Αριθμ. 2/2013/13 (ΦΕΚ 598 Β/14-3-2013) : Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ­λήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222/12-11-2013).

β. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ - ΔΙΠΙΔ/οικ 559 (ΦΕΚ Β΄/7/8-1-2013) υπουργική απόφαση.

2. Την με αριθμό 2/12.03.2013 Γνωμοδότηση του Τριμε­λούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011, ανακοινώνει:

Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των παρακάτω δημόσιων φορέων: Υπουργείο Εθνικής ’μυνας/ΓΕΣ, Υπουργείο Εθνικής ’μυνας/ΓΕΝ, Υπουργείο Εθνικής ’μυνας/ΓΕΑ, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι­αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Περιφέρεια Στερεάς Ελλά­δας, Δήμος Πατρέων, Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Χανίων, Δήμος Καλαμάτας, Δήμος Χαλκιδέων, και Δήμος Ροδίων, υπάλληλοι των οποίων - κατηγορίας ΙΔΑΧ ΔΕ, των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοι­κητικού - Οικονομικού και Διοικητικών γραμματέων και παρεμφερών ειδικοτήτων-, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης θέσεων, δυνάμει της διατάξεως της

περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγρά­φου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222/ 12-11-2013), όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συν­δρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων, προκειμένου να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σε θέσεις προσωπικού Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.559/ 8-1-2013 (ΦΕΚ Β΄/7/8-1-2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ­βέρνησης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2) του ν. 4093/2012».

Καλούνται οι ως άνω υπάλληλοι, όπως, εντός προθε­σμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της πα­ρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβάλουν, στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία κατείχαν οργανική θέση, Αίτηση- Δήλωση προτίμησης θέσεων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα που υπέβαλε αίτημα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του εμφανίζεται, συγκεντρωτικά και ανά διοικητική μονάδα και έδρα, μετά την αξιολόγηση του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και την υπ’ αριθμ. 2/12.03.2013 Γνωμοδότησή του, στο συνημμένο πίνακα.

Τα κριτήρια κατάταξης των υπαλλήλων που θα δια­τεθούν για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των φορέων που ορίζονται ανωτέρω είναι τα αναφερόμενα στο συνημμένο στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ - ΔΙΠΙΔ/οικ 559 (ΦΕΚ Β΄/7/8-1-2013) υπουργική Πίνακα II, πλην του κρι­τηρίου «υπηρεσιακή αξιολόγηση».

Συνεπώς, μετά την απαλοιφή του ως άνω κριτηρίου, το σύνολο των μορίων του Πίνακα II ορίζεται σε 235.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ) ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΔΡΑΣ (ΔΗΜΟΥ)

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

εποπτεύοντος υπουργειου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

305

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α.Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

305

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

305

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β' Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

305

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

305

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

305

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΓΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

305

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ          7

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΏΝ

084

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ - Π ΑΠ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ

3

ΣΥΝΟΛΟ           3

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

254

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

254

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

AT. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

254

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

254

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τ.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ         4

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

021

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΡΟΔΟΠΗΣ

Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

021

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΓΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

021

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ        3

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

160

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

Φθιώτιδος

ΓΑ.Δ.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

160

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

Φθιώτιδος

AT. ΛΑΜΙΑΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ        2

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

134

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΧΑΪΑΣ

Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

134

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΧΑΪΑΣ

A' AT. ΠΑΤΡΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

134

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΧΑΪΑΣ

Γ.Α.Δ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

134

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΧΑΪΑΣ

Β' Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

134

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΧΑΪΑΣ

ΥΑ. ΠΑΤΡΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

134

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΧΑΪΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

134

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΧΑΪΑΣ

Τ.Δ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

134

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΧΑΪΑΣ

Ε’.Τ. ΠΑΤΡΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ     8

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

296

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΡΟΔΟΥ

ΥΑ. ΡΟΔΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

296

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΡΟΔΟΥ

AT. ΡΟΔΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

296

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΡΟΔΟΥ

Τ.Τ. ΡΟΔΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

296

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΡΟΔΟΥ

AT. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

296

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΡΟΔΟΥ

Α’.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

296

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΡΟΔΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

296

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΡΟΔΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

296

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

26

ΡΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ Ν ΑΥΤΟΥ ΡΟΔΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

296

ΥΓΕΙΑΣ

21

ΡΟΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΩ ΊΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"

1

ΣΥΝΟΛΟ       9

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

155

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΕΥΒΟΙΑΣ

Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

155

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΕΥΒΟΙΑΣ

AT. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

155

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

155

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

155

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

155

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

155

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

155

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ

1

ΣΥΝΟΛΟ      8

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΑ ΧΑΝΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΧΑΝΙΩΝ

Γ.Α.Δ.Π. ΚΡΗΤΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΧΑΝΙΩΝ

Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΧΑΝΙΩΝ

AT. ΧΑΝΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΧΑΝΙΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΧΑΝΙΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΥΓΕΙΑΣ

21

ΧΑΝΙΩΝ

ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ     12

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ [ΣΥΝΥΠΑΓΩΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ)

23

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π ΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΑ

3

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΘΗΝΩΝ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΘΗΝΩΝ/ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

δ/νση αστυν. αθηνων/δημοσιοσ κατήγορος

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

AT. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

AT. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

AT. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

AT. ΠΑΠΑΓΟΥ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

AT. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΚΑ-ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΓΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΚΑ-ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΩΡΗΣΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ

2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΚΑ-ΥΠΟΚ/ΜΑ ΔΑΦΝΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΚΑ-ΥΠΌΚ/ΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΚΑ-ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΚΑ-ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (NAT.)

2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΑΕΔ

2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΠΑΔ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΥΓΕΙΑΣ

21

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)

2

ΣΥΝΟΛΟ                 53

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

AT. ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

AT. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Τ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

AT. ΤΟΥΜΠΑΣ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τ. Α. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑ ΤΟΥΜΠΑΣ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕ Ι ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ          16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 125

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

 

ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ)

ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΔΡΑΣ

(ΔΗΜΟΥ)

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

εποπτεύοντος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

305

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΡΗΤΗΣ

4

 

ΔΗΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

084

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

084

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

17

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

254

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2

ΔΗΜΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

160

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

134

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

6

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

296

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

6

ΔΗΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

155

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

5

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

6

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

325

υπουργειο δικαιοσυνησ, διαφάνειας και ανθρωπινων δικαιωματων

23

υπουργειο δικαιοσυνησ, διαφάνειας και ανθρωπινων δικαιωματων

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

17

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

8

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

520

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

13

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

2

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

13

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

14

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

13

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

12

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

13

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

510

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

510

υπουργειο δικαιοσυνησ, διαφάνειας και ανθρωπινων δικαιωματων

23

υπουργειο δικαιοσυνησ, διαφάνειας και ανθρωπινων δικαιωματων

8

ΣΥΝΟΛΟ

82

 

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013