»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
»


2012

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».
Τι νο ;
Δημιουργσαμε ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο αρχικ μενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με ττλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην οποα συγκεντρσαμε λα τα Υπουργεα, πως χουν διαμορφωθε με τις τελευταες αλλαγς – Π.Δ. 65/11.

Π.Δ. 24/12 : Διατρηση σε ισχ του υφιστμενου ειδικο συστματος αξιολγησης και του συστματος επιλογς προισταμνων οργανικν μονδων του προσωπικο φλαξης και εξωτερικς φρορησης των Καταστημτων Κρτησης
Π.Δ. 25/12 : Ηλεκτρονικ κατθεση δικογρφων, χοργηση πιστοποιητικν και λοιπν εγγρφων απ τα Δικαστρια της Χρας
Π.Δ. 26/12 : Κωδικοποηση σ ενιαο κεμενο των διατξεων της νομοθεσας για την εκλογ βουλευτν
Π.Δ. 34/12: Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160) "Εγκριση, διθεση στην αγορ και λεγχος βιοκτνων προιντων σε συμμρφωση προς την Οδηγα 98/8/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, πως ισχει ....
Π.Δ. 35/12 : Διατρηση σε ισχ του Ειδικο Συστματος Αξιολγη­σης και του Συστματος Επιλογς Προσταμνων Οργανικν Μονδων των Δικαστικν Υπαλλλων του Ελεγκτικο Συνεδρου.
Π.Δ. 36/12 : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 293/1977 «Περ των πε­ριορισμν κατ την μεταφορν φωτοβολδων, βεγ­γαλικν και πυροτεχνικν παιδικν αθυρμτων και λψεως μτρων ανατροπς κινδνων εκ της κασε­ως βεγγαλικν και πυροτεχνικν παιδικν αθυρμ­των (Α 95)».
Π.Δ. 37/12 : Καταστσεις προσωπικο Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς.
Π.Δ. 38/12 : Συγκρτηση, σνθεση και λειτουργα των Συμβουλων Κρ­σεων Λιμενικο Σματος -Ελληνικς Ακτοφυλακς.
Π.Δ. 39/12 : Διατρηση σε ισχ του υφιστμενου ειδικο συστμα­τος αξιολγησης και του συστματος επιλογς προ­σταμνων οργανικν μονδων των Δικαστικν Υπη­ρεσιν της Χρας.
Π.Δ. 41/12 : Εθνικς κατλογος επαγγελματικν ασθενειν, σε συμ­μρφωση με τη Σσταση της Επιτροπς 2003/670/ ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικ με τον ευρωπακ κατ­λογο των επαγγελματικν ασθενειν» (EE L 238/ 25.9.2003).
Π.Δ. 42/12 : Τροποποηση του Π.Δ/τος 565/1984 (Α204) «Σσταση Ει­δικς Υπηρεσας Δημοσων ργων για την εκτλε­ση ργων σταθμν αυτοκιντων (EΥΔΕ Σ.Α.)», πως τροποποιημνο ισχει.
Π.Δ. 44/12 : ροι υγειονομικο ελγχου που διπουν τη διακνηση των ιπποειδν και τις εισαγωγς ιπποειδν προλευ­σης τρτων χωρν, σε συμμρφωση με την Οδηγα 2009/156/ΕΚ του Συμβουλου (EE L 192/23.7.2010).

Ν. 4055/12: Δκαιη δκη και ελογη διρκεια αυτς
Ν. 4056/12: Ρυθμσεις για την κτηνοτροφα και τις κτηνοτροφικς εγκαταστσεις και λλες διατξεις
Ν. 4057/12: Πειθαρχικ Δκαιο Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου
Ν. 4058/12: Παροχ υπηρεσιν ασφαλεας απ νοπλους φρουρος σε εμπορικ πλοα και λλες διατξεις.
N. 4060/12: Κρωση της Πρξης Νοµοθετικο Περιεχομνου «γκρι¬ση Σχεδου Κριας Σμβασης Χρηματοδοτικς Διευ¬κλυνσης μεταξ του Ευρωπακο Ταµεου Χρηματο¬πιστωτικς Σταθερτητας (Ε. Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικς Δηµοκρατας, του Ελληνικο Ταµεου Χρηματοπι¬στωτικς Σταθερτητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τρπεζας της Ελλδος και παροχ εξουσιοδοτσεων για την υπογραφ της Κριας Σμβασης
Ν. 4061/12: Διαχεριση και προστασα ακιντων Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων-Ρθμιση εμπραγμτων δικαιωμτων και λοιπς διατξεις.
Ν. 4062/12: Αξιοποηση του πρην Αεροδρομου Ελληνικο - Πργραμμα ΗΛΙΟΣ - Προθηση της χρσης ενργειας απ ανανεσιμες πηγς (Ενσωμτωση Οδηγας 2009/28/ΕΚ_ - Κριτρια Αειφορας Βιοκαυσμων και Βιορευστν (Ενσωμτωση Οδηγας 2009/30/ΕΚ)
Ν. 4063/12 : Κρωση της Απφασης του Ευρωπακο Συμβουλου που τροποποιε το ρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθκης για τη θσπιση του Ευρωπακο Μηχανισμο Σταθερτητας και της Συνθκης για τη σταθερτητα, το συντονισμ και τη διακυβρνηση στην Οικονομικ και Νομισματικ νωση
Ν. 4065/12 : Τροποποηση του ν. 3213/2003 «Δλωση και λεγχος περιουσιακς κατστασης βουλευτν, δημοσων λειτουργν, ιδιοκτητν MMΕ και λλων κατηγοριν προσπων» και λλες διατξεις.
Ν. 4067/12 : Νος Οικοδομικς Κανονισμς.
Ν. 4070/12 : Ρυθμσεις Ηλεκτρονικν Επικοινωνιν, Μεταφορν, Δημοσων ργων και λλες διατξεις.
Ν. 4071/12 : Ρυθμσεις για την τοπικ ανπτυξη, την αυτοδιοκηση και την αποκεντρωμνη διοκηση Ενσωμτωση Οδη­γας 2009/50/ΕΚ.
Ν. 4072/12 : Βελτωση επιχειρηματικο περιβλλοντος - Να εται­ρικ μορφ - Σματα - Μεστες Ακιντων - Ρθμι­ση θεμτων ναυτιλας, λιμνων και αλιεας και λ­λες διατξεις.
Ν. 4074/12 : Κρωση της Σμβασης για τα δικαιματα των ατμων με αναπηρες και του Προαιρετικο Πρωτοκλλου στη Σμβαση για τα δικαιματα των ατμων με αναπη­ρες.
Ν. 4075/12 : Θματα Κανονισμο Ασφλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλι­στικν Φορων, προσαρμογ της νομοθεσας στην Οδηγα 2010/18/ΕΕ και λοιπς διατξεις.

Π.Ν.Π. 14-3-12 (ΦΕΚ-55 Α/14-3-12) : γκριση Σχεδου Κριας Σμβασης Χρηματοδοτικς Διευκλυνσης μεταξ του Ευρωπαικο Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικς Δημοκρατας, του Ελληνικο Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας (ΤΧΣ) και της Τρπεζας της Ελλδος και παροχ εξουσιοδοτσεων για την υπογραφ της Κριας Σμβασης
Π.Ν.Π. 14-3-12 (ΦΕΚ-56 Α/14-3-12) : Μεταφορ του χρνου διενργειας των ετσιων τακτικν κρσεων τους 2012 στις Ενοπλες Δυνμεις, την Ελληνικ Αστυνομα και το Λιμενικ Σμα - Ελληνικ Ακτοφυλακ
ΠΝΠ 20/21-3-12 (ΦΕΚ-61 Α/21-3-12) : Ρθμιση θεμτων συμβσεων που αφορον Κντρα Πρτης Υποδοχς και εγκαταστσεων Κρτησης παρνομα διαμενντων στη χρα αλλοδαπν και τρπο φλαξης αυτν

Π.Υ.Σ. 9/8.3.2012/12 (ΦΕΚ 49 Α/9-3-2012) : Ορισμς μελν της προβλεπμενης στο ρθρο 1 της 7/28-2-2012 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου προσω¬ρινς ενιαας Διοικοσας Επιτροπς και ρθμιση λ¬λων θεμτων.
Π.Υ.Σ. 10/9.3.2012/12 (ΦΕΚ 50 Α/9-3-2012) : γκριση της απφασης των Ομολογιοχων για την τρο¬ποποηση των επιλξιμων ττλων, πως βεβαιθηκε απ την Τρπεζα της Ελλδος ως Διαχειριστ της Διαδικασας.

ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ :
9866/ΕΓΚ.10/16-3-2012 : Εξφληση ληξιπροθσμων υποχρεσεων.
ΕΓΚ.11/12 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατξεις - μεταφορς προσωπικο - Διαδικασα γκρισης απ την τετραμελ εξ Υπουργν Επιτροπ σμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, πως ισχει.
ΕΓΚ.12/12 : Εφαρμογ των διατξεων του ν.4018/2011 (Γενικ - Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 4 του ν. 4018/11- Διαδικασα υποβολς αιτσεων και δικαιολογητικν για χοργηση ανανωση δειας διαμονς - Διρκεια ισχος της βεβαωσης τπου Α - Κατργηση βεβαισεων τπου Β - Μεταβατικς ρυθμσεις - Αρθρο 7 παρ. 4 του ν. 4018/11 - Αιτσεις που χουν υποβληθε στις υπηρεσες Αλλοδαπν των δμων - Υπηρεσες μιας στσης : Απαιτομενες ενργειες - Παρβολα - Επδοση αδειν διαμονς - Διαδικασα επδοσης απορριπτικν αποφσεων αποφσεων για την ανκληση των αδειν διαμονς)
ΕΓΚ. 13/12 : Ανκληση και απαγρευση χοργησης κανονικν αδειν, διευκολνσεις υπαλλλων για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος.
ΕΓΚ. 14/12 : καθορισμς εκλογικν τμημτων και καταστημτων ψηφοφορας για τις γενικς βουλευτικς εκλογς της 6ης Μαου 2012
ΕΓΚ.15/12 : Υποψηφιτητες Βουλευτν (Προεκλογικ περοδος - Αρμδια δικαστρια - Οροι και προυποθσεις εκλογιμτητας - Πρταση και ανακρυξη υποψηφων - Δλωση και ανακρυξη συνδυασμν - Μεμονωμνες υποψηφιτητες - Ονομα και μβλημα κομμτων - δημοσιεσεις - Υποψφιοι Επικρατεας)
ΕΓΚ. 16/12 : Εκλογες που δεν θα μπορσουν να ασκσουν το εκλογικ τους δικαωμα στις γενικς βουλευτικς εκλογς της 6ης Μαου 2012
ΕΓΚ.17/12 : Ειδικο εκλογικο κατλογοι στρατιωτικν υπηρετοντων στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος
ΕΓΚ.18/12 : Ψηφοφορα Ετεροδημοτν (Γενικ - Εκλογικ τμματα ετεροδημοτν - Διεξαγωγ ψηφοφορας - Αμιγ εκλογικ τμματα - Μεικτ εκλογικ τμματα)
ΕΓΚ. 19/12 : Πληροφορες και οδηγες για τη διενργεια των γενικν βουλευτικν εκλογν της 6ης Μαου 2012
ΕΓΚ. 20/12 : Διευκολνσεις για την σκηση του εκλογικο δικαιματος απ πολτες με αναπηρες κατ τις γενικς βουλευτικς εκλογς της 6ης Μαου 2012
ΕΓΚ. 21/12 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4071/2012 (Μεωση του ψους των μισθωμτων των ακιντων που εκμισθνουν οι δμοι και τα νομικ τους πρσωπα δημοσου δικαου - Επιτροπ Ορων του Κδικα Δμων και Κοινοττων)
ΕΓΚ. 22/12 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4071/2012.- Απογραφ περιουσας των Ν.Ε.Λ.Ε.
ΕΓΚ. 23/12 : Παραλειφθντες εκλογες
ΕΓΚ. 24/12 : Συγκντρωση και μετδοση των αποτελεσμτων των γενικν βουλευτικν εκλογν της 6ης Μαου 2012
4903/8-3-12 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με ζητματα εφαρμογς των διατξεων του ν. 3386/05
9076/12-3-12 : Βραβεο για τις βλτιστες πρακτικς αναπλσεων παρκτιων πλεων (Συμβολιο της Ευρπης)
10807/22-3-12 : Εναρξη δοκιμαστικς λειτουργας του κεντρικο κμβου διαλειτουργικτητας για την παροχ οικονομικν δεδομνων των ΟΤΑ και προαπαιτομενες ενργειες Δμων
10247/19-3-12 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τους Δμους και τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2012 ως 31-3-2012 και απολογιστικν στοιχεων κστους μεταφορς, για το χρονικ διστημα 1-9-2011 ως 31-12-2011
10203/ΕΓΚ.11/19-3-12 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 68 του ν. 4002/11 για μετατξεις - μεταφορς προσωπικο - Διαδικασα γκρισης απ την τετραμελ εξ Υπουργν Επιτροπ σμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, πως ισχει
12711/2-4-12 : Ηλεκτρονικ βση παρακολοθησης και διαχερισης της ακνησης περιουσας των ΟΤΑ
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.6190/12-3-12 : Δικαιματα των πολιτν και των επιχειρσεων στις συναλλαγς τους με τις δημσιες υπηρεσες
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.8533/5-4-12 : Σχσεις Δημοσων Υπαλλλων και Πολιτν : Οδηγς Ορθς Διοικητικς Συμπεριφορς
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.6212/12-3-12 : Υπμνηση εγκυκλου - Παρταση προθεσμας αναφορικ με την καταγραφ Συλλογικν Οργνων (επιτροπν, ομδων εργασας κλπ) των Υπουργεων, των Ανεξρτητων Διοικητικν Αρχν, των Αποκεντρωμνων Διοικσεων, των ΟΤΑ και των λοιπν ΝΠΔΔ

ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ:
Φ.80000/ΟΙΚ.6365/1331/15-3-2012 : Εξφληση Ληξιπρθεσμων Υποχρεσεων.
Φ.80000/ΟΙΚ.3383/25/12-3-12 : Παροχ οδηγιν για ασφαλιστικς εισφορς των εργαζομνων ΙΔΑΧ που τθενται σε εργασιακ εφεδρεα
Φ.80000/ΟΙΚ.5049/365/12-3-12 : Γνωστοποηση ρυθμσεων των ρθρων 21-25 και 28 του ν. 4038/12
4601/304/12-3-12 : Ρθμιση θεμτων για την εφαρμογ της παρ. 6 του ρθρου 1 του ν. 4046/12
Φ.80020/οικ.5553/198/23-3-12 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 6 του ν. 4051/2012, σχετικ με την μεωση των επικουρικν συντξεων.
Φ.10070/οικ.5599/400/23-3-12 : Γνωστοποηση δημοσευσης ν. 4052/2012
Φ80000/οικ.5687/448/21-3-12 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 138 του ν.4052/2012
Φ.80000/ΟΙΚ.6286/448/20-3-12 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων του ρθρου 138 περ. Η του ν. 4052/12
Φ.80000/ΟΙΚ.6037/435/20-3-12 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων του ρθρου 138 περ. ΣΤ του ν. 4052/12
Φ.42000/6904/870/12 : Σχετικ με την προμθεια φαρμκων υψηλο κστους απ τα φαρμακεα των νοσοκομεων
Φ.80000/ΟΙΚ.2570/71/12 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2β του ρθρου 2 του ν.4002/2011 για την ασφλιση των νστολων μηχανικν και υγειονομικν
Φ.80000/ΟΙΚ.6680/474/12 : Γνωστοποηση διατξεων ρθρου 138 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α 41/1.03.2012)
Φ.80020/8482/278/12 : Διευκρινσεις επ των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 47 του ν. 3996/2011

ΥΠΟΜΕΔΙ :
Δ17Α/01/68/ΦΝ433Α/ΕΓΚ.9/12 : Χοργηση προκαταβολς σε συγχρηματοδοτομενα ργα
Β3/ΟΙΚ.11307/1578/12 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τον ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α) «Αρχ της επαγγελματικς ελευθερας, κατργηση αδικαιολγητων περιορισμν στην πρσβαση και σκηση επαγγελμτων»
Β1/14310/1590/12 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/2010 - ρση περιορισμν στη μετατροπ φορτηγν δημοσας χρσης
18208/1977/12 : Κατργηση προσκμισης βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας του ΟΑΕΕ στα ΚΤΕΟ
Α/18774/1488/12 : Διευκρινσεις αναφορικ με τις δρες- ενιαες διοικητικς μονδες των Ε­πιβατηγν δημσιας χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντων, πως καθορζονται με το ρθρο 83 του ν. 4070/2012 (Α 82).
Β1/18079/2048/12 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - ρες οδγησης και ανπαυσης οδηγν -Κοινοποηση ρθρων 116 και 117 ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82)
Β3/60570/6331/12 : Πιστοποιητικ πυρασφλειας για δεια δρυσης κντρου θεωρητικς εκπαδευσης υποψηφων οδηγν (ΚΕΘΕΥΟ)
Β3/56157/5762/12 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τον ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α) «Αρχ της επαγγελματικς ελευθερας, κατργηση αδικαιολγητων περιορισμν στην πρσβαση και σκηση επαγγελμτων»
Β1/ΟΙΚ.18203/2038/12 : Οικονομικ επιφνεια μεταφορικν επιχειρσεων - Συμπληρωματικς διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 5 του ν. 4038/2012 - κδοση Αδειν Οδικν Μεταφορν (ΑΟΜ)
Α3/ΟΙΚ.10323/1408/12 : Εκτλεση παρεπμενων ποινν της παρ. 4 του ρθ. 98 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α) «Κρωση του Κδικα Οδικς Κυκλοφορας» - (δεια οδγησης)
Β1/8535/980/16-3-12 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 5 του ν. 4038/2012.
10517/755/15-3-12 : Περ αδειν κυκλοφορας σχολικν με πολλαπλς αναγραφς επιβατν

ΥΠΕΚΑ :
1226.61/ΕΓΚ.3/12 : δειες συλλογς και μεταφορς μη επικινδνων αποβλτων -Διαδικασες ανανωσης και διρκεια ισχος
1604.81/ΕΓΚ.4/3-4-12 : Περιβαλλοντικ αδειοδτηση μονδων παραγωγς ηλεκτρικς και θερμικς ενργειας με χρση βιοαερου που προρχεται απ αναερβια επεξεργασα βιομζας
621/12 : Οδηγες για την εφαρμογ των ρθρων 45 (παρ.3) και 11 του Ν.4030/11 «Νος τρπος κδοσης αδειν δμησης, ελγχου κατασκευν και λοιπς διατξεις»
169536/1516/12 : Οδηγες εφαρμογς διατξεων του νμου 4061/2012 (66/Α) - Διαχεριση δασικν εκτσεων απ δασικ υπηρεσα, μη εφαρμογ ν. 4061/12 σε δση και δασικς εκτσεις - …
958/12 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του Ν 4030/2011 «Νος τρπος κδοσης αδειν δμησης, ελγχου κατασκευν και λοιπς διατξεις» (ΦΕΚ 249 Α), σχετικ με ιδιτητες ασυμββαστες με αυτς του Ελεγκτ Δμησης και του Ενεργειακο Επιθεωρητ.
168780/1090/12 : Υπολογισμς ανταλλγματος χρσης (ρθρο 57 Ν. 998/79 - μεταλλευτικς λατομικς εργασες)
100172/12 : Διαδικασα αναθερησης του δικτου παρακολοθησης της ποιτητας των υδτων κολμβησης
165393/478/2-4-12 : Οδηγες για την κδοση πιστοποιητικο του ρθρου 35 του Ν. 998/79
431/30-3-12 : Εθνικ Βση Δεδομνων των Εγκαταστσεων Επεξεργασας Λυμτων

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ :
2/16306/0022/23-2-12 : Αποδοχς μετακλητν, ειδικν συμβολων και συνεργατν των Πολιτικν Γραφεων μελν της Κυβρνησης, Υφυπουργν και Γενικν Γραμματων
ΠΟΛ.1065/12-3-12 : Τα επιδματα μητρτητας (κυοφορας και λοχεας) καθς και το βοθημα τοκετο που παρχονται απ το ΙΚΑ στις ασφαλισμνες του, δυνμει των ρθρων 39 και 31 παρ. 7 του Α.Ν. 1846/51, δεν χουν τα εννοιολογικ χαρακτηριστικ του εισοδματος και συνεπς εναι αφορολγητα
ΠΟΛ.1075/12 : Κοινοποηση διατξεων της παραγρφου 8 του ρθρου 3 του νμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α), πως ισχει. (Οφειλς που υπγονται στη ρθμιση - Προυποθσεις υπαγωγς στη ρθμιση - Ευεργετματα του οφειλτη - Απλεια της ρθμισης - Χοργηση αποδεικτικο ενημερτητας κατ τη διρκεια της ρθμισης - Μτρα - Αναστολ παραγραφς)
ΠΟΛ. 1078/12 : Φορολογικ μεταχεριση του καταβληθντος ποσο (rebate), απ τις φαρμακευτικς εταιρεες και τα φαρμακεα καθς και του τλους εισδου απ τις φαρμακευτικς εταιρεες
ΠΟΛ.1085/30-3-12 : Οδηγες για την αντιμετπιση των ρυθμισθντων χρων με το ν. 4014/11
ΠΟΛ.1087/27-3-12 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τις διατξεις της παρ. 11 του ρθρου 3 του Κεφ. Α του ν. 4038/12
ΠΟΛ.1090/2-4-12 : Διαδικασα επιστροφς ΦΠΑ προς τις επιχειρσεις και επιτηδευματες
ΠΟΛ.1091/30-3-12 : Καταβολ τελν κυκλοφορας σχετικ με την απσυρση των αυτοκιντων οχημτων
ΠΟΛ.1094/27-3-12 : Παροχ οδηγιν για θματα προστμων του ΚΒΣ, που καταλογζονται βσει των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 26 του Ν. 3943/11
ΠΟΛ.1094/12 : Παροχ οδηγιν για θματα προστμων του Κ.Β.Σ., που καταλογζονται βσει των διατξεων της παραγρφου 4 του ρθρου 26 του ν.3943/2011. (κδοση μη θεωρημνων φορολογικν στοιχεων)
ΠΟΛ. 1099/12 : Κοινοποηση ορισμνων διατξεων του ν. 4072/11.4.2012 (ΦΕΚ 86 Α) με ττλο «Βελτωση επιχειρηματικο περιβλλοντος - Να εταιρικ μορφ - Σματα-Μεστες ακιντων - Ρθμιση θεμτων ναυτιλας, λιμνων και αλιεας και λλες διατξεις»
ΠΟΛ. 1101/12 : Οδηγες συμπλρωσης εντπων οικονομικο τους 2012: α) Δηλσεων φορολογας εισοδματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικν στοιχεων επιχειρσεων και επιτηδευματιν (Ε3).
ΠΟΛ. 1103/12 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 6 του Κδικα Διοικητικς Διαδικασας (ν. 2690/1999), σε περιπτσεις που χουν επιβληθε τα μτρα διασφλισης των συμφερντων του Δημοσου, βσει των διατξεων του ρθρου 14 του νμου 2523/1997, πως ισχει.
ΠΟΛ. 1106/12 : Οργνωση υπηρεσιν - οδηγες για την παραλαβ, κωδικογρφηση και αποστολ στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθριση, των δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, οικονομικο τους 2012.

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ


2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.