»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


24-3-17 ΜονΠρΑθ 60/17 : Επιμλεια τκνων - Διατροφ. Εναλλασμενη κατοικα. σκηση γονικς μριμνας. Το Δικαστριο ενψει και της θλησης του ανηλκου τκνου, την οποα οφελει να λβει υπψη του, κρνει εν προκειμνω τι η χρονικ κατανομ της γονικς μριμνας εναι η πιο ενδεδειγμνη λση. Η χρονικ τοι εναλλασσμενη σκηση κατανομς της επιμλειας εξασφαλζει τη συμμετοχ και των δο γονων στην ανατροφ του παιδιο και ενισχει τους δεσμος του ανηλκου με αμφτερους τους γονες του. Επιδκαση διατροφς στη μητρα του ποσο των 250 ευρ το μνα μχρι την τελεσιδικα της παροσας απφασης.

16-3-17 ΕλΣυν Ολ 244/17 :  Συντξεις Δημοσου - Εισφορ Αλληλεγγης - Συνταγματικτητα. Τθεται το ζτημα της συμβαττητας των ρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010  σε σχση με τα ρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντγματος, καθς και του ρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.Κρθηκε τι οι επμαχες διατξεις, καθ’ ο μρος επιβλθηκε με αυτς εισφορ αλληλεγγης στις συντξεις του Δημοσου, και συνακλουθα καθ’ ο μρος αυξθηκε με αυτς το ψος της επμαχης εισφορς για τους συνταξιοχους του Δημοσου εναι αντθετες προς τις απορρουσες απο το Σνταγμα αρχς. Αντθετη μειοψηφα. Κατ την κρατσασα γνμη, πρπει, ως χρονικ σημεο επλευσης των αποτελεσμτων της διγνωσης της αντθεσης των ανωτρω διατξεων με το Σνταγμα να ορισθε ο χρνος δημοσευσης της παροσας απφασης. Κρση περ μη καταβολς δικαστικο ενσμου σε αναγνωριστικ αγωγ ενπιον του ΕΣ. Αντθετη μειοψηφα.

16-3-17
ΜονΠρΦλρινας 27/17Σμβαση δανεου - ροι - Ελευθρωση εγγυητ. Διαταγ πληρωμς - Ανακοπ. νσταση ελευθρωσης εγγυητ σε σμβαση τραπεζικο δανεου - ρθρο 866 ΑΚ - παρατηση απ το σχετικ ευεργτημα - συνπειες. Εν προκειμνω δυνμει του επμαχου ρου της δανειακς σμβασης, ο ανακπτων παραιτεται της νστασης του ρθρου 866 ΑΚ, πλην μως, συμφωνεται και μλιστα αμσως μετ τη διατπωση της ανωτρω δλωσης παρατησης και κατ' αντιδιαστολ αυτς, τι αυτς ελευθερνεται απ τη δοθεσα εγγηση εν η καθ' ης δεν επιδιξει δικαστικ την απατηση της εντς τους απ το απαιτητ αυτς. Το Δικαστριο κρνει τι η ανωτρω δλωση παρατησης απ την ΑΚ 866 δεν αναιρε την ελευθρωση του εγγυητ απ την εγγηση. Δεδομνης της παρλευσης χρονικο διαστματος νω του τους απ τον χρνο του απαιτητο της επδικης απατησης ως την ναρξη δικαστικν ενεργειν της καθ' ης προς το σκοπ βεβαωσης αυτς, η ενοχ απ την κρινμενη σμβαση εγγησης χει αποσβεσθε, δυνμει του σχετικο ρου της νδικης σμβασης δανεου. Δεκτ η ανακοπ.

9-3-17  ΑρΠγος  (Β2) 113/17ΔΕΥΑ - ΝΠΙΔ - Μνημνιο - Μεωση αποδοχν. Μη αναδρομικτητα νμων. Οι δημοτικς επιχειρσεις δρευσης και αποχτευσης συνιστον ΝΠΙΔ και διπονται απ τους καννες της ιδιωτικς οικονομας, δεν υπγονται στην κατηγορα των ΟΤΑ, οτε και στον ευρτερο δημσιο τομα. Περικοπς αποδοχν των εργαζομνων στις ΔΕΥΑ με το Μνημνιο. Μονομερς βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας. Η αναστολ της υπερβλλουσας μεωσης των αποδοχν απ 31-12-2012 ως 31-12-2016, η οποα προβλπεται απ την περπτωση 2 της υποπαραγρφου Γ1 του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012, καταλαμβνει τσο τους υπαλλλους του στενο δημσιου τομα, στους οποους η συγκεκριμνη διταξη εφαρμοζταν ευθως, σο και τους ενγοντες- εργαζμενους της επιχερησης, στους οποους ως 31-12-2012 η δια διταξη εφαρμοζταν αναλγως, εν απ την 1-1-2013 εφαρμζεται ευθως, με αποτλεσμα οι τελευταοι να χουν υποστε δη τις αντστοιχες μεισεις κατ 25% επ των καταβαλλμενων αποδοχν τους. Δεν μπορε να τχει αναδρομικς εφαρμογς η επμαχη διταξη, πρωτστως διτι χει εκδοθε τελεσδικη απφαση επ της κρινμενης διαφορς και δη αυτ εκκρεμε ενπιον του Δικαστηρου τοτου. Απορρπτει την αναρεση.


3-3-17  ΣτΕ (Ε') 2608/16 : Ρυμοτομα - Διαγρμματα εφαρμογς. Ατηση ακρωσης - Εκτελεσττητα πρξης. Διγραμμα εφαρμογς για τον ορισμ ρυμοτομικν και οικοδομικν γραμμν. Τα διαγρμματα εφαρμογς, που συντχθηκαν απ ιδιτες μηχανικος, με τα οποα γινε αππειρα μεταφορς στο δαφος της ρθμισης του εγκεκριμνου ρυμοτομικο σχεδου της πλης και τα οποα δεν συντχθηκαν δυνμει νομοθετικν διατξεων αλλ δυνμει εγκυκλου, αποτελον απλς τεχνικ βοθημα της υπηρεσας. Εν προκειμνω το προσβαλλμενο διγραμμα εφαρμογς, χει χαρακτρα επιβοηθητικ για την Διοκηση, προκειμνου να εκδοθον λλες εκτελεστς πρξεις και, συνεπς, δεν επγεται καθ’ εαυτ ννομες συνπειες για τους διοικουμνους. Ως εκ τοτου στερεται εκτελεσττητας και η κρινμενη ατηση καταυτο εναι απορριπτα ως απαρδεκτη.

24-2-17  ΣτΕ (Γ') 2841/16 : Πρσληψη δικηγρου σε Δμο - Διαδικασα επιλογς. Ατηση ακυρσεως - λγοι. Ατηση ακυρσεως με την οποα ζητεται η ακρωση πρξης της - επ πγιας αντιμισθας - πρσληψης δικηγρου σε Δμο, απ τον αιτοντα - συμμετχοντα στη διαδικασα επιλογς. Κατταξη υποψηφων απ πενταμελ Επιτροπ που αρχικ κρνει ποιοι απ τους υποψηφους χουν τα τυπικ προσντα κι πειτα καλε αυτος που τα πληρον σε προφορικ συνντευξη. Συνκτιμηση οικογενειακς και οικονομικς κατστασης υποψηφων. Κρθηκε απορριπτος λγος ακυρσεως ως προβαλλμενος νευ εννμου συμφροντος, περ παρλειψης στο κεμενο της επμαχης αποφσεως της Επιτροπς των ονομτων των μελν που πλειοψφησαν και αυτν που μειοψφησαν. Απορριπτος ως αβσιμος, ο λγος ακυρσεως με τον οποο ο αιτν προβλλει παρλειψη της Επιτροπς ως προς τη διαδικασα σγκρισης της παρεμβανουσας (η οποα και προσελφθη στη θση) και του αιτοντος βσει του κριτηρου της εξειδκευσης στο αντικεμενο απασχλησης. Επσης απορριπτος ο λγος ακυρσεως με τον οποο προβλλεται τι η Επιτροπ λαβε υπ' ψιν στοιχεα που η παρεμβανουσα εχε υποβλει ενπιν της εκπροθσμως. Τλος, η επδικη κρση περ επιλογς της παρεμβανουσας αιτιολογεται νομμως, τα δε περ του αντιθτου προβαλλμενα εναι απορριπτα ως αβσιμα. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

21-2-17 ΑρΠγος(Α2)  532/16 : Σμβαση ργου - Προθεσμα αναρεσης - Δικαστικ ομολογα - Επιστροφ παραβλου ενδκων μσων - Λγοι αναρεσης. Το εμπρθεσμο της αναρεσης, ως προπθεση του παραδεκτο της, εξετζεται και αυτεπαγγλτως. Ο αναιρετικς λγος της περ. 11 ρθρου 559 ΚΠολΔ ιδρεται και ταν το δικαστριο της ουσας δεν λαβε υπψη δικαστικ ομολογα, που εχε επικαλεσθε νομμως ο διδικος για ισχυρισμ που ασκε ουσιδη επδραση στην κβαση της δκης, υπ την προπθεση τι το δικαστριο δχθηκε διαφορετικ πρισμα απ το αναφερμενο στη δικαστικ ομολογα. Δικαστικ ομολογα εναι μνο εκενη που αποσκοπε στην αποδοχ του αμφισβητουμνου και επιβλαβος για τον ομολογοντα γεγοντος και πρπει να εναι σαφς και συγκεκριμνη. Αν το νδικο μσο γνει δεκτ και εξαφανισθε εν λω εν μρει η απφαση, ο διδικος, που το σκησε, θεωρεται νικσας, δικαιομενος εντεθεν της επιστροφς του, ανεξαρττως αν η τελικ κρση του δικαστηρου επ της ουσας της υποθσεως εναι χι ευνοκτερη γι’ αυτν. Η διταξη του ρθρου 495 παρ. 4 ΚΠολΔ, αν και συστηματικς εντσσεται στο δικονομικ δκαιο, ελγχεται αναιρετικς με το λγο της περ. 1 ρθρου ΚΠολΔ, αφο το θεσπιζμενο δι’ αυτς, επ ποιν απαραδκτου για την σκηση των ενδκων μσων, παρβολο συνιστ προπθεση για την ουσιαστικ διερενηση της υποθσεως, της οποας η κβαση καθορζει και την τχη του κατατεθντος παραβλου. Εν προκειμνω εσφαλμνως η προσβαλλομνη απφαση, αν και κανε δεκτ την φεση, διταξε την εισαγωγ του παραβλου σκησς της στο δημσιο ταμεο. Αναιρε την υπ’ αριθμ. 6503/14 απφαση του ΕφΑθηνν, κρατε και δικζει.

10-2-17  ΜονΠρΘεσ 7088/16 : Ασφαλιστικ μτρα - Δικαστικ μεσεγγηση. Σμβαση ργου, που συνφθη μεταξ της αιτοσας επε, που χει χει ως αντικεμενο εργασιν την εμπορα αγροτικν προντων και κυρως την εξαγωγ ρυζιο και της καθ' ης αε που δραστηριοποιεται στον τομα της ξρανσης, επεξεργασας και αποθκευσης ρυζιο, με την οποα (σμβαση) η αιτοσα ανθεσε στην καθς την ξρανση ποσοττων αναποφλοωτου ρυζιο που θα της παρδιδε εντς καθορισμνου χρονικο διαστματος - Διαφορ ως προς τον υπολογισμ του βρους της παραδοθεσας ποστητας ρυζιο - Παρακρτηση ποστητας ρυζιο απ την καθς. Πιθανολογθηκε τι υφσταται κνδυνος χειροτερεσεως και απλειας του ανωτρω προντος και δη πωλσεως του απ την καθης σε τρτους, εν συντρχει επεγουσα περπτωση για την λψη του αιτουμνου ασφαλιστικο μτρου της δικαστικς μεσεγγησης της ανωτρω ποστητας ρυζιο και ακολοθως, πρπει η νδικη ατηση να γνει δεκτ και ως κατ’ ουσαν βσιμη.

3-2-17  ΜονΠρΛαρ 234/16 : Εργατικ ατχημα - Τραυματισμς - Ευθνη εργαζομνου. Εργατικ ατχημα - ννοια - αξισεις. Εν προκειμνω, ο ενγων εργαζταν δυνμει συμβσεως εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου, στην εναγμενη αννυμη εταιρα που διατηρε επιχερηση εκκκισης βμβακος, ως βοηθς εκκοκιστ, με αντικεμενο εργασας το δσιμο του βαμβακιο σε μπλες με τη χρση συρμτων. Αποδεχθηκε τι το επδικο εργατικ ατχημα και ο σοβαρς τραυματισμς του ενγοντος, οφελονται στην αποκλειστικ υπαιτιτητα του διου, ο οποος δεν επδειξε την, επιβαλλμενη κατ' αντικειμενικ κρση, προσοχ και επιμλεια, την οποα φειλε απ τις περιστσεις ως εργτης τεχντης. Ειδικτερα, απ επιπολαιτητα και απερισκεψα, αγνοντας τον κνδυνο για τη σωματικ του ακεραιτητα απ την πιθαντητα επαφς των κτω κρων του με τον εν λειτουργα κοχλα, προβη σε επικνδυνη ενργεια, μη προβλποντας το επελθν αποτλεσμα, εν δεν θα πρεπε να την επιχειρσει αλλ να ακολουθσει την προβλεπμενη διαδικασα, την οποα γνριζε. Εφσον δεν αποδεχθηκε οποιαδποτε αμελς συμπεριφορ της εναγομνης εργοδτριας εταιρας και των νομμων εκπροσωπν της, τελοσα σε αιτιδη συνφεια με το επδικο ατχημα, η κρινμενη αγωγ πρπει να απορριφθε ως ουσιαστικ αβσιμη.


27-1-17  ΜονΠρΘεσ 10456/16  : Προσμφωνο πλησης ακιντου - Ποινικ ρτρα. Εκτελεστ απγραφο - ρνηση συμβολαιογρφου - Αναλογικ τλη. Μετ την πρακτη λξη της διρκειας του προσυμφνου, η αιτοσα ζτησε απ το συντξαντα αυτ συμβολαιογρφο να προβε στην κδοση πρτου εκτελεστο απογρφου προκειμνου αυτ να επισπεσει αναγκαστικ εκτλεση κατ της αντισυμβαλλομνης της. ρνηση του συμβολαιογρφου, ο οποος πραν των αντιρρσεν του περ μη συνδρομς των νμιμων προποθσεων, επικαλεται πως η αιτοσα χει υποχρωση καταβολς αναλογικο τλους χαρτοσμου. Κρθηκε τι καθσον, η καταβολ αναλογικο τλους χαρτοσμου δεν προβλπεται για την κυρα σμβαση, αλλ εναι υποκεμενη μνο σε Φ.Μ.Α, και η νδικη παρεπμενη αυτς σμβαση συνομολγησης ποινικς ρτρας δεν υπκειται σε αναλογικ τλος χαρτοσμου, πως βσιμα υποστηρζεται απ την αιτοσα. Επσης, δεν συνγεται τι η μη υποβολ της παρεπμενης σμβασης στο ως νω τλος εξαρτται απ την κατρτιση μη, τελικ, της κριας σμβασης. Η υπ κρση ατηση ασφαλιστικν μτρων πρπει να γνει δεκτ και να διαταχθε ο συμβολαιογρφος να εκδσει και χορηγσει στην αιτοσα εκτελεστ απγραφο.

18-1-17 
ΣτΕ (Ολ) 95/17:  δειες λειτουργας τηλεοπτικν σταθμν - Αρμοδιτητα - Ε.Σ.Ρ. Ζητεται η ακρωση της υπ' αριθμ. 4297/1.3.2016 απφασης του Υπουργο Επικρατεας, η οποα εκδθηκε κατ' επκληση, μεταξ λλων, του ν. 4339/2015 και ιδως του ρθρου 2Α αυτο, με την οποα ορσθηκε τι η αρμοδιτητα διενργειας της διαγωνιστικς διαδικασας, για τη χοργηση τεσσρων (4) αδειν παροχν περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας, ανατθεται στη Γενικ Γραμματεα Ενημρωσης και Επικοινωνας κι ρα στον Υπουργ, στον οποο κι χουν ανατεθε οι αρμοδιτητες της Γεν. Γραμματεας, παρακμπτωντας την αρμοδιτητα του ΕΣΡ. Κρθηκε κατ πλειοψηφα η αντισυνταγματικτητα των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 2Α του Ν.4339/15, οι οποες αντκεινται στο ρθρο 15 παρ. 2 του Συντγματος. Αντθετη μειοψηφα. Επσης, κρθηκε τι δεν ασκε επιρρο στο ννομο συμφρον της αιτοσης το νμιμο μη της λειτουργας της, οτε και το γεγονς τι κατ το χρνο εκδσεως της προσβαλλμενης πρξεως και της σκησης της αιτσεως δεν μποροσε να εναι ββαιο τι η αιτοσα θα συμμετεχε στη διαγωνιστικ διαδικασα. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση.

13-1-17 ΣτΕ  (Ε') 1869/16 : Πολεοδομα - Ξενοδοχειακς εγκαταστσεις. Αυθαρετη δμηση - Επιβολ προστμου. Λγοι φεσης. Αυθαρετες κατασκευς σε ξενοδοχειακ συγκρτημα - Επιβολ προστμου. λεγχος νομιμτητας και επρκειας της αιτιολογας της κθεσης αυτοψας και της απφασης της Επιτροπς Ενστσεων. Με τις διατξεις των ρθρων 2 και 3 του π.δ. 267/1998 θεσπστηκαν καννες για την εκτμηση της συμβατικς αξας των αυθαιρτων κτισμτων και κατασκευν και τον υπολογισμ των προστμων αν κατηγορα αυτν, οι διατξεις, μως, αυτς καταργθηκαν με το ρθρο 6 της 9732/27.2.2004 κοινς υπουργικς απφασης. Η εκκαλοσα αναφορικ με τη νομιμτητα της επιβολς του νδικου προστμου υποστριξε τι η προσβαλλμενη απφαση εναι ακυρωτα, διτι εφαρμοστες, εν προκειμνω, διατξεις ταν εκενες του π.δ. 267/1998 και χι της Κ.Υ.Α. 9732/2004, εν χει εκδοθε βσει ανεπαρκος αιτιολογας και κατ' εσφαλμνη εκτμηση της τιμς ζνης του ακιντου. Παρθεση λγων εφσεως που δεν ρχονται σε αντθεση - κατ την ννοια της διταξης του ρθρου 12 του ν. 3900/2010 -, προς τη μνημονευμενη στη σκψη 6 της παροσας αποφσεως νομολογα του Δικαστηρου. Απορρπτει την φεση.

5-1-17  ΔΕφΑθ 2070/16 : Δμοι - Κατργηση και συγχνευση - Τλη καθαριτητας και φωτισμο πρην Δμων - Τρπος υπολογισμο. Προσφυγ. Εμπρθεσμη η σκηση της προσφυγς κατ' εφαρμογ του ρθρου 66 του ΚΔΔ για τις διαφορς με φορολογικ χαρακτρα, πως εν προκειμνω. Κρθηκε τι ο τρπος υπολογισμο για το κρσιμο τος (2009) των καταλογισθντων σε βρος της προσφεγουσας (ΔΕΗ) ποσν για φρο ηλεκτροδοτομενων χρων και τλη καθαριτητας και φωτισμο εναι αυθαρετος και δεν βρσκει ρεισμα στο νμο. Ο διδικος Δμος προβη στον προσδιορισμ τους εφαρμζοντας το μσο του ισχοντος για κθε πρην Δμο συντελεστ επ του συνλου της δηλωθεσας επιπλον κτασης στεγασμνων και μη χρων, αθροζοντας στην συνχεια τα προκπτοντα δο ποσ, εν φειλε κατ νμο, να κατανεμει, μετ τη διενργεια ελγχου, την κταση αυτ, μεταξ των δο Δμων, και να υπολογσει τα νδικη τλη και φρο για το τμμα που ανκε στον κθε πρην Δμο, με βση τους συντελεστς που προβλεπαν οι ισχουσες κανονιστικς αποφσεις των Δημοτικν τους συμβουλων αντιστοχως. Ενψει των ανωτρω δεδομνων, πρπει να ακυρωθον ως νομικς πλημμελες οι προσβαλλμενες πρξεις. Δεκτ η προσφυγ.

22-12-16 ΔΕφΑθ 956/16 : Δημοτικ φορολογα - Πολεοδομικ ργα. Πρξη επιβολς εισφορς - Αποσβεστικ προθεσμα. Προσφυγ - Αρμοδιτητα. Οι υποθσεις που αφορον την επιβολ της τακτικς εισφορς σε χρμα του ρθρου 9 του ν. 1337/1983 απ το Δμο σε βρος των ιδιοκτητν ακιντων εκτς σχεδου, τα οποα εντσσονται σε περιοχ εντς σχεδου πλεως, προκειμνου να συμβλουν στη δαπνη κατασκευς των βασικν κοινοχρστων πολεοδομικν ργων περιλαμβνονται στις εν γνει φορολογικς διαφορς, για τις οποες επιφυλσσεται η εξαιρετικ καθ' λην αρμοδιτητα του διοικητικο εφετεου (αρ.6 παρ. 2 του ΚΔΔ). Κρσιμος χρνος για τον προσδιορισμ της αξας των ακιντων προκειμνου να εκδοθε η πρξη επιβολς της εισφορς. Σε πενταετ αποσβεστικ προθεσμα υπκειται η επιβολη της επδικης εισφορς. Αλλαγ επωνυμας και δρας της προσφεγουσας εταιρας - ισχυρισμο της Δημοτικς αρχς περ ατελσφορων προσπαθειν των οργνων της προς ανερεση της προσφεγουσας, οι οποοι και απορρφθηκαν ως αβσιμοι. Κρθηκε τι το δικαωμα της καθ' ης δημοτικς αρχς να επιβλει την νδικη εισφορ εχε απωλεσθε την 1/1/2011, τοι μετ την εκπνο της πενταετος αποσβεστικς προθεσμας στις 31/12/2010. Δεκτ η προσφυγ.

22-12-16 ΜονΠρΘεσ 6890/16 : ΕΠΕ - Διορισμς προσωρινς διοκησης - Λση. Προσωριν διοκηση ΕΠΕ - ρθρο 69 ΑΚ. Εν προκειμνω η αιτοσα, μτοχος της εταιρας περιορισμνης ευθνης,ζητε να διορισθε προσωριν διοκηση της εταιρας διτι, αφενς, δεν υφσταται πλον διοκηση λγω διαταρξεως των σχσεων της αιτοσας και του διαχειριστ, οι οποοι αδυνατον να συνεννοηθον μεταξ τους , αφετρου τα συμφροντα του τελευταου συγκροονται με αυτ της εταιρας. Η αιτοσα σωρεει αντικειμενικ τις δο βσεις για το διορισμ προσωρινς διοκησης κατ' ρθρο 69ΑΚ, τοι για πλασματικ λλειψη διοκησης και σγκρουση συμφερντων του διαχειριστ με τα συμφροντα του νομικο προσπου - δεν διατσσεται χωρισμς των αντιφασκουσν αυτν δο βσεων διτι η πρτη εξ αυτν εναι απορριπτα ως μη νμιμη. Δεκτ εν μρει η ατηση.

9-12-16  ΠολΠρΠειρ 619/16 : Δνειο σε ελβετικ φργκο. Αλλαγ ισοτιμας. ΓΟΣ - Ακυρτητα. Παρβαση της αρχς της διαφνειας σε περπτωση αθτησης της υποχρωσης ενημρωσης του δανειολπτη. Καταχρηστικο ΓΟΣ - Αρχ της διαφνειας. Οι ΓΟΣ πρπει να εναι διατυπωμνοι με τρπο σαφ και κατανοητ. Ακυρτητα ΓΟΣ που προβλπει την εξφληση του δανεου αποκλειστικ σε ελβετικ φργκα σε ευρ με βση την ισοτιμα που ισχει κατ τον χρνο καταβολς. Για την απδοση του δανεου αναφορικ με την ισοτιμα, κρσιμος χρονος εναι ο χρνος χοργησης του δανεου. Πρπει η υπ κρση αγωγ να γνει δεκτ, ως βσιμη και κατ' ουσαν κατ την τρτη επικουρικ της βση, με συνπεια οι καταβολς, που οι ενγοντες πραγματοποιον σε ευρ προς εκπλρωση των απορρεουσν απ τις επμαχες συμβσεις υποχρεσεν τους, να πρπει να υπολογζονται απ την εναγομνη σε ελβετικ φργκα, με βση τη μεταξ των δο νομισμτων συναλλαγματικ ισοτιμα που σχυε κατ την ημρα εκταμευσης των δανεων.

2-12-16 ΠΠολΘεσ 738/16 : Τρπεζες - Δνειο σε ελβετικ φργκο - Αλλαγ ισοτιμας - ροι σμβασης. Σναψη δανεου σε ελβετικ φργκο. Αγωγ για αναγνριση ακυρτητας της πρξης τροποποησης σμβασης στεγαστικο δανεου. Για το ορισμνο της εν λγω αγωγικς βσης, θα πρπει να προσβλλονται με αυτν συγκεκριμνα επιμρους κονδλια του τηρηθντος λογαριασμο. Επση, δεν μπορε να χαρακτηρισθε η χοργηση του δανεου αυτο ως επενδυτικ υπηρεσα, αφο σκοπς της νδικης σμβασης, ταν η λψη δανεου σε ξνο νμισμα με ευνοκος ρους, και χι η βλτιστη απδοση ορισμνου κεφαλαου. Κρση περ νομιμτητας των ρων της συμβσεως. Ο ρος ξνου νομσματος δεν προσκροει a priori στα χρηστ θη, πως απαιτε το ρθρο 178 ΑΚ, εν δε συντρχει οτε η προπθεση του ρθρου 179 ΑΚ περ δυσαναλογας παροχς - αντιπαροχς, αφο η ρτρα μετατροπς σε ξνο νμισμα, στην νδικη περπτωση, δεν ταν εξαρχς και per definitionem σε βρος της ενγουσας, αλλ η αξηση της οφειλμενης δσης επλθε μετ την ανατροπ της ισοτιμας ευρ - ελβετικο φργκου.

2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.