβσεις - ατχημα. Υπαιτιτητα. Αναρεση - αριθμς 19 του ρθρου 559 ΚΠολΔ.
Σγκρουση σιδηροδρομικς αμαξοστοιχας με γεωργικ ελκυστρα σε ισπεδη σιδηροδρομικ διβαση χωρς κινητ φργματα με συνπεια το σοβαρ τραυματισμ (αναπηρα σε ποσοστ 100%) του οδηγο του γεωργικο ελκυστρα που δισχισε τη σιδηροδρομικ γραμμ χωρς να επιδεξει την απαιτομενη σνεση.Το Εφετεο Θεσσαλονκης με την υπ'αριθμ. 251/12 απφαση του κρινε την αποκλειστικ υπαιττητα του οδηγο - ενγοντα για τον βαρ τραυματισμ του. Το Εφετεο μως, διλαβε στην απφαση του ανεπαρκες αιτιολογες ως προς το ουσιδες ζτημα της αποκλειστικς υπαιτιτητας που καθιστον ανφικτο τον λεγχο του Αρεου Πγου περ την ορθ μη εφαρμογ των διατξεων του ουσιαστικο δικαου. Ειδικτερα, δχθηκε τι ουδεμα υπαιτιτητα  περ την πρκληση του νδικου ατυχματος βαρνει τον αναιρεσβλητο Οργανισμ κατοι εχε παραλεψει να εγκαταστσει στην ισπεδη σιδηροδρομικ ως νω διβαση κινητ φργματα,  χωρς να  διευκρινζει  αν η ως νω διβαση εξαιρθηκε της τοποθτησης κινητν φρακτν με σχετικ απφαση του αρμδιου Υπουργο. Δεκτς ο μοναδικς λγος αναιρσεως με τον οποο προσπτεται στην προσβαλλμενη απφαση η πλημμλεια απ τον αριθμ 19 του ρθρου 559 ΚΠολΔ. Αναιρε την υπ'αριθμ. 251/12 απφαση του Εφετεου Θεσσαλονκης και παραπμπει την υπθεση προς περαιτρω εκδκαση στο διο Εφετεο.

28-2-14  ΑρΠγος (ΟλΠοιν) 1/14  : Εγκλματα φοροδιαφυγς - Εφαρμογ του ρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ ν. 3943/2011 και για εκκρεμες υποθσεις για σες δεν χει κινηθε ακμη ποινικ δωξη. Επιτρεπτ η αναδρομικτητα της διατξεως αυτς (ως δικονομικς). Το Συμβολιο Πλημμελειοδικν Αθηνν ορθς, κρινε τι οι δυσμενστερες για τον κατηγορομενο προποθσεις για την σκηση ποινικς διξεως για τα εγκλματα κακουργηματικς φοροδιαφυγς, που θεσπστηκαν με τη διταξη του ρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ του ν. 3943/2011, με την οποα αντικαταστθηκε αυτ του ρθρου 21 παρ. 2 εδ. α περ. αα του ν. 2523/1997, χουν εφαρμογ και επ εγκλημτων που φρονται τι τελσθηκαν πριν απ την ναρξη ισχος του τελευταου νμου, με το να απορρψει δε, κατπιν της κρσες του αυτς, την ατηση - προσφυγ του προσφεγοντος - κατηγορουμνου για ακρωση της ποινικς διξεως, σον αφορ το γκλημα της φοροδιαφυγς, η οποα ασκθηκε με βση την ως νω διταξη του ν. 3943/2011, δεν υπερβη αρνητικ την εξουσα του. Επομνως, ο, απ το ρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. στ του ΚΠοινΔ, μοναδικς λγος αναιρσεως, με τον οποο υποστηρζονται τα αντθετα, εναι αβσιμος. Απρριψη της αιτσεως.

19-2-14 ΑρΠγος (Δ') 293/14 : ΕΕΤΗΔΕ - (χαρτσι ΔΕΗ). Αντισυνταγματικτητα ρθμισης. Προστασα καταναλωτν. Δικαιοδοσα πολιτικν δικαστηρων. Μειοψηφα. Παραπομπ στην Ολομλεια.
Η κρινμενη διαφορ εναι ιδιωτικο δικαου και υπγεται στη δικαιοδοσα των πολιτικν δικαστηρων - ρθρο 559 αρ.4 ΚΠολΔ. Ο επιβληθες με το ρθρο 53 του Ν. 4021/2011 φρος ακνητης περιουσας επ των ηλεκτροδοτομενων δομημνων επιφανειν αντκειται στο Σνταγμα και συγκεκριμνα στα ρθρα 2 παρ. 1 και 4, 4 παρ.1 και 5, 20 παρ.1, 21 παρ.1 και 78 παρ.1 και 4 του Συντγματος, καθς και στο ρθρο 1 του Πρτου Προσθτου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ. Το σστημα δε, βεβαωσης του φρου, που ανατθεται σε νομικ πρσωπα ιδιωτικο δικαου, αντκειται στις διατξεις των ρθρων 1 παρ. 3 και 26 του Συντγματος. Μειοψηφα δο μελν. Παραπομπ στην Ολομλεια.

17-2-14  ΣτΕ (Β') 4555/13 Ειδικ τλος για τη μεωση εκπομπν αερων ρπων (ΕΤΜΕΑΡ) - ρθρο 143 παρ. γ' του Ν. 4001/11 - Αντισυνταγματικτητα.
Το ΕΤΜΕΑΡ αποτελε φρο και δεν χει το χαρακτρα ανταποδοτικο τλους. Η διταξη του ρθρου 143 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4001/2011, η οποα, αφενς, αναθτει στον Υπουργ ΠΕΚΑ να ορσει τη μεθοδολογα διαμρφωσης του ψους του και, αφετρου, παρχει εξουσιοδτηση στη ΡΑΕ να καθορσει το συντελεστ του (μοναδιαα χρωση) αν κατηγορα βαρυνμενων καταναλωτν, αντκειται στο ρθρο 78 παρ. 4 του Συντγματος.Επομνως, η 323/9.7.2013 απφαση της ΡΑΕ, ως προς το σκλος της περ καθορισμο του συντελεστ του ΕΤΜΕΑΡ για τους πελτες οικιακς χρσης χαμηλς τσης, εναι παρνομη, ως ερειδμενη σε αντισυνταγματικ διταξη νμου. Παραπομπ στην Ολομλεια του ΣτΕ.

5-2-14  ΣτΕ (Γ') 213/14 : Υπρβαση ελογης διρκειας διοικητικς δκης - Ατηση για δκαιη ικανοποηση ηθικς βλβης. Το χρονικ διστημα που διρκησε η εκδκαση της υποθσεως του αιτοντος - ο οπιος επδειξε πσα επιμλεια -, τοι οκτ τη, δο μνες και μα ημρα για να βαθμ δικαιοδοσας, δεν ικανοποιε τις απαιτσεις της «ελογης διρκειας» της δκης, κατ την ννοια του ρθρου 57 του ν. 4055/2012, οτε λλωστε τις απαιτσεις της «λογικς προθεσμας», κατ την ννοια του ρθρου 6 παργραφος 1 της ΕΣΔΑ. Η καθυστρηση αυτ προκλεσε στον αιτοντα ηθικ βλβη, λγω της ταλαιπωρας, της αβεβαιτητας και της αγωνας για την κβαση της υποθσεως του, για την αποκατσταση της οποας παρσταται δικαιολογημνη η επιδκαση ελογου χρηματικο ποσο ως δκαιη ικανοποησ του. Επιδικζει στον αιτοντα το ποσ των πντε χιλιδων εξακοσων (5.600) ευρ για ηθικ βλβη. Δχεται εν μρει την κρινμενη ατηση.

5-2-14 ΣτΕ (Ολ) 229/14 : δεια ιδρσεως Φαρμακεου - Πληθυσμιακ κριτρια - Συνταγματικτητα. Το θεσπισθν με το ρθρο 2 του ν. 1963/1991, πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3457/2006, πληθυσμιακ κριτριο για την χοργηση αδεας ιδρσεως φαρμακεου, συνεπγεται περιορισμ χι απλς στην σκηση, αλλ και στην πρσβαση στο ελεθερο επγγελμα του φαρμακοποιο. Επεβλθη μως, προς εξυπηρτηση σκοπν, οι οποοι συνιστον επιτακτικος σκοπος δημοσου συμφροντος στα πλασια του ρθρου 21 παρ. 3 του Συντγματος. Κρση τι τα πληθυσμιακ κριτρια δεν αντκεινται στο ρθρο 5 παρ. 1 Συντ., οτε στην κατοχυρομενη απ το ρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ Συντγματος αρχ της αναλογικτητας. Απορρπτει την ατηση.

3-2-14 ΜονΠρΘεσ 131/14 : Ασφαλιστικ μτρα - Εγγραφ προσημεωσης υποθκης. Διρρηξη καταδολιευτικς δικαιοπραξας.
Η αιτοσα, επικαλομενη επικεμενο κνδυνο, ζητε να διαταχθε, ως ασφαλιστικ μτρο η εγγραφ προσημεωσης υποθκης επ ακιντου, που μως η 1η των καθν και οφειλτρια, χει δη μεταβιβσει με συμβλαιο γονικς παροχς στην κρη της (2η των καθν), μεταββαση που, πως ισχυρζεται η ενγουσα γινε καταδολιευτικ. Κρση οτι δεν εναι κατ νμο δυνατ η εγγραφ προσημεωσης επ του επμαχου ακιντου, για τους λγους που αναπτχθηκαν στη νομικ σκψη. Απορρπτει την ατηση.

23-1-14  ΕιρΛιβ 71/13ΕιρΑθ 1046/Φ1164/13, ΕιρΑθ 1047/Φ1165/13, ΕιρΑθ 1017/Φ1430/13 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν. 3869/10. Δικαστικς αποφσεις υπαγωγς των αιτοντων στις ρυθμσεις του Ν. 3869/10 - καθορισμς μηνιαων καταβολν και εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας.

22-1-14   ΣτΕ (Ολ) 29/14 : Φορολογα εισοδματος - Μλη ΔΕΠ ΑΕΙ- Πγια μηνιαα αποζημωση για δημιουργα και ενημρωση βιβλιοθκης και για συμμετοχ σε συνδρια - Αντισυνταγματικτητα ρθμισης. 
Η αναιρεσιβαλλμενη απφαση αφο λαβε υπψη τι η πγια μηνιαα αποζημωση για δημιουργα και ενημρωση βιβλιοθκης και για συμμετοχ σε συνδρια χορηγεται στα μλη του διδακτικο και ερευνητικο προσωπικο των ΑΕΙ για την κλυψη των δαπανν, στις οποες αυτ υποβλλονται για τη δημιουργα και διαρκ ενημρωση βιβλιοθκης, καθς και για τη συμμετοχ σε επιστημονικ συνδρια, οι οποες, εναι απαρατητες για τη διαρκ επιστημονικ τους ενημρωση, κρινε τι η εν λγω παροχ χει αποζημιωτικ χαρακτρα, το δε ψος της δεν υπερβανει το κατ κοιν περα ελογο μτρο, και, ως εκ τοτου, δεν αποτελε φορολογητο εισδημα κατ την ννοια του ρθρου 78 παρ.1 του Συντγματος και του ρθρου 4 παρ.1 του Κδικα Φορολογας Εισοδματος. Η κρση αυτ εναι νμιμη, πρπει δε να απορριφθον ως αβσιμοι οι περ του αντιθτου λγοι αναιρσεως.

22-1-14  ΣτΕ (Δ') 3302/13 : Μονομερς τροποποηση απ τη Διοκηση τιμν ναλων οικονομικν θσεων στις ακτοπλοκς συγκοινωνες., Ατηση ακυρσεως κατ της υπ' αριθμ. 3321.1.1./01/04/16.7.2004 κοινς αποφσεως των Υπουργν Εμπορικς Ναυτιλας και Αιγαου και Νησιωτικς Πολιτικς περ καθορισμο ανωττων επιτρεπομνων τιμν ναλων στην ακτοπλοα. Σμφωνα με το ρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Κανονισμο 3577/92/ΕΟΚ, η συγκρτηση των τιμν των ναλων, σε εππεδο ελογο και προσιτ στο ευρ κοιν, σε λες τις τακτικς γραμμς απ και προς τα νησι καθς και μεταξ τους, επιβλλεται απ  το δημσιο συμφρον. Απρριψη της αιτσεως ακυρσεως ναυτιλιακς εταιρεας κατ πρξεως του Υπουργο Εμπορικς Ναυτιλας, με την οποα γινε δεκτ δλωσ της περ δρομολογσεως πλοου της, κατπιν τροποποισεως, μως, απ τη Διοκηση του δηλωθντος απ αυτν πνακα ναλων, κατ το μρος που περιελμβανε τιμς υψηλτερες των επιτρεπομνων.

16-1-14  ΔΕφΑθ  729/13: Διαθεσιμτητα δημοσων υπαλλλων - εκπαιδευτικο  - Κατργηση συγκεκριμνων θσεων προσωπικο της  δευτεροβθμιας εκπαδευσης - Ν.4172/13.
Ατηση αναστολς εκτλεσης της υπ'αριθμ. 106520/Δ2/31.7.2013 διαπιστωτικς πρξης του Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων, με ττλο «Διαπστωση κατργησης θσεων κατ κλδο και κατηγορα του προσωπικο της Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και διαθεσιμτητα του εκπαιδευτικο προσωπικο των καταργουμνων ειδικοττων, απ την 22η Ιουλου 2013, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 82 του ν. 4172/2013 και της υποπαραγρφου Ζ.2. της παραγρφου Ζ' του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012. ''Μνημονιακς'' υποχρεσεις της χρας. Κρση περ μη συνδρομς λγων εξαιρετικς και μη επανορθσιμης βλβης για την αναστολ της προσβαλλμενης πρξης. Απορρπτει την ατηση.

10-1-14  ΜονΠρΑθ 3151/13 : Τροχαο ατχημα - Επικουρικ Κεφλαιο  - Συνταγματικτητα του Ν.4092/12. Προκληση ατυχματος λγω αφνδιου ελιγμο του πρτου εναγομνου με συνπεια τον αποκλεισμ της δυναττητας οποιασδποτε αποφευκτικς ενργειας απ τον τρτο εναγμενο και την παρσυρση του ενγοντος μοτοσυκλετιστ, ο οποος υπστη σωματικς βλβες και υλικς ζημες. νσταση συντρχοντος πτασματος του ενγοντος λγω λλειψης κρνους. Αποκλειστικ υπαιτιτητα του πρτου εναγομνου. Ασφλιση αυτοκιντων - ανκληση δειας ασφαλιστικς εταιρας - ευθνη Επικουρικο Κεφαλαου - εφαρμογ του Ν.4092/12 περ των μτρων εξασφλισης της βιωσιμτητας του οργανισμο - Κρση περ συνταγματικτητας του νμου - οριακς ο δικαστικς λεγχος ως προς την παρξη δημοσου συμφροντος - λεγχος στην ουσα της κατ περπτωση εφαρμογς του - η αναδρομικ ισχς του Ν .4092/12 δεν αντκειται στο Σνταγμα την ΕΣΔΑ. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

10-1-14  EιρΠατρ 216/13 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10. Παρσταση χωρς δικηγρο. Ορισμς μηδενικν καταβολν. Η υπαγωγ στο ν. 3869/2010 αποτελε διαδικασα ρθμισης της προσωπικς κατστασης του οφειλτη. Συνεπς, δεν εφαρμζεται το ριο των 12.000 € του αρ. 94 Κ.Πολ.Δ. και εναι δυνατ αυτοπροσπως απ τον διο τον αιτοντα/οφειλτη η κατθεση της ατησης και η παρσταση στο Ειρηνοδικεο χωρς πληρεξοσιο δικηγρο. Η υπαγωγ στο αρ. 8 παρ. 5 ν. 3869/2010 εναπκειται στην διακριτικ ευχρεια του δικαστ και το ατημα του οφειλτη περ ρθμισης των χρεν με μηνιαες καταβολς μπορε να οδηγσει και σε επιλογ του δικαστ για μηδενικς καταβολς.

30-12-13 ΕισΕφΘεσ Πρισμα-Αναφορ της 14.10.2013 : Προστασα προσωπικτητας. Προποθσεις λψης και εξτασης γενετικο υλικο (DNA). Ευασθητα προσωπικ δεδομνα.

30-12-13 ΜονΠρΘεσ 20987/13 :  Μτρα εξυγανσης πιστωτικν ιδρυμτων. Εκκρεμες δκες. Διαφορ απ σμβαση μσθωσης που συνψε η εναγμενη τραπεζικ εταιρα ως μισθωτς. Προς εξυγανση της εναγομνης συστθηκε μεταβατικ πιστωτικ δρυμα και μεταβιβστηκαν σ' αυτ τα περιουσιακ στοιχεα της εναγομνης, καθς και οι ννομες σχσεις που πηγζουν σχετζονται με συμβσεις μσθωσης ακνητης περιουσας, στις οποες υποκαθσταται πλρως το νο μεταβατικ πιστωτικ δρυμα. Η συζτηση πρπει να κηρυχθε απαρδεκτη, προκειμνου να κλητευθε το μη κλητευθν παθητικ νομιμοποιομενο πλον για την επδικη ννομη σχση, νο μεταβατικ πιστωτικ δρυμα, δεδομνου τι η παροσα εκκρεμς δκη συνεχζεται πλον απ το τελευταο, χωρς διακοπ της δκης και χωρς να απαιτεται δλωση για την επανληψ της. 

20-12-13
  ΣτΕ (Δ') 2979/13Δημσιες συμβσεις - ΜΜΕ - ασυμββαστες ιδιτητες του Ν.3021/02 - Εθνικ Συμβολιο Ραδιοτηλερασης. Κρση περ αντισυνταγματικτητας,  Κατ τα ρθρα 2 και 3 του ν. 3021/2002 καθιερθηκε γενικ και απλυτη απαγρευση σναψης δημοσων συμβσεων με φυσικ νομικ πρσωπα, των οποων οι ιδιοκττες, βασικο μτοχοι, εταροι και διευθυντικ στελχη εναι ιδιοκττες, βασικο μτοχοι, εταροι και διευθυντικ στελχη επιχειρσεων μσων ενημρωσης, καθς και τα πρσωπα που χουν συγγενικ σχση με τα πραναφερθντα, πως αυτ προσδιορζονται επακριβς στις διατξεις του Ν.3021/02. Πρξη του Αντιπροδρου του Εθνικο Συμβουλου Ραδιοτηλερασης, με την οποα δεν χορηγθηκε στην αιτοσα το πιστοποιητικ με την αιτιολογα τι γι’ αυτ συντρχουν οι ασυμββαστες ιδιτητες, οι οποες προβλπονται στο ρθρο 3 του ν. 3021/2002. Δεκτ η ατηση ακρωσης της πρξης του Αντιπροδρου του Εθνικο Συμβουλου Ραδιοτηλερασης. Κρθηκε τι η προσβαλλμενη πρξη εξεδθη κατ τις διατξεις του ν. 3021/2002 που κρθηκαν ως αντισυνταγματικς χωρς να ερευνηθε αν η αιτοσα εταιρα προβη σε παρνομη αθμιτη ενργεια προκειμνου να επιτχει την ανθεση σε αυτν της επδικης διοικητικς σμβασης.

13-12-13   Ειρρτας 324/13 : Τρπεζες - συμβσεις καταναλωτικν προντων και επιτκια αυτν. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς.  λη τη διρκεια της ισχος της επμαχης πστωσης υπρχε ουσιδης διαφορ μεταξ δικαισπρακτικο και τραπεζικο επιτοκου. Ο υπολογισμς των επιτοκων της επδικης σμβασης σε ποσοστ αντερο του εξωτραπεζικο επιτοκου εναι μη νμιμος και προσκροει στη διταξη του ρθρου 281 ΑΚ σε συνδυασμ με τις διατξεις του ρθρου 2 του ν. 2251/1994.Πρπει, λοιπν, να γνει εκ νου υπολογισμς των τκων που συμπεριλαμβνονται στην απατηση της καθ' ης με βση τα μικρτερα επιτκια που σχυαν κατ τη διρκεια της λειτουργας της επδικης σμβασης. Ακρωση της διαταγς πληρωμς.

13-12-13  ΣτΕ (ΕΑ) 475/13Ασφαλιστικ μτρα - Παρβολο - Η πρβλεψη απ το ρθρο 74 παρ.1 Ν.4146/13 του αναλογικο παραβλου, ως προπθεση της ασκσεως της αιτσεως ασφαλιστικν μτρων συνιστ θεμιτ περιορισμ του δικαιματος παροχς προσωρινς δικαστικς προστασας. Ο καθορισμς του ψους του παροβλου στο ποσοστ του 1% της προπολογσθεσας αξας της συμβσεως (με αντατο ριο τις 50,000) εναι ελογο και δεν ρχεται σε αντθεση με την αρχ της αναλογικτητας. Επσης, η επμαχη ρθμιση του ρθρου 74 παρ.1 Ν.4146/13, οτε κατ το μρος που προβλπει επιμερισμ της υποχρωσης του διαδκου να καταβλει το συνολικ ποσ του παραβλου κατ μεν το να τρτο του με την κατθεση της αιτσεως, κατ δε τα δο τρτα του στην πρτη συζτηση της υποθσεως, αντκειται σε κποια υπερτρας κοινς ισχος διταξη. Αντθετη μειοψηφα.

10-12-13  ΕφΑθ 3001/13Βσεις δεδομνων.Προστασα ειδικς φσεως της βσης δεδομνων ως επνδυσης, μας επνδυσης που συνσταται σε χρηματικος και τεχνικος πρους, εργασα και χρνο,  που καταβλθηκε κατ το στδιο της συλλογς, της επαλθευσης και της διευθτησης των περιεχομνων. 
Απαγρευση «εξαγωγς» των περιεχομνων μιας βσης δεδομνων- προποθσεις. Αποζημωση, σε περπτωση απαγορευμνης εξαγωγς, χι μικρτερη απ το διπλσιο της αμοιβς που θα ελμβανε ο δικαιοχος της βσης δεδομνων. Απορρπτει τις υπ κρση εφσεις.

10-12-13   ΑρΠγος (Α1) 59/13 : Σμβαση factoring. Περιεχμενο και τπος της σμβασης. Διακρσεις. Συνθης η τρηση ανοιχτο λογαριασμο. Ο οφειλτης, επ προεκχρησης απατησης, μπορε να προτενει κατ του εκδοχα και να συμψηφσει ανταπαιτσεις που χει κατ του εκχωρητ,φσον χουν γεννηθε πριν απ την αναγγελα της προεκχρησης. Πιστωτικ κρτα. ννομες σχσεις μεταξ εκδτη, κατχου και συμβεβλημνης επιχερησης. Αναιρε την υπ'αριθμ. 5368/10 του Εφετεου Αθηνν.  

29-11-13   ΕγκΑρΠγου 10/13 : Αναφορικ με την εφαρμογ του ρθρ. 8§4 του Ν. 4198/13. Παραγραφ αξιοπονου και παση ποινικς δωξης των αξιοπονων πρξεων και ακολοθως αρχειοθτηση, επ : α) πταισμτων, β) πλημμελημτων, κατ των οποων ο νμος απειλι ποιν φυλκισης μχρι να τος χρηματικ ποιν και τις δο ποινς. Σκοπς η αποσυμφρηση των δικαστηρων.

29-11-13  ΕιρΚατ 858/13 : Ατηση εξλειψης προσημεισεων υποθκης. Ασφαλιστικ μτρα. Εξλειψη αναγκαστικν προσημεισεων υποθκης που ενεγρφησαν εσφαλμνως απ μρους της αιτοσας τρπεζας επ των ακιντων της καθ'ης, καθσον η καθ'ης εχε λβει προσωριν διαταγ στο πλασιο της κατατεθειμνης στο Ειρηνοδικεο ατησης της του Ν.3869/10, η οποα απαγρευε προσωριν ως και τη συζτηση της ατησης κθε πραγματικ και νομικ μεταβολ επι των αναφερομνων ακιντων.  Δεκτ η ατηση.

15-11-13  ΣτΕ (ΕΑ) 489/13 (μοιες 490-1/2013) : Κατργηση θσεων διοικητικο προσωπικο Α.Ε.Ι. Με την ατηση αυτ ζητεται απ Αντατο Εκπαιδευτικ δρυμα η αναστολ εκτελσεως κοινς αποφσεως των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλ. Διακυβρνησης, καθ’ο μρος με την απφαση αυτ καταργονται θσεις διοικητικο προσωπικο του αιτοντος Ιδρματος. [Πηγ ΣτΕ]

15-11-13  ΣτΕ (Ολ) 2527/13 :
Συνταγματικτητα τλους επιτηδεματος. Ατηση ακυρσεως Δικηγορικο Συλλγου Αθηνν και δικηγρου κατ της  υπ’ αριθμ. ΠΟΛ1167/2.8.2011 αποφσεως του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν, κατ το μρος που αφορ την επιβολ του τλους επιτηδεματος. Το κατ τις  διατξεις του ν. 3986/2011 τλος επιτηδεματος επιβλθηκε, ως μτρο αναγκαο για την αντιμετπιση των συνεπειν της οικονομικς κρσης. Η ελευθερα ασκσεως επαγγελματικς επιχειρηματικς δραστηριτητας, ως ειδικτερη εκδλωση της οικονομικς ελευθερας, την οποα κατοχυρνει ως ατομικ δικαωμα το ρθρο 5 παρ. 1 του Συντγματος, δεν παρακωλει τη θσπιση απ το νομοθτη περιορισμν που τθενται κατ τρπο γενικ και αντικειμενικ, για λγους προστασας του δημοσου και κοινωνικο συμφροντος. Απρριψη της  αιτσεως ακυρσεως. 

15-11-13
  ΣυμΠλημΑθ 2570/13 : Αππειρα βαρις σκοπομενης σωματικς βλβης κατ συρρο. Ιερδουλες πσχουσες απ AIDS - Υποχρεσεις εκδιδμενων επ' αμοιβ προσπων. Επιτρεπτ μεταβολ κατηγορας. ρση περιοριστικν ρων.

8-11-13
  ΣτΕ (Ολ) 3340/13 : Αντισυνταγματικτητα των διατξεων του (προσχσαντος) Κδικα περ Δικηγρων που τσσουν προθεσμα εξμηνη ( σε κθε περπτωση πενταετ) απ τη λψη του πτυχου για την εγγραφ πτυχιοχων της νομικς στα βιβλα ασκουμνων των οικεων Δικηγορικν Συλλγων. Στην υπ κρση περπτωση, ο αιτν, ο οποος απκτησε το πτυχο της Νομικς Σχολς του Δημοκρτειου Πανεπιστημου Θρκης στις 10.10.2001, ζτησε, με την 369/2.9.2008 ατησ του προς τον Δικηγορικ Σλλογο Λρισας να εγγραφε στο Μητρο ασκουμνων του εν λγω Συλλγου. Η ατηση αυτ απορρφθηκε με την προσβαλλμενη πρξη, με το αιτιολογικ τι χει παρλθει η προθεσμα που οριζον τα ρθρα 4 και 5 παρ.2 του Δικηγορικο Κδικα. Η διταξη του ρθρου 5 παρ.2 του Κδικα περ Δικηγρων, πως το ρθρο αυτ αντικαταστθηκε απ το ρθρο 3 του ν. 723/1977, αντκειται στην αρχ της αναλογικτητας, σε συνδυασμ προς τη διταξη του ρθρου 5 παρ. 1 του Συντγματος με την οποα προστατεεται η επαγγελματικ ελευθερα και ως εκ τοτου ο εν λγω περιορισμς δεν εναι εφαρμοστος. Πρπει η υπ κρση ατηση να γνει δεκτ, να ακυρωθε η προσβαλλμενη πρξη και να αναπεμφθε η υπθεση στον Δικηγορικ Σλλογο για να νμιμη κρση.

4-11-13   ΣτΕ (Δ)  2980/13 : Αθουσες δικαστηρων - θρησκευτικ σμβολα. Ατηση ακρωσης -ννομο συμφρον.
Απρριψη ατησης ακρωσης κατ πρξης της Επιτροπς Διοκησης και Διαχερισης των καταστημτων των Διοικητικν Δικαστηρων Θεσσαλονκης που απρριψε ατηση των δη αιτοντων να αφαιρεθον λες οι θρησκευτικς εικνες και σμβολα απ τους τοχους των δικαστικν αιθουσν της αρμοδιτητς της.
Παρμβαση του Μητροπολτη Πειραις. Ηθικ ννομο συμφρον (Αντθετη μειοψηφα). Ο αιτν την ακρωση διοικητικς πρξης υποχρεοται να προαποδεικνει τα πραγματικ γεγοντα που στοιχειοθετον το ννομο συμφρον του, προκειμνου να εξασφαλισθε η δυναττητα επκαιρου ελγχου απ το Δικαστριο και αποτελεσματικς αμφισβητσεως απ τα λοιπ διδικα μρη των σχετικν ισχυρισμν του αιτοντος. ρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ - Υπθεση LAUTSI κατ Ιταλας.

25-10-13  ΜονΠρΜυτ 120/13 : Ομαδικς απολσεις λγω θσως πιστωτικο ιδρματος σε ειδικ εκκαθριση. Ανκληση της δειας λειτουργας της Συνεταιριστικς Τρπεζας Λσβου-Λμνου, θση αυτς σε ειδικ εκκαθριση και καταγγελα συμβσεων εργασας χωρς προηγομενως να τηρηθε η διαδικασα ενημρωσης και διαβολευσης περ ομαδικν απολσεων - πεδο εφαρμογς του ν. 1387/83 (οδηγα 98/59/ΕΚ). Απλυση συνδικαλιστικν στελεχν. Αναγνριση της ακυρτητας καταγγελας των συμβσεων εργασας των δεκαξι πρτων εναγντων, ως γενμενη κατ παρβαση των διατξεων περ ομαδικν απολσεων και υποχρωση της εναγομνης να καταβλει σ' αυτος αποζημωση - αποδοχς υπηρημερας.

25-10-13  ΜονΠρΑθ 67/13 : Εργασιακ εφεδρεα - Ν.4024/11. Αντθεση στο κοινοτικ δκαιο. Περπτωση εργαζομνων στα Ελλνικ Αμυντικ Συστματα δυνμει συμβσεων εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου. Οι διατξεις του ν.4024/11 περ εργασιακς εφεδρεας, που ισχει για λο το στεν και ευρτερο δημσιο τομα, στο μτρο που θτουν ως κριτριο για την νταξη στο καθεστς αυτ την επικεμενη συνταξιοδτηση, εισγουν διαφορετικ μεταχιριση λγω ηλικας, η οποα εναι απαγορευμνη δυνμει της Οδηγας 2000/78. Συνεπς, επειδ οι διατξεις της Οδηγας κατισχουν του ρθρου 34 ν.4024/11, το εν λγω ρθρο δεν επιτρπεται να εφαρμοστε στο μτρο που συγκροεται με τις διατξεις της Οδηγας. Απρριψη της αιτσεως ασφαλιστικν μτρων λγω μη πιθανολγησης υπρξεως επεγουσας περπτωσης.

16-10-13   ΣτΕ (Ολ) 3341/13 : Αυθαρετες κατασκευς - ν. 4014/2011 - ''τακτοποηση''. Προστασα περιβλλοντος - Αντισυνταγματικτητα ρθμισης - Ατηση ακρωσης - Αναστολ κατεδφισης.
Δεκτ η ατηση ακρωσης με την οποα προσβλλονται οι υπουργικς αποφσεις (η 41498/26.9.2011 απφαση των Υπουργν Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης – Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς – Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων και η 41525/27.9.2011 απφαση των Υπουργν Οικονομικν – Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς) με τις οποες τθενται γενικο ροι και προποθσεις για την «τακτοποηση» αυθαρετων κατασκευν και θεσπζεται διαδικασα υπαγωγς στις σχετικς διατξεις του ν. 4014/2011, απ την οποα επηρεζεται το οικιστικ περιβλλον. Αντισυνταγματικς οι διατξεις δυνμει των οποων εκδθηκαν οι προσβαλλμενες υπουργικς αποφσεις σχετικ με την ευχερστερη απ ποψη διαδικασας και αποδεικτικν μσων υπαγωγ αυθαρετων κατασκευν στο μτρο της αναστολς κατεδφισης. Αντθεση με το ρθρο 24 του Συντγματος. Εισπρακτικο και μνο σκοπο δεν θα ταν δυνατν να θεμελισουν λγο δημοσου συμφροντος που θα δικαιολογοσε τη θσπιση ρυθμσεων με ευρτατες συνπειες σε βρος του περιβλλοντος. Αντθετη μειοψηφα.

11-10-13  ΣτΕ(Ολ) 3355/13 : Δικαστικο υπλληλοι. Προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα και εργασιακ εφεδρεα - Αυτοδκαιη κατργηση οργανικν θσεων - Ατηση ακρωσης.
Οι δικαστικο υπλληλοι δεν υπγονται στις ρυθμσεις περ καταργσεως οργανικν θσεων του ρθρου 33 παρ. 1 εδαφ. α’ του ν. 4024/2011. Δεκτ η ατηση για την ακρωση υπουργικν αποφσεων (την υπ' αριθμ. 107395οικ./25.11.2011 απφαση του Υπουργο Δικαιοσνης και τη συναφ υπ' αριθμ. 115821 οικ.2011/12-1-2012 κοιν απφαση των Υπουργν Διοκητικς Μεταρρθμισης και Δικαιοσνης) που προβλπουν αυτοδκαιη κατργηση οργανικν θσεων δικαστικν υπαλλλων. Αντθετη μειοψηφα.

11-10-13  ΣτΕ (Ολ) 3354/13  : Δημσιοι υπλληλοι - ΑΔΕΔΥ - Αυτοδκαιη απλυση - Προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα - Αντισυνταγματικτητα ρθμισης - Ατηση ακρωσης. Αντισυνταγματικτητα διατξεων που προβλπουν την αυτοδκαιη απλυση υπαλλλων αμσως αφο τεθον σε προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα, χωρς προηγομενο ανακαθορισμ των λειτουργιν του Κρτους και μεταρρθμιση των οργανωτικν αναγκν της Διοικσεως με ορθολογικ τρπο. Αντθεση διατξεων ρθρου 33 του ν. 4024/2011 προς το ρθρο 103 του Συντγματος και την συνταγματικ κατοχυρωμνη αρχ της ιστητας. Βσιμη ατηση ακρωσης. Αντθετη μειοψηφα.

4-10-13   ΜονΠρΠατρ 494/13 : Κατργηση οργανικν θσεων - Θση εργαζομνων σε διαθεσιμτητα - Περικοπς αποδοχν. Ασφαλιστικ μτρα - Επεγουσα περπτωση - Αντισυνταγματικτητα ρθμισης - Αρχ αναλογικτητας.
Η ρθμιση βσει της οποας καταργονται οργανικς θσεις και τθενται εργαζμενοι σε διαθεσιμτητα με μεωση του μισθο τους προσβλλει συνταγματικ δικαιματα. Ο προσδιορισμς αποδοχν σε ψος που υπολεπεται του ορου της φτχειας, το οποο για την Ελλδα χει οριστε, βσει στατιστικν στοιχεων της EUROSTAT, στο ποσ των 580 ευρ μηνιαως, παραβιζει το δικαωμα για δκαιη αμοιβ κατ το ρθρο 4 παρ. 1 του Ευρωπακο Κοινωνικο Χρτη. Προσβολ του δικαιματος εργασας κατ το ρθρο 22 παρ. 1 Συντγματος. Κρθηκε τι στην προκεμενη περπτωση, απ τις περικοπς των αποδοχν των αιτοντων καταλεπεται διαθσιμο εισδημα σε ψος που εγγζει υπολεπεται του ορου της φτχειας. Πιθανολγηση επεγουσας περπτωσης για τη λψη ασφαλιστικν μτρων υπ τη μορφ προσωρινς ρθμισης κατστασης, καθς η μεωση των αποδοχν των αιτοντων χει ως συνπεια τη διακινδνευση της αξιοπρεπος διαβωσης των ιδων και των προσπων που εξαρτνται απ αυτος.

4-10-13   ΜονΠρΑιγ 67/13 : Εργασιακ εφεδρεα - Συνταξιοδτηση. Ασφαλιστικ μτρα - Προσωριν ρθμιση της κατστασης - επεγουσα περπτωση - Ατημα για προσωριν επαναπασχληση.
Οι διατξεις του ρθρου 34 Ν. 4024/2011, πως τροποποιθηκε απ την απ 16.12.2011 ΠΝΠ, περ εργασιακς εφεδρεας, στο μτρο που θτουν ως κριτριο για την νταξη στο καθεστς αυτ την επικεμενη συνταξιοδτηση (ως το τλος του 2013), εισγουν δικριση λγω ηλικας, που εναι απαγορευμνη απ την Οδηγα 2000/78/Ε.Κ. Ως εκ τοτου το εν λγω ρθρο δεν τυγχνει εφαρμογς. Λψη ασφαλιστικν μτρων για την προσωριν ρθμιση της κατστασης. Νμιμο το κριο ατημα της κρινμενης ατησης για την προσωριν πραγματικ (επαν)απασχληση ως του κριθε οριστικ το κρος της διαπιστωτικς πρξεως θσεως των αιτοντων σε καθεστς εργασιακς εφεδρεας. Δεν πιθανολογθηκε η επεγουσα περπτωση που απαιτον τα ρθρα 682 παρ. 1 εδ. α', 731 και 732 ΚΠολΔ, καθς οι αιτοντες επ μακρν ανχτηκαν την παση της εργασας τους και της μισθολογικς και βαθμολογικς τους εξλιξης, αλλ και την εσπραξη μνο του 60% του βασικο μισθο που ελμβαναν απ την αρχ του τους. Απορρπτει την ατηση ως προς τους 1ο και 2ο των αιτοντων.

4-10-13  ΑρΠγος(Ολ) 16/13 : Συμβσεις εμπορικς αντιπροσωπεας - προποθσεις αναλογικς εφαρμογς των διατξεων του π.δ. 219/91 στις συμβσεις αποκλειστικς διανομς. Εννοιολογικ δικριση. Αξωση αποζημωσης πελατεας - προποθσεις - κριτρια για τον καθορισμ του ψους της αποζημωσης πελατεας συνιστον το μγεθος της πελατεας που παραμνει στον παραγωγ μετ τη λση της σμβασης εμπορικς αντιπροσωπεας, η αντστοιχη ωφλεια του και η δημιουργα κρδους για τον αντιπρσωπο, αν συνεχιζταν η σμβαση. Αναιρετικο λγοι για παραβαση καννων ουσιαστικο δικαου. Απορρπτει την ατηση για αναρεση της απφασης 4863/07 του Εφετεου Αθηνν.

1-10-13   AΠΔΠρΧ  99/13 Παρνομη συλλογ και περαιτρω χρση προσωπικν δεδομνων για τον σκοπ της απευθεας εμπορικς προθησης και διαφμισης μσω της αποστολς αζτητης ηλεκτρονικς επικοινωνας (SPAM).

20-9-13   ΕιρΕρμ  9/13 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10.
Ρθμιση του χρους του αιτοντος, ο οποος περιλθε σε μνιμη αδυναμα πληρωμς των οφειλν του, λγω της μειωσης των εισοδημτων του, που ξεκνησε απ το 2011. Προσδιορισμς των μηνιαων καταβολν του προς τους πιστωτς του με σκοπ τη μερικ απαλλαγ του και εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας του, ορζοντας μηνιαες καταβολς και για τη δισωση αυτς. Εξαρεση και του αυτοκιντου του αιτοντος απ την εκποηση. Δεκτ η κρινμενη ατηση ως ουσιαστικ βσιμη.

20-9-13  EφΑθ 828/13 :  Σμβαση αποκλειστικς διανομς. Η κατρτιση της σμβασης εμπορικς αντιπροσωπεας εναι τυπη. Συμβσεις διανομς αυτοκιντων. Σμβαση αποκλειστικς διανομς και αναλογικ εφαρμογ των διατξεων του ΠΔ 219/1991. Μικτ σμβαση με στοιχεα αποκλειστικς εμπορικς αντιπροσωπεας, αποκλειστικς μη διανομς και εξυπηρτησης μετ την πληση των προντων του προμηθευτ. Κριτρια για την εφαρμογ και σ’ αυτν τη σμβαση των διατξεων που προβλπονται για την εμπορικ αντιπροσωπεα. Αποζημωση πελατεας και καθορισμς του ψους της. Δχεται την φεση.
 
13-9-13  ΕιρΑθ 653/Φ116/13 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα- ν. 3869/10.
Υπαγωγ της αιτοσας στις ρυθμσεις του ν.3869/10 και καθορισμς των μηνιαων καταβολν της προς τους πιστωτς επ μια πενταετα, λαμβανομνης υπψη της μη αναμενμενης ουσιαστικς βελτωσης της οικονομικς της κατστασης.

13-9-13   ΕιρΑθ 652/Φ115/13:  Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - ν. 3869/10.
Υπαγωγ του αιτοντος, ο οποος ειναι νεργος, στο ν.3869/10 και ρθμιση των χρεν του με ορισμ μηδενικν καταβολν και προσδιορισμ νας δικασμου, προκειμνου να ελεγχθε ττε η μεταβολ των εισοδημτων του, καθς θεωρεται τι το χρονικ διστημα που θα μεσολαβσει εναι δυνατν να χει βελτιωθε η οικονομικ του κατσταση λγω της πιθανολογομενης ερεσης εργασας.

13-9-13  ΜΠρΑθ 891/13 : Προσωπικτητα. Προσβολ δικαιματος στην προσωπικτητα και προσωριν προστασα αυτο. Αντισυνταγματικτητα της διταξης του ρθρου 53 παρ. 11 του ν. 4021/2011 περ δυναττητας διακοπς του ηλεκτρικο ρεματος λγω μη πληρωμς του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Προσβολ της ανθρπινης αξιοπρπειας. Προσωριν απαγρευση διακοπς της ηλεκτροδτησης επ μη πληρωμς του ως νω ειδικο τλους. Δεκτ η ατηση.

4-9-13  ΑρΠγος (Β1) 175/13 :  Εργασα και κτη ημρα την εβδομδα σε επιχειρσεις με καθεστς πενθμερης εργασας.
Αν ο μισθωτς εργστηκε, σε επιχερηση που εφαρμζεται η πενθμερη εβδομδα εργασας και κτη ημρα την εβδομδα (εκτς Κυριακς εξαιρετας ημρας αναπληρωματικς ανπαυσης λγω εργασας κατ την Κυριακ) η σχετικ συμφωνα για απασχλησ του κατ την ημρα αυτ, εναι κυρη, αφο πρκειται για εργασα παρεχμενη εκτς των ημερν της εβδoμαδιαας εργασας, τοι σε ημρα ανπαυσης, και δικαιοται για αυτν αποζημωση κατ τις διατξεις περ αδικαιολογτου πλουτισμο, η οποα συνσταται στις αποδοχς που ο εργοδτης θα κατβαλλε ως αμοιβ σε λλο μισθωτ, που θα απασχολοσε με γκυρη σμβαση εργασας, με τις ικαντητες και τα προσντα του απασχοληθντος, αφο κατ το ποσ αυτ, που δεν μπορε να εναι καττερο απ το νμιμο ωρομσθιο, καθσταται χωρς νμιμη αιτα πλουσιτερος ο εργοδτης, χωρς να δικαιοται και οποιαδποτε λλη προσαξηση. Απορρπτει την ατηση αναιρσεως..

4-9-13  Γνωμ ΝΣΚ 35/13Πλαστογρφηφη ττλου σπουδν. Ετθη το ζτημα εν οφελει η Διοκηση να προβε σε ενργειες στην περπτωση πλαστογρφησης πιστοποιητικν (διπλματος) απ τομο το οποο δεν εχε ποτ την φοιτητικ ιδιτητα και σε καταφατικ περπτωση ποιες οι νμιμες ενργειες της Διοκησης. Η απντηση που εδθη στο εν λγω ζτημα εναι καταφατικ. Οφελει, δηλαδ, η Διοκηση του Ιδρματος, δια των αρμοδων της οργνων, να ανακοινσει στον αρμδιο Εισαγγελα, λα σα γνωρζει σε σχση με τις προαναφερθεσες αξιποινες πρξεις, που δικονται αυτεπγγελτα, διαβιβζοντας ταυτχρονα και λα τα στοιχεα απδειξης που χει στη διθεση της.

2-9-13  ΑΠΔΠρΧ  98/13Προστασα προσωπικν δεδομνων. Επιβολ προστμου ψους εκατν πενντα χιλιδων (150.000) Ευρ στη Γενικ Γραμματεα Πληροφοριακν Συστημτων για τη μη λψη κατλληλων μτρων ασφλειας που οδγησε δη σε περιστατικ παραβασης προσωπικν δεδομνων φορολογικο χαρακτρα.

2-9-13 ΜονΠρΑθ 7257/13Θση σε διαθεσιμτητα διοικητικο υπαλλλου - Κατργηση προσωποπαγος θσεως. Η θση σε διαθεσιμτητα (λγω κατργησης προσωποπαγος θσης) του αιτοντος, ο οποος ταν διοικητικς υπλληλος (ΔΕ) με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου, επιβλθηκε για λγους δημσιου συμφροντος, συνπτεται δε μεσα με την ομαλ λειτουργα της υπηρεσας που υπηρετε, εν δεν πιθανολογθηκε μεσος και σοβαρς κνδυνος βλβης απ την αδυναμα του να ανταπεξλθει στις υφιστμενες οικονομικς υποχρεσεις και στις εν γνει δαπνες διαβωσης, αφο αυτς εξακολουθε να λαμβνει κατ το εν λγω διστημα τα 3/4 των αποδοχν του. Επσης, η θση αυτο σε διαθεσιμτητα δεν αντκειται στην αρχ της ιστητας και της ανθρπινης αξιοπρπειας και δεν συνιστ νιση μεταχερισ του σε σχση με τους λοιπος υπαλλλους, πως ισχυρζεται, αφο εχρησε ως γενικ μτρο για τους υπαλλλους της κατηγορας ΔΕ των ειδικοττων διοικητικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου που δεν εχαν προσληφθε με διαγωνισμ με διαδικασα επιλογς. Απορρπτει την ατηση.

2-9-13  ΕιρΘεσ 765/13 : Μσθωση χρου - parking. Η στθμευση αυτοκιντου σε parking εναι σμβαση μσθωσης χρου ταν σταθμεεται αυτοκνητο συνθως επ’ ανταλλγματι σε χρο ανοικτο κλειστο parking που διατθεται στον κτοχο του αυτοκιντου και επιλγεται απ αυτν χωρς επβλεψη του αυτοκιντου, ο κτοχος του οποου μετ τη στθμευση και ασφλισ του παραλαμβνει μαζ του τα κλειδι. Η ενγουσα φησε το αυτοκνητ της στο parking της εναγομνης πληρνοντας σε αυτματο μηχνημα για την ειδικ κρτα εισδου. Αμσως μλις φυγε, αντιλφθηκε τι το πσω τζμι του αυτοκιντου ταν σπασμνο και τι την εχαν κλψει. Δεν προκυψε υποχρωση της εναγομνης για φλαξη του αυτοκιντου, επομνως δεν υποχρεοται να αποζημισει την ενγουσα για τη ζημα που υπστη απ την κλοπ. Απορρπτει την αγωγ ως ουσα αβσιμη.

7-8-13   ΣτΕ (Δ')  2798/13 : Ατηση ακρωσης - Κντρο Επεξεργασας Λυμτων (ΚΕΛ) Μεσογεων - Παρατηση απ την ατηση.
Οι αιτοντες επιδικουν να ακυρωθε η υπ’ αριθ. 1349/2012 απφαση της Οικονομικς Επιτροπς της Περιφρειας Αττικς, με την οποα κατακυρθηκαν τα αποτελσματα δημοσου ανοικτο διαγωνισμο για την ανθεση της εκτελσεως του ργου «Συλλογ, μεταφορ, επεξεργασα και διθεση ακαθρτων Κορωπου - Παιανας». Απρριψη της ατησης ακρωσης της κατακυρωτικς απφασης.Δεν προβλλεται καννας αυτοτελς λγος ακρωσης κατ της προσβαλλμενης κατακυρωτικς απφασης. Παρατηση απ την ατηση με προφορικ δλωση του πληρεξουσου δικηγρου στο ακροατριο.

30-7-13  ΣτΕ (Δ') 1985/13 : Φαρμακεα - δεια λειτουργας - πληρεξουσιτητα - σκηση παρμβασης. Παροχ δειας λειτουργας φαρμακεου. Επιτρπεται η δρυση φαρμακεου εντς των ορων των δημοτικν διαμερισμτων που περιλαμβνονται στους δμους, χωρς να επιβλλεται η δρυση φαρμακεου εντς των ορων του οικισμο καθενς απ τα εν λγω δημοτικ διαμερσματα. Γειτναση φαρμακεων και απσταση απ κντρα υγεας. Απαρδεκτη σκηση παρμβασης. Μη προσκμιση στο δικαστριο συμβολαιογραφικς πρξης παροχς πληρεξουσιτητας προς τον δικηγρο απ την παρεμβανουσα Ο.Ε. Απορρπτει την κρινμενη ατηση.

30-7-13  ΑρΠγος (Β1) 85/13 :  Ειδικς συνθκες εργασας - χρση ηλεκτρονικο υπολογιστ - κοινοτικ οδηγα 90/270. Περπτωση εργαζομνου στα εκδοτρια εισιτηρων του ΚΤΕΛ που κνει χρση ηλεκτρονικο υπολογιστ. Προποθσεις αποζημωσης του μισθωτο για μη χοργηση 15λεπτου αν δωρο διαλεμματος. Η χοργηση του λειτουργικο διαλεμματος προποθτει προηγομενη ειδικ συμφωνα μεταξ της διοκησης του συγκεκριμνου ΚΤΕΛ και του αντιπροσωπευτικο σωματεου των εργαζομνων. Η αγωγ κρθηκε ως αριστη.

22-7-13  EιρΑθ 208/13 : Τρπεζες - σμβαση δανεου - ροι - καταχρηστικτητα - προστασα καταναλωτ. Καταχρηστικς ρτρες. O ρος που περιλαμβνεται σε σμβαση δανεου, με ανοιχτ πστωση, με τρπεζα, βσει του οποου η τελευταα μπορε να κλενει οποτεδποτε τον λογαριασμ και χωρς σπουδαο λγο, εναι καταχρηστικ. Η τρπεζα, σκησε καταχρηστικ το δικαωμ της, εφσον χωρς σπουδαο λγο προκαλε βλβη στον καταναλωτ. Καταναλωτς θεωρεται και ο εγγυητς. Δχεται την ανακοπ και ακυρνει τη διαταγ πληρωμης.

15-7-13  ΑρΠρΔεδΠρΧ  76/13 : Προστασα προσωπικν δεδομνων. Απρριψη της ατησης της Εθνικς Αναλογιστικς Αρχς για χοργηση δειας συλλογς απ ασφαλιστικος φορες και επεξεργασας προσωπικν δεδομνων, ευασθητων και μη, ενεργν ασφαλισμνων και συνταξιοχων με σκοπ τη σνταξη αναλογιστικς κθεσης λγω λλειψης επαρκος νομικς βσης.

15-7-13  ΔιοικΠρΘεσ 83/13Δημσιος διαγωνισμς - απκλεισμς υπτροπου εργολβου. Για να θεωρηθε υπτροπος ο εργολβος, προκειμνου να επιβληθον σε βρος του οι βαρτερες κυρσεις που εξικνονται μχρι τον αποκλεισμ του απ δημσιους διαγωνισμος, απαιτεται η διαπστωση των παραβσεων της σχετικς νομοθεσας (εργατικς ασφαλιστικς) να γινε σε διαφορετικος ελγχους, απχοντες χρονικ μεταξ τους. Τοτο δε, συνγεται τσο απ τη γραμματικ διατπωση των διατξεων της περ. βτης παρ. 6 του ρθρου 68 του Ν 3863/2010 σο και απ το πνεμα της διας διταξης, με την οποα σκοπεται η κατδειξη της προειδοποησης του παραβτη τσι στε με την επιβολ προστμου για πλημμελ τρηση των υποχρεσεων του την πρτη φορ να του χορηγηθε δυναττητα συμμορφσεως στις κεμενες διατξεις, εν σε περπτωση επανληψης, με τη διπραξη νας παραβσεως παρ την αρχικ προειδοποηση και τιμωρα του, θεμελινεται πλον υποτροπ.

8-7-13 Κλιμκιο Προληπτικο Ελγχου Δαπανν - VII Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου Πρξη 127/13 : Περ αρμοδιτητας του Δημρχου για απ' ευθεας ανθεση, ταν η προμθεια σε ετσια βση δεν υπερβανει το ποσ των 15.000 ευρ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργικ Απφαση 11389/93 "Ενιαο Κανονισμς Προμηθειν Τοπικς Αυτοδιοκησης" ΦΕΚ-185 Β/1993 - Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-550/93) 

4-7-13  ΣτΕ (Δ') 1973/13 : Φαρμακεα - διερυμνο ωρριο λειτουργας τους. Απρριψη ατησης ακρωσης του Φαρμακευτικο Συλλγου Αττικς κατ της πρξης του Περιφερειρχη Αττικς με την οποα ανακοινθηκε ο πνακας των φαρμακοποιν μελν του Φαρμακευτικο Συλλγου Αθηνν που υπβαλαν δλωση συμμετοχς στο προβλεπμενο απ τη διταξη του ρθρου 15 του ν. 4052/2012 διευρυμνο ωρριο λειτουργας φαρμακεων για το δετερο εξμηνο του τους 2012. ννομο συμφρον του αιτοντος Φαρμακευτικο Συλλγου.  Κρθηκε τι με το προβλεπμενο διευρυμνο ωρριο λειτουργας των φαρμακεων δεν επιβλλεται περιορισμς στην επαγγελματικ ελευθερα των φαρμακοποιν, αλλ αντιθτως παρχεται σε αυτος μεγαλτερη ελευθερα κατ την σκηση του επαγγλματς τους. Η διταξη του ρθρου 15 του ν. 4052/2012 δεν αντκειται οτε στην αρχ της ιστητας, οτε και στην αρχ της αναλογικτητας, αλλ και οτε αντιβανει στις διατξεις του δικαου της Ευρωπακς νωσης. Δεν μπορε, επιπρσθετα, να θεωρηθε τι επιβαρνει σε ττοιο βαθμ τους φαρμακοποιος, στε να θτει σε κνδυνο την υγεα τους και την ικαντητ τους να ανταποκριθον στις υποχρεσεις τους. Πρπει να ληφθε υπψη, τι με τη ρθμιση αυτ δεν θεσπζεται περιορισμς στην σκηση της επαγγελματικς δραστηριτητος των φαρμακοποιν που θα επιλξουν να μην ενταχθον στο ως νω διευρυμνο ωρριο. Απρριψη και του λγου ακρωσης με τον οποο προβλλεται τι τα φαρμακεα τα οποα θα ενταχθον στο διευρυμνο ωρριο θα αποκτσουν δεσπζουσα θση στην αγορ, με συνπεια νοθεεται ο ελεθερος ανταγωνισμς.

4-7-13  ΜονΠρΧαλκιδικς ΠρωσΔιαταγ της 26-6-13 : Απαγορεονται προσωριν μχρι τη συζτηση, οι τεχνικς εργασες στην περιοχ ρματος ''ΛΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ'' στις Σκουρις Χαλκιδικς, προκειμνου πριν απ την εκτλεσ τους, να επιτευχθε ο καθορισμς της οριογραμμς του ρματος με Προεδρικ Διταγμα.

28-6-13 ΜονΠρΣερ 15/13 : Ειδικ διαδικασα αυτοκιντων - συναφες αγωγς - συνεκδκαση. Αυτοκινητικ ατχημα με ακινητοποιημνο χημα σε οδ λγω προηγομενης βλβης αυτο, αναμνοντας την οδικ βοθεια. Συνυπαιτιτητα οδηγν. Αγωγ αποζημωσης για σωματικς βλβες - υλικς ζημις - απλεια εισοδημτων - υπολογισμς.Χρηματικ ικανοποηση ηθικς βλβης - Ηθικ βλβη συνεπιβτη. Αξισεις αποζημισεως που μεταβιβζονται στο ΙΚΑ και αντιστοιχον σε ασφαλιστικς παροχς που δικαιοται ο παθν. Σμβαση ασφλισης αυτοκιντου - ανκληση δειας της ασφαλιστικς εταιρας. Επικουρικ Κεφλαιο.

28-6-13  ΠολΠρΘεσ 6721/13 : Διαδικασα εκοσιας δικαιοδοσας - ατηση εξυγανσης α.ε. - στοιχεα ορισμνου της αιτησης - προπτωχευτικ διαδικασα που αποσκοπε στη διατρηση, αξιοποηση και αναδιρθωση της επιχερησης. Διρκεια της διαδικασας - παρταση. Ρλος του μεσολαβητ. Λψη προληπτικν μτρων για να αποφευχθε η επιδενωση της οικονομικς θσης του οφειλτη ως και τη λξη της διαδικασας εξυγανσης. Παρατηση απ το δικγραφο της αγωγς. Επανληψη της συζτησης. Απορρπτει την ατηση ως απαρδεκτη λγω λλειψης ενεργητικς νομιμοποησης για τον 2ο και 3ο των αιτοντων. σον αφορ την πρτη αιτοσα θα πρεπε η ατηση να συνοδεεται απ κθεση εμπειρογνμονα, ο οποος θα πρεπε να εναι πιστωτικ δρυμα, και χι λογιστς φοροτεχνικς.

28-6-13 ΜονΠρΘεσ 6842/13 : Επαγγελματικ μσθωση. Διαταγ πληρωμς μισθωμτων και διαταγ απδοσης μισθου. Συμφωνημνη χρση - περπτωση συνεκμσθωσης και υπομσθωσης. Μεωση μισθματος βσει τροποποιητικο συμφωνητικο. Δυστροπα μισθωτ - μη καταβολ μισθματος. Δεκτ η ατηση.

26-6-13  Πρακτικ ΟλΕλΣυν της 17-4-13: Αντισυνταγματικ η απατηση προηγομενης γκρισης απ τον Γραμματα Αποκεντρωμνης Διοκησης, δαπανν των ΟΤΑ, που υπερβανουν το ποσ των 50.000 ευρ. Η χοργηση της σχετικς εγκρσεως αντκειται στο ρθρο 102 του Συντγματος που κατοχυρνει τη διοικητικ και οικονομικ αυτοτλεια των ΟΤΑ. Συνεπς, οι διατξεις του ρθρου 21 παρ. 3 του ν.2362/95, κατ το μρος που απαιτον προηγομενη γκριση του Γενικο Γραμματα Αποκεντρωμνης Διοκησης για τις νω των 50.000 ευρ υποχρεσεις των ΟΤΑ, εναι ανσχυρες και μη εφαρμοστες.

21-6-13   ΣτΕ ΕΑ 236/13 - Απφαση Επιτροπς Αναστολν της 20ης.6.2013 επ της απ 12.6.2013 αιτσεως αναστολς της ΠΟΣΠΕΡΤΗ Επιτροπ κρνει τι πρπει: 1) να ανασταλε η εκτλεση της προσβαλλμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινς Υπουργικς Απφασης αποκλειστικ ως προς το μρος της, με το οποο προβλπεται α) τι διακπτεται η μετδοση ραδιοτηλεοπτικν εκπομπν και η λειτουργα διαδικτυακν ιστοτπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) τι οι συχντητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμνουν ανενεργς (ρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπνω Κ.Υ.Α.). 2) μχρι τη σσταση και λειτουργα του νου ραδιοτηλεοπτικο φορα που θα υπηρετε το δημσιο συμφρον, πως προβλπεται απ την παρ. 2 του ρθρου 1 της ΚΥΑ, να ληφθον τα αναγκαα οργανωτικ μτρα, περιλαμβανομνης και της πρσληψης του αναγκαιοντος προσωπικο, για την εκ μρους μεταβατικο δημσιου ραδιοτηλεοπτικο φορα μετδοση, στο συντομτερο δυνατ χρνο, του αναγκαου προγρμματος ραδιοτηλεοπτικν εκπομπν και τη λειτουργα διαδικτυακν ιστοτπων, καθς και να εκτελονται λες οι απαιτομενες ενργειες για τη διασφλιση κθε εδους δικαιωμτων και συμφερντων που ανγονται στον κκλο δραστηριοττων της καταργηθεσης ΕΡΤ Α.Ε.

18-6-13  Προσωριν Διαταγ της  17ης-6-13 του Προδρου του ΣτΕ επ της απ 12-6-13 ατησης αναστολς της ΠΟΣΠΕΡΤ:  Ελληνικ Ραδιοφωνα  - Τηλεραση. Αναστολ της εκτλεσης της προσβαλλμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινς Υπουργικς Απφασης αποκλειστικ ως προς το μρος της, με το οποο προβλπεται α) τι διακπτεται η μετδοση ραδιοτηλεοπτικν εκπομπν και η λειτουργα διαδικτυακν ιστοτπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) τι οι συχντητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμνουν ανενεργς (ρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπνω Κ.Υ.Α.).

14-6-13  ΓνωμΕισΑρΠ 4/13 : Συμβολαιογρφοι - Η παραγραφ αξισεως προς εσπραξη τκων και οφειλομνων δικαιωμτων προερχομνων απ την σνταξη κρατικν συμβολαων. Η γνωμοδτηση αναφρει τι κατ' αρχς η απντηση εναι καταφατικ στο ερτημα, εν ο Συμβολαιογραφικς Σλλογος πρπει να καταλογζει και τκους πραν της πενταετας, με αποτλεσμα η απ γνοια της παραγραφς αυτβουλη και χι εξαναγκασμνη καταβολ της παροχς απ τον οφειλτη συμβολαιογρφο να χει νομικ ενργεια σαν να υπρχε η οφειλ, η δε εκπληρωθεσα παροχ δεν αναζητεται κατ το νμο. Αν μως ο υπχρεος συμβολαιογρφος προβλλει ενπιον του συλλγου του την παραγραφ αξωσης των τκων, λγω παρλευσης πενταετας, τοτε ο οικεος Συμβολαιογραφικς Σλλογος, δεν πρπει να του καταλογσει παραγεγραμμνους τκους.

7-6-13  ΔιοικΕφΑθ 1/13 : Ελογη διρκεια δκης - Ατηση δκαιης ικανοποησης λγω υπρβασης ελογης διρκειας δκης.
Σε περπτωση, κατ την οποα η ατηση δκαιης ικανοποησης λγω υπρβασης της ελογης διρκειας της διοικητικς δκης ασκθηκε ενπιον του δικαστηρου που εξδωσε οριστικ απφαση και η υπθεση προηγουμνως εκκρεμοσε σε δικαστριο λλου βαθμο δικαιοδοσας απ το οποο αυτ παραπμφθηκε λγω μεταβολς της νομοθεσας χωρς να εκδοθε απφαση, εναι αναγκαο να κριθε τυχν παραβαση του σχετικο δικαιματος του αιτοντος και το διστημα, κατ το οποο η υπθεση εκκρεμοσε στο προηγομενο δικαστριο. Το χρονικ διστημα των πντε και πλον ετν που μεσολβησε απ την ναρξη μχρι και τη λξη της επμαχης διαδικασας σε να ουσιαστικ βαθμ δικαιοδοσας δεν ικανοποιε τις απαιτσεις της ελογης διρκειας της δκης κατ την ννοια του ρθρου 57 Ν. 4055/2012 οτε και τις απαιτσεις της λογικς προθεσμας κατ την ννοια του ρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Το Δικαστριο κρνει τι πρπει, κατ μερικ παραδοχ της υπ κρση αιτσεως, να επιδικασθε στον αιτοντα το ποσ των τριν χιλιδων (3.000) ευρ για ηθικ βλβη συνιστμενη στην αγωνα, την ταλαιπωρα και την αβεβαιτητα που υπστη.

6-6-13  ΠολΠρΑθ 2644/13 : Προσβολ προσωπικτητας απ πολιτικ πρσωπο - εξβριση και συκοφαντικ δυσφμηση δια του τπου - αντικειμενικ και αντικειμενικ υπσταση αυτν. Ο εναγμενος προβη σε δηλσεις του, το περιεχμενο των οποων, θεωροσε αληθς, με την πεποθηση τι τσι εκπληρνει το καθκον του, ως βουλευτς για την διαφλαξη του δημοσου συμφροντος. Ο δικος χαρακτρας της πρξης του που πληρε την υπσταση του αδικματος της δυσφμησης, αρεται γενομνης δεκτς της σχετικς νστασης του εναγομνου που βρσκει ρεισμα νομικ στις διατξεις του ρθρου 367 περ. γ' και δ' ΠΚ.  Ο απαξιωτικς μως τρπος με τον οποο ο εναγμενος αναφρεται στον ενγοντα, με τις συγκεκριμνες δηλσεις του, δεν προσιδιζουν με εκενον που οφελουν να εκφρουν οι πολιτικο σε μια ευνομομενη πολιτεα, δοθντος μλιστα τι ο σεβασμς της αξας του ανθρπου αποτελε βασικ συνταγματικ αρχ. Χρηματικ ικανοποηση για ηθικ βλβη, συνεπεα των εξυβριστικν και απειλητικν εκφρσεων του εναγομνου.
Συνεκδκαση αγωγν - απορρπτει την πρτη και δχεται εν μρει τη δυτερη.
Απαγορεει στον εναγμενο να προσβλει εφεξς τον ενγοντα με την απειλ χρηματικ ποινς, ποσο 500 ευρ και τον υποχρενει να καταβλει στον ενγοντα το ποσ των τριντα χιλιδων (30.000) ευρ.

4-6-13   ΣτΕ (Ε') 1492/13  : Το Δικαστριο απριψε  την ατηση ακυρσεως κατ της υπ αριθμ. 201745/26.7.2011 κ.υ.α. περ εγκρσεως των περιβαλλοντικν ρων του ργου: «α) Μεταλλευτικς-Μεταλλουργικς Εγκαταστσεις Μεταλλεων Κασσνδρας και β) Απομκρυνση, Καθαρισμς και Αποκατσταση Χρου Απθεσης Παλαιν Τελμτων Ολυμπιδας», με δικαιοχο την εταιρεα «Ελληνικς Χρυσς Α.Ε.Μ.Β.Χ.». Κατ την κδοση της προσβαλλμενης αποφσεως ελφθησαν υπ’ ψιν η σπανιτης και η ανγκη εξρυξης των συγκεκριμνων μεταλλευμτων, αξιολογθηκαν λες οι επιπτσεις στο περιβλλον της περιοχς και προβλπονται μτρα για την αποτροπ το μετριασμ τους, εν δθηκε μφαση α) στην αποκατσταση της περιοχς απ παλαις μεταλλευτικς δραστηριτητες, αλλ και απ την επδικη μετ το πρας της, β) στην παρακολοθηση της ορθς τρησης των περιβαλλοντικν ρων και επιβολς πρσθετων, αν κριθε αναγκαο, απ ειδικ επιτροπ στην οποα μετχει και εκπρσωπος της τοπικς αυτοδιοκησης και γ) στην ανληψη κοινωνικν δρσεων προς φελος της τοπικς κοινωνας, πραν της δσμευσης πρσληψης προσωπικο απ τον τοπικ πληθυσμ. Υπ τα δεδομνα αυτ το ργο δεν αντκειται στη βισιμη μεταλλεα, πως αυτ κατοχυρνεται στα ρθρα 24, 106 και 22 παρ. 1 του Συντγματος, τα δε περ του αντιθτου προβαλλμενα εναι απορριπτα ως αβσιμα.

24-5-13  ΜονΠρΣυρ 11/13 : Σμβαση εμπορικς μσθωσης. Αναπροσαρμογ μηνιαου μισθματος λγω των απρβλετων και κτακτων συνθηκν που δημιοργησε η οικονομικ κρση. Μεωση εμπορικς κνησης.
Μηνιαο μσθωμα 3.858,75 ευρ. Ατημα μεωσης του μισθματος στο ποσ των 2.700,00 ευρ. Αναπροσαρμογ του στο ποσ των 3.087,00 ευρ.
Καθορισμς ποσοστο ετσιας αναπροσαρμογς του μισθματος στο 75% της μεταβολς του Δεκτη Τιμν Καταναλωτ του μνα της αναπροσαρμογς σε σχση με τον αντστοιχο μνα του προηγομενου τους (απλ δωδεκμηνη μεταβολ), πως αυτ υπολογζεται απ την Ελληνικ Στατιστικ Αρχ.

24-5-13   ΣτΕ(Ολ) 147/13 : Ιστητα των δο φλων - πλρωση θσεων νστολου προσωπικο στη Δημοτικ Αστυνομα  - μη εφαρμογ απ τη Διοκηση της παρ. 7 του ρθρου 27 του Ν. 3013/2002, που προβλεπε ποσοστ 15% για τις γυνακες - η αντισυνταγματικτητα της εν λγω διταξης ως αντικειμνη στις διατξεις των ρθρων 4 παρ. 2 και 116 παρ. 2 του Συντγματος, που θεσπζουν την αρχ της ιστητας των δο φλων κατ την πρσβαση στα διφορα επαγγλματα. Κρση, τι ορθς και με νμιμη και επαρκ αιτιολογα το Διοικητικ Εφετεο απρριψε ως αβσιμη, την ατηση ακυρσεως του εκκαλοντος, οπτε απορριπτα ως αβσιμη, αποβανει και η νδικη φεση.

17-5-13   MoνΠρΧου 37/13, ΜονΠρΞνθης 90/13 , 100/13 , ΜονΠρΜεσολογγου 63/13 - Αποφσεις σχετικς με το μτρο της διαθεσιμτητας του Ν.4093/12 : Το μτρο της διαθεσιμτητας του ν.4093/12 - αντθεση προς το Σνταγμα και τον Ευρωπακ Κοινωνικ Χρτη. Η διαθεσιμτητα προσβλλει την ανθρπινη αξιοπρπεια και την προσωπικτητα των θιγμενων εργαζομνων, εν η καταβολ του 75% των αποδοχν τους, θτει σε διακινδνευση την αξιοπρεπ διαβωση των ιδων και των οικογενειν τους. Επσης, παραβιζει το δικαωμα του Κοινωνικο Χρτη για δκαιη αμοιβ και για τον διο λγο το ρθρο 22 παρ.1 του Συντ. Οι διατξεις του ν.4093/12 αντιστρατεονται ευθως και τις αρχς της αναλογικτητας, της αξιοκρατας και της ορθολογικς διρθρωσης των υπηρεσιν του Δημοσου, διτι η επιλογ των εργαζομνων που τθενται σε ττοια κατσταση δεν γνεται βσει αντικειμενικν κριτηρων. Περιπτσεις εργαζομνων στους αντστοιχους αν περπτωση Δμους, με σμβαση εξαρτημνης εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου και στον κλδο ΔΕ διοικητικν, που ετθησαν σε κατσταση διαθεσιμτητας. Πιθανολογθηκε τι συντρχει κατεπεγουσα περπτωση για τη λψη ασφαλιστικν μτρων υπ τη μορφ προσωρινς ρθμισης κατστασης, δεδομνου τι, αφενς, η μεωση των αποδοχν των αιτοντων χει ως συνπεια τη διακινδνευση της αξιοπρεπος διαβωσης, αφετρου, η αποξνωση τους απ τις θσεις εργασας τους θα οδηγσει σε τετελεσμνες καταστσεις, μη αναστρ­ψιμες. Κατπιν τοτων, οι κρινμενες αιτσεις γιναν δεκτς.

17-5-13   ΕφΠειρ 147/13 : Εμπορικ μσθωση. Λση εμπορικς μσθωσης. Σμβαση πρωρης απδοσης μισθου - Εκοσια παρδοση κλειδιν του μισθου - Καταβολ μισθωμτων. Λση της εμπορικς μισθσεως εναι δυνατν να επλθει, μετ την κατρτιση αυτς, στα πλασια της αρχς της ελευθερας των συμβσεων, με νετερη συμφωνα των μερν. Κατρτιση ττοιας συμφωνας, η οποα μπορε να εναι και σιωπηρ, ενχει η εκοσια παρδοση απ το μισθωτ των κλειδιν του μισθου στον εκμισθωτ και η εκ μρους του παραλαβ τους χωρς καμα επιφλαξη και με επιφλαξη, που δεν ενχει εναντωση στην πρωρη λση της μισθσεως. Απορρτει κατ'ουσαν την φεση.

16-5-13  ΣτΕ (Ολ) 1540/13Εργασιακ εφεδρεα - Δικαστικο υπλληλοι - Προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα. Οι δικαστικο υπλληλοι δεν εμππτουν στο πεδο εφαρμογς του ρθρου 33 παρ.1 εδ. γ' του Ν. 4024/11, που προβλπει την αυτοδκαιη απλυση των υπαλλλων του Δημοσου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, με τη συμπλρωση της τριακονταπενταετος δημσιας υπηρεσας και τουλχιστον του πεντηκοστο πμπτου τους της ηλικας τους, υπ την προπθεση τι η συμπλρωση της εν λγω υπηρεσας, καθς και του ορου ηλικας, λβουν χρα μχρι την 31-12-2013. Αντθετη μειοψηφα.

16-5-13  ΔΠρΘεσ 505/13Φορολογικς διαφορς - φορολογικο λεγχοι - ΦΠΑ - πλαστ φορολογικ στοιχεα. Προσφυγ, με την οποα ζητεται η ακρωση φλλου ελγχου φρου προστιθμενης αξας, διαχειριστικς περιδου 2004 του Προσταμνου της ΔΟΥ, με το οποο καταλογσθηκε σε βρος του προσφεγοντος, ως λπτη πλαστν φορολογικν στοιχεων, διαφορ κριου φρου ποσο 428 ευρ και προσαξηση λγω ανακριβεας της δλωσης, ποσο 794 ευρ. Δεκτ η προσφυγ. Ακυρνει το φλλο ελγχου. 

16-5-13  ΑΠρΔΠρΧ 59/13 :  Εγκατσταση συστματος βιντεοεπιτρησης στο Δμο Πργου με σκοπ την προστασα της δημσιας περιουσας απ ενργειες βανδαλισμο. Η Αρχ διατπωσε την ποψη τι, η ανγκη αποτελεσματικς προστασας της ιστορικς και πολιτιστικς κληρονομις, καθιστον επιτρεπτ τη χρση συστματος βιντεοσκπησης των μνημεων. Παρλληλα μως, υπογραμμζει τι το πεδο λψης των καμερν θα πρπει να περιορζεται αποκλειστικ στα υπ προστασα μνημεα, χωρς να λαμβνει εικνα απ παρακεμενους χρους της πλατεας, πως εναι π.χ. τα μαρμρινα παγκκια, και καταλγει τι η κμερα θα τοποθετηθε σε ττοιο σημεο, στε να εστιζει μνο στα μνημεα, εν οι κωδικο πρσβασης στο σστημα πρπει να εναι γνωστο μνο σε συγκεκριμνο τομο που θα οριστε ως υπεθυνος ασφαλεας. 

2-5-13 Αρ.Πγος (Γνωμ.)  3/13 :  Χρη προς το Δημσιο - Περ της αναδρομικς μη της ισχος της παραγρφου 9 του ρθρου 25 του Ν 1882/90. Τθεται το ερτημα, εν η διταξη της παραγρφου 9 του ρθρου 25 του Ν. 1882/1990, η οποα προστθηκε με το ρθρο 3 παρ. 1γ του Ν. 3943/2011, καταλαμβνει και χρη απ πντε ως δκα χιλιδες ευρ που εχαν καταστε ληξιπρθεσμα πριν απ την 31-3-2011, ημερομηνα ναρξης της ισχος του Ν.3943/11. Το συμπρασμα της εν λγω γνωμοδτησης εναι τι, ληξιπρθεσμα κατ την 31-3-2011 (απ κθε αιτα) χρη προς το Δημσιο και τους λοιπος οργανισμος που αναφρονται στο ρθρο 25 τταρ.1 του Ν 1882/1990, συνολικο ποσο αντερου των 5 000 ευρω, εφσον δεν χουν καταβληθε στο δημσιο ταμεο μχρι την 31-7-2011, συγκροτον την αντικειμενικ υπσταση του εγκλματος που προβλπεται απ το εδφιο α της παραγρφου 1 του ρθρου 25 του Ν. 1882/1990, πως αυτ ισχει και οι υπατιοι μπορον να καταμηνυθον, χωρς να τθεται ζτημα αναδρομικς θεμελωσης αξιοπονου αναδρομικς εφαρμογς δυσμενστερου ποινικο νμου στην περπτωση αυτ.

27-4-13
  ΕφΘεσ 291/13 :  Σμβαση μεσιτεας - αμοιβ - υπδειξη ευκαιρας. Μη καταβολ συμφωνηθεσας αμοιβς, κατπιν υπδειξης ευκαιρας κι εν καταρτστηκε η σμβαση μσθωσης. Η μεσολβηση υπδειξη ευκαιρας για τη σναψη αμφοτεροβαρν συμβσεων, που αφορον ακνητα, επιτρπεται μνο σε πρσωπα που συγκεντρνουν τις νμιμες προποθσεις και επιπλον χουν εγγραφε στο οικεο επιμελητριο. Αμφιβολες περι της ιδιτητας της ενγουσας αννυμης εταιρας ως επαγγελματα μεστριας με την ννοια τι συγκεντρνει τις νμιμες πρoποθσεις για την υπδειξη του επδικου ακιντου και τι χει εγγραφε στο οικεο Επιμελητριο της δρας της, στε να νομιμοποιεται να αξισει την αμοιβ της. Η ενγουσα δεν αποδεικνει τις εν λγω προποθσεις και επικουρικ δεν επικαλεται τις διατξεις του αδικαιολγητου πλουτισμο, για την περπτωση ακυρτητας της σμβασης. Το δικαστριο προς πλρη ρση της αμφιβολας και δη για την ασφαλ διγνωση του αν η ενγουσα εναι επαγγελματας μεστης διατσσει την επανληψη της συζτησης και την προσκμιση με επιμλεια της ενγουσας πιστοποιητικο του επαγγελματικο επιμελητηρου Θεσσαλονκης.

26-4-13  ΜονΠρΑθ 1759/13 : Το μτρο της διαθεσιμτητας του ν. 4093/12. Αντθεση αυτο με το Σνταγμα, την Ε.Σ.Δ.Α και το κοινοτικ δκαιο.
Ο θεσμς της διαθεσιμτητας εισγει να εδος απλυσης υπ προθεσμα, το οποο εφαρμζεται στο στεν και ευρτερο δημσιο τομα. Ακμη και υπ το πρσμα του γενικτερου δημοσου συμφροντος και πλι το μτρο δεν δικαιολογεται, καθς προσβλλει τον πυρνα των θεμελιωδν δικαιωμτων. Το εν ο εργαζμενος χει προσληφθε μσω Α.Σ.Ε.Π δεν μπορε να αποτελσει κριτριο για τη θση του σε διαθεσιμτητα. Η επιλογ του νομοθτη να αγνοσει πλρως την απδοση των εργαζομνων εναι αντθετη με την αρχ της αξιοκρατας. Με το μτρο αυτ ο εργαζμενος στερεται των υλικν ρων της παρξς του, και μλιστα υπ συνθκες εξαιρετικ μεγλης ανεργας, κι τσι προσβλλεται η ανθρπινη αξα. Αντθεση και με την αρχ της ιστητας. Απαγορευμνη δικριση εις βρος και των πρην εργαζομνων ορισμνου χρνου.

26-4-13  ΜονΠρΑθ 92/13Απεργα στα μσα μαζικς μεταφορς - κρθηκε παρνομη λγω μη τρησης των τυπικν προποθσεων νομιμτητας.
Παρνομη η απεργα λγω μη κλσεως της εργοδτριας εταιρεας σε δημσιο διλογο και λγω μη γνωστοποησης σε αυτν του προσωπικο ασφαλεας. Το ατημα για απαγρευση κθε μελλοντικς απεργας δεν εναι νμιμο, διτι δεν εναι δυνατν να προβλεφθον εκ των προτρων οι περιπτσεις υπ τις οποες θα προγραμματιστον ενδεχομνως μελλοντικς απεργες.

26-4-13  ΣτΕ (ΕΑ) 110/13Μεταλλεα Κασσνδρας Χαλκιδικς. Ατηση αναστολς εκτελσεως της υπ’ αριθμ. κοινς υπουργικς αποφσεως 201745/26.7.2011 περ εγκρσεως των περιβαλλοντικν ρων του ργου Μεταλλευτικς – Μεταλλουργικς Εγκαταστσεις Μεταλλεων Κασσνδρας. Προκπτει απ την προσβαλλμενη πρξη εγκρσεως περιβαλλοντικν ρων, τι οι επδικες μεταλλευτικς  εγκαταστσεις του ργου βρσκονται εκτς προστατευμενων τπων του δικτου Natura και μνο μια κταση 2,4 περπου στρεμμτων στην περιοχ Ολυμπιδας βρσκεται, η οποα αφορ σε χρο προσωρινς απθεσης και προβλπεται να αποκατασταθε κατ τα πρτα χρνια λειτουργας του ργου. χει γνει εκτμηση των επιπτσεων του επμαχου ργου τσο στους προστατευμενους τπους του δικτου Natura, που βρσκονται στην μεση και ευρτερη περιοχ των ργων, σο και στους οικοτπους και τα εδη προτεραιτητας της Οδηγας 92/43/ΕΟΚ που βρσκονται εκτς προστατευμενων τπων, κατ τη σχετικ δε αξιολγηση δεν αναμνονται σημαντικς επιπτσεις που ενδχεται να παραβλψουν την ακεραιτητα των προστατευμενων τπων. Ακολοθως, δεν συντρχει και λγος να χορηγηθε η αναστολ εκτελσεως της προσβαλλομνης πρξεως.

26-4-13  ΜονΠρΑθ 317/13 : Οικοδομικο συνεταιρισμο.Το διοικητικ και εποπτικ συμβολιο των οικοδομικν συνεταιρισμν εκλγεται απ τη γενικ συνλευση των μελν τους με σχετικ πλειοψηφα επ του συνλου των ψηφισντων, πως ρητς ορζεται απ το ρθρο 8 παρ. 1 εδ. α' και 2 του ΠΔ 93/1987, ανεξρτητα απ τον αριθμ των μελν τους, ετε η εκλογ γνεται με ενιαο ψηφοδλτιο, ετε με συνδυασμος και μεμονωμνες υποψηφιτητες. Οι διατξεις του Ν 1667/1986 περ αστικν συνεταιρισμν, πως προκπτει και απ το ρθρο 17 παρ. 4 αυτο, χουν συμπληρωματικ εφαρμογ και στους οικοδομικος συνεταιρισμος σε θματα μη προβλεπμενα απ το ΠΔ 93/1987 και συνεπς στην περπτωση του τρπου της εκλογς του διοικητικο και του εποπτικο συμβουλου των οικοδομικν συνεταιρισμν, θα εφαρμοσθον οι διατξεις του ρθρου 8 παρ. 1 εδ. α' και 2 του ΠΔ 93/1987, ως ειδικς σε σχση με τη γενικ διταξη του ρθρου 5 παρ. 7 του Ν 1667/1986, διτι αφορον αποκλειστικ τους οικοδομικος συνεταιρισμος και προκπτει απ αυτς η βοληση του νομοθτη για διαφορετικ ρθμιση της εκλογς της διοκησης των οικοδομικν συνεταιρισμν, στε να προχει η επιλογ των προσπων των υποψηφων και χι των συνδυασμν.Δεκτ η αγωγ.

26-4-13  ΕφΘεσ 162/13Καταβολ ενιαου παραβλου εφσεως επ ομοδικας. Δεν απαιτεται, για την οικονομα της δκης, η προκαταβολ χωριστο παραβλου απ καθνα απ τους εκκαλοντες, ταν η φεση ασκθηκε απ αυτος με το διο δικγραφο, ανεξρτητα απ το αν οι διδικοι συνδονται μεταξ τους με τον δεσμ της απλς της αναγκαστικς ομοδικας. Το παρβολο του ρθρου 495 παρ. 4 ΚΠολΔ συνιστ οικονομικ υποχρωση του διαδκου, ως προπθεση για την αποτροπ αβασμων ενδκων βοηθημτων και μσων. Ο σκοπς αυτς ικανοποιεται, σε περπτωση ομοδικας, ανεξρτητα του εδους αυτς, με την καταβολ ενς και μνο παραβλου απ τους ομοδκους-εκκαλοντες. Παραδεκτ η φεση κατ οριστικς αποφσεως του Πολυμελος Πρωτοδικεου, επ διεκδικητικς αγωγς κυριτητας ακιντου, η οποα ασκθηκε απ τους ενγοντες της πρωτοβθμιας δκης με την κατθεση ενς μνον «ενιαου» παραβλου για τους περισστερους απλος ομοδκους - εκκαλοντες κατ’ εφαρμογν του ρθρου 495 παρ. 4, πως αυτ ισχει μετ την τροποποησ του με το Ν 4055/2012.

19-4-13   ΣτΕ (Α.Μ. ολομ.) 136/13 : Παρβολο επ ασφαλιστικν μτρων. Η επμαχη  διταξη του ρθρου 28 του ν. 4111/2013 με την οποα επιβλλεται η υποχρωση καταβολς ολοκλρου του ποσο του παραβλου ως την πρτη συζτηση της υποθσεως, ως προπθεση παραδεκτο της αιτσεως ασφαλιστικν μτρων, εμφανζεται δυσαναλγως αυστηρ σε σχση με τους επιδιωκμενους σκοπος της. Το ρθρο 20 παρ. 1 του Σ,  διασφαλζει για λα τα πρσωπα το δικαωμα δικαστικς προστασας, στην οποα περιλαμβνεται και η προσωριν δικαστικ προστασα, καθς και το ρθρο 6 της ΕΣΔΑ, αλλ δεν αποκλεουν στον κοιν νομοθτη να θεσπζει δικονομικς προποθσεις, οι οποες μως πρπει να μην υπερβανουν τα ρια εκενα, πραν των οποων θα συνεπγοντο την μεση μμεση κατλυση του προστατευομνου απ τις ανωτρω διατξεις ατομικο δικαιματος. Η διταξη του ρθρου 28 του ν. 4111/13 παραβιζει την αρχ της αναλογικτητας και εναι, κατ τοτο, ανσχυρη και μη εφαρμοστα.

19-4-13  ΣτΕ (Δ') 690/13 : ''Δκη πιλτος''. Ζτημα γενικτερου ενδιαφροντος. Παρλειψη καταβολς διοδων. Επιβολ διοικητικο προστμου ψους 200 ευρ. Προσφυγ κατ πρξεως βεβαωσης παρβασης με επιβολ προστμου , λγω μη καταβολς διοδων κατ τη διλευση οχματος απ σταθμ διοδων. Η συνταγματικτητας της διταξης της παρ. 10 του ρθρου 29 ΚΟΚ.Παραχρηση δικαιματος εκμετλλευσης αυτοκινητδρομου σε αννυμη εταιρα. Δεν αντκειται στο Σνταγμα κατ' αρχν, οτε η επιβολ διοδων. Απρριψη λγων προσφυγς που ερεδονται στην παρβαση του ρθρου 5 Σ και της αρχς της αναλογικτητας. Οι μνιμοι κτοικοι των ΟΤΑ στους οποους λειτουργον σταθμο διοδων δεν απαλλσσονται απ την υποχρωση καταβολς διοδων.

19-4-13  ΣτΕ (γνωμ. Ε') 77/13 : Προστασα της πολιτιστικς κληρονομις. Επεξεργασα του π.δ. που αφορα την τροποποηση του συντελεστ δμησης των οικοπδων και του μγιστου επιτρεπμενου ψους των κτιρων στην περιοχ γρω απ τον αρχαιολογικ χρο Ακαδημας Πλτωνος του ρυμοτομικο σχεδου Αθηνν. Το ΣτΕ γνωμοδοτε περ διατρησης των αυξημνων περιορισμν στους ρους δμησης της περιοχς γρω απ τον εν λγω αρχαιολογικ χρο, για να εναι σννομες στο σνολ τους οι ρυθμσεις του σχεδου διατγματος και σμφωνες προς την, απορρουσα απ το ρθρο 24 παρ. 6 του Συντγματος, υποχρωση προστασας της πολιτιστικς κληρονομις.

19-4-13  Στε (γνωμ.Ε') 52/13 : Το Ναυτικ Οχυρ του Αγου Στεφνου στην Κρκυρα.  Το υπ επεξεργασα σχδιο του π.δ. για την τροποποηση του Ναυτικο Οχυρο του Αγου Στεφνου της κτηματικς περιοχς του Δμου Κερκυραων και ο ανακαθορισμς των ορων του σε να θση στην δια περιοχ. Κατ τη στθμιση λων των προστατευμενων ννομων αγαθν αναγομνων στο γενικτερο εθνικ και δημσιο αυμφρον, με εκενο της εθνικς ασφλειας, καθς πρπει προεχντως να διασφαλισθε η ανεξαρτησα της Χρας, το ΣτΕ γνωμοδοτε οτι το υπ επεξεργασα σχδιο προεδρικο διατγματος δεν προτενεται προς το παρν νομμως.

12-4-13  ΕισΑρΠγου (εγκ) 1/13 : Προστασα των ζων - αποσαφνιση ζητημτων που ανκυψαν απ την εφαρμογ του ν. 4039/12.
Καταλματα ζων - τρηση των ρων υγιεινς. Φιλοζωικς οργανσεις - συνεργασα αυτν με τις Αρχς. Ζα συντροφις και αδσποτα. Εγκλματα σε βρος των ζων - ηλεκτρονικ γκλημα σε βρος ζου - διαδικασα - αρμδιοι φορες.

12-4-13  ΜΠρΗρ  255/13 :  Διρθωση ληξιαρχικς πρξης - Αλλαγ φλου - Εκοσια δικαιοδοσα. Ατηση που γινε δεκτ για βεβαωση προς διρθωση ληξιαρχικς πρξης γννησης αναφορικ με το φλο, το κριο νομα και το επθετο της αιτοσας, στε, κατπιν χειρουργικς επμβασης, να συνδει ο φαιντυπς της με τα επσημα στοιχεα της.

12-4-13  ΣτΕ (Ολ) 36/13 : Συννωση Δμων - Πργραμμα ''Καλλικρτης''. Ο αιτν Δμος, ο οποος, σμφωνα με την διταξη του ρθρου 1 παρ. 2 εδ. 19 Α 10 του ν. 3852/2010, καταργεται και συνεννεται, πως και λλοι δμοι, στο συνιστμενο νο Δμο Λαγκαδ, ζητε την ακρωση της υπ’ αριθ. 46494/13.8.2010 αποφσεως του Υπουργο Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, με την οποα ορσθηκε ο αριθμς των δημοτικν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας δμου με βση τον πληθυσμ της, καθ’ ο μρος αφορ το νο Δμο Λαγκαδ, προβλλοντας τι η πρξη αυτ ερεδεται επ της ως νω, αντισυνταγματικς κατ τον αιτοντα Δμο, διατξεως νμου. Προβλλεται επσης τι ο αιτν δμος, ο οποος εκτενεται σε ορεινς περιοχς, ανκει σε διαφορετικ γεωμορφολογικ εντητα απ τον πεδιν Δμο Λαγκαδ, με τον οποο, μεταξ λλων συνεννεται. Η διταξη του ρθρου 101 παρ.4  του Συντ. δεν χει μονοσμαντη ννοια, δεν απευθνεται δηλαδ επιταγ για την δημιουργα ορεινν ο.τ.α., αλλ εναπκειται στο νομοθτη να επιλξει την επωφελστερη για την ανπτυξη των ορεινν περιοχν λση, η οποα δεν αποκλεεται να εναι και η συννωση ορεινν ο.τ.α. με μορους ημιορεινος πεδινος οργανισμος. Απορρπτει την ατηση.

12-4-13
  ΑΠΔΠΧ 25/13 : Προστασα προσωπικν δεδομνων στις ηλεκτρονικς επικοινωνες. Παρνομη συλλογ και χρση προσωπικν δεδομνων για τον σκοπ της απευθεας εμπορικς προθησης και διαφμισης μσω της αποστολς αζτητης ηλεκτρονικς επικοινωνας (SPAM).
Πρστιµο 15.000 ευρ στην εταιρα για παρνοµη συλλογ και περαιτρω χρση προσωπικν δεδοµνων για τον σκοπ της απευθεας εµπορικς προθησης και διαφµισης µσω της αποστολς αζτητης ηλεκτρονικς επικοινωνας (παραβαση του ρθρου 11 ν. 3471/2006) και καταστροφ του αρχεου των διευθνσεων ηλεκτρονικο ταχυδροµεου που διατηρε.

4-4-13  ΣτΕ (ΕΑ) 36/13 : Η συνταγματικτητα της διταξης του ρθρου 209Α ΚΔΔ που προστθηκε με το ρθρο 38 του Ν. 3900/2010. Η ρθμιση του ρθρου 38 του Ν 3900/2010 που προβλπει, προκειμνου περ φορολογικν και τελωνειακν διαφορν, ως λγο αναστολς εκτλεσης της πρωτδικης δικαστικς απφασης, μνο την πρδηλη βασιμτητα του ενδκου μσου, δεν παραβιζει τα ρθρα 20 παρ. 1 του Συντ. και 6 παρ. 1 και 13 της Ευρωπακς Σμβασης των Δικαιωμτων του Ανθρπου (ΕΣΔΑ), δεδομνου τι η ρθμιση αυτ αναφρεται σε υποθσεις για τις οποες χει δη εκδοθε πρωτδικη απφαση, η οποα συνιστ κατ το νμο ττλο εσπραξης του ποσο του φρου, τλους προστμου που κρθηκε δικαστικς οφειλμενο. Το γεγονς δε, τι χει προηγηθε δικαστικ απφαση για το κριο αντικεμενο της διαφορς επιτρπει τον περιορισμ της προσωρινς δικαστικς προστασας σε περπτωση σκησης ενδκου μσου, ενψει των ανωτρω σκοπν που υπηρετε η επμαχη ρθμιση και αναφρονται στην επιβαλλμενη απ το Σνταγμα εκπλρωση των φορολογικν υποχρεσεων του πολτη (ρθρο 4 παρ. 5 του Συντ.). Παραπμπει στο ΔιοικΕφΑθ. 

4-4-13
  ΣτΕ (Ολ)  32/13 :
Προστασα φυσικο περιβλλοντος. Δση - Δασικς εκτσεις. Οι διατξεις του πρτου εδαφου της περ.ΙΙΙ της παρ. 3 του ρθ. 1 Ν 3208/2003 (νο ρθ. 3 Ν 998/1979) και των στοιχ. α και β της αυτς περ. ΙΙΙ της παρ. 3, σχετικ με τον ορισμ της ννοιας του δασικο οικοσυστματος, κρνονται αντισυνταγματικς, για τον λγο τι προποθτουν την παρξη δασοπονικν μνον ειδν και μλιστα επ αριθμητικς προσδιοριζομνης ελαχστης εκτσεως. Προσκροουν δε και στο τελευταο εδφιο της υπ το ρθ. 24 Συντ. ερμηνευτικς δηλσεως, για τον λγο τι δεν θτουν ως κριτριο χαρακτηρισμο μιας εκτσεως ως δσους δασικς το αραι μη της επ αυτς δασικς βλαστσεως, αλλ λλο κριτριο συναπτμενο με το ψος της βλαστσεως. Δχεται την ατηση.

4-4-13   
ΣτΕ (Β') 1026/13Φορολογα εισοδματος -  Ειδικο ερευνητικ επδομα που καταβλλεται στα μλη Δ.Ε.Π. Το ειδικ ερευνητικ επδομα για την εκτλεση μεταδιδακτορικς ρευνας και την ταχτερη και αποτελεσματικτερη προθηση των ερευνητικν προγραμμτων, που κατ τον ν. 2530/1997 καταβλλεται στα μλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., οτε κατ νμο οτε απ την φση του καταβλλεται για την κλυψη δαπανν στις οποες τα μλη αυτ υποβλλονται για την εκπλρωση του λειτουργματς τους, παρ τους χορηγεται ως ενσχυση  Συνεπς, η εν λγω μηνιαα οικονομικ παροχ αποτελε πρσθετη αμοιβ των μελν Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., η οποα, προσαυξνουσα το μισθ τους, υπκειται σε φρο εισοδματος.

21-3-13  
ΣτΕ (Δ')  1032/13 : Αντισυνταγματικτητα της διατξεως με την οποα παρχεται στο Σ.Δ.Ο.Ε. η δυναττητα δεσμεσεως περιουσιακν στοιχεων. Η εξουσα των αρμοδων οργνων του Σ.Δ.Ο.Ε. να επιβλουν τη δσμευση των τραπεζικν λογαριασμν και περιουσιακν στοιχεων ελεγχομνου προσπου, βσει του ρθρου 30 του ν.3296/04, κατ' αρχν χει προληπτικ χαρακτρα και αποσκοπε στην προστασα του δημσιου συμφροντος. Γεννται μως απ το μτρο αυτ ζτημα σοβαρς επμβασης στα συνταγματικς προστατευμενα αγαθ της, καθς συνεπγεται σοβαρ περιορισμ των περιουσιακν δικαιωμτων και της οικονομικς και επαγγελματικς ελευθερας του ελεγχμενου προσπου. Απ μνος του ο σκοπς του ενλγω μτρου δεν αρκε για να νομιμοποισει απ συνταγματικς απψεως την επμαχη ρθμιση του νμου.Παραπομπ στην Ολομλεια.

21-3-13  
ΜονΠρΑθ 136/13 : Παραδεκτ η συζτηση της ατησης ασφαλιστικν μτρων χωρς να υφσταται ανγκη καταβολς δικαστικο ενσμου. Ασφαλιστικ μτρα - γαμικς διαφορς - διατροφ.
Με το Ν. 4093/2012 προστθηκε και η υποχρωση καταβολς δικαστικο ενσμου «για κθε λλο δικγραφο πραν της αγωγς που υπκειται σε δικαστικ νσημο κατ τις οικεες διατξεις», εν εξαλεφθηκε η διταξη του ρθρου 2 ΓΠΟΗ/1912 που εξαιροσε τα ασφαλιστικ μτρα. Στην ννοια του κθε «λλου δικογρφου» δεν μπορε να συμπεριληφθε και η ατηση ασφαλιστικν μτρων, διτι δεν οδηγον σε οριστικ κρση επ της νδικης διαφορς, αλλ παρχουν προσωριν δικαστικ προστασα και συνθως ακολουθονται απ την σκηση αγωγς για την οποα καταβλλεται το αναλογον δικαστικ νσημο, πλον και επ αναγνωριστικν αγωγν με εξαρεση αυτν που προσδιορζονται στο ρθρο 21 του ν. 4055/12. Διαφορετικ ο διδικος θα υποχρεωνταν σε πολλαπλ καταβολ δικαστικο ενσμου για την δια νδικη υπθεση, το οποο θα ρχονταν σε αντθεση με το ρθρο 20 παρ.1 Συντ., και με το ρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ.
Συνεπς, η διταξη της παρ. ΙΓ παρ. 6α του Ν, 4093/2012 εναι αριστη, και ρα ανεφρμοστη κατ το σκλος που επιβλλει την καταβολ δικαστικο ενσμου σε κθε δικγραφο που υποβλλεται σε οποιοδποτε δικαστριο του Κρτους. Ως εκ τοτου εναι παραδεκτ η συζτηση της ατησης ασφαλιστικν μτρων χωρς να υφσταται ανγκη καταβολς δικαστικο ενσμου. Απορρπτει την ατηση κατ' ουσαν.

21-3-13  
ΣτΕ (Β') 424/13 : ΚΒΣ - εικονικ φορολογικ στοιχεα - ατομικ επιχερηση - πρστιμα - υποκεμενο φορολογας.
Το Διοικητικ Εφετεο σε αντθεση με το πρωτοβθμιο δικαστριο κρινε τι εφσον η αναιρεσβλητη ταν μνο
τυπικ φορας της ατομικς επιχερησης, με αντικεμενο δραστηριτητας το εμπριο υλικν χυτηρου και ουδεμα πραγματικ και ουσιαστικ σχση εχε με τη λειτουργα της, την οποα ασκοσε εν τοις πργμασι ο ευρισκμενος σε κατσταση πτωχεσεως Δ.Κ., μη νμιμα επιβλθηκαν σε βρος της τα νδικα πρστιμα για τις επμαχες παραβσεις.
Λγω της μεζονος σπουδαιτητας του τιθμενου στην κρινμενη υπθεση ζητματος, αλλ και της αντθετης νομολογας του Δικαστηρου κατ την ερμηνεα της προσχουσας διατξεως του ρθρου 31 του Ν. 1591/1986, το Τμμα κρνει τι η υπθεση πρπει να παραπεμφθε προς εκδκαση στην επταμελ σνθεση του Τμματος.

21-3-13 
ΑρΠγος (Ολ) 2/13Ναυτιλιακς εταιρες  - βασικς μτοχος  - ευθνη εις ολληρον μετχου και νομικο προσπου απ επιχειρηματικ δραστηριτητα του  - Πληση καυσμων. Αναρεση για παρβαση καννα ουσιαστικο δικαου. ρση νομικς προσωπικτητας. Κατχρηση του θεσμο της εταιρας.
Η αναιρεσεουσα προβη στην επδικη συναλλαγ πλησης καυσμων βασιζμενη στις διαβεβαισεις του πρτου αναιρεσιβλτου και βασικο μετχου,  ο οποος λειτουργντας αθμιτα μετφερε τον κνδυνο απ τη δικ του στην ουσα επιχειρηματικ δραστηριτητα  στην αναιρεσεουσα, εξαιτας της ανεπαρκος χρηματοδτησης της δετερης αναιρεσβλητης - πλοιοκττριας εταιρας. Κρση περ καταχρηστικς συμπεριφορς του πρ του αναιρεσιβλτου, ο οποος επικαλστηκε τη νομικ προσωπικτητα της δετερης αναιρεσβλητης, η οποα δεν εξφλησε το τμημα της πλησης. ρση της περιουσιακς αυτοτλειας της εταιρας προκειμνου να επεκταθε και στον πρτο αναιρεσβλητο η υποχρωση προς εξφληση του ενλγω χρους.

8-3-13 
ΜονΠρΘεσ 4075/13 : Εισαγωγικ δικγραφα - κοινοποισεις - το παραδεκτ της συζτησης.Τα εισαγωγικ δικγραφα κθε δκης, η οποα ενδιαφρει την καταλειπμενη υπρ κοινωφελος σκοπο περιουσα, κοινοποιονται και στον Υπουργ των Οικονομικν, παρλειψη δε της κοινοποησης αυτς συνεπγεται απαρδεκτο της συζητσεως, το οποο λαμβνεται υπψη και αυτεπαγγλτως. Εφαρμογ των διατξεων των περ των δικν και προθεσμιν υπρ του Δημοσου. Στην προκεμενη περπτωση, επαναφρεται προς συζτηση, με την κλση του ενγοντος ΝΠΔΔ, το οποο τυγχνει κοινωφελς δρυμα, η νδικη αγωγ του, η συζτηση της οποας κηρχθηκε απαρδεκτη με τη με αριθμ 20859/2012 απφαση του παρντος Δικαστηρου, λγω μη κοινοποησης της στον Υπουργ Οικονομικν. Το ενγον προσκομζει αυτ τη φορ τις εκθσεις επδοσης απ τις οποες προκπτει τι πιστ αντγραφα της νδικης αγωγς και της ανωτρω κλσης επιδθηκαν στον Υπουργ Οικονομικν. Πλην μως, οι επιδσεις αυτς, που πρεπε να γνουν τουλχιστον τριντα (30) ημρες πριν απ την ορισθεσα δικσιμο, χωρς να επιτρπεται σντμηση της προθεσμας αυτς, γιναν μλις δδεκα (12) ημρες πριν απ την ανωτρω δικσιμο και εναι για τον λγο αυτ εκπρθεσμες, με αποτλεσμα, εφσον δεν παραστθηκε ο εν λγω Υπουργς κατ τη συζτηση, καθς με αυτ τον τρπο θα καλυπτταν η εν λγω λλειψη, να πρπει να κηρυχθε απαρδεκτη.

8-3-13  
ΜονΠρΒερ 9/ΑΦ/13 : Ασφαλιστικ μτρα - ατηση χοργησης κρσιμων εγγρφων που εναι απαρατητα για την ευδωση εκκρεμοσας αγωγς του αιτοντος που πρκειται να εκδικαστε μεσα.
Ο αιτν, ιδιοκττης λεωφορεου, χει δη ασκσει αγωγ κατα του ΚΤΕΛ, ζητντας να πασει η καθς αννυμη εταιρα την νιση μεταχεριση του και να υποχρεωθε στη δρομολγηση του λεωφορεου του, στε να εκτελει σο αριθμ δρομολογων προς Αθνα με τα λοιπ λεωφορεα. Με την παροσα ατηση ασφαλιστικν μτρων ο αιτν ζητ να ρυθμιστε προσωριν η κατσταση και να υποχρεωθον οι καθ'ων να του χορηγσουν τα κρσιμα γγραφα που του αρνονται και τα οποα του εναι απαρατητα για την ευδωση της ανοιχθεσας με την αγωγ του δκης. Το δικαστριο δχεται εν μρει την ατηση και υποχρενει τους καθ'ων να χορηγσουν στον αιτοντα επικυρωμνα αντγραφα εγγρφων, τα οποα και προσδιορζει το διο ρητ.

8-3-13  
ΣτΕ (Ολ) 95/13 : Δικαστικο υπλληλοι - μη επιτρεπτ η χοργηση του επιδματος των 176 ευρ. Σμφωνα με τη συνταγματικ αρχ της ιστητας δεν απορρει υποχρωση της Διοκησης να επεκτενει τη χοργηση στους δικαστικος υπαλλλους της παροχς των 176 ευρ, διτι αυτο λμβαναν πρσθετες μισθολογικς παροχς που υπερβαιναν το χρηματικ αυτ ποσ. Αδιφορο το γεγονς, εν η παροχ αυτ χορηγεται παρανμως σε λλες κατηγορες υπαλλλων. Δχεται την κρινμενη ατηση αναιρσεως. Αναιρε την υπ' αριθμ. 1342/09 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Θεσσαλονκης.

8-3-13  
ΣτΕ (Δ') 1/13Δκαιη ικανοποηση λγω υπρβασης ελογης διρκειας διοικητικς δκης σε διαφορ απ ανκληση χοργησης ιθαγνειας - προποθσεις. Εφαρμογ και στην ατηση του ρθρου 53 του Ν.4055/12 της γενικς αρχς του δικονομικο δικαου βσει της οποας κθε νδικο βοθημα, με το οποο επιδικεται η επιδκαση χρηματικς απαιτσεως, ασκεται απαραδκτως, λγω αοριστας, αν δεν προσδιορζεται το ποσ της χρηματικς απαιτσεως. Στην περπτωση μως υπερβσεως της ελογης διρκειας της διοικητικς δκης που δεν συναρτται με αστικς ποινικς φσεως υποθσεις, οι διατξεις του ν. 4055/12 δεν εφαρμζονται και η ατηση απορρπτεται ως απαρδεκτη. Η ιθαγνεια δεν αποτελε δικαωμα αστικς φσεως και δεν συναρτται με υπθεση αστικς ποινικς φσεως κατ το ρθρο 6 παρ.1 ΕΣΔΑ. Απορρπτει ως απαρδεκτη την ατηση.

1-3-13  
ΕιρΙλου 59/13 : Υπερχρεωμνα νοικοκυρι - Ατηση υπαγωγς στις διατξεις του ν.3869/10. Υπεθυνη δλωση του αιτοντος για την περιουσιακ του κατσταση και το εισδημ του, που φρει ημερομηνα σνταξης και υπογραφς προγενστερης κατ 12 ημρες της ασκσεως της ατησης, θεωρθηκε απ το Δικαστριο ως εμπροθσμως ασκηθεσα, απορριπτμενης συνακλουθα της υποβληθεσας απ τη δετερη πισττρια σχετικς νστασης περ ελλεψεως τηρσεως προδικασας. Αποδεδειγμνη μεωση των αποδοχν του αιτοντος, ο οποος εναι γγαμος με δο ανλικα τκνα και το μνο περιουσιακ του στοιχεο εναι να αυτοκνητο. Το Δικαστριο προσδιορζει μηδενικς καταβολς για χρονικ διστημα ενς τους για τις οφειλς του αιτοντος και ορζει να δικσιμο για τη διερενηση περιπτσεως επαναπροσδιορισμο των μηνιαων καταβολν.

1-3-13  
ΓνωμΑρΠγου 2/13 : Φοροδιαφυγ. Περ της αναδρομικς μη ισχος της διταξης του ρθρου 21 παρ. 2, πως αυτ ισχει μετ την αντικατστασ της με το Ν. 3943/2011. Δικριση περιπτσεων φοροδιαφυγς για τις οποες υφσταται υποχρωση των αρμοδων υπηρεσιν του Υπουργεου Οικονομικν να υποβλλουν μηνυτριες αναφορς και πτε πρπει αυτς να υποβλλονται. Το τελευταο εδφιο της παρ. 2 του ρθρου 21 του Ν. 2523/97, το οποο προστθηκε με το ρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. θ' του Ν. 3943/2011, που αναφρεται στην περπτωση ποινικς δωξης που δεν αρχζει κατ προσπου που αποδεικνει τι χει ναντι του Δημοσου των ΟΤΑ απατηση ποσο σου και μεγαλτερου για το οποο επρκειτο να ασκηθε ποινικ δωξη κατ'αυτου, περιχει ευμενστερη ρθμιση και συνεπς εφαρμζεται αναδρομικ σε λες τις περιπτσεις φοροδιαφυγς, ανεξρτητα απ το χρνο τλεσς τους.

1-3-13  
ΜονΠρΧαν 264/12 : Καταγγελα σμβασης εργασας αορστου χρνου μητρας εντς τους απ τον τοκετ - προειδοποηση. Επδομα λογιστικς μηχανς και ισολογισμο. νσταση καταχρηστικς αξωσης για μισθος υπερημερας. Υποχρωση απασχλησης. κυρη η καταγγελα με προμνυση της σμβασης εργασας εργαζομνης εντς του τους που επακολουθε του τοκετο ταν κατ το χρνο της προμνυσης δεν εχε συμπληρωθε τος απ τον τοκετ, μολοντι κατ το πρας της προθεσμας προμνυσης εχε παρλθει το τος. Δχεται εν μρει την αγωγ.

21-2-13 
ΣτΕ (Ολ) 460/13 : Ιθαγνεια τκνων αλλοδαπν και δικαωμα του εκλγειν και εκλγεσθαι των αλλοδαπν στις δημοτικς εκλογς -  Ν. 3838/10. Με βση το Σνταγμα βασικ προπθεση για την απονομ της ελληνικς ιθαγνειας αποτελε η παρξη ουσιαστικο δεσμο του αλλοδαπο προς το ελληνικ κρτος.
Οι διατξεις του νμου 3838/2010 τροποποησαν το υφιστμενο νομικ καθεστς αποκτσεως της ελληνικς ιθαγενεας, το οποο βασζεται, κατ κριο λγο στο «δκαιο της καταγωγς» (jus sanguinis)και προσθεσαν περιπτσεις αποκτσεως της ελληνικς ιθαγενεας, μεταξ των λλων και βσει του «δικαου του εδφους» (jus soli). Οι περιπτσεις αυτς εναι α) απκτηση της ελληνικς ιθαγνειας απ ανλικα τκνα αλλοδαπν υπηκων που γεννιονται στην Ελλδα και των οποων οι γονες διαμνουν στην χρα επ πντε τη. Η διαμον απαιτεται να εναι μνιμη και νμιμη, β) απκτηση της ελληνικς ιθαγνειας απ τκνα αλλοδαπν που φοτησαν επ ξι τη σε ελληνικ σχολεα γ) απκτηση της ελληνικς ιθαγνειας απ ενλικους αλλοδαπος με δλωσ τους μεταξ 18ου και 21ου τους, εφ’ σον εφοτησαν επ ξη τη σε ελληνικ σχολεο. Οι ρυθμσεις του ν. 3838/2010 στις παραπνω περιπτσεις δεν εναι σμφωνες με το Σνταγμα, και τοτο, διτι ο νομοθτης χρησιμοποιε τυπικ απλς κριτριο για την απδοση της ελληνικς ιθαγενεας, το οποο μλιστα εναι και επισφαλς, εν ελλεπουν τα ουσιαστικ κριτρια, οτως στε να τεκμηρινεται ο γνσιος δεσμς του αλλοδαπο προς την ελληνικ κοινωνα, Επσης, οι διατξεις του ν. 3838/2010 καθ’ σον αναγνωρζουν σε αλλοδαπος υπηκους τρτων χωρν, μη χοντες καν την ιδιτητα του ομογενος, δικαωμα του εκλγειν και εκλγεσθαι κατ τις εκλογς των ΟΤΑ α βαθμο, παραβιζοντας τσι την αρχ τι τα πολιτικ αυτ δικαιματα ανκουν αποκλειστικ σε λληνες πολτες, δεν εναι σμφωνες προς το Σνταγμα.

21-2-13 
ΣτΕ (Ολ) 38/13 : Πργραμμα ''Καλλικρτης'' - ν. 3852/10. Κατργηση και συννωση Δμων.  Με την εν λγω ατηση ακρωσης, η οποα εισχθη στην Ολομλεια του Δικαστηρου, λγω σπουδαιτητας,  ο αιτν Δμος, που σμφωνα με την διταξη του ρθρου 1 παρ. 2 εδ. 31 A3 του ν. 3852/2010 με ττλο «Να Αρχιτεκτονικ της Αυτοδιοκησης και της Αποκεντρωμνης Διοκησης -Πργραμμα Καλλικρτης», καταργεται και συνεννεται, ζητε την ακρωση της υπ' αριθ. 45892/11.8.2010 αποφσεως του Υπουργο Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, για το λγο τι αυτ χει ρεισμα σε διταξη νμου που αντκειται στα ρθα 101 και 102 του Συντγματος. Νομιμοποηση του αιτοντος Δμου. Ο νομοθτης δναται να προβανει σε συννωση δμων και κοινοττων σε μεγαλτερους πρωτοβθμιους Ο.Τ.Α. με κριτρια, πραν του γενικτερου δημσιου και εθνικο συμφροντος, τα τοπικ δεδομνα που συναρτνται καταρχν με τις γεωοικονομικς, κοινωνικς και συγκοινωνιακς συνθκες των οικεων περιοχν. Κρση τι ο νμος,  που στο πλασιο της εφαρμογς του, καταργονται ακμα και σε ευρεα κλμακα  ΟΤΑ με συννωσ τους σε μεγαλτερους οργανισμος δεν αντκειται στο Σνταγμα. Απρριψη της ατησης.

21-2-13
  ΕιρΘεσ 45/13 (πρωσ.διαταγ) Προσωριν διαταγ με την οποα γινε δεκτ το ατημα της προσωρινς απαγρευσης παρακρτησης απ το μισθ της αιτοσας του ποσο των 296,76 ευρ και 240,06 ευρ υπρ των πιστωτν αυτς, τοι του ''Ταχυδρομικο Ταμιευτηρου'' και του ''Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων'' αντστοιχα, ως και τη συζτηση της ατησης υπαγωγς της στο Ν. 3869/10 περ ρυθμσεως οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων.

18-2-13  
ΕιρΘεσ 8036/12 : Διαταγ πληρωμς απ συναλλαγματικ κατ Α.Ε. - Αναγκαστικ κατσχεση διακριτικο σματος ραδιοφωνικο σταθμο της Α.Ε.
Απατηση κατ Α.Ε. βσει διαταγς πληρωμς και ρνηση της καθς να ικανοποισει τις αξισεις της αιτοσας, παρτι επεδθη κανονικ σ'αυτν αντγραφο εξ απογρφου εκτελεστο με επιταγ προς εκτλεση. Η αιτοσα ισχυρζεται τι το μνο αξιλογο περιουσιακ στοιχεο της καθς απ το οποο μπορον να ικανοποιηθον πλρως οι απαιτησεις της εναι το διακριτικ σμα με το οποο εκπμπει η καθς Α.Ε. εκμετλλευσης ραδιοφωνικο σταθμου. Ζητε λοιπν να δοθε δεια απ το δικαστριο προς κατσχεση του σματος αυτο.
Ερημοδικα της καθς. Δχεται την ατηση το δικαστριο και διατσσει την αναγκαστικ κατσχεση απ την αιτοσα του διακριτικο σματος.

11-2-13  
ΜονΠρΘεσ 499/13 : Ομρρυθμη εταιρα - λση - εκκαθριση - καταγγελα αυτς απ εταρο - ροι του καταστατικο - διορισμς εκκαθαριστ και αντικατσταση αυτο. Συνεκδκαση αιτσεων λγω συνφειας. Καταγγελα ομρρυθμης εταιρας απ τον να εταρο και πρτης των αιτοντων, για λγους οι οποοι συνστανται σε διαχειριστικς παραβσεις και αυθαιρεσες εκ μρους του αντισυμβαλλομνου της, που επφερε, τσο τη λση της μεταξ των διαδκων υφιστμενης ομρρυθμης εταιρας αορστου χρνου, σο και την εσοδ της στο στδιο της εκκαθαρσεως, καθς υφσταντο εταιρικς υποχρεσεις που πρπει να εκπληρωθον. Η ρτρα του καταστατικο κατ την οποα σε περπτωση καταγγελας της εταιρεας υπ του ενς εταρου, αυτ θα συνεχζεται υπ του εναπομεναντος εταρου, ο δε καταγγελας λαμβνει την αξα της μερδας του απ την εταιρεα και ο εναπομενας εταρος μπορε να συνεχσει τη λειτουργα της εταιρεας με την εσοδο νου εταρου, εναι κυρη, καθς αναγκαα προπθεση εγκυρτητας της ως νω ρτρας εναι, ετε οι εναπομεναντες εταροι να εναι τουλχιστον δο, ετε (σε περπτωση διμελος εταιρεας) να προβλπεται απ το καταστατικ ταυτχρονη εσοδος λλου εταρου. Η εκκαθριση ανατθηκε σε αμφτερους τους εταρους - αντικατσταση του ενς συνεκκαθαριστ και διορισμς νου, με την υπ'αριθμ. 1282/11 απφαση του Εφετεου Θεσσαλονκης. Ατηση εξαρεσης του τελευταου εκκαθαριστ - σπουδαος ο λγος αντικαταστσεως αυτο που συνσταται σε προβλματα υγεας. Δχεται την υπ στοιχεα α' ατηση, απορρπτει την υπ στοιχεα β' ατηση και διορζει νο εκκαθαριστ.

11-2-13  
ΕιρΠειρ 163/12 : Υπαγωγ υπερχρεωμνων φυσικν προσπων στη ρθμιση του Ν. 3869/2010.  Μεταβολ προσπου πιστωτ βσει εκχωρσεως. Μεταβολ προσπου πιστωτ και βσει του Ν 3156/2003 περ τιτλοποισεως επιχειρηματικν απαιτσεων. Καταχριση της μεταβιβσεως της απαιτσεως στο ειδικ δημσιο βιβλο. Κατ πλσμα του νμου αναγγελα της μεταβιβσεως. Συμμετοχ στη διαδικασα του παλαιο πιστωτ παρ τη μεταββαση της απαιτσεως. Απρριψη ναντι αυτο της αιτσεως. Δεκτ η ατηση και ρθμιση των χρεν του οφειλτη με μηδενικς καταβολς ναντι των λοιπν μετεχντων πιστωτν. Ορισμς νας δικασμου για επαναπροσδιορισμ των μηνιαων καταβολν του αιτοντος, εξαιρουμνης της εκποησης της κριας κατοικας του.

11-2-13  
ΜονΠρΚορ 183/12 : Προσβολ του περιβλλοντος - προσβολ της προσωπικτητας. Η προσβολ του περιβλλοντος που εναι να απ τα αγαθ που απαρτζουν την προσωπικτητα του ατμου παρχει στο τομο αγγιμη αξωση απ το ρθρο 57 ΑΚ εναντον εκενου, απ τη δρση του οποου προρχεται η βλαπτικ ενργεια που αποτελε την αιτα επιβρυνσης του περιβλλοντος. Το δικαστριο, με τη διαδικασα των ασφαλιστικν μτρων, υποχρενει διαδημοτικ επιχερηση καθαριτητας και προστασας περιβλλοντος να επιτρπει στον αιτοντα δμο να αποθτει τα απορρμματ του στο ΧΥΤΑ Κιτου και δη σε ποσοστ 42% (ως προς τις παραδιδμενες ποστητες). Εν μρει δεκτ η ατηση.

5-2-13  
ΜονΠρΑθ (ΑσφΜ) 1303/13 : Aναστολ αναγκαστικς εκτλεσης μχρι την κδοση απφασης επ της ανακοπς. Αναστολ πλειστηριασμο κριας κατοικας, που δεν υπερβανει το προβλεπμενο ριο αφορολγητης απκτησης κατοικας προσαυξημνο κατ 50%, της αιτοσας και εγγυτριας σε σμβαση πστωσης που καταρτστηκε μεταξ της καθς τρπεζας και της πρωτοφειλτριας ομρρυθμης εταιρας, υπρ της οποας εγγυθηκε η αιτοσα το εν λγω εκπλειστηριαζμενο ακνητο που αποτελε και την κρια κατοικα της. Η προστασα της κατοικας υπερχρεωμνων φυσικν προσπων απ πλειστηριασμος κατ το ρθρο 9 του ν.3869/10 και το ρθρο 46 του ν.3986/11. Επιπλον δεν πιθανολογθηκε τι η αιτοσα δολως περιλθε σε μνιμη αδυναμα πληρωμς του ληξιπρθεσμου χρους της. Επκταση, κατ την παρ. 2 του ρθρου 46 του ν.3986/11, της ευεργετικς μεταβατικς διταξης του ρθρου 19 του ν. 3869/10 και σε πρσωπα που χουν την πτωχευτικ ικαντητα, εν σε κθε περπτωση η αιτοσα δεν χει την εμπορικ ιδιτητα αφο δεν χει εργασθε ποτ και ασχολεται μνο με τα οικιακ, η δε υπογραφ απ αυτν ως εγγυτρια στην νδικη σμβαση πστωσης υπρ της ομρρυθμης εταιρας, της οποας ομρρυθμα μλη εναι ο σζυγος και τα τκνα της αιτοσας , προκειμνου να διευκολνει την οικογενειακ επιχερηση, δεν της προσδδει την εμπορικ ιδιτητα, εφσον δεν γνεται κατ σνηθες επγγελμα. Δεκτ η ατηση αναστολς.

4-2-13  
ΜονΠρΘεσ 28805/12 : Ανακοπ - ατηση αναστολς εκτλεσης διαταγς πληρωμς μχρι να εκδοθε απφαση επ της ανακοπς κατ της ανωτρω διαταγς πληρωμς και κατ των πρσθετων λγων αυτς. Η προσβαλλμενη διαταγ πληρωμς δχθηκε τι η καταβολ του ποσο των 87.000,00 δολλαρων, ως προκαταβολ αγορς ακιντου της αιτοσας, λαβε χρα στα πλασια κυρης συμφωνας διτι δεν τηρθηκε ο συμβολαιογραφικς τπος με συνπεια η προκαταβολ του τιμματος που καταβλθηκε να αναζητηθε απ την καθς με βση τις διατξεις του αδικαιολγητου πλουτισμο.Πρσθετοι λγοι ανακοπς. Κατ την κρση του Δικαστηρου αυτο δεν πιθανολογεται η ευδοκμηση της ανακοπς και η κρινμενη ατηση πρπει να απορριφθε.

4-2-13  
ΣτΕ (Α') 3337/12 : Αναιρετικς λεγχος εφετειακς απφασης απορριπτικς ανακοπς ερημοδικας. Στην περπτωση που η διαφορ που επιλθηκε απ το δικαστριο της ουσας ερμην του αναιρεσεοντος χει χρηματικ αντικεμενο, υπολειπμενο του θεσπισθντος  με τις διες διατξεις καττατου ορου των 5.900 ευρ, δεν εμππτει στο πεδο εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 53 του ΠΔ 18/89 περ απαραδκτου. Αντθετη μειοψηφα. Παραπομπ ζητματος στην Ολομλεια.

4-2-13  
ΕφΑθ 3670/12 : Τρπεζες. Εναι νμιμη η συμβατικ μετακλιση της εισφορς του Ν. 128/1975 στον πιστοχο. Διαταγ πληρωμς για την πληρωμ χρεωστικο υπολοπου αλληλχρεου λογαριασμο - περιεχμενο - αποδεικτικ δναμη του αποσπσματος των εμπορικν βιβλων της τρπεζας. Εναι κυρος ο ρος τι ο πιστοχος δεν δικαιοται να αμφισβητσει το περιεχμενο των αποσπασμτων.
Σμβαση εγγησης - κταση ευθνης του εγγυητ. Ν 2251/1994. ννοια καταναλωτ. Ο εγγυητς του οφειλτη που δεν εναι καταναλωτς δεν θεωρεται καταναλωτς. Παροχ εγγησης μετχων αννυμης εταιρας υπρ της εταιρας για επαγγελματικος σκοπος. Ανατοκισμς ληξιπροθσμων τκων, οφειλομνων σε τραπεζικος οργανισμος. Ανατοκισμς τκων υπερημερας σε οφειλς απ αλληλχρεο λογαριασμ. Τα δνεια τραπεζν δεν υπκεινται σε τλη χαρτοσμου και ΕΦΤΑ. Δχεται την φεση.

25-1-13  
ΣτΕ (ΕπΑν)  514/12 : ΕΟΠΠΥ - Φαρμακεα - Κοινωνικ Ασφλιση.
Ατηση αναστολς εκτλεσης της υπ' αριθμ. Φ.90380/5383/738/10.4.2012 κοινς αποφσεως των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικς Ασφλισης και Υγεας, και Κοινωνικς Αλληλεγγης με την οποα εγκρθηκε  ο νος Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας του ΕΟΠΠΥ. Με τις επιμαχες διατξεις του ρθρου 9 της προσβαλλμενης ΚΥΑ επιδικεται σκοπς δημοσου συμφροντος, ο οποος συνσταται στην προστασα της υγεας και ιδις αυτν που πσχουν απ βαρι νοσματα και χουν ανγκη φαρμκων, τα οποα ετε διατθενται αποκλειστικ απ τα φαρμακεα του οργανισμο τα φαρμακεα δημοσων νοσοκομεων, ετε δεν μπορον να αγορασθον απ τα ιδιωτικ φαρμακεα. Δεδομνων των δυσχερν δημοσιονομικν συνθηκν υπ τις οποες τελε η χρα, οι προσβαλλμενη ΚΥΑ αποσκοπε και στην εξυπηρτηση τερου σκοπο δημοσου συμφροντος, ο οποος βρσκει ρεισμα στην ανγκη μεισεως της φαρμακευτικς δαπνης που επωμζονται οι ασφαλιστικο οργανισμο και κατ συνπεια το κρτος. Ο αιτν Φαρμακευτικς Σλλογος επικαλεται βλβη, η οποα πως ισχυρζεται συνσταται στην επικνδυνη μεωση του κκλου εργασων των ιδιωτικν φαρμακεων, απ τη λειτουργα των φαρμακεων του ΕΟΠΠΥ και στη σοβαρ διακινδνευση, διτι τα φαρμακεα του οργανισμο θα λειτουργον χωρς λεγχο απ τις αρμδιες υγειονομικς αρχς και χωρς προηγομενη δεια.  Απορρπτει την ατηση.

25-1-13 
ΑΕΔ 25/12 : Οφειλς Δημοσου - το θεσπιζμενο ψος 6% του επιτοκου υπερημερας - προνομιακ μεταχεριση υπρ του Δημοσου - αμφισβτηση ως προς την ουσιαστικ συνταγματικτητα της διατξεως του ρθρου 21 Κδικα Δικν Δημοσου.
Με την 2812/2011 απφαση της Ολομλειας του Ελεγκτικο Συνεδρου παραπμφθηκε στο Αντατο Ειδικ Δικαστριο, η αμφισβτηση ως προς την ουσιαστικ συνταγματικτητα της διατξεως του ρθρου 21 του Κδικα των νμων περ δικν του Δημοσου, η οποα ανκυψε με την κδοση αντθετων αποφσεων της Ολομλειας του Ελεγκτικο Συνεδρου (2812/11) και του Αρεου Πγου (1127-1128/12).
Αρει την αμφισβτηση που ανκυψε και αποφανεται τι η διταξη του ρθρου 21 του Κδικα των νμων περ δικν του Δημοσου δεν αντκειται στα ρθρα 4 παρ. 1 και παρ. 5, 17, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. δ του Συντγματος.

17-1-13  
ΕφΑθ 2422/12 : Εμπορικς συναλλαγς ΝΠΔΔ. ΠΔ 166/2003 για την προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας και διατξεις της Οδηγας 2000/35/ΕΚ «για την καταπολμηση των καθυστερσεων πληρωμν στις εμπορικς συναλλαγς».
Συμβσεις πλησης μεταξ αννυμης εταιρας και νοσηλευτικο ιδρματος ΝΠΔΔ. Οφειλ του τιμματος. Οι διατξεις του ΠΔ 166/2003 εφαρμζονται επ συμβατικν αξισεων και ρυθμζουν το ψος του τκου υπερημερας και την ναρξ της. ταν η κρια αξωση του δανειστ στηρζεται στον αδικαιολγητο πλουτισμ εφαρμζονται οι διατξεις του Ν. 496/1974 που προβλπουιν τκο 6% ετησως. Απορρπτει την φεση.

17-1-13  
ΔιοικΕφΑθ 62/12 : Δημσιοι διαγωνισμο - μη υποβολ υπεθυνης δλωσης σε διαγωνισμ. Συρρο ενδκων βοηθημτων προδικαστικς προσφυγς του ρθρου 4 του Ν 3886/2010 και της ειδικς διοικητικς προσφυγς του ρθρου 227 του Ν 3852/2010 (Καλλικρτης). Υπερσχυση του ρθρου 4 παρ. 6 του Ν 3886/2010. Δεν απαιτεται η προηγομενη σκηση της διοικητικς προσφυγς για το παραδεκτ της αιτσεως ασφαλιστικν μτρων. H αιτοσα κοινοπραξα δεν υπβαλε την υπεθυνη δλωση που προβλπεται στην επδικη διακρυξη οτε για την δια ως διαγωνιζμενη, στε να δεσμεεται αυτ για την καταβολ της αμοιβς των μελετητν αλλ οτε και τα συνεργαζμενα μελετητικ γραφεα στε να μη μπορον να στραφον για την αμοιβ τους κατ της αναθτουσας αρχς, με συνπεια η μη υποβολ της να αποτελε λγο αποκλεισμο της απ το διαγωνισμ κατ τη διακρυξη αυτ. Απορρπτει την ατηση. Δχεται τις παρεμβσεις.

17-1-13 
ΓνωμΕισΑρΠγου  8/12Αυτοτλεια μη συνεχμενων ρτιων οικοπδων γηπδων περιερχομνων στον αυτ κριο με να διαφορετικ συμβλαια.
Τθεται το ερτημα, αν, σε περπτωση κτσεως συνεχμενων ρτιων οικοπδων απ τον αυτ κριο, με διαφορετικ συμβλαια, τα οικπεδα αυτ διατηρον την αυτοτλεια τους και εν μπορον να μεταβιβασθον περαιτρω ως ρτια και αυτοτελ οικπεδα, σε εφαρμογ των περ αρτιτητας (κατ καννα κατ παρκκλιση) διατξεων της πολεοδομικς νομοθεσας. Ενδεχμενη απκλιση απ την πγια συναλλακτικ, συμβολαιογραφικ και διοικητικ πρακτικ που ακολουθειται σμερα, ενδεκνυται να γνει με νομοθετικ ρθμιση στην περπτωση που συντρχει αποχρν λγος γι'αυτ.

8-1-13  
ΔιοικΠρΑθ 1546/12 : Καταλογιστικ πρξη φρου Κ.Β.Σ - Προηγομενη ακραση (ρθρο 20 Σ.). Κατ τον σκοπ της συνταγματικς διταξης, το θεσπιζμενο με αυτ δικαωμα του διοικομενου συνιστται στην πριν απ την κδοση της σε βρος του εκτελεστς κυρωτικς πρξης ακραση του απ την αρμδια αρχ. Η φορολογικ αρχ υποχρεοται να καλσει τον επιτηδευματα σε ακραση πριν απ την κδοση καταλογιστικς πρξης φρου, αν αυτς δεν εχε κληθε σε ακραση προ της κδοσης της καταλογιστικς πρξης προστμου Κ.Β.Σ., επ της οποας στηρζεται ο καταλογισμς του φρου εισοδματος ΦΠΑ. Η κρινμενη προσφυγ πρπει να γνει δεκτ, να ακυρωθε η προσβαλλμενη πρξη και η υπθεση να αναπεμφθε στη Διοκηση προκεμενου η προσφεγουσα να κληθε να ασκσει το δικαωμα της σε προηγομενη ακραση.

8-1-13  
ΣτΕ (Δ') 4171/12 : Συνταγματικτητα απλυτης απαγρευσης καπνσματος στα καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος. Προσωπικ και οικονομικ ελυθερα. Δικαωμα στην επαγγελματικ δραστηριτητα, Συνταγματικ αρχ της αναλογικτητας. Το μτρο της απλυτης απαγρευσης του καπνσματος με τη διταξη του ρθρου 17 παρ. 6 του ν. 3868/10, στηριζμενο και στο ρθρο 21 παρ. 3 του Συντ., δεν αντκειται στο ρθρο 5 παρ. 1 Συντ. και συνιστ θεμιτ περιορισμ της επαγγελματικς ελευθερας. Ανγκη προστασας της μη περαιτρω επιβαρνσεως του συστματος κοινωνικς ασφαλσεως των πολιτν (ρθρο 22 παρ. 5 του Συντ.). Απορρπτει την κρινμενη ατηση.

8-1-13   
ΕλΣυν 2/12 : Δμοι – ελεγχμενη στθμευση – παραχρηση δημσιας υπηρεσας – αναλογικ εφαρμογ. ρση της αμφιβολας ως προς την ννοια των διατξεων του ρθρου 223 παρ. 4 και 5 του Κδικα Δμων και Κοινοττων (Κ.Δ.Κ.).ως την κδοση του αναφερμενου στην παρ. 5 του ρθρου 223 K.Δ.Κ. προεδρικο διατγματος, με το οποο θα καθορζονται ειδικς οι ροι, οι προποθσεις και η διαδικασα της κατ’ ρθρο 223 παρ. 4 παραχρησης απ Ο.Τ.Α. του δικαιματος εκμετλλευσης δημσιας υπηρεσας, πως, εν προκειμνω, της υπηρεσας διαχερισης της στθμευσης αυτοκιντων και ελγχου παρνομης στθμευσης, εναι δυνατ η κλυψη του σχετικο νομοθετικο κενο με αναλογικ εφαρμογ των κρσιμων κατ περπτωση κοινοτικν και εθνικν διατξεων περ αναθσεως δημσιας υπηρεσας. Ως εκ τοτου, αρμδιο ργανο για τη σνταξη της διακρυξης, καθς και τη διεξαγωγ και κατακρωση της οικεας δημοπρασας σμφωνα με την κεμενη νομοθεσα εναι η δημαρχιακ (δη οικονομικ) επιτροπ, υπ την επιφλαξη της λψης απφασης για την σκηση της σχετικς αρμοδιτητας απ το δημοτικ συμβολιο για θματα που χαρακτηρζονται ιδιατερα σοβαρ, με ειδικ αιτιολογα και με την απλυτη πλειοψηφα του συνλου των μελν του, βσει των διατξεων του ρθρου 103 παρ. 2 περ. δ και 4 Κ.Δ.Κ.. Αρει την αμφιβολα και αναπμπει την υπθεση στο Ζ Κλιμκιο.

8-1-13   
ΣτΕ (Ολ) 3776/12 : Ιερ Μον Βατοπεδου - Κτματα. Δικριση διοικητικν και ιδιωτικν διαφορν. Ο Α.Ν. 1539/38 ''Περ προστασας των δημοσων κτημτων'', καθιρωσε ενιαο σστημα επιλσεως των αμφισβητσεων που προκπτουν μεταξ Δημοσου και τρτων ως προς την κυριτητα αυτο εκενων επ ακιντων, η περ των οποων τελικ κρση πντως ανκει στα πολιτικ δικαστρια. Θσπιση ειδικς διοικητικς διαδικασας ως προπθεσης παραδεκτο για την γερση ενπιον του πολιτικο δικαστηρου αγωγς κατ του Δημοσου. Φση της προσβαλλμενης απφασης του Υφυπουργο Οικονομας και Οικονομικν, με την οποα ανεκλθησαν προγενστερες πρξεις του, περ μη προβολς δικαιωμτων κυριτητας του Δημοσου επ των επδικων εκτσεων λγω αναγνρισης της επ' αυτν κυριτητας της αιτοσας Ιερς Μονς που δεν υπκειται στον ακυρωτικ λεγχο του ΣτΕ. Απορρπτει την κρινμενη ατηση.

8-1-13    
ΣτΕ (Β')  404/12 Φορολογα προστιθμενης αξας . Επιστροφ φρου . Τιμολγια παροχς υπηρεσιν . Κοινοτικ φορολογικ δκαιο. Δεδικασμνο. ΔΕΚ C-168/04.  Εν μια επιχερηση, στα πλασια εσωτερικο καταμερισμο των εργασιν της, κατατμσει βοηθητικς υποστηρικτικς εργασες, για τις οποες δεν διαθτει η δια το αναγκαο ανθρπινο δυναμικ και αναθσει υπεργολαβικς την σκησ τους σε λλη επιχερηση, οι εργασες αυτς, οι οποες δεν χουν οικονομικ αυτοτλεια , διτι δεν συνιστον αφ εαυτν σκοπ για τους πελτες , αλλ μσο για να λβουν και για να χρησιμοποισουν την κρια υπηρεσα , αντιμετωπζονται ως τμμα της κριας παροχς. Για τον λγο αυτ, οι επιχειρσεις και το ανθρπινο δυναμικ δια του οποου παρχονται οι εν λγω παρεπμενες υπηρεσες, εφσον λειτουργον ως υπεργολβος βοηθς εκπληρσεως συνεργτης του παρχου της κριας παροχς και εναι στην διθεσ του κατ τρπο μνιμο και διαρκ και χι απλς ευκαιριακ, αποτελον δεδομνα που λαμβνονται και αυτ υπψη, για να κριθε αν ο προχος της κριας υπηρεσας χει αποκτσει μνιμη εγκατσταση στον τπο παροχς της κριας υπηρεσας. Το ΣΕ δχεται την ατηση αναιρσεως. Αναιρε την 1680/01 απφαση του διοικητικο Εφετεου Αθηνν και παραπμπει την υπθεση στο διο δικαστριο.

21-12-12  
ΣτΕ  (Γ') 4467/12 : Ατηση για δκαιη ικανοποηση λγω υπρβασης της ελογης διρκειας της δκης. Η ενλγω ιτηση θεσμοθετθηκε με τις διατξεις των ρθρων 53 ως 58 του Ν.4055/12, ως νδικο βοθημα, η οποα ασκεται απ κθε διδικο (πλην του Δημοσου και των ΝΠΔΔ) και στρφεται κατ του Ελληνικο Δημοσου. Οι κρσιμες αυτς ρυθμσεις θεσπστηκαν κατ' επκληση των ρθρων 6 παρ.1 και 13 της ΕΣΔΑ και σε συμμρφωση προς απφαση του ΕΔΑΔ της 21-12-10. Η ελογη διρκεια μας δκης εκτιμται με βση τις συνθκες της υπθεσης λαμβνοντας υπψη τα κριτρια πως τα χει διαμορφσει η νομολογα του ΕΔΑΔ και προβλπονται δη στο ρθρο 57 παρ. 1 του Ν.4055/12, πως εναι η πολυπλοκτητα της υπθεσης, η σημασα της διαφορς για τους ενδιαφερμενους και η συμπεριφορ του προσφεγοντος και των αρμοδων αρχν.
Η υπ κρση υπθεση εχε ως αντικεμενο την πρσληψη δικηγρου σε θση νομικο συμβολου αντατου εκπαιδευτικο ιδρματος. Κρση να επιδικασθε στον αιτοντα το χρηματικ ποσ των 4800 ευρ για την ηθικ βλβη που υπστη απ την καθυστρηση απονομς δικαιοσνης.

21-12-12  
ΠολΠρΑθ 837/12 : Αγωγ συμμετοχς στα αποκτματα κατ τη διρκεια γμου συζγων διαφορετικς ιθαγνειας που η τελευταα κοιν συνθης διαμον τους βρισκταν στην Ελλδα - εφαρμοστο δκαιο στις περιουσιακς σχσεις τους θεωρεται το ελληνικ δκαιο. Η ενγουσα, εφσον συνβαλε στην αξηση κατ τη διρκεια του γμου της περιουσας του εναγμενου, δικαιοται να απαιτσει την απδοση του 1/3 της αξησης της περιουσας του εναγομνου που προρχεται απ τη δικ της συμβολ, δεδομνου τι ο εναγμενος δεν απδειξε ως φειλε μηδενικ συμβολ της στην επαξηση αυτ. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

21-12-12  
ΜονΠρΒλου 110/12 : Ομαδικς απολσεις. Διακοπ λειτουργας επιχερησης. Απλυση συνδικαλιστικν στελεχν. Νμιμη συνδικαλιστικ δρση - ννοια. Οι εργοδοτικς υποχρεσεις στο σνολο τους και η δυναττητα της εγκριτικς παρμβασης της δημσιας αρχς ισχουν και στην περπτωση κατ την οποα οι προτεινμενες ομαδικς απολσεις προκαλονται απ τη οριστικ διακοπ της δραστηριτητας της επιχερησης της εκμετλλευσης, εκτς εν η λειτουργα διακπτεται με πρωτδικη δικαστικ απφαση.
Αναγκαα προπθεση για την προστασα των συνδικαλιστικν στελεχν αποτελε η διατρηση της επιχερησης σε λειτουργα.Απορρπτει την αγωγ.

20-12-12 ΑρΠγος(Δ')  227/12:  κτακ
το ειδικ τλος ηλεκτροδοτομενων δομημνων επιφανειν (χαρτσι). Αναστλλει την εκτλεση της απφασης 1101/12 του Πολυμελος Πρωτοδικεου Αθηνν με εξαρεση της πρτης διταξης του διατακτικο της περ υποχρωσης της ΔΕΗ να μην διακπτει την παροχ ρεματος στους καταναλωτς που δεν καταβλλουν το τλος ηλεκτροδτησης και σε περπτωση παραβασης αυτς της διταξης η ΔΕΗ απειλεται με χρηματικς ποιν. 

14-12-12
  ΣτΕ (Ολ)  1283/12 : Μνημνιο - Περικοπ επιδομτων σε μισθωτος και συνταξιοχους του δημοσου - Οι προσβαλλμενες πρξεις (του Υφυπουργο Οικονομικν 2/14924/0022/2010 και  2/35981/0022/2010), αποτελον απλς ερμηνευτικς εγκυκλους και στερονται εκτελεσττητας, οπτε και απαραδκτως προσβλλονται με ατηση ακυρσεως. Το Μνημνιο δεν αποτελε διεθν συμφωνα. Δεν παραβιζεται το ρθρο 28 § 2 και § 3 του Σ. (Αντθετη μειοψηφα). Η εξουσιοδοτικ διταξη της § 4 του ρθρου πρτου του ν. 3845/2010 δεν αντκειται στο ρθρο 36 § 2 του Συντγματος (Αντθετες μειοψηφες). Η περικοπ των συνταξιοδοτικν παροχν και των αποδοχν δεν αντκεινται στο ρθρο 1 του Πρτου Προσθτου Πρωτοκλλου, οτε αντκεινται στην αρχ της αναλογικτητας, αλλ τα μτρα εναι αναγκαα για την αντιμετπιση της οξεας δημοσιονομικς κρσης. Η θσπιση ποσοστο μεωσης των επιδομτων των εργαζομνων στο δημσιο τομα και ενιαων επιδομτων εορτν Χριστουγννων και Πσχα και αδεας για λους τους νω των 60 ετν συνταξιοχους, δεν αντκειται στα ρθρα 2 § 1, 4 § 5, 17 και 25 § 4 του Συντγματος (Αντθετες μειοψηφες). Ο Δικηγορικς Σλλογος Αθηνν με ννομο συμφρον σκησε ατηση ακυρσεως κατ κανονιστικν πρξεων, που αφοροσαν την απδοση στο Λογαριασμ Αλληλεγγης των Φορων Κοινωνικς Ασφλισης κοινωνικν πρων θεσπισθντων υπρ του Ταμεου Νομικν και του Ταμεου Προνοας Δικηγρων Αθηνν (Αντθετη μειοψηφα).

11-12-12 
ΠολΠρΑθ 1101/12 : κτακτο ειδικ τλος ηλεκτροδοτομενων δομημνων επιφανειν (χαρτσι) - εσπραξη του απ την ΔΕΗ - Ηθικ βλβη - Προσωριν εκτελεσττητα. Με την παροσα απφαση, η οποα κηρσσεται προσωριν εκτελεστ, η ΔΕΗ υποχρενεται : α) να μην προχωρ σε διακοπ της ηλεκτροδτησης στους καταναλωτς που δεν πληρνουν το τλος, β) να κνει δεκτ την καταβολ και μνο του ποσο των λογαριασμν ρεματος που εκδδει χωρς να συμπεριλαμβνεται το επδικο τλος, γ) να μην ενσωματνει, υπολογζει και καταλογζει στους λογαριασμος κατανλωσης ρεματος που αυτ εκδδει το τλος της ηλεκτροδτησης που επιβλθηκε με το ρθρο 53 ν. 4021/2011, την επιφνεια του ηλεκτροδοτομενου ακιντου και το επιβαλλμενο ποσ. Σε περπτωση παραβασης των ανωτρω η εναγομνη απειλεται με χρηματικ ποιν. Επσης, αναγνωρζεται το δικαωμα των καταναλωτν να αξισουν μεμονωμνα αποζημωση για κθε μα απ τις παραπνω βλαπτικς συμπεριφορς της εναγομνης.

7-12-12   
ΑρΠγος (Γ') 566/12 : Αστικ Δκαιο - κυριτητα ακιντου - κτακτη χρησικτησα- ανεπδεκτα χρησικτησας- πργματα εκτς συναλλαγς - κοινχρηστα- αιγιαλς - καθορισμς του αιγιαλο - πραγματικ μεταβολ στον αιγιαλ λγω φυσικν φαινομνων - ο παλαις αιγιαλς εξακολουθε ex lege να ανκει στην κυριτητα του Δημοσου και δεν συντρχει ανγκη μετ απ την αλλαγ αυτ να αναζητηθε λλος τρπος κτσεως διατηρσεως της κυριτητας του Δημοσου. Απορρπτει την ατηση για αναρεση της 38/2009 απφασης του Εφετεου Λρισας.

7-12-12  
ΜονΠρΘεσ 24853/12 : Επαγγελματικ μσθωση. Ατηση αναστολς διαταγς πληρωμς για οφειλμενα μισθματα. παρξη συμφωνας μεταξ μισθωτ και εκμισθωτ περ μη καταβολς μισθματος απο την ναρξη της μσθωσης μχρι και την 31-12-2010, προκειμνου ο μισθωτς να προβε σε κποιες εργασες με δικ του ξοδα διαμρφωσης του μισθου (ιδιωτικ εκπαιδευτριο). Παρεμπδιση της χρσης του μισθου απ τον εκμισθωτ.κδοση της υπ'αριθμ. 23542/11 απφασης με την οποα γινε δεκτ η αγωγ του μισθωτ και υποχρεθηκε ο εκμισθωτς να πασει την παρεμπδιση της χρσης. Ακολοθως, ο μισθωτς παρλαβε τα κλειδι του ακιντου στις 28-4-12 και κατβαλε το πρτο μσθωμα για το Μο. Μη καταβολ μισθωμτων των δο επμενων μηνν με τη δικαιολογα τι εχε συμφωνηθε να προβε σε εργασες διαμρφωσης στο μσθιο κατ τη διρκεια των οποων δεν θα κατβαλε μσθωμα. Ο ρος μως αυτς της σμβασης αφοροσε το προηγομενο διστημα και συγκεκριμνα μχρι και την 31-12-2010. Απρριψη της ατησης αναστολς της διαταγς πληρωμς, καθς δεν πιθανολογεται ευδοκμηση των λγων της ανακοπς.

7-12-12   
ΜονΠρΦλ 94/12: Συγκυριτητα ακιντου - κληρονομικ διαδοχ και χρησικτησα. Κτση κυριτητας ακιντου - πρξεις νομς - βοηθς νομς. Προσβολ κυριτητας. Παρνομη απκτηση ολκληρου του επδικου ακιντου ναντι τιμματος και δυνμει αυτοσμβασης απ το βοηθ νομς που τον εχε ορσει ο νας συγκριος λγω απουσας του στο εξωτερικ και τον εχε εξουσιοδοτσει να προχωρσει σε πληση του μεριδου του, τοι του 1/2 που του αναλογοσε. Ο βοηθς νομς δεν εχε δικαωμα απκτησης και του υπλοιπου 1/2 για το οποο δεν εχε λβει σχετικ εντολ απ το δετερο συγκριο του υπλοιπου αυτο ποσοστο επ του επδικου ακιντου.
Προσεπκληση. Πρσθετη παρμβαση και ννομο συμφρον. Κατχρηση δικαιματος. Δχεται εν μρει την αγωγ.

7-12-12    
ΕφΑθ 350/12 :Προστασα δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας. Οργανισμο συλλογικς διαχερισης και προστασας πνευματικν δικαιωμτων. Δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας θεατρικν ργων. Προβολ ργου στο δωμτιο ξενοδοχεου. Καταπιστευτικ μεταββαση με γγραφες συμβσεις των δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας απ τους δημιουργος και τους κληρονμους των ργων τους, στους οργανισμος συλλογικς διαχερισης.Αποζημωση. Απορρπτει την φεση.

30-11-12   
ΑρΠγος (Α2') 539/12 : Σμβαση πρακτορεας και δικριση απ τη σμβαση εμπορικς αντιπροσωπεας - εννοιολογικ γνωρσματα των συμβσεων.
Πρακτορεα με αντικεμενο την κδοση αεροπορικν εισιτηρων - η σμβαση αυτ πρακτορεας συνπτεται ανμεσα στον ταξιδιωτικ πρκτορα και τον αεροπορικ μεταφορα με τη μεσολβηση του ΙΑΤΑ, η οποα ελγχει την αξιοπιστα του πρκτορα. Σχση του πρκτορα ταξιδων με τον αεροπορικ μεταφορα.
Ρτρα μη ανταγωνισμο. Μη εφαρμογ του π.δ.219/91 στις απλς συμβσεις πρακτορεας.

30-11-12  
ΕιρΑθ  586/12:  Μεισεις σε μισθος και επιδματα εργαζομνων στον ιδιωτικ τομα σε εκτλεση του «Μνημονου» - ΑΕ μη υπαγμενη στην ννοια της δημσιας επιχερησης. Καθ' λην αρμοδιτητα Ειρηνοδικεου - Μονομελος Πρωτοδικεου.

23-11-12   
ΣτΕ (Ολ) 2499/12 : Περιβλλον - Αιολικο σταθμο παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας σε δση και αναδασωτες εκτσεις. Απαιτεται προηγομενη εγκριτικ πρξη του αρμοδου κρατικο οργνου. Προσωριν δυναττητα επεμβσεως σε αναδασωτες εκτσεις  ενψει της εξαιρετικς σημασας των ανανεσιμων πηγν ενργειας και υποχρωση αποκατστασης του δασικο χαρακτρα της κτασης διατηρουμνου του προστατευτικο χαρακτρα της αναδσωσης. Υποχρωση αιτιολγησης της σχετικς εγκριτικς απφασης με κριτρια τη σημασα του ργου και την αναγκαιτητα εκτλεσης του στην αναδασωτα κταση πριν απ την αναδσωση.

23-11-12   
Στε (Β') 3020/12 : Πρτυπη δκη - Φορολγηση της ειδικς υπερωριακς αποζημωσης υπαλλλων του Υπ. Οικονομικν (ΔΙΒΕΕΤ). Η αποζημωση αυτ που καταβλλεται στους υπαλλλους του Υπ. Οικονομικν με σκοπ να διαχειριστον το μεγλο αριθμ των οικονομικν υποθσεων που εκκρεμον και χουν σχση με την εσπραξη των δημοσων εσδων δεν καταβλλεται στους υπαλλλους αυτος για την κλυψη δαπανν στις οποες αυτο υποβλλονται εξαιτας της υπηρεσας που τους χει ανατεθε. Συνεπς ο νομοθτης θεμιτς υπγαγε με το ρθρο 10 παρ.10 του ν.2459/97 την αποζημωση αυτ σε φορολγηση. Παραπμπει την υπθεση στο Διοικ.Πρωτοδικεο Κομοτηνς για περαιτρω εκδκαση της ουσας.

23-11-12  
ΕφΑθ 2163/12 : Περπτωση ακιντου που ανκει σε κοινωφελες δρυμα  επ του οποου εναι απαρατητο να παραχωρηθε δουλεα υπρ της κατασκευστριας εταιρας ''ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.'' σε τμμα του αλειου χρου του εν λγω ακιντου με σκοπ να εγκαταστσει υπογεως και μνο μηχανματα που θα εξυπηρετον συγκεκριμνο σταθμ του μετρ. Το αιτον δρυμα ζητ να επιτραπε η συμβτικ αυτ παραχρηση δουλιας σε τμμα του ακιντου αντ ελαχστου ανταλλγματος 945.000 ευρ. Το Δικαστριο επιτρπει τη σσταση της πραγματικς δουλεας.

15-11-12 
ΓνωμΕισΑρΠγου 7/12 : Οποιοδποτε ποινικ αδκημα, που διαπρττεται στο διαδκτυο μσω αυτο και εφσον προσδιορζεται, επακριβς η ημεροχρονολογα που διαπρχτηκε, θα αντιμετωπζεται σμφωνα με τα οριζμενα στην § 2 του ρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρεται τι συντρχει αυτφωρη διαδικασα, αν πρασε λη η επμενη ημρα απ την τλεση, της πρξης θα θεωρεται ως γκλημα που τελεται δια του τπου και θα αντιμετωπζεται ως διαρκς αυτφωρο.

15-11-12   
ΓνωμΕισΑρΠγου 2/12 : Ποια τα συμβολαιογραφικ δικαιματα, επ συντξεως συμβολαου διασπσεως Α.Ε. με σσταση νων Α.Ε., ταν στην διασπμενη Α.Ε. ανκουν κατ πλρη κυριτητα ακνητα, τα οποα μεταβιβζονται στις συνιστμενες νες Α.Ε.

15-11-12    
ΣτΕ (Γ') 106/12Ατηση αναιρσεως . Διαδικασα σκησης . Παραδεκτ.
Δημοτικς εκλογς . Ψηφοδλτια . Κρος ψηφοδελτων . Ακυρτητες. Δικαστικς λεγχος συνταγματικτητας νμων.ΕΣΔΑ. Δκαιη δκη. Αποτελεσματικ προσφυγ.  Το ΣτΕ απορρπτει την ατηση αναιρσεως.

15-11-12   
ΣτΕ (Δ')  350/11Κτση ελληνικς ιθαγνειας - προποθσεις - συμμετοχ αλλοδαπν υπηκων τρτων χωρν στις εκλογς της πρωτοβθμιας τοπικς αυτοδιοκησης - ν.3838/10.
Τθεται ζτημα συνταγματικτητας των διατξεων των ρθρων 1 και 24 του ν.3838/10, με τις οποες εισγονται νες προποθσεις για την κτση της ελληνικς ιθαγνειας, και των ρθρων 14 ως 21 του διου νμου, με τις οποες προβλπεται η συμμετοχ αλλοδαπν, υπηκων τρτων χωρν, στις εκλογς της πρωτοβθμιας τοπικς αυτοδιοκησης. Kρση περ αντισυνταγματικτητας των εν λγω διατξεων και παραπομπ στην Ολομλεια.
- (εν αναμον της δημοσιεσεως της αποφσεως της Ολομλειας του ΣτΕ που επσης κρνει αντισυνταγματικς τις εν λγω διατξεις του νμου 3838/10).

15-11-12
   ΣτΕ (Γ') 110/12 : Προσφυγ. Υπαλληλικς διαφορς. Δικαστικς λεγχος. Εκπαιδευτικο. Πειθαρχικ δκαιο και ποινς. Επιβλθηκε σε εκπαιδευτικ, η πειθαρχικ ποιν της οριστικς πασης για το πειθαρχικ παρπτωμα της χαρακτηριστικς αναξιοπρεπος διαγωγς εκτς υπηρεσας . Αποδεικτικ μσα. Μρτυρες. Προβλλεται, τι κατ παρβαση της διαδικασας και ειδικτερα, κατ παρβαση του ρθρου 128 του υπαλληλικο κδικα , το δευτεροβθμιο πειθαρχικ συμβολιο, εν κρινε ως ανεπαρκς και μη ληπτο υπψη το αποδεικτικ υλικ που λαβε υπψη του το ΠΥΣΔΕ , δεν διταξε να ανκριση. Ο λγος αυτς αναιρσεως εναι απορριπτος, ως στηριζμενος σε εσφαλμνη προυπθεση.Εναι δε απορριπτοι ως αλυσιτελες , οι προβαλλμενοι λγοι που αναφρονται σε πλημμλειες της αιτιολογας της προσβαλλμενης απφασης. Βιασμς.Αντικειμενικ υπσταση του αδικματος του βιασμο. Απορρπτεται η προσφυγ .

15-11-12  
Ειρ Κρωπ 22/12 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Ατηση περ υπαγωγς στο ν. 3869/2010. Δεν αποδεικνεται υπαιτιτητα του φυσικο προσπου ως προς τον υπερδανεισμ του. Παρλληλα με την εξαρεση της πρτης κατοικας απ την εκποηση δνανται να εξαιρεθον και λοιπ περιουσιακ στοιχεα, η εκποηση των οποων δεν κρνεται σκπιμη ελλεψει αγοραστικο ενδιαφροντος.

9-11-12     
ΕιρΑθ 263/12 : Ρθμιση οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων -  ν.3869/10. Επαναπροσδιορισμς μηνιαων καταβολν.
Υπαγωγ στις διατξεις του Ν. 3869/2010. Προσδιορισμς καταβολν μικρο ψους λγω εξαιρετικν περιστσεων. Ατημα εξαρεσης της κριας κατοικας του αιτοντος. Ορισμς νας δικασμου μετ το πρας 20 μηνν για την επανεκτμηση ττε της οικονομικς κατστασης του αιτοντος, στε να μπορε το Δικαστριο να επανλθει και αναλγως να διατηρσει να αυξσει τις καταβολς προς την πισττρια και να προχωρσει στη ρθμιση του ρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 που αφορ τη δισωση της κριας κατοικας του.

9-11-12    
ΜονΠρΡεθ 38/12 : Αναγκαστικ εκτλεση - ατηση αναστολς εκτλεσης. Ακυρτητα κατσχεσης απατησης που εισλθε σε αλληλχρεο λογαριασμ.
Η κατσχεση, μως, του, κατ τη διρκεια της κνησης του αλληλχρεου και κατ το χρνο της επιβολς της κατχεσης, δυνμενου να προκψει καταλοπου, δναται να επιβληθε με βση την αρχ της επιεκειας και την προστασα του δανειστ ναντι καταδολιευτικς συμπεριφορς μεταξ οφειλτη και τρτου, οι οποες συντελον σε αποδυνμωση εξανμιση του δικαιματος της κατσχεσης του μελλοντικο υπολοπου υπρ του οφειλτη, και, κατ’ αντικειμενικ εκτμηση, των εκατρωθεν συμφερντων. Δεκτ η ατηση αναστολς.

7-11-12      
ΠολΠρΛαρ 191/12 : Ιατρικ ευθνη. Εξαιτας της αμλειας των εναγομνων ιατρν η α' ενγουσα υπστη, κατ τη διρκεια εγχερισης στην οποα υπεβλθη,  εγκεφαλοπθεια και παραμνει κτοτε σε φυτικ κατσταση - αναγωγ στην ειδικτητα του ιατρο για την ανερεση του προτπου επιμλειας. Αιτεται χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Δεκτ εν μρει η κρια αγωγ ως προς την α' ενγουσα.

7-11-12     
ΕιρΝικ 39/12 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Διαδικασα υπαγωγς στο ν. 3869/2010. Υ­ποχρωση υποβολς ειλικρινος δλωσης.
Ενσταση δλιας περιλευσης σε αδυναμα πληρωμς. Προσδιορισμς μηδενικν καταβολν. 

26-10-12
   ΕιρΘεσ 1994/12 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - υπαγωγ στις ρυθμσεις του ν. 3869/10. Επικρωση τροποποιμνου του σχεδου διευθτησης των οφειλν που πρτεινε ο οφειλτης. Υποκατσταση της συγκατθεσης στην αποδοχ του σχεδου αυτο.

26-10-12    
ΜΠρΑθ 4901/12  : κτακτο ειδικ τλος ΕΕΤΗΔΕ - Εκχρηση εσπραξης του στη ΔΕΗ - Ατηση ασφαλιστικν μτρων για απαγρευση κδοσης εντολς διακοπς ρεματος, απαγρευση διακοπς της σνδεσης παροχς ηλεκτρικο ρεματος και διρθωση προσωριν του ψους του αναλογοντος τλους. Αποδοχ ατησης και των σχετικν αιτημτων της.

26-10-12    
ΕιρΙωαν 3/12 : Υπερχρεωμνα φυσικ προσπα - υπαγωγ στις ρυθμσεις του ν. 3869/10. Ρθμιση των χρεν του αιτοντος με μηνιαες καταβολς - ρευστοποηση αυτοκιντου του - εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας του.

24-10-12    
ΑΕΔ 2/12 : Παραπομπ στο ΑΕΔ και ρση αμφισβτησης ως προς την ουσιαστικ συνταγματικτητα της διταξης του ρθρου 91 παρ. 3 του ν.δ.321/69 ''Περ Κδικος Δημοσου Λογιστικο'', επ εκδσεως αντθετων αποφσεων του ΣτΕ και του Αρεου Πγου. Βραχεα διετς παραγραφ αξισεων κατ του Δημοσου των δημοσων υπαλλλων. Συνταγματικ αρχ της ιστητας.

18-10-12
   ΣτΕ (Γ') 2599/11 : Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης - Μεταββαση αρμοδιοττων απ το Κρτος προς τους ΟΤΑ χωρς να μεταφρονται και οι αντστοιχοι προι που απαιτοται για την σκηση των αρμοδιοττων αυτν. Στην περπτωση που δεν πληρεται η παραπνω προπθεση, αναφορικ με τους πρους, η κανονιστικ διοικητικ πρξη περ μεταφορς των αρμοδιοττων εναι μη νμιμη.

12-10-12  
ΑρΠγος (Ολ) 5/12 : Ρυμοτομικ απαλλοτρωση- μεταφορ συντελεστ δμησης - ν. 2300/1995 - η μεταφορ συντελεστ δμησης επιτρπεται μνο στις ρητ αναφερμενες στο ρθρο 24 παρ. 6 Συντ. περιπτσεις - η διταξη του ρθρου 3 εντητα Α παρ. 2 του ν. 2300/1995 αντκειται στο ρθρο 24 του Συντγματος. Η αποζημωση λγω αναγκαστικς απαλλοτρωσης μπορε, δυνμει του ρθρου 17 παρ. 2 Συντ. να καταβλλεται με τη μορφ της παραχρησης της κυριτητας λλου ακιντου της παραχρησης δικαιωμτων επ λλου ακιντου. Απορρπτει εν μρει την ατηση για αναρεση της 4404/2008 απφασης του Εφετεου Αθηνν που παραπμφθηκε στην Ολομλεια με την 894/2011 απφαση του ΑΠ.

12-10-12   
ΑρΠγος (Ολ) 7/12 : Συμβολαιογρφοι - περιορισμο αμοιβν - Σνταγμα. Οι διατξεις των ρθρων 40 παρ.1 και 2 του Ν. 2830/2000 «Κδικας Συμβολαιογρφων» σε συνδυασμ με το ρθρο 2 παρ. 2 εδ. ζ’ της αριθμ. 74084/22-10-1996 ΚΥΑ, για τους περιορισμος αμοιβν των συμβολαιογρφων επ καταστατικν Α.Ε., δεν αντκεινται στα ρθρα 5 και 25 του Συντ. Αναρεση - η παραβαση της αρχς της αναλογικτητας ως αναιρετικς λγος. Αναιρε την υπ. αριθμ. 6120/2008 απφαση του Εφετεου Αθηνν.

5-10-12   
ΕιρΦλ 1/12Προστασα καταναλωτ. Ρθμιση οφειλν υπερχρεωμνων νοικοκυριν - ν.3869/10. Δλος - ννοια δλου.

5-10-12   
ΑρΠγος(Δ') 81/12 : Ασφλιση αστικς ευθνης απ ατυχματα αυτοκιντων. Ατχημα που προκλθηκε απ συγκλνουσα υπαιτιτητα, εξ ων ο οδηγς του ενς ταν γνωστος. Ευθνη Επικουρικο Κεφαλαου.  

5-10-12    
ΕιρΚαλμνου 1/12 : Υπερχρεωμνα νοικοκυρι (Ν. 3869/10) και Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων. Για να αποδειχθε ο καταδολιευτικς χαρακτρας μεταβιβσεων απ τον οφειλτη, πρπει να εκτιμται η αξα των μεταβιβασθντων στοιχεων. Οι διατξεις του Ν. 3869/10 χουν καταργσει σιωπηρς κθε προηγομενη διταξη που ρυθμζει την αποπληρωμ δανεων – Δεν εξαιρονται οι ναντι του αιτοντος απαιτσεις του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απ την ρθμιση του Ν. 3869/10. Κρια παρμβαση.

5-10-12  
ΑρΠγος (Δ') 70/12 : Εμπορικς μισθσεις - συμφωνα σταδιακς αναπροσαρμογς μισθματος - σκοπς του αρθ.288 ΑΚ περ αναπροσαρμογς του μισθματος εναι να εναρμονιστε το συμβατικ οφειλμενο μσθωμα με το αντικειμενικ δυνμενο να επιτευχθε δεδομνη χρονικ περοδο. Αντθετη μειοψηφα τι η κδοση διαπλαστικς απφασης αναπροσαρμογς του μισθματος συνεπγεται την κατργηση της υπρχουσας συμφωνας περ σταδιακς αναπροσαρμογς του μισθματος για το μλλον. Παραπμπει στην τακτικ Ολομλεια του ΑΠ. 

5-10-12   ΜονΠρΑθ 4033/12 : Επιμλεια ανηλκου τκνου. Επικοινωνα. Συμφρον τκνου - ννοια. Ανθεση της επιμλειας στον πατρα, επειδ η μητρα συμβινει με πρην τοξικομαν και πρσφατα αποφυλακισθντα, ο οποος παλαιτερα τραυμτισε τον πατρα του τκνου και πρσφατα συνελφθη για αππειρα κλοπς, η δε μητρα του αναθτει τη φλαξη του τκνου, ταν, εκενη εργζεται.

5-10-12   ΑρΠρΔΠρΧ 128/12 : Δημοσευση ευασθητων προσωπικν δεδομνων ποινικν διξεων και καταδικν κατπιν εισαγγελικς διταξης (οροθετικς εκδιδμενες γυνακες, κατηγορομενοι για πορνογραφα ανηλκων).

1-10-12   
ΕφΑθ 1847/12 : Επιταγ. κδοση ακλυπτης επιταγς απ αννυμη εταιρα. Αδικοπρακτικ ευθνη το αρμδιου οργνου που την υπγραψε, εν γνσει της λλειψης αντικρσματος. Συμφωνα της α.ε. με τους πιστωτς της περ περιορισμο των απαιτσεων δεν ενεργε και υπρ του συνοφειλτη της απ την επιταγ,του νομμου εκπροσπου της. Πτε εναι πληρωτα η μεταχρονολογημνη επιταγ. Προσωπικ κρτηση κατ του διοικοντος αννυμη εταιρα για αδικοπραξα.

1-10-12  
ΕφΑθ 1159/12 : Τρπεζες. ννοια σμβασης ανογματος πστωσης. Δικρισ της απ την σμβαση αλληλχρεου λογαριασμο. Κλεσιμο λογαριασμο και κδοση διαταγς πληρωμς για το κατλοιπ του. Αναγκαο περιεχμενο της σχετικς ανακοπς. Ανατοκισμς τκων μετ την κδοση εκτελεστο ττλου. Εισφορ ρθρου 1 Ν. 128/1975 . 

21-9-12
  ΑρΠγος (Β') 433/12 : Καταγγελα συμβσεως εργασας εγκου χωρς κοινοποηση στην επιθερηση εργασας - συνπειες.

21-9-12   
ΜονΠρΑθ 4796/12Θση εργαζομνων σε εργασιακ εφεδρεα κατα παρβαση του ν. 1387/1983 περ ομαδικν απολσεων.
Συγχνευση με απορρφηση εταιρειν - Κρση τι η θση των εργαζομνων σε εργασιακ εφεδρεα ταν κυρη, καθς δεν τηρθηκε η διαδικασα ενημρωσης και διαβολευσης του ν. 1387/1983 για τις ομαδικς απολσεις.

21-9-12   
ΜονΠρΕδ 217/12 : Ατηση ασφαλιστικν μτρων τρπεζας για εξασφλιση απατησης της, μχρι να εκδικαστε η αγωγ διρρηξης καταδολιευτικς δικαιοπραξας στην οποα προβη ο καθο η ατηση, ο οποος μεταββασε το μοναδικ του ακνητο στο υι του προκειμνου να μην ικανοποιηθε η απατηση της αιτοσας. Κρση, τι ο γενικς κνδυνος πιθανς μεταβολς στο μλλον της περιουσιακς κατστασης του καθο δεν αρκε για τη λψη του αιτομενου ασφαλιστικο μτρου.

21-9-12
   ΜονΠρΑθ 4424/12Εκ περιτροπς εργασα - προσωριν ρθμιση της κατστασης. Περπτωση παρνομης επιβολς εκ περιτροπς εργασας, για το λγο τι δεν τηρθηκε πως πρεπε η υποχρωση ενημρωσης και διαβολευσης απ τον εργοδτη προς τους εργαζομνους του.

14-9-12  ΕιρΑθ 360/Φ1105/12 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - ατηση υπαγωγς στη ρθμιση του ν. 3869/10. Απρριψη της ατησης ως απαρδεκτης, επειδ η αιτοσα χει την εμπορικ ιδιτητα και ως εκ τοτου την πτωχευτικ ικαντητα και δεν μπορε να υπαχθε στη ρθμιση του ν. 3869/10.

14-9-12 
ΕιρΑθ 209/Φ815/12 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - ατηση υπαγωγς στη ρθμιση του ν. 3869/10.
Κρση τι αποδεχθηκε η δλια αδυναμα πληρωμς του αιτοντος και συνεπς η κρινμενη ατηση πρπει να απορριφθε ως ουσα αβσιμη.

10-9-12
  
ΤριμΕφΘρ 91/12 :Δημοσευση συκοφαντικν και υβριστικν αναφορν στο διαδκτυο. Αστικ ευθνη λγω προσβολς μσω ιστολογου (blog). Αξωση χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης. Στην επδικη περπτωση δεν αποδεχθηκε τι ο εναγμενος εναι συντκτης του υβριστικο κειμνου, δεδομνου τι σοι αναρτον κεμενα σε ιστολγια μπορον να χρησιμοποιον ψευδνυμο. Δεν συντρχουν επσης, οι προποθσεις εφαρμογς του Ν.2225/94  περ ρσης του απορρτου των επικοινωνιν.

10-9-12 ΣτΕ (Στ') 2164/12 : Διαφορς ΚΕΔΕ. Δκη ''πιλτος''. Δυναττητα αυτεπγγελτου συμψηφισμο εκ μρους του Δημοσου και χρεν οφειλετν του που δεν χουν καταστε ληξιπρθεσμα κατ την ννοια του ΚΕΔΕ.

10-9-12    ΣτΕ (Ολ) 1971/12 : Πολεοδομα  - Δκη ''πιλτος''. Διατρηση ημιυπαθριων χρων. Εφσον συντρχουν οι οριζμενες στα ρθρα  5 και 6 του Ν.1971/12 προποθσεις, ημιυπαθριοι χροι που χουν μετατραπε αυθαιρτως σε χρους κυρας χρσης διατηρονται επ σαρντα τη, μνον μως, αν η δεια ανγερσης του κτιρου, στο οποο βρσκονται οι χροι αυτο, χει εκδοθε αναθεωρηθε ως τις 2.7.2009.

30-8-12 ΔιοικΕφΑθ 1536/12 : Φοροδιαφυγ νομικο προσπου. Ευθνη μελν διοικητικο συμβουλου.

30-8-12 ΣτΕ (Ολ) 1970/12 : Μεταολυμπιακ χρση ολυμπιακν εγκαταστσεων. Υπθεση ''Badminton''.

30-8-12  ΣτΕ (Ολ) 1972/12 : κτοκτο ειδικ τλος επ των ακιντων - φση του τλους - συνταγματικς λεγχος επιβολς του.

7-8-12  ΣτΕ (Δ') 210/12 : Αλλοδαπο. Ελληνικ ιθαγνεια.Ανκληση πρξεως κτσεως της ελληνικς ιθαγνειας - Χρση πλαστν δικαιολογητικν, Ομογενες.Το ΣΕ δχεται την ατηση ακυρσεως. Ακυρνει την νδικη πρξη του γενικο γραμματα και παραπμπει την υπθεση στη διοκηση.

7-8-12 ΔΠρΘ 25/12 : Αλλοδαπο. Απφαση επιστροφς κατπιν απρριψης ανανωσης δειας διαμονς λγω μη προσκμισης επαρκν ημερν ασφλισης στον ΟΓΑ. Κρτηση ως ποπτου φυγς.Διακοπ κρτησης - λγοι.

 7-8-12 ΔΠρΑθ 3326/12 : Φορολογα κληρονομιν. Αξα μετοχν. Σνταγμα. Αναδρομικτητα - περιορισμνο της φορολογικς αναδρομς.

3-8-12
ΔΠρΠειρ 41/12 : Ειδικ τλος ηλεκτροδοτομενων ακιντων. Ατημα αναστολς διακοπς ηλεκτροδτησης.Ατημα αναστολς κατσχεσης και μη χοργησης φορολογικς ενημερτητας. Δικονομα. Ατηση αναστολς.

3-8-12 
ΕιρΑθ 66/Φ141/12 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - ν.3869/10. Στην κρινμενη υπθεση η αιτοσα εναι κυρα ακιντων που επαρκον για την κλυψη των οφειλν της προς τις πισττριες τρπεζες. Διατσσεται η πρσφορη εκποηση ενς εκ των ακιντων της οφειλτιδας και διορζεται εκκαθαριστς.

3-8-12 
ΕιρΑθ 88/Φ489+Φ1768/12 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Ατηση για ρθμιση οφειλν - ν. 3869/10. Διαδικασα. Διατσσεται η επανληψη της συζητσεως, προκειμνου να επικαιροποιηθον απ τον αιτοντα οι εισφερμενες προς ρθμιση οφειλς του. 

3-8-12  ΜΠρΘεσ 6236/12 : Αναστολ διαδικασας αναγκαστικς εκτλεσης λγω ανοιγεσας δη διαδικασας συνδιαλλαγς. Ατηση αναστολς δυνμει απογρφου εκτελεστο διαταγς απδοσης μισθου, μχρι να εκδοθε οριστικ απφαση επ της ανακοπς κατ της εκτελσεως. Αναστλλεται η διαδικασα της αναγκαστικς εκτελσεως.

3-8-12 
ΕφΑθ 223/12 : Γαμικς διαφορς.Δικαιοδοσα ελληνικν δικαστηρων - προποθσεις. Κατα τπον αρμοδιτητα.  Επδοση στους χοντες τη διαμον την δρα τους στο εξωτερικ κατ την ΚΠολΔ 137. Σμβαση της Χγης (1965) για την επδοση στο εξωτερικ. Μη εμφνιση της εφεσιβλτου κατ τη δικσιμο.Εκδκαση της φεσης σαν να ταν αυτ παροσα.

3-8-12 
ΜΠρΑθ 2415/12 : Ατηση διρθωσης ληξιαρχικς πρξης γννησης, στην οποα σωρεονται παραδεκτς αιτματα διορθσεως ληξιαρχικν πρξεων περισσοτρων ληξιρχων, λγω προδλου συναφεας. Διατσσεται η διρθωση των ληξιαρχικν πρξεων γννησης των τκνων και η συμπλρωσ τους με το ονοματεπνυμο του πατρς τους.

3-8-12 
ΜΠρΑγρ 68/12 : Εμπορικ μσθωση. Αγωγ αναπροσαρμογς μισθματος επαγγελματικς μσθωσης λγω της τρχουσας οικονομικς κρσης ως απρβλεπτο γεγονς κατ' ρθρο 288 ΑΚ. Κρθηκε τι οι συνθκες της τρχουσας οικονομικς κρσης που επικαλεται ο ενγων αποτελον γεγονς απρβλεπτο και πρπει να γνει αναπροσαρμογ του μισθματος. 

27-7-12
ΕφΑθ 654/12 : Σμβαση χρηματοδοτικς μσθωσης. Καταγγελα λγω καθυστρησης του μισθματος. Επρχεται λση της μσθωσης, η δε εκ των υστρων καταβολ των μισθωμτων δεν επιφρει αναβωση της μσθωσης. 

27-7-12   
ΕφΠειρ 73/12 : κδοση ακλυπτης επιταγς απ το διαχειρ