ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Νομοτέλεια
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις


ΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

crack Σε συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχουν καταχωρηθεί σε μορφή pdf πλήρη κείμενα γνωμοδοτήσεων από το έτος 1952.
 Επίσης καταχωρείται στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το ΣΥΝΟΛΟ των γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ για τις οποίες επίσης γίνεται ΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία.
 Οι γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. θεματοποιούνται σε ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ το οποίο αριθμεί περισσότερα από 750 θέματα.
 Πλήρης ενημέρωση με τις Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. από το 1985.  Πλήρης ενημέρωση με τις Εγκυκλίους της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και με τις σημαντικότερες των λοιπών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
 Πλήρης ενημέρωση με τις Εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ (Πολεοδομία και Κατασκευή Έργων).
 Πλήρης Ενημέρωση με τις Εγκυκλίους του Ι.Κ.Α.,Τ.Ε.Β.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 Καταχώρηση σημαντικών Εγκυκλίων άλλων Υπουργείων και Οργανισμών.
 Καταχώρηση Αποφάσεων Ανεξάρτητων Αρχών (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Συνήγορος του Πολίτη).
 Πλήρης ενημέρωση με τις Αναλύσεις, Αναθεωρήσεις και τα Πρακτικά Τιμών.
 Υποδείγματα Αποφάσεων, Έντυπα και λοιπές πληροφορίες.

© 2021 Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα
τηλ. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.