»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


3-12-21 ΥΠΑΙΘ 154781/Ζ1/21 (ΦΕΚ 5629 Β/2-12-2021) : Ορισμς κριτηρων, δεικτν ποιτητας και επι-τευγμτων για την κατανομ της ετσιας τακτικς επιχοργησης στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα

3-12-21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/115255/6217/2-12-21 : Οδηγες εφαρμογς των διατξεων της περπτωσης IV της παρ. 1 του ρθρου 10 του ν. 3208/2003 και του ρθρου 8Α του ν. 998/1979, το οποο προστθηκε με το ρθρο 149 του ν. 4819/2021.

3-12-21 Κ.Υ.Α. 335060/21 (ΦΕΚ 5608 Β/2-12-2021) : Καθορισμς ψους και διαδικασας χοργησης αποζημωσης στα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, που ανκουν στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αυτοκινη-τιστν Υπεραστικν Συγκοινωνιν (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αστικν Συγκοινωνιν (Π.Ο.Α.Σ.) για την καταβολ μειωμ-νου κομστρου στα αστικ και υπεραστικ μσα μαζικς μεταφορς των Φοιτητν των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων ακαδημακο τους 2020-2021.

3-12-21 Κ.Υ.Α. 5570/21 (ΦΕΚ 5637 Β/2-12-2021) : Διαδικασα καταχρισης στα Μητρα Εμβο-λιασμνων Εξωτερικο κατ του κορωνοο COVID-19 απ τα Κντρα Εξυπηρτησης Πολι-τν (Κ.Ε.Π.) των αιτοντων αναμνηστικ δση.

3-12-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.75187/21 (ΦΕΚ 5638 Β/2-12-2021): Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιο-ρισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-12-21 Ν. 4864/21 (ΦΕΚ 237 Α/2-12-2021) : Στρατηγικς επενδσεις και βελτωση του επεν-δυτικο περιβλλοντος μσω της επιτχυνσης διαδικασιν στις ιδιωτικς και στρατηγικς επεν-δσεις, δημιουργα πλαισου για τις εταιρεες τε-χνοβλαστος και λλες επεγουσες διατξεις για την ανπτυξη2-12-21 ΕΦΚΑ 497872/ΕΓΚ.61/2-12-21 : Α. Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 67 του ν. 4821/2021 σχετικ με τη ρθμιση ασφαλιστικν εισφορν Τροποποηση του ρθρου 32 του ν. 4756/2020 // Β. Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 199 του ν. 4855/2021 σχετικ με την επκταση της ρθμισης ασφαλιστικν εισφορν Τροποποηση της παρ. 1 του ρθρου 32 του ν. 4756/2020.

2-12-21 Κ.Υ.Α. 129604/21 (ΦΕΚ-5591 Β/1-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 78812/14.07.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Εσωτερικν και Επικρατεας «Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2021-2022, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020» (Β’ 3116).

2-12-21 ΥΠΕΚΥΠ 94821/21 (ΦΕΚ-5584 Β/1-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 (Β’ 2963) κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικ Πργραμμα ενσχυσης εργοδοτν για την πρσληψη 2.000 ανργων Ατμων με Αναπηρες (ΑμεΑ), Απεξαρτημνων απ εξαρτησιογνες ουσες, Αποφυλακισμνων, Νεαρν Παραβατικν Ατμων Νεαρν Ατμων που βρσκονται σε κοινωνικ κνδυνο και Πργραμμα Επιχοργησης 50 θσεων Εργονομικς Διευθτησης του χρου εργασας για τομα με Αναπηρες (ΑμεΑ)» (Β’ 2963)

2-12-21 ΥΠΕΚΥΠ 496801/ΕΓΚ.63/2-12-21 : Καθορισμς ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση του επιδματος μητρτητας απ τον e-ΕΦΚΑ

2-12-21 ΥΠΑΙΘ K3/145328/21 (ΦΕΚ 5577 Β/1-12-2021): Καθορισμς τρπου λειτουργας και αρμοδιοττων του Κεντρικο Συμβουλου Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

2-12-21 ΥΠΑΝΕΠ 127740/1-12-21 (ΦΕΚ-5582 Β/1-12-21) : γκριση Περιφερειακο Προγρμματος Ανπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προγραμματικς περιδου 2021 - 2025.1-12-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.10/8/22242/30-11-21 : Υπενθμιση υποβολς καινοτομιν στην πλατφρμα καινοτομας δημοσου τομα και εγγραφς δημοσων οργανσεων στο δκτυο καινοτομας δημοσου τομα.

1-12-21 ΥΠΕΕ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/21 (ΦΕΚ-5553 Β/30-11-21) : Προδιαγραφς, ροι και τεχνικς οδηγες για την εκπνηση «Σχεδου Αστικς Προσβασιμτητας (Σ.Α.Π.)».

1-12-21 Κ.Υ.Α. 534366/21 (ΦΕΚ-5545 Β/30-11-21) : Καθορισμς τελν διοργνωσης εκδηλσεων δρσεων που σχετζονται με την προαγωγ και προθηση της τοπικς γαστρονομας σε αρχαιολογικος χρους, ιστορικος τπους και μνημεα στον περιβλλοντα χρο αυτν.30-11-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ - :
Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ (30/11/2021)

30-11-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/893/οικ.22258/30-11-21 : Οδηγες προς τους φορες προλευσης και υποδοχς για την υλοποηση του Β' Κκλου Κινητικτητας τους 2021, στο πλασιο του ΕΣΚ - 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

30-11-21 ΥΠΥΜΕ Α7/οικ.341609/30-11-21 : Οδικ Βοθεια Οχημτων - Κοινοποηση ρθρου 3 ν. 4811/2021 (Α’ 108) και κυα Α7/316010/2021 (Β’ 5274) - Γνωστοποηση ναρξης λειτουργας επιχειρσεων και συνεργατν οδικς βοθειας

30-11-21 Κ.Υ.Α. 124876/21 (ΦΕΚ-5526 Β/29-11-21) : Καθορισμς πολιτικς χρσης, κστους χρσης και διαδικασας χοργησης δεδομνων ΓΕΜΗ σε πιστωτικ και χρηματοδοτικ Ιδρματα, σε Ιδρ-ματα πληρωμν, σε Ιδρματα ηλεκτρονικο χρ-ματος και σε διατραπεζικς εταιρες.

30-11-21 Κ.Υ.Α. 307226/21 (ΦΕΚ-5508 Β/29-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 22212/2008 (Β’ 2267) κοιν υπουργικ απφαση «Προποθσεις θ-σης σε κυκλοφορα και ροι λειτουργας ειδι-κν τουριστικν λεωφορεων, δημσιας χρσης, ανοικτο τπου, αστικς περιγησης».

30-11-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/113352/3739/21 (ΦΕΚ-5539 Β/29-11-21) : κτακτη οικονομικ ενσχυση πυρπληκτων ρητινεργατν 2021 - Δικαιολογητικ και Διαδικασα πληρωμς .

30-11-21 ΥΠΑΝΕΠ 126518/21 (ΦΕΚ-5524 Β/29-11-21) : Πληροφοριακ Σστημα Εθνικο Προγρμματος Ανπτυξης.29-11-21 N.4860/21 (ΦΕΚ-229 Α/27-11-21) : Κρωση του Μνηµονου Κατανησης («ΜΚ») µεταξ του Υπουργεου Προστασας του Πολτη της Ελληνικς Δηµοκρατας και του Ευρωπακο Οργανισµο Συνοριοφυλακς και Ακτοφυλα-κς (Frontex) για τη φιλοξενα Αξιωµατικο Συνδσµου του Frontex στην Ελληνικ Δηµοκρατα.

29-11-21 N.4859/21 (ΦΕΚ-228 Α/27-11-21) : Μτρα διευκλυνσης και εκσυγχρονισμο της δρυσης και λειτουργας κτηνοτροφικν εγκαταστσεων, διατξεις για τη διενργεια ελγχων και την επιβολ κυρσεων και λλες επεγουσες ρυθμσεις.

29-11-21 Κ.Υ.Α. 410529/21 (ΦΕΚ 5498 Β/29-11-2021): ροι παροχς και ψος οικονομικο βοηθματος σε ωφελομενους των δρσεων Εποπτευμενων Διαμερισμτων για ασυνδευτους ανλικους νω των 16 ετν.

29-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1246/21 (ΦΕΚ 5497 Β/29-11-2021): Καθορισμς των μη συνεργσιμων κρατν για το φορολογικ τος 2020 δυνμει της εξουσιοδοτικς διταξης της παρ. 4 και των κριτηρων της παρ. 3 σε συνδυασμ με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του ρθρου 65 του ν. 4172/2013.

29-11-21 Π.Δ. 96/21 (ΦΕΚ-225 Α/27-11-21) : Εναρμνιση της Ελληνικς Νομοθεσας με την Οδηγα (ΕΕ) 2019/520 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 19ης Μαρτου 2019 σχετικ με τη διαλειτουργικτητα των συστημτων τηλεδιοδων και με τη διευκλυνση της διασυνοριακς ανταλλαγς πληροφοριν για μη καταβολ οδικν τελν στην νωση (αναδιατπωση) .

29-11-21 ΕΦΚΑ 486916/ΕΓΚ.60/29-11-21 : Νομιμοποηση χρνου ασφλισης στον π. ΟΓΑ -Τροποποηση του ρθρου 34 του ν. 4387/2016

29-11-21 ΑΑΔΕ Ε2221/23-11-21 : Διευκρινσεις σχετικ με την αναστολ εφαρμογς ΦΠΑ στα ακνητα

29-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 87581/ΕΓΚ.828/26-11-21 : Οδηγες για συγχνευση Ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων

29-11-21 ΥΠΥΜΕ 338719/29-11-21 : Ενημρωση σχετικ με τις διατξεις του ν. 4850/2021 (Α’ 208) που αφορον τους χρους στθμευσης υφιστμενων κτιρων.

29-11-21 ΕΦΚΑ Σ40/95/480598/25-11-21 : Διευκρινσεις για την ενιαα και ορθ εφαρμογ των διατξεων περ συνταξιοδτησης γονων, συζγων αδελφν αναπρων

29-11-21 ΑΑΔΕ Ε2218/24-11-21 : Παροχ οδηγιν για τη φορολογικ αντιμετπιση των αναδρομικν ποσν που καταβλθηκαν στους συνταξιοχους δικαστικος λειτουργος και τους λειτουργος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους για το χρονικ διστημα απ 11-6-2015 μχρι 12-5-2016 κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 33 του ν. 4734/2020 (Α' 196)

29-11-21 ΑΑΔΕ Ε2222/25-11-21: Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την υπαγωγ σε ρθμιση ως 48 δσεις των οφειλν που προκπτουν απ δηλσεις που υποβλλονται μετ την κοινοποηση της εντολς ελγχου της πρσκλησης του ρθ.14 του ΚΦΔ

29-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.74077/21 (ΦΕΚ-5491 Β/27-11-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.74075/21 (ΦΕΚ-5486 Β/26-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.73737/25.11.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5475) .

29-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.73995/21 (ΦΕΚ-5485 Β/26-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/οικ.22817/ 03.04.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1177).

29-11-21 Κ.Υ.Α. 20723/21 (ΦΕΚ-5484 Β/26-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 6301/13-4-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Τουρισμο «Μσθωση τουριστικν καταλυμτων για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου της μετδοσης του COVID-19» (Β’ 1484).

29-11-21 ΑΑΔΕ Α1247/21 (ΦΕΚ-5484 Β/26-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1001/ 31-12-2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ «ροι και προποθσεις για τη διαδικασα παραλαβς και παρδοσης των υγραερων και του μεθανου των περιπτσεων ιδ και ιετης παραγρφου 1, του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθς και διαδικασα παρακολοθησης και ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτν» (B’ 40/2021).26-11-21 ΑΑΔΕ Ε2220/24-11-21 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη φορολογητα αξα για σκοπος Φ.Π.Α. κατ την παρδοση ακιντου στο πλασιο της κτακτης διαδικασας ειδικς διαχερισης του ν. 4307/2014 (Α246)

26-11-21 ΑΑΔΕ Ε2219/24-11-21 : Υπολογισμς εκπιπτμενων απ τα ακαθριστα σοδα αποσβσεων επ της αξας των εισφερομνων παγων περιουσιακν στοιχεων απ την συγχωνευμενη μετατρεπμενη με βση τις διατξεις του ν.δ. 1297/1972 επιχερηση, ταν η αξα κατπιν εκτμησης εναι μικρτερη απ τη φορολογικ αναπσβεστη αξα των εισφερμενων παγων

26-11-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 395448/17-11-21 : Οδηγες για την εφαρμογ του ν.4825/2021 (Α’ 157).

26-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 150345/26-11-21 : Ανατροπς – αναλψεις υποχρεσεων και απορρφηση πιστσεων οικονομικο τους 2021

26-11-21 ΥΠΥΜΕ 337511/24-11-21 : λεγχος πιστοποιητικν ταξινμησης καινοργιων και μεταχειρισμνων ιδιωτικς χρσης επιβατηγν αυτοκιντων και μοτοσυκλετν και φορτηγν ιδιωτικς χρσης με ΜΑΜΦΟ ως 3,5 τνους.

26-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/114443/ΔΠΓΚ/26-11-21 : Κατανομ πιστσεων Κρατικο Προπολογισμο 2022 σε αναλυτικ εππεδο

26-11-21 ΑΑΔΕ Ε2217/19-11-21 : Οδηγες για τη διαδικασα χοργησης του μοναδικο αριθμο καταχρισης και αναγνρισης EORI απ την Τελωνειακ Υπηρεσα κατ’ εφαρμογ της υπ’ αριθ. Α 1231/18-10-2021 (ΦΕΚ Β 4988/27-10-2021) Απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ

26-11-21 ΥΠΥΜΕ 335255/25-11-21 : Τεχνικς λεγχος οχημτων των κατηγοριν Μ1 και Ν1 που φρουν διταξη σνδεσης (κοτσαδρος)

26-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.73780/21 (ΦΕΚ 5482 Β/25-11-2021) : Ρθμιση της διαδικασας υποβολς ατησης και χοργησης μονοκλωνικν αντισωμτων σε ασθενες με λομωξη COVID-19.

26-11-21 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΥΠ. 94649/21 (ΦΕΚ 5481 Β/25-11-2021) : Παρταση καταβολς των συντξεων αναπηρας και των προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρα.

26-11-21 Κ.Υ.Α. 824/21 (ΦΕΚ 5480 Β/25-11-2021) : «Ειδικ Αναπτυξιακ Πργραμμα ΟΤΑ α και β βαθμο, συνδσμων Δμων και Νομικν Προσπων ΟΤΑ: Πργραμμα Ανπτυξης και Αλληλεγγης για την Τοπικ Αυτοδιοκηση “Αντνης Τρτσης”» Τροποποηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εσωτερικν και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν (Β 1386). 

26-11-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41252/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 5479 Β/25-11-2021) : Ορισμς των υπηρεσιν που εμππτουν στην κα-θολικ ταχυδρομικ υπηρεσα και καθορισμς ειδικν ρων και προποθσεων για την παροχ ταχυδρομικν υπηρεσιν σε τομα τυφλ με σοβαρ προβλματα ρασης.

26-11-21 Κ.Υ.Α ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.73015/21 (ΦΕΚ 5476 Β/25-11-2021) : Διαδικασα αποζημωσης χρσης κλινν νοση-λεας, κλινν εντατικς θεραπεας των εγκα-ταστσεων, των θαλμων, που διατθενται στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, δυνμει της παρ. 2 του ρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α 214).

26-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.73737/21 (ΦΕΚ 5475 Β/25-11-2021) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.25-11-21 Κ.Υ.Α. ΚΓ/Δ11/Β39996/21 (ΦΕΚ-5467 Β/25-11-21) : Διαδικασα χρωσης, εσπραξης, διαχερισης και ελγχου του Τλους Εκσυγχρονισμο και Ανπτυξης Αερολιμνων του Διεθνος Αερολιμνα Αθηνν «Ελευθριος Βενιζλος».

25-11-21 Κ.Υ.Α. 93226/21 (ΦΕΚ-5448 Β/24-11-21) : Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν.

25-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.73139/21 (ΦΕΚ-5450 Β/24-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π. οικ. 3055/13.01.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Σσταση Κινητν Ομδων Υγεας Ειδικο Σκοπο Μοριακν Ελγχων για την μεση εκτλεση δοκιμασιν ταχων ελγχων αντιγνων SARS- CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμ κρουσμτων κορωνοο COVID-19 (Κ.Ο.Μ.Υ. Ειδικο Σκοπο Μοριακν Ελγχων)» (Β 387).

25-11-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/92403/21 (ΦΕΚ-5446 Β/24-11-21) : Παρταση της κλυψης απ τον κρατικ προ-πολογισμ των ασφαλιστικν εισφορν για καλλιτχνες, δημιουργος και επαγγελματες της τχνης και του πολιτισμο βσει του ρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’  256) και για τους μνες Ιονιο και Ιολιο 2021 και τροποποηση της υπ στοιχεα Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν σε καλλιτχνες, δημιουργος και επαγγελματες της τχνης βσει του ρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’  256)» (Β’  986), πως αυτ τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021 (Β’  2271) και Δ.15/Δ’/57914/9-8-2021 (Β’  3792) κοινς αποφσεις των διων Υπουργν.24-11-21 Κ.Υ.Α. 72958/21 (ΦΕΚ-5445 Β/24-11-21) : Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημ-ρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας, που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημοσας υγεας και τη διαμρφωση θετικς πεποθησης και ενεργο συμμετοχς των πολιτν στον εμβολιασμ ναντι του κορωνοο COVID-19.

24-11-21 ΑΣΕΠ 160/21 (ΦΕΚ-5444 Β/24-11-21) : Διαδικασα επιλογς προσωπικο με γραπτ διαγωνισμ κατ τη μεταβατικ περοδο πριν απ την προκρυξη του πανελλνιου γραπτο διαγωνισμο.

24-11-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-21  : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (67η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

24-11-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 54069/22-11-21 : Οδηγες προς τα Δικαστρια και τις Δικαστικς Υπηρεσες της Χρας για την υλοποηση του Β' Κκλου του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας τους 2021

24-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.68744/2-11-21 : Παρχονται πληροφορες για την εξλιξη στον επμενο βαθμ των ιατρν κλδου ΕΣΥ23-11-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 7040/2-11-21 : Ενημρωση για κδοση των Κανονισμν (ΕΕ) που τροποποιον τα καττατα ρια εφαρμογς των Οδηγιν 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ.

23-11-21 ΑΑΔΕ Ε2215/17-11-21  : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου πεντηκοστο πμπτου του ν. 4839/2021 (Α'181) αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου και υπερμειωμνου συντελεστ Φ.Π.Α. σε συγκεκριμνα αγαθ και υπηρεσες του Παραρτματος ΙΙΙ του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και παροχ σχετικν διευκρινσεων.

23-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/οικ.72308/21 (ΦΕΚ-5436 Β/22-11-21) : Ρθμιση οφειλν παρχων κατ’ εξουσιοδτηση του ρθρου 10 του ν. 4647/2019.

23-11-21 Κ.Υ.Α. Β2β/ΓΠ/οικ.72933/21 (ΦΕΚ-5424 Β/22-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Β2β/Γ.Π.οικ. 44715/15-07-2021 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς ορου δαπνης φαρμκων που ανκουν στην θεραπευτικ ομδα των ηπαρινν και αποζημινονται απ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασα και προποθσεις για την εξαρεσ της απ την φαρμακευτικ δαπνη των Φ.Κ.Α.» (Β’ 3279).

23-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 147036/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5424 Β/22-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617 ΕΞ 2021 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

23-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/1056/21 (ΦΕΚ-5423 Β/22-11-21) : Διαδικασα αναζτησης αχρεωσττως καταβλη-θντων ποσν της αποζημωσης των εκμισθωτν, κατ’ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19 βσει των υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 400/ 20.4.2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500/26.5.2021 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615/30.6.2021 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23.7.2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872/25.8.2021 (Β’ 3921) αποφσεων του Υπουργο, Αναπληρωτ Υπουργο και Υφυπουργο Οικονομικν.

23-11-21 ΥΠΑΝΕΠ 124512/21 (ΦΕΚ-5419 Β/22-11-21) : γκριση Περιφερειακο Προγρμματος Ανπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφρειας Κρτης προγραμματικς περιδου 2021 - 2025.

23-11-21 ΑΑΔΕ Α1244/21 (ΦΕΚ-5416 Β/22-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1293/ 23.12.2020 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Καθορισμς των ρων και προποθσεων θερησης του Βιβλου Ατελεας των αλιευτικν σκαφν του ρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (Β 516) “Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λπ.” για την παραλαβ καυσμων με απαλλαγ απ τον Ε.Υ.Κ.» (Β’ 5882) .

23-11-21 Κ.Υ.Α. 551700/21 (ΦΕΚ-5416 Β/22-11-21) : Καθορισμς ψους οικονομικς επιβρβευσης διακρσεων τους 2019, προποθσεις, απαιτομενα δικαιολογητικ, διαδικασα και κθε λλο συναφς θμα για την εκκαθριση και την καταβολ αυτς.22-11-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - , σχετικ με :
1. Εισαγωγ
2. Ο κατ’ εξαρεση προληπτικς λεγχος σμερα
3. Τα επακλουθα της κατργησης του προληπτικο ελγχου
4. Συμπρασμα

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (22/11/2021)

22-11-21 Ν. 4858/21 (ΦΕΚ-220 Α/19-11-21) : Κρωση Κδικα νομοθεσας για την προστασα των αρχαιοττων και εν γνει της πολιτιστικς κληρονομις

22-11-21 Ν. 4857/21 (ΦΕΚ-219 Α/19-11-21) : Για την κρωση του Ισολογισμο και των λοιπν Χρηματοοικονομικν Καταστσεων της Κεντρικς Διοκησης, περιδου αναφορς 1/1/2019 ως 31/12/2019.

22-11-21 Ν. 4856/21 (ΦΕΚ-218 Α/19-11-21) : Κρωση του Απολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2019.

22-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 85741/ΕΓΚ.809/19-11-21 : Ορισμς Αντιδημρχων

22-11-21 ΥΠΥΜΕ Δ11/329192/19-11-21 : Ενημρωση για την πρσβαση στο υποσστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημσια ργα.

22-11-21 Κ.Υ.Α. 80000/91907/21 (ΦΕΚ 5407 Β/22-11-2021): Καθορισμς της ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση του επιδματος μητρτητας απ τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

22-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)68147/21 (ΦΕΚ 5405 Β/22-11-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ3(α)/48592/ 22-9-2021 απφασης «Αναθερηση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α' 6)» (Β' 4526).

22-11-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/90598/21 (ΦΕΚ 5404 Β/22-11-2021): Καθορισμς της διαδικασας συμψηφισμο και επιστροφς των αχρεωσττως καταβληθεισν ασφαλιστικν εισφορν στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

22-11-21 Κ.Υ.Α. 313739/21 (ΦΕΚ 5403 Β/22-11-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΣΤ/26322/1977 κοινς υπουργικς απφασης «Περ καθορισμο τπου, διαστσεων και περιεχομνου πιστοποιητικν κυριτητος και νας δειας κυκλοφορας αυτοκιντων και δικκλων, τρικκλων ιδιωτικς χρσεως κ.λπ.» (Β' 1099).

22-11-21 ΥΠΕΚΥΠ 90972/21 (ΦΕΚ 5393 Β/19-11-2021): Α. Τροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520). // B. Στοιχεα απ τα οποα διαπιστνεται εν ο εργαζμενος χει μα απ τις ιδιτητες της περ. α' του ρθρου 2 της Διεθνος Συμβσεως της Διεθνος Διασκψεως της Ουασινγκτνος, που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 2269/1920 (Α' 145).

22-11-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/107168/1444/21 (ΦΕΚ 5384 Β/19-11-2021): Αναθερηση του Εθνικο Δικτου Παρακολοθησης της ποιτητας και της ποστητας των υδτων με καθορισμ των σταθμν παρακολοθησης και των υπχρεων Φορων για τη λειτουργα τους, σμφωνα με το ρθρο 4, παρ. 4 του ν. 3199/2003 (Α' 280). Αντικατσταση της υπ' αρ. 140384/2011 (Β' 2017) κοινς υπουργικς απφασης.

22-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.72486/21 (ΦΕΚ-5401 Β/20-11-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 22 Νοεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 6 Δεκεμβρου 2021 και ρα 06:00.

22-11-21 ΥΠΑΙΘ Φ.153.1/148498/Α5/21 (ΦΕΚ-5400 Β/19-11-21) : Καθορισμς των συντελεστν βαρτητας των πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων των Επαγγελματικν Λυκεων για την εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημακ τος 2022-2023 και εφεξς.

22-11-21 ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/148469/Α5/21 (ΦΕΚ-5399 Β/19-11-21) : Καθορισμς των συντελεστν βαρτητας των πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων ΓΕΛ, των ειδικν μαθημτων και πρακτικν δοκιμασιν για εισαγωγ στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολς των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολς της Αστυνομικς και Πυροσβεστικς Ακαδημας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος και Λιμενοφυλκων, καθς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργεου Τουρισμο, το ακαδημακ τος 2022- 2023 και εφεξς

22-11-21 Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.72090/21 (ΦΕΚ-5398 Β/19-11-21) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για το Υπουργεο Υγεας και εποπτευμενους φορες του, στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

22-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.70414/21 (ΦΕΚ-5397 Β/19-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ρθμιση ειδικτερων τε-χνικν ζητημτων για τη λειτουργα του Εθνικο Μητρου Ασθενν απ τον κορωνο COVID-19, σμφωνα με τα οριζμενα στις διατξεις των ρ-θρων εικοστο νατου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ) «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (Α 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α 43)» Β 1298.19-11-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41115/ΕΞ2021/19-11-21 : Λειτουργα των εφαρμογν “Ψηφιακ Βεβαωση Εγγρφου" και “Ψηφιακ Βεβαωση Ιδιωτικο Συμφωνητικο"

19-11-21 Κ.Υ.Α. 147084/Ζ1/21 (ΦΕΚ-5364 Β/19-11-21) : Καθορισμς του τρπου διεξαγωγς της ηλεκτρονικς ψηφοφορας των εκλογικν διαδικασιν των οργνων των Α.Ε.Ι. - Ρθμιση των τεχνικν οργανωτικν μτρων σχετικ με τη διεξαγωγ της διαδικασας και την προστασα των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα.

19-11-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 39141/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5360 Β/19-11-21) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Στοιχεα Διαβατηρων» και «Στοιχεα Δελτων Αστυνομικς Ταυττητας» της Ελληνικς Αστυνομας, στο Πληροφοριακ Σστημα "Εφαρμογ Διαχερισης Ψηφιακν Πιστοποιητικν της Αρχς Πιστοποησης Ελληνικο Δημοσου" του Υπουργεου Ψη-φιακς Διακυβρνησης.

19-11-21 ΥΠΥΜΕ 325657/17-11-21 : Αξηση τιμς παραβλων αδειν οδγησης

19-11-21 ΑΑΔΕ Ε2216/12-11-21 : Κοινοποηση του ρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β' 5083) Κοινς Υπουργικς Απφασης των Υφυπουργν Οικονομικν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων με θμα «Αντιστοχιση παθσεων του ρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α»

19-11-21 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 10129/19-11-21 : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ναυτικν λγω Εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021

19-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/οικ.72207/21 (ΦΕΚ-5355 Β/18-11-21) : Επταξη προσωπικν υπηρεσιν ιδιωτν ιατρν ειδικοττων Πνευμονολογας, Παθολογας και Γενικς Ιατρικς, για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

19-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/οικ.72214/21 (ΦΕΚ-5354 Β/18-11-21) : Ρθμιση των οφειλμενων ποσν αυτματης επιστροφς (clawback) φαρμακευτικν εταιρειν προς τον ΕΟΠΥΥ, για το τος 2020.

19-11-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 40912/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5354 Β/18-11-21) : Λειτουργα των εφαρμογν «Ψηφιακ Βεβαωση Εγγρφου» και «Ψηφιακ Βεβαωση Ιδιωτικο Συμφωνητικο».

19-11-21 Κ.Υ.Α. 91989/21 (ΦΕΚ-5353 Β/18-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β’ 2274).

19-11-21 Κ.Υ.Α. 551884/21 (ΦΕΚ-5351 Β/18-11-21) : γκριση κατανομς θσεων για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (Π.Φ.Α.), με σκο-π την στελχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμο και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν, που θα υλοποισουν Προγρμματα θλησης για λους (Π.Α.γ.Ο) την περοδο 2021-22.

19-11-21 Κ.Υ.Α. 88278/21 (ΦΕΚ-5350 Β/18-11-21) : Ανπτυξη και λειτουργα ειδικς πλατφρμας στο πληροφοριακ σστημα του e- ΕΦΚΑ για την επιτχυνση της απονομς των συνταξιοδοτικν παροχν απ τον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

19-11-21 Κ.Υ.Α. 2151.14/82679/2021 (ΦΕΚ-5350 Β/18-11-21) : Καθορισμς δαπνης κατ’ τομο διατροφς και μεταγωγς ατμων που τελον υπ νμιμο περι-ορισμ απ Υπηρεσες Λιμενικο Σματος - Ελ-ληνικς Ακτοφυλακς.

19-11-21 ΥΠΑΙΘ 144546/Κ5/21 (ΦΕΚ-5342 Β/17-11-21) : Καθορισμς ναρξης και λξης του προγρμμα-τος του Μεταλυκειακο τους - Τξης Μαθητεας για την περοδο 2021 - 2022.

19-11-21 N. 4855/21 (ΦΕΚ-215 Α/12-11-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Τροποποισεις του Ποινικο Κδικα, του Κδικα Ποινικς Δικονομας και λλες επεγουσες διατξεις.18-11-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3161.2/76548/2021/21 (ΦΕΚ 5317 Β/17-11-2021): Κανονισμς για την χοργηση Πιστοποιητικο Εξαρεσης απ την Πλογηση.

18-11-21 ΑΑΔΕ Α1242/21 (ΦΕΚ 5338 Β/17-11-2021): Ορισμς αρμδιας αρχς και διαδικασα υποβολς της ενιαας δλωσης ΦΠΑ, σμφωνα με τα ρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248) καθς και ρθμιση συναφν θεμτων ταν η Ελλδα εναι κρτος μλος κατανλωσης /και κρτος μλος εγκατστασης.

18-11-21 ΥΠΑΙΘ 148400/Ε2/18-11-21 : Οδηγες σχετικ με αιτσεις μετταξης/απσπασης εκπαιδευτικν που υποβλλονται μσω του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (Ν.4440/2016)

18-11-21 ΟΑΕΔ 16/125745/18-11-21 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2021 : Πργραμμα προεργασας περιοχν των Περιφερειν Δυτικς Μακεδονας και Πελοποννσου που επλγησαν απ τις επιπτσεις της απολιγνιτοποησης

18-11-21 ΟΑΕΔ 125966/18-11-21  : Ειδικ πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 3400 ανργων, πρην εργαζομνων στις επιχειρσεις που επλγησαν λγω της απολιγνιτοποησης στις Περιφρειες της Δυτικς Μακεδονας και της Πελοποννσου

18-11-21 ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ37/21 (ΦΕΚ-5349 Β/18-11-21) : Παροχ εξουσιοδτησης προς τον Υπουργ Υγεας και την Αναπληρτρια Υπουργ Υγεας για την επταξη προσωπικν υπηρεσιν ιατρν παθολγων, πνευμονολγων και γενικν ιατρν, για την αντιμετπιση της πανδημας του κορω-νοο COVID-19

18-11-21 ΕΑΔΔΗΣΥ 11/2021 (ΦΕΚ-5343 Β/17-11-21) : γκριση ρων πρτυπου τεχους πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος, στο πλασιο σναψης σμβασης με τη διαδικασα ανταγωνιστικο διαλγου για την Κατασκευ και Αναβθμιση Λιμενικν Υποδομν μσω Συμβσεων Παραχρησης και Συμπρξεων Δημσιου και Ιδιωτικο Τομα (ΣΔΙΤ).

18-11-21 K.Y.A. 88970/21 (ΦΕΚ-5347 Β/17-11-21) : Προκρυξη δρσης «Ειδικ πργραμμα επιχορ-γησης επιχειρσεων για την απασχληση 3.400 ανργων, πρην εργαζομνων στις επιχειρσεις που επλγησαν λγω της απολιγνιτοποησης στις Περιφρειες της Δυτικς Μακεδονας και της Πε-λοποννσου».

18-11-21 Κ.Υ.Α. 88974/21 (ΦΕΚ-5346 Β/17-11-21) : Ειδικ Πργραμμα προεργασας για 2.000 ανργους νους, ηλικας 18-29 ετν, περιοχν των Περιφερειν Δυτικς Μακεδονας και Πελοποννσου που επλγησαν απ τις επιπτσεις της απολιγνιτοποησης .17-11-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.4837/2021) - , σχετικ με :
1. Υπεθυνος προστασας ανηλκων.    
2. Κλυμα πρσληψης απασχλησης προσωπικο σε φορες παιδικς προστασας.    
3. Κλυμα αδειοδτησης των φορων παιδικς προστασας.    
4. λεγχοι και κυρσεις.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.4837/2021) (17/11/2021)

17-11-21 ΑΑΔΕ Ε2213/12-11-21 : Κοινοποηση της αριθμ. Α.1159/02.07.2021 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασα τροποποησης και επκτασης των λειτουργοντων στην Ελλδα Ελεθερων Τελωνειακν Συγκροτημτων, Ελεθερων Τελωνειακν Χρων και Χρων Τελωνειακς Επβλεψης»

17-11-21 ΑΑΔΕ Ε2212/15-11-21: Διευκρινσεις ως προς την ννοια της εφπαξ αποζημωσης για την ορθ εφαρμογ της διταξης της παρ. 3 του ρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α 167)

17-11-21 ΑΑΔΕ Ε2211/11-11-21  : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 98/2021 Γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με τη φορολογικ αντιμετπιση απ πλευρς ΦΠΑ της εκμετλλευσης αθουσας πολλαπλν χρσεων σε σταθμ Μετρ.

17-11-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/892/οικ.21602/17-11-21 : Δημοσιοποηση θσεων κινητικτητας Β' κκλου 2021 -Υποβολ αιτσεων- 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

17-11-21 Κ.Υ.Α. 7017/7/186/21 (ΦΕΚ 5313 Β/17-11-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 8038/24/3/07-05-2013 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη «Καθορισμς του εδους, του περιεχομνου και της διρκειας της εκπαδευσης που υφσταται το προσωπικ Ιδιωτικν Επιχειρσεων Παροχς Υπηρεσιν Ασφαλεας, στο οποο ανατθεται η φλαξη εγκαταστσεων Κντρων Πρτης Υποδοχς, Μονδων Πρτης Υποδοχς και χρων κρτησης, των παρνομα διαμενντων στη Χρα μας, αλλοδαπν καθς και των Υπηρεσιν της Ελληνικς Αστυνομας που την παρχουν» (Β' 1105) -Προσθκη ρθρου 8α.

17-11-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 40211/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 5312 Β/17-11-2021 ): Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 στο Εθνικ Δκτυο Υποδομν Τεχνολογας και ρευνας ΑΕ.

17-11-21 ΥΠ.ΕΣ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56/2743/1671/6317/15-11-21  : Πρσληψη-Διορισμς πολιτν κρατν μελν της ΕΕ στη Δημσια Διοκηση

17-11-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α14δ/323980/16-11-21 : Δημοσευση κοινς υπουργικς απφασης κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021 «Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη χοργηση γκρισης λειτουργας σχολν/κντρων επαγγελματικς κατρτισης για τη χοργηση πιστοποιητικο επαγγελματικς ικαντητας σε οδηγος οχημτων μεταφορς επιβατν και εμπορευμτων», (Β'5275)

17-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/1047/21 (ΦΕΚ-5309 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απφασης «Αυξημνη αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Απρλιο 2021» (Β’ 2025).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1050/21 (ΦΕΚ-5308 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απφασης των Υπουργν Οικονο-μικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 4471).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1052/21 (ΦΕΚ-5307 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/25.1.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β’ 236).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1053/21 (ΦΕΚ-5307 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 232/ 1.3.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ το μνα Ιανουριο 2021» (Β’ 804).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1051/21 (ΦΕΚ-5306 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονο-μικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β’ 5047)

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1054/21 (ΦΕΚ-5305 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομι-κν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Ιανουριο, Φεβρουριο και Μρτιο 2021» (Β’ 1689).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1046/21 (ΦΕΚ-5304 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιδτησης παγων δαπανν για την περοδο Απριλου - Δεκεμβρου 2020 σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3354).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1048/21 (ΦΕΚ-5303 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1645).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1049/21 (ΦΕΚ-5303 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729).

17-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.70479/21 (ΦΕΚ-5301 Β/16-11-21) : Τροποποηση υπουργικς απφασης καθορισμο της διαδικασας νταξης στον κλδο γιατρν ΕΣΥ των ιατρν, που προρχονται απ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρς ειδικτητα που υπηρετον στους Φορες Πρωτοβθμιας Φροντδας των Υ.Π.Ε

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.70413/21 (ΦΕΚ-5300 Β/16-11-21) : Χοργηση Ψηφιακο Πιστοποιητικο COVID-19 απ λλες διοικητικς δομς φορων της Γενικς Κυβρνησης, προσδιορισμς τεχνικν λεπτομερειν απδοσς του και τρηση θυρδων αρμοδιτητας των Υπουργεων Μετανστευσης και Ασλου και Προστασας του Πολτη στην Ενιαα Ψηφιακ Πλη της Δημσιας Διοκησης (gov.gr- ΕΨΠ).16-11-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 384869/ΕΓΚ.1/12-11-21 : Εφαρμογ διατξεων του ν. 4825/2021 (Α' 157)

16-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1243/21 (ΦΕΚ-5298 Β/15-11-21) : Χοργηση επιδματος θρμανσης για την χειμεριν περοδο 2021/2022 και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο

16-11-21 ΥΠΑΝΕΠ 123076/21 (ΦΕΚ-5299 Β/15-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικς απφασης που αφορ στις «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων Τεχνικς Βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας» (Β’ 677).15-11-21 Π.Δ. 91/21 (ΦΕΚ-214 Α/12-11-21) : Καθορισμς του τρπου εισαγωγς υποψηφων στον εισαγωγικ βαθμ του Κλδου Επικοινωνιν και Πληροφορικς του Υπουργεου Εξωτερικν.

15-11-21 ΑΑΔΕ Ε2210/12-11-21 : Απαλλαγ απ Φρο Προστιθμενης Αξας (ΦΠΑ) του Κντρου Αριστεας Ενοποιημνης Αντιαεροπορικς Αντιπυραυλικς μυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ IAMD CoE), που εδρεει στα Χανι ως διαπιστευμνη Νατοκ Στρατιωτικ Ονττητα (ΝΑΤΟ Military Body, ν. 4833/2021, (Α'174) και 4834/2021, (Α' 175)) σμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/1993 (Β' 408) «Απαλλαγ απ το φρο προστιθμενης αξας (Φ.Π.Α.) των  ενπλων δυνμεων του ΝΑΤΟ»

15-11-21 ΑΑΔΕ Ε2209/12-11-21 : Φορολογικ μεταχεριση δαπανν που σχετζονται με την αξηση μετοχικο κεφαλαου

15-11-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 39785/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5293 Β/12-11-21) : Καθορισμς ειδικτερων προσντων, προποθ-σεων και της διαδικασας για την επιλογ και τον διορισμ Προσταμνων των Κτηματολογικν Γραφεων και των Υποκαταστημτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικ Κτηματολγιο.

15-11-21 ΥΠΑΙΘ 138797/Κ5/21 (ΦΕΚ-5253 Β/12-11-21) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασας για την επιλογ Συντονιστν Περιφερειακς Διεθυνσης Εκπαδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεα και Υπευ-θνων Δευτεροβθμιας Διεθυνσης Εκπαδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεα.

15-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71179/21 (ΦΕΚ-5277 Β/12-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/4.11.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ το Σββατο, 6 Νοεμβρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 22 Νοεμβρου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 5138).

15-11-21 Κ.Υ.Α. Δ30/Α3/314952/21 (ΦΕΚ-5275 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη χοργηση γκρισης λειτουργας σχολν/κντρων επαγγελματικς κατρτισης για τη χοργηση πιστοποιητικο επαγγελματικς ικαντητας σε οδηγος οχημτων μεταφορς επιβατν και εμπορευμτων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. A7/316010/21 (ΦΕΚ-5274 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων, για τη γνωστοποηση της λειτουργας επιχειρσεων οδικς βοθειας οχημτων και συνεργατν οδικς βοθειας οχημτων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. 315162/21 (ΦΕΚ-5273 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση της λειτουργας χρων στθμευσης αυτοκιντων, μοτοσικλετν και μοτοποδηλτων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. 314766/21 (ΦΕΚ-5272 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση της λειτουργας των συνεργεων συντρησης και επισκευς αυτοκιντων, μοτοσικλετν και μοτοποδηλτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216).

15-11-21 Κ.Υ.Α. 313214/21 (ΦΕΚ-5271 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου, δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση λειτουργας σταθμο υπεραστικν λεωφορεων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. 312990/21 (ΦΕΚ-5270 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση λειτουργας των πλυντηρων /και λιπαντηρων οχημτων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. 314290/21 (ΦΕΚ-5269 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση της λειτουργας χρων στθμευσης βαρων οχημτων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. Α1241/21 (ΦΕΚ-5268 Β/12-11-21) : Διαδικασα απαλλαγς ΦΠΑ των παραδσεων αγαθν και παροχς υπηρεσιν στο πλασιο αντιμετπισης αναγκν των πληγντων απ τη σεισμικ δνηση που σημειθηκε την 27-9-2021 και των ζημιν που αυτ προκλεσε στη γεωγραφικ περιοχ των Δμων Μινα Πεδιδος και Αρχανν - Αστερουσων της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης.

15-11-21 Κ.Υ.Α. A1240/21 (ΦΕΚ-5268 Β/12-11-21) : Απαλλαγ απ ΦΠΑ για δωρεν παραδσεις αγαθν και παροχς υπηρεσιν απ υποκειμνους στον ΦΠΑ για την κλυψη των αναγκν των πληγντων απ τη σεισμικ δνηση που σημειθηκε την 27-9-2021 και των ζημιν που αυτ προκλεσε στη γεωγραφικ περιοχ των Δμων Μινα Πεδιδος και Αρχανν - Αστερουσων της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης.

15-11-21 Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/οικ.69570/21 (ΦΕΚ-5267 Β/12-11-21) : Ορισμς του ποσοστο των πρσθετων εφημεριν της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α 164).

15-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 80949/21 (ΦΕΚ-5267 Β/12-11-21) : Τροποποηση της υπ’  αρ. 71728/4.10.2021 απ-φασης του Γενικο Γραμματα Ιθαγνειας του Υπουργεου Εσωτερικν «Καθορισμς των ειδικτερων στοιχεων της παρ. 10 του ρθρου 7 του Κδικα της Ελληνικς Ιθαγνειας» (Β’ 4669), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 77895/25.10.2021 (Β’ 4973) μοια απφαση.

15-11-21 Κ.Υ.Α. 5160/21 (ΦΕΚ-5247 Β/12-11-21) : Χοργηση προσωρινο Α.Μ.Κ.Α. απ λλες διοικητικς δομς φορων της Γενικς Κυβρνησης και προσδιορισμς τεχνικν λεπτομερειν απδοσς του.

15-11-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 5204/21 (ΦΕΚ-5244 Β/12-11-21) : Λειτουργα ψηφιακς κλπης «ΖΕΥΣ» .

15-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 137391/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5228 Β/11-11-21) : Καθορισμς των δικαιολογητικν πληρωμς δαπανν οδοιπορικν εξδων μετακνησης στο εξωτερικ, δυνμει των διατξεων του ρθρου 33 του ν. 4770/2021 (Α’ 15).

15-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.68873/21 (ΦΕΚ-5228 Β/11-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ3α,β/Γ.Π.οικ. 65047/13-10-2020 υπουργικς απφασης «ροι και προποθσεις ακοσιας νοσηλεας σε ιδιωτικς ψυχιατρικς κλινικς» (Β’ 4704).

15-11-21 ΑΣΕΠ 17657/01/2021 (ΦΕΚ-5172 Β/9-11-21) : Ετσια κθεση πεπραγμνων τους 2020 του Ανωττου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο.12-11-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/89955/11-11-21 : Συμπληρωματικ οριοθτηση πληγεσας απ φυσικ καταστροφ περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου και της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης

12-11-21 ΕΦΚΑ 460181/11-11-21 : Ρθμιση τρεχουσν και Καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λογω φυσικν καταστροφν στην Περιφερειακ Εντητα Φωκδας.

12-11-21 ΕΦΚΑ 460127/12-11-21 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λογω φυσικν καταστροφν στην Περιφερειακ Εντητα Σπορδων.

12-11-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 374365/21 (ΦΕΚ-5242 Β/12-11-21) : Ηλεκτρονικ υποβολ αιτσεων ανανωσης αδειν διαμονς, δελτων διαμονς και δελτ-ων μνιμης διαμονς, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/2014 (Α 80) και του π.δ. 106/2007 (Α 135).

12-11-21 Κ.Υ.Α. Φ.800/25/120584/Σ.20358/21 (ΦΕΚ-5242 Β/12-11-21) : Μετακνηση, με πλρη μερικ απαλλαγ απ την καταβολ κομστρου, με τους παρχους αστι-κν συγκοινωνιν της Περιφρειας Αττικς [Οδι-κς Συγκοινωνες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και Σταθερς Συγκοινωνες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)] και τον συγκοι-νωνιακ φορα της Περιφερειακς Εντητας Θεσσαλονκης [Οργανισμς Αστικν Συγκοινω-νιν Θεσσαλονκης (Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε.] δικαιοχων του Υπουργεου Εθνικς μυνας (ΥΠΕΘΑ).

12-11-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 38428/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5231 Β/11-11-21) : Καννες για την παροχ ψηφιακν δημσιων υπηρεσιν.

12-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 80651/Σ19239/21 (ΦΕΚ-5229 Β/11-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.127080/ 57460/21-12-2010 (1984 Β’) απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλε-κτρονικς Διακυβρνησης.

12-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.70815/21 (ΦΕΚ-5239 Β/11-11-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιο-ρισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

12-11-21 Κ.Υ.Α. ΦΒ7/143439/Κ3/21 (ΦΕΚ-5213 Β/11-11-21) : Καθορισμς του αριθμο των μαθητευομνων του Μεταλυκειακο τους - Τξη Μαθητεας που δνανται να πραγματοποισουν Μαθητεα σε φορες του Δημοσου Τομα κατ το σχολικ τος 2021-2022.11-11-21 ΑΑΔΕ Ε2207/3-11-21 : Κοινοποηση της Γνωμοδτησης υπ' αριθ. 80/2021 του Β Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (Ν.Σ.Κ.)

11-11-21 ΑΑΔΕ Ε2206/5-11-21 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 3 του ρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε. (μεση εκτλεση πινκων κατταξης δανειστν ως προς τις καταταγεσες απαιτσεις του Δημοσου)

11-11-21 ΥΠΑΙΘ  144421/Ε2/11-11-21 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2021-2022

11-11-21 ΥΠΑΙΘ 144390/Ε2/11-11-21 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2021-2022.

11-11-21 ΑΑΔΕ Ε2208/9-11-21 : Παροχ διευκρινσεων επ των διατξεων του ρθρου 76 του ν. 4837/2021 (Α' 178) με το οποο προστθηκαν νες παργραφοι 7Γ και 7Δ μετ την παργραφο 7Β του ρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α'287) περ απαλλαγς απ τον ΕΝΦΙΑ σε πληγεσες περιοχς απ φυσικ φαινμενα της 30ς Οκτωβρου 2020 και της 3ης Μαρτου 2021.

11-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/106174/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-5208 Β/10-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουρ-γο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β 3240)10-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 81880/9-11-21 : Στοιχεα για μισθματα κτιρων

10-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 81251/ΕΓΚ.785/1-11-21 : Ελεγχος Πινκων Στοχοθεσας οικονομικν αποτελεσμτων τους 2022.

10-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.68006/21 (ΦΕΚ-5153 Β/5-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π.οικ.45456/ 12-06-2019 υπουργικς απφασης «Εκπαδευση στην Ιατρικ Ειδικτητα της Ιατρικς Γενετικς» (Β’ 2524).

10-11-21 Κ.Υ.Α. 277361/21 (ΦΕΚ-5126 Β/5-11-21) : Καθορισμς της διαδικασας επιβολς της διοικητικς κρωσης της αναστολς ακρωσης του ορισμο της Τεχνικς Υπηρεσας και του οργνου επιβολς της, της διαδικασας επιβολς προστμων και των οργνων εσπραξς τους, επ παραβσεων των παρ. 1, 2, 3 και 6 του ρθρου 50 του ν. 4530/2018 (Α 59), πως ισχει, για εγκρσεις τπου οχημτων, αναπροσαρμογς των ποσν αυτν, καθς και κθε λλου σχετικο θματος.9-11-21 ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/ΟΙΚ.21100/8-11-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)8-11-21 Κ.Υ.Α. ΔΠΔΑ/303829/ΚΠ/21 (ΦΕΚ 5149 Β/5-11-2021) : Καθορισμς ψους και διαδικασας χοργησης αποζημωσης για την παροχ δικαιματος μετακνησης με πλρη μερικ απαλλαγ απ την καταβολ κομστρου στις αστικς συγκοινωνες αρ-μοδιτητας του «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.» στην Αθνα και της «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.» (Ο.Α.Σ.Θ. “υπ εκκαθριση”) στη Θεσσαλονκη, κατ το τος 2021.

8-11-21 ΥΠΑΙΘ 142109/Α5/5-11-21 : Υποβολ ατησης για συμμετοχ στις Εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας Β' περιδου 2021 -Συντονιστς, Βοηθο Συντονιστς, Εππτες Εξεταστικν Κντρων, Εξεταστικ Κντρα, Επιτροπς Εξεταστικν Κντρων και Ομδες Επιτηρητν Εξετσεων ΚΠΓ Β περιδου 2021

8-11-21 ΥΠΑΙΘ 140001/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ 5155 Β/5-11-2021) : Ειδικτερα καθκοντα και αρμοδιτητες των κλδων ΠΕ23 Ψυχολγων και ΠΕ30 Κοινωνικν Λειτουργν για το σχολικ τος 2021-2022 στο πλασιο της πρξης «Υποστριξη σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Γενικς Εκπαδευσης απ Ψυχολγους και Κοινωνικος Λειτουργος» για την αντιμετπιση των συνεπειν του COVID-19.

8-11-21 ΥΠΑΝΕΠ 118559/21 (ΦΕΚ 5156 Β/5-11-2021) : γκριση Τομεακο Προγρμματος Ανπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου προγραμματικς περιδου 2021-2025.

8-11-21 ΥΠΑΝΕΠ 120181/5-11-21 : Συμμρφωση συστημτων μτρησης καυσμων, κατπιν αντικατστασης εξαρτημτων μετρολογικο ενδιαφροντος.

8-11-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2811.2/81595/2021/8-11-21 : Παροχ οδηγιν για δαπνες μετφρασης ξενγλωσσων κειμνων

8-11-21 ΦΕΚ 5161 Β/5-11-2021 :

Κ.Υ.Α. 18913/21 : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου, δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση λειτουργας τουριστικν επιχειρσεων οδικν μεταφορν (Τ.Ε.Ο.Μ.).

Κ.Υ.Α. 18914/21 : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου, δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση λειτουργας τουριστικν γραφεων.

8-11-21 ΥΠΑΙΘ 141267/Κ6/21 (ΦΕΚ 5159 Β/5-11-2021) :   Καθορισμς ρων, προποθσεων και διαδικασας για τη χοργηση, την τροποποηση, τη μεταββαση και την ανανωση δειας Κντρου Δια Βου Μθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικ, νομικ πρσωπα και ενσεις προσπων.

8-11-21 Κ.Υ.Α. 19443/21 (ΦΕΚ 5139 Β/5-11-2021) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση ναρξης λειτουργας μονδων ιαματικς θεραπεας, κντρων ιαματικο τουρισμο θερμαλισμο και κντρων θαλασσοθεραπεας.

8-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69461/21 (ΦΕΚ 5163 Β/5-11-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε υπαλλλους του Δημοσου που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας» (Β’ 4207).

8-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69549/21 (ΦΕΚ 5165 Β/5-11-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15.10.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 στους εργαζμενους του ιδιωτικο το-μα που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας» (Β’ 4766)

8-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69136/21 (ΦΕΚ 5138 Β/5-11-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κο-ρωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ το Σββατο, 6 Νοεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 22 Νοεμβρου 2021 και ρα 06:00.

8-11-21 Ν. 4850/21 (ΦΕΚ 208 Α/5-11-2021) : Οδηγντας με ασφλεια: Εκσυγχρονισμς πλαισου εκπαδευσης και εξτασης υποψφιων οδηγν και οδηγν για τη χοργηση αδειν οδγησης οχημτων, διατξεις σχετικ με την οδγηση ατμων με αναπηρα, ρυθμσεις για την ταξινμηση και την κυκλοφορα οχημτων ιστορικο ενδιαφροντος, λοιπς διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν και λλες επεγουσες ρυθμσεις.

8-11-21 Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207 Α/5-11-2021) : Αναμρφωση και εκσυγχρονισμς του ρυθμιστικο πλαισου οργνωσης και λειτουργας του υπαθριου εμπορου, ρυθμσεις για την σκηση ψυχαγωγικν δραστηριοττων και την απλοστευση πλαισου δραστηριοττων στην εκπαδευση, βελτισεις στην επιμελητηριακ νομοθεσα, λλες διατξεις του Υπουργεου Ανπτυξης και Επενδσεων και λοιπς επεγουσες διατξεις5-11-21  ΑΑΔΕ Ε2205/3-11-21 : Επικαιροποηση του κανονιστικο πλαισου που ρυθμζει την κδοση αποδεικτικο ενημερτητας και βεβαωσης οφειλς κατ' ρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. - Παροχ διευκρινσεων και οδηγιν

5-11-21  ΑΑΔΕ Α1238/21 (ΦΕΚ-5135 Β/5-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1203/19 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Δικαιολογητικ και διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες» (Β’ 1933).

5-11-21  Κ.Υ.Α. 140304/K1/21 (ΦΕΚ-5125 Β/5-11-21) : Διαδικασα των εξετσεων για την πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο για πολτες τρτων χωρν, προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος - Καθορισμς ποσο παραβλου υπρ του Ελληνικο Δημοσου των υποψηφων και αποζημωσης των απασχολουμνων στις εξετσεις.

5-11-21  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8000/28/40-δ/21 (ΦΕΚ-5123 Β/5-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 8000/20/89-α/14 απφασης του Υπουργο Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη «Ρθμιση θεμτων πρσθετης ασφλισης και παροχν του Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Πρνοιας Απασχολουμνων στα Σματα Ασφαλεας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομα Πρνοιας Αστυνομικν (ΤΠΑΣ) και του Τομα Πρνοιας Υπαλλλων τ. Αστυνομας Πλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμ του ψους και του τρπου υπολογισμο του εφπαξ βοηθματος και τον προσδιορισμ των εισφορν των ασφαλισμνων μετχων αυτν και λοιπς συναφες διατξεις» (Β’ 625).

5-11-21  ΕΟΠΥΥ ΔΑ4/Δ-43/οικ.28983/4-11-21 : Αναγνριση, κδοση και αποζημωση διασυνοριακν συνταγν (Οδηγα 2011/24/ΕΕ και Εκτελεστικ Οδηγα 2012/52/ΕΕ)

5-11-21  Κ.Υ.Α. 19469/21 (ΦΕΚ-5118 Β/4-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινς υπουργικς απφασης με ττλο «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης με ττλο «Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β 2084), πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β 2370), 9418/23.06.2020 (Β 2498) και 16192/2020 (Β 4687) μοιες αποφσεις» (Β’ 1632) και τη διρθωση σφλματος αυτς, που δημοσιεθηκε στο Β’ 1996/2021, πως η απφαση αυτ τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504) μοια.

5-11-21  ΦΕΚ-5117 Β/4-11-21 :
Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.67770/21 : Τροποποηση (1η) της υπ στοιχεα ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021 κοινς υπουργικς απφασης «Ορισμς αμοιβς των φαρμακοποιν για τη συμμετοχ τους στη διαδικασα ενημρωσης και επιβεβαωσης της προγραμματισμνης ημερομηνας εμβολιασμο» (Β 1286).
Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.67767/21 : Ορισμς αμοιβς των ιατρν για τη συμμετοχ τους στη διαδικασα ενημρωσης και προγραμματισμο ημερομηνας εμβολιασμο.
Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/56631/21 : Ρθμιση επιμρους λεπτομερειν που αφορον στη διαδικασα αποζημωσης των διενεργησντων εμβολιασμν και διαδικασας καταβολς της αποζημωσης.

5-11-21  ΥΠΥΜΕ 299659/21 (ΦΕΚ-5104 Β/4-11-21) : σκηση καθηκντων επβλεψης κατ την κατα-σκευ δημοσων ργων απ Ιδιωτικ Φορα Επ-βλεψης.4-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/οικ.66900/21 (ΦΕΚ-5099 Β/4-11-2021): Παρταση της μη υποχρωσης θερησης των γνωματεσεων του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ απ ελεγκτ ιατρ.

4-11-21  Κ.Υ.Α. Α1235/21 (ΦΕΚ 5083 Β/4-11-2021): Αντιστοχιση παθσεων του ρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαο Πνακα Προσδιορισμο Ποσοστο Αναπηρας.

4-11-21  ΑΑΔΕ 57810/21 (ΦΕΚ 5082 Β/4-11-2021): Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06.10.2008 απφασης του Υφυπουργο Οικονομας και Οικονομικν «Καθορισμς νας Εθνικς Ονοματολογας Οικονομικν Δραστηριοττων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β' 2149).

4-11-21  ΥΠΥΜΕ 309011/4-11-21 : λη συμπληρωματικς επιμρφωσης ελεγκτικο προσωπικο ΚΤΕΟ για το τος 2021

4-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/ΟΙΚ.69042/4-11-21 : Προστασα της Δημσιας Υγεας κατ την παροχ συσσιτων και υγειονομικο ροι λειτουργας των Κοινωνικν Παντοπωλεων

4-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.69040/4-11-21 : Διατροφ παιδιν και εφβων στα σχολεα πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης Καννες υγιεινς για την στιση σε ολομερα σχολεα πρωτοβθμιας εκπαδευσης

4-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/ 58296/4-11-21 : Σχετικ με εμφιλωση επιτραπζιου νερο σε εγκατσταση παραγωγς χυμν-συσκευασα φιαλν εμφιλωσης

4-11-21  ΥΠΑΙΘ 141076/Ε3/4-11-21 : Ωρριο και υπερωριακ διδασκαλα των εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Γνωστοποηση διατξεων ρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α' 136)

4-11-21  ΥΠΑΝΕΠ 118558/21 (ΦΕΚ-5075 Β/3-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 77602/12-7-2021 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «γκριση Ειδικο Προγρμματος αντιμετπισης κτακτων αναγκν: στχοι και σστημα διαχερισης» (Β3391).

4-11-21  Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/30/οικ.20703/21 (ΦΕΚ-5075 Β/3-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/ Φ.4/25/οικ.13724/5.7.2021 κοινς απφασης του Υπουργο Εσωτερικν και του Διοικητ της Εθνικς Αρχς Διαφνειας «Καθορισμς περιεχομνου, προποθσεων και διαδικασας συμμετοχς στο Πργραμμα Ελεγκτικς Επρκειας Εσωτερικο Ελεγκτ Δημσιου Τομα, του τρπου, της διρκειας και της διαδικασας παρακολοθησης, και του τπου του πιστοποιητικο Ελεγκτικς Επρκειας» (Β 2973).3-11-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Νομβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Διερυνση της λης του βιβλου.    
2. λλες μεταβολς.    
2.1 κδοση τοπικν κανονιστικν αποφσεων.    
2.2 Δραστηριτητες αρμοδιτητας λλων δημοσων αρχν.    
2.2.1 Σχολς ναυαγοσωστικς εκπαδευσης.    
2.2.2 Εκμσθωση θαλσσιων μσων αναψυχς.    
2.2.3 Κντρα Ημερσιας Φροντδας Ηλικιωμνων (ΚΗΦΗ) και Κντρα Διημρευσης Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ) για ΑμεΑ.    
2.2.4 Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν – Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα.    
2.2.5 Εργαστρια αισθητικς.    
2.2.6 Μονδες αδυνατσματος και διαιτολογικς μονδες.    
2.3 Παραστσεις και εκδηλσεις με τη συμμετοχ ζων.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

3-11-21  ΑΑΔΕ Ε2204/27-10-21 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2021-2022

3-11-21  ΥΠΕΚΥΠ 80000/85840/774/3-11-21 : Σχετικ με το δικαωμα ασφλισης για παροχς σε εδος απ τον e-ΕΦΚΑ των ανασφλιστων διαζευγμνων συζγων (παρ.4 του ρθρου 22 του ν.4529/2018)

3-11-21  ΥΠ.ΕΣ. 80438/3-11-21  : Πνακες Στοχοθεσας Οικονομικν Αποτελεσμτων τους 2022.

3-11-21  ΥΠΕΚΥΠ Φ.51220/76359/21 (ΦΕΚ-5063 Β/2-11-21) : σκηση διασυνοριακς δραστηριτητας και διασυνοριακς μεταφορς των Ιδρυμτων Επαγγελματικν Συνταξιοδοτικν Παροχν (Ι.Ε.Σ.Π.) και λεπτομρειες εφαρμογς των ρθρων 10 και 11 του ν. 4680/2020.

3-11-21  ΥΠΥΜΕ Γ5/305991/2-11-21 : N.3446/2006-Ορισμς διεθνος και εθνικς οδικς εμπορευματικς μεταφορς για την εφαρμογ των ορων βαρν του π.δ. 77/98 και του π.δ. 1161/772-11-21  ΕΦΚΑ 439758/Σ.139312/02.11.2021 : Τροποποηση εκκαθρισης ασφαλιστικν εισφορν τους 2020, Ελ. Επαγγελματιν Αυτοαπασχολουμνων Αγροτν με παρλληλη μισθωτ εργασα και των ασφαλισμνων που υπγονται στις διατξεις της παρ. 9 ρθρου 39 του ν.4387/2016.

2-11-21  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/6/οικ.20702/2-11-21: μεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ στοιχεων

2-11-21  ΥΠ.ΕΣ. 79093/27-10-21 : Επταση προσπθειας για γκαιρη εκκαθριση δηλσεων τετραγωνικν μτρων

2-11-21  ΥΠΕΚΥΠ 84045/21 (ΦΕΚ-5074 Β/2-11-21) : Κανονισμς Λειτουργας του Κντρου Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

2-11-21  ΥΠΥΜΕ 299801/21 (ΦΕΚ-5072 Β/2-11-21) : σκηση καθηκντων επβλεψης σμβασης μελτης απ Ιδιωτικ Φορα Επβλεψης.

2-11-21  Κ.Υ.Α. 298542/21 (ΦΕΚ-5068 Β/2-11-21) : Καθορισμς ψους και διαδικασας χοργησης αποζημωσης στα ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., που ανκουν στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αυτοκινητιστν Υπεραστικν Συγκοινωνιν (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αστικν Συγκοινωνιν (Π.Ο.Α.Σ.) για την παροχ μετακνησης με πλρη μερικ απαλλαγ απ την καταβολ κομστρου σε τομα με Αναπηρες (ΑμεΑ), καθς και σε πολτεκνους και μλη των οικογενειν τους για το τος 2021.

2-11-21  ΑΑΔΕ Ε2203/1-11-21  : Κοινοποηση της Απφασης (ΕΕ) 2021/1764 του Συμβουλου της 5ης Οκτωβρου 2021 για τη σνδεση των Υπερπντιων Χωρν και Εδαφν με την Ευρωπακ νωση, συμπεριλαμβανομνων των σχσεων μεταξ της Ευρωπακς νωσης και της Γροιλανδας και του Βασιλεου της Δανας (Απφαση για τη σνδεση ΥΧΕ-ΕΕ, συμπεριλαμβανομνης της Γροιλανδας)

2-11-21  ΑΑΔΕ Ε2202/27-10-21 : Συμπλρωση της αριθμ. πρωτ. Ε.2133/30-6-2021 Εγκυκλου του Διοικητ ΑΑΔΕ -αποστολς αντικειμνων ιδας αξας ως 150 ευρ που προορζονται για επιχειρσεις (συναλλαγς Β2Β)

2-11-21  ΑΑΔΕ Ε2201/27-10-21 : Κοινοποηση της υπ στοιχεα Α.1185/11-08-2021 κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Διοικητ της ΑΑΔΕ με ττλο «ροι, προποθσεις και απαιτομενοι λεγχοι για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης του φυσικο αερου που χρησιμοποιεται για την παραγωγ ηλεκτρικς ενργειας» (Β 3985) .

2-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.68051/1-11-21 : Επικαιροποηση στις οδηγες ετοιμτητας και διαχερισης κρουσμτων covid-19 σε κρουαζιερπλοια

2-11-21  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/304002/1-11-21 : Εφαρμογ των διατξεων της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 (Β' 4919/24-10-2021)

2-11-21  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1236/21 (ΦΕΚ-5062 Β/1-11-21) : Διαδικασα απδοσης του φρου πλησης της περ. γ’ της παρ. 2 του ρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) - Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης του φρου απ το Κεντρικ Αποθετριο Ττλων στην αρμδια για τη φορολογα του Δημσια Οικονομικ Υπηρεσα (Δ.Ο.Υ.).

2-11-21  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1237/21 (ΦΕΚ-5061 Β/1-11-21) : Διαδικασα απδοσης του φρου πλησης της περ. δ’ της παρ. 2 του ρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) απ το Κεντρικ Αποθετριο Ττλων (Κ.Α.Τ.) προς την αρμδια για τη φορολογα του Δημσια Οικονομικ Υπηρεσα (Δ.Ο.Υ.) - Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης του φρου απ το Κεντρικ Αποθετριο Ττλων στην αρμδια για τη φορολογα του Δ.Ο.Υ. - Τπος και περιεχμενο της δλωσης καταβολς φρου προς το Κ.Α.Τ.-Διαδικασα συλλογς του φρου απ το Κ.Α.Τ.

2-11-21  ΥΠΕΚΥΠ 82063/21 (ΦΕΚ-5059 Β/1-11-21) : Υποδεγματα πολιτικς για την καταπολμηση της βας και της παρενχλησης και για τη διαχεριση εσωτερικν καταγγελιν των ρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021, καθς και σχετικς οδηγες προς τους υπχρεους, κατ’ εξουσιοδτηση της παρ. 1 του ρθρου 22 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

2-11-21  Κ.Υ.Α. 18600/21 (ΦΕΚ-5059 Β/1-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 12360/12-7-2017 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και Τουρισμο «Τροποποηση Κανονισμο Λειτουργας, των Σχολν Ξεναγν του Υπουργεου Τουρισμο» (Β’ 2532)

2-11-21  Κ.Υ.Α. 522555/21 (ΦΕΚ-5058 Β/1-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς αντιτμου επσκεψης οργανωμνων αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων και μουσεων - Απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς αντιτμου» (Β’ 2666), πως ισχει, ως προς τα ρθρα 1 και 3.

2-11-21  ΥΠΥΜΕ 299832/21 (ΦΕΚ-5052 Β/1-11-21) : Τροποποηση της παρ. 4 του ρθρου 17 του «Κανονισμο Ασφλειας Φραγμτων», πως εγκρθηκε με την υπ στοιχεα ΔΑΕΕ/οικ.2287/ 27-12-2016 απφαση του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν (Β’ 4420).

2-11-21  ΥΠΕΕ οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/21 (ΦΕΚ-5045 Β/1-11-21) : Τεχνικς Προδιαγραφς Μελτης Προσβασιμτητας.1-11-21  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100628/1904/21 (ΦΕΚ-5029 Β/30-10-21) : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2021.

1-11-21  Κ.Υ.Α. 137486/Ζ2/21 (ΦΕΚ-5028 Β/30-10-21) : Διαδικασα προσδιορισμο, ρθμισης και εσπραξης των οφειλν των Καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων πλρους απασχλησης απ τους Ειδικος Λογαριασμος Κονδυλων ρευνας των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.), σε εφαρμογ της παρ. 3 του ρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) - Αντικατσταση της υπ στοιχεα 165788/Ζ2/4-12-2020 (Β’ 5351) κοινς απφασης των Υφυπουργν Οικονομικν και Παιδεας και Θρησκευμτων και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.).

1-11-21  Κ.Υ.Α. Γ1β/οικ.67585/21 (ΦΕΚ-5027 Β/30-10-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση της δρυσης και λειτουργας αυτοτελν διαιτολογικν γραφεων και πολυδναμων διαιτολογικν μονδων.

1-11-21  Κ.Υ.Α. Γ1β/οικ.67591/21 (ΦΕΚ-5027 Β/30-10-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση της δρυσης και λειτουργας εργαστηρων Αισθητικς.

1-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.67614/21 (ΦΕΚ-5026 Β/29-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικς απφασης «Διαδικασα και λγοι απαλλαγς απ την υποχρεωτικτητα του εμβολιασμο (Β’ 3794)».

1-11-21  ΑΑΔΕ Α1234/21 (ΦΕΚ-5026 Β/29-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1124/2015 (Β1196) απφασης της Γενικς Γραμματως Δημοσων Εσδων περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 65Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/2013, Α170) σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ ορκωτος ελεγκτς λογιστς και ελεγκτικς εταιρεες εγγεγραμμνους στο δημσιο Μητρο του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αναφορικ με την προθεσμα ηλεκτρονικς υποβολς αυτο.

1-11-21  ΥΠΕΚΥΠ 84096/21 (ΦΕΚ-5024 Β/29-10-21) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5.16 του ρθρου 5 για την υποβολ του εντπου της παρ. 2.2 του ρθρου 2 (Ε4: Πνακας προσωπικο) της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας, και Κοινωνικν Υπο-θσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), για το τος 2021.

1-11-21  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1233/21 (ΦΕΚ-5022 Β/29-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1068/29.3.2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Παρταση απσυρσης των μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (Φ.Η.Μ.) που ορζονται στην υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’ 4486) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. “Απσυρση απ τη χρση μοντλων ΦΗΜ που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» (Β’ 1220).

1-11-21  Κ.Υ.Α. 136877/Z1/21 (ΦΕΚ-5021 Β/29-10-21) : Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας για την ενσχυση και επιβρβευση της συμμετοχς φοιτητν Ελληνικν ΑΕΙ σε διεθνες διαγωνισμος μσω προγρμματος του Ιδρματος Κρατικν Υποτροφιν (Ι.Κ.Υ.).

1-11-21  Π.Δ. 82/21 (ΦΕΚ 201 Α/30-10-2021): Ρυθμσεις θεμτων αστυνομικο προσωπικο.

1-11-21  Π.Δ. 81/21 (ΦΕΚ 200 Α/29-10-2021): Μεταφορ στην ελληνικ νομοθεσα του κεφαλαου 6 της απφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλου της 23ης Ιουνου 2008 σχετικ με την αναβθμιση της διασυνοριακς συνεργασας, ιδως σον αφορ την καταπολμηση της τρομοκρατας και του διασυνοριακο εγκλματος.

1-11-21  ΥΠΑΝΕΠ 117273/1-11-21 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 111 του ν. 4790/2021 (Α'48), περ παρτασης της διρκειας των επαγγελματικν μισθσεων29-10-2021 ΑΑΔΕ Ε2197/25-10-21 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 1Α του ρθρου 171 του ν.2960/2001, το οποο προστθηκε με το ρθρο 49 του ν.4818/2021 (ΦΕΚ 124 Α /18.07.2021).

29-10-2021 ΕΦΚΑ 434094/29-10-21 : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια περιοχν της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης που επλγησαν απ τους σεισμος της 24ης Ιουλου και 27ης Σεπτεμβρου 2021

29-10-2021 ΕΦΚΑ 434054/14-10-21 : Ρθμιση τρεχουσν και Καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λγω φυσικν καταστροφν στις Περιφερειακς Εντητες Πιερας, Γρεβενν, Κοζνης, Καρδτσας, Λρισας, Τρικλων και Φθιτιδας.

29-10-2021 ΥΠΑΝΕΠ 112219/21 (ΦΕΚ 5004 Β/27-10-2021) : Τροποποηση των ποσοστν της παρ. 1 του ρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Αλιεα Θλασσα 2014-2020.

29-10-2021 ΑΑΔΕ Ε2200/25-10-21 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 2 της αριθ. Α. 1293/23-12-2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Καθορισμς των ρων και προποθσεων θερησης του Βιβλου Ατελεας των αλιευτικν σκαφν του ρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (Β’ 516)» «Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λ.π.» για την παραλαβ καυσμων με απαλλαγ απ τον Ε.Φ.Κ» (Β' 5882)

29-10-2021 ΑΑΔΕ Ε2199/27-10-21 : Φορολογικ μεταχεριση των ποσν επιστροφς (rebate) που καταβλλονται κατ’ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 35 του ν. 3918/2011, καθς και των ποσν της αυτματης επιστροφς (clawback) που καταβλλονται με βση τις διατξεις του ρθρου 11 του ν.4052/2012 για το φορολογικ τος 2020.

29-10-2021 ΑΑΔΕ Ε2198/27-10-21 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικ με τη φορολογικ μεταχεριση των ποσν επιστροφς (rebate) που καταβλλονται κατ' εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 34 και 35 του ν. 3918/2011, καθς και των ποσν της αυτματης επιστροφς (clawback) που καταβλλονται με βση τις διατξεις του ρθρου 11 του ν.4052/2012.

29-10-2021 ΥΠΕΚΥΠ 82945/21 (ΦΕΚ 5017 Β/27-10-2021) : Τροποποηση της υπ' αρ. οικ. 48351/8-7-2021 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Προποθσεις, ροι και διαδικασα διασταρωσης και ελγχου στοιχεων μεταξ του ΣΕΠΕ και του e-ΕΦΚΑ για συνταξιοχους που απασχολονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α'85)» (Β' 3083).

29-10-2021 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.66299/21 (ΦΕΚ 5011 Β/27-10-2021) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 απφασης του Υπουργο Υγεας «Πλασιο εκπνησης πολιτικν ψυχικς υγεας και καθορισμς κριτηρων, προποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπιμτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιωτικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β' 2932).

29-10-2021 ΥΠΥΜΕ 294288/21 (ΦΕΚ 5010 Β/27-10-2021) : Τροποποηση των ρθρων 2, 3 και 4 της υπ' αρ. 101701/2021 υπουργικς απφασης «Καθορισμς κατηγοριν δικαιοχων φυσικν και νομικν προσπων για θση σε κυκλοφορα και ταξινμηση Λεωφορεων Ιδιωτικς Χρσης (Λ.Ι.Χ) αυτοκιντων» (Β' 1793).

29-10-2021 ΥΠΑΙΘ 134960/Δ3/21 (ΦΕΚ 5009 Β/27-10-2021) : Ενιαος κανονισμς λειτουργας των Σχολικν Δικτων Εκπαιδευτικς Υποστριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπν Διεπιστημονικς Υποστριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικν μονδων της γενικς και επαγγελματικς εκπαδευσης και καθορισμς των ιδιατερων καθηκντων των μελν αυτν.

29-10-2021 Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.65870/21 (ΦΕΚ 5006 Β/27-10-2021) : κτακτη οικονομικ ενσχυση του Υπουργεο Υγεας για την κλυψη δαπανν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

29-10-2021 ΑΑΔΕ A1231/21 (ΦΕΚ 4988 Β/27-10-2021) : Διαδικασα καταχρισης των οικονομικν φορων στο Ενωσιακ Ηλεκτρονικ Σστημα EOS και χοργησης του μοναδικο αριθμο καταχρισης και αναγνρισης (EORI) απ την Τελωνειακ Υπηρεσα.

29-10-2021 ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/20469/27-10-21 : Εφαρμογ του Συστματος «Διοκηση μσω Στχων» για το τος 2022. Ηλεκτρονικ Εφαρμογ :  www.stoxothesia.gov.gr

29-10-2021 Κ.Υ.Α. 31/21 (ΦΕΚ-5020 Β/27-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 165/29.07.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα χρηματοδτησης για την οικονομικ στριξη επιχειρσεων κδοσης εφημερδων πανελλνιας κυκλοφορας και περιφερειακν και τοπικν εφημερδων, των παρχων περιεχομνου περιφερειακς εμβλειας επγειας ψηφιακς τηλερασης, των ραδιοφωνικν σταθμν και του περιοδικο τπου» (Β’ 3449) .

29-10-2021 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67369/21 (ΦΕΚ-5019 Β/27-10-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-10-2021 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/40520/21 (ΦΕΚ-4981 Β/27-10-21) : γκριση σχεδου σμβασης μεταξ του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) και του Ενιαου Δημοσιογραφικο Οργανισμο Επικουρικς Ασφλισης Περθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

29-10-2021 ΥΠ.ΕΣ. 77895/21 (ΦΕΚ-4973 Β/27-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 71728/4-10-2021 απ-φασης του Γενικο Γραμματα Ιθαγνειας του Υπουργεου Εσωτερικν «Καθορισμς των ειδικτερων στοιχεων της παρ. 10 του ρθρου 7 του Κδικα της Ελληνικς Ιθαγνειας» (Β’ 4669) .

29-10-2021 ΥΠ.ΕΣ. 77557/21 (ΦΕΚ-4970 Β/27-10-21) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2021.27-10-2021 ΥΠΥΜΕ 292015/21 (ΦΕΚ 4966 Β/27-10-2021) : Τροποποηση της υπ'αρ. 2805/7-1-2021 απφασης του Υφυπουργο Υποδομν και Μεταφορν «ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης δειας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας και προποθσεις λξης οχημτων κατηγορας Ο» (Β'99).

27-10-21 ΦΕΚ 4961 Β/26-10-2021 :

Κ.Υ.Α. 81611/21 : Διαδικασα παροχς υπηρεσιν σε φυσικ πρσωπα και επιχειρσεις απ τον Οργανισμ Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.ΕΔ.) μσω πλατφρμας ραντεβο.

ΥΠ.ΕΣ. 76632/21 : Καθορισμς σειρς προβαδσμςιτος των, κατ τις επσημες εορτς και τελετς, προσκαλουμνων απ τις δημσιες αρχς οργανισμος και ιδρματα.

27-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.66036/21 (ΦΕΚ 4960 Β/26-10-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας «Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους - τξης Μαθητεας ΕΠΑΛ., Κντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.ΕΚ. και /LB.M. της Σιβιτανιδεου ΔημσιαςΣχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2021-2022 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους» (Β'4187).

27-10-21 ΑΑΔΕ Ε2196/26-10-21 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 50 του ν.4174/2013 (Α'170, ΚΦΔ) στους αλληλεγγως ευθυνμενους διοικοντες αθλητικ νομικ πρσωπα με βση τις διατξεις του ρθρου 118Α του ν. 2725/1999 (Α'121)26-10-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Οκτβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. μισθοι αντιδμαρχοι.    
2. Σγκληση των συλλογικν οργνων κατ το διστημα της υγειονομικς κρσης.    
3. Επικρωση εκτυπσεων των ηλεκτρονικν δημοσων και ιδιωτικν εγγρφων.    
4. Ψηφιοποιημνη ιδιχειρη υπογραφ.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

26-10-21 ΑΑΔΕ Α1232/21 (ΦΕΚ 4942 Β/26-10-2021): Διαδικασα δικρισης ληξιπροθσμων οφειλν προς το Δημσιο σε εισπρξιμες και ανεπδεκτες εσπραξης Μεταββαση αρμοδιοττων του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων.

26-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25-10-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (65η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

26-10-21 Κ.Υ.Α. 57/21 (ΦΕΚ-4938 Β/25-10-21) : Καθορισμς της ειδικς διαδικασας αδειοδτησης για την εγκατσταση τυποποιημνων κατασκευν κεραιν σμφωνα με την παρ. 2γ του ρθρου 29 του ν. 4635/2019.

26-10-21 ΥΠΑΙΘ ΦΒ1/133712/Κ3/21 (ΦΕΚ-4937 Β/25-10-21) : Καθορισμς του τπου και του βασικο περιεχομνου της σμβασης μαθητεας των δομν επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης των επιπδων 3 και 5 του Εθνικο Πλαισου Προσντων.

26-10-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 498214/21 (ΦΕΚ-4901 Β/22-10-21) : Χειμεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μνημεων και Μουσεων του Κρτους (2021-2022)25-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.66436/21 (ΦΕΚ-4919 Β/24-10-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 25 Οκτωβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 8 Νοεμβρου 2021 και ρα 06:00.

25-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/998/21 (ΦΕΚ-4918 Β/22-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 978 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Επικρατεας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι επιχοργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ τον σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης» (Β4618).

25-10-21 Κ.Υ.Α. 37708/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-4917 Β/22-10-21) : Ηλεκτρονικ εφαρμογ ειδικο σματος για την κυκλοφορα οχημτων στο κντρο της Αθνας.

25-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/B1/Β2/65589/21 (ΦΕΚ-4915 Β/22-10-21) : Διαδικασα, ροι και προποθσεις συμψηφισμο αυτματης επιστροφς clawback με πο-σοστ επ των δαπανν ρευνας και ανπτυξης και των δαπανν επενδυτικν σχεδων ανπτυξης προντων υπηρεσιν γραμμν παραγωγς. Καθορισμς αντατου ποσο για τις δαπνες περιδου 01.10.2021-31.12.2023.

25-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1000/21 (ΦΕΚ-4912 Β/22-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ980/ 5.10.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Εσωτερικν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ για αποζημωση οικοσκευς σε φυσικ πρσωπα που επλγησαν απ τον σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης» (Β4620).

25-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/999/21 (ΦΕΚ-4911 Β/22-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 979/ 05.10.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης» (Β4619).

25-10-21 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 55010/οικ.Φ.109.1/21 (ΦΕΚ 4926 Β/25-10-2021): Διαδικασα και προποθσεις απκτησης ιδιτητας εθελοντ πυροσβστη και συναφ θματα εθελοντν πυροσβεστν.

25-10-21 ΑΑΔΕ Ε2195/20-10-21 : Παροχ οδηγιν για τη χοργηση αδειν απσταξης μικρν αποσταγματοποιν για την τρχουσα αποστακτικ περοδο (2021-2022).

25-10-21 ΑΑΔΕ Ε2194/20-10-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 99 του ν. 4842/2021 (Α' 190) «Επαννταξη πληγντων απ την πανδημα του κορωνοο COVID-19 στις ρυθμσεις των ρθρων 1 ως και 17 του ν.4321/2015, των ρθρων 98 ως και 109 του ν.4611/2019 και στον ν. 4469/2017-Τροποποηση των παρ.1 και 2 του ρθρου 291 του ν. 4738/2020» και παροχ διευκρινσεων επ αυτν.

25-10-21 ΑΑΔΕ 30/003/000/4171/20-10-21  : Κοινοποηση των Κ.Υ.Α. απ' αριθ. 1903/194939/22-7-2021 eß' 3275), 2413/260546/23-9-2021 (ß’ 4403) και 2482/272866/04-10-2021 (Β 4580) για την απσταξη ονων λγω κρσης, για το τος 2021

25-10-21 ΥΠΑΙΘ 135363/Ζ1/22-10-21 : Μετεγγραφς / Μετακινσεις Ακαδημακο Ετους 2021-2022.22-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 112696/21 (ΦΕΚ-4900 Β/22-10-21) : Τροποποηση της υπ' αρ. 80189/31-07-2019 (Β' 3221) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων με θμα «Συμφωνεςπλασιο τους 2019 που συνπτονται απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1β) του ρθρου 41 του ν. 4412/2016», πως αυτ τροποποιθηκε και ισχει με την υπ' αρ. 124384/02-12-2019 (Β' 4617) μοια.

22-10-21 Κ.Υ.Α. Α1230/21 (ΦΕΚ 4904 Β/22-10-2021): Διαδικασες και προδιαγραφς ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στις φορολογικς αποθκες και στις αποθκες τελωνειακς αποταμευσης ενεργειακν προντων. Απαιτσεις συμμρφωσης, λειτουργας και καταγραφς των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων. Εδος και περιεχμενο των στοιχεων που παρχονται απ το σστημα αυτ.

22-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65630/21 (ΦΕΚ-4883 Β/21-10-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

22-10-21 Κ.Υ.Α. 273470/21 (ΦΕΚ-4867 Β/21-10-21) : Καταβολ ενιαου τλους για το δετερο τρμηνο του τους 2021 στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν σμφωνα με την παρ. 2 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).21-10-21 N. 4843/21 (ΦΕΚ-193 Α/20-10-21) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 11ης Δεκεμβρου 2018 «σχετικ με την τροποποηση της Οδηγας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακ απδοση», προσαρμογ στον Κανονισμ 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 11ης Δεκεμβρου 2018 σχετικ με τη διακυβρνηση της Ενεργειακς νωσης και της Δρσης για το Κλμα και στον κατ’ εξουσιοδτηση Κανονισμ 2019/826/ΕΕ της Επιτροπς, της 4ης Μαρτου 2019, «για την τροποποηση των Παραρτημτων VIII και IX της Οδηγας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με το περιεχμενο των περιεκτικν αξιολογσεων του δυναμικο αποδοτικς θρμανσης και ψξης» και συναφες ρυθμσεις για την ενεργειακ απδοση στον κτιριακ τομα, καθς και την ενσχυση των Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας και του ανταγωνισμο στην αγορ ηλεκτρικς ενργειας, και λλες επεγουσες διατξεις.

21-10-21 ΕΦΚΑ 419899/ΕΓΚ.59/21-10-21 : Κοινοποηση της διταξης του ρθρου 72 του ν. 4837/2021 σχετικ με την παρταση της προθεσμας υποβολς ατησης για δετερο στδιο υπαγωγς σε ρθμιση του ν. 4611/2019.

21-10-21 ΑΑΔΕ Ε2193/19-10-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρων τεσσαρακοστο τταρτου, πεντηκοστο τταρτου, πεντηκοστο κτου, πεντηκοστο βδομου, πεντηκοστο γδοου, πεντηκοστο νατου, εξηκοστο κτου, εξηκοστο βδομου και εξηκοστο νατου του ν. 4839/2021 ( 181)

21-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 76859/ΕΓΚ.732/21-10-21 : Παρταση της προθεσμας παροχς διοικητικς υποστριξης και του χρνου σκησης αρμοδιοττων υπηρεσιν δμησης απ λους τους δμους της χρας

21-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 76552/20-10-21 : Γνωστοποηση ημερομηνας εκλογς προεδρεου περιφερειακο συμβουλου και μελν οικονομικς επιτροπς για το υπλοιπο διστημα της περιφερειακς περιδου

21-10-21 ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679/21 (ΦΕΚ-4874 Β/21-10-21) : Προσθκη στην υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/ 48123/6983/2018 απφαση του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Διαδικασες ηλεκτρονικς υποβολς, ελγχου και κδοσης των διοικητικν πρξεων του ρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμς ηλεκτρονικν υπη-ρεσιν σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136).

21-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.19148/21 (ΦΕΚ-4853 Β/20-10-21) : Σσταση Επιτροπς Διενργειας Διαγωνισμν για συμβσεις παροχς υπηρεσιν και προμθειες υλικν με ανοικτ διαδικασα, μσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμμενη αξα νω των 30.000,00 Ευρ, χω-ρς Φ.Π.Α.

21-10-21 Κ.Υ.Α. οικ. 289738/Φ.911/21 (ΦΕΚ-4860 Β/20-10-21) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας οχημτων στο κντρο της Αθνας περιδου 2021 - 2022.20-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 76556/20-10-21  : Χρνος διεξαγωγς εκλογς προεδρεου συμβουλων και επιτροπν δμων

20-10-21 ΕΦΚΑ  Σ50/40/417350/ΕΓΚ.57/20-10-21 : Αχρεωσττως καταβληθντα ποσ συντξεων λγω θαντου. Τροποποηση του ρθρου 12 του Ν. 4387/2016.

20-10-21 Κ.Υ.Α. Δ3(α)/27033/21 (ΦΕΚ-4831 Β/19-10-21) : Χρση φαρμακευτικν προντων ανθρπινης χρσης εκτς των ρων της δειας κυκλοφορ-ας σε εδη ζων που δεν χρησιμοποιονται στην παραγωγ τροφμων.19-10-21 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Οκτβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Διρκεια της ισχος του προπολογισμο.    
2. Καταλογισμο σε βρος του προσταμνου οικονομικν υπηρεσιν.    
3. Επιχορηγσεις αθλητικν συλλγων.    
4. Επιχοργηση φιλοζωικν σωματεων και οργανσεων.    
5. Απαργραπτο του δικαιματος για τη λψη του εφπαξ βοηθματος του Ν 103/1975.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

19-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186 /οικ.19888/19-10-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (64η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

19-10-21 ΕΦΚΑ 413208/ΕΓΚ.58/19-10-21 : Καταβολ σνταξης σε οφειλτες ασφαλιστικν εισφορν

19-10-21 ΑΑΔΕ Ε2192/18-10-21 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων σχετικ με τις μεταβολς που επλθαν στη διαδικασα πτχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις» (Α' 207) για την εσπραξη οφειλν πτωχν οφειλετν του Δημοσου

19-10-21 ΑΑΔΕ Ε2191/11-10-21 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2021-2022, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας

19-10-21 ΥΠΕΚΥΠ 75061/5-10-21 : δρυση μεικτν Στεγν Υποστηριζμενης Διαβωσης (Σ.Υ.Δ.)

19-10-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Β4/28856219-10-21: Δημοσευση κοινς υπουργικς απφασης

19-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/27/οικ.19886/19-10-21 : Διαββαση πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος

19-10-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2253.1-1/75649/2021/21 (ΦΕΚ 4833 Β/19-10-2021): Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοκν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες, για τη δρομολογιακ περοδο απ 01-11-2022 ως 31-10-2023.

19-10-21 Κ.Υ.Α. Β2β/ΓΠ/οικ.62941/21 (ΦΕΚ 4810 Β/19-10-2021): Καθορισμς δαπανν εμβολων του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας, διαδικασα και προποθσεις για το τος 2021.

19-10-21 Κ.Υ.Α. 709/287335/21 (ΦΕΚ 4807 Β/18-10-2021): Κανονισμς Λειτουργας των δημσιων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων.

19-10-21 ΥΠΑΙΘ 129480/Ζ1/21 (ΦΕΚ 4801 Β/18-10-2021): Ρθμιση θεμτων φοιτητν πληγντων κατ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν απ την 1η Μαου 2021 ως και τη 2α Σεπτεμβρου 2021.

19-10-21 ΑΑΔΕ Α1229/21 (ΦΕΚ 4800 Β/18-10-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.31/13/3.6.2003 απφασης του Υφυπουργο Οικονομας και Οικονομικν (Β' 816) «Σσταση και λειτουργα φορολογικν αποθηκν κοινοτικν οχημτων».

19-10-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 36077/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 4796 Β/18-10-2021): Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης υπαλλλων Φορων Δημσιας Διοκησης (oAuth2.0.PA).

19-10-21 Κ.Υ.Α. 3122.3-15/71164/2021/21 (ΦΕΚ 4790 Β/18-10-2021): Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την Οδηγα (EE) 2019/883 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 17ης Απριλου 2019 σχετικ με τις λιμενικς εγκαταστσεις παραλαβς για την παρδοση αποβλτων απ πλοα, για την τροποποηση της Οδηγας 2010/65/ΕΕ και την κατργηση της Οδηγας 2000/59/ΕΚ.18-10-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - , σχετικ με :
1. Τλος ακνητης περιουσας.
2. Ενιαο τλος καθαριτητας και φωτισμο και φρος ηλεκτροδοτομενων χρων.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (18/10/2021)

18-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64232/21 (ΦΕΚ-4766 Β/16-10-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 στους εργαζμενους του ιδιωτικο τομα που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας.

18-10-21 ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/75619/ΕΓΚ.715/18-10-21  : Τροποποηση διατξεων για την πολιτογρφηση αλλογενν αλλοδαπν βσει του ν.4735/2020 (Α' 197/12-10-2020)

18-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/18-10-21 : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας Β' κκλος Κινητικτητας τους 2021

18-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 75175/14-10-21 : Εντοπισμς σφαλμτων στις αναλυτικς καταστσεων ληξιπρθεσμων υποχρεσεων του ρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ' τρμηνο του 2021.

18-10-21 ΥΠΥΜΕ 286666/14-10-21 : Διευκρινσεις σχετικ με τον λεγχο τρησης των μτρων πρληψης ναντι της νσου COVID 19, στις επιβατικς μετακινσεις με λεωφορεα των Υπεραστικν ΚΤΕΛ και τον Σιδηρδρομο.

18-10-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/53304/ΔΕΠ/23-7-21 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με το επδομα των απομακρυσμνων παραμεθριων περιοχν της παρ.2 του ρθρου 15 του ν.4024/2011

18-10-21 ΟΑΕΔ 104325/18-10-21 :  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2021 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ/ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 202115-10-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 45298/21 (ΦΕΚ 4762 Β/15-10-2021) : Αναστολ λειτουργας δικαστηρων και εισαγγελιν της Περιφρειας Αττικς για την 15η.10.2021.

15-10-21 Κ.Υ.Α. 1.4730/21 (ΦΕΚ 4751 Β/14-10-2021) :  Τροποποηση της υπ’ αρ. 8.8766/24-09-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα κοινωφελος χαρακτρα σε Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομς προσωρινς υποδοχς φιλοξενας μσω Δμων, Περιφερειν και της Υπηρεσας Υποδοχς και Ταυτοποησης του Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς - Γ’ κκλος» (Β 4221).

15-10-21 Γ.Γ.Π.Π. 13985/21 (ΦΕΚ 4761 Β/14-10-2021) : Κρυξη κατστασης ειδικς κινητοποησης πολιτικς προστασας περιοχν της επικρτειας την 15η Οκτωβρου 2021.

15-10-21 Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.64014/21 (ΦΕΚ 4756 Β/14-10-2021) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.14-10-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Οκτβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Μηχανισμς αποτροπς της συσσρευσης ληξιπρθεσμων οφειλν προς τρτους (διερυνση των εξαιρομενων ληξιπρθεσμων οφειλν).
2. Προγραμματικς συμβσεις (προσθκη νου φορα ως κριου συμβαλλμενου μρους).
3. Διαδικασα σναψης αναπτυξιακν δανεων με το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων.
4. Επενδυτικ δνεια του προγρμματος «Ναρχος» του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς.
5. Πρστιμα για παραβσεις του Ν 4830/2021 (δεσποζμενα και αδσποτα ζα συντροφις).
6. Κατργηση ανταποδοτικο τλους για τα δεσποζμενα ζα συντροφις.
7. Κυλικεα σε χρους φιλοξενας αλλοδαπν.
8. Χρηματοδοτσεις απ το Ταμεο Αλληλεγγης του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου.  

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

14-10-21 N. 4842/21 (ΦΕΚ-190 Α/13-10-21) : Ταχεα πολιτικ δκη, προσαρμογ των διατξεων της πολιτικς δικονομας για την ψηφιοποηση της πολιτικς δικαιοσνης, λλες τροποποισεις στον Κδικα Πολιτικς Δικονομας και λοιπς επεγουσες διατξεις.

14-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 75046/ΕΓΚ.697/13-10-21  : Τροποποισεις ληξιαρχικς νομοθεσας, πρσβαση Ελληνικν Προξενικν Αρχν στο πληροφοριακ σστημα «Μητρο Πολιτν»

14-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 99524/13-9-21 : Ανρτηση ανακονωσης σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 47 του ν.4412/2016

14-10-21 ΥΠΑΙΘ Φ.152/130538/Α5/14-10-21 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (156 Α') πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημακ τος 2021-2022.

14-10-21 Κ.Υ.Α. Δ30/A3/276110/21 (ΦΕΚ-4742 Β/14-10-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση λειτουργας σχολν οδηγν αυτοκιντων και μοτοσικλετν, υποκαταστημ-των αυτν και Κντρων Θεωρητικς Εκπαδευ-σης Υποψφιων Οδηγν (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

14-10-21 Π.Δ. 78/21 (ΦΕΚ-191 Α/14-10-21) : Τροποποηση του π.δ. 104/2016 «Πρσθετες δι-αδικασες ελγχου, ροι και προποθσεις για τη δυναττητα δρομολγησης επιβατηγν (Ε/Γ), επιβατηγν - οχηματαγωγν (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγν - ταχυπλων (Ε/Γ-ΤΑΧ), επιβατηγν - οχηματαγωγν ταχυπλων (Ε/Γ-Ο/Γ - TAX) και δυ-ναμικς υποστηριζμενων (ΔΥΣ) πλοων μετ τη συμπλρωση του ορου ηλικας δραστηριοποησης» (Α’ 189).

14-10-21 ΑΑΔΕ Ε2190/8-10-21 : Κοινοποηση των ρθρων 2, 3 και 10 του ν. 4824/2021 (Α' 156/2-9-2021)

14-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 74928/13-10-21 : Εορτασμς των επετεων της 28ης και της 26ης Οκτωβρου στις πλεις της Αθνας και της Θεσσαλονκης

14-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 74901/13-10-21 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940

14-10-21 ΑΑΔΕ ΔΣΤΕΠ/Γ/1089323/ΕΞ2021/12-10-21 : Κοινοποηση και οδηγες εφαρμογς :
α) Του νου Κανονισμο (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 23ης Οκτωβρου 2018 σχετικ με τους ελγχους ρευστν διαθεσμων που εισρχονται στην εξρχονται απ την Ευρωπακ νωση και την κατργηση του Κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 β) Του Εκτελεστικο Κανονισμο της Ε. Επιτροπς υπ' αρ. 2021/776 της 11ης Μαου 2021 για τον καθορισμ υποδειγμτων για ορισμνα ντυπα καθς και τεχνικν καννων για αποτελεσματικ ανταλλαγ πληροφοριν βσει του Κανονισμο (ΕΕ) 2018/1672 σχετικ με τους ελγχους ρευστν διαθεσμων που εισρχονται εξρχονται απ την νωση
γ) Της Απφασης Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων με αρ. πρωτ. Α. 1138/ 14-6¬2021 (ΦΕΚ: 2963 Β'/6-7-2021)

14-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ12/77252/21 (ΦΕΚ-4739 Β/13-10-21) : Χοργηση εφπαξ οικονομικς ενσχυσης σε τομα που υπστησαν τραυματισμ κατ τις πυρκαγις του Ιουλου/Αυγοστου 2021.

14-10-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. οικ. 480288/21 (ΦΕΚ-4738 Β/13-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 168038/15-4-2021 (Β’ 1593) απφασης του Υφυπουργο Πολιτισμο και Αθλητισμο, πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 398989/23-8-2021 (Β’ 3920) απφαση του ιδου Υφυπουργο, σχετικ με τον καθορισμ, για το τος 2021, των ειδικτερων στοιχεων και των λεπτομερειν: α) για την ατηση εγγραφς αθλητικο σωματεου με ειδικ αθλητικ αναγνριση στο «Ηλεκτρονικ Μητρο Ερασιτεχνικν Αθλητικν Σωματεων» του ρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α 148), β) για την επικαιροποηση των στοιχεων των δη εγγεγραμμνων στο ανωτρω ηλεκτρονικ μητρο αθλητικν σωματεων και γ) για τον λεγχο της ατησης εγγραφς /και επικαιροποησης.

14-10-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2915/21 (ΦΕΚ-4574 Β/2-10-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Ρθμιση θεμτων για τη χρησιμοποηση θηρευτικν ιερκων για τη Θρα με την παρουσα μη κυνηγετικο σκλου και για τη χρησιμοποηση εκπαιδευμνων ιερκων για τη ρθμιση πληθυσμν ειδν της πανδας στο φυσικ και αστικ περιβλλον, σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 130 του ν. 4685/2020.13-10-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/100546/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-4727 Β/12-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουρ-γο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β’ 3240).

13-10-21 Κ.Υ.Α. 63270/21 (ΦΕΚ-4737 Β/12-10-21) : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 114 του ν. 4270/ 2014 που αφορ σε μειωμνα ποσοστ παρα-κρτησης για εσπραξη χρημτων, για τις προκαταβολς που διενεργονται δυνμει της παρ. 6Α του ρθρου 74 του ν. 4761/2020.

13-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 107206/21 (ΦΕΚ-4736 Β/12-10-21) : Τροποποηση του ρθρου 115 «Καθορισμς αντατων τιμν σε συγκεκριμνα σημεα π-λησης», της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας «Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β 2983/2017)».

13-10-21 Κ.Υ.Α. Z1/127000/21 (ΦΕΚ-4715 Β/12-10-21) : Διευκολνσεις στις μετακινσεις με τα μσα μαζικς μεταφορς των φοιτητν των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων και των καταρτιζμενων των Δημοσων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.).12-10-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/Οικ.62927/12-10-21 : Παγκσμια Ημρα Επισιτισμο Διατροφς 2021

12-10-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/95099/5160/12-10-21 : Περ ανκλησης αποφσεων αναδασωτων, εκτσεων μη υπαγομνων στις προστατευτικς διατξεις της δασικς νομοθεσας, λγω συμπερληψς τους στους δασικος χρτες ως τμματα ευρτερης αναδασωτας

12-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (63η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

12-10-21 ΕΦΚΑ 401836/ΕΓΚ.56/12-10-21 : Ρθμιση οφειλν ν.4611/19 - Επανυπολογισμς οφειλν.

12-10-21 ΕΦΚΑ 400919/11-10-21 : κδοση αποφσεων παρτασης του εξωιδρυματικο επιδματος απ το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον τ. ΟΓΑ

12-10-21 ΥΠΑΙΘ Φ.152/125659/Α5/5-10-21 (ΑΔΑ: ΩΦΦΥ46ΜΤΛΗ-2ΚΨ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Εισαγωγ διακριθντων αθλητν/τριν στην Τριτοβθμια Εκπαδευση, για το ακαδημακ τος 2021-2022.

12-10-21 ΥΠΑΙΘ Δ14/οικ.77126/21 (ΦΕΚ-4692 Β/11-10-21) : Υλοποηση του προγρμματος «Σχολικ Γεματα» στα Δημοτικ Σχολεα της χρας για το σχολικ τος 2021-2022.11-10-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1227/21 (ΦΕΚ-4682 Β/11-10-21) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στις Τοπικς Κοιντητες Λιγορτνου, Τεφελου και Χαρακου της Δημοτικς Εντητας Αστερουσων και στις Τοπικς Κοιντητες Πεζν, Χουδετσου, Αγου Βασιλεου, Δαμανων, Καλλονς, Αλαγνου, Αστριτσου, Μελεσν, Μυρτις, Κουνβων, Μεταξοχωρου και Αγων Παρασκιν της Δημοτικς Εντητας Ν. Καζαντζκη του Δμου Αρχανν - Αστερουσιν της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω του σεισμο που εκδηλθηκε στην περιοχ στις 27/09/2021.

11-10-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/126826/Α5/21 (ΦΕΚ-4677 Β/11-10-21) : Τρπος εξτασης των πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων Γενικο Λυκεου απ το ακαδημακ τος 2022-23 και εφεξς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193), πως τροποποιθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το ρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).

11-10-21 ΥΠΑΙΘ 114660/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-4676 Β/11-10-21) : Αξιολγηση μαθητν/τριν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης στα Εργαστρια Δεξιοττων.

11-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 101195/21 (ΦΕΚ-4654 Β/8-10-21) : Γενικς και ειδικς απαιτσεις για τις ηλεκτρικς εγκαταστσεις.

11-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/8-10-21 : Ν. 4808/2021 -«Για την Προστασα της Εργασας Σσταση Ανεξρτητης Αρχς «Επιθερηση Εργασας» Κρωση της Σμβασης 190 της Διεθνος Οργνωσης Εργασας για την εξλειψη της βας και παρενχλησης στον κσμο της εργασας Κρωση της Σμβασης 187 της Διεθνος Οργνωσης Εργασας για το Πλασιο Προθησης της Ασφλειας και της Υγεας στην Εργασα Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 για την ισορροπα μεταξ της επαγγελματικς και της ιδιωτικς ζως, λλες διατξεις του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και λοιπς επεγουσες ρυθμσεις» - Ν. 4830/2021 Ρυθμσεις θεμτων αδειν δημοσων υπαλλλων

11-10-21 Κ.Υ.Α. 32256/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-4651 Β/8-10-21) : Διαδικασα επικρωσης της εκτπωσης ηλεκτρονικν δημσιων και ηλεκτρονικν ιδιωτικν εγ-γρφων και νομικ ισχς.

11-10-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Γ/77066/11-10-21 : Γνωστοποηση διατξεων του ν.4826/2021 (Α’160) και λλες διατξεις

11-10-21 Κ.Υ.Α. 4700/21 (ΦΕΚ-4675 Β/9-10-21) : Διαδικασα χοργησης «Freedom Pass/Data»

11-10-21 Κ.Υ.Α. Ε/369/21 (ΦΕΚ-4675 Β/9-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα χρηματοδτησης για την οικονομικ στριξη επιχειρσεων κδοσης εφημερδων πανελλνιας κυκλοφορας και περιφερειακν και τοπικν εφημερδων, των παρχων περιεχομνου περιφερειακς εμβλειας επγειας ψηφιακς τηλερασης, των ραδιοφωνικν σταθμν και του περιοδικο τπου» (Β’ 3449), πως χει τροποποιηθε με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοιν υπουργικ απφαση

11-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61910/21 (ΦΕΚ-4674 Β/8-10-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ το Σββατο, 9 Οκτωβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 25 Οκτωβρου 2021 και ρα 06:00.

11-10-21 Κ.Υ.Α. Α1222/21 (ΦΕΚ-4670 Β/8-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΕΦΚ/Φ/1188105/ΕΞ2016/22-12-2016 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Καθορισμς των ρων και των προποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λγω προντα» (Β’ 4241).

11-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 71728/21 (ΦΕΚ-4669 Β/8-10-21) : Καθορισμς των ειδικτερων στοιχεων της παρ. 10 του ρθρου 7 του Κδικα της Ελληνικς Ιθαγνειας.

11-10-21 Ν. 4840/21 (ΦΕΚ-186 Α/8-10-21) : Κρωση συμβατικν κειμνων αναφορικ με το «Διεθνς Κντρο για την Ανπτυξη Μεταναστευτικς Πολιτικς (ICMPD)».8-10-21 ΥΠΥΜΕ 274740/8-10-21 : Εκτλεση δρομολογων τακτικν υπεραστικν γραμμν

8-10-21 ΕΦΚΑ 394970/7-10-21 : Ρθμιση τρεχουσν και Καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λογω φυσικν καταστροφν στις Περιφερειακς Εντητες Αχαας, Μεσσηνας, Αρκαδας, Λακωνας και Ηλεας

8-10-21 Π.Υ.Σ. 42/21 (ΦΕΚ-185 Α/7-10-21) : Πρξη 42 της 4.10.2021 (2) Tροποποηση της υπ’ αρ. 23/18.6.2020 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο και Παρακολοθησης της Κυβερνητικς Πολιτικς για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19» (Α’ 125).

8-10-21 Κ.Υ.Α. 74972/21 (ΦΕΚ-4644 Β/7-10-21) : Καθορισμς του ποσο που διατθεται για την χρηματοδτηση της δαπνης απ την εφαρμο-γ των υπ’ αρ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφσεων της Ολομλειας του ΣτΕ, για το τος 2022 .

8-10-21 Κ.Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744/21 (ΦΕΚ-4643 Β/7-10-21) : Κατανομ τους 2021 ποστητας 110.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 7 του ρθρου 15Α του ν. 3054/2002

8-10-21 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 193/2/27.09.2021 (ΦΕΚ-4642 Β/7-10-21) : Καννες προληπτικς εποπτεας εταιρειν χρηματοδοτικς μσθωσης, παροχς πιστσεων, πρακτορεας επιχειρηματικν απαιτσεων και ιδρυμτων μικροχρηματοδοτσεων του ν. 4701/2020 .

8-10-21 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 193/1/27.09.2021 (ΦΕΚ-4642 Β/7-10-21) : ροι και προποθσεις για τη χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας εταιρειν: α) χρηματοδοτικς μσθωσης, β) παροχς πιστσεων και γ) πρακτορεας επιχειρηματικν απαιτσεων - Ειδικς συμμετοχς - Κατργηση της υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 πρξης του Διοικητ "Προποθσεις για την παροχ δειας δρυσης και λειτουργας και καννες εποπτεας των α) εταιρειν χρηματοδοτικς μσθωσης, β) εταιρειν παροχς πιστσεων και γ) εταιρειν πρακτορεας επιχειρηματικν απαιτσεων" (Β 3/2010) και λλων Πρξεων Διοικητ της Τρπεζας της Ελλδος.

8-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61909/21 (ΦΕΚ-4641 Β/7-10-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.7-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 72371/5-10-21  : Υποβολ Ετσιων Οικονομικν Καταστσεων.

7-10-21 ΑΑΔΕ Ε2189/6-10-21 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την φορολγηση κοινοπραξιν απ πλοιοκττριες εταιρεες ρυμουλκν πλοων μετ και την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α'201) περ προσδιορισμο και καταβολς τλους ρυμουλκν και αλιευτικν πλοων Λοιπ θματα σχετικ με τη φορολγηση των κοινοπραξιν αυτν

7-10-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.61157/21 (ΦΕΚ 4640 Β/6-10-2021): Παρταση του χρονικο διαστματος εξαρεσης των ιδιωτικν φαρμακεων απ τη διαδικασα εκκαθρισης, για την παροχ φαρμκων αποκλειστικ σε ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, σμφωνα με την παρ. 1 του ρθρου ογδοηκοστο του ν. 4812/2021 (Α' 110).

7-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 107333/21 (ΦΕΚ 4637 Β/6-10-2021): γκριση Τομεακο Προγρμματος Ανπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργεου Δικαιοσνης προγραμματικς περιδου 2021-2025.

7-10-21 K.Y.A. Α1224/21 (ΦΕΚ 4616 Β/6-10-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1060/18.3.2021 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) «Διαββαση στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ), δεδομνων των παραστατικν πωλσεων ενεργειακν προντων της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α' 265), ετε με τη χρση Φ.Η.Μ., που εναι εγκατεστημνοι σε εγκαταστσεις οντοττων κατχων αδειν των ρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/ 2002 (Α' 230), ετε με τη χρση Υπηρεσιν Παρχου για την Ηλεκτρονικ Τιμολγηση» (Β' 1217).

7-10-21 K.Y.A. 72485/21 (ΦΕΚ 4609 Β/6-10-2021): Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς κατασκηνσεις του Κρατικο Προγρμματος τους 2021, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους.

7-10-21 Κ.Υ.Α. Α1225/21 (ΦΕΚ-4635 Β/6-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΕΦΚΦ/Β/1182030/ΕΞ2016/13.12.2016 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης στα εισαγμενα απ τρτες χρες, προερχμενα απ λλα Κρτη - Μλη της Ευρωπακς νωσης εγχωρως παραγμενα προντα της περπτωσης α) της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/2001, των διαδικασιν παραγωγς εκτς καθεσττος αναστολς, παραλαβς απ λλα Κρτη - Μλη, επιβολς του Φρου Κατανλωσης και Φ.Π.Α., παρακολοθησης και ελγχου αυτν» (Β’ 4173), περ υγρν αναπλρωσης ηλεκτρονικο τσιγρου.

7-10-21 ΑΑΔΕ Ε2187/28-9-21 : Κοινοποηση της αριθμ. 181170/7-7-2021 Κοινς Υπουργικς Απφασης με θμα «Καθορισμς των τεχνικν προδιαγραφν των επιμρους εγκαταστσεων της εγκατστασης παροχς καυσμων για την εξυπηρτηση αεροσκαφν υδατοδρομου και των διαδικασιν εφοδιασμο των δεξαμενν αυτς με κασιμα, καθς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια για τον καθορισμ των ρων και προποθσεων για τη χοργηση της δειας λειτουργας της» (Β'3134)

 

7-10-21 Κ.Υ.Α. 74962/21 (ΦΕΚ-4623 Β/6-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «ροι και προποθσεις νταξης στα μτρα στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο για τους μνες Νομβριο και Δεκμβριο 2020» (Β’ 112 και Β’ 401 διρθωση σφλματος).

7-10-21 ΥΠΑΙΘ K5/124304/21 (ΦΕΚ-4622 Β/6-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Κ1/104717/ 10-08-2020 απφασης «Κανονισμς Διαχερισης Μητρου Εκπαιδευτν Επαγγελματικς Κατρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ. » (Β’ 3393).

7-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/980/21 (ΦΕΚ-4620 Β/6-10-21) : Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ για αποζημωση οικοσκευς σε φυσικ πρσωπα που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης.

7-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/979/21 (ΦΕΚ-4619 Β/6-10-21) : Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ τον σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης.

7-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/978/21 (ΦΕΚ-4618 Β/6-10-21) : Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι επιχοργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχει-ρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης.

7-10-21 Κ.Υ.Α. 121770/Η2/21 (ΦΕΚ-4614 Β/6-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2/17055/0022/8-4-2013 κοινς υπουργικς απφασης «ροι, προποθσεις, ψος και διαδικασα καταβολς δαπανν μετακνησης εκπαιδευτικν και διοικητικν υπαλλλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπνται στο εξωτερικ»  (Β’ 945).

7-10-21 ΥΠΑΙΘ 122716/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-4614 Β/6-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικς απφασης «Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης» (Β’ 2005).6-10-21 ΥΠΥΜΕ 269262/ΕΓΚ.2/4-10-21 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) :  Διευκρινσεις επ των μεταβατικν διατξεων του ρθρου 27 του ν.4663/2020.

6-10-21 Π.Δ. 76/21 (ΦΕΚ-183 Α/5-10-21) : Σσταση οργανικν επ θητεα θσεων Συνοριακν Φυλκων Ορισμνου Χρνου.

6-10-21 Κ.Υ.Α. 74831/21 (ΦΕΚ-4593 Β/5-10-21) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Σεπτμβριο 2021

6-10-21 K.Y.A. 74510/21 (ΦΕΚ-4591 Β/5-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2021 και 2022» (Β’ 430).

6-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 105935/21 (ΦΕΚ-4588 Β/5-10-21) : Τροποποηση των ποσοστν της παρ. 1 του ρ-θρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα 2014-2020.5-10-21 ΑΑΔΕ Α1216/21 (ΦΕΚ 4546 Β/1-10-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα 1002414/204/ 25/0014 ΠΟΛ 1005/1993 απφασης Υπουργο Οικονομικν, «Τρπος καταβολς του φρου προστιθμενης αξας στο δημσιο απ το λπτη των αγαθν και υπηρεσιν» (Β' 52).

5-10-21 Κ.Υ.Α. 1217/264725/21 (ΦΕΚ 4585 Β/5-10-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 873/55993/20.05.2015 κοινς απφασης του Υπουργο και του Αναπληρωτ Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας «Κατανομ βοσκοτπων στους κτηνοτρφους της χρας» (Β' 942).

5-10-21 ΥΠΥΜΕ 269772/5-10-21  : Διενργεια εξ αποστσεως εκπαδευσης για τα προαπαιτομενα θεωρητικ μαθματα για την απκτηση δειας σκησης επαγγλματος των τεχνιτν αυτοκιντων, μοτοσικλετν και μοτοποδηλτων

5-10-21 Π.Δ. 75/21 (ΦΕΚ-182 Α/4-10-21) : Τροποποηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχα, προαγωγς, μετατξεις, αποστρατεα, ειδικς υποχρεσεις και απαγορεσεις προσωπικο Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς» (Α139)

5-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/858/οικ.18795/21 (ΦΕΚ-4579 Β/4-10-21) : Καθορισμς: α) των φορων υποδοχς, β) των απαιτομενων δικαιολογητικν, γ) της σειρς προτεραιτητας των δικαιοχων, δ) της προθεσμας και της διαδικασας υποβολς των δικαιολογητικν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας σχετικ με το δικαωμα διορισμο σμφωνα με τις διατξεις του εικοστο ρθρου του τρτου μρους της απ 13.8.2021 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για την αποτελεσματικ προστασα και την ταχεα αποκατσταση του φυσικο περιβλλοντος, την μεση στριξη των πληγντων απ τις πυρκαγις του Ιουλου/Αυγοστου 2021 και συναφες διατξεις» (Α’ 143), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

5-10-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2004/21 (ΦΕΚ-4579 Β/4-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1370/15.06.2021 απφασης του Υφυπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη διαχεριση, τον λεγχο και την υλοποηση της Δρσης 2 του Μτρου 3.2.11 “Μτρα για τη δημσια υγεα ως συνπεια της επιδημικς κρηξης της COVID-19”, της Ενωσιακς Προτεραιτητας 2, του Επιχειρησιακο Προγρμματος Αλιεας και Θλασσας 2014-2020» (Β’ 2860).4-10-21 N. 4839/21 (ΦΕΚ-181 Α/2-10-21) : Κρωση της απ 26.7.2021 τροποποησης και αντικατστασης της απ 3.6.2019 επιμρους Σμβασης Δωρες για το ργο VI της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος «Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας και των Παραρτημτων της και λλες επεγουσες διατξεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19

4-10-21 N. 4838/21 (ΦΕΚ-180 Α/1-10-21) : Κρωση συμφωνας τροποποησης της απ 24.6.2016 Σμβασης Παραχρησης που τιτλοφορεται «Σμβαση Παραχρησης σχετικ με τη χρση και την εκμετλλευση ορισμνων χρων και περιουσιακν στοιχεων εντς του Λιμνος Πειραις» μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙ-ΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

4-10-21 N. 4837/21 (ΦΕΚ-178 Α/1-10-21) : Πρληψη και αντιμετπιση περιστατικν κακοποησης και παραμλησης ανηλκων, Πργραμμα «Κυψλη» για την αναβθμιση της ποιτητας των παρεχμενων υπηρεσιν σε βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος, διατξεις για την προθηση της αναδοχς και της υιοθεσας, «Προσωπικς Βοηθς για τα τομα με Αναπηρα» και λλες διατξεις.

4-10-21 ΑΑΔΕ Ε2188/29-9-21 : Τροποποηση της αριθ. Δ.1537/830/7-11-2000 ΕΔΥΟ, με την οποα κοινοποιθηκε η αριθ. Δ.257/139/23-02-2000 απφαση του Υφυπουργο Οικονομικν περ καθορισμο «Δελτου Κνησης» (Transit Log) (Β'378 και 426).

4-10-21 ΕΦΚΑ 384846/1-10-21  : Καταβολ μειωμνων κατ 50% ασφαλιστικν εισφορν κλδου κριας σνταξης απ μητρες μισθωτς ασφαλισμνες κατ τον χρνο αδεας με αποδοχς.

4-10-21 ΕΕΕΠ 13241/4-10-21 : Τυχερ παγνια των οποων η διοργνωση και διεξαγωγ εμππτει στο πεδο εφαρμογς σκησης αποκλειστικν δικαιωμτων που χουν παραχωρηθε απ το Ελληνικ Δημσιο και δεν επιτρπεται η διοργνωση/διεξαγωγ τους μσω Διαδικτου.

4-10-21 ΥΠΑΙΘ 124202/Ζ1/4-10-21 : Κοινοποηση διατξεων τροποποησης κριτηρων συνφειας διδακτορικν και μεταπτυχιακν ττλων σπουδν με τα αντικεμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικς Ψυχολογας.

4-10-21 ΥΠΑΙΘ Φ.152/122751/Α5/29-9-21 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημακ τος 2021-2022

4-10-21 ΑΣΕΠ 101/21 (ΦΕΚ 4568 Β/2-10-2021): Κανονισμς Λειτουργας του Γραφεου Επιθερησης του Αντατου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.).

4-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 5116/21 (ΦΕΚ 4576 Β/2-10-2021): Ανθεση καθηκντων διαχερισης στον Ενδιμεσο Φορα του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα» ΕΦΕΠΑΕ για τις ενταγμνες Πρξεις Κρατικν Ενισχσεων με εγκεκριμνη Δημσια Δαπνη νω των 200.000 χιλιδων ευρ στο πλασιο της Δρσης «Επιδτηση Κεφαλαου Κνησης Πληττμενων απ την Πανδημα Τουριστικν Επιχειρσεων Φιλοξενας» του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα» ΕΠΑνΕΚ 2021-2017.

4-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60400/21 (ΦΕΚ-4577 Β/3-10-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 4 Οκτωβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 11 Οκτωβρου 2021 και ρα 06:00.

4-10-21 ΑΑΔΕ Α1221/21 (ΦΕΚ-4572 Β/2-10-21) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης Δ210 για την απδοση ΑΦΜ και τη μεταβολ ατομικν στοι-χεων και της δλωσης Δ211 για την ναρξη, μεταβολ, διακοπ εργασιν επιχερησης.

4-10-21 ΥΠΑΙΘ Φ.153/123037/Α5/21 (ΦΕΚ-4559 Β/2-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.153/104159/ Α5/26-8-2021 (Β’ 4068) υπουργικς απφασης «Εισαγωγ αθλητν με αγωνιστικς διακρσεις στην τριτοβθμια εκπαδευση.

4-10-21 Κ.Υ.Α. 124068/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-4558 Β/1-10-21) : Τρηση θυρδων αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων στην Ενιαα Ψηφι-ακ Πλη της Δημσιας Διοκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και λεγχος σχετικ με τη συνδρομ των νμιμων προποθσεων για τη δυναττητα της φυσικς παρουσας σε εκπαιδευτικ δομ μσω της ειδικς πλατφρμας «edupass.gov.gr».

4-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/958/21 (ΦΕΚ-4556 Β/1-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 koin;hw απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729).1-10-21 ΑΑΔΕ Ε2186/28-9-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 133 «Επιβολ τλους ταξινμησης στα διασκευασμνα απ ανοιχτ φορτηγ σε κλειστ αντ των φορολογικν επιβαρνσεων Τροποποηση της παρ. 5 του ρθρου 123 του ν.2960/01» του νμου 4831/21 (Α' 170) «Οργανισμς του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (ΝΣΚ) και κατσταση των λειτουργν και των υπαλλλων του και λλες διατξεις».

1-10-21 ΕΦΚΑ 384910/1-10-21 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λογω φυσικν καταστροφν στις Περιφερειακς Εντητες Αιτωλοακαρνανας, και Σερρν.

1-10-21 ΑΑΔΕ Ε2185/30-9-21 : Οδηγες για τη θση σε παραγωγικ λειτουργα της κδοσης 1 του Συστματος Ελγχου Εισαγωγν (ICS2) και την υποβολ της Συνοπτικς Διασφησης Εισδου (ENS) για σκοπος ασφλειας και προστασας

1-10-21 ΕΦΚΑ  384879/1-10-21  : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λογω φυσικν καταστροφν στις Περιφερειακς Εντητες Ηρακλεου και Χανων της Περιφρειας Κρτης.

1-10-21 ΕΦΚΑ 384703/1-10-21  : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λογω φυσικν καταστροφν στις Περιφερειακ Εντητα Χανων.

1-10-21 Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.72936/21 (ΦΕΚ-4533 Β/1-10-21) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα οικ. Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας χοργησης επιδματος παιδιο» (Β’ 57).

1-10-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/48592/21 (ΦΕΚ-4526 Β/1-10-21) : Αναθερηση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α’ 6).

1-10-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 120536/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-4522 Β/30-9-21) : Καθορισμς της διαδικασας διθεσης κεφαλαων στα πιστωτικ ιδρματα, των ρων και προποθσεων της διαδικασας χοργησης των δανεων στις επιχειρσεις, εξειδκευση των κριτηρων και του τρπου ελγχου της επιλεξιμτητας των επενδσεων που χρηματοδοτονται με πρους του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας και ορισμς της διαδικασας, των ρων και των κριτηρων ανθεσης σε αξιολογητς των επιλεξιμοττων των επενδυτικν σχεδων.

1-10-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 120535/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-4521 Β/30-9-21) : Κριτρια αξιολγησης της επιλεξιμτητας των επενδυτικν σχεδων που χρηματοδοτονται με δνεια του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας.

1-10-21 ΦΕΚ-4519 Β/30-9-21 :
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/959/21 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 4471).
ΑΑΔΕ Α1223/21 : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων Φ.Π.Α. για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας στους Δμους Μνωα Πεδιδος και Αρχανν - Αστερουσων της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης.

1-10-21 ΦΕΚ-4518 Β/30-9-21 :
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/962/21 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 232/ 1.3.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ το μνα Ιανουριο 2021» (Β’ 804).
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/960/21 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτ-βριο 2020» (Β’ 5047).
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/964/21 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απφασης «Αυξημνη αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Απρλιο 2021» (Β’ 2025).

1-10-21 ΦΕΚ-4517 Β/30-9-21 :
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/957/21 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1645).
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/961/21 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/25.1.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β’ 236)
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/963/21 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Ιανουριο, Φεβρουριο και Μρτιο 2021» (Β’ 1689).

1-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/965/21 (ΦΕΚ-4516 Β/30-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιδτησης παγων δαπανν για την περοδο Απριλου - Δεκεμβρου 2020 σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β3354).

1-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59928/21 (ΦΕΚ-4515 Β/30-9-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-10-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/21 (ΦΕΚ-4514 Β/30-9-21) : Μτρα και ροι για την υγειονομικ ταφ των αποβλτων σε εναρμνιση με τις διατξεις της οδηγας 99/31/ΕΚ του Συμβουλου της 26ης Απριλου 1999 «περ υγειονομικς ταφς των αποβλτων», πως τροποποιθηκε με την οδηγα (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 30ς Μαου 2018.

1-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59919/21 (ΦΕΚ-4513 Β/30-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ ΓΠ.οικ.58262/23.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ξνθης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4400).

1-10-21 ΦΕΚ-4512 Β/30-9-21 :
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59918/21 : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 58259/23.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Δρμας της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4399)
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59925/21 : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 56607/16.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Πλλας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4294).

1-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59917/21 (ΦΕΚ-4511 Β/30-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Κιλκς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-10-21 ΦΕΚ-4510 Β/30-9-21 :
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59921/21 : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ ΓΠ.οικ.58257/23.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Καστορις της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4399) .
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59923/21 : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ ΓΠ.οικ.56613/16.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ημαθας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4296).

1-10-21 ΦΕΚ-4509 Β/30-9-21 :
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59924/21 : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 56614/16.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Καβλας της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 4297).
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59926/21 : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ ΓΠ.οικ.56610/16.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Πιερας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 4295).

1-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59914/21 (ΦΕΚ-4508 Β/30-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Χαλκιδικς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59915/21 (ΦΕΚ-4507 Β/30-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Λρισας της Περιφρειας Θεσσαλας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59916/21 (ΦΕΚ-4506 Β/30-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονκης της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-10-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90483/322/21 (ΦΕΚ-4505 Β/30-9-21) : Διαδικασα και προποθσεις για τη χοργηση των ενισχσεων του ρθρου 22Β περ. γ του ν. 4172/2013, πως αυτ τροποποιθηκε με το ρθρο 7 του ν. 4710/2020, σμφωνα με τον Κανονισμ για τις ενισχσεις σσονος σημασας.

1-10-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90485/323/21 (ΦΕΚ-4504 Β/30-9-21) : Διαδικασα και προποθσεις για τη χοργηση των ενισχσεων της παρ. 4 του ρθρου 24 του ν. 4172/2013.

1-10-21 ΦΕΚ-4503 Β/30-9-21 :
ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 25/21 : Παρταση των προθεσμιν των παρ. 4 και 8 του ρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/13179/Α36/21 : Επιδτηση ενοικου/συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν προσωρινς στγασης κατοκων που επλγησαν απ το σεισμ της 3ης Μαρτου 2021, σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Πιερας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, των Περιφερειακν Ενοττων Γρεβενν και Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας, των Περιφερειακν Ενοττων Καρδτσας, Λρισας και Τρικλων της Περιφρειας Θεσσαλας και της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας που οριοθετθηκαν με την υπ στοιχεα Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9028/ Α325/17.05.2021 κοιν υπουργικ απφαση (Β’ 2094).30-9-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/265515/30-9-21 : Παρταση της δυναττητας διενργειας των δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς υπ την παρουσα ενς (1) εξεταστ

30-9-21 ΥΠΕΚΥΠ 73368/30-9-21 : Ανακονωση δημοσευσης π.δ. 72/2021 «Συμμρφωση προς την Οδηγα 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπς (ΕΕ L 279/31.10.2019) και τροποποηση του π.δ. 307/1986 «Προστασα της Υγεας των Εργαζομνων που εκτθενται σε ορισμνους χημικος παργοντες κατ την διρκεια της εργασας τους» (135 Α'), πως χει τροποποιηθε και ισχει» (ΦΕΚ Α 163/09.09.2021 και Α 171/25.09.2021)

30-9-21 ΥΠΥΜΕ Β6/οικ.265424/30-9-21 : Εφαρμογ του ν. 4442/2016 (Α' 230) στη δραστηριτητα των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης Μεταφορων (ΣΕΚΑΜ) - Απλοστευση πλαισου δρυσης και λειτουργας

30-9-21 Κ.Υ.Α. 2857/21 (ΦΕΚ-4496 Β/29-9-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 κοινς υπουργικς απφασης «Κοιν Πλασιο Διαχερισης Προγραμμτων που ανατθενται στην Ειδικ Υπηρεσα Συντονισμο και Διαχερισης Προγραμμτων του Ταμεου Ασλου, Μετανστευσης και νταξης και Ταμεου Εσωτερικς Ασφλειας και λλων πρων και δεν χρηματοδοτονται απ τα Εθνικ Προγρμματα» (Β’ 3120).

30-9-21 ΕΛΤΕ 001/2021 (ΦΕΚ-4465 Β/29-9-21) : γκριση κανονιστικς πρξης για την πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας.

30-9-21 ΑΑΔΕ Ε2184/28-9-21 :  Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 76 του ν. 4821/2021 (Α' 134) «Επαννταξη πληγντων απ την πανδημα του κορωνοο COVID-19 στις ρυθμσεις των ρθρων 1-17 του ν.4321/2015, των ρθρων 98-109 του ν.4611/2019 και του ν. 4469/2017 - Αντικατσταση του ρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α' 207)»

30-9-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ.18664/30-9-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) - Υποχρωση διενργειας διαγνωστικο ελγχου

30-9-21 Κ.Υ.Α. 122756/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-4501 Β/29-9-21) : Ανπτυξη και λειτουργα της ηλεκτρονικς εφαρμογς του Ι.Ε.Π. «Αξιολγηση εκπαιδευτικο ργου σχολικν μονδων», μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλασιο υλοποησης του «Συλλογικο προγραμματισμο, εσωτερικς και εξωτερικς αξιολγησης των σχολικν μονδων ως προς το εκπαιδευτικ τους ργο».

30-9-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1220/21 (ΦΕΚ-4500 Β/29-9-21) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στον Δμο Μινα Πεδιδας, της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου, της Περιφρειας Κρτης, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν, που προκυψαν λγω του σεισμο, που εκδηλθηκε στην περιοχ στις 27/09/2021.

30-9-21 Κ.Υ.Α. 71670/21 (ΦΕΚ-4500 Β/29-9-21) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ13 οικ. 10747/ 256/6.3.2019 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς ρων και προποθσεων για την εφαρμογ προγρμματος Επιδματος Στγασης» (Β’ 792).

30-9-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/84259/0026/21 (ΦΕΚ-4497 Β/29-9-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2/10951/0026/31.1.2011 υπουργικς απφασης «Καθορισμς δικαιολογητικν για την πληρωμ δαπανν που αφορον καταπτσεις εγγυσεων» (Β 340).

30-9-21 ΥΠΑΝΕΠ 104186/21 (ΦΕΚ-4486 Β/29-9-21) : Tροποποηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικς απφασης «Καθορισμς των Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχον σε εμπορικ δραστηριτητα και μη εμπορικ δραστηριτητα. Εγγραφ και υποχρεσεις δημοσιτητας των φυσικν προσπων που εγγρφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066).

30-9-21 ΑΑΔΕ Α1218/21 (ΦΕΚ-4484 Β/29-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1167/ 2015 (Β’ 1808) απφασης για τον υπολογισμ του ορου πληττμενων εξαγωγικν επιχειρσεων για το τος 2021 στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων της πανδημας COVID-19.29-9-21 ΥΠ.ΕΣ. 70463/28-9-21 : Αντιρρησες Συνεδησης (Εναλλακτικ Υπηρεσα) για το τος 2022 (ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 19-11-2021)

29-9-21 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 379385/Σ.121594/29-09-21 : Εφαρμογ του υπ' αρ. 8/2019 Π.Δ. σχετικ με τη να οργανωτικ δομ ΕΦΚΑ στις διαδικασες της Περιφερειακς Διεθυνσης ΚΕΑΟ Στερες Ελλδας

29-9-21 ΕΦΚΑ 377727/Σ. 121180/29-9-21 :  Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λογω φυσικν καταστροφν στις Περιφερειακς Εντητες Αχαιας, Ανατολικς Αττικς, Βορεου Τομα Αθηνν, Εβοιας, Φωκδας και Φθιτιδας.

ΦΕΚ-4460 Β/29-9-21 :
29-9-21 ΥΠΑΙΘ 120815/Η2/21 (ΦΕΚ 4460 Β/29-9-2021): Αρμοδιτητες Συντονιστν Εκπαδευσης Εξωτερικο στο πλασιο των μτρων περιορισμο διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το σχολικ τος 2021-2022.
29-9-21 ΥΠΑΙΘ 119814/Δ1/21 (ΦΕΚ 4460 Β/29-9-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα 133529/ΓΔ4/ 7-8-2018 απφασης του Υπουργο Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων «Κατταξη σε αξιολογικς κατηγορες και καθορισμς δυσπρσιτων σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης» (Β' 3941).

29-9-21 Κ.Υ.Α. 117166/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 4455 Β/29-9-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα 136042 ΕΞ/ 30.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας διαχερισης εκκρεμν αιτσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμσεις οφειλν υπερχρεωμνων προσπων και λλες διατξεις» (Α' 130)» (Β' 5278).

29-9-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2431/265271/21 (ΦΕΚ-4448 Β/28-9-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 184/27855/2021 υπουργικς απφασης «Προγρμματα Εργασας Οργανσεων Ελαιουργικν Φορων περιδου 2021-2022» (Β’ 339).

29-9-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599/21 (ΦΕΚ-4447 Β/28-9-21) : γκριση Σχεδου Δρσης για την Καταπολμηση της Ενεργειακς νδειας, σμφωνα με την παρ. 1 του ρθρου 25 του ν. 4342/2015.28-9-21 ΑΑΔΕ Ε2183/27-9-21 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη συγχνευση του κοινωφελος ιδρματος με την επωνυμα «δρυμα Σταματου Δεκζη Βορου» με το κοινωφελς δρυμα με την επωνυμα «Μουσεον της Πλεως των Αθηνν δρυμα Βορου Ευταξα», βσει των διατξεων των παρ. 3 ως και 5 του ρθρου 94 του ν.4714/2020 (Α' 148)

28-9-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/72297/ΔΛΤΠ/28-9-21 : Κατασχσεις ποσν σε βρος των διαθεσμων της Κεντρικς Διοκησης και των λοιπν Φορων της Γενικς Κυβρνησης που τηρονται στο τραπεζικ σστημα της Χρας»

28-9-21 ΕΦΚΑ 376547/Σ.652/28-9-21 : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια περιοχν της Περιφερειακς Εντητας Κορινθας της Περιφρειας Πελοποννσου και της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς που επλγησαν απ την πυρκαγι της 20ης Μαου 2021

28-9-21 ΥΠΕΚΥΠ 63883/21 (ΦΕΚ 4415 Β/25-9-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ22/οικ.11828/ 293/13.3.2017 απφασης της Αναπληρτριας Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης «Καθορισμς προποθσεων για δεια δρυσης και λειτουργας Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης (Βρεφικν Παιδικν Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων) απ φορες Ιδιωτικο Δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα» (Β' 1157).

28-9-21 Κ.Υ.Α. οικ. 14631/21 (ΦΕΚ-4442 Β/27-9-21) : Τροποποηση υπ’ αρ. 47284/359/17.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων, απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/ 2020 (A 136) και του ρθρου 26 του ν. 4722/ 2014 (Α 177)» (Β 4014), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απφαση (Β 4581)» (Β5080).

28-9-21 ΕΛΤΕ 202/9/21 (ΦΕΚ-4420 Β/25-9-21) : γκριση μετφρασης στην ελληνικ γλσσα του Διεθνος Προτπου Ελγχου 540 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ).27-9-21 ΥΠ.ΕΣ. 69738/ΕΓΚ.648/24-9-21 : Μετακνηση αιρετν των Δμων εντς και εκτς της χρας

27-9-21 ΥΠ.ΕΣ. 69631/ΕΓΚ.646/24-9-21 : Μετονομασα δμων, δημοτικν κοινοττων, οικισμν και θσεων - Χρση ιδιατερου δηλωτικο σματος - Ιστορικ δρα

27-9-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.59204/27-9-21 : Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2021-2022 - Αντιγριπικς Εμβολιασμς

27-9-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.59015/27-9-21 : Διατροφ παιδιν στους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος

27-9-21 ΕΦΚΑ 374002/Σ.119983/27-9-21: Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που διατηρον επαγγελματικ εγκατσταση ασκον δραστηριτητα στους Δμους Ιστιαας- Αιδηψο και Μαντουδου- Λμνης- Αγας ννας της Π.Ε. Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, οι οποες επλγησαν απ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν τον Αγουστο του 2021

27-9-21 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 372587/27-9-21 : Λξη προθεσμας υποβολς ατησης για δετερο στδιο υπαγωγς στη ρθμιση του ν.4611/2019 και αντιμετπιση περιπτσεων μετ την λξη της προθεσμας

27-9-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/52152/21 (ΦΕΚ-4435 Β/25-9-21) : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ στοιχεα Γ6α/Γ.Π. 31368/27-05-2021 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας «Λειτουργα Δημοσων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας, εκπαιδευτικς περιδου 2021 - 2022» (Β’ 2426).

27-9-21 Κ.Υ.Α. 102012/21 (ΦΕΚ-4433 Β/25-9-21) : Καθορισμς ρων και προποθσεων για την νταξη στο Π.Δ.Ε., τη διαχεριση, την παρακολοθηση, τον λεγχο, τη χρηματοδτηση και την πληρωμ ργων που συμμετχουν σε ευρωπακ Προγρμματα Σημαντικν ργων Κοινο Ευρωπακο Ενδιαφροντος (ΣΕΚΕΕ).

27-9-21 Κ.Υ.Α. 440244/21 (ΦΕΚ-4428 Β/25-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 113336/3731/1864/05-03-2019 κοινς υπουργικς απφασης με ττλο «Καθορισμς ψους οικονομικς επιβρβευσης διακρσεων τους 2018, προποθσεις, απαιτομενα δικαιολογητικ, διαδικασα και κθε λλο συναφς θμα για την εκκαθριση και την καταβολ αυτς» (Β’ 903).

27-9-21 Ν. 4832/21 (ΦΕΚ 172 Α/25-9-2021) : Κρωση κδικα νομοθεσας για την ολοκληρωμνη θαλσσια πολιτικ στον νησιωτικ χρο και για τον μηχανισμ εφαρμογς, την κρατικ εποπτεα και τους γενικος ρους υλοποησης του Μεταφορικο Ισοδυνμου.

27-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58531/21 (ΦΕΚ-4441 Β/25-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 27 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 4 Οκτωβρου 2021 και ρα 06:00.

27-9-21 Κ.Υ.Α. 1219/21 (ΦΕΚ-4410 Β/25-9-21) : Καθορισμς των ειδικτερων ρων, των προποθσεων, της διαδικασας και κθε λλου σχετικο θματος για την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 186 «Ρυθμσεις για τους παρχους περιεχομνου περιφερειακς εμβλειας» του ν. 4764/2020 «Ρυθμσεις για την προστασα της δημσιας υγεας απ τις συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVID-19, την ενσχυση των μσων μαζικς μεταφορς, την επιτχυνση της απονομς των συντξεων, τη ρθμιση οφειλν προς τους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης και λλες κατεπεγουσες διατξεις.» (Α’ 256)

27-9-21 Κ.Υ.Α. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.18069/21 (ΦΕΚ-4408 Β/25-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΔΚ/Φ.38/4/ 38228/06.11.2019 υπουργικς απφασης με θμα «Συγκρτηση και Ορισμς Μελν της Κεντρικς Επιτροπς Κινητικτητας του Υπουργεου Εσωτερικν», (Β’ 4101).

27-9-21 Κ.Υ.Α. 119847/ΓΔ6/21 (ΦΕΚ-4406 Β/24-9-21) : Λειτουργα των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ το ακαδημακ τος 2021-2022.24-9-21 N. 4831/21 (ΦΕΚ-170 Α/23-9-21) : Οργανισμς του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (ΝΣΚ) και κατσταση των λειτουργν και των υπαλλλων του και λλες διατξεις.

24-9-21 ΥΠ.ΕΣ. 69472/ΕΓΚ.643/24-9-21 : Σγκληση και λειτουργα των συλλογικν οργνων των δμων κατ το διστημα εφαρμογς των μτρων για την αντιμετπιση της πανδημας

24-9-21 ΥΠ.ΕΣ. 69471/ΕΓΚ.642/24-9-21 : Λειτουργα συλλογικν οργνων των περιφερειν κατ το διστημα εφαρμογς των μτρων για την αντιμετπιση της πανδημας σμφωνα με το ρθρο 67 του ν. 4830/2021»(Α'169)

24-9-21 ΥΠ.ΕΣ. 69143/23-9-21 : Πληροφορες για στοιχεα μεταφορς μαθητν.

24-9-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/88339/4851/23-9-21 : Δενδροκομικο χειρισμο (κλαδεσεις, καθαρισμο, περιποηση ιστμενων δασικν ειδν), υλοτομα και απομκρυνση ιστμενων, κεκλιμνων και κατακεμενων δασικν δνδρων επ εκτσεων μη δασικο χαρακτρα και εκτς ορων οικισμο

24-9-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 46690/21 (ΦΕΚ-4404 Β/23-9-21) : Παρταση ισχος των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου εκατοστο τταρτου του ν. 4812/2021 «Κρωση της απ 24.3.2021 τροποποησης της απ 3.2.2020 επιμρους Σμβασης Δωρες για το ργο I [Παρρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της απ 13.5.2021 τροποποησης της απ 6.9.2018 σμβασης δωρες μεταξ του Ιδρματος “Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ.
Νιρχος”» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας και των Παραρτημτων της, ρυθμσεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες διατξεις» (Α’ 110).

24-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58264/21 (ΦΕΚ-4401 Β/23-9-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

24-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58262/21 (ΦΕΚ-4400 Β/23-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ξνθης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

24-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58257/21 (ΦΕΚ-4399 Β/23-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Καστορις της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19

24-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58259/21 (ΦΕΚ-4399 Β/23-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγε-ας στην Περιφερειακ Εντητα Δρμας της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

24-9-21 ΦΕΚ-4398 Β/23-9-21 :

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58249/21 (ΦΕΚ-4398 Β/23-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 54999/9.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Αργολδας της Περιφρειας Πελοποννσου, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4184).
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58250/21 (ΦΕΚ-4398 Β/23-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 56607/16.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Πλλας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4294).
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58251/21 (ΦΕΚ-4398 Β/23-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 56610/16.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Πιερας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετ-πιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4295).
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58255/21 (ΦΕΚ-4398 Β/23-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 56613/16.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ημαθας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4296).
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58256/21 (ΦΕΚ-4398 Β/23-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 56614/16.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Καβλας της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4297).23-9-21 ΕΦΚΑ 369060/ΕΓΚ.54/23-9-21 : Καθορισμς αρμδιων υγειονομικν οργνων για τη χοργηση παροχν σε χρμα

23-9-21 ΕΦΚΑ 368592/ΕΓΚ.53/23-9-21 : Ασφαλιστικ καθεστς μεταφερμενου προσωπικο του Ομλου Ο.Τ.Ε.

23-9-21 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 367514/ΕΓΚ.52/23-9-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 68 του ν. 4821/2021 σχετικ με την επαννταξη πληγντων απ την πανδημα του κορωνοο σε καθεστς ρθμισης -Τροποποηση του ρθρου 33 του ν. 4756/2020.

23-9-21 ΥΠ.ΕΣ. 68855/22-9-21 : Υποβολ των Αναλυτικν Καταστσεων Ληξιπρθεσμων Υποχρεσεων του ρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ' τρμηνο του 2021.

23-9-21 ΑΑΔΕ Ε2182/21-9-21 :  Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 109143 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β 4103/8.9.2021) Απφασης του Υπουργο Οικονομικν περ αναστολς της διενργειας κθε πρξης αναγκαστικς εκτλεσης επ της κινητς ακνητης περιουσας σε πληγντες απ πυρκαγις.

23-9-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 41171/21-9-21 : Οδηγες για τη διαδικασα παροχς μεταφραστικν υπηρεσιν.

23-9-21 ΕΦΚΑ 366738/22-9-21 : Επιβολ χρηματικο προστμου Π.Ε.Α.Π. λγω εκπρθεσμης δλωσης οικειοθελος αποχρησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και μετ την ισχ των διατξεων του ρθρου 38 του Ν.4488/2017

23-9-21 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.58042/21 (ΦΕΚ-4397 Β/22-9-21) : Ορισμς αμοιβς των φαρμακοποιν για τη συμμετοχ τους στη διθεση των μσων αυτοδιαγνωστικς δοκιμασας ελγχου της νσησης απ κορονο COVID-19 και των φαρμακαποθηκν για τη συμμετοχ τους στη διακνηση αυτν στα φαρμακεα.

23-9-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/21 (ΦΕΚ-4397 Β/22-9-21) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν για πυροπροστασα δασν τους 2020.22-9-21 ΟΑΕΔ 88665/22-9-21 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7Α/2021 - Για την εκδλωση ενδιαφροντος συμμετοχς στο «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 2.000 ανργων, ηλικας 30 ετν και νω, στις Περιφρειες Αττικς και Νοτου Αιγαου»

22-9-21 ΑΑΔΕ Ε2180/17-9-21 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 54ΣΤ του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α 170/26.7.2013)

22-9-21 ΕΦΚΑ 364682/21-9-21 : Μητρο Εργοδοτν

22-9-21 ΥΠΑΙΘ Φ.152/118927/Α5/22-9-21 : Εγγραφς των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για το ακαδημακ τος 2021-2022 με την ειδικ κατηγορα των Αλλοδαπν-Αλλογενν αποφοτων λυκεων εκτς ΕΕ και αποφοτων λυκεων αντιστοχων σχολεων κρατν-μελν της Ε.Ε.

22-9-21 ΡΑΕ 696/21 (ΦΕΚ 4349 Β/21-9-2021): Καθορισμς Υποδεγματος της «Εγγυητικς Επιστολς Βεβαωσης Παραγωγο» του ρθρου 11Α του ν. 4685/2020 και ρθμιση ειδικτερων θεμτων.

22-9-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32252/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 4368 Β/22-9-2021): Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν του Γενικο Εμπορικο Μητρου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην Τρπεζα της Ελλδος και στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας (ΚΕ.Δ.).

22-9-21 ΥΠΑΙΘ Φ.ΜΝΑΕ/109496/Δ4/21 (ΦΕΚ 4365 Β/22-9-2021) : Οργνωση και λειτουργα του θεσμο του «Συμβολου Καθηγητ» στο πλασιο του προγρμματος «Μια Να Αρχ στα ΕΠΑ.Λ. Υποστριξη Σχολικν Μονδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικ τος 2021-2022.

22-9-21 ΥΠΑΙΘ Φ7/110913/Δ1/21 (ΦΕΚ 4361 Β/21-9-2021): Κατργηση της υπ στοιχεα Φ7/3625/Δ1/ 13.1.2021 απφασης της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων και επαναφορ της ρας αποχρησης απ το Νηπιαγωγεο.

22-9-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/οικ.55891/21 (ΦΕΚ 4360 Β/21-9-2021): Ρθμιση οφειλν ιδιωτικν φαρμακεων προς τον ΕΟΠΥΥ για ποσ επιστροφς του ρθρου 34 του ν. 3918/2011 (Α' 31) που αφορον λογαριασμος φαρμκων.21-9-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ 1/1/2022 ΚΑΙ ΜΕΤΑ - , σχετικ με :
1. δρυση Ταμεου Επικουρικς Κεφαλαιοποιητικς Ασφλισης (ΤΕΚΑ).
2. Ασφαλιστα πρσωπα στο ΤΕΚΑ.
3. Ασφαλιστικς εισφορς.
4. Προποθσεις χοργησης της επικουρικς σνταξης.
5. Συνυπολογισμς χρνων επικουρικς ασφλισης.
6. Προαιρετικ συνχιση της ασφλισης.
7. Αναγνριση χρνου ασφλισης.
8. ψος της μηνιαας επικουρικς σνταξης.
8.1 Σνταξη γρατος.
8.2 Σνταξη αναπηρας.
8.3 Σνταξη λγω θαντου.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ 1/1/2022 ΚΑΙ ΜΕΤΑ (21/09/2021)

21-9-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/865/οικ.18073/21-9-21 : Κατργηση διατξεων κατ παρκκλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016)- Μεταβατικς διατξεις του ν. 4829/2021 (Α' 166)

21-9-21 ΑΑΔΕ Ε2181/21-9-21 : Διευκρινσεις σχετικ με τις απαλλαγς απ τον ΕΝΦΙΑ ετν 2021 ως 2023

21-9-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32253/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 4350 Β/21-9-2021): Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «ντληση βασικν στοιχεων υποβολς φορολογικς δλωσης» στον Οργανισμ Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

21-9-21 ΥΠΕΕ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/85477/682/21 (ΦΕΚ-4351 Β/21-9-21) : Παρταση της καταληκτικς ημερομηνας εκπνησης Σχεδου Φρτισης Ηλεκτρικν Οχημτων (Σ.Φ.Η.Ο.) απ τους δμους της παρ. 1 του ρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α 142).

21-9-21 ΥΠΑΝΕΠ 95692/21 (ΦΕΚ-4347 Β/21-9-21) : γκριση Τομεακο Προγρμματος Ανπτυξης του Υπουργεου Ανπτυξης και Επενδσεων 2021-2025.

21-9-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/87055/4796/20-9-21 : Περ υλοτομιν και απληψης καμνων ιστμενων δντρων της περπτωσης (στ) της παραγρφου 1 του ρθρου 176 ν.δ. 86/1969, ως ισχει

21-9-21 Κ.Υ.Α. 4419/21 (ΦΕΚ-4345 Β/20-9-21) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 3897/20.7.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Πολιτισμο και Αθλητισμο και Επικρατεας «Καθορισμς στοιχεων της ατησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του ρθρου 66Ε του ν. 2121/ 1993 «Ενσχυση της προστασας των δικαιωμτων στο διαδκτυο» ενπιον της Επιτροπς για τη Γνωστοποηση Διαδικτυακς Προσβολς Δικαιωμτων Πνευματικς Ιδιοκτησας και Συγγενικν Δικαιωμτων, της απφασης, καθορισμς ψους τλους εξτασης ατησης και τρπου καταβολς αυτο» (Β’ 3194)20-9-21 N. 4830 /21 (ΦΕΚ-169 Α/18-9-21) : Νο πλασιο για την ευζωα των ζων συντροφις - Πργραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπς διατξεις.

20-9-21 ΕΦΚΑ 359893/ΕΓΚ.51/20-9-21 : Πρακτικ σκηση σπουδαστν Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων

20-9-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 5519/20-9-21  : Καταργομενες διατξεις και ναρξη ισχος επιμρους ρθρων ν. 4412/2016, σε συνχεια τροποποισεων του ν. 4782/2021 (Α 36) και του ρθρου 57 ν. 4825/2021 (A 157)

20-9-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-9-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (61η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) - Υποχρωση διενργειας διαγνωστικο ελγχου

20-9-21 Κ.Υ.Α. 1.3906/21 (ΦΕΚ-4300 Β/17-9-21) : Διαδικασα και ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για την καταβολ πληρωμν παρχων και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση της απασχλησης μσω Προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα για 36.500 τομα σε Δμους, Περιφρειες, Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας Περιφερειν (ΚΚΠΠ)/συναφες φορες, Υπηρεσες Υπουργεων και λλων φορων».

20-9-21 ΥΠΥΜΕ 231708/21 (ΦΕΚ-4320 Β/17-9-21) : Ρυθμσεις για την παροχ Κεντρικν και Επικουρικν δραστηριοττων αγορν ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1α του ρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α 147). 

20-9-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/925/21 (ΦΕΚ-4340 Β/18-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 841/ 18.08.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Επικρατεας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι επιχοργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν σε περιοχς της Ελληνικς Επικρτειας απ την 27η Ιουλου 2021 και ως την 13η Αυγοστου 2021» (Β’ 3853).

20-9-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/926/21 (ΦΕΚ-4339 Β/18-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 842/ 18.08.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν σε περιοχς της Ελληνικς Επικρτειας απ την 27η Ιουλου 2021 και ως την 13η Αυγοστου 2021» (Β3854).

20-9-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/927/21 (ΦΕΚ-4338 Β/18-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 843/ 18.08.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Εσωτερικν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ για αποζημωση οικοσκευς σε φυσικ πρσωπα που επλγησαν απ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν σε περιοχς της Ελληνικς Επικρτειας απ την 27η Ιουλου 2021 και ως την 13η Αυγοστου 2021» (Β3855).

20-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57069/21 (ΦΕΚ-4337 Β/18-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 20 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 27 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 06:00.

20-9-21 ΑΑΔΕ  Α1217/21 (ΦΕΚ-4316 Β/17-9-21) : Καθορισμς της διαδικασας χοργησης των απαλλαγν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακνητα που υπστησαν ζημις απ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν σε περιοχς της Ελληνικς Επικρτειας απ την 1η Μαου 2021 ως και τη 2α Σεπτεμβρου 2021.

20-9-21 ΥΠΕΚΥΠ 69109/17-9-21 : Υποχρεωτικς εμβολιασμς φιλοξενουμνων σε ΚΔΑΠΑμεΑ ΚΔΗΦ, στο πλασιο λψης προληπτικν μτρων κατ του κορωνοο COVID-19

20-9-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2416.2/67826/17-9-21 : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-1917-9-21 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Νο πλασιο για την ευζωα των ζων συντροφις - Πργραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπς διατξεις

17-9-21 ΥΠΥΜΕ 250107/17-9-21 : Διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν λγω πυρκαγις.

17-9-21 ΑΑΔΕ Ε2179/14-9-21 : Κοινοποηση της υπ στοιχεα Α. 1180/06-08-2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «ροι και διατυπσεις για την παραλαβ με απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που χρησιμοποιεται: α) αυτοσια για την παραγωγ φαρμκων που προορζονται για ανθρπινη και κτηνιατρικ χρση και β) για την παρασκευ πρτης λης των φαρμκων αυτν, υπ την προπθεση τι αυτ αποτελε αναπσπαστο μρος της διαδικασας παραγωγς τους, κατ' εφαρμογ των διατξεων της περ. δ) της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β 3751).

17-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56616/21 (ΦΕΚ-4298 Β/16-9-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56614/21 (ΦΕΚ-4297 Β/16-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Καβλας της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56613/21 (ΦΕΚ-4296 Β/16-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ημαθας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56610/21 (ΦΕΚ-4295 Β/16-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Πιερας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56607/21 (ΦΕΚ-4294 Β/16-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Πλλας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56605/21 (ΦΕΚ-4293 Β/16-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 54999/9.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Αργολδας της Περι-φρειας Πελοποννσου, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4184).

17-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56603/21 (ΦΕΚ-4293 Β/16-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 55001/9.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ευρυτανας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4184).16-9-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ - (Σημαντικ ερμηνευτικ παρμβαση του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων) , σχετικ με :
1. Δικριση μεταξ «παλαιν» και «νων» ασφαλισμνων για τους υπαγμενους στη συνταξιοδοτικ νομοθεσα του δημοσου (ΠΔ 169/2007).
2. Δικριση μεταξ «παλαιν» και «νων» ασφαλισμνων για τους υπαγμενους στο πρην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Η ερμηνευτικ παρμβαση του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (16/09/2021)

16-9-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/16/οικ.17718/16-9-21 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2020 - Διαδικασα Συμβουλευτικς Συνντευξης - Συμπλρωση και Υποβολ Εκθσεων Αξιολγησης απ τους Αξιολογητς - Διαββαση αννυμων ερωτηματολογων - Συμπλρωση Χειργραφων Εκθσεων Αξιολγησης

16-9-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/181/οικ.17714/16-9-21 : Διατξεις του ν.4808/2021 (Α' 101) σχετικ με το δικαωμα της απεργας - Γνωστοποηση εγκυκλου του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων

16-9-21 ΕΦΚΑ  Σ50/38/355171/ΕΓΚ.49/16-9-21 : Αξηση σνταξης αμφοτεροπλερως ορφανν τκνων. Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 44 του Ν. 4576/2020 και της σχετικς εγκυκλου του ΥΠΕΚΥΠ

16-9-21 ΑΑΔΕ Α1213/21 (ΦΕΚ-4272 Β/16-9-21) : Μεταβολ στοιχεων και διακοπ εργασιν επιχερησης φυσικν προσπων, νομικν προσπων και νομικν οντοττων με τη χρση ηλεκτρονικν υπηρεσιν.

16-9-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/248570/16-9-21 : Εφαρμογ των διατξεων της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732 (Β' 4214/13-09-2021)

16-9-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1214/21 (ΦΕΚ-4270 Β/15-9-21) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για τα φυσικ και νομικ πρσωπα που επλγησαν απ τις πυρκαγις στην Αττικ.15-9-21 ΥΠΕΚΥΠ 80000/68179/614/14-9-21 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4826/2021 (Α60): Αρθρο 77 Σχετικ με τη χοργηση παροχν σε χρμα -Τροποποηση του ρθρου 32 του ν. 4387/2016

15-9-21 ΕΦΚΑ 354160/ΕΓΚ.50/15-9-21 : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση στην Α.Π.Δ. της ασφλισης εργαζομνων σε επιχειρσεις εργοδτες του ιδιωτικο τομα, που ανκουν στα διοικητικ ρια των Δμων Ιστιαας Αιδηψο και Μαντουδου Λμνης Αγας ννας της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, λγω αναστολς καταγγελας των συμβσεων εργασας εξαιτας των πυρκαγιν του Ιουλου/Αυγοστου 2021

15-9-21 ΑΑΔΕ Ε2178/10-9-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 47 του ν.4818/2021 (Α' 124) καθς και της υπ στοιχεα Α. 1181/06-08-2021 (Β 3811) κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ ΑΑΔΕ

15-9-21 ΥΠ.ΕΣ. 64871/21 (ΦΕΚ-4239 Β/14-9-21) : Καθορισμς του τρπου διεξαγωγς της προφορικς συνντευξης της παρ. 6 του ρθρου 7 του Κδικα της Ελληνικς Ιθαγνειας.

15-9-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/74349/980/21 (ΦΕΚ-4226 Β/14-9-21) : Ανθεση υλοποησης της ψηφιοποησης φακλων οικοδομικν αδειν.

15-9-21 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 2/23-6-2021 (ΦΕΚ-4226 Β/14-9-21) : Καθορισμς μορφς ατησης και δικαιολογητικν για την εγγραφ στο Μητρο Διαχειριστν Αφερεγγυτητας των νομικν προσπων της περ. β της παρ. 1 του ρθρου 230 του ν. 4738/2020 .

15-9-21 ΥΠΥΜΕ  Β/245639/14-9-21 : Εγκκλιος σχετικ με τα κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 13 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 20 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 06:00.

15-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56087/21 (ΦΕΚ-4247 Β/14-9-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε ναυτικος - μλη πληρματος πλοων.

15-9-21 Κ.Υ.Α. 67154/21 (ΦΕΚ-4245 Β/14-9-21) : Καθορισμς αποζημωσης πιστοποιημνων επαγγελματιν για τη σμπραξ τους στη διαδικασα απονομς συνταξιοδοτικν παροχν απ τον e-ΕΦΚΑ.

15-9-21 ΥΠΕΚΥΠ 66938/21 (ΦΕΚ-4244 Β/14-9-21) : Καθορισμς διαδικασας προκρυξης ανοικτο διαγωνισμο για την επιλογ των μελν του Συμ-βουλου Διοκησης της Επιθερησης Εργασας, συγκρτηση της ανεξρτητης Επιτροπς Επιλογς και λοιπ σχετικ θματα.

15-9-21 ΑΑΔΕ 1212/21 (ΦΕΚ-4243 Β/14-9-21) : Oρισμς αρμδιας αρχς και ρθμιση διαδικασας εγγραφς, μεταβολς, διαγραφς/εξαρεσης προσπων, στο πλασιο των ειδικν καθεσττων των ρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α 248).

15-9-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.1/61243/21 (ΦΕΚ-4228 Β/14-9-21) : Επιλογ και κατταξη Αξιωματικν Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς ειδικτητας Νομικο, με εφαρμογ του συστματος μοριοδτησης των υποψηφων.14-9-21 ΥΠΕΚΥΠ 65118/21 (ΦΕΚ-4217 Β/14-9-21) : Περιπτσεις λλειψης υπαιτιτητας για τη μη στοιχειοθτηση της αλληλγγυας ευθνης για οφειλς προς τους φορες Κοινωνικς Ασφλισης, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 31 του ν. 4321/2015.

14-9-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/85110/2741/14-9-21 :  Διαδικασες πρσληψης προσωπικο ΙΔΟΧ με βσει το ρθρο 36 του ν. 4765/2021

14-9-21 ΑΑΔΕ Ε2173/3-9-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 194 και 198 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136/03.08.2021)

14-9-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 111822/ΕΞ2021/14-9-21 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ του ν.4797/2021 (Α'66)

14-9-21 ΥΠΑΙΘ Φ.361.22/38/113439/Ε3/14-9-21 : Αναπλρωση Υποδιευθυντν σχολικν μονδων Προσταμνων διθσιων και τριθσιων δημοτικν σχολεων και νηπιαγωγεων

14-9-21 ΕΦΚΑ 350833/14-9-21 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο εκοσι (20) Ευρ αν εργαζμενο, για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

14-9-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.55923/14-9-21 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ημερσια και νυχτεριν, δημσια και ιδιωτικ και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος, δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2021-2022

14-9-21 ΥΠΕΚΥΠ  Φ.10141/67399/13-9-21 : Χαρακτηρισμς ασφαλισμνων ως παλαιν νων βσει του ν. 2084/1992 σε περπτωση ασφλισης μνον για τον κνδυνο εργατικο ατυχματος

14-9-21 ΑΑΔΕ Ε2177/13-9-21 : Εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στην ναντι αντιτμου διενργεια διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID 19.

14-9-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (60η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) - Υποχρωση διενργειας διαγνωστικο ελγχου - Παρακολοθηση συμμρφωσης με την υποχρωση εμβολιασμο

14-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55732/21 (ΦΕΚ-4214 Β/13-9-21) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 13 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 20 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 06:00» (Β’ 4206).

14-9-21 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6000/14/17-ιθ/21 (ΦΕΚ-4212 Β/13-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 6000/14/17-γ’/ 31-12-2019 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Προστασας του Πολτη «Προσντα, δικαιολογητικ και διαδικασα πρσληψης Συνοριακν Φυλκων» (Β’ 4937).

14-9-21 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 7002/12/1-νγ/21 (ΦΕΚ-4212 Β/13-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 7002/12/1-κστ’/ 22/07/2019 απφασης του Υπουργο Προστασας του Πολτη «Προσντα, δικαιολογητικ και διαδικασα πρσληψης Ειδικν Φρουρν» (Β’ 3010).

14-9-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82371/3029/21 (ΦΕΚ-4209 Β/13-9-21) : μεση ναρξη κατασκευς αντιδιαβρωτικν και αντιπλημμυρικν Ορεινν Υδρονομικν ργων με τη διαδικασα του κατεπεγοντος.

14-9-21 ΥΠΕΕ Α/ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/78429/3166/21 (ΦΕΚ-4208 Β/13-9-21) : Προσθκη νων κατηγοριν σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον Πνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του ρθρου 4 του ν. 4414/2016 και καθορισμς των Τ.Α. και των τιμν του Επιτοκου Αναγωγς, σμφωνα με την παρ. 10 του ρθρου 3 και τις παρ. 5, 6 και 7 του ρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α 149).

14-9-21 ΥΠΕΚΥΠ 63831/21 (ΦΕΚ-4141 Β/9-9-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 22380/28-4-2021 (Β’ 1758) υπουργικς απφασης «Καθορισμς προγραμμτων, αριθμο δικαιοχων και προποθσεων συμμετοχς στα Προγρμματα του Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2021».13-9-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4782/2021 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - σχετικ με :

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4782/2021 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (13/09/2021)

13-9-21 Ν. 4829/21 (ΦΕΚ-166 Α/10-9-21) : Ενσχυση διαφνειας και λογοδοσας σε θεσμικος φορες της Πολιτεας, αποκατσταση της ακεραιτητας του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας και λοιπς διατξεις.

13-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55570/21 (ΦΕΚ-4207 Β/12-9-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε υπαλλλους του Δημοσου που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας.

13-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55400/21 (ΦΕΚ-4206 Β/12-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κο-ρωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 13 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 20 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 06:00.

13-9-21 ΥΠΥΜΕ 241846/21 (ΦΕΚ-4204 Β/10-9-21) : Τροποποηση - συμπλρωση διατξεων της υπ’ αριθ. 17910/1225/23.07.2014 απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων «Προδιαγραφς ζωνν ασφαλεας, καθισμτων και αγκυρσεων ζωνν - καθισμτων σε σχολικ λεωφορεα και διατξεις μεταφορς μαθητν» (Β 2129).

13-9-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 110065/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-4203 Β/10-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617 ΕΞ 2021 23.06.2021 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670) .

13-9-21 ΥΠΑΙΘ Φ.253.2/111290/A5/21 (ΦΕΚ-4200 Β/10-9-21) : Καθορισμς δικαιοχων ειδικο ποσοστο για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημακ τος 2021-2022 μαθητν και αποφοτων Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων περιοχν που χουν πληγε εξαιτας φυσικν καταστροφν και οι οποοι υπβαλαν ατηση δλωση και συμμετεχαν στις πρτες μετ το συμβν πανελλαδικς εξετσεις που διεξχθησαν τον Ιονιο του 2021.

13-9-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55254/21 (ΦΕΚ-4187 Β/10-9-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους - τξης Μαθητεας ΕΠΑ.Λ., Κντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2021-2022 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους.10-9-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/66803/10-9-21 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 88 του ν. 4826/2021

10-9-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 21603/ΕΞ2021/29-6-21 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : 9/9/2021)  : Εκδοση της υπ' αριθ. 64233/09.06.2021 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμθειες και Υπηρεσες - Νες παραμετροποισεις/λειτουργικτητες στο ΕΣΗΔΗΣ - Προμθειες και Υπηρεσες

10-9-21 ΑΑΔΕ Ε2176/8-9-21 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 60 του ν.4174/2013 (Α/170) ως προς τη συνργεια

10-9-21 ΑΑΔΕ Ε2175/8-9-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 21, 32, 79 παρ. 2, 3, 4, 80 παρ. 2, 92 παρ. 2, 3, 4, 106, 107, 129 παρ. 2, 139 και 173 του ν. 4819/18.7.2021 (Α' 129)

10-9-21 ΥΠΑΙΘ 111777/Ε3/10-9-21 : δεια νευ αποδοχν σε εκπαιδευτικος (αυτοδκαιη λση σχσης και διευκρινσεις για νεοδιριστους)

10-9-21 ΥΠΑΙΘ 108906/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-4189 Β/10-9-21) : Συλλογικς προγραμματισμς, εσωτερικ και εξωτερικ αξιολγηση των σχολικν μονδων ως προς το εκπαιδευτικ τους ργο.

10-9-21 ΥΠΑΙΘ 111525/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-4188 Β/10-9-21) : Παροχ σγχρονης εξ αποστσεως εκπαδευσης για το σχολικ τος 2021-2022.

10-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55254/21 (ΦΕΚ-4187 Β/10-9-21) : Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους - τξης Μαθητεας ΕΠΑ.Λ., Κντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2021-2022 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους.

10-9-21 Κ.Υ.Α. 2131.17/64425/21 (ΦΕΚ-4175 Β/9-9-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου, δικαιο-λογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνω-στοποηση της δρυσης και λειτουργας σχολν ναυαγοσωστικς εκπαδευσης.

10-9-21 Κ.Υ.Α. ΦΒ7/108652/Κ3/21 (ΦΕΚ-4146 Β/9-9-21) : Πλασιο Ποιτητας Μαθητεας.

10-9-21 Κ.Υ.Α. Α1207/21 (ΦΕΚ-4143 Β/9-9-21) : Καθορισμς διαδικασας καταστροφς αποθεμτων ενσμων ταινιν φορολογας καπνο που δεν διατθηκαν μχρι 20.05.2019, συγκρτησης των επιτροπν καταστροφς αυτν και κθε λλο σχετικ θμα .

10-9-21 Π.Δ. 72/21 (ΦΕΚ-163 Α/9-9-21) : Συμμρφωση προς την Οδηγα 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπς (ΕΕ L 279/31.10.2019) και τροποποηση του π.δ. 307/1986 «Προστασα της Υγεας των Εργαζομνων που εκτθενται σε ορισμνους χημικος παργοντες κατ την διρκεια της εργασας τους» (Α’ 135), πως χει τροποποιηθε και ισχει

10-9-21 Π.Δ. 70/21 (ΦΕΚ-161 Α/9-9-21) : Σσταση Υπουργεου Κλιματικς Κρσης και Πολιτικς Προστασας, μεταφορ υπηρεσιν και αρμοδιοττων μεταξ Υπουργεων.

10-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55002/21 (ΦΕΚ-4186 Β/9-9-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

10-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54998/21 (ΦΕΚ-4184 Β/9-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.53665/2.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Ικαρας της Περιφερειακς Εντητας Ικαρας της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4049).

10-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54999/21 (ΦΕΚ-4184 Β/9-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Αργολδας της Περιφρειας Πελοποννσου, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

10-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55001/21 (ΦΕΚ-4184 Β/9-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ευρυτανας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

10-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54995/21 (ΦΕΚ-4183 Β/9-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π. οικ.53660/2.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Αχαας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4047) .

10-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54996/21 (ΦΕΚ-4183 Β/9-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π. οικ.53662/2.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ηλεας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4048) .

10-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54991/21 (ΦΕΚ-4182 Β/9-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 52204/24.8.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Μεσσηνας της Περιφρειας Πελοποννσου, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3914) .

10-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54994/21 (ΦΕΚ-4182 Β/9-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 52202/24.8.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3915).

10-9-21 Κ.Υ.Α. 2131.4/64444/21 (ΦΕΚ-4174 Β/9-9-21) : Καθορισμς διαδικασας, ρων και προποθσεων, δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για την γκριση δραστηριτητας εκμσθωσης θαλσσιων μσων αναψυχς.

10-9-21 ΥΠΑΝΕΠ 98491/21 (ΦΕΚ-4181 Β/9-9-21) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 130022/07-12-2020 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων (Β’ 5387) περ καθορισμο αντατων ορων τιμν πλησης αγαθν και παροχς υπηρεσιν, λγω της κατστασης εκτκτου ανγκης που προκλεσε η πανδημα του κορωνοο COVID-19.

10-9-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.60000/61782/12004/21 (ΦΕΚ-4149 Β/9-9-21) : Μεταφορ αναλογιστικο ισοδυνμου συνταξιοδοτικν δικαιωμτων του ν. 4808/2021 (Α’ 101).9-9-21 ΥΠ.ΕΣ. 65440/ΕΓΚ.593/8-9-21 :  Υποβολ των σχεδων προπολογισμο τους 2022 των φορων του υποτομα των ΟΤΑ στις βσεις δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν.

9-9-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 30412/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-4107 Β/9-9-21) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Αναζτηση, δσμευση και επιστροφ e-Παραβλου» και «Δημιουργα e-παραβλου και Ανκτηση τπων παραβλων» σε φορες του δημοσου τομα» στο Υπουργεο Ανπτυξης και Επενδσεων/ ΓΓ Εμπορου και Καταναλωτ, μσω του Κντρο Διαλειτουργικτητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

9-9-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1210/21 (ΦΕΚ-4104 Β/8-9-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δη-λσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2020 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013

9-9-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 109143/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-4103 Β/8-9-21) : Χοργηση αναστολς της διενργειας κθε πρξης αναγκαστικς εκτλεσης επ της κινητς ακνητης περιουσας σε πληγντες απ τις πυρκαγις: α) της 20ης Μαου 2021 σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Κορινθας της Περιφρειας Πελοποννσου και Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, β) της 26ης και 31ης Ιουλου 2021 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Αχαας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας, γ) της 27ης Ιουλου 2021 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, δ) της 28ης Ιουλου 2021 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Αχαας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας, ε) της 2ας ως και 5ης Αυγοστου 2021 σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Μεσσηνας, Αρκαδας, Λακωνας της Περιφρειας Πελο-ποννσου και Ηλεας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας, στ) της 3ης Αυγοστου 2021 σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Βορεου Τομα Αθηνν και Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, ζ) αρχς γενομνης της 3ης Αυγοστου 2021, σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, η) της 5ης Αυγοστου 2021 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Φωκδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, και θ) της 6ης Αυγοστου 2021 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, στο πλασιο του ρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

9-9-21 Κ.Υ.Α. 97733/21 (ΦΕΚ-4102 Β/8-9-21) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 53571/12.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας με ττλο «Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας "Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων" (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας "Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)" (Β’ 1837) (Β’ 2454)”», πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 45863/19.4.2021 (Β’ 1585) κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας» (Β’ 1900).

9-9-21 ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/4/οικ.23336/9-9-21  : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 20218-9-21 N. 4826/21 (ΦΕΚ-160 Α/7-9-21) : Ασφαλιστικ Μεταρρθμιση για τη Να Γενι: εισαγωγ κεφαλαιοποιητικο συστματος προκαθορισμνων εισφορν στην επικουρικ ασφλιση, δρυση, οργνωση και λειτουργα Ταμεου Επικουρικς Κεφαλαιοποιητικς Ασφλισης και λλες επεγουσες ρυθμσεις.

8-9-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.80320/65678/6-9-21 : Οδηγες αναφορικ με τη μετπτωση Προσωρινο Αριθμο Μητρου Κοινωνικς Ασφλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε Αριθμ Μητρου Κοινωνικς Ασφλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

8-9-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.54620/31-8-21 : Οργνωση και χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης των κουνουπιν για το τος 2022

8-9-21 Π.Υ.Σ. 35/21 (ΦΕΚ-159 Α/7-9-21) : Υπαγωγ απαλλοτρισεων ακιντων στην παρ. 1 του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και παροχ εξουσιοδτησης στα αρμδια ργανα για την κρυξη απαλλοτρισεων.7-9-21 ΑΑΔΕ Ε2172/1-9-21 : Κοινοποηση της αριθμ. Α.1208/01.09.2021 (ΦΕΚ 4026/Β/01.09.2021, ΑΔΑ 61ΓΑ46ΜΠ3Ζ-4Φ7)Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ «Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ και διαχεριση των αιτσεων για την παροχ τελωνειακν εργασιν εκτς ωραρου λειτουργας των τελωνεων /και εκτς τελωνειακο καταστματος

7-9-21 ΥΠ.ΕΣ. 59919/10-8-21 : Παρταση συμβσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικο ΟΤΑ α' και β' βαθμο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν λγω της πανδημας του κορωνοο COVID-19

7-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54114/21 (ΦΕΚ-4084 Β/6-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 32209/24.5.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε εργαζμενους του ιδιωτικο τομα που παρχουν την εργασα τους με φυσικ παρουσα» (Β’ 2192), πως τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372), Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 (Β’ 2891) και Δ1α/Γ.Π.οικ.48485/30.7.2021 (Β’ 3493) κοινς υπουργικς αποφσεις.

7-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54113/21 (ΦΕΚ-4083 Β/6-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 49042/3.8.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Δωρεν διανομ αυτοδιαγνωστικο ελγχου σε κατχους Αριθμο Μητρου Κοινωνικς Ασφλισης ηλικας πντε (5) ως δεκαεπτ (17) ετν» (Β’ 3553).

7-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54111/21 (ΦΕΚ-4082 Β/6-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.33510/30.5.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Δωρεν διανομ αυτοδιαγνωστικο ελγχου σε κατχους Αριθμο Μητρου Κοινωνικς Ασφλισης ηλικας δεκαοχτ (18) ως τριντα (30) ετν» (Β’ 2237).

7-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54108/21 (ΦΕΚ-4081 Β/6-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε υπαλλλους του Δημοσου που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας» (Β’ 1686), πως τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/Γ.Π.οικ. 32207/24.5.2021 (Β’ 2183), Δ1α/Γ.Π.οικ. 35097/4.6.2021 (Β’ 2373), Δ1α/ Γ.Π.οικ. 41305/2.7.2021 (Β’ 2890) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 48483/30.7.2021 (Β’ 3491) κοινς υπουργικς αποφσεις.

7-9-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81777/2996/21 (ΦΕΚ-4080 Β/6-9-21) : Καθορισμς λεπτομερειν και τεχνικν ζητημτων επ της παρ. 3 του ρθρου 42 του ν. 998/1979 - Προποθσεις εφαρμογς, επβλεψη και λεγχος διαδικασιν εκτλεσης ργων απ τους Αναδχους αποκατστασης και αναδσωσης δημοσων εκτσεων δασικο χαρακτρα.

7-9-21 ΥΠΑΙΘ Φ1/101893/Δ1/6-9-21 (ΦΕΚ-4077 Β/6-9-21) : δρυση Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφυγοπαδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμς των σχολικν μονδων για το σχολικ τος 2021-2022, εντς των οποων θα λειτουργον οι Δομς Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφυγοπαδων (ΔΥΕΠ).

7-9-21 ΥΠΑΙΘ Φ.153/104159/Α5/21 (ΦΕΚ-4068 Β/6-9-21) : Εισαγωγ αθλητν με αγωνιστικς διακρσεις στην τριτοβθμια εκπαδευση .

7-9-21 ΥΠΑΝΕΠ 90043/21 (ΦΕΚ-4066 Β/6-9-21) : Καθορισμς των Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχον σε εμπορικ δραστηριτητα και μη εμπορικ δραστηριτητα.Εγγραφ και υποχρεσεις δημοσιτητας των φυσικν προσπων που εγγρφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βσει Κ.Α.Δ.6-9-21 N. 4825/21 (ΦΕΚ-157 Α/4-9-21) : Αναμρφωση διαδικασιν απελσεων και επι-στροφν πολιτν τρτων χωρν, προσλκυση επενδυτν και ψηφιακν νομδων, ζητματα αδειν διαμονς και διαδικασιν χοργησης διεθνος προστασας, διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου και Υπουργεου Προστασας του Πολτη και λλες επεγουσες διατξεις.

6-9-21 ΕΦΚΑ 48/6-9-21 : Διαδικασα αξιολγησης για τις ανγκες του ν. 2643/1998

6-9-21 ΥΠΕΚΥΠ 63877/31-8-21 :  Υποχρεωτικς εμβολιασμς φιλοξενουμνων σε ΚΔΑΠ-ΑμεΑ ΚΔΗΦ, στο πλασιο λψης προληπτικν μτρων κατ του κορωνοο COVID 19.

6-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53950/21 (ΦΕΚ-4054 Β/4-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κο-ρωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 6 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 13 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 6:00.

6-9-21 ΑΑΔΕ Α1209/21 (ΦΕΚ-4053 Β/3-9-21) : Διαδικασα βεβαωσης εσδων υπρ Δημοσου και τρτων και διαδικασα μεωσης εσδων με ηλεκτρονικ μσα, μσω των υπηρεσιν της διαλειτουργικτητας, κατ’ εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κδικας Εσπραξης Δημοσων Εσδων» (Α’ 90).

6-9-21 Κ.Υ.Α. Φ.251/107120/Α5/21 (ΦΕΚ-4052 Β/3-9-21) : Τρπος διεξαγωγς των επαναληπτικν Πανελλαδικν εξετσεων και εξετσεων Ελλνων εξωτερικο 2021, γραπτν προφορικν και εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID -19.3-9-21 Ν. 4824/21 (ΦΕΚ-156 Α/2-9-21) : Κρωση: α) της απ 5.8.2021 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για την αντιμετπιση του κινδνου πυρκαγιν» (Α 138) και β) της απ 13.8.2021 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για την αποτελεσματικ προστασα και την ταχεα αποκατσταση του φυσικο περιβλλοντος, την μεση στριξη των πληγντων απ τις πυρκαγις του Ιουλου/Αυγοστου 2021 και συναφες διατξεις» (Α 143) και λλες διατξεις

3-9-21 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 

3-9-21 ΥΠΕΚΥΠ 64597/3-9-21 : Οδηγες για την εφαρμογ του Κεφαλαου Α' «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (ρθρα 55-67) του μρους IV του Ν. 4808/2021 (Α’101)

3-9-21 ΥΠΑΙΘ 104531/K6/21 (ΦΕΚ 4043 Β/2-9-2021): Τροποποηση της παρ. 14 του ρθρου 1 της υπ στοιχεα Κ1/132209/03.08.2018 απφασης του Υφυπουργο Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων με ττλο «Χοργηση αντιστοιχας επαγγελματικν δικαιωμτων» (Β' 3395).

3-9-21 ΑΑΔΕ A1205/21 (ΦΕΚ 4040 Β/2-9-2021): Τροποποηση του ρθρου 19 της υπ στοιχεα Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λπ.» (Β' 516) και του ρθρου 3 της υπ στοιχεα Δ.179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ «Προποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα απαλλαγς απ τον ΕΦΚ που αναλογε στα κασιμα των βοηθητικν σκαφν θαλσσιας υδατοκαλλιργειας» (Β' 215).

3-9-21 ΥΠΑΙΘ Φ.153/107420/Α5/3-9-21 : Υποβολ ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σε ποσοστ 5% επιπλον των θσεων εισακτων, τους 2021

3-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53719/21 (ΦΕΚ-4050 Β/2-9-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53665/21 (ΦΕΚ-4049 Β/2-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Ικαρας της Περιφερειακς Εντητας Ικαρας της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνο-ο COVID-19.

3-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53662/21 (ΦΕΚ-4048 Β/2-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ηλεας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53660/21 (ΦΕΚ-4047 Β/2-9-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Αχαας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-9-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53657/21 (ΦΕΚ-4046 Β/2-9-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.52202/24.8.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3915).

3-9-21 Κ.Υ.Α. 1019/4/24-ιη/21 (ΦΕΚ-4045 Β/2-9-21) : Παρταση ισχος της απ 5.8.2021 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για την αντιμετπιση του κινδνου πυρκαγιν» (Α’ 138), πως η ισχς αυτς παρατθηκε με τις υπ στοιχεα 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661), 1019/4/ 24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746), 1019/4/24-ιδ’/19.8.2021 (Β’ 3877) και 1019/4/24-ιστ’/26.8.2021 (Β’ 3953) κοινς υπουργικς αποφσεις.

3-9-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/79418/2098/21 (ΦΕΚ-4044 Β/2-9-21) : Τεχνικς προδιαγραφς μελετν Ειδικν Πολεοδομικν Σχεδων (ΕΠΣ) που αφορον τις Ζνες Απολιγνιτοποησης (Ζ.ΑΠ).

3-9-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/75052/2073/21 (ΦΕΚ-4034 Β/2-9-21) : Καθορισμς ρων και διαδικασιν πρσβασης σε Ανντη Δκτυα Αγωγν καθς και μηχανισμο επλυσης διαφορν, σμφωνα με το ρθρο 93Α του ν. 4001/2011 (Α’ 179)

3-9-21 Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14581/Α36/21 (ΦΕΚ-4028 Β/2-9-21) : Επιδτηση προσωρινς στγασης κατοκων που επλγησαν απ τις πυρκαγις Ιουλου/Αυγοστου 2021 που εκδηλθηκαν σε περιοχς της Ελληνικς Επικρτειας, με τη μορφ επιδτησης ενοικου/συγκατοκησης.

3-9-21 Κ.Υ.Α. 62415/21 (ΦΕΚ-4027 Β/2-9-21) : Παρταση ισχος εγκριτικν αποφσεων ελ-χιστου εγγυημνου εισοδματος και επιδμα-τος στγασης2-9-21 ΥΠΑΙΘ Φ.151/107096/A5/2-9-21 : Εξετσεις Ελλνων του εξωτερικο τους 2021

2-9-21 ΑΑΔΕ Ε2171/31-8-21 : Χρνος απκτησης του εισοδματος που αποκτον φυσικ πρσωπα νομικ πρσωπα/ονττητες απ υπεραξα μεταββασης ττλων, ναντι τιμματος το τελικ ψος του οποου εξαρτται απ αναβλητικ αρεση και λοιπς διευκρινσεις σχετικ με τον προσδιορισμ της υπεραξας με βση τις διατξεις του ρθρου 42 του ν.4172/2013 (Α' 167)

2-9-21 ΥΠΕΕ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/79833/4393/21 (ΦΕΚ-4022 Β/1-9-21) : Καθορισμς λεπτομερειν και τεχνικν ζητημτων για την υλοτομα - απληψη καμνων ιστμενων δντρων της περ. (στ) της παρ. 1 του ρθρου 176 του ν.δ. 86/1969 (A’ 7).

2-9-21 Κ.Υ.Α. 1126/230060/21 (ΦΕΚ-4023 Β/1-9-21) : Τροποποηση της υπ αρ. 1/1135/04-01-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Παιδεας και Θρησκευμτων και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΕ)1308/2013 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕ L 347/20-12-2013, σ. 671), (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπς (ΕΕ L 5/10.01.2017, σ.1) και (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπς (ΕΕ L 5/10.01.2017, σ. 11) σχετικ με την υλοποηση του Ευρωπακο Σχολικο Προγρμματος διανομς φροτων, λαχανικν και γλακτος» (Β5).

2-9-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/63110/21 (ΦΕΚ-4024 Β/1-9-21) : Καθορισμς επιχοργησης του Οκου Νατου για το οικονομικ τος 2021 για την επιδτηση ανεργας μηνν Μαου - Ιουνου 2021.

2-9-21 ΑΑΔΕ Α1206/21 (ΦΕΚ-4024 Β/1-9-21) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων Φ.Π.Α. για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας στους Δμους Μαντουδου-Λμνης-Αγας ννας και Ιστιαας Αιδηψο της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας.

2-9-21 Κ.Υ.Α. 105840/Α2/21 (ΦΕΚ-4025 Β/1-9-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 30746/ΓΔ8/ 17.03.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα “Ψηφιακ Μριμνα”» (Β’1046).

2-9-21 ΑΑΔΕ Α1208/21 (ΦΕΚ-4026 Β/1-9-21) : Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ και διαχεριση των αιτσεων για την παροχ τελωνειακν εργασιν εκτς ωραρου λειτουργας των τελωνεων /και εκτς τελωνειακο καταστματος.1-9-21 ΥΠΥΜΕ Γ7/232630/1-9-21 : Κοινοποηση αποφσεων σχετικ με τη λειτουργα Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης Οδηγν Οχημτων Μεταφορς Επικνδυνων Εμπορευμτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και την κατρτιση οδηγν οχημτων μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων ADR

1-9-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 41917/οικ./21 (ΦΕΚ 4017 Β/31-8-2021) : Προποθσεις και διαδικασα εγγραφς των διαμεσολαβητν στο «Ειδικ Μητρο Οικογενειακν Διαμεσολαβητν».

1-9-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/880/21 (ΦΕΚ 4021 Β/31-08-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιδτησης παγων δαπανν για την περοδο Απριλου-Δεκεμβρου 2020 σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β'3354).

1-9-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/105540/Α5/21 (ΦΕΚ 4006 Β/31-8-2021) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Φ.251/36604/ Α5/31-3-2021 υπουργικς απφασης «Καθορισμς του συντελεστ Ελχιστης Βσης Εισαγωγς (Ε.Β.Ε.) ως προπθεση συμμετοχς των υποψηφων των πανελλαδικν εξετσεων στη διαδικασα επιλογς για εισαγωγ στις σχολς των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολς της Αστυνομικς και Πυροσβεστικς Ακαδημας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος και Λιμενοφυλκων, καθς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργεου Τουρισμο» (Β' 1261).

1-9-21 Κ.Υ.Α. Α1185/21 (ΦΕΚ 3985 Β/30-8-2021) : ροι, προποθσεις και απαιτομενοι λεγχοι, για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης του φυσικο αερου που χρησιμοποιεται για την παραγωγ ηλεκτρικς ενργειας.

1-9-21 ΥΠ.ΕΣ. 58050/21 (ΦΕΚ 3967 Β/30-8-2021) : Τροποποηση της υπ' αρ. 29845/22-4-2021 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν σχετικ με τα τεκμρια για την οικονομικ και κοινωνικ νταξη του αλλοδαπο που απαιτεται την ελληνικ ιθαγνεια» (Β' 1652).

1-9-21 Π.Δ.  68/21 (ΦΕΚ 155 Α/31-8-2021) : Διορισμς Υπουργν, Αναπληρτριας Υπουργο και Υφυπουργν.

1-9-21 Π.Δ.  67/21 (ΦΕΚ 154 Α/31-8-2021) : Αποδοχ παρατησης Υπουργν, Αναπληρωτ Υπουργο και Υφυπουργν.31-8-21 ΥΠΑΙΘ 105510/Θ1/21-8-21 : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ (ΤΕΜΕΝΗ – ΤΕΚΕΔΕΣ – ΜΕΣΤΖΙΤ – ΤΖΕΜ / ΤΖΕΜΕΒΙ)

31-8-21 ΥΠΑΙΘ 105456/Θ1/31-8-21 : Εγκκλιος περ Ευκτηρων οκων/Ναν και γενικτερα Χρων Λατρεας

31-8-21 Κ.Υ.Α. 375/228895/21 (ΦΕΚ 3997 Β/30-8-2021) : Θσπιση ετσιου ανταποδοτικο τλους για τις ανγκες του εθνικο προγρμματος συλλογς και διαχερισης νεκρν ζων.

31-8-21 ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.14647 /A321/21 (ΦΕΚ 3995 Β/30-8-2021) :  Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτηρων που χουν πληγε απ τις πυρκαγις του Ιουλου/Αυγοστου 2021 σε περιοχς της Ελληνικς Επικρτειας, για τα οποα χορηγεται, πρτη αρωγ ναντι στεγαστικς συνδρομς με τη μορφ κτακτης εφπαξ ενσχυσης.

31-8-21 Κ.Υ.Α. Β6/223206/21 (ΦΕΚ 3994 Β/30-8-2021) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου, δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση της ναρξης λειτουργας Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης Μεταφορων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)

31-8-21 Κ.Υ.Α. οικ. 405371/21 (ΦΕΚ 3993 Β/30-8-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 (Β' 5207) κοινς υπουργικς απφασης περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις» (Α' 121), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α' 94).

31-8-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 99545/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 3988 Β/30-8-2021) : Καθορισμς λεπτομερειν για την τρηση των Μητρων Κοινωφελν Περιουσιν και Σχολαζουσν Κληρονομιν και την παροχ των ψηφιακν υπηρεσιν κοινωφελν περιουσιν.

31-8-21 ΕΦΚΑ 328743/Σ.576/ΕΓΚ.47/31-8-21 : Αναγνριση με εξαγορ του οφειλμενου χρνου ασφλισης στον Κλδο Πρσθετης Ασφλισης του π. ΟΓΑ

31-8-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024/21 (ΦΕΚ 3971 Β/30-8-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 υπουργικς απφασης «Εγκατσταση σταθμν παραγωγς απ αυτοπαραγωγος με εφαρμογ ενεργειακο συμψηφισμο εικονικο ενεργειακο συμψηφισμο σμφωνα με το ρθρο 14Α του ν. 3468/2006, πως ισχει, και απ Ενεργειακς Κοιντητες με εφαρμογ εικονικο ενεργειακο συμψηφισμο σμφωνα με το ρθρο 11 του ν. 4513/2018» (Β' 759).30-8-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-8-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (59η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) - Παρακολοθηση συμμρφωσης με την υποχρωση εμβολιασμο

30-8-21 ΕΦΚΑ 327325/ΕΓΚ.46/30-8-21 : Ενσχυση με τη μορφ επιδτησης παγων δαπανν σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ κατ τους μνες Απρλιο ως και Δεκμβριο 2020, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19

30-8-21 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.52601/21 (ΦΕΚ-3964 Β/30-8-21) :  Παρταση και συμπλρωση της υπ στοιχεα ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257/16-03-2021 (Β’ 1118) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Υγεας, «Διαδικασα αποζημωσης χρσης κλινν νοσηλεας, κλινν εντατικς θεραπεας των εγκαταστσεων, των θαλμων, που διατθενται στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, δυνμει της παρ. 2 του ρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).».

30-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/21  (ΦΕΚ 3959 Β/27-8-2021) :  Παρακολοθηση και τρπος ελγχου της συμμρφωσης με την υποχρωση εμβολιασμο κατ του κορωνοο COVID-19.

30-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52666/21 (ΦΕΚ-3958 Β/27-8-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 30 Αυγοστου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 6 Σεπτεμβρου 2021 και ρα 6:00.

30-8-21 ΑΑΔΕ A1204/21 (ΦΕΚ 3957 Β/27-8-2021) :  Παρταση των προθεσμιν της παρ. 2 του ρθρου 9, της παρ. 8 του ρθρου 11 και των παρ. 4 και 5 του ρθρου 12 της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ «Υποβολ Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου» (Β' 3579).

30-8-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/62139/21 (ΦΕΚ 3956 Β/27-08-2021) :  Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν λγω αναστολς καταγγελας των συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις εργοδτες σε περιοχς που ανκουν στα διοικητικ ρια των Δμων Ιστιαας Αιδηψο και Μαντουδου Λμνης Αγας ννας της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας εξαιτας των πυρκαγιν του Ιουλου/Αυγοστου 2021.27-8-21 ΟΑΕΔ 12/74329/27-8-21 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2021 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

27-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52561/21 (ΦΕΚ 3954 Β/26-8-2021) :  Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

27-8-21 Κ.Υ.Α. 1019/4/24-ιστ/21 (ΦΕΚ-3953 Β/26-8-21) : Παρταση ισχος της απ 5.8.2021 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για την αντιμετπιση του κινδνου πυρκαγιν» (Α’ 138), πως η ισχς αυτς παρατθηκε με τις υπ στοιχεα 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661), 1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) και 1019/4/ 24-ιδ’/19.8.2021 (Β’ 3877) κοινς υπουργικς αποφσεις.

27-8-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1203/21 (ΦΕΚ 3951 Β/26-8-2021) :  Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για τα φυσικ και νομικ πρσωπα που επλγησαν απ τις πυρκαγις στην Αττικ.26-8-21 ΥΠΕΚΥΠ 62587/26-8-21 : Διευκρινσεις επ των ρθρων 91-95 του ν. 4808/2021 (Α' 101), αναφορικ με τις προποθσεις που πρπει να πληρονται προκειμνου να ασκεται νμιμα το δικαωμα της απεργας, τσο στον ιδιωτικ σο και στον δημσιο τομα και στις επιχειρσεις δημσιου χαρακτρα κοινς ωφλειας.

26-8-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/178/οικ.16663/26-8-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο Υποχρεωτικτητα εμβολιασμο (58η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

26-8-21 ΑΑΔΕ Ε2170/25-8-21 : Παρχονται οδηγες/διευκρινσεις αναφορικ με τους κωδικος των αποδεικτικν καταγωγς και την ορθ συμπλρωση των θσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ στα πλασια του τροποποιημνου συνλου καννων καταγωγς οι οποοι θα εναι δυνατ να χρησιμοποιηθον διμερς ως εναλλακτικο καννες καταγωγς, αντ των καννων που προβλπονται στην τρχουσα περιφερειακ σμβαση ΠΕΜ εν αναμον της οριστικοποησης και της ναρξης ισχος της αναθερησης της περιφερειακς σμβασης

26-8-21 Κ.Υ.Α. K5/97484/21 (ΦΕΚ 3938 Β/26-8-2021) :  Πρακτικ σκηση σπουδαστν Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων.

26-8-21 Π.Υ.Σ. 34 της 25-8-2021 (ΦΕΚ-150 Α/25-8-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Πρξης του Υπουργικο Συμβουλου «Ρθμιση θεμτων προαιρετικς μετατροπς αναβαλλμενων φορολογικν απαιτσεων, επ προσωρινν διαφορν, σε οριστικς και εκκαθαρισμνες απαιτσεις ναντι του Ελληνικο Δημοσου, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 27Α του ν. 4172/2013» (Α’ 113).

26-8-21 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/872/21 (ΦΕΚ-3921 Β/25-8-21) : Ειδικτερη διαδικασα και ορισμς των προποθσεων για την προκαταβολ των ποσν της αποζημωσης των εκμισθωτν για τα μισθματα μηνς Ιουλου 2021, κατ’ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19

26-8-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 398989/21 (ΦΕΚ-3920 Β/25-8-21) : Τροποποηση της υπ’ αριθ. 168038/15-4-2021 (Β 1593) απφασης του Υφυπουργο Πολιτισμο και Αθλητισμο σχετικ με τον καθορισμ, για το τος 2021, των ειδικτερων στοιχεων και των λεπτομερειν: α) για την ατηση εγγραφς αθλητικο σωματεου με ειδικ αθλητικ ανα-γνριση στο «Ηλεκτρονικ Μητρο Ερασιτεχνικν Αθλητικν Σωματεων» του ρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποηση των στοιχεων των δη εγγεγραμμνων στο ανωτρω ηλεκτρονικ μητρο αθλητικν σωματε-ων και γ) για τον λεγχο της ατησης εγγραφς /και επικαιροποησης.

26-8-21 Κ.Υ.Α. οικ. 61216/21 (ΦΕΚ-3919 Β/25-8-21) :  Κατρτιση Προγρμματος χοργησης επιταγν αγορς βιβλων τους 2021.

26-8-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/οικ.51611/21 (ΦΕΚ 3913 Β/24-8-2021) :  Καθορισμς διαδικασας για τη λψη ειδικτητας: α) «Ανακουφιστικς και Υποστηρικτικς Νοσηλευτικς Φροντδας», β) «Γεροντολογικς Νοσηλευτικς», γ) «Νοσηλευτικς Καρδιαγγειακν Παθσεων», δ) «Νοσηλευτικς Ψυχικς Υγεας», ε) «Ογκολογικς Νοσηλευτικς», στ) «Παθολογικς Νοσηλευτικς», ζ) «Νοσηλευτικς Παδων» και η) «Περιεγχειρητικς Νοσηλευτικς».25-8-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/78519/635/24-8-21 : Παρταση ισχος καταλγου κριτν αρχιτεκτονικν διαγωνισμν.

25-8-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/61965/24-8-21 : Οριοθτηση πληγεισν απ φυσικ καταστροφ περιοχν

25-8-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/56205/2021/21 (ΦΕΚ 3907 Β/24-8-2021) :  Διαδικασες για τη διενργεια μεμονωμνων πλων και πλων μετ απ βλβη/ζημι.

25-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52198/21 (ΦΕΚ 3916 Β/24-8-2021) :  κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ρεθμνου της Περιφρειας Κρτης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52202/21 (ΦΕΚ 3915 Β/24-8-2021) :  κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52200/21 (ΦΕΚ 3915 Β/24-8-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Χανων της Περιφρειας Κρτης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52204/21 (ΦΕΚ 3914 Β/24-8-2021) :  κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Μεσσηνας της Περιφρειας Πελοποννσου, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.24-8-21 ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ28/21 (ΦΕΚ-3904 Β/23-8-21) : Σνθεση Κυβερνητικο Συμβουλου Οικονομικς Πολιτικς.

24-8-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/59945/2021/21 (ΦΕΚ-3902 Β/23-8-21) : Καθορισμς Επιχοργησης του Οκου Νατου για το οικονομικ τος 2021 για την καταβολ αποζημωσης ειδικο σκοπο για τον μνα Ιονιο 2021.

24-8-21 ΑΣΕΠ 87/21 (ΦΕΚ-3901 Β/23-8-21) : Διαδικασες επιλογς προσωπικο με βση προκαθορισμνα και αντικειμενικ κριτρια και πλρωσης θσεων υπαλλλων επ θητεα.

24-8-21 ΥΠ.ΟΙΚ. A1186/21 (ΦΕΚ 3852 Β/18-8-2021) : Καθορισμς των κρατν που χουν προνομιακ φορολογικ καθεστς, με βση τις διατξεις των παρ. 6 και 7 του ρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικ τος 2020.23-8-21 ΑΑΔΕ Ε2169/19-8-21  : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 132, 182, 183 και 203 του ν.4820/2021 (Α' 130) «Οργανικς Νμος του Ελεγκτικο Συνεδρου και λλες ρυθμσεις»

23-8-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-8-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (57η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

23-8-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91227/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ 3894 Β/20-8-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ.2/67683/ ΔΠΓΚ/18.09.2017 «Χρηματοδτηση δρσεων εκπαδευσης και υγεας απ ποσ προερχμενα απ εγκληματικς ενργειες που τελσθηκαν σε βρος του Ελληνικο Δημοσου» (Β' 3340).

23-8-21 Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.51461/21 (ΦΕΚ 3893 Β/20-8-2021) :  κτακτη οικονομικ ενσχυση στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

23-8-21 ΥΠΥΜΕ 213503/21 (ΦΕΚ 3890 Β/20-8-2021) :  Τροποποηση της υπ' αρ. οικ. 59388/940/2020 απφασης του Υφυπουργο Υποδομν και Μεταφορν «Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση Ψηφιακο Μητρου λειτουργοντων συνεργεων και υπευθνων τεχνιτν αυτν, σταθμν οχημτων, λιπαντηρων, πλυντηρων και λοιπν συναφν εγκαταστσεων εξυπηρτησης οχημτων και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας» (Β' 5407).

23-8-21 Κ.Υ.Α. 58005/21 (ΦΕΚ 3866 Β/19-8-2021) :  Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη χοργηση γκρισης σκησης δραστηριοττων Κντρων Ημερσιας Φροντδας Ηλικιωμνων (Κ.Η.Φ.Η.) και Κντρων Διημρευσης Ημερσιας Φροντδας για τομα με Αναπηρα (Κ.Δ.Η.Φ.) και νταξη στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε)

23-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.51684/21 (ΦΕΚ-3899 Β/21-8-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 23 Αυγοστου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 30 Αυγοστου 2021 και ρα 6:00.20-8-21 ΥΠ.ΕΣ. 57519/21 (ΦΕΚ-3880 Β/20-8-21) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2021.

20-8-21 ΕΛΣΤΑΤ 5547/Β4/1181/21 (ΦΕΚ 3824 Β/17-8-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα 1697/Β4-234/ 9.3.2021 απφασης «Ανθεση της διενργειας των Γενικν Απογραφν Κτιρων και Πληθυσμο Κατοικιν τους 2021 και ορισμς του χρονικο διαστματος συλλογς των στοιχεων».

20-8-21 Κ.Υ.Α. 1019/4/24-ιδ/21 (ΦΕΚ-3877 Β/19-8-21) : Παρταση ισχος της απ 5.8.2021 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για την αντιμετπιση του κινδνου πυρκαγιν» (Α’ 138), πως η ισχς αυτς παρατθηκε με τις υπ στοιχεα 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661) και 1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) κοινς υπουργικς αποφσεις.

20-8-21 Κ.Υ.Α. Α1192/21 (ΦΕΚ-3869 Β/19-8-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1201/2020 (Β’ 3860) απφασης των Υπουργν Οικονομικν - Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς - Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης τλους ρυμουλκν και αλιευτικν πλοων, με βση τις διατξεις του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 “Φορολογικ μεταρρθμιση με αναπτυξιακ δισταση για την Ελλδα του αριο” (Α’ 201), καθορισμς των δικαιολογητικν που συνυποβλλονται με αυτ και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων αυτν».19-8-21 ΑΑΔΕ Ε2168/16-8-21 :  Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 34-38, 40, 44, 45, 54, 55, 56 και 65 του ν.4818/2021 (Α" 124/18.7.2021) «α) Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα διατξεων των Οδηγιν (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ)2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 σον αφορ υποχρεσεις που απορρουν απ τον φρο προστιθμενης αξας για παροχς υπηρεσιν και πωλσεις αγαθν εξ αποστσεως και σχετικς ρυθμσεις β) Τροποποισεις του ν. 4649/2019 «Πργραμμα παροχς εγγησης σε τιτλοποισεις πιστωτικν ιδρυμτων» (Α' 206), βσει της υπ στοιχεα C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικς απφασης της Ευρωπακς Επιτροπς για παρταση του προγρμματος  «ΗΡΑΚΛΗΣ» γ) Διατξεις για τη ρθμιση οφειλν και την παροχ δετερης ευκαιρας Τροποποισεις του ν. 4738/2020 και λοιπς διατξεις δ) Λοιπς επεγουσες διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεων Ανπτυξης και Επενδσεων, Εθνικς μυνας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Υποδομν και Μεταφορν.»

19-8-21 ΟΑΕΔ 70827/19-8-21 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 8/2021 Δημσιας Πρσκλησης για το πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο 2021-2022, σμφωνα με την υπ'αριθμ. 60780 /18.08.2021 (3847/Β') ΚΥΑ

19-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.51324/21 (ΦΕΚ-3861 Β/18-8-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

19-8-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ11/οικ.59903/21 (ΦΕΚ-3851 Β/18-8-21) : Προποθσεις κδοσης λειτουργας και προδια-γραφς λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απα-σχλησης (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγζονται σε δημσια σχολικ κτρια.

19-8-21 Κ.Υ.Α. ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1/21 (ΦΕΚ-3849 Β/18-8-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β 2254) κοινς απφασης των Υπουργν Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων με θμα «Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν και των αντστοιχων εντπων τους, που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπη-ρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)»

19-8-21 Κ.Υ.Α. 323/21 (ΦΕΚ-3856 Β/18-8-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Πργραμμα χρηματοδτησης για την οικονομικ στριξη επιχειρσεων κδοσης εφημερδων πανελλνιας κυκλοφορας και περιφερειακν και τοπικν εφημερδων, των παρχων περιεχομνου περιφερειακς εμβλειας επγειας ψηφιακς τηλερασης, των ραδιοφωνικν σταθμν και του περιοδικο τπου» (Β’ 3449).

19-8-21 Κ.Υ.Α. 843/21 (ΦΕΚ-3855 Β/18-8-21) : Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ για αποζημ-ωση οικοσκευς σε φυσικ πρσωπα που επλγησαν απ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν σε περιοχς της Ελληνικς Επικρτειας απ την 27η Ιουλου 2021 και ως την 13η Αυγοστου 2021.

19-8-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/842/21 (ΦΕΚ-3854 Β/18-8-21) : Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν σε περιοχς της Ελληνικς Επικρτειας απ την 27η Ιουλου 2021 και ως την 13η Αυγοστου 2021.

19-8-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/841/21 (ΦΕΚ-3853 Β/18-8-21) : Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι επιχο-ργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν σε περιοχς της ελληνικς επικρτειας απ την 27η Ιουλου 2021 και ως την 13η Αυγοστου 2021.

19-8-21 Κ.Υ.Α. οικ. 60780/21 (ΦΕΚ  3847 Β/18-8-2021): Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αρ. 35278/02-06-2021 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και οικογενειν αυτν περιδου 2021-2022, με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο» (Β' 2446).

19-8-21 ΥΠΕΕ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71309/2964/21 (ΦΕΚ 3832 Β/17-8-2021): Συμπλρωση εργασιν για τις οποες δεν απαιτεται κδοση δειας γκριση εργασιν δμησης μικρς κλμακας, στην παρ. 1 του ρθρου 30 του ν. 4495/2017.18-8-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/224146/18-8-21 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης, Π.Ε.Ι. και αδειν σκησης επαγγλματος εκπαιδευτ υποψηφων οδηγν

18-8-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/92456/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ 3843 Β/18-8-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β' 3240).

18-8-21 ΥΠ.ΕΣ. 60008/21 (ΦΕΚ 3843 Β/18-8-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 36610/24.09.2012 υπουργικς απφασης «Σσταση των Πειθαρχικν Συμβουλων στις Περιφρειες» (Β' 2700).

18-8-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 100379/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 3838 Β/18-8-2021): Θσπιση Κανονισμο Παιγνων Γενικς Κανονισμς Διοργνωσης και Διεξαγωγς των Τυχερν Παιγνων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

18-8-21 ΑΑΔΕ Ε2167/16-8-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του ν.4821/31.7.2021 (Α' 134) «Εκσυγχρονισμς του Ελληνικο Κτηματολογου, νες ψηφιακς υπηρεσες και ενσχυση της ψηφιακς διακυβρνησης και λλες διατξεις».

18-8-21 ΑΑΔΕ Ε2166/16-8-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 4, 8, 36, 61 του ν. 4809/2021 (Α 102/19-6-2021)

18-8-21 ΥΦΥΠ. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 1/21 (ΦΕΚ-3837 Β/17-8-21) : Δωρεν μετδοση ενημερωτικν μηνυμτων για την προστασα της δημσιας υγεας και τα μτρα για την αποφυγ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 απ τηλεοπτικος και ραδιοφωνικος σταθμος.

18-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.51225/21 (ΦΕΚ-3836 Β/17-8-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.49466/5.8.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Χανων της Περιφρειας Κρτης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3594), πως η ισχς αυτς παρατθηκε με την υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50675/12.8.2021 (Β’ 3745) κοιν υπουργικ απφαση.

18-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.51227/21 (ΦΕΚ-3836 Β/17-8-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.50137/10.8.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3690).

18-8-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.51229/21 (ΦΕΚ-3835 Β/17-8-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Ρεθμνου της Περιφρειας Κρτης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

18-8-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1187/21 (ΦΕΚ-3817 Β/17-8-21) : Τροποποηση των υπ στοιχεα Α. 1183/2021 (Β’ 3743) και Α. 1184/2021 (Β’ 3742) αποφσεων περ παρτασης και αναστολς καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στο Δμο Μαντουδου - Λμνης - Αγας ννας και στο Δμο Ιστιαας - Αιδηψο αντστοιχα της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω πυρκαγις που εκδηλθηκε στις περιοχς στις 03-08-2021.

18-8-21 Κ.Υ.Α. οικ.60622/21 (ΦΕΚ-3816 Β/17-8-21) : κτακτα και επεγοντα μτρα για την προστασα των θσεων εργασας στις πληγεσες περιοχς απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ τις πυρκαγις του Αυγοστου 2021.

18-8-21 Κ.Υ.Α. Α1181/21 (ΦΕΚ-3811 Β/17-8-21) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων για την επιστροφ τον συμψηφισμ του Ειδικο Φρου Κατανλωσης στα προντα μπρας κατ’ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 47 του ν. 4818/2021 (Α 124).17-8-21 ΥΠ.ΕΣ. 61397/17-8-21 : κτακτη επιχοργηση των Δμων της Χρας συνολικο ποσο ψους 50.000.000,00€ προς κλυψη κτακτων και επιτακτικν αναγκν που προκλθηκαν απ την εμφνιση του κορονοο SARS-CoV-2

17-8-21 Κ.Υ.Α. 41434/21 (ΦΕΚ 3799 Β/17-8-2021): Χρηματοδτηση των δικαιοχων Δμων για κλυψη κτακτων αναγκν και αποζημισεων απ τυχν προκληθεσες ζημες στους Δμους την περιουσα τρτων φυσικν και νομικν προσπων απ τους διαμνοντες στις μονδες φιλοξενας.

17-8-21 Κ.Υ.Α. 219406/21 (ΦΕΚ 3798 Β/17-8-2021): Καθορισμς διαδι&kap