Αριθμ. Α2-1127/13 (ΦΕΚ – 3149 Β/11-12-2013): Τροποποίηση στους «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊ­όντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α'173) και ιδίως τα άρθρα 4 και 22 του ιδίου νόμου.

2. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

3. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο­ρίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ­μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).

5.  Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α/ 20-6-2012).

6. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141).... μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας...» (Α΄ 152).

7. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ­πουργών» (Α΄ 153).

8. Τη με αρ. 27858/ΔΙΟΕ/546/2013 Απόφαση του Πρω­θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω­νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά». (Β΄ 1653).

9.  Το υπ' αριθμ. 3034/102183/4-12-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10.  Το υπ' αριθμ. 726/102665/2012/4-10-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγρο­τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11. Το υπ' αριθμ. 4801/102626/4-10-2012 έγγραφο της Δ/ νσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12.  Τα υπ' αριθμ. 15911/4-10-2012 και 14906/28-9-2011 έγγραφα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

13. Το υπ' αριθμ. 9350.3/1/2012/3-10-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά­πτυξης και Τροφίμων.

14. Το υπ' αριθμ. οικ. 30/003/1034/28-9-2012 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, Δ/νση Τροφίμων και Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου.

15. Το υπ' αριθμ. 6912/21-9-2012 έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οι­κονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Φ2-1393/07 (Β΄ 521) «Όργανα μέτρησης», όπως ισχύει.

17.  Την απόφαση αριθμ. Α2-861/14-8-2013 (ΦΕΚ 2044/ Β/22-8-2013) «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊό­ντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

18. Το γεγονός ότι κατά την έναρξη ισχύος των ΔΙΕΠΠΥ οι επιχειρήσεις είχαν ήδη προβεί στις παραγγελίες των προϊόντων τους για το έτος 2014 και επομένως είναι αναγκαίο να ανασταλεί η διάταξη αυτή για το έτος 2014 προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

19. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 2 της Υ.Α. Α2-861/2013 (ΦΕΚ Β 2044/2013) προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Έως την 31-12-2014 αναστέλλεται η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης Α2-861 (ΦΕΚ Β 2044/2013)».

 

Άρθρο 2

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013